The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2018-07-19 13:11:40

RW516MP.03.0718.Recruiting brochure

ความแตกต่างของรีนา-แวร์ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ!


อะไรที่ทําให้
รีนา-แวร์
แตกต่าง?
• มี บริษัทขายตรง และ การตลาดแบบเครือข่าย มากมาย ที่กล่าวอ้างว่าสามารถเสนอโอกาส ที่สามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้
• แต่จริง ๆ แล้ว ผู้คนมากมายได้พบความผิดหวัง ที่ได้พบว่า โอกาสเหล่านั้น ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมาก และ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากมาย
• บางคนออกจากงานเพื่อไล่ตามโอกาสเหล่านี้ และในที่สุดก็พบกับ การลงทุนไปกับสินค้าที่เขาไม่สามารถนําไป ขายได้ และต้องขาดทุนอย่างมาก
• แทนที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิต ตัวเอง และครอบครัว กลับถูกทําร้ายจากบริษัทต่าง ๆ เหล่านั้น ที่คอยแต่กอบโกยกําไร
โดยมากกว่า 75 ปีในธุรกิจนี้ หลักปรัชญาแนวคิดของเจ้าของบริษัทรีนา-แวร์ ก็คือ การนึกถึงผู้คนมากกว่าเรื่องของกําไร
รีนา-แวร์:
• รับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจไว้เอง • สนับสนุน “การรับประทานอาหารอย่างมีคุณค่า”
หลักการรับประทานอาหารอย่างมีคุณค่าที่บ้าน
• รับผิดชอบต่อความยั่งยืน และการทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
2
ความแตกต่างของรีนา-แวร์


คุณเคยคิดหรือไม่ว่า อะไรบ้างที่คุณต้องใช้ ในการเริ่มต้นทําธุรกิจ?
คุณอาจคิดว่า มันต้อง:
ใช้เวลามาก มีความเสี่ยงด้านการเงินท่ีสูง สต๊อกสินค้าไวจ้ํานวนมาก ใช้เงินลงทุนมาก
มปี ระสบการณ์ ในการทําธรุ กจิ มากอ่ น
...แตถ่ า้ มนั มี โอกาสทางธรุ กจิ ทแ่ี ตกตา่ งไปจากนล้ี ะ่ ?
3


รีนา-แวร์
เสนอโอกาส การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่เหมือนใคร โดยรีนา-แวร์จะเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอาไว้เอง!
รีนา-แวร์
ไม่ต้องซื้อสินค้ามาสต๊อก–ตลอดไป
ไม่เหมือนกับโอกาสอื่น ๆ เราไม่ต้องการขาย สินค้าให้กับผู้แทนขายของเรา
โอกาสอื่น ๆ
ต้องการให้คุณซื้อ และ กักตุนสินค้า
ไม่มีค่าแรกเข้า
เราเสนอค่าแรกเข้าที่ต่ําที่สุดในธุรกิจ – 0 บาท! ประกอบด้วย การลงทะเบียน การฝึกอบรม และการใช้เทคโนโลยี
ใช้เงินที่สูงในการเข้าร่วม; คุณจะ ต้องเป็นคนจ่ายในเรื่องการฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือ ต่าง ๆ
เราจ่ายเงินให้คุณก่อน
เราจ่ายค่าคอมมิสชั่นให้ทันที คุณสามารถมี กําไรจากธุรกิจ จากการขายครั้งแรกของคุณ
คุณจะได้รับค่าสมัครและเงินลงทุน ของคุณคืน หลังจากการการ ประชุม และ ขายหลาย ๆ ครั้ง
เราให้ความสําคัญกับเวลาของคุณ
รีนา-แวร์ ส่งสินค้า และเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ โดยตรง ดังนั้นคุณสามารถใช้เวลาของคุณไปกับ กิจกรรมที่สามารถทํารายได้ให้คุณมากขึ้น
คุณจะต้องส่งสินค้า และเก็บเงิน จากลูกค้าด้วยตัวเอง
โปรแกรมสินค้าเงินผ่อน
เราเสนอโปรแกรมผ่อนสินค้าให้กับลูกค้า ด้วยจํานวนเงินมัดจําที่ต่ํา และยอดผ่อน แต่ละเดือนที่น้อยนิด
ไม่มีโปรแกรมผ่อนสินค้า; ต้องชําระ เงินเต็มจํานวน ก่อนการส่งสินค้า และจ่ายค่าคอมมิชชั่น
4 ความแตกต่างของรีนา-แวร์


การสนับสนุน และ การบริการ
เวลา คือ หนึ่งในการลงทุนที่สําคัญของคนเริ่มต้นทําธุรกิจ รีนา-แวร์ได้มอบการสนับสนุนและการ บริการที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เวลาของคุณ ในเรื่องของการพัฒนาทักษะ หาคน ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า การนําเสนอสินค้าและโอกาส และ การฝึกอบรมให้กับคนที่อยู่ในองค์กรของ คุณได้
เรามอบ
เครื่องมือที่จะใช้ในงานขาย และ
การส่งเสริมการขาย:
เครื่องมือ ทั้งในรูปของแบบพิมพ์ และที่ใช้ ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อที่จะให้คุณได้ส่งต่อ สอน และเจริญเติบโต
เว็บไซต์ และ เนื้อหาต่าง ๆ ของผู้แทนเอง: คุณสามารถมี เว็บไซต์รีนา-แวร์ส่วนตัว ของคุณเองได้ โดยไม่ต้อง เสียเงินทํา หรือ ต้องจ่าย ค่ารายเดือนเลย
การสนับสนุนด้านสื่อ สังคมออนไลน์: รีนา-แวร์ มีการดําเนินการ อย่างต่อเนื่องในสื่อสังคม ออนไลน์ เพื่อที่จะช่วยส่งเสริม ธุรกิจของคุณ
เครื่องมือการฝึกอบรมต่าง ๆ:
สามารถเข้าเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยรีนา-แวร์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวม การฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ที่จะช่วยคุณเรียนรู้ในเรื่องธุรกิจ
5


ความกระตือรือร้น เพื่ออนาคตของคุณ
แผนการทําธุรกิจของเรา สามารถช่วยคุณสร้างสรรค์ อนาคตที่ดีเลิศของคุณ ด้วยการที่ไม่มีข้อผูกมัดใน เรื่องการเงินอย่างแท้จริง คุณจะได้รับประโยชน์จากวิธี การฝึกอบรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และ การสนับสนุน จากครอบครัวรีนา-แวร์
ลองทํามันในเวลาที่คุณว่าง เพื่อที่จะเริ่มได้รับเงินราย ได้เพิ่มเติม และ ถ้ามันดีสําหรับคุณ คุณสามารถที่จะ ทํามันอย่างเต็มเวลาต่อไป!
6 ความแตกต่างของรีนา-แวร์


เราตอ้ งการ ทจ่ี ะชว่ ยใหผ้ คู้ นได้
เพลดิ เพลนิ ไปกบั การใชช้ วี ติ
และไดพ้ ฒั นาทง้ั ดา้ นตวั เองและ
การเปน็ มอื อาชพี
ความแตกต่างของรีนา-แวร์ มีผลกับความเชื่อของเราในศักยภาพของผู้คน เราภาคภูมิใจ ในการที่ได้ช่วยผู้คนรอบโลก จากทุกชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ ที่ได้ค้นพบ ศักยภาพในตัวเอง
ไม่ว่าทักษะท่ีคุณมีในวันนี้จะเป็นอย่างไร คุณสามารถไว้วางใจในรีนา-แวร์ได้ว่า จะเช่ือมั่นใน ตัวคุณ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ ในการที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตได้
คุณเป็นคนตัดสินใจเองว่า เร็วและ ไกลแค่ไหนที่คุณจะก้าวไป อนาคต ของคุณขึ้นอยู่กับตัวของคุณเอง!
7


คุณจะมีรายได้ จากความแตกต่างของ
รีนา-แวร์
ได้อย่างไร:
ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง และ ผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย
ผลประโยชน์ต่าง ๆ
• คอมมิชช่ัน 15% จากการขายส่วนตัว ท่ีจ่ายทุก ๆ สัปดาห์ 1 • โบนัสส่วนตัว สูงสุด 9% จากการขายส่วนตัว จ่ายทุก ๆ 2 สัปดาห์
• โบนัสแนะนําผู้แทน 3% จากการขายของผู้แทนท่ีคุณแนะนํา จ่ายทุก ๆ
2 สัปดาห์
• โบนัสพัฒนากลุ่ม สูงสุด 9% จากการขายของผู้แทนที่อยู่ในกลุ่ม
ของคุณ จ่ายทุก ๆ 2 สัปดาห์
ผลประโยชน์ต่าง ๆ
2
ระดับ Leader
+1
LEADER
4
CONSULTANT (ผู้แทนขาย)
• คอมมิชชั่น 15% จากการขายส่วนตัว ที่จ่ายทุก ๆ สัปดาห์
• โบนัสส่วนตัว สูงสุด 12% จากการขายส่วนตัว จ่ายทุก ๆ 2 สัปดาห์
• โบนัสแนะนําผู้แทน 3% จากการขายส่วนตัวของผู้แทนท่ีคุณ แนะนํา จ่ายทุก ๆ 2 สัปดาห์
• โบนัสพัฒนากลุ่ม สูงสุด 12% จากการขายของผู้แทนที่อยู่ใน กลุ่มของคุณ จ่ายทุก ๆ 2 สัปดาห์
TEAM BUILDER
ผลประโยชน์ต่าง ๆ 3 • ผลประโยชน์ทุก ๆ อย่างที่ Team Builder ได้รับ
บวก
• โบนัส Leader 5% จากการขายของทุกกลุ่ม ที่อยู่ติดคุณ (ยุคท่ี 1)
ผลประโยชน์ต่าง ๆ
• ผลประโยชน์ทุก ๆ อย่างท่ี Leader ได้รับ บวก
ระดับ Leader
+2
8 ความแตกต่างของรีนา-แวร์
SENIOR • โบนัส Leader 3% จากการขายของทุกกลุ่ม ในยุคที่ 2 ของคุณ LEADER


ได้รับ เงินคอมมิชชั่น เมื่อคุณขาย
ได้รับเงินโบนัสที่ยอดเยี่ยมจาก การขายส่วนตัว ได้รับเงินโบนัสที่ยอดเยี่ยมจากการขาย ของคนที่คุณแนะนํามา ได้รับเงินโบนัสที่ยอดเยี่ยมจากการขาย ของคนที่อยู่ในกลุ่มของคุณ ได้รับเงินโบนัสที่ยอดเยี่ยมจากการขายของคนที่อยู่ใน องค์กร ที่คุณสร้างขึ้นมา การเลื่อนตําแหน่ง โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ
• ผลประโยชน์ทุก ๆ อย่างที่ Senior Leader ได้รับ บวก
• โบนัส Leader 2% จากการขายของทุกกลุ่ม ในยุคที่ 3 ของคุณ
ระดับ Leader
+3
EXECUTIVE LEADER
5
ระดับ Elite
+4
SILVER EXECUTIVE LEADER
7
ระดับ Elite
+9
PLATINUM EXECUTIVE LEADER
ผลประโยชน์ต่าง ๆ 6 • ผลประโยชน์ทุก ๆ อย่างที่ Executive Leader ได้รับ
บวก
• โบนัส Silver Executive Leader 1.5% จากการขายของคนที่
อยู่ในองค์กรของคุณทั้งหมด*
ผลประโยชน์ต่าง ๆ
• ผลประโยชน์ทุก ๆ อย่างที่ Silver Executive Leader ได้รับ
บวก
• โบนัส Gold Executive Leader 1.5% จากการขายของคนที่
อยู่ในองค์กรของคุณทั้งหมด*
ระดับ Elite
+6
GOLD EXECUTIVE LEADER
ผลประโยชน์ต่าง ๆ
• ผลประโยชน์ทุก ๆ อย่างที่ Gold Executive Leader ได้รับ
บวก 8
• โบนัส Platinum Executive Leader 1.5% จากการขายของคนที่ อยู่ในองค์กรของคุณทั้งหมด*
และ
• ได้รับได้รับส่วนแบ่ง 1 ส่วนของ Infinity Pool ต่อการสร้าง
Platinum Executive Leader คนใหม่ครั้งแรก 1 คน ที่อยู่ใต้คุณ
9
รายละเอียดและข้อมูล ดูได้จากคู่มือการทําธุรกิจของคุณ (RW950)
*เรื่อยลงไปถึงคนที่อยู่ถัดไปที่มีตําแหน่งเท่ากันกับคุณ


5%
ยอดขายของ กลุ่มยุคที่ 1 ของคุณ
ผู้นํา ที่จะสร้าง ผู้นํารุ่นต่อ ๆ ไป
เคล็ดลับในการเข้าสู่ ศักยภาพของแผนรายได้ของรีนา-แวร์ ก็คือการสร้างองค์กรของคุณ ยิ่งคุณเป็นผู้นําระดับสูงขึ้นเท่า ไหร่ และจํานวนผู้นําที่คุณสร้างขึ้นในองค์กรของคุณมากเท่า ไหร่ คุณก็จะได้รับรางวัล และ เงินโบนัสต่าง ๆ มากขึ้นเท่านั้น
รายได้ของคุณในแต่ละตําแหน่งผู้นํา:
2%
ยอดขายของ กลุ่มยุคที่ 3 ของคุณ
10
ความแตกต่างของรีนา-แวร์
3%
ยอดขายของ กลุ่มยุคที่ 2 ของคุณ
ในระดับ Elite คุณยังจะได้รับ 1.5% จากยอดขายของคนที่อยู่ในองค์กรทั้งหมดของคุณอีกด้วย*
*เรื่อยลงไปถึงคนที่อยู่ถัดไปที่มีตําแหน่งเท่ากันกับคุณ


นําพาให้ผู้คนมาอยู่รวมกัน
เกยี รตยิ ศ และ เงนิ รางวลั
ผู้คนคือ ทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และนั่นก็คือว่า ทําไมเราจึงแสดงความ ขอบคุณต่อความสําเร็จต่าง ๆ ในวิธีที่หลากหลาย โดยเราจะมอบ:
รางวัล การเดินทาง รางวัล สําหรับผู้ชนะ การเลื่อนตําแหน่ง รางวัลการแข่งขัน ท่องเที่ยว ที่ทุก ๆ คน เลิศ ในเรื่องของการ เข็มกลัด และใบประกาศ ต่าง ๆ หากทํา
สามารถที่จะได้รับหาก สรรหาผู้แทน การขาย เกียรติคุณ ในแต่ละการ เป้าหมายในเรื่องของ
ทําได้ตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้ ซึ่งก็จะรวม ถึงการเดินทางต่าง ประเทศสําหรับผู้ที่ทํา ผลงานได้ยอดเยี่ยมใน บรรดาผู้ที่ยอดเยี่ยม ด้วยกัน*
และการเป็นผู้นํา
เลื่อนตําแหน่งของคุณ
การขาย และการ สรรหาผู้แทนใหม่ได้
11
*ประมาณร้อยละ 3 ของผู้ที่ทําธุรกิจกับรีนา-แวร์ ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยวในนปี 2557


วิสัยทัศน์
ของรีนา-แวร์
“เมื่อคุณช่วยให้ผู้อื่น บรรลุฝันของเขาแล้ว คุณก็จะบรรลุฝันของคุณด้วยเช่นกัน”
นี่คือวิสัยทัศน์ ที่ครอบครัวซิลส์ตราได้ร่วมกันทํามาตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี ทุกวันนี้ เจ้าของรีนา-แวร์ ในรุ่นที่ 4 ครอบครัวซิลส์ตราก็ยังคงสานต่อ สนับสนุนค้ําจุน วิสัยทัศน์ และ เฉลิมฉลองให้กับความแตกต่างของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามเป้าหมายหลักของเราด้วย:
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน นําพาผู้คนให้มาอยู่รวมกัน และการทําให้สภาพ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
เพลิดเพลินไปกับชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์ระดับเวิลด์คลาส และความรับผิดชอบต่อการทําให้
12 ความแตกต่างของรีนา-แวร์
สภาพส่ิงแวดล้อมดีขึ้น!


การปรุงอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และ ความยั่งยืน ตลอดช่ัวชีวิต ในรีนา-แวร์ “การรับประทานอาหารอย่างมีคุณค่า” หมายถึง:
การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ของ “การรับทานอาหาร” จาก ความจําเป็น ไปสู่ การ เพลิดเพลินไปกับการแบ่งปัน
เพลิดเพลินไปกับอาหารที่มีรสชาติ ยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ และ สีสันที่สวยงามอีกด้วย
บํารุงร่างกายด้วยทางเลือก ที่ดีต่อสุขภาพ ด้วยการ ลดไขมัน เกลือ และน้ําตาล ส่วนเกินออกไป
เข้าร่วมกับจุดมุ่งหมายของเรา!
ผู้คนที่ใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม จะสามารถภาคภูมิใจได้เมื่อร่วมงานกับ รีนา-แวร์ บริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมในเรื่องของความยั่งยืน
ใช้ได้นาน:
เคร่ืองครัวรีนา-แวร์ เป็นเครื่องครัว ท่ีทนทานมาก ซ่ึงเคร่ืองครัวท่ีผลิตใน ช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 ยังคงถูกใช้อยู่อย่างมีความสุขใน ปัจจุบัน โดยครอบครัวจํานวนนับ ไม่ถ้วนรอบโลก
การรีไซเคิล (การนํากลับมา ใช้ได้ใหม่): โลหะที่ใช้ในการผลิต เครื่องครัวรีนา-แวร์
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างง่าย ๆ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม:
การอนุรักษ์ป่าไม้ และ การลด ขยะมูลฝอย คืออีกเป้าหมายหนึ่ง ของเรา และเรายังคงเดินหน้าต่อ
ไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของ การ รีไซเคิล และ บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย สลายได้เองตามธรรมชาติ
พลาสติกน้อยลงเท่าไหร่
โลกก็จะสะอาดขึ้นเท่านั้น:
เครื่องกรองน้ําแอคควา นาโน ของรีนา-แวร์ ให้การกรองน้ําที่ ยอดเยี่ยม และ ยังช่วยป้องกันไม่ ให้ขวดพลาสติกจํานวนมากมาย เข้าทําลายสภาพสิ่งแวดล้อม ของเรา
13


คุณพร้อมหรือยังที่จะลองดูว่า ความแตกต่าง ของรีนา-แวร์ นั้นดีอย่างไร?
ไม่มีค่าแรกเข้า
ไม่ต้องซื้อสินค้ามาสต๊อก ตลอดเวลาที่ทําธุรกิจ
เครื่องกรองน้ําคุณภาพยอดเยี่ยม และเครื่องครัวที่รับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
ความรับผิดชอบต่อความยั่งยืน การทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และลดปริมาณขยะ
โปรแกรมรายได้ ที่ให้รางวัลกับคุณได้ในทันที
วัสดุอุปกรณ์ ในการขาย การสรรหาผู้แทนใหม่ และการฝึก อบรมเคลื่อนที่ (ด้วยอุปกรณ์มือถือ) ซึ่งมีพร้อมเสมอไว้ให้คุณ ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
การสนับสนุนและการบริการลูกค้า ดังนั้นคุณสามารถใช้เวลา ของคุณที่มีไปกับกิจกรรมที่สามารถทํารายได้ให้คุณมากขึ้น
เกียรติยศ และเงินตอบแทน ที่เป็นรางวัลตอบแทน ให้กับความ พยายามของคุณ
สนับสนุนในเรื่องของ “การรับประทานอย่างมีคุณค่า” และการ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ให้กับผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ข้าง คุณ
14
ความแตกต่างของรีนา-แวร์


เร่ิมตอนนี้เลย!
ถ้าคุณกําลังมองหา รายได้พิเศษ หรือ โอกาสในการ มีรายได้ที่มากขึ้นอยู่ใช่ไหม ด้วยความแตกต่างของ รีนา-แวร์ คุณไม่มีอะไรที่จะเสีย ที่จะเริ่มในวันนี้เลย
ไม่มีค่าแรกเข้า และเครื่องมือเคลื่อนที่ เพียงปลายนิ้วสัมผัส คุณลงทุนเพียงแค่ เวลาของคุณเท่านั้น
เริ่มต้นมีกําไรได้ทันที จากการ ขายครั้งแรกของคุณ!
ได้รับผลิตภัณฑ์ และ วัสดุอุปกรณ์ ช่วยขาย ในช่วงการเริ่มต้น 30 วันแรกของคุณ จากการแข่งขัน Let’s Start Contest ของเรา
แล้วคุณจะรออะไรอยู่?
15


ความแตกต่างของรีนา-แวร์
คือ ประสบการณ์กับบริษัทขายตรงที่ไม่มีใครเหมือน
คุณสามารถเลือก โปรแกรมของบริษัทขายตรง ที่มีอยู่มากมาย มาเปรียบเทียบคุณก็จะได้เห็นถึงความแตกต่าง ได้ด้วยตัวของคุณเอง
เราตั้งตาคอย ที่จะต้อนรับ คุณเข้าสู่ครอบครัวรีนา-แวร์ ของเรา!
RW516 TH 1516.03.0618 | Home Office (425) 881.6171 | © 2018 R.W.I.
renaware.com


Click to View FlipBook Version