The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สิริรักษ์ ขาวทุ่ง, 2019-11-20 02:58:17

sirirak khawtung

cartoon tour

เทีย่ ว กิน พกั รับลมทะเล
เท่ียวไหวพ้ ระ สกั การะสิ่งศกั ดิ์สทิ ธิ์ ดา
นา้ ดปู ะการงั สมั ผสั บรรยากาศที่แสนจะ
สดชื่นและกิจกรรมอีกมากมาย

บริษทั
จอง/สอบถาม โทร 0992585172
ใบอนุญาต

Rayong - Chanthaburi

รถโค้ช ปรับอากาศ 2ชัน้

138km 41km

สนามบนิ สวุ รรณภมู ิ วดั ละหารไร่ รา้ นอาหารบา้ นเพ

2km

Day 1 ทา่ เรอื นวลทิพย์

ท่พี กั 10km
ปาลม์ มาลบี ชี รีสอรท์
เกาะเสมด็

1.5km

โปรแกรม

วนั แรกของการเดินทาง ระยอง-จนั ทบรุ ี
08.00 น. ณ จดุ นดั พบ เจา้ หนา้ ที่คอยตอ้ นรบั และอานวยความสะดวกดา้ นสมั ภาระ
ใหแ้ กท่ า่ นนาทา่ นออกเดินทางโดยรถโคช้ ปรบั อากาศ 2 ชน้ั สจู่ งั หวดั ระยอง (บรกิ าร
อาหารวา่ งและเคร่อื งด่ืมบนรถ)

10.00 น.แวะไหวพ้ ระวดั ละหารไร่
วดั ท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของจงั หวดั ระยอง เกจอิ าจารยด์ งั แห่งภาคตะวนั ออก หลวงปทู มิ
อสริโก เป็นพระอาจารยผ์ มู้ ีคาถาวชิ าดา้ นความศกั ด์ิสิทธจ์ นเป็นทีน่ ่านบั ถือ

12.00 น. รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ รา้ นอาหารบา้ นศรเี พ (บา้ นเพ)
13.30 น. หลงั ทานอาหารเสร็จนาทา่ นเดินทางสู่ ทา่ เรอื บา้ นเพ เตรยี มพรอ้ มขนึ้ เรอื

พาทา่ นลอ่ งเรือ ดานา้ ชมปะการงั นา้ ตืน้ ชมโลกใตน้ า้ ชมฝงู ปลาสวยๆ ที่อา่ วปะการงั และให้
ท่านไดช้ มทศั นียภ์ าพอธั ยาศยั รอบเกาะเสมด็ อิสระใหท้ ่านเลน่ นา้ ตามอธั ยาศยั

16.30 น. พาท่านขนึ้ เรือเดินทางกลบั เขา้ ฝ่ัง เดินทางสโู่ รงแรมท่ีพกั อิสระพักผอ่ น หรือ สนกุ
กบั การเลน่ นา้ ทะเลบนชายหาดสว่ นตวั ตามอธั ยาศยั
18.30 น. รบั ประทานอาหารค่า ณ หอ้ งอาหารของท่ีพกั พรอ้ มสนกุ กบั การรอ้ งเพลงคาราโอ
เกะอยา่ งเต็มท่ี
พกั ที่ ปาลม์ มาลี บชี รีสอรท์

หอ้ งนอน twin bed
อาหารบฟุ เฟ่ต์

10 km

หอ้ งอาหารของรีสอรท์ ท่าเรือนวลทพิ ย์

82km

หอ้ งอาหารของท่พี กั Day 2 วดั เขาสกุ ิม

33km

ท่พี กั อ่าวคงุ้ กระเบน รา้ นอาหาร
แซนด์ ดนู ส์ ทา่ แฉลบ
เจา้ หลาว รีสอรท์
30km

4.5km

วนั ท่ีสองของการการเดินทาง จนั ทบรุ -ี วดั เขาสกุ ิม
08.00 น. รบั ประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของรสี อรท์

พาท่านเดินทางสู่ จ.จนั ทบรุ ี สู่ วดั เขาสกุ ิม นมสั การ สรีระหลวงพอ่ สมชาย และ
ชมพิพธิ ภณั ฑข์ องโบราณบนยอดเขาวดั เขาสกุ ิม

หมายเหตุ ควรแตง่ กายใหเ้ หมาะสมกอ่ นเขา้ วดั ผหู้ ญิงควรใสก่ างเกงหรือ
กระโปรงท่ีคลมุ เขา่

11.20 น. รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ รา้ นทา่ แฉลบ

13.25 น. พาทา่ นเดินทางสู่ อา่ วคงุ้ กระเบน ศนู ยศ์ ึกษาการพฒั นาอ่าวคุ้งกระเบน อนั

เน่ืองมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้ อยหู่ วั ฯ พาทา่ นเดินสะพานป่าชายเลนชมธรรมชาติท่ีแสนมหศั จรรย์ ชมวิวของอ่าวคงุ้
กระเบนท่ีมีความงดงามไมแ่ พบ้ รรยากาศต่างประเทศทา่ นจะไดพ้ บเห็นชีวิตสตั ว์ป่าชาย
เลน เช่น ปกู า้ มดา้ ม ปลาตีน ลิงแสม และหอคอยชมนกพกั ผอ่ นตามศาลาตา่ งๆ รมิ ทางเดิน

พาท่านเดินทางสทู่ ี่พกั อิสระพกั ผอ่ นหรือสนกุ กบั การเลน่ นา้ ทะเลบนชายหาดสว่ นตวั
ตามอธั ยาศยั
16.00 น. เชิญทกุ ทา่ นเขา้ สงู่ านเลยี้ งสงั สรรคอ์ ่ิมอรอ่ ยกบั อาหารเลิศรส ณ ห้องจดั เลยี้ งของ
รีสอรท์
อิ่มอรอ่ ยไปกบั อาหารทะเลสดๆ ใหค้ ณุ ไดล้ มิ้ รสแบบจดั เต็มไมว่ า่ จะเป็นกุ้ง หอย ปลา ปู
หมกึ ที่เสริ ฟ์ มาพรอ้ มนา้ จิม้ ซีฟดู้ รสเด็ดจะเป็นบรรยากาศปารต์ ีป้ ิ้งยา่ งเฮฮาและแสนโรแมน
ติกใตแ้ สงเทียนริมชายหาด สนกุ กบั การรอ้ งเพลงคาราโอเกะและรว่ มสนกุ กบั กิจกรรมต่างๆ
บนเวทีจากทีมงาน
พกั ท่ี แซนด์ ดนู ส์ เจา้ หลาว บชี รีสอรท์

หอ้ งนอน twin bed
อาหารบุฟเฟ่ ต์

58 km

หอ้ งอาหารของรีสอรท์ อนสุ าวรียส์ นุ ทรภู่

33km

Day 3 รา้ นอาหารบา้ นระเบยี งไม้

ถึงจดุ หมายปลายทาง 1 km

ตลาดบา้ นเพ

150km ตลาดนา้ เกาะกลอย

22km

วนั ท่ีสามของการเดินทาง จนั ทบรุ ี-ระยอง
08.00 น. รบั ประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของรีสอรท์
10.00 น. ชมไปอนสุ าวรียส์ นุ ทรภู่

12.00 น. รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ รา้ นอาหารบา้ นระเบยี งไม้ ระยอง

หลงั รับประทานอาหารเสร็จพาทา่ นแวะตลาดบา้ นเพชมและซ้ือสินคา้ พ้นื เมืองหรือซ้ือของ
ฝากคนทางบา้ น เช่น กะปิ น้าปลา กงุ้ แห้ง ปลาหมึก โมบายเปลือกหอย ฯลฯ

15.00 น. แวะเดินตลาดนา้ เกาะกลอย

16.30 น. เดินทางกลบั
19.00 น. จดุ หมายโดยสวสั ดีภาพ

ผู้จดั ทำ
นำงสำวสิริรักษ์ ขำวทุ่ง
รหัสนักศึกษำ 61709536
คณะ ศิลปศำตร์ สำขำ กำรจดั กำรกำรท่องเท่ยี ว


Click to View FlipBook Version