The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2017-04-26 17:21:33

Aqua √ Nano Filter Bottle - Thailand - 0417

เมืองไทยดิจิตอลรุ่น


เครื่องกรองน้ำ�กับพันธกิจโลก

1
ãนทØกæ »‚ทัèวâลก มีการบริâภคน้ำ ขวด จำ นวนมากกว่า 282 ล้านล้านลิตรสภาพแวดล้อมของเราและสัตว์ทะเล กำ ลังรับกรรมอย่างแสนสาหัส


1.�จากบทความ“Bottle�Water�2014:�Reinvigoration,�U.S.�and�International�Developments�and�Statistics.”
ตีพิมพ์ออนไลน์บน�www.bottlewater.org�Accessed�June�2016 ดูวีดีโอ

วงจรชีวิตของขวพลาสติก
ซื้อ


ดื่ม


ทิ้ง
แล้วการนำ มารีไซเคิลล่ะ?สภาพแวดล้อมของเราและสัตว์ทะเล กำ ลังรับกรรมอย่างแสนสาหัส จำ�นวนมากมายที่ไม่


ได้ถูกนำ�มารีไซเคิลเข้าสู่ระบบนิเวศน์

ในท้ายที่สุดจบลงใน เ»็นทีèน่าเสียดาย มันยังไม่เพียงพอ


มหาสมุทรอาจจะสิ้นสุดในห่วงโซ่


อาหารของพวกเรา

ขวดกรองน้ำ
พกพาของเรา

คือคำ ตอบ
ขวดกรองน้ำ�พกพาแอคควา�✓ นาโน����


ได้มอบน้ำ�กรองที่มีรสชาติสดชื่น�ãนระหว่าง


การเดินทาง�กำ�จัดการใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้มากถึง�800�ขวด�ต่อไส้กรองหนึ่งชิ้น*

ดูวิดีโอ
*ความสามารถในการกรองของขวดกรองน้ำ�พกพาแอคควา�✓ นาโนได้ถึง�400�ลิตร�หรือ�800�ครั้ง

ดูความแตกต่างระหว่างกัน

ซื้อ
TIENDA
ดื่ม

พบกันรีนา-แวร์

วงจรชีวิตของขวด
ทิ้ง

พลาสติก


กับ +

จำ�นวนมากมายที่ไม่ได้ถูก

นำ�มารีไซเคิล ได้รับขวดกรองน้ำ�พกพา

วงจรชีวิตของ
แอคควา✓นาโนของคุณ

ขวดกรองน้ำ พกพา
เข้าสู่ระบบนิเวศน์
แอคควา✓นาâน
ในท้ายที่สุดจบลงใน
มหาสมุทร เพลิดเพลินไปกับมันใน

ทุกๆ�ที่ที่คุณไป!
อาจจะสิ้นสุดในห่วงโซ่อาหาร

ของพวกเรา

นำ มันไ»ãนทØกæ ทีèทีèคØณไ»!
ห้องออกกำ ลังกายãนสวนสาธารณะ


ãนทØกæ ทีè!

การกรองทีèเ»‚่ยมไ»ด้วย»ระสิทธิภาพห้องออกกำ ลังกาย
เทคâนâลยีเฉพาะตัวของแอคควา✓นาâน ทำ จากพลาสติกไทรทันคØณ


เอชดี ãห้น้ำ กรองทีè»ราศจากเชื้อไวรัส ภาพสูงทีèทนแรงสะท้านไม่แตกและแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ง่ายและ»ราศจากสาร BPA
ãนทØกæ ทีè! สามารถกรองได้มากถึง 400 ลิตร หรือ 800 ครั้งหมายเหตุ:�สารและสิ่งสกปรกต่างๆ�ที่เครื่องกรองน้ำ�แอคควา✓นาโน�(Aqua✓Nano)�สามารถกรองได้ไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีอยู่ในน้ำ�ประปาของคุณเสมอไป�เครื่องกรองน้ำ��������
แอคควา✓นาโน�(Aqua✓Nano)�นี้�มุ่งหมายที่จะใช้กับน้ำ�ในระบบประปาของรัฐในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น�น้ำ�ที่ไม่มีแหล่งที่มา�อาจมีสารปนเปื้อนที่หลากหลาย�หรือสารที่อาจ
หรือไม่อาจสามารถกรองออกได้โดยเครื่องกรองน้ำ�แอคควา✓นาโน�(Aqua✓Nano)�

นีèคือการทำ งานของมัน
ขั้นทีè 2ตัวกรองแท่งคาร์บอน


•� กรองคลอรีน


•� ทำ�ให้รสชาติและกลิ่นดีขึ้น

ขั้นแรกไส้กรองแอคควา✓เอชดี (Aqua✓HD )
TM

•� การกรองในระดับนาโน


•� กำ�จัดแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึง�99.9%•� ประจุไฟฟ้าบวกดักจับและยึดติดไว้
ไส้กรองแต่ละชิ้นสามารถทดแทนขวดพลาสติกแบบãช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้มากถึง 800 ขวด

หลังจากãช้ไ»แล้ว 800 ครั้ง หรือ 400 ลิตร จะต้องทำ การเ»ลีèยนไส้กรอง

กรØณาสอบถามข้อมูลเพิèมเติมทีèเกีèยวกับการเ»ลีèยนกับผู้แทนขายรีนา-แวร์

ของท่าน

»ระหยัดมากเมืèอเ»รียบเทียบกับน้ำ ดืèม

บรรจØขวดราคาของน้ำ�ดื่มบรรจุขวดขนาด������������
฿ 6,800
500�มล.�ขวดละ�8.50�บาท


ราคาของขวดกรองน้ำ�พกพา��������������

฿ 2,990
แอคควา✓นาโน


คØณ»ระหยัดเงินได้ถึง ฿ 3,810
*หนึ่งการกรองเท่ากับ�500�มล.

ทำ ไมถึงต้องเลือกขวดกรองน้ำ แอคควา✓นาâน?


เอกสิทธิ์เฉพาะ ดีต่อระบบนิเวศน์
สามารถหาซื้อได้จากผู้แทนขาย สามารถใช้แทนขวดพลาสติก�ซึ่งเป็น

ตรงอิสระของรีนา-แวร์เท่านั้น อันตรายต่อสภาพแวดล้อมและชีวิต

สัตว์น้ำ�
เ»‚่ยมด้วย»ระสิทธิภาพ »ระหยัดกำ�จัดไวรัสและแบคทีเรียได้มากถึง�99.9%� ประหยัดเงินเมื่อเทียบกับน้ำ�ดื่ม����������

ให้น้�ำดื่มที่มีรสชาติสดชื่นในทุกๆ�ที่ที่คุณไป บรรจุขวด

เข้าร่วมกับจØดมØ่งหมายของเรา!
ช่วยเรากำ�จัดขวดพลาสติกแบบ


ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง�เพื่อมิให้ผล


ร้ายต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของเรา


สอบถามเราได้ว่าต้อง
ทำ อย่างไร!


เยีèยมเยียนเราได้ทีè

renaware.com
AQ745M TH (NO-CAL) 2745.O3.0417��ไม่รวมถึงรัฐแคลิฟอร์เนีย,�โคโลราโด,�ไอโอวา,�แมสซาซูเซต,�วิสคอนซิน�


Click to View FlipBook Version