The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2020-02-19 17:34:28

RW92MP TH 1092.03.1219

EST. 1941
เพลิดเพลินไปกับ
การใช้ชีวิตได้ตลอดเวลา


บริษัทท่ียิ่งใหญ
รีนา-แวร์ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในการเป็นบริษัทที่มีความซื่อสัตย์ มากด้วยการนําเสนอแต่ผลิตภั ณฑ์ที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ พร้อมกับการ รับประกันที่ยอดเยี่ยม
เราอุทิศตน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ตลอดจนมอบโอกาสที่เป็นเลิศของเรา มาเรียนรู้ว่ารีนา-แวร์จะสามารถทําให้ชีวิตของคุณเลิศหรูขึ้นได้อย่างไร
คุณภาพ • ความซื่อสัตย์ • ความเป็นครอบครัว
บริษัทครอบครัวที่ต้ังมานานกว่า 75 ปี: ครอบครัวซิลส์ตรา - เจ้าของรุ่นที่ 4


ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
เรานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมการดําเนินชีวิต ให้มีสุขภาพดี:
• เครื่องครัวที่ช่วยให้คุณมีความเป็นเลิศของ “การรับประทานอาหารอย่างมีคุณค่า” และค้นพบกับความสุขในการเตรียมอาหารเพื่อ สุขภาพอันแสนอร่อยที่บ้าน
• เครื่องกรองน้ํา ที่ซึ่งให้รสชาติของน้ําที่สดชื่น และยังช่วยลดขยะ พลาสติกที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ความกระตือรือร้น ใส่ใจเรื่องคุณภาพของเรา ทําให้เราสามารถนําเสนอ:
• เครื่องครัวที่พร้อมกับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน • เครื่องกรองน้ําที่มีเทคโนโลยีการกรองที่ยอดเย่ียม
• ผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์เฉพาะตัว และสามารถใช้งานได้หลากหลาย


เข้าร่วมกับจุดมุ่งหมายนี้ เดียวกันกับเรา!
กําจัดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
*“จากบทความ Bottled Water 2014: Reinvigoration, U.S. and International Developments and Statistics.” Published online by www.bottledwater.org. Accessed June 2016.
พลาสติกน้อยลงเท่าไร โลกก็จะสะอาดข้ึนเท่าน้ัน
ทั่วท้ังโลกมีการบริโภคน้ําด่ืมบรรจุขวด มากกว่า 282,000 ล้านลิตรต่อปี* เครื่องกรองน้ํารีนา-แวร์ ช่วยป้องกัน ไม่ให้ขวดพลาสติกหลายพันขวดทําลาย สิ่งแวดล้อม และ ชีวิตสัตว์น้ําของเรา


โอกาสที่ยอดเยี่ยม
ค้นพบกันความแตกต่างจากรีนา-แวร
ง่าย ๆ ที่จะเข้าร่วม
• ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียนออนไลน์ ดําเนินงานได้ทันท • ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าไว้ขาย
• ได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นที่ยอดเยี่ยม และรวดเร็ว
ง่าย ๆ ในการที่จะขาย
• มีระบบขายสินค้าเงินผ่อนให้กับลูกค้าของคุณ
• ด้วยจํานวนเงินมัดจําที่ต่ํา
• รีนา-แวร์จะเป็นผู้นําส่งสินค้าให้ลูกค้าเองโดยตรง
ง่าย ๆ และ สนุก
• เราจะมอบทุก ๆ สิ่งที่คุณจําเป็นต้องมี - เครื่องมือการฝึกอบรม การสนับสนุน และอะไร ๆ ที่สนุกสนาน
• คุณแค่นําความกระตือรือร้น และความพยายามของคุณ ที่จะทําให้ได้รับ การเลื่อนตําแหน่ง รางวัลการแข่งขันต่าง ๆ และการได้เป็นที่รู้จัก และ ยอมรับของผู้คน
• เหตุผลที่ดีคุ้มค่าในการเข้าร่วม - ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และการลดขยะ


ค้นพบกับความเลิศหร
ชุดท่ีเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ชุดคลาสสิค
ชุด Zylstra
ชุดด้ังเดิม


เครื่องกรองน้ํา
เคร่ืองฟอกอากาศ
ชุดจัมโบ
เคร่ืองค้ันแยกกากTM เคร่ืองแยกกากTM เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ หรือ เปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เริ่มทันที!
• การเปลี่ยนแปลงชีวิต
• การนําพาผู้คนให้มาอยู่รวมกัน • การทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
หากคุณกําลังมองหารายได้พิเศษด้วยความแตกต่างของ
RW92MP TH 1092.03.1219 | Home Office U.S.A. (425) 881.6171 | © 2019 R.
รีนา-แวร์ คุณจะไม่มีอะไรท่ีต้องเสีย ด้วยการเริ่มต้นวันน้ี
เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวรีนา-แวร์!
RW92MP TH 1092.03.1219 | Home Office U.S.A. (425) 881.6171 | © 2019 R.W.I.


Click to View FlipBook Version