The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2017-05-08 14:34:10

โบร์ชัวร์ _การสรรหาผู้สมัครใหม่กับเครื่องกรองน้ำแอคควา √ นาโน เอชดี_ _ Aqua √ Nano HD Recruiting Trifold - AQ645 - 0417

ประเทศไทย
เครื่องกรองน้ำ���������������������
กับพันธกิจโลก�
©ºÑº´Ô¨ÔµÍÅ

จุดมุ่งหมายของเรา

กำ�จัดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

จุดมุ่งหมายของเรา สภาพสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำ�ที่อาศัยอยู่ในทะเลของเรา�����������������������������������
กำ�ลังรับผลร้ายจากการกระทำ�นั้นอย่างรุนแรง2ทั่วทั้งโลกมีการบริโภคน้ำ�กว่า�282�ล้านล้าน


ลิตรต่อปี 1


1.”Bottled Water 2014: Reinvigoration, U.S. and International Developments and Statistics.” [Agua embotellada 2014:
Reactivación, Desarrollos y Estadísticas Estadounidenses e Internacionales] Publicado en línea por www.bottledwater.org.
Consultado en junio del 2016

การป้องกันคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด�

เราสามารถหาน้ำ�สะอาด�โดยไม่ต้องพึ่งน้ำ�จากขวด�พลาสติก�โดย.....
การต้ม เหยือกกรองน้ำ�ซึ่งเสียเวลาและ ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆ

สิ้นเปลืองพลังงานริเวิร์สออสโมซิส เครื่องกรองน้ำ�แบบ�


ยุ่งยากมากเกินไป�������������������� กลศาสตร์และสารกรอง

เทอะทะ�และสิ้นเปลือง คาร์บอน


มีข้อจำ�กัดการไหลของน้ำ�

การป้องกันคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด� แอคควา✓นาโน�เอชดี�

เราสามารถหาน้ำ�สะอาด�โดยไม่ต้องพึ่งน้ำ�จากขวด�พลาสติก�โดย..... (Aqua✓Nano�HD)�

คือคำ�ตอบ
•��กำ�ลังผลิตสูง


•��การกรองที่เปี่ยมด้วย�����������������������������������������
�ประสิทธภาพ�

•��คุ้มค่าเงิน

ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม�สะดวกสบาย���������������������

และทำ�ให้ครัวดูดีมีสไตล์

เพลิดเพลินกับข้อดีเหล่านี้ก๊อกน้ำ�ที่ยืดหยุ่นได้�ให้น้ำ�ไหลได้ทั้งแบบปกติ�หรือแบบ
ฝักบัว�ในขณะเดียวกัน�ก็สามารถกรองได้ทั้งน้ำ�ร้อนและ
น้ำ�เย็น

ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม�สะดวกสบาย��������������������� ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ�ของคุณได้อย่างง่ายดาย

และทำ�ให้ครัวดูดีมีสไตล์
เป็นลิขสิทธ์และ
สิทธิบัตรด้านการ
ออกแบบเฉพาะของ����������������
รีนา-แวร์เท่านั้น 2
2�US�Patent.�No.�US�D674,036

ไส้กรองแอคควา✓นาโน�เอชดี�

(Aqua✓Nano�HD)�


เปรียบเสมือนแม่เหล็ก

HIGH�MOLECULAR�
DEPOSITION�TECHNOLOGY�
(HMDT)+ -


ไฟเบอร์เคลือบพิเศษเป็นเสมือนแม่เหล็กที่จะดูดจับสิ่งสกปรกและยึดติด


มันได้อย่างถาวร�โดยไม่ให้หลุดลอดออกไปได้
และใช้ประจุไฟฟ้าบวกดูดจับสิ่งสกปรกแทนการใช้สิ่งขวางน้ำ�ในการกรองน้ำ��

Eการทดสอบในห้องปฏิบัติการ�แสดงให้เห็นว่า�การกรอง
น้ำ�ในระดับเล็กมากนี้�สามารถขจัดแบคทีเรียและไวรัสที่
เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ�ที่น้ำ�เป็นสื่อในการแพร่กระจาย
ได้ถึง�99.9%�และนี่คือบรรดาโรคต่างๆ�ที่สามารถแพร่
กระจายโดยมีน้ำ�เป็นสื่อ:


•� โรคบิดมีตัว •� ไข้ไทฟอยด์

•� อหิวาตกโรค� •� คริปโตสปอริดิโอซิส


•� ท้องเดิน •� แคมพิโลแบคเทอริโอซิส

•� โรคตับอักเสบ •� โรคไวรัสลงกระเพาะและลำ�ไส้


•� โรคบิดไม่มีตัว •� โรคเอชไพโลไร
หมายเหตุ:�สารและสิ่งสกปรกต่างๆ�ที่เครื่องกรองน้ำ��แอคควา✓นาโน�(Aqua✓Nano)�สามารถกรองได้ไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีอยู่ในน้ำ�ประปาของ

คุณเสมอไป�เครื่องกรองน้ำ��แอคควา✓นาโน�(Aqua✓Nano)�นี้�มุ่งหมายที่จะใช้กับน้ำ�ในระบบประปาของรัฐในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น�น้ำ�ที่ไม่มีแหล่ง
ที่มา�อาจมีสารปนเปื้อนที่หลากหลาย�หรือสารที่อาจหรือไม่อาจสามารถกรองออกได้โดยเครื่องกรองน้ำ�แอคควา✓นาโน�(Aqua✓Nano)�
เครื่องกรองน้ำ�แอคควา�✓�นาโน�ยังไม่เคยมีการทดสอบในการขจัดสารหนู

นี่คือ�การทำ�งานของระบบการกรองน้ำ����������������

ที่ยอดเยี่ยมของเรา
ระบบการกรองแบบ�3�ขั้นตอนไส้กรองขั้นต้น
1�ไส้กรอง�EM�ใช้เทคโนโลยี�

������2�แบบ

ไส้กรองหลัก2�ไส้กรองแอคควา✓เอชด3�แท่งแกนคาร์บอนที่ให้น้ำ�ที่ไหล�

������ได้แรงดูวีดีโอ�เพื่อเรียนรู้ว่ามันทำงานอย่างไร

ประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้จากเทคโนโลยีนี้คือไส้กรองหลัก�สามารถกรองน้ำ�ได้มากถึง�11,355�ลิตร�(3,000�


แกลลอน)�และคุณจะได้รับไส้กรอง�2�ชิ้น�ในการซื้อครั้ง22,710ลิตร

มากกว่า...
44,000� 22,000� 15,000� 4,400


ขวดขนาด�500 ขวดขนาด� ขวดขนาด� ขวดขนาด�


มิลลิลิตร 1�ลิตร 1.5�ลิตร 5�ลิตร

ประหยัดอย่างมาก

�ราคาน้ำ�ดื่มบรรจุขวดขนาด�1�ลิตร 13�บาท
ราคาของน้ำ�กรอง�1�ลิตร�ที่ได้จาก������������������������������������������������
1.45�บาท

เครื่องกรองน้ำ�แอคควา�✓�นาโน�เอชดี


��ต่อน้ำ��1�ลิตร�คุณสามารถประหยัดได 11.55�บาท


เมื่อเปลี่ยนไส้กรองหลักในครั้งต่อไป�–���


น้ำ�กรองจากแอคควา�✓�นาโน�เอชดี���


จะมีราคาโดยประมาณเพียง�0.22�บาท�


ต่อลิตร

ประหยัดอย่างมาก อะไรที่ทำ�ให้แอคควา�✓�นาโน�เอชดี�


พิเศษกว่า?

เอกสิทธิ์เฉพาะ ดีต่อระบบนิเวศน์หาซื้อได้จากผู้แทนขายตรงอิสระ�������� ป้องกันขวดพลาสติกจำ�นวนนับพันที่จะเข้า

ของรีนา-แวร์เท่านั้น ทำ�ร้ายสภาพสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำ�ที่อาศัยอยู่

ในทะเลของเรา

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ประหยัดกำ�จัดไว้รัสและแบคทีเรียได้มากกว่า�99.9%� ประหยัดได้มากถึง�9�เท่า��������������������

และให้คุณได้รับน้ำ�ดื่มที่มีรสชาติสดชื่น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ�ดื่ม�������������

บรรจุขวด

พลาสติกน้อยลงเท่าไร�


โลกก็จะสะอาดขึ้นเท่านั้น

เข้าร่วมกับจุดมุ่งหมายนี้ของเรา!

สอบถามเราได้!
เยี่ยมเยียนเราได้ที่renaware.com�และ�YouTube

AQ700M�2700-03-0417


Click to View FlipBook Version