The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Eenheidsmagazine Movement Control Group

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jessy.genouw, 2018-12-18 07:06:21

Movers Magazine 02-2018

Eenheidsmagazine Movement Control Group

Verantwoordelijke uitgever : Lt Kol SBH Jürgen FELIES
Lay-out & redactie : AdjtChef Jessy GENOUW

Met dank aan de auteurs !

2

Inhoud
Contenu

Woordje van de Korpscommandant / Mot du Chef de Corps 4

Artikels / Articles: 6
10
Mov Ctl Gp 2020 12
Een stap naar de toekomst / Un pas vers le futur 14
16
RSM 18_07—MAZAR-E-SHARIFF 20
Mark IV 22
Le dimanche à BAMAKO 26
eFP LITOUWEN 28
Autumn Bird 18—BEJA 30
Trident Juncture 32
BERGEN-HOHNE : Pl LOO Mobility op bezoek
Plechtigheid 11 november 38
OTTERBURN2 Cdo 39
Korpsmaaltijd / Repas de Corps 41
42
Movers Info: 43

Bevorderingen / Nominations
Mutaties / Mutations
In pensioen / En pension
Onze nieuwe «MovCon» / Nos nouveaux «MovCon»
Bedankingsbrieven – Lettres de remerciements

3

Woordje

CO

Beste medewerkers, beste movers, 3EMI en de MP Gp zullen hierbij verantwoor-
delijk zijn van een snelle doorstroom van de
Een jaar geleden werd onze eenheid op de Battle Group doorheen LITOUWEN, LETLAND
hoogte gesteld van een nakende transfor- en ESTLAND waar de integratie zal plaatsvin-
matie als start van de uitvoering van de den in de Britse sector. Een perfecte synchro-
Strategische Visie 2030. Het is een reali- nisatie wat betreft de strategische en tacti-
teit dat we in 2018 van veel personeel af- sche bewegingen evenals een full service
scheid hebben moeten nemen. Actueel support vormen hierbij de “keys to success”.
zijn er nog 103 posten ingevuld en dit ter- Aansluitend op deze opdracht en onmiddellijk
wijl onze nieuwe OT 118 functies voorziet. na onze redeployment zal de eenheid begin
Een reorganisatie was dan ook absoluut februari opnieuw een Fort-to-Port steunen
noodzakelijk in de huidige conjunctuur. ten voordele van een US Motorized Brigade,
voornamelijk bestaande uit wielvoertuigen.
In tegenstelling tot een dalend perso- Uit ervaring weten we ondertussen dat ook
neelsbestand, nam het aantal te onder- velen onder jullie bij deze “homeland RSOM”
steunen oefeningen in 2018 echter toe zullen betrokken worden.
onder andere te wijten aan de verminde-
ring van inzet van de eenheden in Opera- Vanaf 01 januari 2019 wordt onze eenheid en
tion Vigilant Guardian (OVG). Hierdoor meer bepaalde de ATU (later MCU CENTRE)
nam onze werklasten het ritme van inzet verantwoordelijk voor de behandeling van de
dan ook exponentieel toe. Daar bovenop post van en naar de Ops theaters, een taak
werd onze expertise gevraagd voor de on- die tot nu werd uitgevoerd door het DisC WS
dersteuning van VJTF en hadden we een te BERLAAR (BERLAAR X). Deze nieuwe maar
grote “footprint” nodig tijdens het begelei- eveneens belangrijke verantwoordelijkheid
den van de operatie Fort-to-Port. Boven- vormt een bijkomende uitdaging die we niet
dien hebben we meermaals kunnen vast- mogen onderschatten.
stellen dat het ontbreken van personeel
en competentie op bepaalde sleutelfunc- Dit alles doet me besluiten dat 2019 een
ties in de eenheden en de snel opeenvol- drukke aanvang zal kennen, een tendens die
gende oefeningen ook zijn gevolgen heeft zich waarschijnlijk ook zal verderzetten tij-
op de voorbereiding. Het mag gezegd dens de rest van het jaar. Ik reken op jullie
worden dat dankzij jullie bereidwilligheid, allen!!!
professionalisme en beschikbaarheid bin-
nen en buiten de diensturen verschillende Alvorens deze uitdagingen aan te gaan wens
oefeningen zoals deze in Sennybridge en ik aan iedereen in binnen-en buitenland al-
Otterburn zijn kunnen doorgaan. Het is vast een gelukkig en vooral gezond 2019
steeds mijn intentie geweest om “client- toe!!!
oriented” te werken maar tegelijkertijd is
dit een onhoudbare situatie die meer dan Jürgen FELIES
ooit de nodige aandacht vraagt van onze
hogere echelons. LtKol SBH

2019 start met een enorme uitdaging in Korpscommandant
onze core business, namelijk het uitvoe-
ren van een Reception Staging Onward
Movement and Integration (RSOI) en dit
ten voordele van een compagnie (+) van
het Mot Bn ChA. De RSOM Gp met perso-
neel van Mov Ctl Gp, 4Bn Log, 4Gp CIS,

4

Mot
du CO

Chers collaborateurs, chers movers, Mot ChA. Le RSOM Gp avec du personnel de
Mov Ctl Gp, 4Bn Log, 4Gp CIS, 3EMI et le MP
Il y a un an, notre unité a été informée Gp sera responsable du passage rapide du
d’une transformation imminente et ceci Battle Group à travers la LITUANIE, la LETTO-
pour débuter l’exécution de la Vision Stra- NIE et l’ESTONIE où l’intégration dans le sec-
tégique 2030. Il est un fait, que nous teur britannique aura lieu. Une synchronisati-
avons pris congé de beaucoup de person- on parfaite en ce qui concerne les mouve-
nel en 2018. Actuellement 103 postes ments stratégiques et tactiques ainsi qu’un
sont remplis alors que notre nouvel TO full service support seront les « keys to suc-
prévoit 118 fonctions. Une réorganisation cess ». Successivement à cette mission et
était alors absolument nécessaire dans la immédiatement après notre redeployment ,
conjoncture actuelle. l’unité appuiera à nouveau un Fort-to-Port au
début de février au profit d’une US Motorized
Contrairement à l’effectif du personnel qui Brigade qui consiste pour la majorité en véhi-
diminue, le nombre d’exercices à appuyer cules à roues. De par notre expérience, nous
croissait en 2018 entre autre à cause de savons entre temps que beaucoup d’entre
la réduction de l’engagement des unités vous seront impliqués dans ce « homeland
dans l’Opération Vigilant Guardian (OVG). RSOM ».
En conséquence, notre charge de travail
et le rythme de notre engagement aug- A partir du 01 janvier 2019, notre unité et
mentaient exponentiellement. De plus, plus particulièrement l’ATU (plus tard MCU
notre expertise a été demandée pour l’ap- CENTRE) sera responsable du traitement de
pui de VJTF et un grand « footprint » a la poste destinée aux théâtres opérationnels,
été nécessaire durant l’accompagnement une tâche qui est actuellement exécutée par
de l’opération Fort-to-Port. D’ailleurs, le DisC WS à BERLAAR (BERLAAR X). Cette
nous avons pu constater à plusieurs repri- nouvelle mais également importante respon-
ses que le manque de personnel et de sabilité forme un défi supplémentaire qu’on
compétence sur des positions clés dans ne peut pas sous-estimer.
les unités couplées au rythme d’exercices
successifs assez élevé avaient leurs réper- On peut alors conclure que le début de 2019
cussions sur la préparation. On peut cer- sera chargé, une tendance qui continuera
tainement prétendre que c’est grâce à vo- probablement pendant le reste de l’année. Je
tre professionnalisme et disponibilité, compte sur vous tous !!!
dans et dehors des heures de service, que
des exercices comme Sennybridge et Ot- Avant de relever ces défis, je souhaite à tout
terburn ont pu avoir lieu. Il a toujours été le monde tant en Belgique ainsi qu’à l’étran-
de mon intention de travailler « client- ger une heureuse mais surtout saine année
oriented », mais simultanément cette si- 2019 !!!
tuation insoutenable demande plus qu-
avant l’attention de nos échelons supéri- Jürgen FELIES
eurs.
LtCol BEM
2019 commence avec un défi important
dans notre core business, c’est-à-dire Chef de Corps
l’exécution d’un Reception Staging On-
ward Movement and Integration (RSOI) et
ceci en faveur d’une compagnie (+) du Bn

5

Mov Ctl Gp

2020

Een jaar na de aankondiging van de Un an après l’annonce de la transformati-
transformatie van Mov Ctl Gp is het tijd on de Mov Ctl Gp, il est temps de brosser
om een stand van zaken te schetsen. un tableau de la situation.

Tot voor kort bestond de eenheid uit 8 de- Jusque qu’il y a peu, l’unité était consti-
tachementen (de SLU’s ANTWERPEN en tuée de 08 détachements (les SLU’s ANT-
ZEEBRUGGE, de ATU MELSBROEK en de WERPEN et ZEEBRUGGE, l’ATU MELS-
MCU’s GENT, LEOPOLDSBURG, BRUS- BROEK et les MCU’s GENT, LEOPOLDS-
SELS, NAMEN en LUIK) die geografische BURG, BRUSSELS, NAMUR et LIEGE) dis-
in BELGIE verspreid lagen. Door een persés géographiquement en BELGIQUE.
groeiend personeelstekort werd al snel A cause d’un déficit croissant en person-
duidelijk dat deze situatie niet langer nel, il était clair que cette situation n’était
houdbaar was en werd er een plan voor- plus tenable et un plan a été présenté
gesteld waarbij het aantal detachementen avec une réduction du nombre des déta-
zou gehalveerd worden. chements.

Dit plan is momenteel in volle uitvoering Ce plan est actuellement en pleine exécu-
en voorziet in totaal 04 Mov Con Units tion et prévoit au total 04 Mov Con Units
(MCU’s) gelokaliseerd in ZEEBRUGGE (MCU) localisés à ZEEBRUGGE (MCU
(MCU WEST), LEOPOLDSBURG (MCU WEST), à LEOPOLDSBURG (MCU NORTH),
NORTH), MELSBROEK (MCU CENTRE), à MELSBROEK (MCU CENTRE), à MARCHE-
MARCHE-EN-FAMENNE (MCU SOUTH) en EN-FAMENNE (MCU SOUTH) et un état-
een Staf (PEUTIE). Alle MCU’s zijn hierbij major à PEUTIE. Tous les MCU sont poly-
polyvalent met eenzelfde structuur be- valents et ont une structure uniforme
staande uit een Comdo, een HR-MR cel en avec un Comdt, une cellule HR-MR et une
een Tech cel. Bovendien behoort het per- cellule Tech. De plus, le personnel dans
soneel binnen elk detachement tot een chaque détachement appartient à un mo-
module die de bouwsteen vormt voor een dule, le fondement pour un engagement
operationele inzet. Ondanks hun uniforme opérationnel. Malgré leur structure unifor-
structuur behouden de verschillende me, les différents détachements garderont
MCU’s hun specialiteiten. leurs spécialités.

De MCU’s NORTH en SOUTH zijn hierbij Les MCUs NORTH et SOUTH seront surtout
hoofdzakelijk gespecialiseerd in “ROAD” spécialisés dans le domaine “ROAD” et
en “RAIL” ter ondersteuning van de Mot “RAIL” en appui de la Bde Mot tandis que
Bde terwijl MCU WEST “SEALIFT” en le MCU WEST aura comme expertises
“ROAD” tot hun expertise rekenen. MCU “SEALIFT” et “ROAD”. Le MCU CENTRE se-
CENTRE vormt in eerste instantie het Cen- ra premièrement le Centre of Excellence
tre of Excellence wat betreft douanefor- concernant les formalités douanières pour
maliteiten voor Defensie en blijft gespeci- la Défense et gardera sa spécialisation en
aliseerd in “AIRLIFT” en “ROAD”. Voor de “AIRLIFT” et “ROAD”. Pour l’état-major,
Staf wordt de nadruk voornamelijk gelegd l’accent sera surtout mis sur la cellule S3
op de cel S3 die de kern van de eenheid qui forme le noyau de l’unité. De plus, les
vormt. Bovendien werden de taken NTC tâches NTC ne seront plus prévues en rai-
niet meer voorzien met het oog op de son de l’externalisation du transport col-

6

outsourcing van het collectief transport in lectif. L’organigramme de Mov Ctl Gp New
het verschiet. Het organigram van Mov Ctl est repris dans la figure ci-dessous
Gp New is terug te vinden op onderstaan-
de figuur.

De voornaamste uitdaging bij de voorbe- Le défis le plus importants lors de la pré-
reiding van de reorganisatie is en blijft de paration de la réorganisation ont été d-
beschikbaarheid van de infrastructuur en une part la disponibilité de l’infrastructure
het waarborgen van de continuïteit van de et d’autre part la garantie de la continuité
opdrachten anderzijds. Deze parameters des missions. Ces paramètres jouent donc
speelden dan ook een rol voor de bepaling un rôle important dans la détermination
van de creatie van de nieuwe detache- du timing en vue de la création des nou-
menten. De intentie is steeds geweest om veaux détachements. L’intention a tou-
de eenheid in zijn nieuwe vorm operatio- jours été d’avoir l’unité opérationnelle
neel te hebben tegen de zomer 2019. De dans sa nouvelle structure avant l’été de
vooropgestelde timing voor het vormen 2019. Le timing concret pour la formation
van de nieuwe MCU’s ziet er dan ook als des nouveaux MCU est le suivant :
volgt uit:
 MCU WEST: le déménagement de
 MCU WEST: de verhuis van MCU MCU GENT de GAVERE vers ZEE-
GENT van GAVERE naar ZEEBRUGGE BRUGGE et la fusion ont été finalisé
en de fusie werd gefinaliseerd op 10 le 10 Déc 18. A partir du 01 Jan 19,
Dec 18. Vanaf 01 Jan 19 neemt MCU MCU WEST se chargera des missions
WEST de opdrachten van SLU ANT- de SLU ANTWERPEN en ce qui con-
WERPEN over wat betreft SEALIFT. cerne “SEALIFT”. La zone de respon-
De verantwoordelijkheidszone van sabilité de MCU WEST dans le domai-
MCU WEST wat betreft ROAD blijft ne “ROAD” restera actuellement la
momenteel identiek aan die van MCU même que celle du MCU GENT. Sur
GENT. Op OT bestaat deze MCU uit TO, ce MCU comptera 20 FTE’s.
20 FTE’s.

7

Mov Ctl Gp

2020

 MCU CENTRE: de specialiteit douane  MCU CENTRE: à partir du 01 Mar 19,
wordt vanaf 01 Mar 19 gecentrali- la spécialité douane sera centralisée
seerd te MELSBROEK waar een cel à MELSBROEK où une cellule douane
douane wordt opgericht. Dit gaat sa- sera créée. Ceci se passera simulta-
men met het sluiten van SLU ANT- nément avec la fermeture du SLU
WERPEN en het overgaan van het ANTWERPEN et le transfert de ce
personeel naar MCU CENTRE en MCU personnel vers les MCU CENTRE et
NORTH. Personeel van de Sec Track MCU NORTH. Le personnel de la Sec
gaan over naar het Prov Comdo. Track sera muté vers le Comdt Prov.
Vanaf 01 Jan 19 wordt het onder- A partir du 01 Jan 19, l’entretien des
houd van spoorlijnen volledig uitbe- réseaux ferroviaires sera complè-
steed. Op 01 Mar 19 zal het perso- tement externalisé. Le 01 Mar 19, le
neel van MCU BRUSSELS overgaan personnel de MCU BRUSSELS sera
naar MCU CENTRE om van daaruit de transféré vers MCU CENTRE afin d’y
opdrachten ROAD en protocol verder continuer l’exécution de leurs mis-
te zetten. De voormalige lokalen van sions ROAD et Protocol. Les anciens
KSOO in de loods BLATON zullen locaux de l’ERSO dans le hangar
hierbij in gebruik worden genomen. BLATON seront étrennés. Dès le 01
Vanaf 01 Apr 19 zal MCU CENTRE ac- Apr 19, le MCU CENTRE sera actif.
tief zijn. Op OT bestaat deze MCU uit Sur TO, ce MCU comptera 34 FTE’s.
34 FTE’s.
 MCU NORTH: Le 01 Mar 19, le MCU
 MCU NORTH: op 01 Mar 19 zal MCU LEOPOLDSBURG déménagera vers
LEOPOLDSBURG verhuizen naar een un nouvel endroit (bloc A3 dans le
nieuwe locatie (blok A3 in het Kw Qu LIBBRECHT sur le plateau LEO-
LIBBRECHT binnen het plateau LEO- POLDSBURG) et formera le MCU
POLDSBURG) en zal hierbij MCU NORTH. Sur TO, ce MCU comptera
NORTH vormen. Op OT zal deze MCU 16 FTE’s.
bestaan uit 16 FTE’s.
 MCU SOUTH: Vers Jun 19, les MCU
 MCU SOUTH: omstreeks Jun 19 zul- actuels de NAMUR et LIEGE com-
len de huidige MCU’s NAMEN en LUIK menceront leur transfert vers MAR-
starten met de overgang naar MAR- CHE-EN-FAMENNE afin de créer le
CHE-EN-FAMENNE om daar MCU MCU SOUTH. Ils occuperont une aile
SOUTH te vormen. Ze zullen hierbij du bloc B3 qui est l’ancien état-major
een zijvleugel van de blok B3 inne- de la 7Cie Rav Tpt. Sur TO, ce MCU
men, de voormalige staf van de 7 Cie comptera 16 FTE’s.
Rav Tpt. Op OT zal deze MCU be-
staan uit 16 FTE’s. Chaque détachement restera responsable
d’une zone sur le territoire national pour
Elk detachement blijft verantwoordelijk l’exécution des missions en faveur des
voor een zone binnen het nationaal grond- unités clientes. A partir de Avr 19, les zo-
gebied voor het uitvoeren van opdrachten nes de responsabilités seront adaptées
ten voordele van klanteenheden. Vanaf
Apr 19 zullen de verantwoordelijkheidszo-

8

nes van MCU WEST en MCU NORTH licht pour les MCU WEST et NORTH en tenant
aangepast worden gezien hun nieuw loca- compte de leurs nouvelles locations. Le
tie. De voornaamste wijziging hierbij is changement le plus important dans ce cas
dat MCU NORTH eenheden van de provin- est que le MCU NORTH se chargera des
cie ANTWERPEN overneemt van MCU unités de la province d’ANVERS au lieu du
WEST met uitzondering van ANTWERPEN MCU WEST à l’exception du port. Le MCU
Haven. MCU WEST zal een deel van de WEST reprendra une partie de la province
provincie HENEGOUWEN overnemen van de HAINAUT du MCU NAMUR avec TOUR-
MCU NAMEN met DOORNIK als voornaam- NAI comme client principal. Dès Sep 19,
ste klant. Vanaf Sep 19 zal MCU SOUTH le MCU SOUTH sera responsable de la
verantwoordelijk zijn voor het overige partie restante de la province de HAINAUT
deel van de provincie HENEGOUWEN en et des provinces de NAMUR, LIEGE et
de provincies NAMEN, LUIK en LUXEM- LUXEMBOURG. Le MCU CENTRE reste res-
BURG. MCU CENTRE blijft verantwoorde- ponsable du BRABANT FLAMAND et WAL-
lijk voor VLAAMS en WAALS BRABANT en LON et BRUXELLES. La figure ci-dessous
BRUSSEL. Onderstaande figuur herneemt illustre les zones de responsabilités actu-
de huidige en toekomstige verantwoorde- elles et futures.
lijkheidszones.
Toekomstige zones
Huidige zones Zones futures
Zones actuelles

Mov Ctl Gp blijft een unieke eenheid met Le Mov Ctl Gp continuera d’être une unité
specifieke opdrachten ten voordele van unique avec des missions spécifiques en
alle eenheden van Defensie. De voor- faveur de toutes les unités de la Défence.
naamste troef blijft de geografische ver- Un atout important est la dispersion gé-
spreiding met verschillende detachemen- ographique avec les différents détache-
ten aanwezig over een groot deel van het ments qui sont présents sur une grande
nationaal grondgebied waarbij er een partie du territoire national. Ceci donne
dienstverlening dicht bij de klant mogelijk l’avantage de donner un service direct au
is en de eenheid toegankelijk is voor per- client et ainsi l’unité est accessible pour
soneel uit alle provincies. Het groeiende du personnel venant de toutes les provin-
personeelstekort dwingt de eenheid echter ces. Le déficit en personnel croissant
in het keurslijf van de reorganisatie met oblige l’unité à une réorganisation qui a
gevolgen voor de verspreiding en dus ook des conséquences sur la dispersion ainsi
voor de toegankelijkheid tot de eenheid. que pour l’accessibilité.

Jürgen FELIES Jürgen FELIES
Lt Kol SBH Lt Col BEM

Korpscommandant Chef de Corps

9

Afgha-
nistan

In de vorige editie van Movers Magazine kiezen dus zelf hun observatieposten en
werd reeds uitvoerig de taken van de hoelang ze willen observeren, ze kiezen
MovCon in MAZAR-E-SHARIF beschreven. hun volgwegen tussen deze observatie-
Deze taken zijn nog steeds ongewijzigd posten en kunnen verder vrij kiezen waar
doch is er een wijziging in de samenstel- ze extra aandacht willen aan geven. Het
ling van het BEL Det Resolute Support peloton zelf werkt met 2 secties die elkaar
Mission. Het Det bestaat nu uit een NSE dagelijks afwisselen. Dit zorgt voor vol-
en een Pl MULTISENSOR van Bn ISTAR. doende voorbereidingstijd, en geeft de
sectie die net de nachtpatrouille heeft ge-
De hoofdtaak van het Pl MULTISENSOR is had de mogelijkheid een degelijk onder-
het beveiligen van de perimeter rondom houd te doen van voertuigen en bewape-
het Camp MARMAL waar wij ook verblij- ning en biedt verder nog wat ruimte voor
ven. Hun patrouilles gebeuren ’s nachts sport of rust.
en worden dagelijks door een sectie van
ISTAR uitgevoerd.

Voor de meesten in het detachement
ISTAR is dit de eerste keer in AFGHANIS-
TAN of zelfs de eerste buitenlandse op-
dracht in het algemeen. Als verkenner
spreekt deze opdracht iedereen aan, ze-
ker het patrouilleren en innemen van ob-
servatieposten bij nacht in de GDA

(Ground Defence Area). Momenteel voe- Tijdens de patrouille beschikken ze over
ren ze enkel patrouilles bij nacht uit. Voor verschillende assets. Een eerste zijn de
de patrouilles zelf krijgen ze behoorlijk Unmanned Aerial Vehicles (Heron, Sca-
wat vrijheid. Er wordt hen enkel een neagle, Raven). Bijna elke nacht beschik-
werkzone opgelegd waarin de secties zelf ken ze over enkele uren Unmanned Aerial
kunnen bepalen hoe ze gaan werken. Ze Vehicles support die hen bij nacht volgen
en die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken-
om de volgweg reeds te scannen. Verder
beschikken deze ook over IR-lasers om bij
nacht objecten/wegen aan te duiden. Mits
goed weer hangt er ook een enorme bal-
lon boven het camp met verschillende ca-
mera’s aan die hen permanent volgt bij
nacht. Deze Unmanned Aerial Vehicles en
ballon zorgen er dus voor dat er redelijk
wat dekking vanuit de lucht is om hen te
volgen en te kunnen inlichten indien no-
dig. Vervolgens rijden ze buiten met een

10

MotMMT (Mobile Medical Team) van Duitse of Als MovCon coördineren we alle bewegin-
gen via Air naar en van AFG dit zowel via
Nederlandse afkomst, een medisch team militaire vluchten als burgervluchten voor
IPS van materiaal en personeel. Tevens
du RSMop Eagle of Fuchs die in geval van proble- verzorgen we de bewegingen tussen MES
en KBL via ITAS vluchten. We treden ook
men hen medische steun kan geven. Ze op als facilitator voor de ESP Mil in KABUL
beschikken over gevorderde verpleegkun- om de transit van hun Mat via MES naar
digen die hen medisch kunnen bijstaan en KBL en omgekeerd te organiseren.
kunnen evacueren indien nodig.
Sgt JACOBS Kim is tewerkgesteld op de
Naast het werk is er ook tijd voor ont- CATO. Hij verzekert in nauwe samenwer-
spanning en cohesie. Het kamp beschikt king de afhandeling van alle internationale
over enkele ontspanningsmogelijkheden: militaire vluchten ten voordele van de
Zo zijn er onder andere fitnesszalen, be- NATO in MES. Een AN-124, AN-12, IL76,
achvolleybalvelden, winkels, enkele res- B737, C17, C130, A400M, A321, … zijn nu
taurants en een pizzeria. Door het pro- door en door gekend zelfs in het Duits!
gramma leven we als het ware een beetje
naast elkaar, dus is het belangrijk als we
de mogelijkheid hebben om samen met
Pl ISTAR activiteiten te organiseren dit ten
volle benutten om de cohesie te bevorde-
ren.

De NSE organiseert op regelmatige basis
evenementen. Zo is er iedere donderdag
een filmvertoning op groot scherm. Bij de
organisatie van een internationale film-
avond werden er ook frietjes gebakken en
driewekelijks wordt er een BBQ georgani-
seerd.

Naast de evenementen staat de NSE con-
tinue in voor de administratieve en logis-
tieke steun voor het detachement ISTAR
en de IA’s (Individual Augmentees) aan-
wezig in Camp Marmal en Kabul. Hier is
een sleutelrol weggelegd voor onze taak
als MovCon.

“Nothing happens until something moves” Sgt JACOBS Kim – Adjt LOGIE Jimmy
– Albert Einstein (Heeft ook in De Haan
gewoond!).

11

MARK IV

Met het oog op de toekomst en Historische tocht van de tank van Poelka-
onder het motto : "al doende leert pelle - 08/10/2017 :
men", heb ik me gewaagd aan
een begeleiding van een TkTpt, http://www.wo1.be/nl/jewaserbij/11730/
een replica van een WO I tank. Je historische-tocht-van-de-tank-van-
moet ergens starten. poelkapelle

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_IV_ Onder leiding van Johan VANBESELARE
(tank) wordt begonnen aan de bouw van een re-
plica van de MARK IV. Dat het niet van
Poelkapelle heeft reeds een ‘geschiedenis’ een leien dakje gelopen is, lijkt evident en
met de MARK IV; in 1917 strandde een verklaart waarschijnlijk wel waarom het
MARK IV vlak voor café De Zwaan. Voor zolang geduurd heeft om tot een degelijk
onze plaatselijke toenmalige ‘jeugd’ was resultaat te komen. De blogspot vertelt je
de tank een favoriet speeltuig en ze kre- het ganse verhaal
gen regelmatig ‘pennies’ van de toeristen.
Maar de tank werd in 1941 door de Duit- http://p1917a.blogspot.com/.
sers opgeruimd...
Alles moest gefinancierd worden met gif-
Het ‘replica-verhaal’ begint in 2004 met ten, maar behalve de zoektocht naar bud-
het beklag van enkele inwoners van Poel- getten was het ook een constant zoeken
kapelle dat hun gemeente totaal niet naar vrijwilligers die hun vrije tijd wilden
meer aan bod dreigt te komen als front- besteden aan dit project.
gemeente. Rampzalig voor het toerisme,
zeker met het oog op de vieringen ’14- Vzw bouwt al negen jaar aan WO I-tank :
’18. https://www.nieuwsblad.be/cnt/
dmf20131008_00781015
Het MARK IV-verhaal wordt terug opgera-
keld en er wordt een tankwerkgroep op-
gericht. Dit is ondertussen goed gelukt
(vzw Poelcapelle 1917 Association). Er
wordt in de werkgroep besloten de legen-
darische MARK IV tank na te bouwen en
de historische veldtocht over te doen.

12

Mot
du RSM

Terug naar het heden. Andere weggebruikers zijn ook niet altijd
even meewerkend, te veel ‘Johnny’s &
Er bestaan een kans dat de replica mag Marina’s’ op de weg en nog (te) veel on-
deelnemen aan het nationaal défilé en oplettende of nonchalante bestuurders.
daarom moet het gevaarte naar het Le- Na een rit van dik 6 uur bereiken we het
germuseum getransporteerd worden. Warandeplein. Mission accomplished.

De replica weegt om en bij de 20T, in Begeleiders van dienst :
combinatie met een Scania Tk- Adjt Degroot & 1SgtMaj Bartholomeeus-
transporter, uitzonderlijk Tpt, op basis sen hebben alle onvoorziene ‘obstakels’
van het gewicht. deskundig en professioneel opgelost.

Het uitstippelen van de weg, vanuit Lan- Job well done.
gemark, blijkt geen sinecure. Het begon al
met het kapelletje dan net niet ‘verplaatst’ DEVOS Koen
werd. De rest van de 250 km lange volg- Cdt
weg, vanuit de Westhoek door de regio’s
Roeselare, Brugge, Gent en Antwerpen, MCU GENT
Leuven leidt ons langs dorpjes waar ik het
bestaan niet vanaf wist.

Ondanks dat maximaal het wegennet
90/120T gebruikt wordt, moet worden
vastgesteld dat dorpskernen minder en
minder toegankelijk gemaakt worden.
Sommige dorpskernen zijn net niet ver-
keersvrij, waardoor het voor een combi-
natie, met een lengte van ongeveer 20 m,
soms op centimeters aankomt.

13

MALI

C’est le jour des mariages, mais pas uni- De notre côté, nous étions immédiate-
quement… ment mis dans le bain avec l’arrivée du
15W et son détachement C-130. Un dé-
Arrivée pour la mi-avril au MALI, notre ploiement sobre et structuré, réalisé en
équipe accueillie de main de maître par le une dizaine de jours qui allait nous em-
1Sgt DARAGO, posait ses valises avec mener à la fin mai.
plusieurs objectifs.

Déploiement du détachement BELTAD (C- Le temps était venu de changer un peu de
130), rapatriement du détachement NH- rythme et de prendre un peu de repos
90, rotations des détachements EUTM et après une première période bien remplie.
BELTAD, déploiement d’un team DAS et
réouverture de l’ambassade Belge à BA- Nous profitions de l’occasion pour fêter les
MAKO, support aux différents HQ (EUTM anniversaires.
et MINUSMA). Il apparaissait toutefois que
l’effort principal serait le rapatriement NH- Découvrir quelques spécialités locales et
90. visiter le Zoo de BAMAKO. Une très belle
expérience dans un cadre magnifique.
Après une remise/reprise chahutée par
le travail journalier, Ismael pouvait saluer
les collègues Allemands et prendre un re-
pos bien mérité.

14

MotNous allions, ensuite, accueillir notre MOD tagé au sein de l’NSE avec un brunch, des
bulles et une table bien garnie. Pour
pour une visite de trois jours. ensuite, se déplacer à KOULIKORO où une
réception était organisée par l’EUTM.
du RSM

Juin, et la préparation du « gros mor- L’objectif accompli, le 21 Juillet derrière
ceau ». Rapatriement des NH-90. Aidés nous, nous pouvions appuyer le SFG pour
d’une équipe RDTF, composée de quatre l’arrivée de l’ambassadeur.
Mov Con’s, deux équipes Rav Air, et une
équipe hygiène, nous allions en quinze Ensuite, une période plutôt calme qui
jours transférer le matériel via C-130 vers nous allait nous permettre de préparer
BAMAKO, pour le renvoyer vers la Belgi- notre HOTO.
que via ANTONOV et bateau.
Je voudrais profiter de ce petit article
Un travail qui s’annonçait complexe et qui pour souhaiter déjà beaucoup de réussite
pouvait facilement devenir un problème à mon collègue « ATUTIEN », le 1Sgt Jean
vu le nombre d’intervenants. Cependant, SHEERENS, pour sa future mission.
après une période de vingt jours, le travail
était terminé et de la meilleure des mani- Personnellement, une mission remplie d-
ères. Encore un grand merci aux expériences professionnelles et sociales
collègues, Pascal « le sheriff », Tom, enrichissantes.
Charles, et Johan « le petit nouveau »
pour leur collaboration et leur profession- Et surtout le plaisir de voir que sur le ter-
nalisme. rain et malgré les impositions de notre
Le rapatriement terminé, place au 21 système actuel, on peut toujours effectuer
Juillet et ses festivités. Un moment par- du bon travail et cela, avec une très bon-
ne ambiance.

Pour la mi-septembre, retour à la maison,
une période de congés bien mérité (je
pense) et enfin retrouver l’ATU avec une
restructuration à l’horizon qui je l’espère
se passera pour le mieux !!

Vive le transport !

DENOËL Sylvain

OR-6, MovCon

BEL NSE BAMAKO—MALI

15

eFP
LTU

Op 27 Jul 18 begon mijn avontuur in LI- den afgeleid. Zo moest ik deelnemen als
TOUWEN. vlaggendrager tijdens de HOTO-parade.
Na een week nam ik afscheid van 1SgtMaj
Aangekomen in VILNIUS stond 1SgtMaj MULIER. Ik moet zeggen dat ondanks het
MULIER mij op te wachten in de luchtha- drukke programma en afleidingen hij erin
ven. Nadat we onze huurauto ontvangen geslaagd is om een zeer goede HOTO te
hadden konden we de trip, naar onze ba- geven. Hartelijk bedankt Wesley!
sis in RUKLA, aanvangen. De volgende
dag moest ik me al naar de RH in SE-
STOKAI begeven om als MovCon te assis-
teren bij een treinlading. Het laden verliep
niet vlot omdat de DEU niet de gewoonte
hadden om voertuigen op wagons te gid-
sen. Gelukkig had ik die ervaring wel en
kon ik, door zelf te gidsen, zorgen voor
een beter verloop! Ik vernam later dat de
DEU hun personeel een dag voor het la-
den briefen i.v.m. de veiligheid en het
verloop tijdens de lading. Vanaf de vol-
gende lading gebeurde dit, na mijn input
aan OC-Log, op de dag zelf net voor het
laden.

De volgende dagen stonden in het teken
van mijn HOTO. Gemakkelijk was dit niet
omdat we steeds door andere zaken wer-

16

Mot Na het vertrek van Wesley begon mijn op-
du RSM dracht pas echt. Zo maakte ik al snel be-
ter kennis met het personeel op mijn
dienst: het OC-Log. Ons diensthoofd, zijn
medewerker en de busplanner waren
DEU, voorts was er ook nog een CZE
MovCon. De hele dienst stond onder toe-
zicht van een DEU LtKol.

1SM MULIER in de woonblok van de Belgen Lt TINEL & Adjt VROMAN wachten op de C-130

17

eFP

LTU

Vanaf dag 1 was ik al bezig met de Deploy
van de BEL. Uiteindelijk zou dat pas eind
Aug plaatsvinden. Ik had vanaf de start
een goed contact met Cdt DERUWE. Ons
doel was ervoor te zorgen dat de Deploy
zo vlot mogelijk zou verlopen.

Het Mat wordt overgeladen in de Cont

Met Cdt DERUWE op de kade te KLAIPEDA

18

MotIk was verantwoordelijk voor het De HOTO met 1SgtMaj DEPRAETERE ver-
liep moeizaam, omdat we opnieuw in een
transport van de Vtg geladen met contai- drukke periode zaten. Vanaf de eerste dag
stonden we alweer op het terrein!
du RSMners en de colonnes zelf. Ik moest ervoor
Als afscheid hebben mijn DEU collega’s
zorgen dat de nodige requests opgemaakt van OC-Log mij een ritje met een LEO-
werden. Alle toelatingen werden tijdig PARD 2 cadeau gedaan: een unieke erva-
ontvangen, zodat het Tpt van KLAIPEDA ring!
naar RUKLA kon doorgaan. Ik kan met
trots zeggen dat de hele operatie vlot ver- Het was een hele mooie tijd, die heel snel
lopen is. voorbij is gegaan. Maar, ik zal er zeker
een heel goed gevoel aan overhouden.
Het gros van de Belgen kwam het land Deze opdracht is een aanrader voor ieder-
binnen via de luchthaven KAUNAS. een!

Tevens waren mijn dagen ook gevuld met Jean VAN EMDEN
het verwerken van requests en het opma-
ken van plannings. De planning voor de 1SgtMaj
Ex BEOWULF en IRON WOLF namen vele
dagen in beslag! Voordat ik het goed en MCU LEOPOLDSBURG
wel besefte stond mijn opvolger er al.

De Belgen op weg naar RUKLA

Mijn ritje met de Leopard 2

19

Portugal

Le 80 UAV Sqn (basé à FLORENNES) se Pourquoi BEJA :
déplace chaque année au PORTUGAL avec
comme objectif principal, le vol des DRO- Premièrement : l’aérodrome, moitié civil
NES. Que ce soit l’apprentissage des pilo- moitié Mil, reste peu utilisé par l’un com-
tes,l’entretien ou le traitement des me l’autre (crise financière) => disponibi-
données enregistrées, cette période de six lité maximale d’une zone Trg parfaitement
semaines reste intensive afin d’atteindre Ops !
tous les objectifs « Trg & Ops ».
Deuxièmement, les conditions climatiques
La base Aé de FLORENNES apporte certai- sont plus favorables.
nes contraintes météologiques
(gel,brouillard,…), la PRIO donnée aux Et enfin, l’aspect financier comme le prix
vols des avions F-16 et/ou C-130 et enfin de la location y est très intéressant par
le statut d’aéroport de secours pour Brus- rapport à d’autres bases, même situées
sels South Charleroi. Il n’est pas toujours plus près de chez nous !
possible pour l’U de pouvoir travailler
dans les meilleurs conditions. En ce qui concerne leur déploiement, le
De ce fait, Octobre & Novembre corres- Mov des +/- 2200 Km qui sépare FLOREN-
pondent à leur ultime effort pour atteindre NES de BEJA se fait en 3 jours avec des
leurs objectifs de l’année. Direction le étapes successives en FRANCE, ESPAGNE
PORTUGAL et plus précisément BEJA, pour arriver au PORTUGAL.
dans le sud.
Le MCU NAMUR, leader du Mov (02 Eq
avec Rft MCU LIEGE), s’est occupé de la
gestion de l’Itin, gîtes étapes, repas, hal-
tes, repleins, payements des autoroutes
et de petites pannes mécaniques mineu-
res.

Le retour de l’édition 2018 s’est déroulé
de façon plus longue que prévue suite aux
manifestations des « gilets jaunes » dans
la FRA entière.

Les multiples barrages et fermetures des
frontières ESP/FRA nous ont contraints à
prolonger notre séjour en ESP de 48Hr.

20

Mot
du RSM

Nous avons donc voyagé dans le pays nous auront permis de mettre un peu plus
(ESP) afin de trouver un endroit adéquat de piment et de souplesse théorique dans
qui puisse loger 44 Mil mais surtout 22 la gestion du Tpt international, avec tous
Tpt Hy. Nous avons trouvé notre bonheur, les éléments que cela comporte.
grâce à l’excellente collaboration de VISA
& VOYAGES, à SARAGOSSE en effectuant Xavier KELLER
un petit détour de 500 Km. Capt

Notre périple du Mov Down aura duré cinq MCU NAMUR
jours contre quatre prévus initialement.

Ces changements de dernières minutes

21

TRJE
18

De oefening Trident Juncture (TRJE18) ka- teriaal naar de Marinebasis. Op 14 sep-
derde in de evaluatie van de eenheden die tember stonden zo alle middelen, com-
geëarmarkt werden voor de Very High pleet gewassen en gedesinfecteerd, klaar
Readiness Joint Task Force (VJTF), de in de haven om op 15 september geladen
snelle inzettroepen van de NAVO. België te kunnen worden op het schip ARK GER-
neemt deel aan de stand-bye periode voor MANIA.
VJTF in 2019.
Het eerste van in totaal twee schepen,
Vanaf 25 oktober t.e.m. 7 november nam vertrok richting EMDEN om het Duitse
de Belgische Defensie deel aan de NAVO- materiaal te laden en nadien koers te zet-
oefening TRJE18 in NOORWEGEN en FIN- ten richting het Hoge Noorden om een
LAND. De oefening begon dan wel maar dag eerder als voorzien, op 18 september,
op 25 oktober, de voertuigen van het NSE aan te komen te FREDRIKSTAD. Nadat het
(National Support Element) en het JLSG Duitse materiaal was ontladen konden in
(Joint Logistics Support Group) werden de nacht van de 18e op de 19e het Bel-
reeds vanaf 11 september aangeleverd in gisch en Luxemburgs materiaal ontladen
de Marinebasis van ZEEBRUGGE. worden en in afwachting op de Marshal-
ling Area geplaatst worden.
Deze voorafgaandelijke periode was zeker
en vast noodzakelijk om de nodige voor-
bereidingen te kunnen treffen wat betreft
ontsmetting van alle materiaal. NOORWE-
GEN stelde namelijk enorm strenge eisen
aan alle deelnemers qua ontsmetting.
Daarom werd de Marinebasis in ZEE-
BRUGGE, vanaf het aanleveren van de
voertuigen en aanhangwagens, gebruikt
voor het wassen en desinfecteren van het
materiaal.

Niet enkel Belgische middelen werden
aangeleverd te ZEEBRUGGE, ook onze
Luxemburgse collega’s brachten hun ma-

22

MotDe Onward Movement was voorzien om te

starten vanaf 19 september om 1000 Hr.

du RSMIn totaal moesten vier colonnes hun eind-

bestemming te SESSVOLLMOEN bereiken.
De OM kon uiteraard niet starten voor alle
voertuigen ontladen waren. Duitse contai-
ners, die nog niet ontladen waren, blok-
keerden nog de voertuigen die geladen
waren met de munitie. Op de dag van de
OM, om 0830 Hr, waren de Duitse contai-
ners van het schip en konden de overige
voertuigen ontladen worden en onmiddel-
lijk plaats nemen in hun colonne om de
OM aan te vatten richting het idyllische
SESVOLLMOEN.

Gregory EEKHAUTTE
Kapt
Staf

23

TRJE
18

32BERGEN-
HOHNE

Ter vervanging van het bezoek aan de Na het bezoek aan de railhead, volgde de
Movement Control Group in de kazerne briefing over de planning van dag 2.
van PEUTIE, werd er dit jaar voor de leer- We werden in drie groepen verdeeld.
lingen onderofficier logistiek/transport uit Groep één moest alle colonnes laten ver-
DOORNIK gekozen om steun te geven aan trekken in Bergen, groep twee moest een
een oefening in het Duitse BERGEN- T-post bemannen in AUETAL en groep drie
HOHNE. De oefening in DUITSLAND was moest de grote halte en refueling in het
een oefening van de Med Bde waar de CSC (Convoy Support Center) te UNNA
leerlingen steun moesten leveren bij de van dichtbij volgen. Ikzelf werd ingedeeld
regeling van het transport terug naar Bel- bij groep één.
gisch grondgebied met de trein en via de
autowegen. Voor enkelen was dit de eer-
ste echte ervaring met Mov Ctl Gp . Het
was ook uniek aangezien het buitenlands
karakter.

Donderdag 25 oktober 18 : Vrijdag 26 oktober 18:

Vertrek richting Duitsland. Na enkele uren Opgestaan om 03:30, een uurtje later
rijden, kwamen we aan in BERGEN- moesten de eerste colonnes al vertrekken.
HÖHNE. Na snel onze kamers in orde ge- Samen met onze Franstalige collega’s
bracht te hebben, kon ons programma be- werden we opgedeeld in 2 teams. We lie-
ginnen. Het eerste op de planning was ten elk om de beurt een colonne vertrek-
een bezoek aan de railhead, met begelei- ken na de volledige check
ding van een vakkundige uitleg van de (vlaggen, filters, colonnenummer, nim-
CSM. Voor mij persoonlijk, was dit de ma’s).
eerste keer dat ik een railhead zag, ook al
zit ik al 5 jaar bij defensie. De wagons De eerste colonne was voor ons en was
stonden al klaar dus konden we die al direct een mooi voorbeeld van hoe het
eens van dichterbij bekijken. niet moet. 1C/1Gr stonden als eersten
klaar om te vertrekken maar voor hun
transport was er nog niet veel geregeld.
Enkele van de problemen waren het ont-
breken van een colonnenummer bij de
chauffeurs, ontbreken van een filter en

26

onze taak erop en konden we ons bezoek
aan Mov Ctl Gp beëindigen. Maar eerst
nog even de andere groepjes oppikken in
AUETAL en UNNA.

ontbreken van een vlag. De colonne was Mijn ervaring met dit eenheidsbezoek was
nog niet gevormd om 0425 Hr terwijl ver- positief. Ik ken Mov Ctl Gp al langer en
trek gepland stond om 0430 Hr. De eerste heb altijd al interesse gehad in de job die
colonne vertrok dus al te laat. Mooi voor- zij uitvoeren. Om ze nu eens van dichtbij
beeld van een slecht voorbeeld. Gelukkig te volgen, eens bezig te zien en eens te
voor ons verliep het werk bij de andere kunnen praten met de mensen die er wer-
colonnes beter. Daar was alles goed gere- ken, vond ik een heel leerrijke ervaring.
geld en de colonnes waren al mooi ge- Dit was een goed initiatief van de instruc-
vormd voor vertrek. teurs in DOORNIK en hopelijk kunnen ze
Eens alle colonnes vertrokken waren, gin- dit in de komende jaren nog eens herha-
gen we gaan kijken hoe de trein geladen len. Want voor leerlingen is er niets beter
werd. dan een echte real life oefening en de ver-
We mochten ook helpen met het laden antwoordelijkheden die daarbij komen kij-
van de voertuigen. Bij aankomst aan het ken. Dank aan iedereen die dit mogelijk
treinspoor, stonden er al een deel voertui- heeft gemaakt.
gen klaar op de trein maar zeker nog niet
allemaal. Per wagon mochten we helpen Sgt APPELMANS Tim
om de voertuigen op de trein te gidsen.
De UNIMOG’s en LMV’s gingen makkelijk,

die hadden ruimte genoeg op de wagons.
Maar voor de AIV’s ging dit iets minder
vlot. Met maar enkele centimeters over-
schot aan elke kant, was het een hele uit-
daging om de AIV’s te laden. Nadien zat

27

EDINGEN

Naar jaarlijkse traditie werd onze delega- Daar aangekomen kregen we nog even de
tie op zondag 11 november 2018 om- tijd om kennis te maken met de burge-
streeks 0800u met open armen thuis ont- meester en enkele schepenen uit het col-
vangen bij de voorzitter van de Front Uni- lege van burgemeester en schepenen van
que des Groupements Patriotiques de la de stad Edingen.
ville Enghien, Guy Mertens. Onze delega-
tie bestond die dag uit de CO, de RSM en Ook de politiecommissaris, het brand-
mezelf. weerkorps en het Rode Kruis was talrijk
aanwezig om deel te nemen aan de vie-
Om het vroege uur wat te verzachten, ring en om samen met ons, de fanfare en
stond ons zoals gewoonlijk een uitgebreid talrijke jeugdbewegingen in stoet naar de
ontbijt te wachten met heerlijke koffiekoe- kerk te stappen.
ken, pistolets, sandwichen, toespijs en ui-
teraard een stevig kop koffie. Rond 10u30u vertrokken we in stoet, met
op kop de fanfare, en na een korte op-
Tijdens het ontbijt kregen we de tijd om tocht door de straten van Edingen kwa-
gezellig bij te praten en omstreeks 10 uur men aan bij de Sint-Niklaaskerk waar we
zijn we met onze wagens vertrokken rich- om 11u de “Cérémonies de l’Armistice”
ting het centrum van Edingen om geza- zouden bijwonen.
menlijk de viering bij te wonen.
Tijdens de ceremonie stonden we allemaal
Na onze wagens te hebben geparkeerd in even stil bij wat er exact 100 jaar geleden
de buurt van de kerk, zijn we te voet naar in onze regionen en ver daarbuiten heeft
de la place du Vieux Marché gegaan waar plaatsgevonden. Tijdens de ceremonie
we moesten verzamelen met de andere werden de kerkelijke liederen gezongen
deelnemers aan de stoet. en gespeeld door een liveband, waardoor

28

Mot
du RSM

het hele gebeuren voor de vele aanwezige Aan het ”Monument aux morts des deux
jongeren van de verschillende jeugdbewe- guerres” heeft de burgemeester van de
gingen een pak moderner, aantrekkelijker stad Edingen een speech gegeven en
en vooral luchtiger werd dan wat we daarna heeft hij samen met Guy Mertens
meestal verwachten tijdens een kerkelijke en onze CO een bloemenkrans neergelegd
ceremonie. ter herdenking aan de gesneuvelde solda-
ten.
Toen we na de ceremonie de kerk verlie-
ten om ons in stoet te begeven naar het Nu alle ceremoniële verplichtingen achter
“Monument aux morts des deux guerres” de rug waren, werden we door de stad
hadden de jongeren van de verschillende Edingen uitgenodigd op een korte recep-
jeugdbewegingen zich langs weerszijde tie.
van de af te leggen weg richting het mo-
nument verspreid om ons te groeten. Om de dag af te sluiten werd onze delega-
tie uitgenodigd door de Front Unique des
Groupements Patriotiques de la ville Eng-
hien om samen met enkele van hun leden
een heerlijke maaltijd te nuttigen in “La
Cuisine de Mon Pere”.

Kevin TONDELEIR

1Lt

S1—CieComd Staf

29

Otterburn

L’exercice du 2Cdo à Otterburn cet au- tits passe-droits et habitudes que nous
tomne, on s’en souviendra. Pas tellement avions avec P&O, nous devions filer droit.
à cause de la météo au Royaume-Uni
mais par la difficulté que nous avons eue Leurs règles étant relativement strictes,
pour la mise en œuvre de celui-ci. plusieurs d’entre nous ont sué de grosses
gouttes et sorti les rames afin d’avoir tous
Otterburn, ça été un déploiement par voie les documents DG, les listes de numéros
maritime en quatre jours, par la route et de carte d’identité en temps et en heure.
par voie aérienne, en deux shifts. Au sein
de notre Bn 48 postes étaient à pourvoir, Bien que les formalités administratives
aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, afin n’ont pas été une sinécure, tous les véhi-
d’assurer l’appui. cules sont finalement arrivés à bon port.
Toutefois, certaines personnes se sont
La préparation de l’exercice a été un défi, vues obligées de postposer leur départ de
et ce pour diverses raisons. quelques jours et le nitrogène du Bn Aie
n’a pas pu être emporté, faute de docu-
Tout d’abord, la désignation du navire ments adéquats.
gagnant l’appel d’offre a tardé à arriver.
La cerise sur le gâteau étant qu’il s’agis- C’est dans ces cas-là, que notre travail en
sait d’un ferry, Stena Lines, avec lequel tant que MovCon est déjà essentiel aux
nous n’avions jamais travaillé. Fini les pe- starting points !

30

Mot
du RSM

Globalement, la coopération aves Stena Nous pouvons dire que finalement, notre
Lines s’est bien passée. Le navire en lui- manœuvre ne s’est pas trop mal passée…
même était plus petit que celui de P&O, le au prix de travail acharné de certains :
public était composé majoritairement de nuit et jour.
camionneurs, pas de repas à volonté, ni
de Bingo. Dommage, on ne verra pas Hélène PÉTERS
Mamy danser ce soir. 1Lt

Quant au Mov retour, il s’est fait en AS3 Ops
quatre jours : un pour le retour par voie
aérienne, et trois pour les véhicules. Il n’y NEWCASTLE INTERNATIONAL AIRPORT
a pas eu de grand heurt : quelques muni-
tions dans un berghauz à l’aéroport, un
ASTRA remplit d’essence et un convoyeur
rentré avec le vol au lieu de prendre le
bateau.

31

22
Nov
2018

32

Mot
du RSM

33

22
Nov
2018

30

Mot
du RSM

31

22
Nov
2018

36

Mot
du RSM

37

Movers
Info

BERNAR Robin 26 Mar 18 Adjt
SCHEERENS Jean 1SgtMaj 1SM
1Sgt
MATTON Geoffrey 1KplChef
26 Dec 18
KplChef

38

Mot
du RSM

OUT

SAHA Gamessa Kapt STAF / S3 DGHR 16/07/18

BALLESTERO Gregory 1SgtMaj ATU Melsbroek DOVO 25/07/18

PILATE Michiel 1SgtMaj SLU Antwerpen 15W Lu Tpt 20/08/18
CEUNEN Tom
BITTARELLO Michaël Adjt MCU MTCC 03/09/18
Leopoldsburg

Adjt MCU Namur 2W Tac 03/09/18

VANDENBOSSCHE Nils 1Sgt ATU Melsbroek 15W Lu Tpt 17/09/18

GALLIOT Maxence Sgt MCU Brussels CC Sp 05/11/18

VERHEYEN Marleen Adjt MCU Namur 2W Tac 12/11/18

VANDENBROUCKE Hans 1SgtMaj SLU Zeebrugge MP Gp 17/11/18

VERAART Philippe Maj IN Staf 09/07/18
PEETERS Dries (Res)
PÉTERS Hélène ProvComdo ATU 03/09/18
1Lt Vl-Brabant Melsbroek
MARQUENIE Patrick 15W Lu Tpt
DEBRUYCKER Anje 1Lt Staf / S3 03/09/18
4 Bn Log
AdjtChef MCU 17/09/18
MTCC Leopoldsburg
Adjt
CC Sp MCU Gent 17/09/18

39

Movers
Info

INTERN

CONARD Philippe 1CplChef EM / S3 ATU 02/08/18
MELSBROEK

LIEKENS Jenthe 1Sgt SLU Staf / S3 03/09/18
DEVOS Koenraad Cdt Antwerpen
MCU Gent 03/09/18
ATU
Melsbroek

FIEREMANS Kristof 1SgtMaj STAF / S3 ATU 17/09/18
Melsbroek

DEVOS Koenraad Cdt MCU Gent MCU WEST 10/12/18

MOENAERT Kevin AdjtChef MCU Gent MCU WEST 10/12/18

DEGROOT Tom Adjt MCU Gent MCU WEST 10/12/18

DEBRUYCKER Anje Adjt MCU Gent MCU WEST 10/12/18

VROMAN Gino Adjt MCU Gent MCU WEST 10/12/18
MCU Gent MCU WEST 10/12/18
BARTHOLOMEEUSSEN 1SgtMaj MCU Gent MCU WEST 10/12/18
Francis 1SgtMaj MCU Gent MCU WEST 10/12/18

DE REKENEIRE
KENNETH

DE PAEPE Danny 1KplChef

STEYAERT Philip 1KplChef MCU Gent MCU WEST 10/12/18

40

Mot
du RSM

Alain Hallet
Adjt

01 Oct 18

Houdenaert Kilian
Sgt

01 Nov 18

Florquin André
1CplChef
01 Dec 18

41

Movers
Info

PEETERS Dries
1Lt
1002003
ATU MELSBROEK
9-6321-29408
[email protected]

Beste collega’s,

Ik ben Lt Dries Peeters, geboren op 28 augustus 1992 te Brasschaat. Kort na de geboor-
te, ben ik echter verhuisd naar Dilbeek, waar ik ben opgegroeid. Hoewel ik van het Pajot-
tenland afkomstig ben, woon ik ondertussen al twee jaar te Kortenberg. Als fervent mo-
torijder, heb ik op die manier de tijd in de files en de afstand tot de eenheid kunnen be-
perken.

In 2010 heb ik Defensie vervoegd en ben ik begonnen aan mijn opleiding aan de KMS.
Gedurende vijf jaar heb ik het geluk gehad mijn periode hier te mogen voltooien binnen
de 150ste promotie SSMW. Na de KMS, ben ik begonnen aan mijn wapenschool infanterie
in Arlon. Deze is echter niet verlopen zoals verwacht en heb ik dan ook na een half jaar
moeten staken om medische redenen. Bij de daaropvolgende heroriëntatie is “Logistiek
Luchtmacht” uit de bus gekomen, waarna ik kon inpikken in de wapenschool Logistiek te
Doornik. Eind 2015, kreeg ik vervolgens een eerste affectatie in de 15W LuTpt in Mels-
broek, waar ik tewerkgesteld was als Flight Comd van de Flight Logistieke steun. Hieron-
der vielen een tiental magazijnen en een Movement & Mobility Cell (MMC & Dispatch). In
deze functie ben ik al enkel keren in contact gekomen met de collega’s op de ATU te
Melsbroek. Mov Ctl Gp sprak me meteen aan en vanaf 3 september deed ik officieel mu-
tatie naar ATU.

Ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken en hoop een interessante professionele
periode tegemoet te gaan als Mover.

Alvast een aangename kennismaking

42

PÉTERS Hélène
1Lt
0901225
Etat-Major / AS3
9-6321-10108
[email protected]

Je suis Hélène Péters, née à Etterbeek le 11 Jun 1991. Habitant à Overijse, ma scolarité
s’est effectuée dans les deux régimes linguistiques.

Mijn loopbaan bij Defensie begon in 2009 in de KMS. Ik maakte deel uit de 149ste pro-
motie Sociale en Militaire Wetenschappen. Na mijn studies en de passage naar de Logis-
tieke school in Doornik, heb ik mutatie gedaan naar het 4 Bn Log te Marche-en-Famenne.

J’ai eu la chance d’être chef du Peloton Services à la 7 Cie Ravitaillement et Transport
durant 2 années complètes. Durant cette période, j’ai eu l’occasion de participer à plu-
sieurs exercices et appuis logistiques. En février 2017, je me suis envolées pour Masar-e-
Sharif pour l’opération RSM 17/02.

Na mijn terugkeer van Ops werd ik als Tech Offr van de 7 Cie Rav Tpt in plaats gezet
voor een korte periode (ondertussen bestaat die functie niet meer). Vanaf januari 2017,
heb ik de gelegenheid gehad om in de staf van de het 4 Bn Log te gaan werken als ad-
junct BuMR. Naast verschillende opdrachten voor OVG, ben ik in het kader van de oefe-
ning Hradiste in juli 18 eveneens DetCo van de Log steun geweest, waar ik velen onder
jullie heb ontmoet.

Je me réjouis d’avoir fait mutation au sein du Mov Ctl Gp et de relever les différents défis
qui nous attendent avec vous !

A bientôt / Tot binnenkort

43

Movers
Info

MARQUENIE Patrick
AdjtChef
9181195
MCU LEOPOLDSBURG
9-6321-24586
[email protected]

Ik ben Patrick MARQUENIE en werd geboren te Koersel op 23 Sep 1971. Ik heb mijn hele
leven in Leopoldsburg gewoond, dus beschouw ik mezelf ook een echte “Kampenaar”.
Sinds 2015 ben ik getrouwd met Nevena.
Mijn loopbaan bij Defensie ging van start in 1991 in het Log C LM te Heverlee. Na mijn
opleiding ben ik daar blijven plakken en kwam terecht in de 12Cie Tpt. Dit werd meteen
een echte kennismaking met de transportwereld. Als jonge Sgt mocht ik reeds de verant-
woordelijkheid nemen om met een paar vrachtwagens naar Kroatië te rijden om de be-
voorrading van BELBAT te voorzien. Ineens ook een kennismaking met het aspect Doua-
ne… Met deze eenheid mocht ik ook aan mijn eerste buitenlandse operatie deelnemen,
nml Moving Star V te Bosnië.
Na de verhuis van de 12 Cie Tpt naar Amay in 1995, werd ik verplicht een garnizoen te
kiezen en kwam terecht in Leopoldsburg, bij de BLT ANTWERPEN-LIMBURG (de voorloper
van MCU Leopoldsburg). Ik begon er als QM/MT, maar wist me al snel te ‘verbeteren’
naar het Tpt per spoor. Later zou ik me ook nog verder verdiepen in het Uitz Tpt, mocht
ik het Technisch Bureel leiden, zorgde ik voor het webgedeelte van de MovCtlGp op
www.mil.be, heb ik de sharepoint site van de Mov Ctl Gp opgestart en werd ik CSM van
de MCU
Natuurlijk was ik niet allen in Leopoldsburg actief. Ik heb een aantal buitenlandse zendin-
gen, van korte of lange duur, mogen uitvoeren: UNTAES 2 & 4, GREEN STREAM (NEO),
BELUKOS 16, ISAF 23, Ops UVIRA…
In Aug 2015 mocht ik mij dan aanmelden bij ACOS OPS & TRG / DIV SP / MTCC. Hier ik
heb ik vooral Road Tpt behandeld naar en voor NLD, POL, CZE, SVK, SVN, HRV, ROE,
HUN, LVA, LTU, EST en NOR. Maar was ook tegelijkertijd ook (gedeeltelijk) verantwoor-
delijk voor het Maritieme Tpt.
Na 3 jaar mocht ik terugkeren naar de Mov Ctl Gp en dat voelt toch aan als thuiskomen.
Ik kijk er al naar uit om terug wat ‘actiever’ te worden.
Mijn voornaamste hobby’s zijn fotografie en mij verdiepen in de geschiedenis van Leo-
poldsburg & het Kamp van Beverlo.
Tot binnenkort

44

DEBRUYCKER Anje
Adjt
R94182
MCU GENT
9-6321-22325
[email protected]

Ik ben Anje DEBRUYCKER, geboren te BLANKENBERGE op 02 Mar 1972. Na enkele ver-
huizingen, woon ik sinds 2005, samen met mijn dochter, te BRUGGE.

Mijn loopbaan bij Defensie is begonnen in 1988 in 2KSOO ZEDELGEM. Aansluitend heb ik
een jaar wapenschool gevolgd in het Log CLM te HEVERLEE. In Aug 1990 werd ik voor
het eerst tewerkgesteld en dit in 93 Bn Log-933 Dep Mun HOUTHULST, later veranderd
van naam naar 950 Cie Mun en nog later opgedoekt. Na iets meer dan 4 jaar in “den de-
pot” deed ik interne mutatie naar 93 Bn Log-BTech Kl V LISSEWEGE, maar na enkele ja-
ren werd ook deze eenheid opgedoekt. In 2003 werd ik gemuteerd naar 51 Bn Log-4 Cie
Rav Tpt waar ik gedurende 8 jaar heb mogen proeven van de verschillende aspecten bin-
nen het Tpt wereldje en waar ik eveneens de gelegenheid heb gehad om meermaals sa-
men te werken met de “Movers”. Spijtig genoeg was ook deze eenheid geen lang leven
beschoren en werd bijgevolg in 2011 opgedoekt, waarna ik ging werken in RTC BRUGGE
- MobC.

Na amper 2,5 jaar vonden mijn personeelsbeheerders dat ik té lang op dezelfde stoel zat
en kreeg ik de factuur 3 jaar CC Sp – Dep Log te vereffenen. Na een kleine 5 jaar voor de
klas te hebben gestaan in de instructiecel Ops Sp werd ik eindelijk op de lijst gezet voor
de aflossing instructeurs.

Op 17 Sep 18 mocht ik mutatie doen naar Mov Ctl Gp – MCU GENT. Ik kan nu al zeggen
dat ik ben terechtgekomen in een tof team en ik kijk alvast uit naar de samenwerking
met jullie allemaal.

Tot binnenkort

45

Movers
Info

VERAART Philippe
Maj (Res)
9144125
Staf
[email protected]

Als reservist ben ik op 1 maart 1992 mijn militaire carrière begonnen wanneer ik als sol-
daat KRO de opleiding te Peutie begon tot Offr bij de TTr. Na de opleiding ging ik als Pl
Comd over naar de 20ste Cie TTr te Verviers.
Na mijn legerdienst ben ik als project planner begonnen bij Tractebel/Electrabel waar ik
mij gespecialiseerd heb in het beheer van industriële installaties en meer bepaald kern-
centrales. Na dit gedurende 8 jaar gedaan te hebben ben ik naar een Fins papier bedrijf
vertrokken waar ik mij, naast beheer van de grote papiermachines meer en meer bezig-
hield met IT projecten. Toen dit bedrijf besliste haar kantoor in Brussel te sluiten heb ik
beslist om dat bedrijf te verlaten en over te gaan naar consultancy opdrachten rond pro-
ject management.
Gedurende deze periode bleef ik ook altijd actief in de reserve, om te beginnen in de G6
van het toenmalige ITC, dan van 1999 tot 2010 als S3 in de 6GpCis. Het is pas in 2010,
na mijn 2de cyclus dat ik Peutie verlaten heb om over te gaan tot het Mil Prov Comdo
Vlaams Brabant en meer specifiek als LO voor Rampenplanning.
In 2012 heb ik een opportuniteit bij de spoorwegen, meer bepaald Infrabel, als Project
Management Officer gevonden. In deze functie volgde ik een reeks projecten rond beheer
spoorinfrastructuur, verkeersregeling en spoorreglementering op. Op 1 maart van dit jaar
heb ik dan een interne mutatie gedaan naar NMBS waar ik nu de functie van PMO uitoe-
fen voor de directie Technics die verantwoordelijk is voor het volledige lifecycle manage-
ment van al het rollend materiaal.
Parallel hiermee was ik ook begonnen aan mijn hogere staf cursus, en een van de op-
drachten hierbij was dat ik een paper moest schrijven rond een militair onderwerp. Ik
heb toen voorgesteld om iets te schrijven rond militair transport per spoor en bij mijn on-
derzoek ben ik contact gekomen met de Lt Kol FELIES. Gezien het onderwerp van mijn
paper en mijn contacten binnen de spoorwegwereld heeft hij mij dan ook een positie aan-
geboden binnen de Mov Ctl Gp en terug te komen tot mijn Militair “thuis” Peutie.
Naast mijn professionele en militaire activiteiten hou ik mij ook bezig met fotografie en
kan je mij sporadisch ook zien in een duikpak, maar dan liefst in tropische oorden! Ik
woon te Veltem-Beisem met mijn echtgenote en 2 zonen.

46

Mot
dMuoRveSrMs

Info
47

48

49

Mot
du RSM


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Agrisales Magazine - Jan 2019
Next Book
Ebook Sejarah_LIEW SIAW ZHEN