Home
About
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA) โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา