Home
About
สถาบัน "เป็นเครื่องมือสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อมโยงธุรกิจให้ SMEs แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืน"