Home
About
เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์
To give All Thai people a Bible to use and the skills to use it.