Home
About
สวัดดีนักเรียนทุกคนนะครับ ครูชื่อ นายปกป้อง ถือสัตย์ (ครูป้อง)
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเขมราฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2