Home
About
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ 139 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ : 055 - 854835 โทรสาร : 055 - 854832 เว็บไชต์ : https://kpp.nfe.go.th