The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2018-08-16 14:24:13

Recruiting for Success RW250_0818

ยินดีต้อนรับสู่ การสรรหาผู้แทนใหม่
เพื่อความสำ�เร็จ

การสัมมนานี้จะประกอบไปด้วย:


•�การสรรหาผู้แทนใหม่คืออะไร?�

• ทำ�ไมต้องสรรหา?

• สรรหาอย่างไร?
• วงกลมของกลุ่มบุคคลรอบข้าง

• 7�สิ่งที่ขาดหายไป

• 30�วินาทีกับการทำ�ธุรกิจของคุณ

• ขั้นตอนง่ายๆ

•�การจัดการกับข้อโต้แย้ง
•�จริยธรรมในการสรรหาผู้แทนใหม่

•�เกมส์ตัวเลข

•�สูตรความสำ�เร็จ


¹Õè¤×ًͤÁ×Í͌ҧÍÔ§¤Ã‹ÒÇæ ÊíÒËÃѺÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ


ËÒ䴌㹡Òýƒ¡ÍºÃÁ·ÕèÍÂÙ‹ã¹Èٹ¸ØáԨ

การสรรหาผู้แทนใหม่คืออะไร?
การสรรหาผู้แทนใหม่�คือการนำ�เสนอของขวัญ
จากโอกาสของรีนา-แวร์ให้กับผู้คน

การสรรหาผู้แทนใหม่คืออะไร
มันคือ�การแบ่งปันของขวัญ�
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของใครบางคนได้

ทำ�ไมต้องสรรหา?


วิสัยทัศน์รีนา-แวร์�กล่าวไว้ว่า:


�เมื่อคุณช่วยผู้อื่นบรรลุฝันของเขาแล้ว�
คุณก็จะบรรลุฝันของคุณเช่นกัน��

การสรรหาก็เพื่อช่วยผู้อื่น���������������


บรรลุฝันของพวกเขา

การสรรหาก็เพื่อช่วยคุณ���������������บรรลุฝันของคุณเช่นกัน

สรรหาอย่างไร


การสรรหา

ผู้แทนใหม่�คือ�

การปฏิบัติ������������


3�ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่
1 3ขั้นตอนที่�
2


ค้นหาโอกาสในการ ใช้ขั้นตอนง่ายๆ


สรรหาผู้แทนใหม่

การนำ�เสนอโอกาส

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน


1.�ค้นหาโอกาสในการสรรหาผู้แทนใหม่
ใช้วงกลมของกลุ่มบุคคลรอบข้างเพื่อค้นหาบุคคลให้มาก


ที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
เพื่อน
สถานที่จัดกิจกรรม
ครอบครัว
และการกีฬา
ข้าราชการ/�

นักการเมือง เพื่อนบ้าน


ลูกค้าของรีนา-แวร์

เร่ิมที่นี่

เจ้าของธุรกิจ
กลุ่มอื่นๆ

เพื่อนร่วมงาน


สถานบริการ

เพื่อนของลูกคุณ
โรงเรียน วัด/โบสถ์
คลิ๊กที่นี่เพื่อดู��������������������

กลุ่มบุคคลรอบข้าง

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน

2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์


ค้นหาต่อไปว่า�อะไรในโอกาสของรีนา-แวร์ที่จะมีความหมายต่อ���������พวกเขา�สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงวิธีการเข้าถึงพวกเขาและนำ�เสนอ


โอกาสรีนา-แวร์ในวิธีที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น

7�สิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของผู้คน:

1.�การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม2.�การได้รับการยอมรับ
3.�ความกระตือรือร้น4.�การตระหนักถึงพันธกิจ
5.�การจัดระเบียบ6.�โอกาสที่ไม่มีขีดจำ�กัด
7.�รายได้พิเศษ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน

2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์
1.�การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม


คุณรู้จักใครบ้างผู้ที่สวมใส่โลโก้ของทีมกีฬา,�โบสถ์,�


โรงเรียน�ฯลฯ��เชิญพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท�ที่พวกเขาสามารถภาคภูมิใจได้

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน
2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์


2.�การได้รับการยอมรับ


ผู้คนที่ไม่ได้รับการยอมรับที่เหมาะสมต่อสิ่งที่พวกเขา


ได้ทำ�ไป

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน
2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์
3.�ความกระตือรือร้น


ใครก็ตามที่บอกว่าพวกเขากำ�ลังเบื่อ?

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน
2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์4.�การตระหนักถึงพันธกิจคุณรู้จักใครบ้าง�คนที่มีส่วนร่วมที่จะช่วย����������
คน,�สัตว์,�และสิ่งแวดล้อม?เชิญชวนพวกเขามาเข้าร่วมจุดมุ่งหมายเดียวกัน��
กับรีนา-แวร์


พลาสติกน้อยลงเท่าไร�
โลกก็จะสะอาดขึ้นเท่านั้น

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน
2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์4.�การตระหนักถึงพันธกิจ


5.�การจัดระเบียบใครต้องการที่จะมีการจัดระเบียบในเรื่องของชั่วโมงและตารางเวลาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

อธิบายไปว่า�ด้วยธุรกิจรีนา-แวร์�คุณตั้งเวลาของคุณเอง


ได้ด้วยตัวคุณเอง

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน
2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์
6.�โอกาสที่ไม่มีขีดจำ�กัด
ใครบ้างที่ต้องการความหวังในชีวิตของพวกเขา?

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน
2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์7.�รายได้พิเศษ


ใครบ้างที่ต้องการ
ใช้รายได้พิเศษ?

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน
2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์
กรอกข้อมูลวงกลมของกลุ่มบุคคลรอบข้างของคุณ�และเขียนสิ่งที่


ขาดหายไปลงในคอลัมน์ความคิดเห็น�


ซูซาน� � � � � � � � � ��������������1�ใน�7�สิ่งที่ขาดหายไป

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น


ลิซ่า�� � � � � � � � � ��������������1�ใน�7�สิ่งที่ขาดหายไป
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำ�ดับ ความคิดเห็น

การปฎิบัติ�3�ขั้นตอน
2.�การนำ�เสนอโอกาสรีนา-แวร์
30�วินาทีกับการทำ�
ธุรกิจของคุณ


เขียนบทสำ�หรับสิ่งที่คุณจะพูด4�ปัจจัยสำ�คัญ1.�คุณคือใคร


2.�สิ่งที่เกี่ยวกับบริษัท


3.�ส่ิงที่จะดึงดูดความสนใจพวกเขา��������� �����


(วิธีที่รีนา-แวร์สามารถเติมเต็ม�1�ใน�7�สิ่งที่ขาดหายไป)4.�ส่ิงที่จะทำ�ให้เขาเข้าร่วมงานกับรีนา-แวร์คลิ๊กเพื่อดูบทตัวอย่าง

การปฏิบัติ�3�ขั้นตอน3.�ขั้นตอนง่ายๆ�-�การเข้าร่วมงานกับรีนา-แวร์สมมติว่าบุคคลนั้นต้องการเข้าร่วมงาน�ให้ทำ�การเปลี่ยนการบรรยาย


กลายเป็นการปิด
“ฟังแล้วดูดีใช่ไหมค่ะ?�คุณต้องการเริ่มงานเมื่อไหร่ดีล่ะค่ะ?”

การจัดการข้อโต้แย้ง������������������������
ของผู้สมัครใหม่
บางครั้งผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมมีคำ�ถามหรือข้อกังวล��


เราเรียกสิ่งนี้ว่าข้อโต้แย้งของผู้สมัครใหม่


LCO


LISTEN OFFER

(รับฟัง) (นำ�เสนอ)

CONFIRMใช้เทคนิคในการสื่อสาร (ยืนยัน) ทางเลือกในการ������������������
แก้ไขปัญหาลูกค้า����������������
เพื่อค้นหาว่าอะไรคือ�����������
หาคำ�ตอบในข้อ������������
ข้อโต้แย้งที่แท้จริง
ทำ�ความเข้าใจกับ โต้แย้งได้


ข้อโต้แย้งอย่างชัดเจน

ใช้คำ�ถามแบบปิดและ������������


หยุดชั่วคราวใช้กระบวนการ�LCO�นี้

L C O


LISTEN�(รับฟัง) - ว่าสิ่งที่ผู้มุ่งหวังเขาพูด
แท้จริงมันคืออะไร?
CONFIRM (ยืนยัน) -�ทำ�ให้หมดข้อสงสัย
ว่าคุณเข้าใจ�โดยการกล่าวย้ำ�ข้อโต้แย้งนั้น
OFFER (นำ�เสนอ)�- นำ�เสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหา


คลิกที่นี่เพื่อดูข้อโต้แย้งที่พบมากที่สุด

ตัวอย่างข้อโต้แย้ง

“ฉันไม่สามารถทำ�สิ่งที่คุณทำ�ได้!”

คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง

หลังจากที่ตอบข้อโต้แย้งกับพวกเขาแล้ว��ให้ทำ�การปิดการสนทนาในช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสม
“ถ้าไม่มีคำ�ถามอื่นอีก�มาเริ่มต้นทำ�งานเอกสารของคุณกันดีกว่า”

จริยธรรมในการสรรหา���������������������ผู้แทนใหม่

เมื่อเข้าหาผู้คนเพื่อที่จะนำ�เสนอโอกาสให้กับพวกเขา,�คุณจะต้องแจ้ง

ว่าคุณเป็นผู้แทนขายของรีนา-แวร์�และบอกพวกเขาถึงวัตถุประสงค์


ของการติดต่อของคุณ�ซึ่งก็คือ�มาเพื่อชักชวนเข้าร่วมงาน


คลิ๊กที่นี่เพื่อดูจริยธรรมในการสรรหาผู้แทนใหม่

เกมส์ตัวเลข

การสรรหาผู้แทนใหม่�ก็คือ�เกมส์ตัวเลข
เพื่อให้ได้ผู้แทนใหม่�1�คน�โดยเฉลี่ยคุณต้องพูดคุยกับคน�10�คน


1


9 28 10 37 4


6 5

สูตรความสำ�เร็จ�

1+2
คุณจะได้ไม่ต้องทำ�มันโดยลำ�พังคนเดียว


ตั้งใจทำ��1+2


•��ทุกๆ�คาบให้คุณหาผู้สมัครใหม่�1�คน�และให้ลูกทีมของคุณหาผู้สมัครใหม่อีก�2�คน�รวมแล้วเป็น�3�คน

•��ให้ทีมงานทุกคนทำ��1+2�เช่นกัน

ข้อสรุป��������������������������

การสรรหาผู้แทนใหม่


• การสรรหาผู้แทนใหม่�คือการนำ�เสนอของขวัญจาก

โอกาสที่มอบให้• ทำ�ไม?
� ทำ�เพื่อพวกเขา�-�ทำ�เพื่อตัวคุณ!• การปฏิบัติ�3�ขั้นตอน

1.�ระบุกลุ่มเป้าหมาย� � � -�วงกลมของกลุ่มบุคคลรอบข้าง� � 2.�การนำ�เสนอโอกาส
� � -�7�สิ่งที่ขาดหายไป


1.�การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคน� � � �� 2.�การได้รับการยอมรับ


� � � �� 3.�ความกระตือรือร้น


� � � �� 4.�การตระหนักถึงพันธกิจ


� � � �� 5.�การจัดระเบียบ� � � �� 6.�โอกาสที่ไม่มีขีดจำ�กัด


� � � �� 7.�รายได้พิเศษ

ข้อสรุป��������������������������

การสรรหาผู้แทนใหม่
- 30�วินาทีกับการทำาธุรกิจของคุณ


• 4�ปัจจัยสำาคัญ


1. คุณคือใคร


� � � �� � 2.��บริษัท�และสิ่งที่เกี่ยวกับบริษัทของคุณ

� � � �� � 3.��สิ่งที่จะดึงดูดความสนใจพวกเขา


� � � �� � 4.��สิ่งที่จะทำ�ให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมงาน


� � ��3.�ใช้ขั้นตอนง่ายๆ�
• ข้อโต้แย้งของผู้แทนใหม่�LCO
• จริยธรรมในการสรรหาผู้แทนใหม่

• เกมส์ตัวเลข
• สูตรความสำาเร็จ1+2


RW250M�TH�1250.03.0618�|�Home�Office�U.S.A.�(425)�881.6171��|��©�2018��R.W.I.


Click to View FlipBook Version