The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2017-08-08 13:22:35

ขวดกรองน้ำพกพาแอคควา √ นาโน _ Aqua √ Nano Filter Bottle - AQ745_0717

ประเทศไทย
เครื่องกรองน้ำ�กับพันธกิจโลก ฉบับดิจิตอล

ãนทØกæ »‚ทัèวâลก มีการบริâภคน้ำ ขวด จำ นวนมากกว่า 282 ล้านล้านลิตร 1
สภาพแวดล้อมของเราและสัตว์ทะเล กำ ลังรับกรรมอย่างแสนสาหัสดูวีดีโอ

วงจรชีวิตของขวด


พลาสติก
ซื้อ


ดื่ม


ทิ้ง
แล้วการนำ มารีไซเคิลล่ะ?สภาพแวดล้อมของเราและสัตว์ทะเล กำ ลังรับกรรมอย่างแสนสาหัส จำ�นวนมากมายที่ไม่


ได้ถูกนำ�มารีไซเคิลเข้าสู่ระบบนิเวศน์

ในท้ายที่สุดจบลงใน เ»็นทีèน่าเสียดาย มันยังไม่เพียงพอ


มหาสมุทรอาจจะสิ้นสุดในห่วงโซ่


อาหารของพวกเรา

ขวดกรองน้ำ
พกพาของเรา

คือคำ ตอบ
ขวดกรองน้ำ�พกพาแอคควา�✓ นาโน����


ได้มอบน้ำ�กรองที่มีรสชาติสดชื่น�ในระหว่าง


การเดินทาง�กำ�จัดการใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้มากถึง�800�ขวด�ต่อไส้กรองหนึ่งชิ้น 2ดูวีดีโอ

ดูความแตกต่างระหว่างกัน

ซื้อ
TIENDA
ดื่ม

พบกันรีนา-แวร์

วงจรชีวิตของขวด
ทิ้ง

พลาสติก


กับ +

จำ�นวนมากมายที่ไม่ได้�

ถูกนำ�มารีไซเคิล ได้รับขวดกรองน้ำ�พกพา

วงจรชีวิตของ
แอคควา✓นาโนของคุณ

ขวดกรองน้ำ พกพา
เข้าสู่ระบบนิเวศน์
แอคควา✓นาâน
ในท้ายที่สุดจบลงใน
มหาสมุทร เพลิดเพลินไปกับมันใน

ทุกๆ�ที่�ที่คุณไป!
อาจจะสิ้นสุดในห่วงโซ่อาหาร

ของพวกเรา

นำ มันไ»ãนทØกæ ทีèทีèคØณไ»!
ห้องออกกำ ลังกายãนสวนสาธารณะ


ãนทØกæ ทีè!

การกรองทีèเ»‚่ยมไ»ด้วย»ระสิทธิภาพห้องออกกำ ลังกาย
เทคâนâลยีเฉพาะตัวของแอคควา✓นาâน ทำ จากพลาสติกไทรทันคØณ


เอชดี ãห้น้ำ กรองทีè»ราศจากเชื้อไวรัส ภาพสูงทีèทนแรงสะท้านไม่แตกและแบคทีเรียได้ถึง 99.9% 3 ง่ายและ»ราศจากสาร BPA
ãนทØกæ ทีè! สามารถกรองได้มากถึง 400 ลิตร หรือ 800 ครั้ง

นีèคือการทำ งานของมัน

ขั้นทีè 2
ตัวกรองแท่งคาร์บอน


•� กรองคลอรีน


•� ทำ�ให้รสชาติและกลิ่นดีขึ้น


ขั้นแรก
ไส้กรองแอคควา✓เอชดี (Aqua✓HD )
TM

•� การกรองในระดับนาโน•� กำ�จัดแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึง�99.9%


•� ประจุไฟฟ้าบวกดักจับและยึดติดไว้

»ระหยัดมากเมืèอเ»รียบเทียบกับน้ำ ดืèม


บรรจØขวดราคาของน้ำ�ดื่มบรรจุขวดขนาด������������ ฿ 6,800

500�มล.�ขวดละ�8.5�บาท

ราคาของขวดกรองน้ำ�พกพา��������������

฿ 2,990
แอคควา✓นาโน


4
ขั้นแรก คØณ»ระหยัดเงินได้ถึง ฿ 3,810
TM
ไส้กรองแอคควา✓เอชดี (Aqua✓HD )

•� การกรองในระดับนาโน•� กำ�จัดแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึง�99.9%


•� ประจุไฟฟ้าบวกดักจับและยึดติดไว้

ทำ ไมถึงต้องเลือกขวดกรองน้ำ แอคควา✓นาâน?


เอกสิทธิ์เฉพาะ ดีต่อระบบนิเวศน์
สามารถหาซื้อได้จากผู้แทนขายตรง ป้องกันขวดพลาสติกจำ�นวนนับ

อิสระของรีนา-แวร์เท่านั้น ร้อยที่จะเข้าทำ�ร้ายสภาพสิ่ง

แวดล้อมและสัตว์น้ำ�ที่อาศัยอยู่ใน

ทะเลของเรา

เ»‚่ยมด้วย»ระสิทธิภาพ »ระหยัด

กำ�จัดไวรัสและแบคทีเรียได้มากถึง� ประหยัดได้มากถึง�2�เท่า�������������

99.9%�ให้น้�ำดื่มที่มีรสชาติสดชื่นในทุกๆ� เมื่อเทียบกับน้ำ�ดื่มบรรจุขวด

ที่�ที่คุณไป

เข้าร่วมกับจØดมØ่งหมายของเรา!


กำ�จัด


ขวดพลาสติก

แบบใช้ครั้งเดียว�

แล้วทิ้ง


สอบถามเราได้ว่าต้อง
ทำ อย่างไร!


เยีèยมเยียนเราได้ทีè

renaware.com

ข้อมูลอ้างอิง


1.�จากบทความ�“Bottle�Water�2014:�Reinvigoration,�U.S.�and�International�Developments�and�Statistics.”�ตีพิมพ์
ออนไลน์บน�www.bottledwater.org.�Accessed�June�2016.

2.�ความสามารถในการกรองของขวดกรองน้ำ�พกพาแอคควา�✓�นาโน�ได้ถึง�400�ลิตร�หรือ�800�ครั้ง

3.�สารและสิ่งสกปรกต่างๆ�ที่เครื่องกรองน้ำ�แอคควา�✓�นาโน�(Aqua�✓�Nano)�สามารถกรองได้ไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีอยู่ในน้ำ�ประปาเสมอไป�
เครื่องกรองน้ำ�แอคควา�✓�นาโน�(Aqua�✓�Nano)�นี้�มุ่งหมายที่จะใช้กับน้ำ�ในระบบประปาของรัฐในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น�น้ำ�ที่ไม่มีแหล่งที่มา�
อาจมีสารปนเปื้อนที่หลากหลาย�หรือสารที่อาจหรือไม่อาจสามารถกรองออกได้โดยเครื่องกรองน้ำ�แอคควา�✓�นาโน�(Aqua�✓�Nano)�ยังไม่
เคยมีการทดสอบในการขจัดสารหนู


4.�ขึ้นอยู่กับใบราคาในปี�2560�ดูราคาปัจจุบันสำ�หรับการปรับปรุงครั้ง�ล่าสุดAQ745M 2745.03.0717

Not for California, Colorado, Iowa, Massachusetts, Wisconsin


Click to View FlipBook Version