The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lenka, 2021-06-01 00:26:13

06_Cerven

06_Cerven

SVĚTELSKÝ

zpravodajčerven 2021

Z radnice Školství Co vás zajímá

• Z radnice str. 3 • Akademie str. 15 • Vzpomínka str. 20
• Revitalizace náměstí str. 4 • Domov Háj str. 17 • Ocenění pro zámek str. 22
cena 13 Kč

Foto: Jiří Víšek
Z historie Kultura Sport

• Klopotná cesta ke svobodě VII str. 12 • Čtení na léto str. 18 • Po stopách Z. M. Kuděje str. 25
• Nová kniha str. 19
• Psalo se str. 123

Z RADNICE

Z jednání rady a zastupitelstva města

V pondělí 12. 4. 2021 proběhlo 64. jednání rady města. Jedna- 2) Radě města bylo předloženo oznámení společnosti UDA-
lo se mj. o těchto záležitostech:
NAX, s. r. o., o zrušení konání Sázavafestu v letošním roce
1) Byla schválena žádost o poskytnutí finančního daru ve výši z důvodu nepříznivých podmínek způsobených onemoc-
20 000 Kč do sbírky vyhlášené na stránkách www.donio.cz něním Covid-19. V roce 2022 je plánován festival na ter-
pro pomoc paní S. M., která je kvůli vážné nemoci upoutá-
mín 21. – 23. 7. 2022.
na na invalidní vozík. 3) Rada města schválila podání žádosti o příspěvek z granto-
2) Byla schválena žádost o poskytnutí finančního daru ve
vého programu Nadace ČEZ – Podpora regionů 2021 na
výši 20 000 Kč neziskové organizaci Háta, o. p. s., Cent-
rum denních služeb Barborka, Ledeč nad Sázavou, za úče- nákup rolby na úpravu ledové plochy zimního stadionu.
lem zajištění svozu klienta do školského zařízení. 4) Provozovateli Městské restaurace byl udělen souhlas s uží-
3) Byla schválena žádost o poskytnutí finančního daru ve
výši 10 000 Kč neziskové organizaci Zdravotní klaun, váním veřejného prostranství za účelem zřízení venkovní
předzahrádky v termínu od 17. 5. do 19. 9. 2021 v prosto-
o. p. s., Praha 9. rách parkoviště za městským kinem.
4) Společnosti Bohemia Machine, s. r. o., bude poskytnuta 5) Provozovateli Dublin baru byl udělen souhlas s užíváním
veřejného prostranství před provozovnou v ul. Nové Měs-
dotace z rozpočtu města ve výši 40 000 Kč na pořádání to za účelem zřízení venkovního posezení v termínu od
7. ročníku Sympozia broušení skla ve formátu GCWC –
mistrovství světa v broušení skla a doprovodné akce, které 17. 5. do 31. 10. 2021.
6) Bylo odsouhlaseno uzavření smluv o výpůjčce a darování
se bude konat 3. – 5. 6. 2021.
5) Rada města vzala na vědomí žádost paní A. Ch. na obno- domácího kompostéru s prvními 140 žadateli.
7) Se společností PIS PECHAL, s. r. o., Brno, bude uzavřena
vení polní cesty na pozemcích p. č. 520/1, 520/2 v k. ú.
Lipnička a p. č. 1083 v k. ú. Světlá nad Sázavou a sou- smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace
hlasila se zahrnutím obnovení cesty do změny územního ve stupni pro společné povolení stavby a pro provádění
plánu, zajišťované odborem stavebního úřadu a územního stavby na akci Rekonstrukce účelové komunikace za bu-
dovou č. p. 995 (bývalá Komerční banka).
plánování. 8) Z celkem pěti podaných cenových nabídek na realiza-
6) Rada města souhlasila s vystavením písemných objedná-
ci akce „Souvislá oprava komunikace Josefodol“ byla
vek na provedení prací „Oprava střechy objektu Domova jako zhotovitel vybrána spol. Tost.cz, s.r.o., Ledeč nad
pro seniory“ a „Oprava havarijního stavu střechy nad gará- Sázavou. Předpokládaný termín opravy je od května do
žemi“ firmě Vševysoko, Josef Horáček, Třebíč.
7) Na realizaci akce „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve 15. 10. 2021.
Světlé nad Sázavou“ byla jako dodavatel vybrána spol. 9) Rada města souhlasila s přijetím darů od Potravinové ban-
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Vysoutěžená celková cena za
obě etapy revitalizace náměstí činí 62 mil. Kč. Autorský ky Vysočina, z. s., Ledeč nad Sázavou, které jsou určeny
Sociálnímu centru města Světlá nad Sázavou.
dozor bude vykonávat spol. TRANSCOSULT, s.r.o., Hra- 10) Rada města schválila záměr pronájmu Tureckého pavilonu.
Ve středu 28. 4. 2021 proběhlo 19. zasedání zastupitelstva
dec Králové. města. Jednalo se mj. o těchto záležitostech:
8) V rámci programu Fondu Vysočiny s názvem Podpora 1) Zastupitelé schválili požadavky na změnu územního plánu
Světlá nad Sázavou III.
zajištění stomatologické péče bude podána žádost o dota- 2) Celkem 7 zvonových kontejnerů na plast a papír bude vy-
řazeno z dlouhodobého drobného hmotného majetku měs-
ci na akci „Vybavení stomatologické ordinace, Zámecká ta a následně prodáno společnosti HBH odpady, s. r. o.,
730, Světlá nad Sázavou.“ Havlíčkův Brod.
9) Bylo schváleno pořádání Farmářských trhů v roce 2021 3) Zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na po-
skytování zápůjček z Městského fondu rozvoje bydlení
v termínech: 20. 5., 17. 6., 21. 10. a 11. 11. 2021. města Světlá nad Sázavou pro rok 2021 s termíny podává-
10) Rada města souhlasila, aby v rámci napojení Domova pro ní přihlášek – I. kolo do 4. 6. 2021, II. kolo do 27. 8. 2021.
4) Zastupitelé souhlasili z důvodu plošné nepříznivé situace,
seniory na soustavu zásobování tepelnou energií zahájila způsobené výrazně menšími tržbami po znovuotevření
společnost ČEZ Energo, s. r. o., výběrové řízení na zho- provozoven po druhé vlně pandemie COVID-19 a z důvo-
du krizových opatření stanovených vládou ČR se snížením
tovitele díla.
11) Rada města souhlasila s pokácením javoru mléč na hřbi- výše nájemného v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 o 90

tově. Strom byl diagnostikován akustickým tomografem. % a 50 % ze sjednané výše nájemného ve 24 pronajíma-
Strom měl výrazně sníženou vitalitu a silně narušený zdra-
ných nebytových prostorách.
votní stav a stabilitu. Pokácení provedl pan Pavel Kamarád 5) Zastupitelé souhlasili s odkupem pozemku parc. č. 756/3
za cenu 96 000 Kč.
V pondělí 3. 5. 2021 proběhlo 65. jednání rady města. Jednalo o výměře 10 m2, druh pozemku – zahrada v obci a k.ú. Pří- 
se mj. o těchto záležitostech:
1) Lince bezpečí, z. s., Praha 8, bude poskytnut finanční dar
ve výši 5 000 Kč.

4

 seka u Světlé nad Sázavou – od p. L. M. a p. J. Z. za cenu 9) Nebyly schváleny prodeje následujících nemovitostí:

4 000 Kč. Jedná se o pozemek potřebný pro stavbu propo- – části pozemku parc. č. 830/16 o výměře 150 m2 v obci

jení silnice II/150 a II/347 Zámecká – Nádražní. a v katastrálním území Světlá nad Sázavou;

6) Zastupitelé souhlasili s odkupem pozemku parc. č. st. 657, – části pozemku parc. č. 350 o výměře cca 650 m2 v obci

jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 484, ul. Dol- Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Opatovice

ní, a pozemku parc. č. 205/3, vše k. ú. a obec Světlá nad u Světlé nad Sázavou;

Sázavou, od p. J. Š. za cenu 3 000 000 Kč. – části pozemku parc. č. 328/9 o výměře 70 m2 v obci Svět-

7) Bylo schváleno uzavření kupní smlouvy, týkající se pro- lá nad Sázavou a v katastrálním území Dolní Dlužiny;

deje nově vzniklého dílu „a“ z pozemku parc. č. 341 o vý- – části pozemku parc. č. 745/1 o výměře 68,5 m2 (dle va-

měře 7 m2 v obci Světlá nad Sázavou a v k. ú. Opatovice rianty A) v obci a v katastrálním území Světlá nad Sáza-

u Světlé nad Sázavou mezi městem Světlá nad Sázavou vou a rovněž neschválila záměr prodeje části pozemku

(jako prodávajícím) a p. J. M. (jako kupující). parc. č. 745/1 o výměře 44,8 m2 (dle varianty B) v obci

8) Byl schválen záměr prodeje pozemku parc. č. st. 111/2 a v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

o výměře 129 m2, jehož součástí je stavba domu č. p. 6, 10) Na žádost Okresního soudu v Havlíčkově Brodě byli pří-

ulice Nádražní, a pozemku parc. č. 123/5 o výměře 33 m2, sedícími soudu zvoleni pí J. M., p. Z. R. a pí M. R.

to vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, Kompletní výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva města

a to s podmínkou uvolnění bytů do data 31. 12. 2021 a ne- jsou uloženy na webových stránkách města www.svetlans.cz –

bytového prostoru do data 31. 3. 2022. Prodej bude usku- sekce Naše město – Usnesení zastupitelstva města.

tečněn obálkovou metodou, či veřejnou dražbou s min. Následující jednání rady města: 14. 6. 2021, 26. 7. 2021

výší nabídkové kupní ceny 5 900 000 Kč. Následující jednání zastupitelstva města: 30. 6. 2021,

22. 9. 2021

František Aubrecht, starosta

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy

Zahájení I. etapy Revitalizace náměstí Trčků z Lípy je pláno- add 2) ve směru Světlá n. S. ul. Zámecká po II/347 ul. Praž-
váno na 31. 5. 2021. Uzavřena bude křižovatka silnic II/150 (ul. ská, ul. Na Kasárnách, ul. Kamarytova a ul. Čejovská přes obec
Sázavská a ul. Jelenova) a II/347 (nám. Trčků z Lípy). Čejov, Kejžlice, Radostovice, Závidkovice do Světlé n. S. ul.

Uzavírka je v letošním roce rozdělena do dvou etap: Haškova na II/150 ul. Zámecká.
1) 1) uzavírka křižovatky silnic II/150 a II/347 pro veškerou Objízdná trasa ve směru Světlá n. S. ul. Zámecká – Svět-

dopravu v termínu 31. 5. 2021 – 27. 7. 2021, vjezd do lá n. S. – centrum pro veškerou dopravu: od uzavřeného úse-
ku z křiž. silnic II/150 ul. Jelenova (most přes Sázavu) a II/347
ulice Jelenova bude zachován ze Sázavské ulice do 20. ul. Haškova ve Světlé n. S. po sil. II/150 přes obec Nová Ves
u Světlé, Okrouhlice, Chlístov do Havlíčkova Brodu ul. Ledeč-
7. 2021. ská na sil. I/38 ul. Masarykova přes obec Radostín, Kámen na
sil.II/347 (obchvat Habrů) přes obec Bačkov, Kunemil, Josefo-
2) 2) v termínu od 28. 7. 2021 do 30. 9. 2021 již budou moci dol do Světlé n. S. nám. Trčků z Lípy – obousměrně.

vozidla do 3,5 t, dopravní obsluha a autobusy projet ve Pro případné vjetí vozidel nad 3,5t do Světlé n. S. ve směru od
směru most – náměstí a zpět. Zároveň se však stavební Habrů, bude na silnici II/150 ul. Nádražní za křižovatkou s MK
práce přesunou na křižovatku silnic II/150 (Sázavská ul.) ul. Čapkova umístěna DZ – B 13 (3,5t – MIMO DOPRAVNÍ
a místní komunikace v ul. Jelenova - při cestě směrem ze OBSLUHY A BUS) a na MK ul. Čapkova po obou stranách
umístěny DZ – B 28 a dále na MK ul. Havířská po pravé straně
Sázavské ulice nebude možné od 21. 7. 2021 do ul. Jele- směrem k silnici III/34731 ul. Lánecká a dále po III/34732 směr
nova odbočit (vjezd bude rezidentům povolen směrem od Benetice na MK do místní části Dolní Březinka na II/150 směr
tenisové haly, podél řeky). Ledeč n. S. Ve směru od Ledče n. S. na sil. II/150 za křižovatkou
Objízdné trasy pro veškerou dopravu mimo BUS jsou sta- s MK do místní části Dolní Březinka bude umístěna DZ – B
noveny následovně (obousměrně): 13 (3,5t - MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY A BUS) směr cent-
• Objízdná trasa ve směru Ledeč n. S. – Světlá n. S. pro veš- rum Světlá n. S. Dále bude pro místní provoz umožněn průjezd
kerou dopravu: od uzavřeného úseku z křižovatky sil. II/150 ul. po MK ul. Na Sídlišti (umístění DZ – B 28) do ul. Lánecká do
Jelenova a II/347 nám. Trčků z Lípy po sil. II/150 přes obec nám. Trčků z Lípy. Ani jedna z těchto objízdných tras nebude
Mrzkovice, Leštinka, Vilémovice do Ledče n. S. na křiž. sil. značena.

II/339 ul. Komenského a II/150 ul. Mostecká a dále po sil. II/150 Délka objízdné trasy: 1) 73km
ul. Mostecká a ul. Koželská v Ledči n. S. na sil. II/130 přes obec
Hojanovice, Koberovice na sil. III/12935 přes obec Speřice do 2) 38km
Humpolce na MK ul. Zahradní a na okružní křiž. sil. II/129 ul. Provoz pro osobní vozidla bude upraven dopravním značením
Okružní a sil. II/347 ul. Pražská, kde se rozdělí na: (+ semafory) přes Pěšinky.
Uzavírka se také dotkne veřejné linkové autobusové
1) směr Světlá n. S. – centrum dopravy:
2) směr Světlá n. S. – ul. Zámecká (sklárny, BILLA, atd.). • 600120 Chotěboř – Havlíčkův Brod – Světlá n. Sázavou – Le-
add 1) ve směru Světlá n. S. – centrum po sil. II/129 ul. deč n. Sázavou – Praha
Okružní na sil. I/34 ul. Okružní přes obec Rozkoš, Skála, Věž, • 600610 Číhošť – Světlá n. S. – Josefodol
Šmolovy do Havlíčkova Brodu ul. Humpolecká na sil .I/38 ul.
Masarykova přes obec Radostín, Kámen na sil. II/347 (obchvat 
Habrů) přes obec Bačkov, Kunemil, Josefodol do Světlé n. S.
nám. Trčků z Lípy.

56

 • 600620 Ledeč n. Sázavou – Bojiště – Trpišovice – Dolní Měs- Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod bude vedena ze silnice
to – Světlá n. Sázavou
II/150 - dále MK Dolní – MK Na Sídlišti – obsloužit zastáv-
• 600650 Ledeč n. Sázavou – Pavlov – Světlá n. Sázavou – ku „Světlá n. Sáz. Na Sídlišti“ – III/34731 Lánecká - II/347
Havlíčkův Brod – Jihlava náměstí Trčků z Lípy – III/34728 Komenského – (MK Re-
voluční) – MK Čapkova – II/347 Nádražní – MK Nádražní
• 600710 Benetice – Světlá n. Sázavou – Broumova Lhota – – obsloužit zastávku „Světlá n. Sáz. žel. st.“ – otočit se – MK
Nádražní – II/347 Josefodolská – III/34711 – Příseka – Po-
Lipnice n. Sázavou hleď – Lučice – III/34719 – Veselý Žďár – Havlíčkův Brod
• 600930 Havlíčkův Brod – Lučice – Malčín – Světlá n. Sáza- – MK Perknovská – dále v původní trase.
• Po dokončení prací na silnici III/34713 v Okrouhlici v rámci
vou rekonstrukce kanalizace bude obousměrná objízdná trasa pro
• 350320 Humpolec – Dolní Město – Světlá nad Sázavou spoj 600650/19 a 91 bude vedena ze silnice II/150 - dále MK
• 350330 Humpolec – Proseč – Řečice, Křepiny – Světlá n. Sá- Dolní – MK Na Sídlišti – obsloužit zastávku „Světlá n. Sáz.
Na Sídlišti“ – III/34731 Lánecká - II/347 náměstí Trčků z Lípy
zavou – III/34728 Komenského – (MK Revoluční) – MK Čapkova –
• POZOR! Po dobu uzavírek dochází k přesunu autobusových II/347 Nádražní – MK Nádražní – obsloužit zastávku „Světlá
n. Sáz. žel. st.“ – otočit se – MK Nádražní – II/347 Josefo-
zastávek z ulice Sázavská na ulici Na Sídlišti (u parkoviště dolská – III/34711 – Příseka – Pohleď – III/34713 – Olešnice
pod železniční tratí) a ke vzniku nové zastávky v ulici Haš- – Okrouhlice – II/150 – dále v původní trase. Před ukončením

kova (u Kavárny 104) pro výstup z Humpolce a nástup do uzavírky silnice III/34713 v Okrouhlici bude objízdná trasa
těchto spojů shodná s objízdnou trasou pro spoje 600650/9,
Humpolce.
• Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny na autobusových za- 22, 28 a 93.
• Spoje 600710/3, 9 a 12 budou po dobu trvání uzavírky zru-
stávkách, i přesto doporučujeme zkontrolovat časy a místa
odjezdů např. na www.idos.cz. šeny. Spoj 600710/6 bude zajištěn novými spoji na lince
1. etapa (31. 5. 2021 – 27. 7. 2021): 600620, které pojede po objízdné trase z Dolního Města – dále
• Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spo-
je na linkách 350320, 350330, 600620 a 600710 bude vedena III/34740 – Lipnice nad Sázavou a z Lipnice nad Sázavou již
pojede spoje po původní trase – III/34746 – III/34738 – Vi-
ze silnice II/347 Haškova – dále II/150 Zámecká – MK u fir-
my Crystalite Bohemia – spoje budou ukončeny na zastávce lémovec – Broumova Lhota – Závidkovice – II/347 – II/150
„Světlá n. Sáz. Bohemia“
• Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spo- Zámecká – MK u firmy Crystalite Bohemia – spoj bude ukon-
je 600930/9, 14, 15 a 20 bude vedena ze silnice II/347 Josefo- čen na zastávce „Světlá n. Sáz. Bohemia“. Spoje 600710/21
a 18 pojedou po celou dobu trvání uzavírky a budou opožděny
dolská - II/347 Nádražní – III/34728 Komenského – obslou- přibližně o 30 minut.
žit zastávku „Světlá n. Sáz. Komenského“ - MK Revoluční • Spoje 600620/7 a 8 mohou být v průběhu trvání uzavírky pro-
– MK Čapkova – II/347 Nádražní – MK Nádražní – spoje dlouženy až do Ledče nad Sázavou.
budou ukončeny na zastávce „Světlá n. Sáz. žel. st“ • Spoj 600070/41 bude ukončen za zastávce „Světlí n. Sáz. Ko-
• Vozidla VLOD zajišťující spoje 600650/4, 8, 12, 20, 24, 30, menského“, bez obsloužení zastávky „Světlá n. Sáz. Na Síd-
32, 38, 92 (dle oběhových možností dopravce případně dal-
ší spoje) z Havlíčkova Brodu budou ukončeny na zastávce lišti“.
„Světlá n. Sáz. Haškova“. V rámci přejezdu se pojedou otočit • Spoje 600610/5 a 10 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá n.

po následující trase ze silnice II/150 Zámecká – II/347 Haško- Sáz. Bohemia“.
Vzhledem ke komplikovanému řešení této uzavírky mohou
va – MK Malostranská – III/34735 Haškova – II/347 Haško- vozidla VLOD zajišťující výše zmíněné nebo jiné dotčené spoje
va a pro trasu zpět do Havlíčkova Brodu budou zřízeny nové
spoje jedoucí ze zastávky „Světlá n. Sáz. Haškova“ – II/150 jet po jiné z výše uvedených objízdných tras, než která je u nich
Zámecká – dále v původní trase dle řádného JŘ.
• Vozidla VLOD zajišťující spoje 600650/1, 7, 11, 13, 21, 29, uvedena.
25 a 39 (dle oběhových možností dopravce případně další 2. etapa (21. 7. 2021 – 30. 9. 2021):
spoje) z Ledče nad Sázavou pojedou po obousměrné objízdné
• Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spo-
trase ze silnice II/150 – dále MK Dolní – MK Na Sídlišti – je v relaci Havlíčkův Brod-Světlá nad Sázavou-Ledeč nad Sá-
obsloužit zastávku „Světlá n. Sáz. Na Sídlišti“ – III/ Lánecká zavou (linky 600120 a 600650) bude vedena ze silnice II/150
– II/347 náměstí Trčků z Lípy – Komenského – (MK Revo- Jelenova – dále II/347 náměstí Trčků z Lípy – III/3471 Lá-
luční) – MK Čapkova – II/347 Nádražní – MK Nádražní –
obsloužit zastávku „Světlá n. Sáz. žel. st.“ – tyto spoje budou necká – MK Na Sídlišti – MK Dolní – II/150 Sázavská – dále
ukončeny nebo budou začínat na zastávce „Světlá n. Sáz. žel. v původní trase.
st.“ a budou zřízeny nové spoje, které pojedou po stejné trase • Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující
zpět do Ledče nad Sázavou. spoje 600650/24 a 27 bude vedena ze silnice II/150 Jelenova
• Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující lin- – dále II/347 náměstí Trčků z Lípy – III/34728 Komenského
ku 600120 a spoje 600650/2 a 94 (dle oběhových možností – obsloužit zastávku „Světlá n. Sáz. Komenského“ – otočit se
dopravce případně další spoje) jedoucí v trase Ledeč nad Sá- MK Revoluční – MK Čapkova.
zavou – Světlá nad Sázavou – Okrouhlice – Havlíčkův Brod • Spoj 600070/41 bude ukončen za zastávce „Světlá n. Sáz. Ko-
bude vedena z II/130 Husovo náměstí – dále III/34740 – Veli- menského“, bez obsloužení zastávky „Světlá n. Sáz. Na Síd-
ká – Trpišovice – Meziklasí – III/34735 – Smrčensko – Fran-
tiškodol – Lipnička – Světlá nad Sázavou – II/347 Haškova lišti“.
– obsloužit zastávku „Světlá n. Sáz. Haškova“ – II/150 Zá- • Spoje 350320/9 a 26 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá
mecká – dále v původní trase.
• Obousměrná objízdná trasa pro spoje 600650/9, 22, 28 a 93 n. Sáz. Na Sídlišti“. Vozidla VLOD zajišťující tyto spoje po-
(dle oběhových možností dopravce případně další spoje) je- jedou ze silnice II/150 Jelenova – dále II/347 náměstí Trčků
doucí v trase Ledeč nad Sázavou – Vilémovice – Ostrov – z Lípy – dále v původní trase.

Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

7

Den vítězství 8. 5. 2021

Při příležitosti Dne vítězství položili zástupci města Světlá nad Sázavou, starosta František Aubrecht, místostarosta
Josef Hnik a tajemník Jiří Moučka, věnec a kytice k pomníkům ve Světlé nad Sázavou, Dolní Březince a Mrzkovicích.

Když je kraj partnerem obci

Po celou dobu existence Kraje Vysočina má jeho vedení snahu také směřují ke zlepšení života v konkrétních spádových oblas-
pomoci v rámci svých možností obcím napříč celým regionem tech měst a obcí. Zásadním partnerem je Kraj Vysočina histo-
s financováním rozvojových projektů i volnočasových aktivit. ricky pro sbory dobrovolných hasičů. V letošním roce mezi ně
Vedení kraje si uvědomuje, že právě obce a jejich aktivní obyva- rozdělí 27,8 miliónu korun – na akceschopnost, prevenci ale i na
telé dělají kraj krajem a že především vzájemná spolupráce vede pořízení nového vozového parku.
k rozvoji a kvalitnímu životu na Vysočině. Proto se kraj snaží
svou dotační politiku ke všem partnerům nastavit pokud možno Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že Kraj Vysočina je partne-
velkoryse a štědře. rem obcí nejen po finanční stránce. Kraj má ve svém vlastnictví
4,5 tisíce kilometrů komunikací II. a III. třídy. Páteřní silniční
Ze statistik vyplývá, že od roku 2011 pomohl Kraj Vysočina síť kraje je přirozeně součástí městských okruhů i průtahů obcí.
obcím a městům na svém území částkou vyšší než tři miliardy Kraj se tuto infrastrukturu snaží udržovat, rozšiřovat, moderni-
korun. Jen loni rozdělil v rámci své dotační politiky municipa- zovat a také zvyšovat její bezpečnost. Letos v rozsahu více než
litám téměř půl miliardy korun, kterou uvolnil ze svých vlast- dvě miliardy korun. Mezi dalšími službami, které jsou zajišťo-
ních účtů. Zhruba 200 miliónů z této částky bylo rozděleno mezi vány pro občany regionu, je provozování zdravotnické záchran-
města a obce prostřednictvím Fondu Vysočiny. né služby, pěti krajských nemocnic, sítě většiny středních škol
a středních odborných škol. Kraj objednává dotovanou základní
V letošním roce je vedení kraje připraveno prostřednictvím dopravní obslužnost, na kterou jen v letošním roce přispěje část-
Fondu Vysočiny rozdělit v rámci 29 programů prozatím více než kou vyšší než jedna miliarda korun… a když se v obci i ve městě
264 miliónů korun. Z toho v 16 programech jsou oprávněnými lidem dobře žije, je pravděpodobné, že uspěje v nějaké zajímavé
žadateli i obce, celkem mohou získat z tohoto dotačního zdroje soutěži, kde výhra může představovat nejen vítanou publicitu
až 215 miliónů korun. Zatímco některé dotační tituly jsou ob- nebo zvýšený zájem turistů, ale i zvýšení příjmů v obci v podo-
cím šity přímo na míru – například program Venkovské služby, bě finanční odměny. Letos Kraj Vysočina vyhlásil soutěž Rok
kde letos rozdělíme 7 miliónů korun, Obnova venkova Vysočiny života v obcích Kraje Vysočina, kde si mezi sebou vítězné obce
s připravenými 70 milióny korun nebo Stavby ve vodním hos- rozdělí celkem 200 tisíc korun. A o těchto skvělých místech pro
podářství s částkou 76 miliónů korun, v jiných programech jsou život budu psát příště.
obce okrajovými žadateli a většinu projektů předkládá jiný typ
žadatelů, například neziskové organizace, které však své aktivity Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Informace o plánovaných odstávkách elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., nabízí svým odběratelům elektřiny bezplatnou službu zasílání upozornění o plánovaných
odstávkách pro vlastní odběrná místa emailem nebo pomocí SMS. Pro registraci je třeba zadat datum narození či IČO vedené
u zákaznického účtu a identifikační kód odběrného místa (EAN), který je uveden na faktuře. Registraci lze provést na adrese
www.cezdistribuce.cz – odkaz „zasílání informací o odstávkách a poruchách.“

Informace o plánovaných odstávkách ve městě jsou viditelné 15 dní předem ve spodní části úvodní strany webových stránek
města www.svetlans.cz.

8

Revitalizace veřejného prostranství Světlá nad
Sázavou (volnočasový areál v ul. Pěšinky)

Na konci roku 2020 byla radou města vybrána studie na Revi- veřejného prostranství, město zažádá o dotaci pro tuto akci (výše
talizaci veřejného prostranství Světlá nad Sázavou (volnočasový dotace by mohla být až 85 % z celkových uznatelných nákladů
areál v ul. Pěšinky) vypracovaná panem Ing. arch. Václavem
Markem, Bezlejovská 192, 582 73 Nová Ves u Chotěboře. Auto- projektu).
rovi vítězného návrhu byla vystavena objednávka na dopracová- V rámci revitalizace se počítá i s opravou schodiště propojují-

ní studie v souladu s požadavky zadavatele a org. JUNÁK (pro- cího areál z ul. Nádražní (naproti kinu).
story kluboven a skladů). Studie bude dopracována do konce Navrženo je koupaliště v dispoziční podobě tří propojených
měsíce června 2021 a bude podkladem pro vypracování dalších
stupňů dokumentace. koupacích zón – pro plavce, neplavce a nejmenší návštěvníky,
v budově by vznikl prostor pro restauraci s bowlingovými drá-
Bude-li pro rok 2022 vyhlášena Výzva z Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP 2021–2027) na revitalizaci hami, letní bar a mimo jiné i klubovna organizace Junák.

Studie volnočasového areálu bude zveřejněna po jejím dopra-

cování. Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

Odstranění černé skládky

V místní části Horní Bohušice nechalo město Světlá nad Sá- skládku odpadů, do příslušných kontejnerů. Pro nakládání s bi-
zavou v květnu uklidit černou skládku. Do lokality byl dlouho- ologicky rozložitelným odpadem je nejvhodnějším řešením jeho
době navážen a ukládán biologicky rozložitelný odpad, piliny,
ořezané větve, směsný stavební odpad atp. Navezený odpad byl zkompostování na vlastním nebo užívaném pozemku, výsledný
odbagrován a odvozen do Střediska odpadového hospodářství kompost lze použít pro zlepšení kvality půdy na zahrádce. Ten,
Rozinov. Terén po odtěžených odpadech byl upraven a zatrav- kdo odkládá odpady mimo místa určená, by si měl uvědomit, že
něn. Na pozemek byly nainstalovány tabule ZÁKAZ SKLÁD- svým jednáním poškozuje životní prostředí, hyzdí přírodu, poru-
KY a prostor bude pravidelně monitorován. Likvidace této šuje zákony, ale také se podílí na zbytečném plýtvání finančních
černé skládky nebyla žádná levná záležitost, město vyšla cca prostředků vynaložených na likvidaci černých skládek, které by
na 55 tis. Kč, a proto apelujeme na občany, aby černé skládky se daly využít na užitečnější věci.
nezakládali a odkládali odpady na místa určená – sběrný dvůr,
Jitka Gögeová, DiS., referent OŽP

Odkup pozemku v Dolní ulici

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou souhlasilo s odkupem
pozemku parc. č. st. 657, jehož součástí je stavba rodinného domu
č. p. 484, ul. Dolní, a pozemku parc. č. 205/3, vše k.ú. a obec Světlá
nad Sázavou.

Záměrem je zřídit na výše uvedených nemovitostech parkoviště
z důvodu nedostatku parkovacích míst v lokalitě sídliště mezi uli-
cemi Na Sídlišti, Dolní a Nové Město.

Na jednání zastupitelstva města dne 30. 6. 2021 bude předloženo
k odsouhlasení znění kupní smlouvy. Výstavba parkoviště bude za-
hrnuta do rozpočtu města Světlá nad Sázavou pro rok 2022.

Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

/û561 58û6. 0#& 5<#817

5+ 85 &181.7,' 21<8#6 0#

P¶OüUVÈ XG 5XüVNÃ PCF 5¶\CXQW

ìGTXPC

QF FQ JQFKP

Poplatek ze psů pro rok 2021

Držitelé psů mají dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů povinnost zaplatit poplatek do 30. 6. 2021.
Dále je velmi důležité všechny změny, týkající se nároku na osvobození platby, či týkající se držení psa, ohlásit do 15 dnů od nastalé
skutečnosti na pokladně městského úřadu.

Poplatek ze psů se platí za psa staršího 3 měsíců.

Místo, kde je pes chován Za prvního psa Za druhého a každého dalšího psa

ve městě v rodinném domě a stavbě pro individuální rekreaci 300 Kč 450 Kč
chován osobou starší 65 let 100 Kč 150 Kč

ve městě v bytovém domě 1000 Kč 1500 Kč
200 Kč 300 Kč
chován osobou starší 65 let 100 Kč 150 Kč
ve všech místních částech města

chován osobou starší 65 let 50 Kč 75 Kč
v bytech v ostatních budovách 300 Kč 450 Kč
100 Kč 150 Kč
chován osobou starší 65 let

Způsob úhrady:
• v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou
• bankovním převodem na číslo účtu: 19-0002621521/0100, při platbě převodem je nutné uvést variabilní symbol – neznáte-
-li ho z předešlých let, kontaktujte finanční odbor MěÚ – e-mail: [email protected], tel.: 569 496 632, [email protected],

tel.: 569 496 680, [email protected], tel. 569 496 681

Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou

V roce 2019 zakoupila spol. YZO Světlá pozemky průmyslové zóny ve Světlé nad Sázavou. Stavební povolení je vydáno, dle
informací od majitele by do konce roku 2021 měla být zastavěna 1/3 plochy určené k zastavění, tj. část spodní haly (blíže ke
sklárnám).

Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

10

 Zpráva Policie ČR, Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou,
s přehledem trestné činnosti za měsíc květen 2021

• VLOUPÁNÍ DO KŮLNY V CHATOVÉ OBLASTI kontrole byl řidič vyzván k předložení dokladů potřebných pro
provoz a řízení vozidla a po jejich předložení byl podroben de-
Dne 29. 4. 2021 byly policejním orgánem zahájeny úkony chové zkoušce pomocí přístroje Dräger 7510. Touto dechovou
trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu krádeže. zkoušku byla řidiči naměřena hodnota 1,54 ‰ alkoholu v dechu
Toho se dopustil dosud nezjištěný pachatel tím, že v době od a druhou opakovanou dechovou zkouškou mu byla naměřena
8. 11. 2020 do 29. 4. 2021 v chatové oblasti Smrčná v katastru hodnota 1,44 ‰ alkoholu v dechu. Řidiči byla na místě zakázá-
obce Trpišovice po vypáčení uzamčené petlice s visacím zám- na další jízda a ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
kem u dveří kůlny vedle rekreační chaty vnikl dovnitř a odcizil podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
uschovaný motocykl JAWA 50 Pionýr mentolově zelené bar- látky. Věc byla zpracována ve zkráceném přípravném řízení a po
vy po kompletní renovaci. Tím způsobil škodu v celkové výši zadokumentování bude předána státnímu zástupci. Podezřelému
25 000 Kč. V případě odhalení pachateli u soudu hrozí trest od- u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest
nětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. nebo zákaz činnosti.

• ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU npor. Josef Daněk, DiS., Vedoucí Obvodního oddělení Světlá n. S.
Policejní stanice Ledeč n. S.
Dne 29. 4. 2021 ve 14:00 hod. kontrolovala hlídka Policie
ČR v obci Rejčkov řidiče motorového vozidla Peugeot 405. Při

Zpráva o množství vytříděných odpadů za první čtvrtletí roku 2021

Společnost EKO-KOM informovala o množství odpadů, které město vytřídilo a předalo k využití za období 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021:

Papír: 37,078 t Plast: 30,051 t Sklo: 32,340 t Kovy: 11,167 t Nápojový karton: 0,110 t Celkem 110,746 t.
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových
odpadů se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 73 % občanů České republiky. Děkujeme.

Z HISTORIE

Klopotná cesta ke svobodě VII

Politický, společenský a spolkový život ve Světlé 1860–1914.

Ve městě vznikla ještě celá řada dalších spolků různého charak- Na začátku nového století se na Světelsku objevuje zcela nový
teru. V roce 1875 uveřejnily Národní listy v úředních zprávách, že fenomén, a tím jsou odborové organizace sklářů a kameníků. První
byly schváleny stanovy Spolku vojenských vysloužilců ve Světlé, vznikla v Dobré n. Sáz. (v pozdější textilce od roku 1901 fungovala
brusírna skla firmy Schindler) hned na počátku provozu brusírny
ale jak dlouho spolek fungoval, není jasné. Ve vojenských kalen- v říjnu 1901. Byla to odbočka Odborového spolku sklářů, malířů
dářích vydaných po roce 1900 se spolek neobjevuje (na rozdíl od a brusičů skla obojího pohlaví, kterou o dva roky později nahra-
dila místní skupina Ústředního svazu všech sklářských dělníků, ta
nedaleké Lipnice). sídlila ovšem už v Nové Vsi. V roce 1908 odbočku této organizace
Snaha Židů v Čechách začlenit se více do české společnosti vedla založili i skláři v Josefodole a v roce 1911 ve Františkodole.

k založení Národní jednoty česko – židovské. Hlavní ideou jednoty Kameničtí dělníci si podobnou organizaci založili v červenci
bylo, že židovství je jen náboženství, ale národní cítění Židy spoju- 1907 v Dolním Městě a o rok později i ve Světlé.
je s českým živlem a českým jazykem. Ve Světlé vznikla odbočka
V prvním desetiletí 20. století existovaly ve Světlé i místní od-
jednoty v roce 1893. bočky některých politických stran. Zápisy ze schůzí městské rady
Na konci 19. století se o své místo na slunci začíná hlásit děl- i ze schůzí výkonného výboru „Sokola“ se zmiňují o straně sociálně
demokratické, národně sociální a agrární. To už se blížil okamžik
nictvo. Světlá byla nejprůmyslovější oblastí celého ledečského po-
litického okresu a prací ve sklářských, granátnických a kamenic- zavedení všeobecného a rovného volebního práva. Celý rok 1905
kých dílnách se živily stovky dělníků. Jejich první organizací byl byl ve znamení boje hlavně dělnictva za toto právo, demonstrace
Dělnický vzdělávací spolek „Havlíček“, informaci o schválení jeho ve velkých městech, organizované sociálními demokraty, naby-
stanov přinesly Národní listy v říjnu 1894. V historických prame- ly masového charakteru a postavit se k těmto událostem musela
nech nalezneme zmínky o spolupráci Havlíčka např. se Sokolem při i světelská radnice. Tak 27. listopadu 1905 navrhuje starosta, „aby 

organizování národních slavností.

11

 se objednaná brožura o všeobecném a rovném právu hlasovacím členů DTJ začínala s tělovýchovou právě v „Sokole“. DTJ vznikla
na Světelsku nejprve v Nové Vsi a několik dní nato i ve Světlé.
rozdala mezi lid a do dílen.“ Rada se také rozhodovala, jak se má Stalo se tak v roce 1911. DTJ byla tělovýchovnou jednotou sociální
zachovat v případě, že v následující den uspořádá dělnictvo ve demokracie, ta světelská nesla jméno „Jasoň“. Na počátku století se
městě průvod (28. listopadu proběhla v celém Rakousku generální začínaly i na venkově pěstovat, i když zatím nesměle, různé sporty,
stávka). Rada moudře rozhodla, že bude „demonstraci mlčky přihlí- jako šerm, tenis, kopaná. Většinou je pod svoje křídla vzal „Sokol“.
žeti.“ Světelští radní rozhodně nepatřili k podporovatelům sociální
demokracie, ale volební reformu podpořili, když se 1. března 1906 Další organizací se sportovní náplní byl ve Světlé Plavecko –
usnesli zaslat „projev ve prospěch uplatnění všeobecného rovné- bruslařský spolek Ráj, na jednání městské rady se o něm mluvilo

ho práva hlasovacího sekretariátu Národní strany svobodomyslné v roce 1906.
v Praze“ (tzv. mladočeši), k jejímž členům nebo příznivcům většina Nakonec jsem nechal dva spolky víceméně kuriózní. Tím prv-
radních patřila.1
ním byl spolek, jehož členové si říkali „Kosové“. Byla to patrně
K prvním volbám podle nového zákona došlo už v roce 1907 obdoba v té době oblíbených stolních společností, jejichž činnost
a pak znovu v roce 1911. V roce 1907 bylo do Říšské rady zvo- spočívala ve společném vysedávání v hostincích a vymýšlení růz-
leno 108 českých poslanců, z toho 28 agrárníků, 26 mladočechů ných druhů zábavy, většinou ale jejich členové nezapomínali ani na
a staročechů, 24 sociálních demokratů a 17 klerikálů. Ostatní malé dobročinnost.
české strany dosáhly marginálního výsledku. Skladba zástupců čes-
kého národa se velmi změnila, nejvíc bodovali agrárníci (volil je Druhým spolkem byl výherní s názvem „Náděje“. Smyslem exis-
český venkov) a sociální demokracie (volilo je dělnictvo), staročeši tence spolku bylo nakupování velkého množství výherních losů,
a mladočeši, kteří donedávna politickou scénu v Čechách ovládali, tím se zvyšovala naděje na výhru. Členové spolku vlastnili určitý
dosáhli pro ně přijatelného výsledku až po vytvoření koalice. počet podílů, nejčastěji jeden nebo dva, za který při vstupu do spol-

Jak to bylo se zastoupením Světelska (samozřejmě v rámci okre- ku zaplatili 24 korun. Kam až se mohla hodnota podílu vyšplhat?
su Ledeč) v Říšské radě i Českém zemském sněmu, ukazuje násle- Když byl někdy v roce 1907 vyplácen podíl jistému p. Živnému,
který spolek opouštěl, bylo to 287 K 74 h, což je téměř dvanáctiná-
dující tabulka:
Do Říšské rady volili v kurii venkovských obcí svého společného sobek a tehdy slušná suma.3
V pokladní knize spolku lze nalézt několik seznamů členů, jejichž
zástupce voliči z okresů Německý Brod, Polná, Ledeč n. Sáz. atd.
1873 Čeněk Hausmann (1826–1896), matematik, profesor a rek- počet se průběžně měnil. Na začátku svého působení měl spolek
52 členů, najdeme mezi nimi mnohé významné osobnosti té doby.
tor polytechniky z Prahy, kandidoval za Národní stranu (tzv. Vedle děkana P. Chaloupky a kooperátora P. Foreta to byl poštmis-
staročeši). tr Červenka, majitel brusírny ve Františkodole V. Bárta, několik
příslušníků rodiny Podpěrovy (kamenický závod), Kratochvílovy
1879 František Neubauer (1818–1883), stavební podnikatel, sta- (granátnický závod), Popperovy (parní pila v Přísece), Mahlerovy
(kamenický závod), Müllerovy (obchod) atd. Nejvíc podílů, celkem
rosta Vlašimi, kandidoval za Národní stranu. pět, měl ledečský c. k. notář Jan Šádek. Na dalších dvou seznamech
je už členů jen 18, respektive 17. Zmizeli oba představitelé církve,
1885 Jan Pleva (1843 – 1929), starosta Polné, kandidoval za Ná- ale přibyli naopak MUDr. Duffek, řídící učitel Štirský aj. U někte-
rých členů „Náděje“ je uvedeno jejich povolání, a tak se dozvídáme,
rodní stranu.
1891 Eduard Brzorád (1857–1903), advokát, starosta Německého že Hynek Syrovátka byl správcem sklárny v Josefodole, R. Vácha
správcem ve Valečově, Adolf Lamm skladníkem dráhy, Kilian nad-
Brodu, kandidoval za Národní stranu svobodomyslnou (tzv. zahradníkem, K. Pošva traťmistrem, Jindřich Šandera pokladníkem
mladočeši). dráhy, J. Endrle lesním v Lánech, Vaňkát byl rolník ze Závitkovic,
a tak bychom mohli pokračovat.
1897 Eduard Brzorád
Roku 1907 záznamy o příjmech a vydání končí. Ale nemizí hráč-
1901 Eduard Brzorád ská vášeň výše jmenovaných pánů. Vzápětí totiž vzniká spolek
1907 Josef Hyrš (1849–1921), statkář z Okrouhlice, kandidoval nový pod názvem „Jistota“, což je údernější jméno než pouhá „Ná-
děje“. Pánů je již jen 16, opakují se stejná jména jako u „Náděje“.
za Agrární stranu. V roce 1918 jsou členům vyplaceny podíly, které jistě znehodnotila
válečná inflace, a spolek nejspíš zaniká.
1911 Josef Hyrš
Do Českého zemského sněmu rovněž v kurii venkovských obcí A s ním zaniká i celá jedna epocha v životě našich předků a začí-
ná nová, o které tehdy nikdo netuší, jak těžká bude.
volili svého poslance voliči ze soudních okresů Ledeč n. Sáz. a Dol-
Josef Böhm
ní Kralovice.
1861 Eduard Grégr (1827–1907), český politik z Prahy, kandido- Poznámky:
1 Volební reforma byla přes silný odpor panské sněmovny,
val za Národní stranu svobodomyslnou.
1867 August Kahles (1820–1903), statkář z Křivsoudova, starosta složené hlavně z příslušníků šlechty, a značné části Němců
nakonec prosazena. Týkala se ovšem pouze voleb do Říš-
Dolních Kralovic, kandidoval za Národní stranu. ské rady, volební právo získali jen muži starší 24 let. Přesto
to bylo velké vítězství demokracie a česká společnost se
1870 August Kahles více přiblížila ke svobodě.
2 „Sokol“ byl založen v roce 1862, za jeho zakladatele jsou
1872 August Kahles považováni Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Jeho činnost
byla omezena za 1. světové války, zastavena v roce 1941
1878 August Kahles a zakázána v roce 1956.
3 V Humpolci existoval v letech 1889–1899 obdobný spolek,
1883 August Kahles nazývaný losový, který se jmenoval „Štěstěna“.
1889 Robert Hruš (1848–1905), ředitel ledečského panství

a okresní starosta v Ledči, kandidoval za Národní stranu.

1895 Eduard Brzorád
1901 Josef Prášek (1861–1925), statkář z Vlastějovic, kandidoval

za Agrární stranu.

1908 Josef Prášek
Ke slovu se také hlásily organizace tělovýchovné, z nichž nejvý-

znamnější byl „Sokol“.2 Tento spolek dbal nejen o tělo, ale i o duši,
a tak byl aktivní i v kultuře a národním životě. Světlá se na založe-
ní „Sokola“ dosti načekala, stalo se tak až v roce 1894. S místním
„Sokolem“ měla dobré vztahy i Dělnická tělovýchovná jednota
(DTJ), dělily se např. o tělocvičnu v měšťanské škole. Vždyť řada

12

Psalo se

Národní listy 23. 7. 1875

Národní listy 30. 4. 1887 Národní listy 27. 10. 1893
Národní listy 8. 6. 1887

Národní listy 19. 6. 1894

Národní listy 30. 11. 1888

Národní listy 24. 8. 1889 Národní listy 28. 10. 1894

ŠKOLSTVÍ
Mateřské centrum Rolnička ve Světlé nad Sázavou
opět rozdalo radost ke Dni matek

Den matek je pro spoustu lidí jedním z nejdůležitějších dnů Dlouho se čekalo, zda vládní opatření povolí konečně Rol-
v roce, a tak na druhou květnovou neděli nemohli zapomenout ničku otevřít, ale zatím se tak nestalo. „Moc jsme si přály, aby
ani v Mateřském centru Rolnička (MC) ve Světlé nad Sázavou. MC bylo už otevřené a mohly jsme připravit přáníčka a dárečky
Dámy, které zde pracují, se rozhodly pro maminky společně vy- s dětmi a jejich maminkami. Bohužel je situace ale taková, že
robit přáníčka a udělat jim tak radost. mateřské centrum zůstává stále zavřené, a tak přidaly ruce k dílu
naše milé dobrovolnice. S jejich pomocí byly vytvořeny krásné
tulipány, látkoví medvídci a také pěkná přáníčka pro maminky.
K této hezké akci se přidaly i maminky se svými dětmi, které nás
pravidelně navštěvují. Veškeré výrobky byly předány Dennímu
stacionáři, Domovu pro seniory a také všem našim spolupra-

covnicím“, popisuje celou akci Marie Mašková, která je jednou
z pracovnic MC Rolnička. „Děkujeme všem, co nám pomáhají.
Jejich nadšení a šikovné ruce dělají zázraky a všem radost, a to
je pro nás velkou odměnou“, dodává Marie Mašková závěrem.

Michal Mašek

13

Čtvrtá třída, jaro 2021

Eliška Kalhotková, 4. tř., ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského ul.
Foto: Hana Štercová

V naší třídě je velká sranda, Trpělivost má s námi svatou.
jsme totiž skvělá parta. Eliška, Ella, Ráďa a další
to jsou fajn spolužačky,
Nerozhází nás ani vládní
nařízení. proto jsme i mimo školu

Doma nás to nebaví, kamarádky.
A jak řešíme neshody?
chceme zpátky do školy. Roztrhneme si respirátory ☺ !
Se spolužáky zas dělat blbosti,
vzájemně si vyměňovat znalosti. Eliška Procházková, 4. tř.,
Paní učitelku super máme, ZŠ Světlá nad Sázavou,
puget květin jí v červnu dáme. Komenského ul.

U Kytiček

A je to tady! Koooooonečně jsme se dočkali a vrátili se, ale- za ochotu a spolupráci během distanční výuky. Po návratu do
spoň částečně, ke školkovému režimu. Během uzavření MŠ školky nastala doba, kdy jsme si s dětmi všechno podrobněji
jsme s rodiči komunikovali on-line prostřednictvím e-mailu zrekapitulovali. Veškeré výtvory, které děti donesly, jsme si roz-
a každý týden posílali pracovní listy, básničky, cvičení, písničky,
pohádky, návody na vyrábění a hlavně náměty k práci s dětmi na místili na koberec a pozorovali jejich individuální zpracování.
aktuální téma. Prosili jsme rodiče, aby po znovuotevření škol- Byla to zábava pozorovat, jak si děti vzájemně hodnotí a popisu-
ky přinesli všechny pracovní listy a výtvory, které děti splnily jí jednotlivá díla. Povídali jsme si o tom, jak děti trávily „dlouhé
během distanční výuky. Tímto chceme moc poděkovat rodičům prázdniny“, jak je bavila výuka doma, po čem se jim stýskalo,

co se jim naopak líbilo… 

14

 Snažíme si to ve školce co nejvíce užít a k tomu se nám ide- Stali se z nás i praví pomocníci čarodějnice, jelikož jsme se na
álně hodilo téma ,,Čarodějnické dovádění‘‘. Děti převlečené za malou chvíli proměnili v havrany, žáby, myšky a hady. Po všech
čaroděje a čarodějnice okouzlily celou naši čarodějnickou třídu. splněných úkolech nás čekala slaná odměna ve tvaru pavouků
Zažili jsme rozcvičku s čarodějnickou hůlkou, pohybovou hru a hadů.
na začarování, učili se čarovat, vymýšlet zaklínadla a za odříká-
vání jednoho z nich jsme uvařili pravé kouzelné lektvary. Jako Děti všechny úkoly hravě zvládly, a tak byly nakonec odmě-
pravé čarodějnice jsme se proletěli na koštěti po krkolomné ces- něny čarodějnickým diplomem a balíčkem dobrot. Všichni jsme
tičce, zatančili jsme si čarodějnický tanec pod koštětem, házeli si čarodějnické rejdění moc užili. Již se těšíme na to, že i nad-
jsme na čarodějnici a zaskákali jsme si v čarodějnickém pytli. cházející témata si už všichni společně užijeme ve školce.

Děti a paní učitelky z Kytiček, MŠ Lánecká

Jaro v Beruškách

V měsíci březnu byla naše mateřská škola uzavřena. S rodiči Naplno jsme si užili poslední téma dubna, „čarodějnice“. Byl
a dětmi jsme komunikovali pomocí e-mailu, kam jsme každý to doslova kouzelný týden, kdy jsme se proměnili v čarodějnice
týden posílali inspirace na tvoření, pohyb, drobné úkoly na tré- a čaroděje, učili jsme se zaříkadla, čarodějný taneček, čarovali
nování paměti, pracovní listy, říkanky, hry a písničky. Pro naše jsme, vyráběli sliz a užívali si soutěžení na zahradě. Celý týden
předškoláky bylo plnění úkolů důležité pro přípravu na školu. jsme završili čarodějnickou diskotékou, kde nechyběly dobroty,
Nezapomněli jsme opakovat ani angličtinu, která nás doprovází
celý školní rok a moc nás baví. Snažili jsme se, aby děti mohly hudba a smích.
na úkolech pracovat co nejvíce samostatně, ale některé úkoly Květen jsme zahájili povídáním o rodině a vyráběním dárečků
vyžadovaly i dopomoc rodičů. Tímto jim chceme poděkovat za
spolupráci. Samozřejmě nás potěšily e-maily s fotkami a vzka- pro maminky. Abychom si všichni uvědomili, kde žijeme a v ja-
zy. Po dětech nám bylo smutno a netrpělivě jsme čekali, kdy se kém městě navštěvujeme školku, vyrazili jsme na poznávací
budeme moci ve školce opět setkat. V polovině dubna to koneč- vycházku po Světlé nad Sázavou. Nejvíce nás ale stejně zaujala
ně přišlo, z čehož jsme měli velikou radost.
cukrárna, kde jsme si dali zmrzlinu.
Po příchodu do školky jsme si udělali uvítací párty. Popovídali Ukázali jsme si také školy, které budou naši předškoláci od
si s kamarády, zatancovali si a dali si i něco dobrého. Poté jsme
společně zkontrolovali úkoly, které děti plnily doma. Za ně si září navštěvovat.
Seznámili se s tím, jak to ve škole vypadá a co nás tam čeká.
pak odnesly zasloužený diplom.
Během měsíce dubna jsme si povídali o domácích zvířátkách, Během května ještě plánujeme seznámit děti se záchrannými
složkami a podtrhnout jejich důležitost.
připomněli jsme si názvy jarních kytiček a různých drobných
živočichů žijících v trávě. Nezapomněli jsme ani na pilné mra- V červnu oslavíme s dětmi jejich svátek a určitě vymyslíme
venečky a včelky, ze kterých si bereme příklad. Oslavili jsme i nějaký výlet.
Den Země. Pomocí různých úkolů, které byly připravené na
cyklostezce, jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o naší matič- Na konci června se budeme muset s našimi beruškami rozlou-
ce Zemi a o tom, jak jí můžeme chránit. Za pečlivé splnění všech čit. Loučit se budeme velice nerady, protože si užíváme spoustu
úkolů nás na konci čekala odměna v podobě pokladu. krásných chvil a legrace. Ale nedá se nic dělat. Děťátka nám
vyrostla a je čas vyslat je do velkého školního světa.

Paní učitelky Markéta Mochťaková, Andrea Kluchová

MŠ Na Sídlišti, třída Berušky

15

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

PROFIL PEDAGOGA Ve znamení zkoušek

Ing. Andrea Kubínová Počátek měsíce května 2021 přinesl nejen dlouho očekávané
oteplení, ale také souběh celé řady zkoušek, které jsou v běžném
Dětství jsem prožila částečně
ve Světlé nad Sázavou a čás- školním roce rozloženy do mnohem delšího období.
tečně na Ledečsku v Kožlí. Hned v prvním týdnu května se žáci devátých ročníků ZŠ ko-
Absolvování Gymnázia v Ledči
nad Sázavou, kde se postup- nečně dočkali ostré přijímací zkoušky podle jednotného zadání,
ně profilovaly mé zájmy, mě a to ve dnech 3. a 4. května 2021. Naše Akademie využila jed-
nasměrovalo k mé budoucí
profesi a po maturitě jsem si notné zadání pouze pro zájemce o gymnázium a sociální obory,
vybírala ze tří pražských eko- proto se počet uchazečů pohyboval v obou dnech mezi dvaceti
nomických vysokých škol. Sice a třiceti žáky. Ti se hned u vstupu museli prokázat testy s nega-
jsem chtěla původně studovat tivním výsledkem na covid, následně byli rozděleni po malých
matematiku na pedagogické skupinkách do několika učeben a tam už je čekali zadavatelé
fakultě, ale v „divokých a svo- a ostré testy z matematiky a českého jazyka. Po skončení testo-
bodných devadesátkách“ jsme se společně s několika vání bylo na mnoha přítomných vidět značné vyčerpání, protože
spolužáky rozhodli pro studium podnikové ekonomiky intenzivnímu několikahodinovému nasazení během předcho-
a managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. zí týdny trvající distanční výuky dozajista odvykli. Ve čtvrtek
Byla to pro mě velká neznámá, ale obor mě velmi za- 6. května se uskutečnilo ještě poslední kolo talentových zkoušek
jímal. Tato oblast nabízela spoustu zajímavých pracov- pro žáky, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohli zúčastnit řád-
ních příležitostí a byla úzce spojená s praxí. V rámci ných termínů v lednu 2021.
navazujícího magisterského studia jsem si jako vedlejší
specializaci vybrala učitelství ekonomických předmětů Na začátku května letošního roku začaly na naší škole také
na střední škole. Pedagogika si mě tedy přece jen našla. zkoušky z praktické maturity. V úterý 4. května absolvovali svou
Po absolvování povinné praxe na vinohradské Obchod- praktickou zkoušku studenti třídy III. DS v oboru Podnikání se
ní akademii bylo o mé budoucí profesi rozhodnuto. Při zaměřením Technický provoz pohřebnictví. Adepti dálkového
studiu hospodářské politiky mě také zaujala sociální po- oboru museli podle zadání zpracovat návrh parte a následně vy-
litika a další obory s ní spojené. tvořit a přednést smuteční projev.

Po studiu jsem velmi ráda přijala nabídku pracovat pro Druhý den ve středu 5. května je vystřídali žáci stejného obo-
Českou zemědělskou akademii ve Světlé nad Sázavou ru se zaměřením Sociálně správní činnost. Budoucí pracovníci
jako učitelka ekonomických a sociálních předmětů. Díky v terciální sféře psali odborně zaměřené písemné práce. Během
tomu jsem mohla stát u zrodu nového oboru sociální 4 hodin museli vypočítat několik praktických příkladů ze so-
činnost. V roce 2011 byla část „zemědělky“ v rámci re- ciální oblasti a vytvořit prezentaci na toto téma. Po oba dny se
strukturalizace školství převedena pod Akademii Světlá praktické zkoušky konaly v jedné z našich počítačových učeben.
nad Sázavou, kde pracuji dosud. Atmosféra na Akademii Dálkovou formu studia si na Akademii ve Světlé většinou vybí-
mi velmi připomíná má středoškolská studia – rodinná rají lidé, kteří jsou již nějakou dobu ze školy. Často už pracují
atmosféra a skvělí pedagogové. Práce ve školství mě
velmi baví, poznala jsem díky ní spoustou zajímavých a v jejich aktuální pracovní pozici je po nich požadována maturi-
lidí z řad kolegů, žáků, jejich rodičů. Ve škole je každý ta. Tuto zkoušku pak mají možnost za uzpůsobených podmínek
den jiný, navíc si ho můžu udělat tak trochu po svém.
Nejvíce mě ovšem potěší, když něco důležitého, zají- na naší škole získat v rámci dálkového studia trvajícího 3 roky.
mavého předám svým žákům. Na Akademii jsem na jaře Od druhého květnového týdne pak pokračovaly praktické ma-
roku 2018 dostala příležitost pracovat jako projektový
manažer školy. Troufám si říci, že se nám od té doby turity dalších oborů v učebnách, dílnách i ateliérech a počínaje
společně s kolegy podařilo zrealizovat několik velmi za- 24. květnem bojovali studenti s otázkami a úkoly didaktických
jímavých projektů, o kterých vás pravidelně informuje- testů společné (tedy tzv. státní) maturitní zkoušky. V červnu je 
me zde na stránkách Světelského zpravodaje. Postupně
jsme vytvořili tým, který má do budoucna ještě mnoho
zajímavých projektových nápadů, zprávy o jejich realiza-
ci budeme postupně zveřejňovat.

Mám velmi ráda Vysočinu a cestování nejen po ní, třeba
na kole. S rodinou žiji v blízkosti vodní nádrže Švihov
v obci Kožlí. Mám dva syny. Oba studují na víceletém
gymnáziu a věnují se sportu. Starší Luboš je členem svě-
telského florbalového týmu, mladší Matěj hraje háze-
nou za ledečský klub. Můj volný čas jsem v minulých le-
tech věnovala převážně sportovním aktivitám a zájmům
mých synů. Díky manželovi jsem našla cestu k rybaření
a jako člen světelského rybářského spolku získala řadu
nových přátel.

16

 čekají ještě ústní zkoušky a většinu z nich i přijímačky na vyso- Akademií krok za krokem
ké školy. Dál už bude na nich, aby si našli svou cestu do života.
My jim k tomu můžeme jen popřát hodně štěstí. ZLATNICKÁ DÍLNA
Ing. Andrea Kubínová, projektový manažer školy a učitelka Zlatnická dílna se nachází v přízemí budovy B. Už při pří-
odborných ekonomických předmětů; chodu do budovy vás uvítá ozvěna úderů cizelérských kladívek
Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka gymnázia a další zvuky pracovních nástrojů. Sluch vám tedy neomylně na-
poví, kudy směřovat své kroky. Prostor dílny poskytuje dvanáct
Šerpování maturantů pracovních míst, kde žáci vytvářejí šperky klasických a historic-
pod širým nebem kých vzorů a realizují soupravy šperků podle vlastních návrhů.
Nelze přehlédnout tzv. „věčný plamen“, planoucí u každého
Současná pandemie zasáhla středoškoláky v mnoha směrech, zlatnického stolu, který je nezbytným předpokladem pro práci
nejen narušením běžné výuky. Letošní maturanti byli ochuzeni zlatníka – umožňuje mu kompletovat jednotlivé části šperku
o tradiční plesy, na které se právem těšili a dlouho připravovali.
Svérázným způsobem k problému přistoupily studentky našeho technikou tvrdého pájení.
gymnázia. Šerpy si pořídily s velkým předstihem a rituálu šer- Je zde vyčleněno samostatné pracoviště pro zasazování dra-
pování se nehodlaly vzdát.
hých kamenů, které šperku dodávají na působivosti. Další, tzv.
Proto se v úterý 11. května 2021 sešly se svou třídní Mgr. Ja- „mokré pracoviště“ slouží k dosažení dokonalé čistoty šperku
nou Neugebauerovou v areálu školní zahrady, z jejích rukou při-
jaly své šerpy, vyslechly si povzbuzující slova a přání úspěšně a aplikaci vhodné povrchové úpravy. Povrchová úprava neplní
dokončit středoškolská studia na Akademii ve Světlé nad Sáza- pouze funkci estetickou, ale zároveň zajišťuje zlepšení mecha-
vou. A tak za slunečného počasí a v uvolněné atmosféře proběhl nických vlastností povrchu či zvýšení odolnosti proti korozi.
jeden z rituálů spojených s koncem středoškolského studia. Před Jednoduše řečeno zajistí, aby váš šperk během nošení nezměnil
děvčaty je teď samotná maturitní zkouška, pak přijímačky na
vysoké školy a vstup do další etapy jejich životů. barvu a nepozbyl lesk.
V letošním roce naše Akademie nově získá osvědčení o za-
Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka gymnázia
hájení činnosti s drahými kovy, což žákům umožní vytvářet
originální soupravy šperků ze stříbra a zajistí propojení výuky

s budoucí praxí v oboru.
Využijte virtuálního modelu školy a přijďte se podívat.

Bc. Eliška Havránková, DiS., učitelka odborného výcviku17

Úspěch našeho žáka na ekonomické olympiádě

Již druhým rokem se zúčastnili žáci nástavbového studia Školní kola Ekonomické olympiády proběhla netradičně, on-
oboru podnikání a žáci čtvrtého ročníku oboru sociální činnost line, a to přímo z domova, v termínu 23. 11. až 4. 12. 2020. Mezi
celorepublikové soutěže v ekonomii a financích, tedy Ekono- těmi nejlepšími, kteří se probojovali k účasti na krajském kole,
mické olympiády, pod záštitou Institutu ekonomického vzdělá- byl Jan Kubíček, žák třídy I. P oboru podnikání, který reprezen-
toval naši školu také online formou z domova dne 16. března
vání (INEV). Tento institut je neziskovou organizací podílející 2021. Součástí krajských kol byla i online konference, kterou
se na rozvoji výuky ekonomie a finanční gramotnosti v českých
školách. Svými aktivitami zpřístupňuje ekonomická témata mla- mohli zájemci sledovat dne 18. 3. 2021.
dým lidem a poskytuje podporu pedagogům českých škol v ob- Navzdory změněným podmínkám se Ekonomické olympiá-
lasti ekonomického vzdělávání.
dy letos zúčastnilo 339 škol a více než 15 tisíc studentů. Jsme
Soutěž se zaměřuje nejen na ekonomické talenty, ale díky ad-
ministrativně nenáročnému online testování umožňuje testování rádi, že se naše škola, díky Honzovi, v této velké konkurenci
celých tříd. Tímto způsobem seznamuje středoškolské studenty
neztratila.
s ekonomií a motivuje je k dalšímu studiu.
Ing. Marcela Zajíčková, učitelka odborných předmětů

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

CNN kraje Vysočina, o. p. s., informuje o poskytování svých služeb ve městě Světlá nad Sázavou.
CNN kraje Vysočina, o. p. s., poskytuje v rámci doplňkových služeb údržbu sluchadel, výměny hadiček
ke sluchadlům, vyčištění olivek, servis sluchadel, distribuci příslušenství ke sluchadlům (především pro-
dej baterií) a další. Zároveň zajišťuje zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcek, poradenství
a zprostředkování tlumočnických služeb ve Světlé nad Sázavou a blízkém okolí.
Služby jsou poskytovány každé 1. a 3. PONDĚLÍ V MĚSÍCI od 9:00 do 11:00 v Sociálním centru města
Světlá nad Sázavou – Pečovatelská služba na adrese U Rybníčků 1044.
Dále také každé 1. a 3. PONDĚLÍ V MĚSÍCI od 12:00 do 13:00 v Sociálním centru města Světlá nad Sázavou – Domov
pro seniory na adrese Na Bradle 1113.
Zároveň je možné po předchozí domluvě na telefonním čísle 607 947 986 (J. Beneš) zajistit tyto služby terénní formou.

Domov Háj

PRVNÍ KLIENTI JIŽ VYUŽÍVAJÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ- Služba je určena nejen pro klienty pobytových služeb Domo-
-TERAPEUTICKÉ DÍLNY DOMOVA HÁJ VE SVĚTLÉ NAD va Háj, ale i pro další osoby z veřejnosti. A je poskytována zdar-
ma – nic za ní tedy klienti neplatí. Současně však za vykonanou
SÁZAVOU
1. dubna 2021 zahájila činnost Sociálně-terapeutická dílna práci nedostanete žádný plat.
V případě dotazů týkajících se sociálně terapeutické dílny
Domova Háj ve Světlé nad Sázavou. První klienti již využívají
můžete kontaktovat sociální pracovnici – vedoucí služby, kte-
její služby. rou je Mgr. Pavlína Dvořáková (tel. č. 733 599 638, e-mail:
[email protected]). Neváhej a přijď se k nám do Sociálně-tera-
Cílem ambulantní služby je podporovat a rozvíjet sociální
a pracovní dovednosti dospělých osob s mentálním (případně peutické dílny podívat.
kombinovaným) postižením. Činnost služby je orientována na
zvládání pracovních činností, postupů a komunikaci při práci. Mgr. Andrea Šeredová
Dále na posílení soustředění při práci, dokončení úkolu a pozi- pracovnice pro komunikaci s veřejností Domova Háj
tivního přístupu, dodržování hygieny, bezpečnosti a ochrany ži-
votního prostředí. Poskytování služby vychází z individuálního
přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost.

Klientem Sociálně-terapeutické dílny Domova Háj se mohou
stát lidé ve věku od 18 let s mentálním postižením, kteří dostanou

možnost udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti
sebeobsluhy, seberealizace a také v dalších oblastech běžného
života (úklid domácnosti, vaření, nakupování, péče o zahradu,
tvorba v keramické a kreativní dílně). Získají také základní pře-
hled o možnostech pracovního uplatnění (exkurze na pracoviště,
podporu při zpracování životopisu, nácvik přijímacích pohovorů
atd.). Zájemci se nemusí stát hned klienty služby, mohou přijít,

a v rámci „Dne na zkoušku“ zjistit, zda je pojetí a zázemí služby
osloví. Z kapacitních důvodů služby je potřeba termín „Dne na
zkoušku“ předem domluvit.

18

KULTURA

Letní kino v průběhu celého léta na parkovišti za kinosálem

Možná s testem, možná s respirátorem, ale přece jsme se netrpělivě vyhlížíme plán premiér na další měsíce, abychom pro
dočkali! vás mohli připravit zajímavý program pro digitální kino.

Zdá se, že se nám začíná blýskat na lepší časy a pokud se Jedno je ale jisté, letní kino bude! (Ovšem pouze pokud
nic nepřihodí a epidemiologická situace to umožní, brzy vás po- se epidemiologická situace opět nezhorší). Program letního
zveme opět i do našeho kina. Zatím však není jasné, za jakých kina zveřejníme na stránkách www.kyticesvetla.cz nebo na
podmínek bude návrat diváků do kin probíhat. S touto nejisto-
tou souvisí i zatím stále velice omezená nabídka filmů. I my www.facebook.com/kyticesvetla.

Kultura

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ

2. června: Vlasta Redl – Náhradní termín je 11. května 2022 Vstupenky zůstávají v platnosti.
15. června: Můžem i s mužem – Náhradní termín je 8. června 2022

Svátek hudby

Letošní ročník Svátku hudby se z důvodu vládních nařízení nekoná.

Čtení na léto

Beletrie Markéta Harasimová: Smrtelný hřích
– Eriku v dětství zneužíval vlastní otec a následky si nese po
Emily D. Beňová: Dokud nás pravda nerozdělí celý život. Když její mladší sestra začne mít stejné problémy,
– Norin je zlodějka. Dívka, která denně krade, aby přežila. Erika začne jednat. V zoufalství vykřičí temnou pravdu před
Jediné, co si přeje, je vysvobodit se z tyranie vlastního strýce. matkou. Ta se ale k dceři obrátí zády a stojí pevně za svým man-
Má možnost začít nový život, na novém místě, s novou identi- želem, což dívčin už tak nabouraný svět rozbije docela.
tou a po boku muže, který se na první pohled jeví jako jediná
záchrana. Jenže co když zdání v tomto případě klame? Může Karin Krajčo Babinská: Kecy, kecy, kecičky
mu věřit? – Kapelník české poprockové skupiny Kryštof a herec Ri-
chard Krajčo a jeho manželka, filmová režisérka Karin Babin-
Sarah A. Denzilová: Tiché dítě ská, přinášejí knižní vydání blogu, který po jeden celý rok psala
– Francouzská botanička Rose přijíždí poprvé do Japonska, K. Babinská jako reportáž o jejich společném bytí. Krajčo její
aby se zde seznámila s poslední vůlí svého otce, obchodníka postřehy pravidelně doplňoval svými stručnými „glosami“.
s uměním. V otcově domě v Kjótu poznává plejádu jeho přá-
tel. Především se však seznámí s otcovým belgickým asistentem Veronika Moreira: Má přítelkyně
Paulem, který ji provádí po zenových zahradách a buddhistic- – Po skandální popravě Anny Boleynové a jejích milenců se
kých chrámech podle plánu, jejž sestavil ještě otec. stává novou Jindřichovou ženou Annina dvorní dáma. Jana Sey-
mourová je pravý protiklad předchozí královny. Vrací na dvůr
Sandie Jonesová: Nevlastní sestra poslušnost a pokoru a vzbudí v Anglii novou naději na dědice
– Psychologický thriller s dramatickou zápletkou vypráví tudorovského trůnu. Dokáže skromná a tichá Jana probudit v pa-
o tajemných rodinných vztazích, které začnou vyplouvat na po- novníkovi lidskost i vášeň?
vrch po smrti otce dvou dospělých dcer. Sestry Kate a Lauren
si vždycky byly navzájem oporou a každou neděli pravidelně Iva Pekárková: Dům bez zrcadel
obědvají se svou matkou. Jednoho dne se však na prahu objevu- – Markéta už řadu let pracuje jako pendlerka, vždycky se ně-
je třetí sestra a rázem je všechno jinak. kolik týdnů stará o věkovité klienty v Anglii a několik týdnů má 

19

 volno. Británie v čase brexitu poskytuje soukromým pečovatel- Knihy pro děti a mládež
kám možnost nečekaného výdělku a Markéta je ve svém oboru
dobrá. Ale i ona potřebuje být opečovávána. Jana Burešová: Bydlí u nás strašidlo
– Veselé vyprávění o rodince, u které se zabydlelo lesní stra-
Bernhard Schlink: Barvy loučení šidlo. Tento podnájemník nikoho neděsí. Právě naopak. Je s ním
– Povídková sbírka významného německého autora zahrnu- kopa švandy! Bráchové Jakub, Tomáš a Adámek mají opravdu
je devět příběhů, jejichž společným jmenovatelem je loučení – zvláštního kamaráda. M/2
v mnoha podobách a smyslech. Loučení má mnoho tváří. Lou-
číme se s mrtvými – s rodiči, sourozenci, s milovanou ženou. Josef Červinka: Poselství ze stínadel
Loučíme se s přáteli, známými, kolegy. Někdy nás loučení hlu- – Dobrodružný román je pokračováním příběhů Rychlých
boce zasáhne. A někdy nás osvobodí. šípů ze Stínadel. Rychlé šípy dostanou od Losny zašifrovanou
zprávu, v níž jim sděluje, že mu kdosi ukradl ježka v kleci. A tak
Ulrike Schweikertová: Nemocnice Charité se Rychlé šípy znovu vydávají pátrat do Stínadel. M/3
– Na osudech tří žen z odlišného sociálního prostředí sleduje-
me život v Berlíně 1. poloviny 19. století, který byl poznamenán Kryštof Kratochvíl: Deník tajemné expedice
epidemií cholery. Příběh o životě a smrti, o naději a osudu ve – Z výzkumné expedice do neznámých krajin se vrátila jen
slavné nemocnici. Berlín v roce 1831. Zatímco lékaři bojují o ži- hrstka jejích členů. Jeden z nich po letech předal své vzácné
voty tisíců lidí, tři ženy vedou svůj osobní boj. zápisky vnukovi, který se v dospělosti rozhodl vydat po stopách
svého dědečka a odhalit dávná tajemství. M/2
Simon Stranger: Lexikon světla a tmy
– Co přimělo Henryho Rinnana, skromného ševcovského Dominika Valentová: Život za oceánem
syna, aby se stal jednou z nejvíce nenáviděných postav v norské – Lindě se podařilo nastoupit na vysněnou vysokou školu, ale
historii? A proč se rodina spisovatelovy ženy po válce rozhodla je z toho rozčarovaná. Impulzivně se rozhodne překopat svůj
nastěhovat do jeho základny, do domu, který zůstal samotným život od základů: vyrazí do USA jako au-pair. Jaký vliv mají
symbolem hrůzy? Simon Stranger skládá kousek po kousku čás- každodenní rozhodnutí? Najde Linda své místo i lásku? M/3
ti skládanky.

Naučná literatura Vrána Klener: Dodo
– Když se malý Dodo (ve skutečnosti vyhynulý pták blboun
Jiřka Gregorová: Pamír Highway na kole – Cestopis o puto- nejapný)vyklube z vajíčka, zažívá kolem sebe jen samý strach
vání dvou cyklocestovatelů po více než tisíc kilometrů dlouhé a nevraživost ostatních, protože je jiný. Ale je také dost možné,
vysokohorské silnici Pamír Highway ve střední Asii. Popisuje že i ostatní mají strach z neznámého a odlišného. M/1
krajinu, ale i pocity či zážitky včetně setkání se s různými lidmi,
kulturou a místním každodenním životem. Eva Kodýmová

Nová kniha regionálního autora

Přiznávám, že jsem ke čtení Můžete se nám prosím představit?
přistupovala poněkud skepticky.
Iniciační román od mladého, byť To bych asi dokázal. Jmenuju se Vojta a je mi jednadvacet, ale
když přijde na koníčky, celkem úspěšně předstírám šedesátku.
talentovaného autora, nebyla pro Rád kupuju knížky v antikvariátech, rád kouřím dýmku. Vždyc-
mě zrovna zajímavá čtenářská vý- ky jsem si říkal, že až vyrostu, chci být spisovatel, nakonec se
zva. Ale… Přišlo velké překvape- mi to ale podařilo ještě dřív, než jsem stačil vyrůst, takže teď je
ní. Příběh mě pohltil. Musela jsem pro mě budoucnost trochu bezcílná akce. Pár plánů ale mám.
smeknout, na mladého muže skvělý Tak například mi jednou kamarád řekl, že život je víc než jenom
výkon. Postavy puberťáků jsou do- knížky. V příštích letech se proto chystám zjišťovat, jestli měl
konale autentické. Připadá mi, že
pravdu, nebo ne.
v knize není ani slovo navíc. Při čtení mně napadlo, že se v románu objevují i autobio-
Vzduchem se nesla vůně sena,
grafické prvky, je to pravda?
klubovna byla jejich domovem a čas Nějaké prvky by tam byly, ale nevnášel jsem je do knížky
chlapectví se zdál být věčný. Aspoň tak to vypadalo na začátku
úmyslně. Snažil jsem se prostě napsat něco, co by mi bylo blíz-
parného léta toho roku, kdy Šíma potkal Vojtu a Tobiáše a spo-
lečně zosnovali pomstu na nenáviděném starém Habešovi, který ké. Co by bylo o dospívajících klucích. V upoutávce stojí, že
jim už dlouho škodil. Co na tom, že pivo bylo zvětralé a cigaret tenhle příběh mohl v různých podobách zažít téměř každý kluk,
i dívek pomálu. Všechno vypadalo ideálně; tedy až do okamži-
a já si myslím, že je to pravda. Takže autobiografické prvky se
ku, než je Tobiáš seznámil s novou partou, vedenou patnáctile- v příběhu samozřejmě objevují, ale jen do té míry, do jaké si
tým Pavlem Neumannem, zvaným Péčko. Od té chvíle jako by spousta jiných kluků v knížce najde něco, co za mlada sami
vyváděli.
dosud neohrožení kamarádi uchopili všechny výsady dospívání
za špatný konec. Nikdo z nich ale netušil, jaké následky to může Od kolika let píšete?
mít. A jak závratnou rychlostí jim život sebere dětství, aby je Kdybychom počítali ten úplný začátek, tak by to bylo od něja-
navždy proměnil v muže. kých jedenácti let. To jsem si začal smolit první povídky. V prů-
běhu celé základky jsem ale psaní bral trochu halabala a nesnažil 

20

 se o nic souvislejšího. Teprve v prváku na gymplu jsem si uvě- jako nejlepší nakladatelství, které u nás máme. Kromě komerčně
domil, že mě to vlastně náramně baví, a tak jsem se do toho dal úspěšné beletrie totiž vydává i například poezii, knihy o literární
s trochu větší vervou. Od té doby jsem se pak snažil věnovat teorii nebo se podílí na edici Česká knižnice, která vydává nej-
psaní vyloženě za tím účelem, abych se zlepšil. Studoval jsem si důležitější díla české literatury od úplného počátku písemnictví
svoje oblíbené knihy, četl si různé tipy a rady a samozřejmě se až po současnost. Z toho je myslím patrné, že Host je jednoduše
sám snažil každý den napsat aspoň 1000 slov. Ačkoliv se mi to nakladatelství, kde se knihy dělají srdcem. A to mi hrozně impo-
málokdy dařilo dodržovat důsledně, vytvořil jsem si tím rutinu, novalo. Proto jsem se předně snažil knížku udat u nich.
která je pro psaní klíčová.
Publikoval jste i před vydáním svého románu? Zcela obligátní otázka. Už máte něco dalšího rozepsaného?
Nepublikoval. Několik mých povídek visí na internetu a v mi- Co vaše literární plány do budoucna?
nulosti jsem párkrát do roka zkoušel všerůzné literární soutěže,
které třeba tiskly sborník vítězných prací, ale všehovšudy jsem Momentálně mám rozpracované dva další texty a zároveň si
uspěl jen v jedné, která zrovna jako na potvoru ten sborník ne- v hlavě urovnávám nápady na spoustu dalších příběhů. Nic kon-
tiskla. Mimo Na Seně jsem ještě napsal pár opravdu špatných krétního se ale zatím nechystá. Můj plán je především v psa-
knih, které jsem se v nerozvážnosti snažil protlačit kamsi do ní pokračovat, dokud nezrealizuju všechny knížky, o kterých
nakladatelství, ale ani to mi samozřejmě nikdy nevyšlo. Kniha v poslední době přemýšlím. Tím se ještě minimálně na pár let
u Hosta je tedy můj první text, který kdy dostal hmatatelnou
zabavím.
podobu. Děkuji za rozhovor.
Vydat knihu v nakladatelství Host je snem leckterého lite- Všichni, kteří se chtějí vrátit v čase, si mohou knihu, jejíž vý-

ráta. Kterak mladík Rauer k Hostu přišel? tisk nám i s věnováním daroval autor, půjčit v naší knihovně.
Právě přes to snění. Už předtím jsem se trochu pohyboval Po rozvolnění současných epidemiologických opatře-

v tom, které nakladatelství vydává jaké knížky, kde publikuje ní bychom rádi pozvali Vojtěcha Rauera na autorské čtení
který autor a podobně. A Host jsem měl vždycky zafixovaný
a autogramiádu.

Text: Jiřina Roženská

Foto: archiv p. Rauer

Hrajte s Panem Íčkem, odměna bude sladká!

Kulturní zařízení KyTICe připravuje na letošní turistickou sezonu 9¿OHW\ V 3DQHP ÍNHP
hru Výlety s Panem Íčkem. Pan Íčko je nový parťák, který Vám ukáže
mnohdy skrytá, ale velmi zajímavá místa našeho města a nejbližšího 69ċ7/È 1$' 6È=$928
okolí. Na výletech s Panem Íčkem budete získávat hravou formou in-

dicie, pomocí kterých definujete to správné heslo. Jen s tím správným
heslem se můžete zúčastnit slosování o zajímavé ceny. Hra začíná
1. července, a pokud se bude líbit, bude pokračovat i po prázdninách.
Více informací brzy najdete na www.kyticesvetla.cz nebo přímo v In-
focentru ve Světlé nad Sázavou.

Infocentrum

CO VÁS ZAJÍMÁ

Vzpomínka na pana Jozefa Šlapáka

Když jsem před 35 lety řešil, co se a z jeho úst jsem uslyšel dnes již známou větu, kterou neřekl jen
zahradou, na které rostly přerostlé mně: „Máš sekeru a pilu …“
stromy dnes již starých či zapomenu-
tých odrůd, jako koženáč, strýmka, Celé řady z nás by se jeho slova mohla dotknout, mně však
řehtáč soudkový, malináč holovous- spíše dodala sílu k poražení velkých i třeba osmdesátiletých
stromů starých odrůd a snahu dozvědět se něco o řezu, nových
ký atd., procházel kolem zahrady odrůdách, moderních pěstitelských tvarech atd. Pozval mě na
lehce prošedivělý muž s knírkem, přednášky, školení a společně jsme pak během 15–20 let proces-
který se vždy zastavil, opřel o plot tovali téměř celou Českou republiku za vědomostmi a znalostmi
a pozoroval moji činnost při řezu na z této oblasti. Seznámil mě s celou řadou odborníků z této ob-
jaře. Pak většinou prohodil, aby řeč lasti včetně špičkových výzkumných pracovišť, která se v České
republice intenzivně zabývají touto problematikou, a také s ce-
nestála: „Hezké, ale plodit to nebu- lou řadou soukromých šlechtitelů. Tak jsem poznal pana Joze-
de“. Začalo mě zajímat, jednak kdo fa Šlapáka. Přivedl mě do řad Českého zahrádkářského svazu
(dále jen ČZS), k výstavní činnosti, ukázal mi, jak řezat, aby to 
to je, ale také co s tím, aby to plodilo.

Položil jsem mu tehdy tyto otázky

21

 plodilo, pomohl mi s výběrem a koupí dnes již klasických no- a členem okresního výboru, který už také není mezi námi) a dal-
vých odrůd ovocných stromů. Společně jsme se poté zúčastnili šími na zakládání zahrádkářských osad a na jejich činnosti.
K jeho zásluhám patří také společně s panem Skalou a další-
desítek školení a prezentací z této oblasti. mi pořádání již tradiční výstavy „Světelská zahrádka“, která je
Jak jsem posléze zjistil, přítel Šlapák byl absolventem „Za- každoročně hojně navštěvována občany nejen z regionu Světlé.
Reprezentoval spolu s dalšími region Světlé na výstavách ovoce
hrádkářské univerzity“, což bylo organizované několikaleté s celostátní působnosti (Zahrada Vysočiny Žirovnice, Lysá nad
vzdělávání pořádané ČZS na špičkových pracovištích ústavů Labem a další). Celou řadu let byl také vedoucím Ovocnářské
komise v rámci okresu Havlíčkův Brod při okresním sdružení
a vysokých škol, zabývajících se touto problematikou (Zahrad- ČZS. Přítel Šlapák měl celou řadu dalších koníčků, ať to bylo
rybářství, fotografování a v poslední době také turistika a cílené
nická fakulta v Lednici, VSUO Holovousy, Ústav experimen- návštěvy rozhleden v České republice a v zahraničí.
tální botaniky Střížovice a další), kde pod vedením předních
odborníků z těchto pracovišť získával potřebné znalosti a do- Před několika lety se naše cesty rozdělily. Já zůstal u ovoce,
vednosti. Absolventi tohoto vzdělávání měli následně předá- on se více věnoval turistice a rozhlednám, ale komunikovali
vat své vědomosti nejen zahrádkářské veřejnosti a měli se stát
jsme spolu. Posílal mi fota z jeho cest po rozhlednách, hovo-
instruktory ve svých základních organizacích. Toto se myslím řili jsme spolu po dobu mého pobytu v nemocnici. Mluvil jsem
v případě přítele Šlapáka plně podařilo. Celou řadu z nás sezná-
mil s moderními způsoby pěstování nových odrůd, ať se jedna- s ním, když „chytil Covid“, a naposledy, když byl v nemocnici
lo o štíhlá vřetena či jiné pěstitelské tvary. Vždy dokázal přijít na ARO. Bohužel v jeho případě byla tato nemoc silnější.
s radou či pomocí nebo s odkazem na příslušnou literaturu. Pro
Pana Šlapáka jsem si vážil pro jeho přímou kamarádskou
mnoho z nás se stal jakýmsi mentorem v této oblasti. Na celé a optimistickou povahu, čestnost, pracovitost, ochotu k předá-
řadě zahrádek a sadů ve Světlé a okolí je dnes vidět jeho rukopis. vání znalostí a zkušeností. Strávili jsme spolu spoustu času, kte-
Začal k nám na Vysočinu dovážet nové odrůdy ze školek (Fytos rý byl vždy naplněn příjemnou konverzací o přírodě (zahrada,
Plzeň, Holovousy a další). Nemohu zapomenout, když jsme se zahrádka), ale také na společných rybářských výpravách.
před 25 lety vraceli z Fytosu z Plzně s plným přívěsem nových
odrůd a potřebovali jsme dokoupit některé odrůdy, stavili jsme Bude nám chybět.
se ve školce u pana Šťastného. Když viděl naložené nové odrů- Čest jeho památce.
dy, tak nám pan Šťastný sdělil: „Tohle mi sem chlapi nevozte, Za organizaci Českého zahrádkářského svazu ve Světlé nad
lidi to pak chtějí a já to zatím nemám…“ Dnes tato školka vyni-
ká jak kvalitními výpěstky, tak i novými odrůdami. Sázavou

Přítel Šlapák patřil k zakládajícím členům ČZS ve Světlé, Ing. Josef Adam
podílel se společně s panem Skalou (bývalým předsedou ČZS

Nevšední kácení stromu na hřbitově

Poslední dubnový týden měli mož-
nost návštěvníci světelského hřbitova
sledovat zajímavé představení, kterým
bylo kácení starého stromu uprostřed
hřbitova. Starý strom javor mleč s ko-
runou širokou 26 m a nejméně tak vy-
soký byl nebezpečný tím, že se časem

zlomí, nebo vyvrátí a poškodí okolní
hroby, nebo někoho zraní. Jeho stáří
nebylo možné spočítat ani podle le-
tokruhů na pařezu, ale obvod kmene

ve výšce 130 cm byl 402 cm. Od-
stranění stromu zařizoval odbor ma-

jetku, investic a regionálního rozvoje
města Světlá nad Sázavou. K tomu
podala informace referentka zmíně-

ného odboru paní Gabriela Poulová.
„Na strom jsme si před jeho kácením

nechali zhotovit odborný posudek.

Strom byl diagnostikován akustickým
tomografem – přístrojem Fakopp 3D. Bylo zjištěno, že má výrazně sníženou vi-
talitu a silně narušený zdravotní stav a stabilitu. Uvnitř kmene byly zaznamenány
trhliny, praskliny a vrostlá kůra z talkového větvení mohutných větví. Diagnos-

tiku provedla firma Arbonet, s.r.o., Praha.“ Problém byl v tom, že kolem stromu
byly hroby s pomníky. Proto musel být kácen zvláštním způsobem, shora po-
stupně odřezáván po částech a odřezané špalky spouštěny po laně dolů na zem.
Skácení stromu provedl specialista na rizikové kácení stromů a výškové práce.
Bylo obdivuhodné, jak si počínal s motorovou pilou ve větvích stromu více než
20 metrů nad zemí.

Text a foto: jiv

22

Ocenění pro Zámek Světlá nad Sázavou

Již od roku 2005 organizuje Kraj Vysočina anketu Zlatá jeřa- cestovního ruchu Romana Fabeše za významný přínos v oblasti
bina, která má podpořit kulturní bohatství a kulturní život Vy- hmotného kulturního dědictví za rok 2020 projektu Celková ob-
sočiny. Anketa se pravidelně vyhlašuje v kategoriích Kulturní nova a oživení zámku Světlá nad Sázavou. Diplom spolu se Zla-
aktivita a Péče o kulturní dědictví. O pořadí navržených projektů tou jeřabinou předal majitelce zámku paní Heleně Degerme sám
rozhoduje svým hlasováním široká veřejnost. Světelský zámek krajský radní Roman Fabeš při slavnostním setkání v Rytířském
byl zařazen do obou kategorií. Ač se ani v jedné kategorii neu- sále světelského zámku 18. května odpoledne. Setkání se vedle
místil na medailových místech, na doporučení Komise kultury, delegace Kraje Vysočina zúčastnili též nejvyšší představitelé
cestovního ruchu a vnějších vztahů Rada Kraje Vysočina udě- města starosta František Aubrecht a místostarosta Josef Hnik.
lila čestné uznání radního pro oblast kultury, památkové péče,
Text a foto: jiv

Na snímku majitelka zámku Helena Degerme Zleva majitelka zámku paní Helena Degerme,
a radní Kraje Vysočina Roman Fabeš krajský radní Roman Fabeš, místostarosta
Josef Hnik a starosta František Aubrecht

To zdravý rozum nebere

Všichni obyvatelé Světlé nad Sázavou a jejich místních čás- přistavených kontejnerů odloží vše, co nepotřebují a doma jim
tí mohou bezplatně odkládat komunální odpad mimo stavební překáží, a když se to do kontejneru nevejde, klidně to vyklopí
suti přímo do sběrného dvora SOH Rozinov, který provozuje vedle. Potom to obyčejně po víkendech vypadá kolem zmíně-
TBS Světlá nad Sázavou, p. o., každý pracovní den a vždy první ných kontejnerů tak, jak dokumentuje připojený snímek (jak
sobotu v měsíci. Pro odkládání biologicky rozložitelných odpa- dokumentují připojené snímky). To je vizitka civilizovaného
dů rostlinného původu jsou celoročně umístěny kontejnery před člověka.
vrátnicí sběrného dvora. Leč někteří občané nerozlišují, co je
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a co ne. Do Text a foto: jiv

23

Vandalství

Při páteční květnové odpolední procházce asfaltovou silnič- Vážená paní Semrádová,
kou z Horní do Dolní Březinky jsem zůstala doslova v šoku, jak děkuji Vám za upozornění, lednice je již odstraněna.
se někteří z nás stále dokáží ošklivě zachovat k přírodě.
Roman Hůla, ředitel TBS Světlá nad Sázavou, p. o.
Na pravé straně údolí u potoka se objevily nejen odhozené
dřevěné a skleněné desky a igelity, ale dokonce dosloužilá led-
nice. Jak někdo může mít tu drzost a zbavit se tímto způsobem
doslova nebezpečného odpadu? Když už si dal tu práci s nalože-
ním odpadu na dopravní prostředek, nemůže udělat nějaký ten
kilometr navíc do sběrného dvora?

A to není poprvé v tomto úseku. Před cca měsícem a půl jsem
u pomníčku pana Matlochy uklízela odhozený velký igelitový
pytel plný směsného odpadu.

Mnozí si také určitě všimli vandalského činu v Rozkošném
údolíčku. Vodníček u potoka, který jistě dělal radost lecjakému
kolemjdoucímu a jehož autor si s ním vynaložil čas a práci pro
potěšení nás všech, skončil rozkopaný na zemi. Komu asi tak
moc musel vadit, že se rozhodl k takovému ohavnému činu?

Jsem velice smutná, že vandalismus a černé skládky očividně
pořád nejsou minulostí a jak bezcitně a lhostejně se někteří lidé

dokáží zachovat.

Děkuji za možnost sdílení a chtěla bych poprosit TBS, zda by
bylo možno případně zajistit úklid odpadu?

Moc děkuji za spolupráci.

S pozdravem, Pavlína Semrádová

Došlo po uzávěrce

Výstava s názvem
„Pěstounství je cesta k domovu“

V období od 7. 6. 2021 do 30. 7. 2021 bude v prostorách Měst-
ského úřadu ve Světlé nad Sázavou vystavena originální putovní
výstava fotografií z prostředí pěstounských rodin z Vysočiny s ná-
zvem Pěstounství je cesta k domovu. Slavnostní odhalení výstavy
se uskutečnilo v prostorách Kraje Vysočina v Jihlavě. Cílem této
putovní výstavy je „bořit mýty o pěstounské péči“ prostřednictvím
konkrétních příběhů. S výstavou jste se mohli setkat v prostorách
Cityparku v Jihlavě, případně v prostorách jiných úřadů kraje Vy-
sočina, sídlech neziskových organizací, na Family a Senior Poin-
tech po celé Vysočině.

Bc. Miloslava Fikarová, referent OSV

Ochrana přírody je důležitá, shodli
se diskutující u online kulatého stolu

Veřejného fóra Kraje Vysočina

Pečovat o živočichy a přírodu je hlavní náplní práce záchranné Stanice Pavlov
nedaleko Ledče nad Sázavou. Také proto se její pracovnice Petra Hulvová za
celý tým v závěru dubna zúčastnila diskuze u jednoho z kulatých stolů online
Veřejného fóra Kraje Vysočina. Nejenže náš diskuzí dále rozšířený návrh byl jed-
ním ze dvou vítězných témat kulatého stolu, ale navíc hlasováním 160 účastníků
fóra přešel do TOP 11 témat za celou Vysočinu. Vybraná témata můžete podpořit
hlasováním v anketě až do konce května. S těmi nejpalčivějšími pak bude kraj

dále pracovat.

„Nejen z pohledu biologa je patrné, že dnešní krajina trpí lidskou rukou. Nejví-
ce zasažená je oblast zemědělské krajiny. Také proto jsem navrhla téma Podpora
zapojení veřejnosti a obcí do praktické ochrany přírody a související vzdělávání.
V podstatě jde o podporu projektů, které povedou k zadržení vody v krajině,
k posílení biodiverzity, vytvoření mezí, remízků, mokřad nebo k obnově polních
cest,“ vysvětlila Petra Hulvová ze záchranné stanice. Navržené téma se setkalo
s takovým úspěchem, že bylo vybráno nejen u kulatého stolu, kde se diskutovalo
o ochraně životního prostředí, ale nakonec si závažnost problematiky odsouhla-
silo všech 160 účastníků Veřejné fóra. Navrženou oblast můžete až do konce
května podpořit ve veřejném hlasování zde: www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/
vMXBUjbx, a to prostřednictvím zadání kódu doručeného SMS zprávou. S vý-
sledky hlasování bude Kraj Vysočina pracovat, definuje, co nás na Vysočině trápí
a co je možné společnými silami ovlivnit.

Negativní vývoj ještě můžeme zvrátit
Velkoplošný způsob hospodaření zapříčinil úbytek hmyzu až o 80 % a úbytek
ptáků hnízdících na zemi o 80–90 %. Obce, drobní majitelé půdy a hospodaří-
cí zemědělci mají potenciál tento neutěšený stav naší přírody pozvolna měnit
k lepšímu. „Obce jsou zpravidla vlastníky klíčových parcel – starých polních
cest, které jsou momentálně součástí rozsáhlých půdních bloků a mohly by být

obnoveny, nebo by z nich mohly být meze. Vznikal by tak nový prostor pro polní
květenu, hmyz, polní ptáky a krajina by lépe hospodařila s vodou. Menší půdní
bloky s jednou plodinou také poskytují útočiště širšímu spektru živočichů, než je
tomu u velkých jednodruhových lánů,“ vysvětluje Petra Hulvová a zdůrazňuje,
že při práci s touto problematikou je zásadní domluva a spolupráce s konkrétními
zemědělci.

Kulatý stůl životního prostředí bodoval

Také druhé téma vzešlé z diskuse u kulatého stolu s názvem Ochrana životní-
ho prostředí se dostalo do TOP 11 za celou Vysočinu. Výkup pozemků krajem
ve zvláště chráněných územích a dalších přírodně cenných pozemků za účelem
zajištění ochranářského managementu a zadržení vody v krajině – budování ze-
lené infrastruktury. Jde o zásadní téma, protože ochrana přírody, a to i v cenných
lokalitách, velmi často naráží na neochotu vlastníků pozemků. „Finance investo-
vané krajem na výkup pozemků by tak byly využity velice efektivně a zajištění
ochrany zvláště chráněných druhů na těchto pozemcích by bylo do budoucna
samozřejmostí,“ myslí si Petra Hulvová.

Za stůl ochrana životního prostředí padala ještě další zajímavá témata. Určitě
by neměla zapadnout problematika související s podporou vyhlašování nových
zvláště chráněných území v našem kraji a podporou vytvoření nové ptačí oblasti

Podhorácko.

Více informací: Mgr. Petra Hulvová, záchranná Stanice Pavlov, tel.: 777 974 848,
Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., ředitel záchranné Stanice Pavlov, tel.: 734 309 798

www.stanicepavlov.cz, FB: @stanicepavlov

25

SPORT

Po stopách Z. M. Kuděje

Vlastivědný spolek „Světelsko“ uspořádal před rokem turis-
tický pochod nazvaný „Po stopách Zlého dědka z Vysočiny“.
Název pochodu byl inspirován literární postavou vytvořenou
Zdeňkem Matějem Kudějem, která má ovšem silné autobiogra-
fické prvky. Organizátoři pochodu, jehož trasa vedla po místech
spjatých se spisovatelovými příběhy, byli příjemně překvapeni
zájmem veřejnosti. Na startu v Mariodole se sešlo kolem sedm-
desáti účastníků. Povzbuzen tímto výsledkem rozhodl se spolek
zorganizovat po roce další pochod, tentokrát nazvaný „Po sto-
pách Z. M. Kuděje“. Od spisovatelova narození uplyne totiž na
podzim letošního roku již 140 let. Trasa letošního pochodu bude
odlišná, stejné bude jen místo startu.

Informace o vlastním pochodu si lze přečíst na přiloženém
letáku. Teď už jen pěkné počasí a vzhůru do přírody!

Za VSS Josef Böhm

V Mariadole před startem pochodu v roce 2020

Po stopách Z. M. Kuděje
2021

Pohodový, 13,5 km dlouhý
turistický pochod
po našem regionu

pořádaný k 140. výročí narození
spisovatele Z. M. Kuděje.

Pořádá Vlastivědný spolek Světelsko.
Start 12.6.2021 v 10 30 hod.
v Mariadole u kiosku,
přes Kochánov, Malý Mlýnek,

Radostovice, Lipnici n. S., Horní lesy
a Závidkovice do Světlé nad Sázavou.

Spojení do Mariadolu:
Železniční stanice Mrzkovice.

26

Světelský zpravodaj vydává KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 750 59 771, tel. 569 496 001.
Redakční rada: Josef Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Jiří Víšek. Redakce: Adéla Hrochová, Marie Koudelová,
korektury Josef Böhm, Luděk Tomas, [email protected]. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.
Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb
SZ. Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a  nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Kompletní číslo Světelského zpravodaje najdete s  určitým
zpožděním na stránkách www.kyticesvetla.cz. Vychází v nákladu 900 ks.
Graf. úprava a tisk: Tiskárna Jiprint, tel. 603 483 848, e-mail: [email protected], www.jiprint.cz.

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU DO NAŠEHO TÝMU NA POZICI

TRUHLÁŘ- NÁBYTKÁŘ

NÁPLŇ PRÁCE KOHO HLEDÁME

o výroba atypického nábytku z pestré škály o odborná zdatnost, samostatnost,
materiálů (dýha, LTD, HPL, kompakt, praxe v oboru výhodou, vysoká pečlivost a
Corian a další) zodpovědnost

V PŘÍPADĚ ZÁJMU
SE NÁM OZVĚTE
NABÍZÍME

o zajímavé finanční ohodnocení v závislosti na Kontaktní osoba
zkušenostech v oboru
Simona Březinová
o čtvrtletní výkonnostní odměny
o možnost práce ve výrobě i montážích tel.: 0420 728 067 649
o práce v jednosměnném provozu
o možnost dalších benefitů e-mail: [email protected]

INTEX, výrobní družstvo

Koželská 601
584 01 Ledeč nad Sázavou

www.intexledec.cz

PO–PÁ: 7.00–17.00 Zahradní
SO: 7.30–11.30 a pracovní
rukavice
různé
druhy

VŠE PRO VÁŠ Nabídka je platná pro červen 2021 nebo do vyprodání zásob
DŮM, DÍLNU
A ZAHRADU

IBC kontejnery + příslušenství
1000 l a 600 l
Sud kulatý s kohoutkem 5 - 50 l

Sadbové květináče
KÁJA - 30, 35, 50 l

Sud na vodu Cívky na hadici
120 a 220 l různé velikosti
Schůdky vhodné Maltovníky
do domácnosti i do dílny Montérky 160, 180, 220, 250 l
s laclem
2,3,4,5,6,7,8,9 + 1 vel.

46-64 Zahradní spirálové tyče
různé
barvy
Zahradní hadice

Zednické kbelíky 10 l Netkaná textilie Hnojiva
červený, žlutý, zelený bílá, černá různé druhy
granulovaná

krabicová
kapalná

Havířská 662, Havlíčkův Brod, E: [email protected], T: 569 428 874


Click to View FlipBook Version