The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lenka, 2020-03-24 08:06:38

Loucky zpravodaj_1-2020

Loucky zpravodaj_1-2020

LOUCKÝ
ZPRAVODAJ

1/2020
12,- Kč

Nová třída mateřské školy
Povinné označování psů

Slovo starosty

Vážení spoluobþané,
v pĜedchozích vydáních jsem psal o tĜídČní odpadĤ. Koncem roku 2019 jsem
v souvislosti s již zmínČnými problémy pĜi likvidaci tĜídČného odpadu navštívil
tĜídící linku ASMJ v JihlavČ. Tam jsem vidČl tĜídČný odpad z veĜejnČ pĜístupných
kontejnerĤ na tĜídČný odpad umístČných na sbČrných místech v sousedních
mČstech a obcích. PĜi pohledu na tento materiál by se mohl nezasvČcený
návštČvník domnívat, že se jedná o svoz popelnic. Ale, bohužel, jednalo se
o tĜídČný odpad, za který dostává každá obec odmČny od firmy EkoKom s.r.o., ve
stejné výši jako dostane náš mČstys.
Na základČ tČchto zjištČní jednalo vedení mČstyse se zástupci firmy EkoKom
a mimo jiné jsme projednávali právČ tento nepĜijatelný stav, kdy stejnou odmČnu
získají obce, které mají od obþanĤ ĜádnČ vytĜídČného ty, kde o tĜídČní nemĤže být
Ĝeþ.
Byli jsme pĜi tomto jednání ujištČni, že se chystá zmČna ve výši odmČn, právČ dle
skuteþnČ vytĜídČného množství. Proto Vás chci požádat, abyste ve svém úsilí
vytrvali a dále poctivČ tĜídili odpad, protože je to jednak pomoc našemu životnímu
prostĜedí a také doufám, že to v následujících létech pocítíme na výši poplatkĤ za

odpad.
PrávČ díky kvalitnímu systému nakládání s odpady jsme pro rok 2020 výši
poplatkĤ nemuseli mČnit.

Další téma je výstavba splaškové kanalizace, která byla zahájena v roce 2019.
NČkolikrát jsem slyšel dotaz, proþ vlastnČ stavíme kanalizaci, když už jedna je
v provozu, a že jsou lidé naštvaní. Tato stavba urþitČ pĜinesla Ĝadu problémĤ pro
obþany, pĜedevším tČm, kteĜí v dotþených ulicích bydlí. Je to pochopitelné, protože
pĜi takovýchto stavbách je buć bláto, nebo prach.
Mohu všechny ubezpeþit, že vedení obce udČlalo vše, co bylo tĜeba, aby v rámci
možností vše probíhalo bez problémĤ. Bohužel, nČkdy to vyžadovalo velké úsilí
než se vše podaĜilo dovést do úspČšného konce.
V námitce o stavbČ další kanalizace je tĜeba Ĝíct, že souþasná kanalizace, která je
v souþasné dobČ používána je pĜibližnČ 50 let stará. Je to nejstarší þást, která je
ve vlastnictví obce. Je to kanalizace, kterou protékají splašky a zároveĖ dešĢová
voda, a to prodražuje provoz þerpacích stanic a þištČní odpadních vod. Je tedy
zĜejmé, že vybudování nové, pouze splaškové kanalizace, byla otázka þasu. Je

pravda, že celou výstavbu šlo odsunout o 10 let. Ale vzhledem k tomu, že

v následujících letech budou dotace na výstavbu kanalizací ubývat a možná, že
v budoucnu nebudou žádné, bylo tĜeba jednat, a to rychle. Dá se Ĝíct, že mČstys
získal dotaci v této výši 75% nákladu minutu po dvanácté. Jedná se o þástku
27,5 mil. korun, kterou mČstys získal od STŽP a Kraje Vysoþina. Tyto uspoĜené
peníze mĤže obec v následujících letech použít na jiné služby pro obþany.
Doufám, že zbývající mČsíce probČhnou bez problémĤ a stavba bude ĜádnČ
v termínu ukonþena.

Viktor WĘlfl, starosta

Svoz tĜídČného odpadu v pytlích se uskuteþní 16. a 17. dubna,
aþkoliv na nČkterých kalendáĜích svozu odpadu byl uveden termín 2. a 3. dubna.

Ͳ Ϯ Ͳ

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelé dne 10. prosince schválili:
• plán hlavních úkolĤ na rok 2020.
• rozpoþtové opatĜení þ. 9/2019 mČstyse Luka n. J.
• tĜi obecnČ závazné vyhlášky þ. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání
a odstraĖování komunálních odpadĤ; þ. 2/2019 o místním poplatku ze
psĤ a þ. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného. Hlavním dĤvodem

vydání nových vyhlášek byla novela zákona o místních poplatcích, která
stanovuje drobné zmČny oproti dosavadním vyhláškám. Sazby všech
místních poplatkĤ zĤstávají beze zmČn. S pĜesným znČním vyhlášek se
mĤžete seznámit na webových stránkách mČstyse (v sekci úĜad
a samospráva/vyhlášky mČstyse).
• uzavĜení dodatku þ. 4 ke smlouvČ o poskytnutí návratné finanþní

výpomoci ze dne 14. 6. 2016 na prodloužení termínu vrácení poskytnuté
návratné finanþní výpomoci spoleþnosti VODOVODY A KANALIZACE
Loucko s.r.o., Iý 04793790 ve výši 200.000 Kþ do 31. 12. 2020.
• uzavĜení dodatku þ. 1 ke smlouvČ o poskytnutí návratné finanþní
výpomoci ze dne 15. 6. 2018 na prodloužení termínu vrácení poskytnuté
návratné finanþní výpomoci spoleþnosti VODOVODY A KANALIZACE
Loucko s.r.o., Iý 04793790 ve výši 150.000 Kþ do 31. 12. 2020.
• podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava veĜejného prostranství pĜed
budovou úĜadu mČstyse“ do dotaþního programu Ministerstva pro místní
rozvoj ýR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotaþní titul
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpoþinku.
V pĜípadČ podpoĜení žádosti o dotaci, mČstys Luka nad Jihlavou poskytne
ze svého rozpoþtu prostĜedky na dofinancování zpĤsobilých výdajĤ v min.
výši 30 % a pĜípadných nezpĤsobilých výdajĤ projektu. Jedná se
o prostranství za dČtským hĜištČm smČrem k Ĝece, které je v souþasnosti

nevyužívané.

Zastupitelé ze dne 4. února schválili:
• prodej pozemku p. þ. 8/9, k.ú. Svatoslav nad Jihlavou o výmČĜe 112 m2 za
kupní cenu v místČ a þase obvyklou, tj. 70 Kþ/1m2, tedy za celkovou
kupní cenu 7.840 Kþ kupujícímu panu Michalovi Pruknerovi.
• uzavĜení Dodatku k dohodČ o narovnání, kterou mezi sebou uzavĜeli
mČstys Luka nad Jihlavou, Ing. Tomáš Janþí a Vladislav Hos dne
31. 7. 2017, kterým bude zmČnČn þl. III, odst. 4 smlouvy tak, aby vydání
kolaudaþního souhlasu bylo skonþeno nejpozdČji do 31. 1. 2021.
• doplnČní plánu þinností na rok 2020 o body: opravy místních komunikací
– podání žádosti o dotaci a úprava veĜejného prostranství pĜed úĜadem
mČstyse – podání žádosti o dotaci.
• rozpoþtové opatĜení þ. 10/2019 mČstyse Luka nad Jihlavou.

Zastupitelé ze dne 3. března schválili:
• finanþní rozpoþet mČstyse Luka nad Jihlavou na rok 2020.

Ͳ ϯ Ͳ

• poskytnutí tĜech dotací Diecézní charitČ Brno, Oblastní charitČ Jihlava,
Iý 44990260 na provoz sociálních služeb v Lukách na rok 2020, a to ve
výši 1.200.000 Kþ na provoz Charitní peþovatelské služby; ve výši
600.000 Kþ na provoz Denního stacionáĜe PohodáĜ a ve výši 500.000 Kþ
na provoz Nízkoprahového zaĜízení pro dČti a mládež Maják.

• poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kþ SK BUWOL METAL Luka nad
Jihlavou, z.s., Iý 63438950, na podporu rozvoje sportu v roce 2020.

• uzavĜení kupní smlouvy s prodávajícím Cyklostezka Jihlava – TĜebíþ
- Raabs, Iý 75122863, o odkoupení pozemku p.þ. 1211/32, k.ú. Luka nad
Jihlavou o výmČĜe 17 m2 za kupní cenu v místČ a þase obvyklou,
tj. 50 Kþ/1 m2, tedy za celkovou kupní cenu 850 Kþ.

• zamítnutí prodeje þásti pozemku p.þ. 1594, k.ú. Luka nad Jihlavou panu

Davidovi Pelánovi.

Plán jednání zastupitelstva a rady

městyse na rok 2020Zasedání zastupitelstva se koná vždy v 18 hodin v obĜadní síni ÚĜadu mČstyse

Luka nad Jihlavou.

7. 4. - Rada mČstyse Luka n. J. (dále jen RM) pĜíprava jednání

zastupitelstva, pracovní þást

- Zastupitelstvo mČstyse Luka n. J. (dále jen ZM) podnikatelé

21. 4. - a Služby Luka, s.r.o.
12. 5. - RM þinnost JunákĤ, Pionýra, mládežnické a sport. organizace
RM þinnost kulturních organizací, pracovní þást

2. 6. - RM školní parlament

- ZM kultura (MKS, knihovna), mládežnické organizace
16. 6. - RM þinnost Klubu dĤchodcĤ, Svazu diabetikĤ, Svazu žen,

zdravotnictví

11. 8. - RM pracovní
1. 9. - RM pĜíprava jednání zastupitelstva, pracovní þást

- ZM školství
15. 9. - RM þinnost komisí RM
6. 10. - RM pĜíprava jednání zastupitelstva, pracovní þást
ZM þinnost výborĤ ZM a komisí RM
- RM zhodnocení þinnosti úĜadu mČstyse
20. 10. - RM pĜíprava jednání zastupitelstva, pracovní þást
3. 11. -

- ZM zhodnocení roku 2020

24. 11. - RM pracovní

8. 12. - RM pĜíprava jednání zastupitelstva, pracovní þást

- ZM schválení hlavních úkolĤ na rok 2021

Ing. Lenka Procházková
asistentka starosty

Ͳ ϰ Ͳ

Mateřská škola navýšila kapacitu dětí

V loĖském roce se nám podaĜilo dokonþit dĤležitou stavbu pro další generace naší
obce, a to výstavbu nové budovy mateĜské školy.
Stavba zaþala v kvČtnu a byla dokonþena kolaudací v prosinci 2019. Zhotovitelem
se po výbČrovém Ĝízení stala firma MG-REAL, s.r.o., s touto firmou jsme již
nČkolikrát spolupracovali a vždy s kvalitními výsledky akcí.
Cena celého díla je 9 158 129 Kþ, z toho se nám podaĜilo získat 85% dotaci IROP
– 8 242 316 Kþ a z vlastních zdrojĤ je investováno – 915 813 Kþ.
V souþasné dobČ probíhá dokonþení toho co není vidČt a to administrace
a finalizace projektu , zápis do rejstĜíku školských zaĜízení. OtevĜení nové budovy
školky bude 1. 9. 2020, kdy již také bude znám poþet dČtí, které se dostavily
k zápisu.
Malinko do historie – v 90. letech byla kapacita ve školce 75 míst a nČkolik let
musela Krajská hygienická stanice udČlovat výjimku o navýšení. V roce 2012 jsme
zrekonstruovali sociální zaĜízení a v roce 2018 vybudovali tĜídu v prostorách
zdravotního stĜediska, a tím do roku 2019 byla kapacita 101 míst. Dokonþením
pĜístavby MŠ se od roku 2020 navyšuje kapacita na 129 míst.
ChtČla bych podČkovat nájemníkĤm bytĤ nad MŠ za trpČlivost pĜi této stavbČ,
která probíhala opravdu intenzivnČ, a to i o víkendech.
ZávČrem bych ráda popĜála dČtem a jejich rodiþĤm, aby se v nové budovČ cítili
dobĜe a školka dČtem pĜipravila kvalitní pĜedškolní vzdČlávání.
Lada Salátová, místostarostka

Ͳ ϱ Ͳ

Z evidence obyvatel

V naší obci je pĜihlášeno k 1. 1. 2020 celkem
2 934 obyvatel. NárĤst obyvatel pokraþuje. Loni
nás pĜibylo 56. V samotných Lukách je hlášeno
2 777 osob, v OtínČ 90 osob, v PĜedboĜi 31 osob
a ve Svatoslavi 36 osob. Do Luk se stČhují mladé
rodiny, z toho vyplývá i rostoucí poþet narozených
dČtí. Loni se narodilo 43 dČtí – 20 chlapcĤ a

23 dívek. OpČt nejþastČji dávané jméno bylo

Jakub, mají ho tĜi chlapci. V loĖském roce se

pĜistČhovalo 102 osob, odstČhovalo se 60 osob.

Rozlouþili jsme se s 29 zemĜelými obþany.

Nejstarší obþankou je paní AlžbČta Jarošová,

která v tomto roce oslaví 97 let. Gratulujeme! V Lukách n. J. máme 29 obþanĤ,

kterým je devadesát a více let. Pravidlo, že ženy vydrží daleko více než muži,

potvrzuje i to, že žen nad devadesát let je 25 a muži jsou pouze 4. Nejmladším
obþánkem je novorozená holþiþka Ester Vincze.
Ve výstavbČ nových rodinných domĤ trháme místní rekordy. JeštČ nikdy nebylo za
jediný rok pĜidČleno 23 nových þísel popisných. Nejvyšší þíslo popisné je 900
v ulici Studnická. Výstavba rodinných domĤ pokraþuje i nadále v lokalitČ Za
Dvorem a zastavČno bude i stávající pole od ulice Horní pod kĜižovatkou smČrem

k Otínu.

Marie DvoĜáková, matrikáĜka

Znamení kříže

K VelikonocĤm neodmyslitelnČ patĜí kĜíž. I v naší dobČ, která se o náboženství
pĜíliš nezajímá, se s tímto znamením setkáváme: na kostelích, na významných
místech a budovách, u cest, v polích, na hĜbitovech, v mnoha domácnostech
a také v pracovnách, na zlatých Ĝetízcích, nad lékárnami, na záchranných vozech,
nad stanovištČm lékaĜĤ...
Co vlastnČ znamená kĜíž? KĜíž, ještČ dĜíve než se stal nástrojem smrti Ježíše,
Božího syna, byl znám a užíván: oznaþoval dĤležitá místa, kde se stalo nČco

dĤležitého, kde nČkdo zahynul, kde je nČkdo pohĜben, bod, do kterého je tĜeba se
dostat apod. Podstatné na tvaru kĜíže mĤže být setkání a tajemství dvou smČrĤ.
Již z bČžné zkušenosti máme prožito, že na kĜižovatkách cest se setkávají osudy a
stojíme pĜed rozhodnutím, kterým smČrem se vydat. Ne náhodou bylo písmeno „x“
vybráno za oznaþení neznámé v matematických rovnicích.
Význam kĜíže je však dnes dán pĜedevším událostí na Velký pátek, kdy na kĜíži
umírá Ježíš, a to z lásky k nám lidem. Od té doby je kĜíž pĜedevším znamením
lásky, která se sice rodí v bolesti, ale která pĜináší život, vČþný život.
ýasto ve svém životČ nacházíme rĤzné neznámé, rĤzná „x“. PĜi pohledu na kĜíž
mĤžeme zahlédnout smČr, kterým se máme v tu kterou chvíli vydat. Ježíš pĜímo
na kĜíži zvolil smČr, kterým je láska, odpuštČní a život vČþný a k tČmto hodnotám
nás zve i slavení Velikonoc. PĜeji nám proto všem jejich pČkné prožití, a když
budeme ve svém životČ stát pĜed nČjakou neznámou, kéž je pro nás pohled ke
kĜíži povzbuzením, kterým smČrem se vydat.

Miloš Miþánek, faráĜ

Ͳ ϲ Ͳ

Jsme v tom společně!CelosvČtovČ se Ĝadu týdnĤ
Ĝeší nákaza virem

COVID-19. Ohnisko se,
bohužel, pĜesunulo do
Evropy a významnČ se
dotýká naší zemČ.

Koronavirová pandemie se
dostala do popĜedí
spoleþenské diskuze. Pomoc
jednotlivcĤm, celým rodinám
i všem obyvatelĤm ýeské
republiky je samozĜejmá,
jsme v tom pĜece všichni
spoleþnČ.
Znevažování onemocnČní

a nerespektování legislativy
není v souþasné dobČ na
místČ. ZmČnou pĜístupu,
chování a návykĤ dokážeme

všichni dohromady situaci
zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potĜeby spoleþnosti!
Apelujeme proto na všechny obþany ýeské republiky, aby chránili své zdraví
a pĜispČli svým poþínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených
opatĜení znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických
a morálních pravidel s uvČdomČním si mezigeneraþních, a pro starší populaci,
možná i fatálních dopadĤ. I pĜes mnohá a opakovaná upozornČní a stovky
telefonátĤ, se na veĜejnosti a ve zdravotnických zaĜízeních objevují naši starší
spoluobþané. TémČĜ všichni jsme jistČ zaznamenali, že zejména pro seniory mĤže
být jakýkoliv styk s infekþní osobou a nemocí COVID-19 velmi nebezpeþný až
fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnČjší z nás. Pokusme se proto všichni svojí
cestou seniory pĜesvČdþit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v bezpeþí
domova, zbyteþnČ nevycházet, požádat o donesení nákupu, lékaĜĤm se
neostýchat zavolat a nikam necestovat mČstskou hromadnou dopravou.
Tak, jako jsme se již napĜíþ generacemi nauþili preventivnČ peþovat o své osobní
bezpeþí, nenechat se napálit a nestát se obČĢmi trestných þinĤ, pojćme si
i teć jít navzájem pĜíkladem a poþínejme si tak, abychom pĜispČli k zamezení
šíĜení nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepoĜádejte párty, jdČte
pĜíkladem svým prarodiþĤm dodržováním bezpeþnostních opatĜení. Babiþky,
dČdeþky, tetiþky i strýþky pĜesvČdþte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou
podceĖovat doporuþení související s aktuální zdravotní hrozbou.

plk. Zuzana Pidrmanová
oddČlení prevence Policejního prezidia ýR

17. 3. 2020

Ͳ ϳ Ͳ

Zda se tato akce uskuteční,
závisí na aktuálním vývoji koronavirové pandemie.

Ͳ ϴ Ͳ

Zápis do 1. tĜídy

pro školní rok 2020/2021

Zápis se bude konat prĤbČžnČ od 1. 4. do 24. 4. 2020 bez osobní pĜítomnosti
dČtí a bez osobnostní pĜítomnosti zákonného zástupce dítČte ve škole.

Žádost o pĜijetí k povinné školní docházce posílají zákonní zástupci
dČtí, které do 31. 8. 2020 dovrší vČk 6 let, tzn. dČti narozené od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2014. Z této povinnosti neexistuje výjimka.

Zápisní lístek dítČte, žádost o pĜijetí k povinné školní docházce, kopii
rodného listu a eventuálnČ žádost o odklad povinné školní docházky zákonný
zástupce pošle e-mailem s elektronickým podpisem þi datovou schránkou (ID
datové schránky: qcyme8b), pĜípadnČ dle konkrétní situace osobnČ do školy
nebo poštou nejpozdČji do pátku 24. 4. 2020.

K žádosti o odklad povinné školní docházky musí být pĜiloženo také
posouzení pĜíslušného školského poradenského zaĜízení a odborného lékaĜe
(dČtský lékaĜ) nebo klinického psychologa. Již pĜedem si domluvte vyšetĜení
v pedagogicko-psychologické poradnČ nebo v SPC.

Výše uvedené je povinen poslat i zákonný zástupce dítČte, kterému
byl v loĖském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Všechny potĜebné dokumenty naleznete na webových stránkách školy,
pod složkou Základní škola v oddíle Zápis do 1. tĜídy ZŠ.

ěeditelství ZŠ v Lukách nad Jihlavou oznamuje rodiþĤm, že

ZÁPIS DO MATEěSKÉ ŠKOLY

se uskuteþní dne 12. 5. 2020 od 13:00 do 16:00.
K zápisu je tĜeba pĜinést:

- rodný list dítČte, doklad totožnosti zákonného zástupce, potvrzení od lékaĜe o
Ĝádném oþkování (netýká se dČtí pĜijímaných k povinnému pĜedškolnímu
vzdČlávání), cizinci - doklad o pobytu v ýR.

Výstavba chodníku v ulici Školní

Dlouho oþekávaná a diskutovaná realizace þásti chodníku v ulici Školní by mČla
být zahájena koncem dubna letošního roku. VýbČrové Ĝízení vyhrála firma SATES
ýechy, s.r.o., která zaþne s pracemi u vjezdu do ulice Za Dvorem a bude smČĜovat
ke kĜižovatce s ulicí Revoluþní až po vjezd na hĜištČ s umČlou trávou. MČstys má
požádáno o dotaci ve výši 5 517 209,32 Kþ, z vlastní zdrojĤ by mČlo být použito
124 950 Kþ.

Plánovaná oprava mostů se odkládá

Kraj Vysoþina plánoval na letošní rok opravu dvou mostĤ na námČstí v Lukách
vedoucích pĜes Ĝeku Jihlavu a Kozlovský potok. Kraji se prozatím nepodaĜilo
vyĜídit patĜiþná povolení, proto se tyto opravy posouvají do budoucích let a
v prĤbČhu léta se prozatím vyhneme znaþným dopravním omezením.

Ͳ ϵ Ͳ

Výstavba v roce 2020

Rok se s rokem sešel a já mám nyní úkol nejprve Vás seznámit s nejdĤležitČjšími
a nejviditelnČjšími stavebními zámČry na rok 2020 a následnČ zrekapitulovat rok

2019.
V prĤbČhu letošního roku probíhá a bude probíhat výstavba technické a dopravní
infrastruktury v nové lokalitČ plánovaného vzniku 35 rodinných domĤ (mezi ulicemi

Školní a Nová), která navazuje na poslední lokalitu v ulici Za Dvorem. Termín
dokonþení je plánován na poslední þtvrtletí roku 2020. ZároveĖ se již objevují
první žádosti o stavby rodinných domĤ, takže lze pĜedpokládat, že nejrychlejší
stavebníci budou chtít dokonþit stavbu ještČ v letošním roce.
Celý rok by mČla pokraþovat stavba nové splaškové kanalizace v rĤzných þástech
mČstyse Luka nad Jihlavou. Tato stavba je vázána na dotaþní titul, takže není
pĜesnČ známo, kdy se v pĜíslušné þásti mČstyse zaþne budovat. V tomto bych na
Vás chtČl apelovat, že je tĜeba sledovat prĤbČh provádČní stavby a v pĜípadČ, že
by hrozilo poškození napĜ. soukromých sítí (které nejsou evidovány) nebo by
v místČ plánované odboþky pro napojení pĜíslušného rodinného domu nebylo

možné napojení na novou kanalizaci provést, tak na to upozornit nejlépe
provádČjící firmu, která mĤže operativnČ zareagovat a obrátit se na vedení
mČstyse pĜíp. stavební úĜad. U takto rozsáhlé stavby nemĤže projektant zjistit
veškeré návaznosti a nČkteré, bohužel, vyplynou až v prĤbČhu provádČní a
zároveĖ nikdo nezná Vaši nemovitost a jednotlivá vedení a pĜekážky lépe než Vy.
Další, mnohými oþekávanou stavbou tohoto roku, je výstavba þásti chodníku v ulici
Školní, kdy se plánuje s realizací úseku od hĜištČ k nové zástavbČ smČr Otín. Na
tento úsek mČstys získal stavební povolení od speciálního stavebního úĜadu
Magistrátu mČsta Jihlavy, odboru dopravy, do jehož pravomoci stavební povolení
dopravních staveb spadá. PodrobnČjší informace jsou uvedeny v samostatném
þlánku zpravodaje.
Kroky pro získání stavebního povolení na zbývající þást chodníku v souþasné
dobČ probíhají a vše by mČlo být doĜešeno v nejbližší možné dobČ, abychom se
všichni doþkali bezpeþného komunikaþního napojení školy a alespoĖ þásti
mČstyse.
V souvislosti s tímto si každý urþitČ pĜedstaví další lokality, kde by bylo zapotĜebí
chodník vybudovat. K tomu mohu jen sdČlit, že o mnohých zástupci obce vČdí
a snaží se najít technicky a finanþnČ možné varianty, které konzultují i se
stavebním úĜadem. Za sebe doufám, že se povedou najít realizovatelné možnosti
a další takto potĜebné stavby budou následovat.
V posledních letech se mČstys potýká s velkým náporem „hladových“ žadatelĤ
o bydlení ve vlastním rodinném domČ v blízkosti krajského mČsta Jihlavy, a i proto
se stále povolují nové hromadné lokality pro bydlení. Nutno Ĝíct, že ve vČtšinČ
pĜípadĤ tyto lokality nepĜipravuje mČstys, ale pĜevážnČ soukromí investoĜi.
Je pĜedpoklad, že tento trend bude v nadcházejících letech pokraþovat, jelikož se
v souþasné dobČ pĜipravují další dvČ lokality celkem pro výstavbu cca
50 rodinných domĤ. Poþátek výstavby technické a dopravní infrastruktury je
pĜedbČžnČ plánován na rok 2021-2022. V dobČ uzavírky Louckého zpravodaje
nebylo možno k plánovaným zámČrĤm sdČlovat bližší informace.

Ͳ ϭϬ Ͳ

Žádosti o pozemky pro stavbu rodinného domu nejsou jen výsadou Luk nad
Jihlavou. Také Kamenice pĜipravuje novou hromadnou lokalitu.
A ještČ tu jsou nČkteré zajímavé projekty, které se nepodaĜilo v minulých letech
dokonþit, a proto jsou stále aktuální v rĤzných stupních schvalovacího procesu
nebo plánování realizace. Namátkou lze zmínit prĤmyslovou lokalitu mezi sbČrným
dvorem a Otínem, nástavbu zdravotního stĜediska nebo novostavbu komunitního
centra v místČ bývalých stavebnin.
Struþný pĜehled þinnosti stavebního úĜadu Luka nad Jihlavou v roce 2019:
ÚĜad mČstyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor v roce 2019 obdržel celkem 318

žádostí.
Stavební povolení, ohlášení, dodateþné povolení:
Vydáno bylo 55 stavebních povolení nebo souhlasĤ s provedením stavby
a 2 dodateþná povolení stavby (dále jen „povolení“). Celkem 57 povolení.
Z toho na novostavby rodinných domĤ bylo vydáno 23 povolení: Luka nad Jihlavou

– 18, Kamenice – 2, Kozlov – 2, Vysoké Studnice – 1.
Zbylá povolení byla vydána pĜevážnČ na zmČny staveb RD, dále na hospodáĜské
budovy, garáže, rekreaþní objekty pĜíp. ostatní stavby.
Kolaudace nebo ohlášení dokonþení staveb:
Vydáno bylo 5 kolaudaþních rozhodnutí, 16 kolaudaþních souhlasĤ a 50 ohlášení
dokonþení stavby. Celkem bylo 71 dokonþených staveb, z toho novostaveb
rodinných domĤ bylo zkolaudováno nebo povoleno užívání celkem 33:

Luka nad Jihlavou – 23, Kamenice – 7, Vysoké Studnice – 1, Kozlov – 2.

Územní rozhodnutí a územní souhlasy:
Vydáno bylo 52 územních souhlasĤ a územních rozhodnutí.
Ostatní rozhodnutí a vyjádĜení:
Ostatní podání tvoĜily žádosti o rozhodnutí, vyjádĜení nebo souhlas, která se týkala
stavebních úprav, zmČn užívání, povolení výjimek, prodloužení platnosti, povolení
odstranČní staveb, scelování nebo dČlení pozemkĤ atd.
V loĖském roce probČhlo nČkolik zajímavých kolaudací (na nČkteré již odkazoval
þlánek ve zpravodaji 2/2019): dokonþení pĜístavby mateĜské školky, ukonþení
zkušebního provozu a kolaudace minipivovaru v Kamenici, rozšíĜení dopravní
a technické infrastruktury v lokalitČ „Na Vyhlídce“ v Lukách nad Jihlavou.

Ing. Martin DvoĜák

Nové ceny na koupališti

DospČlí DČti do 15 let
70 Kþ 35 Kþ
Vstupné

Denní

Vstupné DospČlí 40 Kþ
od 18.00 do 20.00 500 Kþ
750 Kþ DČti do 15 let
Permanentky 1 000 Kþ 250 Kþ
10 vstupĤ 370 Kþ
20 vstupĤ 500 Kþ
30 vstupĤ

Ͳ ϭϭ Ͳ

Výstavba kanalizace finišujePráce na splaškové a dešĢové kanalizaci zapoþaly od 2. bĜezna u peþovatelského
domu smČrem k ul. Nová. Zde práce budou pokraþovat do konce bĜezna, kdy se
dostaneme do ul. Nová, tedy do krajské silnice. Práce na hlavní komunikaci
a dopojení ul. Polní plánujeme do konce dubna. V kvČtnu dojde k dopojení
horských vpustí v ul. Nová. SouþasnČ bude v dubnu probíhat výstavba splaškové
kanalizace na ulici Nová od kĜižovatky s ulicí Družby po kĜižovatku s ýs. armády.
Po celou dobu souþasnČ s tČmito pracemi budou probíhat práce na domovních
pĜípojkách. Práce na nich zapoþaly 2. bĜezna v ul. Zahradní a budou pokraþovat
do ulic Polní, ýs. armády, Revoluþní, pĜípojky by mČly být hotové do konce kvČtna.
NáslednČ dojde k nachystání rýh na podbalení a následné vyasfaltování. Tyto
práce pĜedpokládáme na konec þervna.
Zhotovitel spoleþnost firem VHST a Colas se tímto omlouvá za omezení
zpĤsobená touto stavbou.

Rostislav Horký
hlavní stavbyvedoucí

Povinné označování psůOd 1. ledna 2020 vstoupila na základČ novely veterinárního zákona þ. 302/2017 Sb.
v úþinnost povinnost oznaþovat psy na území ýeské republiky mikroþipem. Následná
novela téhož zákona þ. 368/2019 Sb., která nabyla úþinnosti 15. ledna 2020, podmínky
pro oznaþování psĤ (zejména vČk, v nČmž musí být štČĖata oznaþena) dále mírnČ
upravila.
Na koho se povinnost povinného oznaþení mikroþipem vztahuje?
Od 1. ledna 2020 je povinné oþkování psa proti vzteklinČ platné pouze v pĜípadČ, že je
pes oznaþený mikroþipem.
ŠtČĖata musí být oznaþena mikroþipem nejpozdČji do tĜí mČsícĤ vČku. Pokud
pĜecházejí k novému majiteli dĜíve než ve tĜech mČsících vČku, musí v moment
pĜechodu být již oznaþena. Mikroþipem nemusí být oznaþeni psi, kteĜí mají jasnČ
þitelné tetování provedené pĜed 3. 7. 2011.
Proþ byla povinnost zavedena?
Zavedení povinného oznaþení všech psĤ na území ýR by mČlo být pĜínosem zejména
v tČchto oblastech:

• zjištČní identity psa v pĜípadČ potĜeby kontrolních orgánĤ (Státní veterinární správa,
policie, Celní správa, obce atd.).

• úþinnČjší monitoring chovĤ a kontrola dodržování stanovených pravidel a pĜedpisĤ
(napĜ. poþtu držených zvíĜat, jejich vČk, vakcinace, dodržování zoohygienických
podmínek, zajištČní pohody zvíĜat) a postih chovatelĤ v pĜípadČ týrání zvíĜat,

• umožnČní kontroly pĜi prodeji psĤ prostĜednictvím obchodníkĤ, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska finanþních pĜedpisĤ,

• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi dĤležité v pĜípadČ odcizených
psĤ i v pĜípadČ postihu vyplývajícího ze zodpovČdnosti za psem zpĤsobenou škodu
(napĜ. pĜípady, kdy pes zpĤsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

Ͳ ϭϮ Ͳ

• zatoulané ĜádnČ oznaþené a evidované zvíĜe má podstatnČ vČtší nadČji, že se vrátí
ke svému pĤvodnímu majiteli, jeho návrat je operativnČjší.

Kdo oznaþení mikroþipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu nČkde seznam
veterinárních lékaĜĤ, kteĜí „þipování“ provádČjí?
Oznaþení psĤ mikroþipem provádČjí soukromí veterinární lékaĜi, kteĜí jsou oprávnČni
vykonávat veterinární léþebnou a preventivní þinnost (jsou registrovaní u Komory
veterinárních lékaĜĤ ýR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
PoĜizovací cena mikroþipu se pohybuje cca mezi 120 - 450 Kþ a závisí na jeho typu.
Další þástku si soukromí veterinární lékaĜi úþtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo provádí kontroly, zda mají psi þip?

Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „þipování“ pro psa nebezpeþné þi zdravotnČ závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekþní aplikací. Mikroþip o délce cca 1 cm
je umístČn v aplikaþní jehle a je sterilnČ aplikován do podkoží zvíĜete. Obal mikroþipu je
vyroben z biokompatibilních materiálĤ, na které organismus zvíĜete nereaguje jako na
cizí tČleso.
Mikroþip je pouze pasivním nosiþem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikroþip umí jen speciální þtecí zaĜízení.
Jaké hrozí sankce v pĜípadČ nesplnČní této zákonné povinnosti?
Za psa bez oznaþení hrozí správní Ĝízení s uložením až 50 tisícové pokuty.
Má chovatel povinnost oznaþeného psa nČkde registrovat?
PĜíslušná novela zákona þ. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) z roku 2017 nezavedla
povinný zápis do jakéhokoli registru psĤ. Povinností chovatele psa v souþasné dobČ je,
aby v dokladu o oþkování proti vzteklinČ (tj. v oþkovacím prĤkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno þíslo mikroþipu, kterým je pes oznaþen. Obec si však mĤže povinnost
evidence stanovit vyhláškou. MČstys Luka nad Jihlavou tuto povinnost nezavedl.
Obþané mají možnost þíslo mikroþipu na úĜadu nahlásit a mČstys si ji zapíše do své
evidence, není to ovšem povinné. V ýR je provozováno také nČkolik soukromých
databází, do nichž mohou chovatelé oznaþeného psy registrovat dobrovolnČ (zdarma
þi za poplatek). Podle další novely veterinárního zákona (pĜijaté v závČru roku 2019)
vznikne státem vedená centrální evidence psĤ v ýesku k 1. lednu 2022. Spravovat ji
bude SVS. O konkrétních detailech vzniku registru se v souþasné dobČ jedná.
SVS bude chovatele o nové povinnosti v dostateþném pĜedstihu informovat.
Odkazy na nČkteré soukromé registry þipĤ lze nalézt napĜíklad na webu Komory
veterinárních lékaĜĤ: https://petpas.vetkom.cz/
Vztahuje se nová povinnost také na koþky þi další druhy zvíĜat?
PĜíslušná novela veterinárního zákona zavedla povinné oznaþení pouze u psĤ. Situace
je však odlišná, pokud se svým zvíĜetem plánujete cestovat do zahraniþí. V takovém
pĜípadČ se povinnost oznaþení zvíĜete mikroþipem stanovená evropskou legislativou již
Ĝadu let vztahuje nejen na psy, ale také na koþky a fretky.
MĤj pes má platné oþkování proti vzteklinČ. Termín pĜeoþkování má až v prĤbČhu
roku 2020 (pĜípadnČ 2021 þi 2022). Musím jej nechat þipovat ještČ v roce 2019,
nebo staþí až pĜi pĜeoþkování?
Na základČ novely veterinárního zákona je s úþinností od 1. ledna 2020 oþkování psa
proti vzteklinČ platné pouze pokud je pes oznaþen mikroþipem, pĜípadnČ oznaþen
þitelným tetováním provedeným pĜed 3. þervencem 2011. Není tedy možné tuto
proceduru odkládat až do dalšího pĜeoþkování.

zdroj: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
Pavla BĘhmová

Ͳ ϭϯ Ͳ

Pečovatelská služba rozšiřuje své služby

Peþovatelská služba v Lukách nad Jihlavou funguje

již více jak dvacet šest let. Poskytuje ji Oblastní
charita Jihlava. Nyní rozšiĜuje své služby i na
odpoledne, podveþery a víkendy.
Domov pokojného stáĜí v Lukách nad Jihlavou zahájil svoji þinnost 15. prosince
1993. V roce 2000 byla dostavČna budova na ulici Nová 730. Domov pokojného
stáĜí je majetkem MČstyse Luka nad Jihlavou. Správcem domu jsou Služby Luka
s.r.o. V domovČ je celkem 35 bytĤ – 3 dvoupokojové a 32 jednopokojových, z
nichž jsou 3 bezbariérové a nacházejí se v pĜízemí budovy. Souþástí je
spoleþenská místnost, prádelna, sušárna, stĜedisko hygieny, WC, invalidní WC,

úklidová komora, sklad, výdejna jídla.
Ve spoleþenské místnosti se scházejí uživatelé na odpolední posezení u kávy
a jedenkrát za mČsíc, zde probíhá mše svatá a každý týden rehabilitaþní cviþení

pod vedením terapeutické sestry.
Peþovatelskou službu zde poskytují zamČstnanci Oblastní charity Jihlava.
Peþovatelská služba je poskytována seniorĤm a lidem se zdravotním
znevýhodnČním z Luk nad Jihlavou a jejich blízkého okolí (Bítovþice, Velký
Beranov, Vysoké Studnice, Puklice, Kozlov), kteĜí z dĤvodu vČku, chronického
onemocnČní nebo zdravotního postižení potĜebují pomoc druhé osoby prakticky pĜi
všech každodenních þinnostech, jako je pomoc pĜi vstávání, oblékání, pĜípravČ
jídla, pĜi hygienČ, aĢ již té každodenní, nebo pĜi koupání, sprchování, dovozu
obČda, nákupu, vyĜízení rĤzných pochĤzek, vyprání a vyžehlení prádla. Dále Vás
mĤžeme doprovodit, dovést v Lukách nad Jihlavou k lékaĜi, na poštu, na nákup aj.
Nabízíme pomoc peþujícím, mĤžeme jim v péþi pomoci nebo je zastoupit, když si
sami potĜebují oddechnout nebo obstarat své záležitosti, vše po domluvČ a v rámci

kapacity služby.
V roce 2019 využilo našich služeb ve spádové oblasti 90 uživatelĤ.
Od ledna 2020 došlo k rozšíĜení provozní doby služby na dobu od 7:00 do 19:00,
vþetnČ sobot, nedČlí a svátkĤ, v domácnosti uživatele nebo ve stĜedisku Charitní
peþovatelské služby Luka nad Jihlavou. Pokud byste mČli o službu zájem, mĤžete
nás kontaktovat osobnČ v kanceláĜi domu s peþovatelskou službou v pĜízemí nebo
na telefonním þísle 567 219 587, 736 523 658.
Pracovnice peþovatelské služby se ve spolupráci s Ing. Magdou VaĖkovou podílejí
na zajištČní TĜíkrálové sbírky v Lukách nad Jihlavou a Bítovþicích. DČkujeme
všem, kteĜí se do letošní sbírky zapojili, a všem dárcĤm, kteĜí pĜispČli!

Mgr. Martina KoláĜová

Jak běží čas ve stacionáři Pohodář

Denní stacionáĜ PohodáĜ Luka nad Jihlavou je sociální službou pro seniory
a dospČlé osoby se zdravotním postižením, která v pĜízemí bývalé sýpky na
Hlavaticích funguje už 4. rokem. Denní kapacita je 15 uživatelĤ, o které peþují
v souþasné dobČ þtyĜi pracovnice, a to ve dnech od pondČlí do pátku, vždy do 7 do

16 hodin.
A jak jsme ve stacionáĜi prožili minulý rok?
V zimČ jsme se vČnovali nejrĤznČjším aktivitám – od peþení horáckých koláþĤ pĜes
besedu s otcem Petrem Balátem, který nám vyprávČl o své pouti do Santiaga de

Ͳ ϭϰ Ͳ

Compostela. Dál jsme promítli si nČkolik Louckých roþenek a zaseli do truhlíkĤ
rĤzné bylinky, které nám poskytovaly užitek a radost celý rok. Jaro a grilovací
sezónu jsme již tradiþnČ zahájili na lidový svátek pálení þarodČjnic, ale protože
nám poþasí nepĜálo, tak jsme si špekáþky opekli na grilu uvnitĜ a uspoĜádali pĜitom
turnaj v kuželkách. V pĤli kvČtna nás navštívili uživatelé a pracovnice ze
stacionáĜe z Jihlavy. Popovídali jsme si o radostech, ale i starostech, a celé
dopoledne nám pĜi kafíþku a bábovce uteklo jako voda. BČhem léta jsme upoĜádali
nČkolik malých, ale i témČĜ celodenních výletĤ do zajímavých míst našeho kraje.
Navštívili jsme zámek a zahrady v JaromČĜicích nad Rokytnou, pavlovské vČtrné
elektrárny, mČsto Brtnici, Hotel RytíĜsko, Zelenou Horu ve ŽćáĜe nad Sázavou,
rybník Velké DáĜko, bývalé židovské ghetto v TĜebíþi, vinaĜství Sádek atd.
Prázdniny pomalu konþily a pĜišla loucká pouĢ, pĜi které nemohly na našem stole
chybČt tradiþní koláþe, které se nám opravdu povedly. V záĜí za námi pĜišla paní
B. Varhaníková, pod jejímž vedením jsme si vyzkoušeli tvoĜení z hlíny. Poþasí na
konci záĜí pĜímo vybízelo ke grilování, a tak jsme si na terase opekli klobásky, sýry
a zeleninu. V Ĝíjnu nás navštívil pan Vašek Kolouch, který nám poutavČ vyprávČl o
své dvoumČsíþní praxi v dČtském domovČ v Keni. 11. listopadu jsme si uvaĜili
tradiþní pokrm – svatomartinskou husu s knedlíkem a se zelím. Tento den byl
ozvláštnČn navíc tím, že do stacionáĜe pĜijela ýeská televize natáþet pro
KĜesĢanský magazín spot o naší službČ. Zaþátkem prosince za námi pĜišel
sv. Mikuláš s þertem a andČlem a každý uživatel od nich dostal sladkou a ovocnou
nadílku. Adventní þas jsme si zkrátili návštČvou místního muzea, kde nás milým
slovem provedla paní E. Suková. Koncem roku jsme uspoĜádali vánoþní besídku,
kde jsme si zazpívali s harmonikou, zahráli rĤzné hry, pochutnali na obþerstvení
a popĜáli si navzájem krásné svátky a hodnČ zdraví v roce 2020. BČhem celého
roku, vždy jednou mČsíþnČ, za námi také pĜicházel otec Miloš Miþánek, který se
snažil o zpestĜení našeho duchovního života.
Mimo všechny tyto vyjmenované aktivity svĤj þas ve stacionáĜi naši uživatelé tráví
dennČ pĜi nejrĤznČjších spoleþenských hrách, pĜi cviþení ducha i tČla, pĜi vyrábČní
sezónních dekorací, ale hlavnČ povídáním o všem možném.
Všichni, kdo ve stacionáĜi pracují, se snaží, aby název PohodáĜ nebyl jen jménem
pro naše loucké zaĜízení, ale hlavnČ místem, kde nám všem spoleþnČ je a bude
pĜíjemnČ a pohodovČ.

kolektiv pracovnic Denního stacionáĜe PohodáĜ

Úspěch louckých čtvrťáků

Spolu s tĜídou þtvrĢákĤ a žákĤ ze
þtenáĜského kroužku se paní
uþitelka Mgr. Lenka Novotná
zúþastnila soutČže: „Znáte knihy

Eduarda Štorcha?“ A protože
soutČžili skuteþnČ naplno,

obdrželi od Klubu mladých
þtenáĜĤ z nakladatelství Albatros

cenu za 2. místo, soubor 4
vydaných knih v ĜadČ: Z letopisĤ

Eduarda Štorcha.

Ͳ ϭϱ Ͳ

Mladí hasiči zachraňovali Evžena

V sobotu 15. února 2020 se v Lukách nad Jihlavou konal 2. roþník soutČže
„Železný mladý hasiþ“. Tato soutČž byla opČt urþena pro mladé hasiþe do 11 let.
Na start bylo pĜihlášeno 86 dČtí z 8 SDH (okres Jihlava a TĜebíþ). I pĜes velkou
nemocnost (20 mladých hasiþĤ onemocnČlo) se pĜímo na start postavilo 66
závodníkĤ (z našeho SDH 24 závodníkĤ).
Každý ze závodníkĤ absolvoval 6 úsekĤ (pĜeskok 70 cm vysoké pĜekážky, pĜenos
dvou 5 kg vážících kanystrĤ, roztažení 2 hadic s proudnicemi, pĜesunutí
pneumatiky, prolezení tunelu a pĜesun figuríny). PrávČ pĜesun figuríny (dČti
z našeho SDH mu daly jméno Evžen) byl závČreþným úsekem a pro mnohé
závodníky to bylo opravdu nároþné. Všichni ale Evžena zachránili a dotáhli ho do
cíle. Celou traĢ mČl každý závodník na zádech tĜíkilovou zátČž, která simulovala
dýchací pĜístroj.
NejvČtší obdiv zasluhují nejmenší hasiþi (i tĜíletí), kteĜí zvládli tuto nároþnou traĢ
s vypČtím všech sil. Ovšem u vČtších dČtí to byl opravdu boj s þasem
a s pĜekážkami.
Po ukonþení všech pokusĤ se nakonec na start postavil zachránČný Evžen
a s pomocí organizátorĤ absolvoval za velkého povzbuzování celou nároþnou traĢ
i s pĜesunem figuríny (od SDH Brtnice).
Všichni se tedy stali Železnými hasiþi, byli odmČnČni pamČtními medailemi
a drobnými dárky, první tĜi soutČžící ze všech kategorií byli odmČnČni i poháry.
Výsledky louckých závodníkĤ na stupních vítČzĤ:
Roþník 2015 a mladší: 1. Lettrich Sebastian, 2. Mokrejš Jan, 3. Šimek Tobiáš
Roþník 2014: 1. Zelený Josef (Panská Lhota), 2. KováĜ Adam, 3. Jedliþka Martin
Roþník 2013: 1. Sedlák Tomáš, 2. Kolouch Tomáš, 3. Holec Jakub (Panská Lhota)
Roþník 2012: 1. KováĜ Jakub, 2. Kolouch ŠtČpán, 3. Lustigová Justýna (Mrákotín)
Roþník 2011: 1. Trnka Adam, 2. Jendrísek Filip (BedĜichov), 3. Vilím Mikuláš
(Panská Lhota)
Roþník 2010: 1. Pokorný Josef (Brtnice), 2. Holec Radek (Panská Lhota),
3. DomkáĜová Agáta (BedĜichov)
Roþník 2009: 1. Svoboda Mikuláš (Výþapy), 2. Tišlová Veronika (Dobronín),
3. Munduch Martin

Ͳ ϭϲ Ͳ

Výsledky našich zástupcĤ jsou velmi krásné, proto vČĜíme ve zdárné výsledky i na
ostatních soutČžích.
Na závČr nám dovolte podČkovat všem úþastníkĤm a vedoucím za vzornou
spolupráci v prĤbČhu soutČže. ZároveĖ si velice vážíme pomoci všech þlenĤ SDH
i ostatních neþlenĤ, kteĜí s organizací této soutČže pomohli, protože se jednalo
o akci, která se uskuteþnila v nároþném období (mezi hasiþským plesem
a masopustními vepĜovými hody).

Karel KováĜ, Marcela Souþková a Jan Brancuzský
Sbor dobrovolných hasiþĤ Luka nad JihlavouDětský karneval v Lukách nad Jihlavou

Pionýrská skupina z Luk nad Jihlavou pro Vás i letos nachystala již tradiþní dČtský
karneval.
Plánovaný zaþátek byl ve 14:00, ale první nedoþkaví návštČvníci dorazili již ve
13:15. Vstupné bylo jako vždy dobrovolné a výtČžek z celého plesu bude využit na
Letní dČtský tábor Radost.
Celkem pĜišlo 92 masek, ze kterých bylo opravdu tČžké vybrat 10 nejlepších. Ty
jsme odmČnili vČcnou cenou. OdmČnu také dostali nejlepší taneþníci a ti, co
nezazáĜili na taneþním parketu, dostali pĜíležitost u soutČží jako slalom
v papírových krabicích, hod šipky na balonek a stĜelba na bránu. V závČru
odpoledne jsme losovali vČcné ceny, pĜevážnČ hraþky, kdy každá maska u vstupu
dostala lístek s þíslem a za nČj vyhrála cenu.
Celým odpolednem nás provázel moderátor VíĢa a DJ Gejza.

za kolektiv poĜadatelĤ Ilona Votavová

Ͳ ϭϳ Ͳ

O službě Krizové centrum

Služba krizová pomoc je urþena osobám, které se ocitnou v krizi z mnoha dĤvodĤ:
• úmrtí blízkého þlovČka
• pĜírĤstek do rodiny
• zjištČní manželské nevČry
• uzavĜení manželství
• autonehoda
• výpovČć, nezamČstnanost
• nástup do nového zamČstnání
• soudní stíhání, vČznČní, propuštČní na svobodu
• obČĢ anebo svČdek násilí (pohlavní zneužití, pĜepadení, znásilnČní)
• závažné zdravotní problémy (tČžké onemocnČní vlastní nebo blízké
osoby, narození postiženého dítČte, invalidita)
• velké pĜírodní katastrofy (požár, povodnČ, záplavy)
• vážný zdravotní úraz
• sebevražda osoby blízké, pocit ohrožení sebe nebo nČkoho blízkého
Služba nabízí: krizovou intervenci, sociální poradenství, psychoterapii,
psychologickou pomoc, rodinné poradenství, provázení obtížnými rozhovory,
zprostĜedkování kontaktĤ na jiná odborná pracovištČ, doprovod a podporu pĜi
jednání s úĜady dle potĜeb uživatele.
Nabízené služby poskytuje odborný tým pracovníkĤ, jsou bezplatné a je-li to
v zájmu uživatele, tak i anonymní. Používané metody jsou pĜedevším krizová
intervence, individuální a skupinová psychoterapie, psychologické a sociální
poradenství.

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., Krizové centrum, Štefanikovo nám., þ.p. 1972/2
586 01 Jihlava, tel.: 567 155 028, mob.:727 803 665
www.pestalozzi.cz
Služby jsou poskytovány každý pracovní den, po domluvČ dle potĜeb uživatele.
PondČlí 7.30 - 17.00 hod.
Úterý 7.30 - 15.30 hod.
StĜeda 7.30 - 17.00 hod.
ýtvrtek 7.30 - 16.00 hod.
Pátek 7.30 - 14.30 hod.

Co dělat, když nefunguje elektřina?Pokud na Vašem odbČrném místČ došlo k pĜerušení dodávky elektĜiny, nejprve
zkontrolujte, zda se tato situace týká pouze Vaší domácnosti (Vašeho odbČrného
místa) nebo i okolních bytĤ/domĤ.
PĜerušení dodávky se týká pouze Vašeho odbČrného místa
Zkontrolujte hlavní jistiþ. Procvakejte s ním nČkolikrát tam a zpČt a nechte ho
v poloze zapnuto.
Pokud dodávka stále nefunguje, zkontrolujte, zda jste nezapomnČli uhradit
nČjakou platbu.

Ͳ ϭϴ Ͳ

Pokud jsou Vaše platby v poĜádku uhrazeny, obraĢte se na poruchovou linku
distributora:
• E.ON elektĜina 800 22 55 77

Pro urychlení obsluhy sdČlte pracovníkĤm poruchové služby tyto informace: jméno
a pĜíjmení ohlašovatele; jméno a pĜíjmení zákazníka; adresu nebo podrobný popis
místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, þíslo popisné); specifikaci poruchy, co Vám
nefunguje; telefonní kontakt.
Pokud Vaše platby nejsou v poĜádku uhrazeny nebo máte v platbách
nesrovnalosti, obraĢte se na zpoplatnČnou linku 840 111 222 (PO-PÁ 7-16h.).
PĜerušení dodávky se netýká pouze Vašeho odbČrného místa
V tomto pĜípadČ se nejspíše jedná o plánovanou práci nebo poruchu. Podrobnosti
o obnovení dodávky mĤžete získat opČt na poruchové službČ distributora:
• E.ON elektĜina 800 22 55 77

Jedlé oleje a tuky

Na sbČrném dvoĜe v Lukách nad Jihlavou je k dispozici kontejner na odložení
nádob s jedlým olejem a tuky z domácností.

Do nádoby patĜí:
• použité oleje a tuky z domácností napĜ. fritovací olej, olej po smažení
• ztužené jedlé tuky
Do nádoby nepatĜí
• technické oleje (pĜevodové, tlumiþové, motorové)
• maziva a kapaliny

V þem oleje a tuky do nádoby odkládat?
Použité oleje a tuky pĜinášejte v uzavĜených plastových obalech (napĜ. PET
lahve).

Proþ tĜídit oleje a tuky?
Tuky a oleje vylévané do kanalizaþní sítČ pĜedstavují riziko pro prĤchodnost
kanalizace. Jedním z dĤvodĤ tĜídČní olejĤ a tukĤ je tedy odlehþení kanalizaþní
síti a þistírnČ odpadních vod, ve které zpĤsobují oleje a tuky komplikace pĜi
biologickém stupni þištČní odpadní vody.

Jedlé oleje a tuky jsou navíc využitelným odpadem, který se dá s úspČchem
recyklovat a dále použít v rĤzných oborech.
Co se s jedlými oleji a tuky dČje dál?
VytĜídČné oleje a tuky prochází rĤznými stupni úpravy podle zpĤsobu jejich
dalšího použití, jedná se napĜíklad o filtraci k odstranČní hrubých neþistot
a chemickou úpravu. VytĜídČná a upravená komodita slouží jako složka pro
výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní
mechanizaci, využití najde i jako zdroj energie pro výrobu elektĜiny a tepla.

Ͳ ϭϵ Ͳ

na námesti v Lukách nad Jihlavou

Zda se tato akce uskuteční,
závisí na aktuálním vývoji koronavirové pandemie.

Ͳ ϮϬ Ͳ

vstupné 100,-

Zda se tato akce uskuteční,
závisí na aktuálním vývoji koronavirové pandemie.

Ͳ Ϯϭ Ͳ

Běh na sjezdovku bude od letoška pro

celé rodiny

Velké zmČny pĜichystali
na letošní roþník
poĜadatelé bČžeckého

závodu na loucké

sjezdovce. TČmi

hlavními jsou zmČna

termínu a vypsání

kategorie rodinné týmy.

Závod se letos

pĜesouvá z þervnového

termínu na kvČtnový,

konkrétnČ na nedČli

10. kvČtna. Další

podstatnou zmČnou je,

že si s dČtmi mohou

zabČhat i jejich rodiþe.

PobČží stejnou traĢ jako jejich dČti a pak budou vyhlášeni ve speciální kategorii

rodinných týmĤ. Je to proto, aby si také mohli zabČhat, když už s dČtmi pĜijedou.

ZmČna bude i v þase startĤ. Zatímco dĜíve byla pevnČ daná doba startĤ dČtí

i dospČlých a dlouho se þekalo, letos bude v propozicích uveden pouze start

nejmladší kategorie a další budou navazovat po pár minutách.
Co naopak zĤstává, jsou tratČ. Nejmladší dČti si zabČhnou padesát metrĤ, po
rovince, starší si tĜeba už i vybČhnou kousek kopce pod malým vlekem a od
patnácti let se mohou pĜihlásit i do hlavního závodu. Jeho úþastníci sebČhnou od
Gizely na parkovištČ a pak pobČží, nebo spíš pĤjdou, nahoru. Ženy do cíle, muži
obČhnou lesík u chaty a dají si bČh dolĤ a nahoru ještČ jednou.
Jedná se sice o extrémní závod, ubČhnutá vzdálenost se ale nakonec poþítá na
stovky metrĤ, a tak není problém se pĜihlásit i s horší kondicí – málokdo sjezdovku
skuteþnČ vybČhne, þastČji se jedná o indiánský bČh. Startovné je 30 korun a poþítá

se s tím, že budou všichni úþastníci ocenČni. AlespoĖ pĜi prvních dvou roþnících
tomu tak bylo. Závod poĜádá Orel Luka nad Jihlavou ve spolupráci se sjezdovkou
a finanþnČ ho podporuje mČstys Luka nad Jihlavou.

Martin Singr

Zprávy ze skautského střediskaOd zaþátku skautského roku máme þas doslova nabitý þinností. Probíhají
pravidelné schĤzky 7 družin v prĤbČhu týdne, oddílové i stĜediskové výpravy.
Z družiny benjamínkĤ (pĜedškolákĤ a prvĖákĤ) nám vČtšina odrostla, a tak letos
máme nové pĜedškoláky. Snažíme se proniknout do tajemství pĜírody a myslet na

sebe navzájem.
Skautky mČly také nabitý podzim. Potýkaly se v celostátním závodČ PĜes tĜi jezy
v Praze s trénovanými posádkami vodákĤ a vodaþek a musím Ĝíct, že úspČšnČ.

Ͳ ϮϮ Ͳ

Dovezly si 14. místo z 35 a 7. z 22 ve dvou kategoriích. Také jsme uskuteþnili
poznávací výpravu až na frýdecko-místecko po stopách konce války. NČkteĜí se
také úþastnili 17. 11. pražské pĜipomínky sametové revoluce. PĜi jedné z výprav
jsme navštívili profesionální hasiþe v JihlavČ.
Vánoce oslavilo celé stĜedisko víkendovou výpravou do MČĜína pĜedposlední
pĜedvánoþní víkend. Naladili jsme se na nadcházející svátky, zkusili si vyrobit
netradiþní dárky, zahráli si hry a celým víkendem nás provázel vánoþní pĜíbČh.
Druhou pĤlku podzimu kromČ pravidelných schĤzek a výprav zabral také nácvik
živého betléma, který jsme sehráli na 4. adventní nedČli v louckém kostele.
VýtČžek – nČco málo pĜes 8 000 Kþ jsme vČnovali na úþel veĜejné sbírky, kterou
vyhlásila Brtnice na Honzíka Plevu. Snad mu tyto peníze v jeho nelehké situaci
pomĤžou.
V lednu jsme spoleþnČ s louckou farností organizovali tradiþnČ TĜíkrálovou sbírku.
ChtČla bych zde moc podČkovat všem koledníkĤm i jejich doprovodĤm, díky nimž
se nám podaĜilo obejít stále se rozrĤstající mČstys a vybrat rekordních 87 847 Kþ.
Díky patĜí také p. faráĜi Miloši Miþánkovi a p. katechetce LídČ Krþálové, kteĜí
oslovili farníky a MagdČ VaĖkové, která každý rok sbírku chystá a organizuje.
Nyní se svČlušky a vlþata chystají na závody urþené pro jejich vČkovou kategorii.
Ty se konají 1x za dva roky a doufáme, že budou naši obec dobĜe reprezentovat.
Naší nejvČtší akcí pro veĜejnost je na jaĜe Tanþírna, tentokrát probČhne
v benátském stylu. Nebude chybČt soutČž o ceny a také taneþní soutČž. TČšíme
se na louckou veĜejnost i pĜespolní návštČvníky.

Markéta Brestovská

Ͳ Ϯϯ Ͳ

Viktor Cibich, přednosta stanice v Lukách

nad Jihlavou a tvář z Březňáku

Každý milovník piva si asi vybaví etiketu piva
BĜezĖák, které se vaĜí v severních ýechách
v pivovaru Velké BĜezno nedaleko Ústí nad
Labem. Etiketa se používá v nČkolika variantách
již více než sto let. Je na ní dĤstojnČ vypadající
starší pán s doutníkem v jedné a s pĤllitrem piva
ve druhé ruce. TváĜ není vymyšlená, patĜí
skuteþné osobČ, jejíž identita však byla na
nČkolik desetiletí zapomenuta. PĜed nČkolika lety
severoþeští archiváĜi a historikové, jež spojuje

nejen láska k místní historii, ale též k dobrému

pivu, objevili, že vyobrazený pán se jmenoval Viktor
Cibich. Od roku 2006 o nČm postupnČ zveĜejnili Ĝadu zajímavostí. Pro
nás je nejzajímavČjší informace, že prožil kratší dobu také v Lukách nad Jihlavou.
Tento pĜíspČvek využívá publikované þlánky a internetové zdroje pocházející od
ústeckých archiváĜĤ a historikĤ Vladimíra Kaisera a Petra Žižkovského a Miroslava

Kunta z Národního archivu v Praze.
Viktor Cibich pocházel z jižní Moravy. Narodil se 11. prosince 1856 ve mČstČ
Hustopeþe, ležícím v pĤli cesty mezi Brnem a BĜeclaví, v domČ þ. p. 92. Jeho otec

se jmenoval Johann Cibich, povoláním c. k. berní inspektor, matka Klára byla
dcera Johanna Kaliny, knížecího úþetního ve Žćáru nad Sázavou. V rodinČ se
s nejvČtší pravdČpodobností hovoĜilo nČmecky, neboĢ Hustopeþe ležely na
severním okraji nČmecké oblasti jižní Moravy. StĜedního vzdČlání Viktor Cibich

nabyl na místním piaristickém gymnáziu.
Celoživotní zamČstnání našel Viktor Cibich na železnici. Vstoupil do služeb
spoleþnosti c. k. privilegovaná Rakouská severozápadní dráha, provozující traĢ
z VídnČ pĜes Znojmo, Jihlavu, Kutnou Horu, Nymburk a Ústí nad Labem do
DČþína. Tuto traĢ nikdy neopustil, vystĜídal na ní postupnČ nČkolik stanic jak na
území Dolních Rakous, tak v ýechách a na MoravČ. Nejprve byl od února 1874
zamČstnán na stanici pĜímo ve Vídni, po složení telegrafní zkoušky byl v srpnu
1876 pĜeložen na stanici v mČsteþku Zellerndorf poblíž hranic s Moravou. Jako
svČdomitý zamČstnanec železnice se v únoru 1878 doþkal jmenování definitivním
úĜedníkem s roþním platem 540 zl. NČkolik dalších let není zatím ještČ pĜesnČ
zdokumentováno. Jisté je však to, že se 26. þervna 1884 v Praze oženil
s Augustou Bunzelovou, dcerou profesora. Od záĜí téhož roku byl v Praze také
pĜihlášen, na které stanici v té dobČ pĤsobil, není prozatím známo. V letech
1886 - 1888 byl pĜednostou na malé stanici HošĢka nedaleko ŠtČtí na MČlnicku,
kde se mu narodil syn Hugo. Pak už následovalo jeho pĤsobení v Lukách nad

Jihlavou.
Do Luk nastoupil jako pĜednosta stanice v roce 1888 nebo 1889. Na ŠtČdrý den
roku 1889 se manželĤm Cibichovým narodil v domČ þ. p. 140 druhý syn. Dne
5. ledna 1890 ho ve farním kostele pokĜtil kooperátor František MinaĜík jménem

Pavel František a poté zapsal do matriky do rubriky otec: Viktor Cibich,
pĜedstavený stanice v Lukách, syn Jana Cibicha, berního inspektora v BrnČ,

Ͳ Ϯϰ Ͳ

a Kláry, rozené Kalinové, a do rubriky matka poznamenal: Augusta, dcera Hugo

Bunzela, profesora v Praze, a Anny, rozené Rosenbergové. Kmotry, jimiž byli

František Langer, pĜedstavený stanice ve Ždírci, a jeho manželka Julie,

zastupovali u kĜtu František Fila, gruntovník v Lukách, a porodní bába Vilemína

Mašterová. To je jediná písemná zmínka, kterou se o pobytu rodiny Cibichovy

v Lukách zatím podaĜilo najít.
Na poþátku roku 1891 se Viktor Cibich objevil jako pĜednosta na stanici Velké

BĜezno u Ústí nad Labem. Byla to jeho poslední služební štace trvající 22 let.

Doþkal se zde nČkolikerého povýšení: od poþátku roku 1904 se stal vrchním

kontrolorem, od Nového roku 1910 vrchním oficiálem s platem 4400 zl.

a v þervenci 1913 obdržel titul inspektora. V záĜí téhož roku, to byl již ve stavu

nemocných, požádal o pĜeložení do výslužby k 1. únoru 1914, kdy mČl dovršit

40 let své služby na železnici. ěeditelství jeho žádosti vyhovČlo a za dobré služby

mu ponechalo dosavadní služební byt. Dlouho si ho však neužil, protože 25. ledna

1916 zemĜel ve vČku 59 let na srdeþní záchvat. Usuzuje se, že si život sám zkrátil

nezdravým zpĤsobem života, jak ostatnČ napovídá i pivní etiketa na BĜezĖáku. Na

hĜbitov v blízkém ValtíĜovČ ho vyprovázel poþetný zástup lidí, mezi nimiž nechybČl

ani majitel místního velkostatku hrabČ Karel Chotek.
Ve Velkém BĜeznČ se pivo vaĜilo pĜinejmenším už od 16. století. V roce 1906

nabídla správní rada pivovaru Viktoru Cibichovi, zda by se nechtČl stát jeho hlavní

tváĜí. Za vyslovení souhlasu mu pivovar vymČĜil doživotní rentu v podobČ tĜiceti

tuplákĤ (litrĤ) piva týdnČ, které popíjel v pivovarské restauraci Tivoli. ÚdajnČ mu

toto množství ani nestaþilo! Jeho tváĜ se objevovala na ochranné známce,

v inzerátech, na etiketách, pivních táccích, plakátech a dalších propagaþních

materiálech. Znali ji i v cizinČ: k roku 1935 je doložena z italského Turína

a z Francie, rozšíĜila se i do USA a po 2. svČtové válce se s odsunutými NČmci
dostala i do Latinské Ameriky. V dobČ okupace se CibichĤv portrét nesmČl

používat, snad z rasových dĤvodĤ. Po válce byli Cibichovi synové jako NČmci

odsunuti a žili ve spoleþném bytČ v Norimberku. Oba zemĜeli v roce 1967. Jméno

Viktora Cibicha upadlo bČhem nČkolika desetiletí v zapomnČní, a pokud si ho

nedávno ještČ nČkdo vybavil, tak jen ve zkomolené podobČ. Až po roce 2000 se

podaĜilo složitým zpĤsobem vypátrat, kdo je ten „pivní dČdek“, jak se v severních

ýechách nČkdy Ĝíká a jaké byly jeho životní osudy.

Pivovar ve Velkém BĜeznČ patĜí dnes do skupiny Drinks Union, která vlastní
pivovary také v Krásném BĜeznČ, Lounech a v Kutné HoĜe. Právo používat etikety

s Cibichovou tváĜí mají v souþasné dobČ jen pivovary u nás a v NČmecku, ve

skuteþnosti ji však využívají i nČkteré pivovary ve Francii, Itálii, Rumunsku

a dokonce až ve Vietnamu. Jak tvrdí znalci, byly za více než sto let naplnČny

hrubým odhadem asi 4 miliardy lahví piva s jeho portrétem, což znamená, že se

Viktor Cibich zĜejmČ stal nejþastČji portrétovanou osobou na celém svČtČ!

Placená inzerce PhDr. Vlastimil SvČrák

Ͳ Ϯϱ Ͳ

Zubní pohotovost na Jihlavsku

duben 2020 Jméno Místo poskytování, telefon
Datum Den MDDr. KalcĤ Vít
Vrchlického 2497/57, Jihlava,
4. 4. So 776 645 079
Havlíþkova 5623/34a, Jihlava,
5. 4. Ne MDDr. Kárník Stanislav 604 505 303
10. 4. Pá MUDr. Plucarová Vlasta Masarykova 445, Telþ-Podolí,
11. 4. So MDDr. Klimeš ZdenČk 567 213 169
Brtnická 4267/1, Jihlava,
12. 4. Ne MUDr. Kostková Monika 560 000 372
13. 4 Po MUDr. Hrdinová Libuše Vrchlického 2497/57, Jihlava,
18. 4. So MDDr. KĜikava Libor 567 574 574
19. 4. Ne MDDr. KĜikava Matouš Havlíþkova 5623/34a, Jihlava,
25. 4. So MUDr. Myslivcová VČra 561 039 369
26. 4. Ne MDDr. Mahelová KateĜina Husova 1643/26, Jihlava,
567 213 032
kvČten 2020 Havlíþkova 5623/34a, Jihlava,
Datum Den Jméno 774 818 088
BĜezinova 4420/62a, Jihlava,
2. 5. So MUDr. Makumbirofa Edson 567 333 460
Havlíþkova 5623/34a, Jihlava,
3. 5. Ne MUDr. Marková Zdenka 602 258 763

8. 5. Pá MUDr. Švandová Anselma Místo poskytování, telefon

9. 5. So MDDr. Martinák BĜetislav Za Školou 343/1, Dobronín,
602 602 334
10. 5. Ne MDDr. Mátlová Lenka Varhánkova 227, Polná,
16. 5. So MUDr. MinaĜík Radovan 567 212 106
Zrzavého 4259/12, Jihlava,
17. 5. Ne MUDr. Marková Zdenka 604 246 650
Vrchlického 5282/50, Jihlava,
23. 5. So MUDr. Macková Hobzová 567 331 666
Vrchlického 5282/50, Jihlava,
24. 5. Ne MUDr. Nahodil František 567 331 666
Franze Kafky 109/11, TĜešĢ,
567 234 137
Varhánkova 227, Polná,
567 212 106
Vrchlického 2497/57, Jihlava,
567 155 020
StaroĜíšská 295, Nová ěíše,
567 318 137

Ͳ Ϯϲ Ͳ

30. 5. So MDDr. Novák Lukáš Znojemská 2716/78, Jihlava,
31. 5. Ne MDDr. Nováková Zuzana 606 066 500
StonaĜov 70, StonaĜov,
567 319 385, 734 421 859

þerven 2020 Místo poskytování, telefon
Datum Den Jméno Havlíþkova 5623/34a, Jihlava,
774 874 100
6. 6. So MDDr. Novotná Jana Franze Kafky 109, TĜešĢ,
567 234 137
7. 6. Ne MDDr. Paþutová Michaela
Vrchlického 2497/57, Jihlava,
13. 6. So MUDr. Pavlasová Alice 567 574 577

14. 6. Ne MUDr. Pejchalová Renata Palackého 1222/18, Jihlava,
721 970 188
20. 6. So MUDr. Pivniþková TaĢjana
Vrchlického 2497/57, Jihlava,
21. 6. Ne MUDr. Plucarová Vlasta 567 574 579
Masarykova 445, Telþ-Podolí,
27. 6. So MUDr. Policarová Marie 567 213 169
Masarykova 445, Telþ-Podolí,
28. 6. Ne MUDr. Pollaková Silvia 567 213 173

Kamenice 405, Kamenice,
567 273 380

Zvláštní úkaz na obloze zachytila dne 10. února paní RĤžena Oherová.
Jednalo se o kondenzaþní stopu od letadla.

Ͳ Ϯϳ Ͳ

Největší útok na železnici

v českých zemích

K nejvČtšímu partyzánskému útoku na železnici v protektorátu, který zpĤsobil
NČmcĤm velké ztráty na životech, došlo 10. dubna 1945 na trati Brno – Jihlava, na
195. kilometru, na 35 metrĤ dlouhém železniþním mostu u Helenína. Byl vyhozen
do povČtĜí krátce pĜed prĤjezdem vojenského transportu wehrmachtu.

Most byl postavený roku 1870.
Poþátkem dubna roku 1945 si partyzáni ze skupiny Jermak – Tyrš tento most
vytipovali, když se dozvČdČli, že z jihlavského hlavního nádraží má být vypraven
vlak plný pĜíslušníkĤ wehrmachtu. Celá akce byla peþlivČ pĜipravena za
spolupráce, pĜedevším s železniþáĜi a probČhla naprosto perfektnČ.
V noci z nedČle 8. na 9. dubna byla povozem dopravena výbušnina a bČhem
odpoledne se pĜiblížila i pČtiþlenná skupina partyzánĤ. Podle svČdectví hajného
z Henþova byli tĜi muži obleþeni v sovČtských vojenských stejnokrojích a dva byli
v civilu. Mluvili rusky a lámanou þeštinou. VČdČli, že vojenský vlak, který vezl
vojenské posily k obklíþené Vídni, vyjede z Jihlavy kolem pĤlnoci. Veþer 10. dubna
se dávají do práce. Své práci rozumČli, pĜipravili nálož a vložili ji do místa po
uvolnČném kameni na stranČ mostu. Staþili se ještČ skrýt v nedalekém lese, když
se dvacet minut pĜed pĤlnocí ozývá výbuch. Most zĤstal stát, zdánlivČ neporušen.
Z jihlavského hlavního nádraží proto klidnČ vyjel vlak s 12 vagony plných
pĜíslušníkĤ wehrmachtu. Souprava dojela k mostu, zvolna na nČj najela a
pĜejíždČla. Teprve až byla lokomotiva se dvČma vagony za mostem - minutu pĜed
pĤlnocí - se to stalo. Most se zĜítil. První vagony s lokomotivou se skutálely z
náspu, ostatní napadaly do Ĝeky. Dva vagony zĤstaly viset za mostní pilíĜe. Most i
vlak byly zniþeny. Z pĜíslušníkĤ wehrmachtu bylo 52 mrtvých, 119 zranČných a
181 vyvázlo bez zranČní. Ze zranČných jich ještČ nČkolik pozdČji zemĜelo v

jihlavské nemocnici.
PĜes usilovné vyšetĜování se vlastnČ nic nezjistilo, neboĢ pachatelé byli už dávno
uprostĜed svého oddílu a pĜipravovali se na další destrukci. O den pozdČji po této
destrukci se partyzáni rozhodli pĜerušit železniþní dopravu na stejné trati. Dne
11. dubna nastala exploze železniþního mostu mezi Rapoticemi a Kralicemi.
Za 12 dní, co trvala oprava mostu, se pĜiblížila i svoboda pro naše lidi.
ýást rozbitých vozĤ s lokomotivou zĤstala ležet pod mostem až do roku 1946.

Jarmila Špejtková

Placená inzerce

SWR JIHLAVA, spol. s r.o., Jamné 48 pĜijme pracovníky na pozice:

• STROJÍRENSKÝ DċLNÍK, KOVÁě-LISAě – kování a odstĜihování výkovkĤ za
tepla, dvousmČnný provoz,
• OBSLUHA ŽÍHACÍ PECE – zakládání a vyjímání výkovkĤ ze žíhací pece,
tĜísmČnný provoz.
Nabízíme: závodní stravování, dĤchodové pĜipojištČní, odmČny, dobré platové

podmínky, zázemí prosperující firmy. Nástup možný ihned.
Kontakt: Kourková NadČžda, tel.: 567 277 099, [email protected]

Ͳ Ϯϴ Ͳ

Anežka Grundová: Vzpomínky pro

pravnučku-založení Sokola v Lukách nad

Jihlavou

Když jsem byla v páté tĜídČ uþil nás pan uþitel Josef Prokeš. VysvČtloval nám, že
založili tČlovýchovnou jednotu Sokol, že se mĤžeme pĜihlásit a zaþít chodit cviþit.
Byli jsme hned nadšeni a hlásili se všichni. PilnČ jsme chodili do cviþení
a nacviþovali na první veĜejné vystoupení, které se uskuteþnilo r. 1919 nebo 1920.
U školy byl sraz a šlo se na hĜištČ, kde se u potoka sázely dvČ lípy svobody, hned
vedle mostku. PĜi sázení jsme zpívali píseĖ, co nás pan uþitel nauþil. Lípo, lípo,
lípo naše zelenej se, kveĢ, mĤžeme se rozveselit bez obavy teć. Lípo, lípo, lípo
naše þeskoslovenská, svoboda k nám zavítala, krásná, panenská. Lípo, lípo, lípo
naše ne každému voĖ, ale pĜed tím, kdo tČ bránil vČtve svoje skloĖ. Lípo, lípo, lípo
naše, kdo to byl, ty víš, na pozdrav každému vždy pČknČ zašumíš.
Po zasázení lip bylo na tržišti cviþení. Zaþínali žáci a žákynČ. My jsme byli v bílých
šatech. Po nás cviþily ženy v bílých halenkách a dlouhých þerných sukních až na
zem. Všichni jsme cviþili bosi. Byla bída, pĜesto jsme si pĜi cviþení zpívali. Byla to
velká sláva. NČco nového, co se v Lukách ještČ nevidČlo. Lidu bylo jak o pouti.
Lípy se obČ ujmuly. Veþer, když jsem pĜihnala kozy z pastvy, jsem je chodila
zalévat. MČla jsem z nich velkou radost. Ve škole jsme se s panem uþitelem uþili
pochodové písnČ. Dvakrát týdnČ jsme v Sokole cviþili a cviþení vždy zaþínala
pochodem a zpČvem písní: Lví silou, vzletem sokolím kupĜedu kráþejme nebo
Šestého þervence na strahovských hradbách a mnoho dalších, co nás pan uþitel
Prokeš nauþil.
Než byla postavena Sokolovna, tak jsme cviþili ve škole, v sále U KuĜítkĤ
a zpoþátku, když nebylo žádné cviþištČ, tak jsme mČli veĜejné cviþení na dvoĜe
jirchárny u PĜedboĜe. Kluky cviþil náþelník BedĜich Brancuzský, otec pana Luby
Brancuzského, co jsi za ním, Lucinko, jezdila na konČ do ýíchova na Jalovec.
Náþelník mČl dČvþe v Kamenici. S kluky nacviþil pochod, pĜi kterém se doprovázeli
hrou na malé bubínky. V nedČli s velkou slávou vyrazili do Kamenice, za
´nevČstou´. To bylo nČco pro nás. Už jdou. Utíkaly jsme k silnici se podívat, to tu
ještČ nebylo, bubínková kapela. VpĜedu kapelník dirigoval a kluci na bubínky
vyhrávali a zpívali: Když jsem mašíroval ku hranici, mČl jsem kvítek za þepicí, za
þepicí jsem mČl kvítek bílý, který dívþí oþi zarosily. Zarosily oþi dívþí þerné na
znamení naší lásky vČrné… V Kamenici ve mlýnČ slavili velký úspČch. Jak jsme
klukĤm závidČly, když se nám potom chlubili, že za vystoupení dostali od „nevČsty“

mísu buchet.
Všude jsme chodili pČšky a se zpČvem. PravidelnČ 28. Ĝíjna do PĜíseky, kdy jsme
stáli štafetu. Do Brtnice na veĜejné cviþení, jen do Kamenice, když kladli základní
kámen na Sokolovnu, jsem se vezli na þtyĜech žebĜiĖácích tažených koĖmi. Ale to
už bylo v 29. roce. To už jsme mČli svou Sokolovnu a cviþištČ, které jsme si

s nadšením vybudovali a upravili. Podmínky už byly dobré. Každý rok jsme
nacviþovali na akademie a veĜejná vystoupení. Na okrskové veĜejné cviþení nás
cviþilo 28 žen, ani jsme se do tČlocviþny nemohly vejít. To jsem veĜejnČ cviþila

naposledy. Ráda na tyto chvíle dodnes vzpomínám.
Anežka Grundová: Vzpomínky pro pravnuþku 1990

Ͳ Ϯϵ Ͳ

Placená inzerce

Ͳ ϯϬ Ͳ

Výstavba inženýrských sítí pro dalších 35 rodinných domĤ
v ulici Za Dvorem

Placená inzerce Ͳ ϯϭ Ͳ

Kulturní a sportovní akce od dubna 2020DUBEN Kousací den Kynologové
4. 4.
Velikonoþní výstava v muzeu
10. 4.
a výstava fotografií V. BĘhmové Klub pĜátel Luk
12. 4.
14. 4. Velikonoþní zábava Jordan II TJ Sokol
25. 4.
25. 4. NávštČva pĜátel z Vel. MeziĜíþí Klub pĜátel Luk

Zkoušky slouþené Kynologové

SvatojiĜská tanþírna Junák

KVċTEN Slavnostní postavení májky Místní kulturní stĜedisko
1. 5. „Po sjezdovce nahoru a dolĤ“
Pytlácká stezka pro dČti ZŠ Orel Luka n. J.
10. 5.
14. – 15. 5. Vystoupení „Pro maminky“ Myslivecký spolek
17. 5.
17. 5. Jarní vandrování MKS, MŠ, ZŠ a ZUŠ
24. 5. Klub pĜátel Luk
31. 5. Mše svatá v Zámecké kapli ěK farnost
ěK farnost
Farní den

ýERVEN Zájezd do Strážnice Klub seniorĤ
4. 6. Zájezd do ZOO Zlín pro dČti
13. 6. Svaz žen
26. – 27. 6. Festival „WHITE STORK“ Kamarádi Balkánského ranþe
27. 6. Výlet do Žćáru n. S. Klub pĜátel Luk

Školní akademie ZŠ a MŠ
RybáĜské závody pro dČti RybáĜi
Vítání obþánkĤ MČstys Luka n. J.
MČstys Luka n. J.
Zahájení sezóny na koupališti
Pasování prvĖáþkĤ na þtenáĜe Místní knihovna

ýERVENEC Festival malých pivovarĤ Místní kulturní stĜedisko
11. 7. Petrov
+ Den mikroregionu Petrov
5. – 11. 7. Letní tábor (starší dČti) Petrov
12. – 18. 7. Letní tábor (5. – 7. tĜ.) Petrov
19. – 25. 7. Letní tábor (4. – 5. tĜ.) Junák
26. – 31. 7. Letní tábor (nejmladší dČti) Junák
18. 7. – 1. 8. MC Domeþek
25. 7. – 5. 8. Tábor Slavonice

Tábor Podyjí

Letní družiny

SRPEN PouĢová zábava TJ Sokol
22. 8. Kumpáni u KuĜítkĤ Místní kulturní stĜedisko
22. 8. BartolomČjská pouĢ MČstys Luka nad Jihlavou
23. 8.

Ͳ ϯϮ Ͳ

23. 8. Poutní mše svatá v Lukách ěK farnost
23. 8. Koncert dechové hudby Místní kulturní stĜedisko
Výstava fotografií
Letní družiny Loucký fotoklub LIBRA
MC Domeþek

ZÁěÍ Zájezd do Tábora Klub pĜítel Luk
3. 9.
5. 9. Volejbalový turnaj AGU CUP TJ Sokol
12. 9.
12. 9. Sjezd rodákĤ MČstys Luka n. J.
19. 9.
20. 9. Sportovní setkání v KnČžicích Petrov
26. 9.
Liga Kraje Vysoþina Kynologové

Tradiþní peþení brambor Klub pĜátel Luk

Zájezd na muzikál TĜi mušketýĜi Místní kulturní stĜedisko

Hra po Lukách Junák

ěÍJEN Týden knihoven Místní knihovna
5. – 11. 10. Misijní nedČle ěK farnost
18. 10. Zkoušky slouþené
Kynologové
Den pro rodinu MC Domeþek
Vítání obþánkĤ MČstys Luka n. J.

LISTOPAD Deskové hry pro mládež Petrov
21. 11. Místní kulturní stĜedisko
23. – 29. 11. Adventní výstava MČstys Luka nad Jihlavou
27. 11. Rozsvícení vánoþního stromu Místní kulturní stĜedisko
28. 11. Vánoþní program na námČstí MC Domeþek
PĜíjezd sv. Martina Místní kulturní stĜedisko

Retrozábava Myslivecký spolek

Hubertská zábava

PROSINEC Degustace vín s cimbálovkou Místní kulturní stĜedisko
5. 12.

6. 12. Setkání s Mikulášem v kostele Petrov

23. 12. Živý betlém v kostele Junák
24. 12. Betlémské svČtlo
25. 12. Kumpáni U KuĜítkĤ Junák
31. 12. Silvestr U KuĜítkĤ Místní kulturní stĜedisko

s Rockbandem Rockband
Vysoþanka se svaĜákem MČstys Luka nad Jihlavou
Vánoþní koncert v kostele Místní kulturní stĜedisko
Vánoþní divadlo pro dČti Místní kulturní stĜedisko
Divadelní pĜedstavení
pro dospČlé Místní kulturní stĜedisko
Mikuláš v Domeþku MC Domeþek
Vánoþní pyžamová párty MC Domeþek

Zda se tyto akce uskuteční,

závisí na aktuálním vývoji koronavirové pandemie.

Ͳ ϯϯ Ͳ

Ͳ ϯϰ Ͳ

Matrika


Výročí narození leden až březen

80 let
Marie Hejtmánková, JiĜí Straka, Marie Zachová, Miloslava
KoníĜová, Drahomíra Heidová, Josef ýermák, Jarmila Šimánková

85 let
Aleš Petr, Josef DvoĜák, Julie Plívová

90 let a více
František Komárek, Milada Špaþková, Marie Varhaníková, Marie
Svobodová, JiĜina Dobrovolná, Libuše Mašterová, Marie
Jelínková, JiĜina Tišlová

Narodili se
Radim Burian, Tobias Lipták,
Arvin Kubišta, MatČj StanČk,
Ester Vichrová, Karolína Plíštilová,
Ella Zerzánková a Ester Vincze

Rozloučili jsme se s
Josefem Blažkem, Milanem Láníkem, Josefem Cypriánem, Antonií
Skálovou, Ludmilou Navrátilovou, Martou Holcmanovou,
Rudolfem Jendryšþíkem, Boženou Chlupovou, Jaroslavem
Holubem a Lubošem SvČrákem

Z dĤvodu ochrany osobních údajĤ (zák. þ. 101/2000 Sb.) se ve spoleþenské rubrice objevují
pouze jméno a pĜíjmení bez udání adresy. ÚĜad na ochranu osobních údajĤ považuje za
pĜípustné zveĜejnit toto i bez souhlasu. V pĜípadČ, že obþané nechtČjí být zveĜejĖováni, nebo
pokud nechtČjí být zváni na vítání obþánkĤ a jiné akce, oznámí to na tel. þ. 567 219 219 (kanceláĜ
matriky).

Ͳ ϯϱ Ͳ

Trojice stĜedoškolákĤ na hranici
plnoletosti se rozhodla zaþít nový
rok ponČkud netradiþnČ. Šli se
vykoupat do svatoslavského
rybníka.
Po vysekání díry v ledu je þekalo
krátké prohĜátí svalĤ. Po
rozcviþce už se na nic nemuselo
þekat a první odvážlivec mohl
okusit ledovou vodu. PostupnČ
se vystĜídali Vítek DvoĜáþek,
ŠtČpán Kisler i Pepa Žižka.
Všichni se poté shodli, že to byl
úžasný pocit. UrþitČ plánují
podobnou akci udČlat pĜíští rok
znovu.

Text a foto: Josef Žižka

Loucký zpravodaj þ. 1/2020 vychází 3. dubna 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku pro obþany mČstyse Luka nad Jihlavou
vydává mČstys Luka nad Jihlavou, Iý 00286192, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, náklad 800 ks.
OdpovČdná redaktorka: Petra Jahelková, redakce Pavla BĘhmová a Mgr. Lenka Novotná ml.
Registrováno pod þíslem MK ýR E 22618. Tisk JIPRINT, s.r.o. Jihlava.
www.lukanadjihlavou.cz
UzávČrka pĜíštího þísla je 29. kvČtna 2020.
Zasláním materiálĤ souhlasíte s tím, že tyto materiály budou otištČny a mohou být jakkoliv redakþnČ upraveny.
Redakce si vyhrazuje právo na výbČr poskytnutých materiálĤ k jejich použití.


Click to View FlipBook Version