The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lenka, 2021-04-06 03:25:19

04_Duben

04_Duben

SVĚTELSKÝ

zpravodajduben 2021

Z radnice Školství Co vás zajímá

• Nový starosta str. 3 • Zápis do mateřských škol str. 18 • Záchranná stanice Pavlov str. 24
• Aktuality z úřadu
str. 5 • Akademie str. 20
cena 13 Kč
Kultura
Foto: Jiří Víšek
Z historie

• Klopotná cesta ke svobodě V str. 15 • Přesunutá představení str. 23
str. 23
• Psalo se str. 17 • Duben v knihovně3

Z RADNICE

Nový starosta Světlé nad Sázavou František Aubrecht se představuje

Poté, co starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek uspěl i sportovního vyžití. Město zkrásnělo. Šedé odstíny vystří-
v krajských volbách a stal se členem rady Kraje Vysočina, daly pestré barvy, které se v následujících letech, věřím,
po deseti letech rezignoval na svoji funkci. A tak byl ve ještě více rozjasní.
středu 24. února volen nový starosta. Stal se jím dlouho-
letý člen zastupitelstva města, člen KDU-ČSL, František Které nejbližší úkoly vás jako starostu čekají. Patrně to
Aubrecht. Světelský zpravodaj požádal nového starostu bude dlouho očekávaná rekonstrukce náměstí. Máte ještě
o krátký rozhovor. nějaké další priority?
Největší priorita je zcela zřejmá a už jste ji zmínil – rekon-
Pane starosto, jak přijal vaše zvolení váš dosavadní strukce náměstí. Očekávám, že tato obří akce na mě od
zaměstnavatel? začátku bude klást velké nároky. To se do jisté míry bude
Pravdou je, že bez racionální domluvy s vedením fir- týkat každého Světeláka, a to kvůli různým omezením,
my a vědomí, že mohu bez komplikací z firmy odstoupit spojeným s postupem prací. Musím vás tedy poprosit o tr-
a také bez důvěry v šikovné mladé kolegy, kteří se ujmou pělivost. Výsledek určitě bude za ty drobné útrapy stát.
rozdělaných projektů, bych do této funkce nešel. A pro- Mezi další důležité akce, které se budu snažit podporovat,
tože o šikovné kolegy není v naší firmě nouze, bylo vše patří projekt volnočasového areálu na místě nedávno za-
poměrně rychle vyřešené. Zaměstnavatel se po prvotních koupeného pozemku v Pěšinkách (kdysi původně zamýš-
rozpacích nakonec vyjádřil, že je to pro firmu čest, delego- leného bazénu) a také plánovaný obchvat města. Málem
vat na post starosty svého zaměstnance. bych ještě na jednu důležitou prioritu zapomněl – úsměv
na tvářích obyvatel našeho města.
Práce v komunální politice není pro vás ničím novým. Vždyť
v zastupitelstvu města Světlá nad Sázavou působíte něko- Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mě podpořili
lik volebních období. Kolik starostů města jste za tu dobu na začátku mého opravdu nesnadného rozhodování, zda
zažil a byl vám některý z nich vzorem? opustit stávající jistou praxi a vstoupit do nejistých vod,
Prvním starostou, pod kterým jsem získával zastupitel- čímž bylo přijmutí tak zavazující služby ve funkci starosty
ské ostruhy, byl nedávno zesnulý pan Jaroslav Jenčík. města. Děkuji za všechna přání a podporu po zvolení.
Čest jeho památce. Dalším v pořadí byl Josef Böhm, který
se mi stal jakýmsi mentorem v mém prvním období, kdy Pane starosto, děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho
jsem zastával funkci radního. Paní Lenka Arnotová pro mě
představovala srdcařku, bojovnici v těžké době úpadku štěstí v nové funkci. Jiří Víšek
skláren. To, jakým způsobem obstála v nesmírně obtížné
a zjitřené situaci, jsem obdivoval. Stala se pro mě oprav-
dovým vzorem. A svému bezprostřednímu předchůdci,
Janu Tourkovi, svému dlouholetému příteli, děkuji vlastně
za to, čím jsem se stal nyní.

Jak moc se město proměnilo za dobu vašeho působení
v zastupitelstvu?
Z pohledu občana, který zde žije bez přerušení, pravidelně
užívá služeb, občanské vybavenosti, účastní se kulturního
života jako divák i jako aktivní účinkující, není úplně jed-
noduché zachytit v posledních více jak dvou desetiletích
nějaké překotné změny. Kdybych se však vcítil do člově-
ka, který se po dvou dekádách vrátil třeba z ciziny, musel
bych konstatovat, že se město změnilo k nepoznání. A to
po všech stránkách. Určitě přibylo možností kulturního

Z jednání rady a zastupitelstva města

Ve středu 8. 2. 2021 proběhlo 60. jednání rady města. Jednalo dání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
se mj. o těchto záležitostech: obcím na rok 2021. Dotace je poskytována na zajištění ak-
ceschopnosti jednotek SDH kategorie JPO II. Rada města
1) Rada města schválila účetní závěrku Sociálního centra souhlasila s podáním žádosti o dotaci pro jednotku SDH
města Světlá nad Sázavou za účetní období roku 2020. Světlá nad Sázavou.
4) Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program Podpora
2) Diakonii Broumov, sociální družstvo, bude poskytnut fi- obcí s 3 001–10 000 obyvateli, podprogram Rekonstrukce
nanční dar ve výši 3 600 Kč na zajištění udržení svozu a přestavba veřejných budov. Rada města souhlasila s po-
textilního odpadu ve městě v roce 2021.

3) Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru České republiky, vyhlásilo Výzvu k po-

4

 dáním žádosti o dotaci na rekonstrukci Kulturního centra 8) Rada města schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky
města Světlá nad Sázavou. „II/150 Světlá nad Sázavou – most ev. č. 150-17“ realizované
na základě Smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů
5) Rada města schválila zadávací dokumentaci na výběr zho- ze dne 26.11.2020 a souhlasila se způsobem zadání veřejné
tovitele díla Parkoviště, ul. Na Sídlišti. zakázky v režimu podlimitní veřejné zakázky.

6) Bylo schváleno uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o vý- 9) Na realizaci akce Klimatizace části objektu č. p. 16, Světlá
půjčce sbírkových předmětů, které jsou vystaveny ve stálé nad Sázavou – 2. etapa, nabídla nejvýhodnější cenu spol.
expozici Muzea Světelska a jsou zapůjčeny od Národního PKbau, s. r. o., Světlá nad Sázavou, se kterou bude uzavře-
muzea v Praze. na smlouva o dílo.

7) Byl schválen pronájem nebytových prostor v budově 10) Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce
č. p. 23 na náměstí Trčků z Lípy p. O. B. na dobu určitou vybavení zubařské ordinace s panem MUDr. Toni Ayou-
do 31. 12. 2022. bem, který by v prostorách skláren začal ordinovat nejspí-
še v červnu letošního roku.
8) Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucích smluv o připojení odběrných el. zařízení k dis- 11) Se společností AKROBRAB, s. r. o., Ledeč nad Sáza-
tribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. Jed- vou, bude uzavřena smlouva o výpůjčce části pozemku
ná se o připojení 4 stavebních parcel pro výstavbu rodin- p. č. 600 v k. ú. Mrzkovice (u odpočívadla na cyklostezce
ných domů, které v letošním roce vzniknou na pozemku za Montrazem), kde by v období od 1. 3. do 30. 11. 2021
p. č. 549/61 ve Světlé n/S (Kalvárie). mohl stát „občerstvovací vůz“ s venkovním posezením.

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhlo 61. jednání rady města. Jedna- 12) Sociální centrum města Světlá nad Sázavou obdrží věc-
lo se mj. o těchto záležitostech: né dary od spol. ALDA hotel equipment, a. s., Chleby, od
spol. ABCD – video, s. r. o., Praha 6, a od Potravinové
1) Bylo schváleno doplnění užšího seznamu uchazečů banky Vysočina, z. s., Ledeč nad Sázavou.
o umístění do domova pro seniory Sociálního centra města
Světlá nad Sázavou v oddělení A (nutná péče) a B (péče 13) Rada města souhlasila, aby se město Světlá nad Sázavou
není nutná). připojilo dne 10. 3. 2021 k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky.
2) Byl schválen návrh užšího pořadníku žadatelů o nájem
bytů v domě s pečovatelskou službou. Ve středu 24. 2. 2021 proběhlo 18. zasedání zastupitelstva
města. Jednalo se mj. o těchto záležitostech:
V pondělí 1. 3. 2021 proběhlo 62. jednání rady města. Jednalo
se mj. o těchto záležitostech: 1) Byl schválen rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok
2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Světlá nad Sá-
1) Byla schválena účetní závěrka a výsledek hospodaření za zavou na roky 2021 až 2023.
účetní období roku 2020 ZŠ Lánecká, ZŠ Komenského,
DDM Světlá nad Sázavou a MŠ Světlá nad Sázavou. 2) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města v oblasti sportu s: TJ Sklo Bohemia
2) Rada města souhlasila s vybudováním mlhoviště v areálu Světlá nad Sázavou, z. s., – oddílem ASPV; Klubem čes-
mateřské školy v ul. Na Sídlišti, které bude sloužit v letních kých turistů; S.U.D. Světlá nad Sázavou; TJ Sklo Bohemia
měsících k osvěžení dětí a je vítaným zpestřením herního – oddílem triatlonu, stolního tenisu, volejbalu, florbalu;
vybavení školky. MŠ Lánecká již mlhoviště využívá. Lyžařským klubem Kadlečák; TJ Sokol; Tenisovým klu-
bem Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou; Šachovým klu-
3) Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou obdrží finanč- bem Světlá and Sázavou; Fotbalovým klubem Bohemia
ní dar ve výši 15 000 Kč od města Golčův Jeníkov na Světlá and Sázavou; HC Sklo Bohemia Světlá nad Sáza-
podporu činnosti nového kroužku – Florbal GJ a na vou a Sportovním zařízením města Světlá nad Sázavou.
vybavení příměstských táborů pobočky DDM, kterých se
účastní děti z Golčova Jeníkova a jeho okolí. 3) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města v oblasti kultury s: Pěveckým sborem
4) Rada města schválila poskytnutí finančních darů pro rok 2021: Gaudeamus, z. s., Světlá nad Sázavou, a Folklorním sou-
– panu Jaromíru Neuberovi, pojízdná prodejna, Čejov, ve borem Škubánek, z. s.
výši 5 000 Kč. Na finanční dar budou použity finanční
prostředky osadního výboru Kochánov 4) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
– Stanici Pavlov, o. p. s., ve výši 10 000 Kč ce z rozpočtu města v oblasti péče o zdravotně postižené
– Základní organizaci Českého svazu žen Světlá nad Sáza- a jinak znevýhodněné občany s: Centrem pro zdravotně po-
vou ve výši 10 000 Kč stižené kraje Vysočina, o.p.s.; Centrem pro neslyšící a nedo-
– Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., slýchavé kraje Vysočina, o. p. s.; Oblastní charitou Havlíč-
místní organizaci Světlá nad Sázavou ve výši 7 000 Kč kův Brod – Střediskem ranné péče, MC Rolnička, Petrklíč
– Lucii Hrochové na podporu vydání knihy Rozplétání ve Ledeč n. S.; FOKUS Vysočina, z. ú.; Domovem Háj, p. o.;
výši 15 000 Kč. Háta, o. p. s. – Centrem denních služeb Barborka; Potravi-
novou bankou Vysočina, z. s.; STŘED, z. ú. Třebíč; Život
5) Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci Plus, z. ú.; Diecézní charitou Brno – AL PASO.
„Akceschopnost PO Světlá nad Sázavou“ v rámci dotační-
ho programu Fondu Vysočiny – Akceschopnost jednotek 5) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
požární ochrany obcí 2021. ce z rozpočtu města v oblasti prevence sociálně patologic-
kých jevů s: Akademií – Vyšší odborná škola, Gymnázium
6) Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad
„Cyklotrasa Malý Mlýnek – Františkodol, I. část» v rám- Sázavou; Základní školou Světlá nad Sázavou, Lánecká;
ci dotačního programu Fondu Vysočiny – Cyklodoprava Základní školou Světlá nad Sázavou, Komenského; Kol-
a cykloturistika 2021. pingovým dílem České republiky, z. s.

7) Bude uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové 6) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
dokumentace ve stupni pro provádění stavby na akci Vý- tace z rozpočtu města v oblasti ostatní s: Vlastivědným 
měna oken objektu ZŠ v ulici Jelenova č. p. 30, Světlá nad
Sázavou. Zhotovitelem je společnost TAPA projekt, s. r. o.,
Havlíčkův Brod.

5

 spolkem Světelsko; Základní kynologickou organizací č. 12) Zastupitelé schválili uzavření Dohody o odstranění stavby

129 Světlá nad Sázavou; Soukromou mateřskou školkou č. IE-12-2007646/DOS/1, název stavby: „Mrzkovice, ka-

Bambino, o. p. s. belové vedení nn“, uzavírané za účelem vydání souhlasu

7) Lyžařskému klubu Kadlečák bude na základě žádosti pro- s demontáží stávajícího vrchního vedení ALFe, AYKYz,

minuta splátka půjčky za rok 2020 ve výši 100 000 Kč kabelů uložených v zemi, dřevěných a betonových slou-

splatná do 30. 4. 2021 a zároveň byl schválen odklad pů, (případně pojistkových skříní) ve prospěch stavební-

splátky půjčky za rok 2021 ve výši 100 000 Kč splat- ka společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405

né k 30. 4. 2021 do 30. 4. 2022. Další splátka ve výši 02 Děčín IV – Podmokly, na dotčených pozemcích parc.

200 000 Kč bude uhrazena do 30. 4. 2023 a splátka ve výši č. 238/5, 85/1, 90/18, 312/3, 312/4, 312/5, 313/3, 518/3,

200 000 Kč bude uhrazena do 30. 4. 2024. 519/6, 520/7, 520/9, 532/7, 596/1, 596/3, 596/7, 602/8,

8) Z důvodu plošné nepříznivé situace způsobené výrazně 605/2, 608, 609, 613/2, 614, 615/4, 619/1, 619/4, 619/10,

menšími tržbami po znovuotevření provozoven po druhé 619/11, 619/13, 605/2, 616/15, 616/19, 1257/24, 1264,

vlně pandemie COVID-19 a z důvodu krizových opatření 2292, 608, 609, 613/2, 614, 615/4, 619/1, 619/10, 619/11,

stanovených vládou ČR souhlasili zastupitelé se snížením 619/13, 605/2, 616/15, 616/19, 1257/24, 1264, v k. ú. Mrz-

výše nájemného v období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 kovice a obci Světlá nad Sázavou, které jsou ve vlastnictví

o 90 % a 50 % ze sjednané výše nájemného ve všech prona- města Světlá nad Sázavou.

jímaných nebytových prostorách, které slouží k podnikání 13) Zastupitelé zvolili na základě žádosti Okresního soudu

a jsou v majetku města. Snížení nájemného se nevztahuje v Havlíčkově Brodě p. J. Z. a p. J. Š. přísedícími okresního

na náklady za služby a energie související s nájemným. soudu.

Důvodem k takovému rozhodnutí města Světlá nad Sáza- 14) Starosta Mgr. Jan Tourek se rozhodl z důvodu zvolení do

vou je zájem města zachovat počet pronajímaných nebyto- funkce radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí

vých prostor a rozsah služeb ve městě Světlá nad Sázavou. rezignovat na funkci starosty města a ponechat si mandát

V rámci rozhodování bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že člena zastupitelstva města.

současná třetí vlna pandemie COVID-19 má mnohem vyš- Na jednání zastupitelstva města tedy proběhne volba nového

ší počet nakažených a nemocných COVID-19, a nájemci, starosty. Jednotlivé volební strany si mohou navrhnout na post

jako podnikatelé, už nejméně půl roku mají výpadek pů- starosty města svého kandidáta. Zastupitelstvo města počtem

vodních tržeb. Přeplatky nájemného za měsíce leden, únor 18 hlasů vzalo na vědomí rezignaci pana Mgr. Jana Tourka na

a březen 2021 budou vráceny na bankovní účty přísluš- funkci starosty města.

ných nájemců v letošním roce. V souladu se zákonem o obcích, platným Jednacím řádem Za-

9) Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na stupitelstva města Světlá nad Sázavou a schváleným Volebním

akci „Rekonstrukce budovy společenského sálu města řádem pro volbu orgánů města Zastupitelstvem města Světlá nad

Světlá nad Sázavou“ z programu Podpora obcí s 3 001 – Sázavou probíhala volba starosty veřejně hlasováním (aklama-

10 000 obyvateli, podprogram Rekonstrukce a přestavba cí). Po vyzvání jednotlivých volebních stran, aby přednesly své

veřejných budov. návrhy na kandidáta na post starosty města, byl jako jediný na-

10) Bylo schváleno uzavření Kupní smlouvy mezi městem vržen Ing. František Aubrecht a 17 hlasy z 18 přítomných zvolen

Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a p. R. Š. a p. M. do funkce starosty města.

V. (jako kupujícími) za účelem prodeje pozemku parc. č. 15) Protože se zvolením Ing. Františka Aubrechta starostou

837/23 o výměře 691 m2 v obci a v katastrálním území města uvolnilo místo v radě města, bylo třeba zvolit nového čle-

Světlá nad Sázavou, dále za účelem prodeje sdruženého na rady. Volba člena rady města proběhla taktéž veřejně. Na post

pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a ve- člena rady města byl navržen Mgr. Jan Tourek a 17 hlasy zvolen

řejnou část vodovodní a kanalizační přípojky. členem rady města.

11) Bylo schváleno uzavření Smlouvy o rezervaci pozem- Kompletní výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva města

ků parc. č. 1092/3, parc. č. st. 308, parc. č. 312, parc. č. jsou uloženy na webových stránkách města www.svetlans.cz –

235/66, parc. č. 235/67, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sá- sekce Město a samospráva – Usnesení zastupitelstva města.

zavou, mezi městem Světlá nad Sázavou a spol. TOMIS Následující jednání rady města: 12. 4. 2021, 3. 5. 2021

STAV, s. r. o., Praha 2, za účelem výstavby bytových domů Následující jednání zastupitelstva města: 28. 4. 2021,

v lokalitě Na Bradle (louka u železniční trati). 30. 6. 2021 František Aubrecht, starosta

Aktuality z úřadu

Od poloviny února má Městský úřad ve Světlé nad Sázavou Úřední hodiny kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR ve
Světlé nad Sázavou jsou v současné době nastaveny takto:
nastavenou omezenou pracovní dobu. Pro návštěvníky pondělí a středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00 hod. Ostatní
pracovní dny jsou stanoveny pouze pro objednané klienty.
máme otevřeno vždy v pondělí a středu v době 8:00–11:30 Zaměstnance úřadu práce je možné kontaktovat telefo-
nicky nebo emailem. Veškeré kontakty najdete na www.
a 12:15–17:00 hod. Chystáte-li se úřad navštívit, není tře- uradprace.cz.

ba se objednávat. Václav Neuvirt, DiS, vedoucí kontaktního pracoviště

Všechny odbory úřadu jsou během provozní doby telefo-

nicky dostupné každý pracovní den.

I nás se týká povinné pravidelné testování antigenními

testy. V době psaní tohoto článku (23. 3. 2021) byli všichni

zaměstnanci MěÚ otestováni podruhé (všichni s negativ-

ním výsledkem). Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

6

PŘIPOMÍNÁME:

• SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ v roce 2021 začalo v půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. Online
v elektronické podobě je možné se sečíst do 9. dubna 2021 prostřednictvím formuláře na webu www.scitani.cz.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, jehož
distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty.

• 10. dubna 2021 se koná 11. ročník neziskové dobrovolnické akce Čistá řeka Sázava. Sraz v Dobré nad Sázavou je
plánován na 8:45 hod., ve Smrčné u vlakové zastávky v 8:45 hod. a v Ledči n/S u Billy v 9 hodin.

• POPLATKY za komunální odpad a za psy je možné uhradit hotově na pokladně MěÚ v úředních dnech (po+st) nebo
zaplatit převodem (variabilní symbol sdělí odbor finanční na tel. 569 496 632, 569 496 680 a na emailu krupicko-
[email protected], [email protected]).

Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

Informace k očkování proti COVID-19

Máme za sebou přibližně tři měsíce očkování proti COVID-19. předešli tvoření zástupů. Před odjezdem do centra prosím vyplň-
Očkování se z nemocnic přesunulo i do velkých očkovacích te a vytiskněte si dotazník k očkování, ušetříte čas sobě i zdra-
center v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou, Ne- votníkům. DOTAZNÍK je viditelně umístěn na ockovanivysoci-
mocnice Havlíčkův Brod dle svých možností posiluje kapacitu na.cz nebo na stránkách krajských nemocnic, bude k dispozici
očkování v pavilonu onkologie, do očkování se zapojily i po- i v centrech.
likliniky v Telči a Třešti. V první polovině března byly očkova-
cími vakcínami zavezeny první připravené ordinace praktických U každého centra je zajištěno parkování, není možné jej re-
lékařů v regionu. Praktičtí lékaři jsou pro nás důležití partneři, zervovat pro konkrétní vozidla. Pokud místo k parkování není
kteří by do budoucna měli zásadním způsobem rozšířit síť očko- přímo u centra, využijte prosím vedlejší parkovací plochy, s na-
vání a přispět k rychlé proočkovanosti populace. Kraj Vysočina vigací pomůže městská nebo státní policie, případně parkovací
připravil přehlednou mapu ordinací, které se k očkování přihlá- služba. V recepcích center jsou k dispozici pojízdná křesla pro
sily, vyznačena jsou v ní i pracoviště, která už vakcínu očkují. méně pohyblivé klienty, lze si je vyžádat. V případě, že do centra
Mapa je k dispozici na www.ockovanivysocina.cz. doprovázíte klienta se sníženou pohyblivostí, obracejte se hned
s prosbou o pomoc s registrací a usazením klienta na administra-
V polovině března byli v Kraji Vysočina doočkováni dosud tivní pracovníky u vchodu nebo na recepci centra. Jsou připra-
zaregistrovaní občané starší 80 let. Patříte-li do této skupiny veni řešit i nestandardní nebo mimořádné situace.
a máte o vakcínu zájem, stále je možné se pro očkování v oč-
kovacím centrum registrovat na webové adrese registrace.mzcr. Celý proces očkování zabere cca 40 minut – od administra-
cz, případně volat informační linku 1221 nebo informační lin- ce a ověření totožnosti klienta, přes krátký informační pohovor
ku Kraje Vysočina 564 602 602. Operátoři Vám pomohou také s lékařem, aplikaci vakcíny až po odpočinek pod dozorem zdra-
v případě, že jste už obdrželi na svůj mobilní telefon druhou tzv. votníků v čekárně.
zvací SMS s ověřovacím kódem. Čím dříve ho uplatníte, tím
dříve budete naočkováni. V systému nyní zůstávají desítky až V očkovacím centru není k dispozici občerstvení, doporuču-
stovky lidí, kteří na výzvu objednání termínu nereagují, bohužel jeme lehce posvačit před samotnou návštěvou. Ideální je přijít
tím blokují ostatní čekající ve frontě na termíny. Pokud půjde ve vhodném oblečení, které umožní rychlé obnažení horní části
vše podle nastaveného harmonogramu, bude koncem března ruky (tričko, tílko, svršek s volnějšími rukávy).
proočkována většina registrovaných osob 70+, učitelé, zdravot-
níci, složky IZS, sociální zařízení. Další plánovaná očkovací centra na Vysočině
Na základě informací Ministerstva zdravotnictví, které infor-
V Kraji Vysočina využíváme k očkování všechny Evrop- movalo, že už v měsících duben a květen mají být do České
skou unií schválené druhy vakcín – Pfizer/BioNTech, Moderna republiky doručeny miliony očkovacích dávek, připravuje Kraj
i AstraZeneca. Vysočina ve spolupráci s městy a jejich partnery další očkovací
centra ve Velkém Meziříčí, Přibyslavi a v Počátkách. Populačně
Jak to chodí v očkovacím centru silnější ročníky tak budou mít dostupnější přístup k očkování ve
Pokud máte potvrzený/objednaný termín na očkování v očko- svých spádových oblastech. O zřízení menších očkovacích cen-
vacím centru, byla vám do mobilního telefonu doručena potvr- ter mají zájem i další města, kraj připravuje informační „OBÁL-
zující SMS se shrnutím důležitých informací – den a čas očko- KU“, která by v budoucnu mohla být návodem, jak při zřízení
vání, místo očkování. Pokud potřebujete tuto informaci ověřit, centra postupovat.
volejte informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Linka Děkuji Vám za odpovědný přístup ke svému zdraví i ke zdraví
funguje denně od 8 do 20 hodin, pokud se nedovoláte, hovor Vašich blízkých. Věřím, že očkování je naší nadějí vrátit se co
později opakujte. Do očkovacího centra není nutné chodit s do- nejdříve k běžnému životu, k životu bez obav a nepříjemných
provodem, pokud to nevyžaduje Váš zdravotní stav. S sebou si omezení.
vezměte vždy kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Další informace o aktivitách Kraje Vysočina týkající se očko-
Dostavte se ideálně 10 minut před očkováním, ne dříve, pokud vání jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce ockovani-
jste přijeli vozem dříve, prosím vyčkejte na svůj termín ideálně vysocina.cz.
ve voze, na recepcích center nebo před vchodem bychom rádi
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

7

Svoz odpadů – jaro 2021

Městský úřad Světlá nad Sázavu, odbor ži- – kontejnery zde budou umístěny od 14.00 do 20.00 hodin, po
votního prostředí, a TBS Světlá nad Sázavou, uplynutí této doby budou odvezeny
p.o., oznamují občanům Světlé nad Sázavou,
že ve dnech od 6. dubna 2021 do 26. dub- – na stanovišti budou umístěny 2 kontejnery. Jeden kontejner na
na 2021 se uskuteční jarní svoz objemného objemný odpad a jeden kontejner na elektro, do kterých se
odpadu. Svoz bude probíhat tak, že odpad budou odkládat odpady přímo.
bude ve svozový den, v určenou dobu a na
určeném místě odkládán do přistavených kontejnerů. – po odvozu kontejnerů ze stanoviště je možné využít kontejne-
Svoz bude prováděn na území města a v jeho místních částech ry v jiné ulici dle rozpisu
dle stanovených termínů v rozpisu svozu.
SVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM – tento svoz je určen pro odkládání určených druhů odpa-
– ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny kon- dů pocházejících od fyzických osob s trvalým pobytem
tejnery na území města Světlá n/S. a jeho místních částí, dále na
odpad pocházející od osob, které vlastní na území města
a v jeho místních částech stavbu sloužící k individuální re-
kreaci, tj. osob, které platí poplatek za odpad městu Světlá
nad Sázavou

DEN STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ DEN STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
SVOZU Opatovice – na návsi u hospody SVOZU Dolní Březinka – pod č. p. 34 – obora

Úterý Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů Čtvrtek Benetice – náves
6. 4. 2021 Zahrádecká ulice – u pneuservisu 15. 4. 2021 Na Bradle – proti č. p. 965

Středa Lánecká ulice – u č. p. 229, mateřská škola Pondělí Jelenova – parkoviště proti ZŠ
7. 4. 2021 19. 4. 2021 Lipnička – za hospodou na návsi
Horní Březinka – křižovatka směrem ke
Kadlečkům Radostovice – u č. p. 22

Dolní Březinka – pod č. p. 112
– u sběr. Hnízda v kopci u pěšiny od železniční

tratě

Nad Tratí – č. p. 467 Malostranská ulice – u parkoviště

Sázavská ulice – pod č. p. 584 Nové Město – u č. p. 945

Kochánov – náves Závidkovice – náves nad kulturním domem

Čtvrtek Mariadol + Františkodol – u autobusové čekárny Úterý Na Rozkoši u parkoviště TBS
8. 4. 2021 pod č. p. 30 20. 4. 2021
Kolovratova ulice – u křižovatky s Nádražní
V křižovatce Panuškova a Vysočanská ul. – ulicí, naproti ZUŠ
u sběrného hnízda
Na Bradle – parkoviště před COOP – Diskont
Komenského – parkoviště u ZŠ

Dolní Bohušice – u Špejcharu Josefodol – u koupaliště

Pondělí Horní Bohušice – náves u rybníka Středa Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí
U Stromečku, č. p. 880
12. 4. 2021 Lánecká ulice – za bytovkou č. p. 700, proti MŠ 21. 4. 2021
Zámecká ulice – parkoviště před vchodem
Čapkova ulice – parkoviště u sokolovny do zámku

Zimní stadion – parkoviště

Leštinka – náves Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933

Úterý Mrzkovice – náves u kapličky Čtvrtek Panuškova ulice – J. J. Staňka – křižovatka
13. 4. 2021 Sázavská č. 921 u kontejnerů 22. 4. 2021
Komenského – parkoviště u hřbitova U Bohušického rybníka – u křižovatky
Středa Horní Dlužiny – u sběrného hnízda Pondělí B. Němcové, Na Hrázi, Krátká
14. 4. 2021 Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka 26. 4. 2021
Nádražní ulice – u ZEMOSu Na Bradle č. p. 950

Nad Cihelnou – za křižovatkou s Havířskou ul.,
slepá ulice nad hřbitovem

Havlíčkova – u č. p. 717

Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště

Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594 U Dílen 

8

 JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KON- – tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny,
TEJNERŮ ODLOŽIT vývojky, oleje – tento odpad lze odevzdat bezplatně na
– objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, sběrný dvůr
umyvadla, vany, matrace
– odpady jako např. autobaterie a pneumatiky odkládejte – stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např.
do kontejneru na elektro eternit!
– elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, počítače,
sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebra- MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ ODPAD ODVÁŽET
ném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru NA SBĚRNÝ DVŮR, NEBO LZE VYUŽÍT KONTEJNER
elektrozařízení NA OBJEMNÝ ODPAD U AREÁLU SBĚRNÉHO DVORA!
V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT
– drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice V případě dotazů se obraťte na TBS města Světlá n. S.,
– biologicky rozložitelný odpad a jiné organické odpady tel. č. 774 162 050, nebo na odbor životního prostředí,
tel. č. 569 496 644.

Domácí kompostéry Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou získalo v rámci Operačního progra- MěÚ nebo e-mailem zaslaným kontaktní osobě (Jana Satra-
mu Životní prostředí podporu na nákup domácích kompostérů pová – MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a re-
pro občany či majitele zahrádek na území města. Cílem projektu gionálního rozvoje, kancelář č. 402, tel. 569 496 691, e-mail:
je snížit objem směsného komunálního odpadu ukládaného na [email protected]).
skládky, zamezit vytváření nelegálních skládek a omezit pálení Podmínky pro poskytnutí kompostéru:
trávy a odpadu ze soukromé zeleně. Důsledným tříděním biolo- – zájemce musí být majitelem pozemku ve Světlé nad Sázavou
gicky rozložitelného odpadu se předejde vzniku směsného ko-
munálního odpadu v místě jeho vzniku. Dalším plusem tohoto nebo v místních částech nebo
projektu je použití kompostu na soukromých pozemcích k zú- – zájemce musí mít pozemek v dlouhodobém pronájmu (min.
rodnění zeminy.
5 let – nutno prokázat nájemní smlouvou)
V rámci projektu bude zakoupeno celkem 180 kusů komposté- – pověření zaměstnanci Městského úřadu ve Světlé nad Sáza-
rů – 50 ks kompostérů o objemu 800 litrů a 130 ks kompostérů
o objemu 1050 litrů. vou či zaměstnanci poskytovatele dotace mají právo kontroly
umístění a zjištění stavu kompostéru na pozemku uvedeném
Celkové náklady projektu jsou 780 450 Kč, získaná podpora ve smlouvě o výpůjčce.
od OPŽP je ve výši 663 382,50 Kč, vlastní podíl města je ve
výši 117 067,50 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evrop- Jana Satrapová, referent odboru MIRR
skou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

Nakoupené kompostéry jsou od výrobce JRK Slovensko,
s. r. o., s označením JRK 800 PREMIUM a JRK 1050 PREMI-
UM. Dodavatelem je společnost MEVA-TEC, s. r. o., Roudnice
nad Labem.

Kompostéry budou občanům, kteří o ně projeví zájem, zapůj-
čeny a následně po 5 letech darovány. Nejprve je však nutné po-
dat žádost o výpůjčku a darování kompostéru, na základě které
bude s občanem sepsána smlouva o výpůjčce a darování. Kom-
postéry budou po uzavření smlouvy občanům vydávány v are-
álu sběrného dvora od konce května 2021. Žádost o výpůjčku
a darování kompostéru je k dispozici na webových stránkách
města v sekci dokumenty odboru majetku, investic a regionální-
ho rozvoje, na pokladně MěÚ nebo v kanceláři odboru majetku,
investic a regionálního rozvoje. Vyplněné a podepsané žádosti
budou přijímány od 12. 4. 2021 osobně na odboru majet-
ku, investic a regionálního rozvoje, podatelně, pokladně

Oprava místní komunikace v Žebrákově

Ve dnech 9. 4. – 10. 4. a 19. 4. 2021 bude z důvodu opravy uzavřena místní komunikace v Žebrákově, a to úsek od kap-
ličky směrem k č.p. 20.

TBS Světlá nad Sázavou, p.o.

9

Parkování během opravy mostu přes Sázavu

V květnu letošního roku by měla být zahájena stavba 3) Příjezd od Humpolce:
opravy mostu a Revitalizace náměstí Trčků z Lípy. Vzhle- • Parkoviště na Kalvárii – 15 míst
dem ke komplikacím, které jsou spojeny s uzavřením • Kalvárie – rezerva na louce na kopci – 100 míst
mostu pro automobilovou dopravu (pro pěší otevřen),
byla vytipována místa umožňující parkování vozidel na 4) Příjezd od Havlíčkova Brodu:
obou stranách města. • Účelová komunikace podél skláren – 30 míst
• Místní komunikace ke skládce TKO – 40 míst
1) Příjezd od Habrů: • Wolkerova ulice – 20 míst
• Areál fotbalového stadionu – 50 míst Na většině výše uvedených míst bude nutné provést
• U lávky pro pěší z ul. Nádražní – 10 míst
• Nádražní ulice – 15 míst úpravu silničního provozu, povolit a umístit přechodné do-
pravní značení.
2) Příjezd od Ledče nad Sázavou:
• V době uzávěry mostu bude dokončeno parkoviště Další podrobnosti budou známy po jednání se zhotovite-
v ul. Na Sídlišti s nově vytvořenými 30 parkovacími lem stavby a zveřejněny na internetových stránkách města
místy www.svetlans.cz.

Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

Nové parkoviště v ulici Na Sídlišti

V pátek 26. 3. 2021 byla zahájena výstavba parkoviště v uli- Zhotovitel – Pkbau, s. r. o., Světlá nad Sázavou
ci Na Sídlišti. Vedle stávajícího parkoviště tak vznikne nové Smlouva o dílo na výstavbu parkoviště – 2 537 370 Kč
s kapacitou 30 parkovacích míst, z toho jedno místo pro ZTP. S výstavbou parkoviště souvisí i krátkodobá uzavírka úseku
Vzhledem ke stavu pozemku je nutné pokácet některé stromy silnice v ul. Na Sídlišti v termínu od 12. 4. 2021 do 15. 4. 2021,
a křoviny, v průběhu stavby ale budou jako náhrada vysazeny na krátkou dobu bude z důvodu bezpečnosti uzavřeno i stávající
javory, listnaté keře a okrasné trávy. Kromě samotné parkova- parkoviště.
cí plochy bude vybudováno připojení na stávající komunikaci, Během provádění prací může dojít ke zvýšené prašnosti a hlu-
veřejné osvětlení parkoviště a chodník. Ukončení stavby je plá- ku – děkujeme tímto za pochopení.
nováno k 25. 6. 2021.
Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici
Havlíčkova, Světlá nad Sázavou

V termínu od 3. 5. 2021 do 29. 10. 2021 bude ve Světlé nad Investorem akce je spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův
Sázavou prováděna rekonstrukce vodovodu a kanalizace v celém Brod, a.s., zhotovitelem spol. EVOS HYDRO, s.r.o., Ledeč nad
úseku ulice Havlíčkova. V rámci akce budou vyměněny vodo- Sázavou.
vodní a kanalizační přípojky k nemovitostem po obou stranách
ulice. Nově bude původně asfaltový chodník po pravé straně vo- Na opravě komunikací a chodníků se bude rovněž finančně
zovky při pohledu směrem k ul. Zahrádecká opraven do povrchu podílet město Světlá nad Sázavou a org. TBS Světlá nad Sáza-
ze zámkové dlažby. Po dokončení akce bude proveden nový as- vou, p.o.
faltový povrch komunikace spolu s výměnou dešťových vpustí.
Blanka Sedláková, mluvčí MěÚ

10

Uzavírka v ulici Rozkoš

Od 29. 3. do 5. 5. 2021
bude na žádost spol. Vo-
dovody a kanalizace HB,
a. s., uzavřena silnice v ul.
Rozkoš ve Světlé nad Sá-
zavou z důvodu rekon-
strukce vodovodu. Uza-
vírka je rozdělena do dvou
etap – I. etapa od 23. 9. do
11. 4. 2021 a II. etapa od
11. 4. do 5. 5. 2021. Prů-
jezd stavbou bude během
uzavírky umožněn pouze
autobusové dopravě.

Blanka Sedláková,
mluvčí MěÚ

11

ZPRÁVA Policie ČR, Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou,
s přehledem trestné činnosti za měsíc březen 2021

• ŘÍDIL VOZIDLO V PODNAPILÉM STAVU alkoholu v dechu, druhou dechovou zkouškou v 21:40 hod.
Dne 16. 3. 2021 v 17:25 hod. byl ve Světlé n. S. v ul. Nová hodnota 0,77 ‰ alkoholu v dechu a třetí dechovou zkouškou
Čtvrť hlídkou Policie ČR, OO Světlá n./S., kontrolován padesá- v 21:50 hod. hodnota 0,64 ‰ alkoholu v dechu. Řidič byl vy-
tiletý řidič motorového vozidla VW Sharan. V rámci dopravní zván k lékařskému vyšetření spojenému s následným odběrem
kontroly byl vyzván k provedení dechové zkoušky přístrojem žilní krve ke zjištění přesného množství alkoholu, kterému se
Dräger, zda není ovlivněn alkoholickými nápoji, které se ná- podrobil v Nemocnici Havlíčkův Brod. Odebraná krev byla ode-
sledně dobrovolně podrobil. Touto dechovou zkouškou mu byla slána na Ústav soudního lékařství FN Brno ke zjištění přesného
v čase 17:26 hodin naměřena hodnota 1,64 ‰ alkoholu v de- množství alkoholu v krvi. Na místě mu byl zadržen řidičský prů-
chu, následující druhou dechovou zkouškou v 17:35 hodin mu kaz. Po doručení výsledku rozboru krve budou ve věci vedeny
byla naměřena hodnota 1,60 ‰ alkoholu v dechu. Řidič na místě další procesní úkony pro podezření ze spáchání přečinu ohrože-
nepožadoval lékařské vyšetření spojené s následným odběrem ní pod vlivem návykové látky.
žilní krve ke zjištění přesného množství alkoholu. Na místě mu
byl zadržen řidičský průkaz. Věc byla zpracována ve zkráceném • ZAPOMNĚTLIVÝ OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ
přípravném řízení a předána k dalšímu rozhodnutí státnímu zá- POVINNOST
stupci pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Řidiči u soudu hrozí trest odnětí svobody v tr- Dne 23. 3. 2021 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu
vání až na 1 rok, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti. zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu zane-
dbání povinné výživy, ze kterého je podezřelý třiačtyřicetiletý
• ŘÍDIL VOZIDLO V PODNAPILÉM STAVU otec, který si nejméně od září 2020 do konce února 2021 neplnil
Další podnapilý řidič byl kontrolován dne 20. 3. 2021 v 21:30 vyživovací povinnost k své nezletilé dceři v částce 3 000 Kč
hod. hlídkou Městské policie Světlá n./S. a hlídkou PČR v ul. Na měsíčně. Tuto povinnost má stanovenou poslední úpravou roz-
Bradle. Bylo zastaveno vozidlo Hyundai, které řídil čtyřicetile- sudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z února 2010.
tý muž. Při této kontrole byl řidič vyzván k provedení dechové Zapomnětlivý otec za celé uvedené období má tak dluh ve výši
zkoušky přístrojem Dräger, zda není ovlivněn alkoholickými nejméně 18 000 Kč. V případě uznání viny před soudem zapo-
nápoji, které se následně dobrovolně podrobil. Touto dechovou mnětlivému otci hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.
zkouškou mu byla v čase 21:32 hod. naměřena hodnota 1,10 ‰
npor. Josef Daněk, DiS., Vedoucí Obvodního oddělení Světlá n. S.
Policejní stanice Ledeč n. S.

Prodloužení lhůty pravidelné technické prohlídky vozidla

Dne 22. února 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské Na co se Omnibus II vztahuje nebo naopak nevztahuje
unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní Na co se Omnibus II vztahuje?
a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené
onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodlouže- • na lhůtu pravidelné technické prohlídky a platnost osvědčení
ní některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých o technické způsobilosti (tzn. lhůta skončila nebo skončí od 1.
pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí 9. 2020 do 30. 6. 2021, prodlužuje se o 10 měsíců).
právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých ob-
dobí uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (dále jen „nařízení“ Na co se Omnibus II nevztahuje?
nebo „Omnibus II.“).
• na protokoly o evidenční kontrole
Podle článku 5 odst. 1 nařízení cit.: „Bez ohledu na čl. 5 odst.
1 a čl. 10 odst. 1 směrnice 2014/45/EU a bod 8 přílohy II uve- • na prodloužení platnosti osvědčení o technické způsobilosti
dené směrnice se lhůty pro technické prohlídky, které by v sou- a třiceti denní lhůty k provedení opakované technické prohlíd-
ladu s uvedenými ustanoveními jinak byly nebo měly jinak být ky
provedeny mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, považují za
prodloužené o dobu 10 měsíců.“. • na lhůtu pravidelné technické prohlídky a platnost osvědčení
o technické způsobilosti, která byla prodloužena podle Omni-
Podle článku 5 odst. 2 nařízení cit.: „Bez ohledu na článek bus I (tzn. lhůta skončila od 1. 2. 2020 do 30. 8. 2020, prodlou-
8 směrnice 2014/45/EU a bod 8 přílohy II uvedené směrnice žila se o 7 měsíců – opětovně nelze)
se platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla s datem
uplynutí platnosti mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 pova- Životní situace:
žuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců.“.
1) Skončí mi lhůta pravidelné technické prohlídky u vozidla do
S ohledem na situaci, kdy jsou ze strany veřejnosti kladeny 20. 5. 2021, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II? Po-
neustále dotazy k provádění a lhůtám technických prohlídek, kud ano, tak do kdy nejdéle se musím s vozidlem podrobit
byl vypracován tento materiál, který blíže vysvětluje jednotlivé pravidelné technické prohlídce?
životní situace.
Odpověď: ANO Omnibus II se na Vás vztahuje, u vozidla se
lhůta prodlužuje o 10 měsíců, tj. do 20. 3. 2022.

2) Skončí mi lhůta pravidelné technické prohlídky u vozidla do
2. 7. 2021, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II? Pokud 

12

 ano, tak do kdy nejdéle se musím s vozidlem podrobit pravi- Odpověď: NE Omnibus II se nevztahuje na prodloužení třiceti
delné technické prohlídce? denní lhůty k přistavení vozidla ke kontrole odstraněné závady.
Kdy marným uplynutím této lhůty se stává vozidlo technicky ne-
Odpověď: NE Omnibus II se na Vás nevztahuje, u vozidla zů- způsobilé a provozovatel vozidla nesmí takovéto vozidlo provo-
stává původní lhůta, tj. do 2. 7. 2021. zovat na pozemních komunikacích.

3) Skončila mi lhůta pravidelné technické prohlídky u vozi- 5) Byl jsem 20. 2. 2021 na evidenční kontrole. Vztahuje se na
dla k 20. 5. 2020, která se mi prodloužila o 7 měsíců podle platnost protokolu o evidenční kontrole prodloužení třiceti
Omnibus I, tj. do 20. 12. 2020. Vztahuje se na mě prodlou- denní lhůty pro žádost o provedení změny v zápisu vlastní-
žení Omnibus II. Pokud ano, tak do kdy nejdéle se musím ka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
s vozidlem podrobit pravidelné technické prohlídce? podle Omnibus II?

Odpověď: NE Omnibus II se na Vás nevztahuje, neboť se na Odpověď: NE Omnibus II se nevztahuje na prodloužení plat-
prodloužení lhůty k provedení technické prohlídky podle Omni- nosti protokolu o evidenční kontrole. Marným uplynutím této
bus I nedá použít čl. 5 odst. 1 a 2 nového nařízení Omnibus II. lhůty v rámci řízení o žádosti při změně provozovatele nebo
Marným uplynutím lhůty se stalo vozidlo k provozu nezpůsobi- vlastníka vozidla nelze použít.
lé a provozovatel vozidla nesmí takovéto vozidlo provozovat na
pozemních komunikacích. V neposlední řadě nelze poukázat na 6) Vozidlo mám vyřazeno z provozu (v tzv. depozitu), u vozi-
skutečnost, že neplatné osvědčení o technické způsobilosti má dla skončila lhůta k provedení pravidelné technické prohlíd-
dopady i do pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ky a platnost osvědčení o technické prohlídce do 25. 1. 2021.
Vztahuje se na mě prodloužení podle Omnibus II?
4) Byl jsem dne 15. 2. 2021 na pravidelné technické prohlídce
v řádném termínu, ale při technické prohlídce mi byla naleze- Odpověď: ANO Omnibus II se na Vás vztahuje, u vozidla se
na vážná závada. Byla mi omezena technická způsobilost na lhůta a platnost osvědčení o technické způsobilosti prodlužuje
dobu 30 dnů, tj. do 15. 3. 2021. Vztahuje se na prodloužení o 10 měsíců, tj. do 25. 11. 2021.
třiceti denní lhůty k vykonání opakované technické pro-
hlídky Omnibus II?

Rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok 2021

Rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok 2021 byl projed- Souhrnná dotace na výkon státní správy bude v roce 2021 ve
nán podle schválené Směrnice města č. 1/2012 o zpracování výši 18 884 000 Kč. Dotace je určena na částečnou úhradu
rozpočtu města Světlá nad Sázavou a schválen na jednání zastu- výdajů spojených s výkonem státní správy dle zákona o ob-
pitelstva města dne 24. 2. 2021. cích, na opatrovnictví, vydávání OP, územní plánování atd.

Při zpracování návrhu rozpočtu města Světlá nad Sázavou Výdaje rozpočtu jsou určeny na krytí běžných provozních
na rok 2021 bylo postupováno v souladu s platnými právními výdajů města, zřízených příspěvkových organizací a založené
předpisy, především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočto- společnosti s ručením omezeným a na rozvoj města a opravy
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před- a údržbu majetku města.
pisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
v platném znění. Provozní výdaje místní správy, městské policie, příspěv-
kových organizací v oblasti školství, kultury, sociální oblasti,
Rozpočet města na rok 2021 je sestaven a předkládán na zá- komunálních služeb a společnosti s ručením omezeným a ně-
kladě příslušných ustanovení zákonů: kterých oblastí spravovaných městským úřadem jsou zhruba
postaveny na úrovni schváleného rozpočtu roku 2021, nebo
– č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění poz- jsou mírně nižší. Růst platových tarifů pro rok 2021 se projevil
dějších předpisů pouze u Sociálního centra města Světlá nad Sázavou, kde došlo
k nárůstu platových tarifů u pracovníků v sociálních službách
– č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zdravotního personálu.
– č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
Významnými investičními akcemi roku 2021 bude zahá-
počtů, ve znění pozdějších předpisů jení 1. etapy revitalizace náměstí (12 800 000 Kč), parkoviš-
– č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění poz- tě v ulici Na Sídlišti (4 200 000 Kč), výměna podlahy v teni-
sové hale (1 100 000 Kč), vybavení stomatologické ordinace
dějších předpisů (650 000 Kč), základní technická vybavenost pro 4 rodinné
Celkové příjmy města v roce 2021 by měly dosáhnout domy v lokalitě na Kalvárii a oprava ulice Havlíčkova, kde rea-
195 627 000 Kč. Celkové výdaje jsou plánované ve výši lizace proběhne souběžně s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace
251 645 000 Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt finančními spol. VaK Havlíčkův Brod (investice města 950 000 Kč).
prostředky na běžných účtech města k 31. 12. 2020 ve výši
56 018 000 Kč. Schválený rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpočtový vý-
Základem rozpočtu jsou daňové příjmy a dotace na výkon hled a rozpočtová opatření jsou k dispozici v elektronické po-
státní správy. Předpověď daňových příjmů je vzhledem k vyso- době na webových stránkách města pod odkazem https://www.
ké míře nejistoty, která v současné době panuje, velmi obtížná. svetlans.cz/rozpocet-mesta/ds-56/p1=2915 a v listinné podo-
Makroekonomická predikce je zatížena řadou rizik, jež v úhrnu bě jsou k nahlédnutí na finančním odboru města v úředních
považujeme za výrazně vychýlená směrem dolů. Hlavním nega- hodinách.
tivním faktorem pro ČR i ostatní ekonomiky je vývoj epidemic-
ké situace a průběh vakcinace obyvatelstva. Daňové výnosy na Ing. Kateřina Hamanová
rok 2021 jsou navrženy ve výši 79 330 000 Kč. Inkaso sdílených vedoucí finančního odboru
daní v roce 2020 bylo 90 171 000 Kč.

13

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Schválený Skutečnost Schválený 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hosp. 870 000 920 000 707 763 260 000
rozpočet 2020 2020 v tis. rozpočet 2021
TŘÍDA ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3631 Veřejné osvětlení 200 000 200 000 0 1 450 000
1 Daňové příjmy v tis. 118 235 351 v tis.
2 766 900 115 900 000 3633 Výstavba a údržba místních sítí 50 000 50 000 8 000 5 000
131 991 000 22 907 078 2 766 900
41 035 037 25 652 000
2 Nedaňové příjmy 3 654 000 3636 Územní rozvoj 700 000 650 000 0 500 000
44 289 394 500 000
2 Ekonomická činnost 24 238 000 1 919 237 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6 610 000 6 820 000 2 976 160 20 850 000
1 000 000 231 152 997 21 109 400
3 Kapitálové příjmy - Příjem z prodeje 44 616 000 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 50 000 50 000 37 480 15 000
bytového domu 16 791 000 29 699 517
195 627 817 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 21 000 000 14 375 000 13 623 500 0
Dotace + převod z vázaného účtu TBS na 800 000
4 rekultivaci skládky v roce 2020 Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů 0
3725 0 0 0

  Převody z vlastních fondů (pol. 4139)

  CELKEM 222 290 000 3743 Rekultivace půdy na skládkách 7 000 000 6 800 000 4 278 200

3745 Veřejná zeleň 1 850 000 1 850 000 1 428 028 1 300 000

TŘÍDA 4350 Domov seniorů 0 150 000 142 350 1 100 000
8
Financování Schválený rozpočet 2021 v tis. Místní správa (410 tis.) + Osadní výbory
kap. 12
Zapojení finančních prostředků základního běžného účtu   56 018 000 6171 1 510 000 1 510 000 400 840 1 090 000
z min. roku – stav k 31. 12. 2020   -8 261 000
  CELKEM 89 175 000 90 810 717 74 143 163 48 835 000
243 384 817
  Splátky úvěru za halu

  Příjmy včetně financování Oblast 3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozp. Skutečnost Schválený
Paragraf Oblast 3 – Školství rozpočet upravený 2020 rozpočet
Oblast 1 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozp. Skutečnost Návrh 2021
Paragraf Oblast 1. – Vnitřní věci rozpočet upravený 2020 3111 MŠ Lánecká 2020 2020 2 452 436 2021

5311 Městská policie 2020 2020 2 494 000 2 494 000 2 259 000
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo 2 146 000 2 146 000 3111 MŠ Bambino 60 000 60 000 33 462 60 000
6171 Místní správa
6320 Pojištění majetku 2 063 423 2 548 726 3113 ZŠ Komenského 2 681 000 2 923 132 2 923 132 2 391 000
6310 Bankovní poplatky
3635 Státní správa v územním plánování 716 000 911 000 872 416 716 000 3113 ZŠ Lánecká 3 695 000 4 108 100 4 012 646 3 755 000
5212 Ochrana obyvatelstva
5213 Krizová opatření 4 156 000 4 156 000 4 156 000 3 826 000 3421 Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou 300 000 300 000 300 000 300 000
2310 Pitná voda
6330 Příděl do sociálního fondu 42 682 000 41 562 906 38 083 586 42 204 000 CELKEM 9 230 000 9 885 232 9 721 676 8 765 000

  CELKEM 750 000 750 000 631 457 650 000

80 000 80 000 25 997 50 000 Oblast 4 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozp. Skutečnost Schválený
Paragraf Oblast 4 – Životní prostředí rozpočet upravený 2020 rozpočet
573 000 573 000 193 600 550 000
2020 2020 170 2021
200 000 200 000 32 274 150 000 1014 Ochrana zvířat
35 000 35 000 20 000

0 0 0 50 000 1036 Myslivost, státní správa lesa 50 000 55 000 55 000 40 000

200 000 200 000 0 0 3729 Nakládání s odpady 150 000 150 000 12 704 50 000

1 267 000 1 267 000 1 079 056 1 292 174 3749 Ochrana přírody 50 000 50 000 110 50 000

52 770 000 51 845 906 47 137 809 52 036 900 Ostatní správa v ochraně životního
prostředí
3769 150 000 150 000 0 100 000

Oblast 2 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozp. Skutečnost Schválený 3792 Ekologická výchova 100 000 100 000 0 20 000
Paragraf Oblast 2 – Výstavba, správa rozpočet upravený 2020 rozpočet 535 000 540 000 67 984 280 000
a údržba majetku CELKEM
2020 2020 403 200 2021
1031 Pěstební činnost Schválený Rozp. Schválený
450 000 403 200 0 rozpočet upravený rozpočet

2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 0 0 120 000 Oblast 5 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2020 2020 Skutečnost 2021
Paragraf Oblast 5 – Kultura 2020
2118 Energie jiná než elektrická 9 455 000 9 455 000 8 654 962 200 000 310 000 310 000 200 000
3313 Činnost kin 161 000
2212 Silnice 3 260 000 3 515 000 1 931 721 5 400 000 3314 Činnosti knihovnické
3319 Příspěvek KyTICe
2219 Záležitosti pozemních komunikací 980 000 1 040 000 125 568 5 500 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 16 000 16 000 16 000 16 000

2310 Pitná voda 100 000 100 000 17 400 150 000 CELKEM 6 679 000 6 679 000 6 679 000 6 879 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 200 000 202 500 202 430 20 000 80 000 80 000 42 000 80 000

2333 Úpravy drobných vodních toků 190 000 190 000 38 509 310 000 7 085 000 7 085 000 6 898 000 7 175 000

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 570 000 570 000 286 835 4 100 000

3111 Mateřské školy 10 590 000 10 280 000 9 662 900 0 Oblast 6 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozp. Skutečnost Schválený
Paragraf Oblast 6 – Sociální věci rozpočet upravený 2020 rozpočet
3113 Základní školy 7 650 000 6 741 770 5 086 733 370 000
2020 2020 81 188 2021
3231 Základní umělecké školy 0 352 997 352 997 700 000 3399 Ostatní záležitosti kultury
150 000 150 000 150 000

3315 Činnosti muzeí a galerií 165 000 165 000 141 385 100 000 4329 Ostatní sociální péče 162 000 162 000 95 0

3319 Kultura 3 030 000 4 970 000 4 835 519 620 000 4375 Příspěvek na činnost Nízkoprahového 330 000 330 000 330 000 330 000
centra

3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 665 000 1 585 000 1 344 535 1 615 000 CELKEM 642 000 642 000 411 283 480 000

3412 Sportovní zařízení v majetku města 2 820 000 3 438 000 3 242 291 1 350 000

3421 Volný čas dětí 60 000 60 000 0 60 000 Oblast 7 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozp. Skutečnost Schválený
650 000 Paragraf Oblast 7 – Příspěvkové organizace rozpočet upravený 2020 rozpočet
3512 Stomatologická péče – vybavení 1 500 000 1 500 000 1 496 827 200 000
ordinace 2020 2020 2021

3612 Bytové hospodářství 150 000 277 250 276 900 3639 Technické a bytové služby – provozní 29 037 000 29 671 418 29 034 263 33 535 000
příspěvek
3613 Nebytové hospodářství 6 500 000 12 590 000 12 440 130 0 

14

3612 Bytové hospodářství 4 059 000 4 059 000 3 995 050 4 344 000 DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY (STROJNÍK)
3613 Nebytové hospodářství MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
3322 Zálohy na el. energii – Turecký altán 285 000 285 000 173 880 285 000 RUČNÍ BALIČ/KA
4350 Domov seniorů
3412 Sportovní zařízení Pěšinky 10 000 10 000 479 5 000 Významný regionální zaměstnavatel,
tradiční výrobce sklářských výrobků,
CELKEM 6 550 000 28 872 443 26 322 443 6 100 000
  společnost Crystal BOHEMIA, a.s.
10 364 000 10 456 100 8 526 796 9 792 000 hledá z důvodu rozšíření výroby nové
Oblast 8 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE kolegy a kolegyně na pracovní pozice:
Paragraf Oblast 8 – Dopravní obslužnost 50 305 000 73 353 961 68 052 911 54 061 000
Co nabízíme?
2292           Místo pracoviště: Světlá nad Sázavou, Zámecká 730
  CELKEM Schválený Rozp. Schválený
rozpočet upravený Skutečnost rozpočet Pracovní poměr: Práce na plný úvazek
2020 2020 Smluvní vztah: Pracovní smlouva
2020 2021
700 000 473 500 Režim práce: Nepřetržitý, krátký/dlouhý týden, 12ky„od šesti
700 000 50 000 do šesti“

      50 000 Mzda: Dle kvalifikace a profilu kandidáta + balíček
zaměstnaneckých benefitů, dotované stravování, možnost
Oblast 9 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozp. Skutečnost Schválený
Paragraf Oblast 9 – Ostatní rozpočet upravený 2020 rozpočet profesního růstu.

2020 2020 2021 A co požadujeme?
Vyučení v technickém oboru výhodou, akceptujeme základní
Převody vlastním fondům – pronájmy 3 107 000 vzdělání s odpovídající praxí. Důležitá je chuť do práce, ochota

6330 a prodeje bytů (příjem z prodeje 2 984 000 3 107 000 2 984 346 39 100 000 učit se nové věci, zodpovědnost a proaktivní přístup. Vše
ostatní vás naučíme ☺
bytového domu – 37 mil Kč) 795 000
6 886 000 Nástup možný ihned
6330 Převody vlastním fondům – lesní 15 000 2 984 000 6 692 000 6 692 000 Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte kontaktovat
hospodář 4 400 000
12 545 000 795 000 794 917 794 917 naše personální oddělení pro bližší informace.
6330 Převody vlastním fondům – energetika 95 000 6 886 000 10 471 263 46 586 917
Petra Pitáková
  15 000 10 009 15 000 Zámecká 730, Světlá nad Sázavou
Daň z nemovitosti + z převodu [email protected]
pol. 5326 nemovitosti 4 400 000 634 012 3 500 000
Platba DPH 12 639 750 12 639 750 18 000 000 +420 724 413 328
Daň z příjmu za město
95 000 74 389 95 000
2223 Výdaje BESIP – vybavení a opravy

CELKEM 23 941 000 24 035 750 23 829 423 68 196 917

Oblast ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozp. Skutečnost Schválený
10 Oblast 10 – POSKYTNUTÉ DOTACE rozpočet upravený 2020 rozpočet

Paragraf A DARY 2020 2020 2021

3312 Programová dotace kultura (pěvecké 112 500 112 500 112 500 112 000
soubory)

3419 Programová dotace – sport 2 080 000 2 080 000 2 080 000 2 080 000

3543 Programová dotace – zdravotně 1 000 1 000 1 000 1 000
postižení

4319 Programová dotace – zdravotně 5 000 5 000 5 000 10 000
postižení

4329 Programová dotace – zdravotně 30 000 30 000 30 000 34 000
postižení

4349 Programová dotace – zdravotně 44 000 44 000 44 000 50 000
postižení

4356 Programová dotace – zdravotně 40 000 40 000 40 000 50 000
postižení

4357 Programová dotace – zdravotně 15 000 15 000 15 000 15 000 67(-&819*: $ %&'( )*) ,+
postižení $*.1) ;. <*1$07

4347 Programová dotace – zdravotně 20 000 20 000 20 000 0 $ %&'( )*+ ,+
postižení (-)*.(/)0 12+4+1

4371 Programová dotace – zdravotně 20 000 20 000 20 000 35 000
postižení

Programová dotace – zdravotně

4379 postižení + Programová dotace – 188 000 188 000 188 000 195 000

prevence sociálně patologických jevů ,

!
-

$
-(
5512 Programová dotace – kultura (SDH) 37 500 37 500 37 500 0
380 000 380 000 207 812 330 000
3900 Individuální dotace 1
" =
% !
> [email protected]

  Příspěvky neziskovým organizacím 2 973 000 2 973 000 2 800 812 2 912 000
celkem

3639 Dotace DSO Světelsko 0 32 830 32 820 33 000
300 000 300 000 179 250 300 000
3900 Dary pro potřeby města 450 000 450 000 185 906 260 000
3 723 000 3 755 830 3 198 788 3 505 000

!
"


6171 Místní správa


# $
$

$ %
&
CELKEM
$'
$

'


(

  Schválený Skutečnost Návrh Schválený

$

'

Celkem výdaje rozpočet 2020 2021 2021 )
(

2020
238 106 000 233 461 037 243 384 817 243 384 817

!
Splátka úvěru a úroku – sportovní hala 8 261 000 8 261 000 8 261 000 8 261 000

"
#

VÝDAJE CELKEM 246 367 000 241 722 037 251 645 817 251 645 817

( ( *
+
+

+ + + $ *

15

Z HISTORIE

Klopotná cesta ke svobodě V

Politický, společenský a spolkový život ve Světlé 1860–1914.

Slavnosti zmíněné v minulém pokračování tohoto příspěvku taková oslava konala. Městská rada projednávala 15. března
měly většinou oficiální, ke státu a panovnické rodině loajální 1892 žádost Sázavanu, aby „obec zdejší převzala protektorát na
ráz, a snad kromě říjnové slavnosti z roku 1865 při nich chy- oslavu Komenského a slavnost tu hmotně podporovala.“ Žádosti
bělo zdůraznění národních a vlasteneckých prvků, které v teh- bylo vyhověno.
dejší české společnosti rezonovaly. Hlavním hybatelem nejen
kulturního, ale i vlasteneckého a tím i politického života ve Světelská veřejnost byla také svědkem hasičských slavností.
Světlé byl čtenářsko-ochotnický spolek Sázavan. Ostatně až do V roce 1888 oslavovali místní hasiči 10 let své činnosti a při té
konce 70. let 19. století kromě něj žádný jiný významný spo- příležitosti se sjezd německobrodské hasičské župy uskutečnil
lek ve městě neexistoval. Teprve založení jednoty dobrovolných 8. července ve Světlé. Již 24. června měla rada města na stole
hasičů v roce 1878 přineslo posílení spolkové činnosti. K dalším žádost „o udělení všemožné podpory ke dni župní schůze …
spolkům se ještě dostaneme. a okrášlení města vůbec a vítání cizích hostí.“ O pět let později,
konkrétně 7. září 1893, řeší rada obdobnou žádost a usnáší se,
Sázavan pořádal pro světelskou veřejnost např. Jablonského že v den slavnosti 16. září „jménem města uvítá sbory hasičské
večer, jak čtenáře Národních listů informovala zpráva ze 7. dub- pan starosta. K účasti na slavnosti bude vyzváno obecní zastu-
na 1881 (viz rubriku „Psalo se“ v tomto čísle SZ). Dnes veřej- pitelstvo, zaplatí se půl hektolitru piva. Měšťané vyzdobí své
nosti neznámý katolický kněz a obrozenecký básník Boleslav domy prapory.“
Jablonský (vlastním jménem Karel Tupý) zemřel v únoru 1881
a k uctění jeho památky se konaly takovéto večery v mnoha Velkou událostí měla být Palackého slavnost. Sté výročí naro-
městech. Možná nebude na škodu si připomenout jeden z citátů zení největšího Čecha 19. století, Otce národa Františka Palac-
z jeho díla: „Všecko na čas, pravda na věky.“ Zdá se, že v naší kého, slavili lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, vzpomín-
době se elita národa, pro kterou se lež stala téměř pracovním kové akce probíhaly i v cizině tam, kde žilo více krajanů, hlavně
nástrojem, ať už sedí na radnicích, nebo až „tam nahoře“, řídí ve Vídni a v USA. Protože na rok 1898 připadalo i 50. výročí
spíše citátem z úst Adolfa Hitlera: „Vítěze se nikdo neptá, zda zrušení roboty, obě akce se ve většině měst spojovaly. Ve Světlé
má pravdu.“ se ale něco zadrhlo.

O tři roky později slavil Sázavan dvacet let své činnosti. O ve- Tentokrát iniciativu převzala tělovýchovná jednota Sokol (ve
likém významu této oslavy pro město i okolí svědčí to, kolik Světlé byl Sokol založen v roce 1894). Na schůzi výboru jedno-
místa jí věnoval ve své Kronice Karel Seidler. Probíhala ve ty 22. března 1898 zazněl návrh, aby obec převzala organizaci
dnech 20. a 21. července 1884. „Uspořádána byla v podvečer slavnosti. Městská rada byla vyzvána k vyslání dvou delegátů do
slavnosti hudební a pěvecká akademie v divadelním sále za přípravného výboru, v němž by kromě nich a sokolů zasedali zá-
spoluúčinkování sl. Anny Milinovské a p. Bocka z Čáslavi, p. stupci hasičů, obou živnostenských spolků, záloženského spol-
Racka z Německého Brodu a p. Kybice z Ledče, světelských ku a dělnického spolku (o všech bude ještě řeč). Ale již 24. květ-
učitelů pp. Štirského, Eichlera, Zierise, Šindeláře a Schlesingera na sokolové na schůzi svého výboru smutně konstatovali, že se
a světelské hudební kapely.“ U toho ovšem nezůstalo, protože výbor pro přípravu Palackého oslavy rozpadl a sokolská jednota
následující den se konal oblíbený průvod, nezbytné služby boží zůstala na organizování slavnosti sama, i když s morální a fi-
a banket v divadelním sále. Největší senzací oslav ale bylo, když nanční podporou města. Bylo vyjednáno s německobrodským
ve večerním divadelním představení vystoupila hvězda Národ- pivovarem, který měl v té době pronajatý hostinec Na Poště, za-
ního divadla Otýlie Sklenářová – Malá.1 Její účast na oslavách jištění sálu a stanoveno datum slavnosti na 29. červen. Program
významně podtrhla prestiž světelských ochotníků. slavnosti byl projednáván ještě několikrát. Záležitost 50. výročí
zrušení roboty byla vyřešena alespoň částečně přednáškou p.
Velkou společenskou událostí byl pro Světlou koncert houslo- Pokorného při sokolském večírku pořádaném při otevření ve-
vého virtuosa Ondříčka2 27. června 1886. Odehrál se v diva- řejné čítárny 12. června. Na vlastní Palackého slavnost bylo na-
delním sále v hostinci Na Poště za spoluúčinkování mistrovy plánováno veřejné cvičení, učitelský sbor vzal na sebe pořádání
manželky a německobrodských umělců sl. Hadačové a p. Racka. akademie. Hlavní projev měl přednést poslanec Sokol3, ten ale
Součástí koncertu bylo i vystoupení pěveckého kvarteta slože- svou účast odřekl a o totéž byl požádán poslanec Dr. Brzorád4.
ného z učitelů světelské obecné školy. Zprávu o koncertu přines-
ly Národní listy i Národní politika. Přípravě i průběhu slavnosti se obšírně věnuje jednatelská
zpráva přednesená na valné hromadě Sokola 2. února 1899
V roce 1899 slavil Sázavan 35 let svého trvání. Program slav- (jednatelem Sokola byl v té době Stanislav Hadrava). Zpráva
nosti, který se příliš nelišil od toho z roku 1884, si můžeme pře- kritizuje hlavně těžko pochopitelný přístup zástupců zeměděl-
číst v článku z Národních listů (viz rubriku „Psalo se“ v tomto ců k výročí zrušení roboty: „Úmyslem jednoty bylo pořádati
čísle SZ). Jen ta slavná diva už nepřijela. jej s památkou padesátiletého zrušení roboty, a proto pozván
sl. hospodářský spolek zdejší za spolupůsobení, kteréhož se vý-
V březnu 1892 uplynulo 300 let od narození Jana Amose Ko- znam památky té nejvíce dotýká. Hospodářský spolek však tuto
menského a čeští vlastenci této příležitosti využili k oslavám, ignoroval a prohlásil dopisem ze dne 4. dubna, že slavnosti té se
nepříjemným svým národním zaměřením a oslavencovým ná- korporativně nezúčastní, jelikož stanovy jeho to nepředpisují.“ 
boženským vyznáním úřadům i katolické církvi. I ve Světlé se

16

V roce 1898 vyrostl památník 50. výročí zrušení roboty v Nové Vsi Když už je zde zmínka o činnosti Sokola, který si jistě zaslou-
ží samostatné pojednání, nelze nevzpomenout jednoho z nej-
 S tímto přístupem koresponduje i obsah příspěvku neznámého významnějších kroků tohoto spolku, kterým je založení první
dopisovatele ze Světlé v Národních listech z 29. dubna 1898, knihovny pro veřejnost ve Světlé. O tom, že knihovnu pro své
nazvaného případně Uvědomělost rolnictva na Světelsku (viz členy měl spolek Sázavan, už víme. Sokolská knihovna ale byla
rubriku „Psalo se“ v tomto čísle SZ). pro všechny obyvatele Světlé a na popud místostarosty Sokola
O oslavě narozenin Palackého informuje i světelský děkan MUDr. Duffeka si mohli půjčovat knížky i obyvatelé okolních
P. Chaloupka v Pamětní knize děkanství: „1898 oslaveny sto- obcí, ovšem jen když alespoň tři jejich obyvatelé byli členy svě-
leté narozeniny Fr. Palackého. Ve Světlé v sále byla přednáška telského Sokola. Knihovna byla otevřena veřejnosti 23. února
a přitom zároveň oslavena 50 ročnice zrušení roboty; této osla- 1896, velmi brzy po založení Sokola. Byla umístěna v hostinci
vy se zúčastnilo velké množství venkovského obyvatelstva, staří Na Poště, jehož sál sloužil sokolům i jako tělocvična. Knihy byly
vzpomínali, jak se jim vedlo v době roboty.“ Kdy se přednáška získávány dary, méně často nákupy, protože knihy byly zpo-
konala, není z poznámky zřejmé, a protože s téměř absolutní čátku půjčovány bezplatně. Místostarosta Sokola MUDr. Otto
jistotou lze tvrdit, že se pan děkan oslav nezúčastnil (Palacký Duffek byl zároveň předsedou čtenářsko-ochotnického spolku
byl evangelík a sokolové byli pro katolickou církev totéž, co Sázavan a z této výhody sokolská knihovna těžila, neboť Sá-
čerti), ví o události z doslechu a zřejmě má na mysli ne přímo zavan několikrát věnoval pro něj nepotřebné a často dosti opo-
Palackého oslavu, ale zmíněné otevírání čítárny již 12. června. třebované knížky Sokolu. V lednu 1897 jich bylo více než 90,
Výročí zrušení roboty si důstojně připomněla alespoň obec v květnu 46 atd. Prvním knihovníkem v době, kdy se knihovna
Nová Ves u Světlé. Tam byl postaven kamenný památník, který připravovala, byl Josef Podpěra, ještě v roce 1895 ho vystřídal
tuto událost připomíná. Jestli se na jeho realizaci podílel i zmí- Hynek Syrovátka. Od října 1898 pak mnoho let tuto funkci za-
něný hospodářský spolek, budiž mu to přičteno k dobru. Nápis stával Antonín Kratochvíl. Tuto bohulibou činnost podporovala
na památníku ovšem říká, že jej věnoval veřejnosti rolník Jan i radnice, která se zavázala každý rok finančně pomoci knihovně
Tejkal. částkou 20 zl. Knihovna zanikla až po první světové válce, když
Od konce 19. století do roku 1914 se některé oslavy pravi- vznikla knihovna městská.
delně opakovaly. Sokolové si každoročně v červenci připomí-
nali výročí upálení Mistra Jana Husa (viz rubriku „Psalo se“ Poslední dvě akce důležité pro veřejnost už Sokol nestačil do-
v tomto čísle SZ) přednáškou, akademií nebo zapálením hra- táhnout do konce. V roce 1914 se začaly podnikat první kroky
nice. Vzpomínala se výročí Havlíčka, Komenského, Palackého k získání licence na provozování biografu a jednalo se s bratry
a při kulatých výročích i dalších představitelů národního života. Čiháky, známými českými vzduchoplavci, o jejich vystoupení
Do různých vlasteneckých oslav se na začátku 20. století začaly ve Světlé. (5) Obojí však překazilo vypuknutí války.
zapojovat i politické strany, jejichž místní organizace byly ve
městě zakládány. Městská rada např. na začátku července 1909 A nakonec ještě zmínka o dvou čestných měšťanech, o jejichž
projednávala žádost o povolení veřejné přednášky na náměstí jmenování se rozhodlo na samém začátku 20. století. 24. srp-
k oslavě M. Jana Husa. Žadatelem tentokrát nebyl jen Sokol, ale na 1902 to byl Karel Seidler (1839–1911), ředitel světelského
i místní organizace Národně sociální strany. velkostatku, dlouholetý funkcionář místní i okresní školní rady,
mecenáš škol, autor Kroniky města Světlé.

Slavnostní ráz měla schůze městského zastupitelstva svolaná
na 13. květen 1905. Čestným měšťanem byl tehdy jmenován
kníže Jiří z Lobkovic6 u příležitosti jeho sedmdesátin.

(Pokračování příště)

Josef Böhm

Poznámky:
1 Otýlie Sklenářová – Malá (1844–1912), jedna z nejvý-

znamnějších (a také nejkrásnějších) českých hereček
všech dob, hrála v Prozatímním a v Národním divadle.
V dramatické škole Národního divadla a na pražské kon-
zervatoři patřily k jejím žákům pozdější hvězdy českého
divadla i filmu.
2 František Ondříček (1857–1922) byl český houslista a hu-
dební skladatel. Houslisty byli i jeho děd, otec, tři bratři
a dvě sestry. Jeho manželka Anna Ondříčková – Hlaváčko-
vá (1860–1918) byla členkou opery Národního divadla.
3 Josef Sokol (1831–1912), pedagog a politik, mladočeský
poslanec Říšské rady za Pardubice.
4 Eduard Brzorád (1857–1903), rodák z Německého Brodu,
advokát, starosta Brodu i tamního Sokola, byl třikrát zvo-
len za mladočechy do Říšské rady, 1892–1903 byl poslan-
cem Českého zemského sněmu za okres Ledeč.
5 Světeláci měli možnost vidět leteckou exhibici Evžena Či-
háka v Německém Brodě už v roce 1911.
6 Jiří Kristián z Lobkovic (1835–1908) byl konzervativní
politik, nejvyšší maršálek království, stoupenec českého
státoprávního programu.

17

Psalo se

Národní listy 7. 4. 1881

Národní listy 8. 7. 1898

Národní listy 29. 4. 1898 Národní listy 13. 8. 1899

ŠKOLSTVÍ

Ženy z Mateřského centra Rolnička rozdávaly radost ke dni žen

Mateřské centrum Rolnička ve Světlé nad Sázavou je kvůli
vládním nařízením už delší dobu uzavřené. Místnosti, kde se jin-
dy prohání děti a je slyšet smích a veselí, nyní zejí prázdnotou.
Hračky jsou uklizené, židle obrácené na stolech a vše vypadá
tak nějak smutně. To ale neznamená, že by Rolnička nemohla
rozdávat radost. U příležitosti Mezinárodního dne žen se pra-
covnice a dobrovolnice z Rolničky rozhodly potěšit ženy nejen
ze Světlé.

Do výroby přáníček k MDŽ se pustily Marie Mašková a Ma-
ruška Mašková, Jana Benáková, Milena Ptáčníková, Marie Ku-
pilíková a Jana Skořepová, která uháčkovala motýlky. O výtvar-
nou část se také zasloužil světelský malíř Ladislav Láznička,
který na přáníčka namaloval ptáčky s kytičkou, jako symboly
jara. „My jsme pak společně dotvořily celé přáníčko a napsaly
na něj přání Radost ženám,“ dodává jedna z autorek Maruška
Mašková.

18

Přáníčko ženy pojaly jako symbol jara a pomoci planetě Zemi,
aby se ještě více uzdravovala a zelenala. „Proto přání ve tvaru
planety a samotná planeta na ruce jako symbol ochrany od nás.
Nastříhala jsem včas proutky z vrby a svídy, aby na nich vypu-
čely lístečky a pustily se kořínky, takže si je ženy mohou zasadit.
Přáníčka jsme navěsily na větvičky, daly do sklenic a takto jsme
je slavnostně předávaly,“ vysvětluje Maruška Mašková symbo-
liku přáníčka a dodává, že obdarované měly z dárku ohromnou
radost.

Celkem Rolnička předala pětapadesát originálních, ručně vy-
ráběných přáníček. Radost budou dělat ženám v Domově pro
seniory a také v Denním stacionáři ve Světlé nad Sázavou. Přá-
ní k MDŽ také dostaly ženy, se kterými Rolnička spolupracuje.
Budou se zelenat na městském úřadě, v kanceláři městské poli-
cie, v kulturním zařízení KyTICe v kanceláři divadla a u ředitel-
ky Jany Kupčíkové, městské knihovně, v dětské ordinaci lékař-
ky Slávky Pavlíkové, NCéčku, v kanceláři firmy Lion Products,
s. r. o., u Věry Kopecké, která se věnuje Patchworku, u Renaty
Kopecké, která je logopedka, v Oblastní charitě Havlíčkův Brod
a MC Zvoneček Havlíčkův Brod.

Text: Michal Mašek
Foto: Jan Šafránek

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona v období

od 3. května 2021 do 7. května 2021.

Rodiče vyplní žádost o přijetí (ke stažení na stránkách MŠ – mssvetlans.cz – nebo osobní předání
v kanceláři MŠ Lánecká 698 od 9 do 11 hod). Povinné očkování doložíte potvrzením od dětského lékaře.

Předání žádostí:
1) do datové schránky školy ypxt4j
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!)

[email protected]
3) osobní podání do poštovní schánky MŠ Lánecká 698
4) poštou na adresu MŠ Lánecká 698, 582 91 Světlá nad Sázavou

Pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.),

je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Přidělení registračního čísla – při zaevidování žádosti vám přidělíme jedinečné registrační číslo, které

vám bude sděleno e-mailem od 14. května 2021.
Seznam přijatých dětí (podle registračních čísel) bude zveřejněn 1. června 2021.

Telefon pro případné dotazy:
Chládová – 777 550 581
Zemanová – 777 541 865

19

Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou

Vážení rodiče, milí noví žáci, zájemci o studium v naší ZUŠ, NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD ZÁŘÍ 2021
blíží se jaro, což pro naši základní uměleckou školu znamená Pro školní rok 2021/2022 připravujeme otevření nového stu-
příjemnou povinnost, která spočívá ve vyhledávání nových ta- dijního oboru Nahrávání a tvorba hudby v počítači.
lentů a zájemců o studium v základní umělecké škole. Tento studijní obor bude vyučován pod vedením pana učitele
Současná situace však není příliš příznivá, veškeré prezen- Štěpána Smetáčka jak v ZUŠ Světlá nad Sázavou, tak i na po-
tační možnosti naší společné práce popírá a znemožňuje. Pevně bočce ZUŠ v Golčově Jeníkově a přináší příležitosti pro mladé
věřím, že v příštím školním roce 2021/2022 se budeme všichni zvukaře i hudebníky, kteří si své skladby chtějí sami nahrát, di-
moci setkávat jak ve škole, tak i na jevištích, vernisážích a při gitálně zpracovat a následně prezentovat formou audio CD, či
dalších příležitostech, které umožní prezentovat schopnosti a in- elektronického odkazu na vlastním webu.
terpretační dovednosti všech oborů a všech žáků naší školy, Vzhledem ke skutečnosti, že se žáci tohoto oboru budou učit
Z výše uvedených důvodů volím tuto, v této době pro mne obsluhovat a ovládat jemnou audio techniku a musí porozumět
jedinou možnou, cestu k oslovení nových mladých zájemců základním odborným termínům, je určena spodní věková hrani-
o studium na naší škole. V případě zájmu o studium je zapotřebí ce. Do tohoto studijního oboru budou přijímáni žáci od 11–12
vyplnit elektronickou přihlášku na www.izus.cz anebo na webo- let věku (6. třída ZŠ).
vých stánkách školy www.zussvetla.cz v záložce „Obory“. Tento studijní obor zatím není zanesen ve školním vzděláva-
Další možností je kontaktovat telefonicky nebo e-mailem paní cím programu a není možné vyplnit elektronickou přihlášku,
Evu Dvořákovou a v neposlední řadě i mne. vše se v současné době připravuje v rámci legislativy. Pro bližší
Pro zájemce o studium na pobočce ZUŠ v Golčově Jeníkově, informace kontaktujte přímo pana učitele
kontaktujte vedoucí pobočky ZUŠ, paní učitelku Ilonu Flídro- Štěpána Smetáčka, e-mail: [email protected]
vou anebo mne. anebo ředitele Romana Kostince e-mail: [email protected]
Eva Dvořáková: tel.: 721 052 003
e-mail: [email protected], tel.: 606 672 325 V září 2021 se na Vás těším já i celý kolektiv pedagogů ZUŠ
Ilona Flídrová: Světlá nad Sázavou a pobočky ZUŠ v Golčově Jeníkově.
e-mail: [email protected], tel.: 776 182 001
Roman Kostinec: Roman Kostinec dipl. um.
e-mail: [email protected],tel.: 721 052 003 ředitel školy

ZUŠ Světlá nad Sázavou otvírá
nový studijní obor

Nahrávání a tvorba hudby v po

Pod vedením pana Štěpána Smetáčka se noví žáci zaměří na práci s audiotechnikou, na práci s
audiozáznamem a jeho následným zpracováním.

Tento nový studijní obor přináší příležitosti pro mladé "zvukaře" anebo hudebníky, kteří si svou píseň chtějí
nahrát a prezentovat sami.

Pro toto nové studijní zaměření vytváříme na prvním stupni studia dvouletý a na druhém stupni čtyřletý
učební plán. Pro II. Stupeň základního studia je realizováno jednoleté přípravné studium. Přípravné
studium na 1. stupni není realizováno, možnost studia je až od 6. ročníku 1. stupně.
(6. roč. ZŠ anebo od 12 let. Ne vždy odpovídají ročníky v ZUŠ třídě v ZŠ)
Odůvodnění:

U studijního zaměření Nahrávání a tvorba hudby v počítači je nutností určitý stupeň duševní vyspělosti
žáků tohoto studijního oboru, zvládnutí základů anglických pojmů a chápání jejich významů v praxi, při

vlastní práci. Dalším důvodem je práce žáků přímo s nahrávací technikou a následné zpracování
v digitálním zařízení (PC).

Výuka bude probíhat jak v ZUŠ Světlá nad Sázavou, tak na pobočce Golčův Jeníkov

20

Škola při distančním vzdělávání

Při hodině literatury žáci 6. třídy řešili úkol. Podobně jako konkrétně platformu Meet pro synchronní výuku a Učebnu pro
hlavní hrdina měli děti vyjmenovat svá tři největší přání.
Ještě před rokem by to byl nový telefon, lepší tablet, poslední zadávání úkolů. Podle potřeby používáme i mail, telefony a růz-
počítačová hra. A nyní? Na prvním nebo maximálně druhém
místě všechny děti uvedly: „Ať se vrátíme do školy.“ né vhodné další aplikace. Je možné využívat i off-line výuku,

Distanční vzdělávání trvá s přestávkami právě rok. Pro žáky což je vzdělávání na dálku, které neprobíhá elektronicky. Nej-
se s novým školním rokem stala distanční výuka povinná. Tato
forma vzdělávání je náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy. častěji se jedná o samostudium a plnění praktických úkolů, např.
Je těžké vše důkladně vysvětlit a při tom nenutit děti vysedávat
dlouhé hodiny u počítačů, je takřka nemožné důsledně prověřit ve výchovách. Vládní ustanovení umožňuje i poskytování indi-
osvojené učivo. Neproběhly školní výlety, sportovní a umělecké
soutěže, vědomostní olympiády, nescházejí se zájmové kroužky, viduálních konzultací ve škole, žák může po domluvě docházet
neuskutečnily se kurzy (v našem případě plavecký, lyžařský, vo-
dácký, turistický), prvňáčci přišli o zápis, devítky o školní ples. za vyučujícími doplnit si úkoly, procvičit náročnější učivo, kon-

Během letošního školního roku se vzhledem k různým opatře- zultovat látku, kterou doma nepochopil.
ním osmkrát měnil rozvrh. Od 1.3. se distančně vzdělávají děti
všech ročníků. Zejména pro rodiny s více dětmi nastal problém Učitelé a asistenti pedagogů buď vzdělávají z domova v rámci
se zvýšenými náklady na technické vybavení. Je nutné mít nejen
kvalitní internetové připojení, ale také dostatek počítačů nebo home office, nebo pracují ze školy. Hodně záleží na předmětu
tabletů a prostoru pro vyučování, protože online hodiny se často
překrývají. Naštěstí máme školu dostatečně vybavenou výpo- nebo na konkrétním probíraném učivu. (Například pro hodinu
četní technikou, řadu pomůcek jsme dokoupili z dotace MŠMT.
V současné době máme více než 40 přístrojů bezplatně půjče- geometrie potřebuje vyučující sdílet žákům praktické ukázky
ných našim žákům, a tak alespoň nemusíme řešit, že některé děti
nemají k dálkovému vzdělávání přístup. prostřednictvím rýsování na tabuli, při chemii ukázky pokusů

Učitelé mohou při distančním vzdělávání využívat tři modely. na interaktivní tabuli apod.) Ve spolupráci se světelskou knihov-
Prvním je synchronní on-line výuka, při které je učitel propojen
s žáky prostřednictvím nějaké komunikační platformy ve stej- nou se nám například podařilo zpestřit hodiny vysíláním přímo
ném čase. Obvykle pracuje celá třída (někdy početnější třídu dě-
líme na skupiny) stejně jako ve škole, jen prostřednictvím kame- z knihovny. Téměř každý den řešíme nějakou novou výzvu: jak
ry a mikrofonu na počítači. Druhým způsobem je asynchronní
výuka, žáci pracují samostatně vlastním tempem na zadaných budoucí prvňáčky seznámit s prostředím školy, jak žáky kvalit-
úkolech, pak je zasílají svým učitelům, kteří je opraví a oko-
mentují. Pro tyto dva typy výuky využíváme prostředí Googl, ně připravit na přijímací zkoušky, ale i kde vzít úhloměry, když

jsou zavřená papírnictví, jak rozdat žákům nové učebnice, atd.

ZŠ Komenského byla pověřena poskytováním péče o děti

zaměstnanců vybraných profesí. Od začátku nouzového je pro

rodiče, kteří pracují v profesích krizové infrastruktury (zdravot-

níci, poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci integrovaného

záchranného systému a bezpečnostních sborů atd.) zajištěna pro

jejich děti ve věku do 10 let celodenní péče ve škole. Nejedná

se pouze o dozor nad dětmi, ale žáci si ve škole napíší úkoly,

mohou se zúčastnit on-line výuky se svojí třídou.

Stejně jako naši žáci si z celého srdce přejeme vrátit se k den-

nímu vzdělávání. Distanční vzdělávání nám všem vzalo sociál-

ní kontakty, společnou radost z práce i z výsledků vzdělávání.

Výuka je časově náročná pro rodiče i učitele, kteří jsou často

také rodiči. Všem, kteří v této složité době spolupracují, ale také

chápou a tolerují, patří velké poděkování. JM

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

Máme první místo v soutěži o nejlepší Samostatnou odbornou práci

Vítězem je kovář Pavel Linhart
Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Centrem pro za-
jišťování výsledků vzdělávání pořádá již řadu let soutěž ur-
čenou žákům vybraných tříletých učebních oborů. Ti jako
součást své závěrečné zkoušky vytvářejí podle zadání Sa-
mostatnou odbornou práci (SOP). Školy pak mohou hotové
práce přihlásit do výše zmíněné soutěže. V podzimních měsí-
cích potom porota hodnotí zaslané výrobky a vybírá nejlepší
z nich.
Nás se týkají dva obory, jejichž studenti se mohou zapojit
– umělecký kovář a umělecký keramik. Nabídku využíváme
pravidelně a ne poprvé si odvážíme nejcennější trofej. Letos
to byl Pavel Linhart s prací Kovářský svěrák, který vybojoval
první místo. K cennému i zaslouženému úspěchu mu gratulu-
jeme. Škoda jen, že kvůli pandemii byl zrušen slavnostní ce-
remoniál, během něhož si ocenění mladí řemeslníci přebírali
diplomy z rukou ministra průmyslu.

Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka

21

Výstava Element sklo –
Matérie fantazie

Mezi exponáty jsou zastoupeny práce našich studentů Jana Exnara nebo Františka Janáka. Firma Bomma je zde důstoj-
i pedagogů ným reprezentantem sklářského designu.

Od 18. února 2021 probíhá v Oblastní galerii Vysočiny v Jih- Výstava byla zatím z důvodu vládních omezení uzavře-
lavě výstava s názvem Element sklo – Matérie fantazie, která na, ale pevně věříme, že do 16. května, kdy výstava končí,
představuje autorskou tvorbu současných sklářských výtvarní- budeme mít možnost tuto přehlídku vidět naživo. Více infor-
ků, design sklářských provozů i práce studentů středních odbor- mací můžete najít už teď na našich sociálních sítích nebo na
ných škol. Místně se zaměřuje na oblast tří krajů – Vysočiny, www.sklonavysocine.cz.
jižních Čech a Dolního Rakouska. Přehlídka je součástí projektu
Vysočina sklářská 2020, který se kvůli omezením souvisejícím MgA. Milan Krajíček, zástupce ředitele
s šířením covidu protáhl až do tohoto roku.

Naše škola je zde zastoupena dílem Kult ženy studentky Yany
Vassilyevy a díly Mísa a Talíř studentky Elišky Bráchové z Ate-
liéru skla pod vedením MgA. Aleše Jírovce. Těší nás, že jsou
na výstavě prezentována i díla Martiny Janákové, Aleše Jírovce
a Milana Krajíčka, kteří jsou vedle pedagogické činnosti na naší
škole zároveň aktivními výtvarníky tvořícími se sklem.

Na výstavě můžete zhlédnout díla umělců původem i ze Svě-
telska a širšího okolí jako Jaroslavy Švarcové, Zdeňka Kunsta,

PROFIL PEDAGOGA

MgA. Andrea Vokřálová skripta, ze kterých mohou čerpat, protože žádná literatu-
ra není dostatečná nebo zatím neexistuje. Snažím se je
Interiérová a produktová desig- informovat o nových trendech, nových produktech nebo
nérka, vedoucí oboru Bytový zajímavých osobnostech a značkách na trhu. Nyní se sna-
architekt žíme studium zpestřit formou různých referátů o zají-
mavých architektech nebo interiérových značkách. Mou
Vystudovala SUPŠS v Železném největší odměnou jsou spokojení studenti, kteří už pra-
Brodě, obor malba skla. Poté cují v různých studiích nebo pokračují ve studiu na vysoké
pokračovala na VŠUP v Praze škole.“
u prof. Vladimíra Kopeckého.
Během studia vycestovala na
studijní stáže do Izraele a Fran-
cie. Po škole začala pracovat
jako vedoucí expozičního od-
dělení v Zoo Praha, kde se za-
bývala řešením výstav, expozic
a vzhledu informačních tisků
v zahradě. Pak se zaměřila na interiérový design a zača-
la pracovat jako stylistka a redaktorka v časopise Byd-
lení, kde se věnovala stylingu při focení interiéru, psaní
článků o zahraničních interiérech aj. V té době přišla
i možnost prezentovat svou návrhovou a realizační práci
interiérů pro pořad Bydlení je hra. Navrhování interiérů
se stále aktivně věnuje pod svou značkou Andys Design
nebo Kids Wall Decorations. Napsala knihu o dětských
pokojích „Dejte dětem pokoj“. Pravidelně prezentuje
v různých časopisech o bydlení.

Mimo jiné se věnuje pedagogické činnosti v Umělecko-
průmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou a na VOŠ
Michael, obor Design interiéru v Praze.

Na světelské Uměleckoprůmyslové akademii působí od
roku 2011 jako vedoucí oboru Bytový architekt. Stu-
denty vzdělává v praktické realizaci návrhů, připravuje
pro ně přednášky o materiálech, trendech či ergonomii.
S úspěchem také pomáhá studentům s přípravou na při-
jímací zkoušky na vysoké školy zaměřené na architektu-
ru nebo interiérový design.

Jak popisuje svůj pedagogický přístup?

„Ke studentům přistupuji jako ke svým kolegům. Učím
je ze svých zkušeností a připravuji pro ně teoretická

22

Pedagogové Akademie ve Světlé nad Sázavou se
zúčastnili online konference Kraje Vysočina

Dne 11. 3. se konalo online setkání vedoucích pracovníků Online setkání zahájil radní Kraje Vysočina pro oblast škol-
a učitelů Kraje Vysočina na téma „distanční výuka“. ství RNDr. Jan Břížďala, pod jehož záštitou se konference ko-
nala. Pak se již konference rozdělila do souběžně probíhajících
Kraj v týdnech před konferencí oslovil pedagogy středních sekcí, kde jednotliví pedagogové přednesli své desetiminutové
škol z Vysočiny, aby se podělili o své zkušenosti s online vý- příspěvky.
ukou, případně nabídli inovativní řešení pro inspiraci ostatním.
Z příspěvků pak byly vybrány ty nejzajímavější, které samot- Přestože byly mnohé techniky výuky a rady pro realizaci vyu-
ní pedagogové prezentovali přímo na online konferenci Kraje čování na dálku inovativní, všichni zúčastnění se nakonec shod-
Vysočina. li, že tento typ výuky považují pouze za nouzové řešení a že se
již těší na návrat svých studentů do lavic.
Z naší Akademie ve Světlé nad Sázavou byly na konferenci
nominovány hned dvě zástupkyně z řad pedagogů, aby před po- Celá konference byla nahrávána a video bude dostupné na
sluchači prezentovaly své postřehy: učitelka cizích jazyků Mgr. webu Kraje Vysočina.
Michaela Mutl a učitelka odborných předmětů Mgr. Olga Blaž-
ková, přičemž samotnou konferenci navštívila z naší školy řada Mgr. Michaela Mutl, učitelka cizích jazyků
dalších pedagogů i vedoucích pracovníků v roli posluchačů.

MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V LETOŠNÍM ROCE

Žáci posledních ročníků maturitních a učňovských oborů filové. Využili jsme toho ve všech oborech, aby se studenti
se chystají na svoje finále mohli soustředit opravdu jen na to, co je základem jejich bu-
doucí profesní dráhy.
Letošní konec školního roku nebude jednoduchý pro studenty • Posunuly se termíny všech částí zkoušek. Nemá cenu je zde
ani pro učitele a ředitele školských zařízení. Přece jen už téměř vypisovat, protože kdo ví, zda jsou definitivní. Také byl navý-
rok trvá distanční výuka, která se podepisuje nejen na znalos- šen čas na povinné didaktické maturitní testy.
tech, ale i na psychice žáků. • V březnu padlo rozhodnutí o redukci maturitních předmětů
profilové části zkoušky. Povinné zůstávají všeobecné a od-
Je tedy v pořádku, že MŠMT připravilo řadu změn a úprav borné předměty s výjimkou ústní zkoušky z českého a cizího
v průběhu zkoušek. Problematický je spíš způsob jejich vyhlašo- jazyka – zde se každý student může rozhodnout, zda je chce
vání, protože často některý z politiků vypustí nepodloženou in- podstoupit, či nikoliv.
formaci, která vzbudí klamné naděje a následně je dementována. • Další úlevy se dotýkají našich sociálních oborů, jejichž žáci
vypomáhali v nejrůznějších sociálních a zdravotnických zaří-
Jaký je stav nyní, tedy v polovině března? Podívejme se pře- zeních. Přejme jim to, za svou obětavost si to zaslouží.
hledně na dosud schválené úpravy. Vzhledem k nevypočitatelnosti šíření pandemie nelze vyloučit
• V lednu byly oficiálně zrušeny slohové písemné práce z čes- další změny a úpravy.
Popřejme proto všem studentům pevné nervy a zdar při finále
kého a cizího jazyka pro maturanty a písemné práce pro učně. jejich středoškolského studia.
• Jsou-li součástí maturit a závěrečných zkoušek zkoušky prak-
Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka
tické, může být jejich realizace posunuta na letní měsíce, a to
až do srpna. U nás však proběhnou v původních termínech
před prázdninami (pokud MŠMT dodatečně nenařídí jinak)
a budou přizpůsobeny podmínkám, v nichž se studenti v po-
sledních měsících připravovali.
• Ředitelé dostali pravomoc v druhém pololetí zrušit výuku
a tedy i klasifikaci předmětů, které nejsou pro daný obor pro-

23

Sociálně terapeutická dílna

Vážení čtenáři, v článku na tento měsíc jsme se rozhodli uvést a pracovní dovednosti dospělých osob s mentálním (případně
aktuální informace týkající se transformace Domova Háj. Jak kombinovaným) postižením. STD vychází z individuálního pří-
jste si již všimli, začátkem letošního roku byly ve Světlé nad stupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost. Klienti
Sázavou dostaveny domy blízko centra. Jedná se o budovy po- dostanou možnost udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti
stavené v rámci projektu Transformace Domova Háj II., který v oblasti sebeobsluhy, seberealizace a v dalších oblastech běž-
je z velké části financován Evropskou unií. Celý proces trans- ného života (úklid domácnosti, vaření, nakupování, péče o za-
formace příspěvkových organizací Kraje Vysočina koordinuje hradu, tvorba v keramické, kreativní dílně a dřevodílně), dále
Odbor sociálních věcí z Krajského úřadu v Jihlavě. získají základní přehled o možnostech pracovního uplatnění (ex-
kurze na pracoviště, podpora při zpracování životopisu, nácvik
Ve dvou rodinných domech bude poskytována pobytová so- přijímacích pohovorů atd.). Služba je určena nejen pro klienty
ciální služba celkem dvanácti klientům. Služba bude zajiště- pobytových služeb Domova Háj, ale i pro další osoby patřící do
na týmem pracovníků, kteří jim poskytnou celodenní podporu cílové skupiny služby.
a péči. Stěhování je plánováno na červen 2021. Vedle uvedených
rodinných domů je postavena větší budova, v níž bude umístěno V případě jakýchkoli dotazů týkajících se STD můžete kon-
zázemí managementu Domova Háj. V prostorách této budovy taktovat sociální pracovnici, kterou je Mgr. Pavlína Dvořáková
dále vzniklo zázemí pro nově poskytovanou sociální službu – (tel. č. 733 599 638, e-mail: [email protected]).
sociálně terapeutickou dílnu.
sociální pracovníci Domova Háj
Provoz sociálně terapeutické dílny (dále STD) bude zahájen
k 1. 4. 2021. Cílem služby je podporovat a rozvíjet sociální

KULTURA

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ Vstupenky zůstávají v platnosti.

26. dubna: Štefan Margita – Náhradní termín je 19. prosince 2021

VÝSTAVA XØVXCTPÈMĵ PGRTQHGUKQP¶Nĵ 5XüVGNUMC
X MXüVPW je ZRUŠENA.

Duben v městské knihovně

Beletrie záhadného důvodu stěhují cizí lidé. Co se děje a jak k tomu do-
šlo? Za tajemným prodejem domu se skrývá víc, než je vidět na
Sandra Brownová: Zachráněné dopisy první pohled. Ve zdánlivě bezpečném a harmonickém prostředí
– Milostná romance zkušené americké autorky, jejíž hrdinka středostavovského předměstí na jihu Londýna se rozjela hra, ve
po tragické události těžce hledá sílu k novému začátku. Když které zdaleka nejde jenom o majetek.
Kylin manžel zahyne při teroristickém útoku v Káhiře, zhroutí
se jí svět a upne se na novorozeného syna. Po čase si s kamarád- Petr Eidler: Případ Aleny Struskové
kou otevře květinářství a žije poklidně a spokojeně. Ovšem jen
do chvíle, kdy jí do života vtrhne jiný muž. – Detektivní příběh o pátrání po zmizelé ženě, která se roz-
Louise Candlishová: Náš dům
– Náš dům je psychologický thriller, který čtenáře udržuje hodla hledat svého neznámého otce. Alena Strusková se naro-
v neustálém napětí a nejistotě. Do domu Fi Lawsonové se ze
dila bezprostředně po skončení druhé světové války, její matka

byla až do osvobození vězněna v terezínském ghettu a nikdy

dceři neřekla, kdo je jejím otcem. 

24

 Alena Jakoubková: Pod lampou není vždy tma Kateřina Stibalová: Čínou nahoru i dolů
– Hlavními protagonistkami románu pro ženy jsou dvojčata – Autorka projela s batohem na zádech řadu asijských zemí
a nevynechala ani Čínu. Vzdor všemu, co o ní věděla, ji zatou-
Klára a Gábina, které mají rády přehled a všemu musí přijít na žila vidět na vlastní oči. Žádné velké dobrodružství ani politické
soudy, chtěla jen pohodu a krásu všude kolem. Jak byla naivní!
kloub. Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví skoro každý, kde se Výčet svých chyb předkládá pro pobavení i inspiraci.

co šustne, ale sestry, dvojčata Klára a Gábina, to vědí do puntí- Knihy pro děti a mládež

ku. A strašně rády do všeho strkají nos. Magda Garguláková:Kniha plná protikladů
– Proč se spolu slon a kuře nepohoupou? Přece proto, že slon
Táňa Keleová-Vasilková: Julinčina pekárna je těžký a kuře lehké! Život je protikladů plný: věci jsou studené,
– Klára je svobodná, bezdětná čtyřicítka, ale její život je přesto špičaté nebo páchnoucí… takže samozřejmě existují také věci
naplněný. Láskou, přátelstvím a sny. Těmi, co se jí zdají v noci, teplé, oblé a voňavé. M/1
a těmi, které sní ve dne.
Marcela Kotová: Adam detektivem
Ema Labudová: Lada u ledu – Snad každý kluk by se chtěl stát policistou, jezdit autem
– Román talentované autorky s tématem mentální anorexie, s majáky, nosit uniformu, střílet z pistole, honit zloděje a řešit
kterou trpí protagonistka příběhu Lada, se odehrává na přelomu záhadné případy. Adámek po tom také touží a jeho sen se mu
70. a 80. let 20. století. Sedmnáctiletá Lada trpí anorexií. Nějaký skoro splní na dětském letním táboře. M/2
čas trvá, než si rodiče všimnou, že výrazně zhubla - nebo spíš,
že je vyzáblá na kost a začnou s domácí léčbou. Simona Petrová: Případ neposlušných kůzlátek
– Dědeček s babičkou si pořídili kozu Sáru a ta měla dva nepo-
Julie Mayhewová: Bezvýchodná situace sedné kozlíky, Puntíka a Kopýtka. Ti se jednou zatoulali, všichni
– Thriller je zasazený do sugestivního prostředí mlžného ost- je hledali a pomoc nabídl i lesní detektiv lišák Viktor. M/2
rova, obydleného nepřístupnou náboženskou komunitou. Ostrov
Skřivan halí po sedm měsíců v roce mlha. Ještě než se opět na Václav Dvořák: Já, Finis
dlouho ocitne v izolaci, připlují tři cizinci. – Zemi už dlouho ohrožuje plíživé nebezpečí. Ze Země se
ztrácí kluci. Přesně v den svých osmých narozenin beze stopy
Kathryn Taylorová: Léto divokých květin zmizí. Lidé ztratili veškerou naději, dokonce si už ani nekladou
– Román vypráví příběh mladé ženy, která musí pro svou klid- otázky kdo, kam a hlavně proč chlapce unáší. M/3
nou budoucnost vyřešit tíživé rodinné tajemství.
Diana Kutilová: Naděje nikdy nekončí
Daniel Valchovník: Bílý Afričan – Hlavním hrdinkám Róze, Simoně a Zdeňce je už 15, mají
– Život obyčejného mladíka od základu změní nabídka pra- občanku a chodí na střední školu. Během jednoho roku toho
covní cesty do Mosambiku. Ze stereotypního způsobu života se zažijí opravdu hodně, musí se vyrovnat se ztrátou kamarádky,
na horké africké půdě stává dobrodružství. zvládnout první zkušenosti s láskou i zradou. M/3

Naučná literatura Eva Kodýmová

Václav Miko: Vatikán: odhalené hříchy Svatého města
– Vatikán je považován za historicky nejvýznamnější posvát-
né místo na světě, které je zahaleno značným tajemstvím. Není
proto divu, že se novináři a badatelé zaměřují na záhady, které
se dějí za nepřístupnými zdmi Vatikánu.

CO VÁS ZAJÍMÁ

Zvířata z Pavlova představují nové webové stránky

Profesionální fotografie, všechny podstatné informace, novin- přehled zvířat k adopci včetně jejich životních příběhů, ale také
ky, přehledný seznam zvířat k adopci i vzdělávací sekce včetně Novinky, v rámci kterých budou pracovníci z Pavlova pravidel-
ekologické výchovy a aktivit směřujících k ochraně fauny i flo- ně zveřejňovat nejrůznější aktuality ze života ve stanici. „Hned
ry. To vše a ještě mnohem víc obsahují nové webové stránky z domovské stránky se zájemci dostanou k pokynům co dělat,
záchranné Stanice Pavlov www.stanicepavlov.cz. když najdou poraněné nebo nemocné zvíře, přidáváme tipy, jak
živočichům i přírodě kolem nás pomáhat a mateřinky a základní
„Zhruba před rokem jsme se rozhodli, že pro naše příznivce i střední školy zase ocení přehled všech možných výukových
připravíme nové webové stránky, které budou odpovídat součas- programů, které s námi děti, žáci a studenti mohou absolvovat,“
ným trendům. Chvíli nám to zabralo, ale nové webové stránky přibližuje Zbyšek Karafiát.
jsou na světě,“ svěřil se ředitel záchranné Stanice Pavlov Zbyšek
Karafiát. Web nezapomíná ani na návštěvníky stanice. Získají informa-
ce o prohlídce stanice, časech komentovaných prohlídek, vstup-
Na webu potěší profesionální fotografie spolupracovníka ném, o možnosti ubytovat se v zrekonstruované vile v areálu 
stanice Jaroslava Loskota, celá řada fotogalerií, jednoduchý

 stanice, ale také o pravidelných akcích pro veřejnost, které jsou za roky pořádání
velmi oblíbené. Nechybí ani tipy na výlety v okolí.
Důležitá je osvěta
Záchranná stanice Pavlov se věnuje ekologické výchově už téměř třicet let. Každo-
ročně se přibližně třiceti výukových programů pro mateřské, základní i střední školy
zúčastní více než dva tisíce žáků. A tak je významná část webu věnovaná právě vzdě-
lávání. Pedagogové tu najdou přehled výukových programů rozdělený podle věku
dětí, včetně přehledné tabulky délky programu, kde se dá realizovat a v jakém ročním
období. Stránka s názvem Zapojte se jednoduše shrnuje všechny možnosti, jak se do
pomoci zvířatům mohou zapojit všichni zájemci, a další část obsahu zase přibližu-
je aktivity, které v Pavlově dělají pro ochranu přírody a celkově životního prostředí
a navíc přidává tipy lidem, kteří by se také rádi zapojili. „Pro začátek jsme připravili
několik podnětů, které chceme v průběhu času rozšiřovat. Například chystáme články,
respektive návody, jak uzpůsobit zahradu ještěrkám, jak vybudovat ježčí domeček
nebo třeba hmyzí hotel,“ prozradil další plány s webem Zbyšek Karafiát.
Webové stránky pro záchrannou Stanici Pavlov s ohledem na neziskovost projektu
velmi vstřícně a profesionálně připravila společnost VISI Brand, s. r. o. Děkujeme!
Více informací: Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., ředitel Záchranné stanice Pavlov,
tel.: 734 309 798

Po více než dvaceti letech se na
Vysočině objevila sova pálená, zemřela

po otravě jedem na hlodavce

V severnější části Vysočiny sova pálená vymizela před více než dvaceti lety. To se
letos změnilo, když tento středně velký druh sovy v závěru února zaznamenali lidé
v Havlíčkově Brodě. „Volali k nám do stanice, že sova nemůže létat, a tak jsme pro ni
vyrazili. Než jsme přijeli, bohužel uhynula,“ uvedl ředitel záchranné Stanice Pavlov
Zbyšek Karafiát s tím, že následné testy prokázaly, že se otrávila jedem primárně
určeným myším.

Nejednalo se o často diskutovaný Stutox, který slouží na trávení hrabošů na polích.
Ten se v těle hlodavců rozkládá, a pokud predátoři otráveného hlodavce nekonzumují
v celku, ale roztrhají ho, neměli by se sekundárně otrávit. Běžně dostupné jedy na
myši a potkany, jako je Lanirát, Ratimor, Killrat ale působí jinak. “Obsahují antiko-
agulanty, které brání srážlivosti krve, zvířata po požití ještě 3-10 dní žijí a postupně
hynou na vnitřní krvácení,” vysvětlil Václav Hlaváč, ředitel Regionálního pracoviště
Správa CHKO Žďárské vrchy, který se profesně problematice otrav věnuje.

„Potkany a myši domácí je možné hubit pouze jedem s odloženým účinkem. Jsou
totiž velmi chytří a když se někde objeví nová potrava, vyšlou mladého ochutnávače
a pozorují ho, jestli mu po požité potravě není špatně,“ doplňuje Petra Hulvová ze
záchranné stanice. Není náhodou, že otravy psů a koček, které jsou způsobeny antiko-
agulačními rodenticidy, patří k nejčastějším otravám vůbec. Veterináři doporučují mít
psa neustále na vodítku ideálně i s košíkem a domácí kočky raději vůbec nepouštět
ven z bytu.

Komplikovanější situace je s volně žijícími živočichy. “Je na čase, abychom se
vůči těmto typům jedů tvrdě vymezili a požadovali vývoj nových – v těle hlodavců
odbouratelných jedů. Jinak se pravděpodobně úspěšného návratu těchto soviček do
zemědělské krajiny nedočkáme,” vyzývá Zbyšek Karafiát.

Důležité je testování, vyšetření se ale dělá málo
Výzvy a požadavky na vývoj nových, bezpečnějších v těle hlodavců odbouratel-
ných jedů je nutné podepřít argumenty. Jenže údajů mají ochránci přírody málo. „Po-
kud by se nejednalo o sovu pálenou, ale o běžný druh, jako je kalous nebo poštolka,
na otravu bychom nepřišli, protože bychom je na vyšetření neodeslali. Testy, které
prokážou otravu, stojí přes dva tisíce korun. Přitom většinou je musí zaplatit záchran-
né stanice, které na podobná vyšetření nemají peníze,” vysvětluje Zbyšek Karafiát
a připomíná: „Po kauze se Stutoxem, kdy stanice přinášely informace o otrávených
necílových zvířatech, skončila podpora už tak podfinancovaných záchranných stanic
ze strany ministerstva zemědělství. Přesto jako věčný optimista věřím, že to byla jen
nešťastná shoda náhod. Pokud ovšem taková data nebudou, nebudou ani argumenty
proto nepovolit plošné trávení v celém Česku.”

Díky dárcům mohla stanice v Pavlově odeslat sovu na vyšetření a zjistit, proč
uhynula. „Podobné testy by bylo vhodné zajistit v přibližně dvou desítkách pří-
padů ročně. Přitom v roce 2020 jsme jich objednali pět,” uzavřel Zbyšek Kara-
fiát s díky všem podporovatelům stanice.

Ještě před kolektivizací zemědělství byly sova pálená podobně jako sýček
obecný na Vysočině běžně hnízdícím druhem. Momentálně oba druhy figurují
na seznamu silně ohrožených a jejich početnost dlouhodobě klesá, na Vysočině
se nevyskytují vůbec. V Česku hnízdí poslední stovky (v případě sýčka desítky)
párů. Jedná se o citlivé sovičky spjaté se starým způsobem hospodaření, kdy
v krajině bylo hodně hmyzu, málo jedů a méně antropogenních pastí.

Více informací:
Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., ředitel záchranné Stanice Pavlov, tel.: 734 309 798
Ing. Václav Hlaváč, ředitel RP Správa CHKO, zoologie, tel.: 602 205 590
Mgr. Petra Hulvová, záchranná Stanice Pavlov, tel.: 777 974 848,

Spolupráce zemědělců, ochránců
přírody i veřejnosti může zachránit

desítky mláďat čejky chocholaté

Za posledních čtyřicet let se populace čejky chocholaté snížila o téměř 90 %.
Tohoto obyvatele našich polí, který hnízdí na zemi a jeho hnízda jsou velmi ne-
nápadná, ohrožují hlavně jarní práce zemědělců. Stejně jako v minulých letech,
i letos chystají ochránci přírody z České společnosti ornitologické a Záchranné
stanice Pavlov ve spolupráci se zemědělci čejkám na Vysočině pomoci. Přitom
jejich ochranu může podpořit každý – stačí výskyt čejek zadat do databáze na
stránce www.birds.cz.

„Čejka se do české krajiny začíná vracet v závěru února a už v březnu hnízdí.
Malé důlky se čtyřmi vejci zbarvenými jako okolní půda tak ohrožují hospodáři
jarními pracemi – přípravou půdy k setí, setím jařin, na loukách pak vláčením
nebo válcováním,“ přibližuje situaci Petra Hulvová ze záchranné Stanice Pavlov.

Pomozte ochráncům s monitoringem a zachraňte ptačí životy
Stejně jako v minulých letech se pracovníci vysočinské pobočky České spo-
lečnosti ornitologické ve spolupráci s kolegy ze záchranné Stanice Pavlov za
podpory grantu Českého svazu ochránců přírody rozhodli podat pomocnou
ruku. „Úkol je to vždy značně nesnadný, protože je potřeba čejčí téměř nevidi-
telná hnízda dohledat, označit a následně se spojit se zemědělci, kteří na daném
místě hospodaří, a informovat je o výskytu hnízd a jejich umístění,“ vysvětlila
Petra Hulvová s tím, že vloni se takto, a to i vstřícností zemědělců, podařilo
zajistit ochranu 53 hnízdícím párům v 23 lokalitách. Z aktivit nakonec vzešla
také odborná studie s názvem Ochrana hnízd čejky chocholaté v Kraji Vysočina
2020. Ta dokládá a vyvozuje, že bez dohledání a zajištění konkrétní ochrany by
výsledkem jarních pracích na polích a loukách bylo až 70 % zničených hnízd
čejky chocholaté. Přitom bezmála dvě třetiny hnízd by byly zničeny na orné
půdě a přes 20 % na loukách při vláčení.
Pokud se chcete i vy na okamžik proměnit v ochránce zvířat, spojte procházky
přírodou s ptačím pozorováním. Když přítomnost čejky na některém z míst ob-
jevíte, zadejte informace do databáze na stránce www.birds.cz. Podobně mohou
spolupracovat také zemědělci, právě ti jsou totiž na polích a loukách jako doma.
Odborníci s databází pracují, místo navštíví a hnízda se pokusí dohledat, spojit
se s majiteli pozemků a domluvit se na ochraně čejek. Bystrým sledovatelům
pak bude odměnou skutečná letecká akrobacie s kotrmelci a lopingy ve vzdu-
chu, která je pro tohoto elegantního ptáka s černou chocholkou typická stejně
jako jeho hlasité naříkavé cííí-wik.
S podobnou situací se potýkají také další druhy polních ptáků, jako jsou skři-
vani, lindušky nebo koroptve, ohrožená jsou i mláďata zajíců.
Více informací: Mgr. Petra Hulvová, tel.: 777 974 848, Ing. Zbyšek Karafiát,
Ph.D., ředitel Záchranné stanice Pavlov, tel.: 734 309 798

www.stanicepavlov.cz, FB: @stanicepavlov

+= C DJr +J ;J= &g J D _ +J czCg D VJ~. . += C DJr +J ;J= &g J D _ +J czCg D VJ~. .

cYg+= [ ɮ D yc; [ KONSTRUKTÉR NÁBYTKU,
V[0VY r [ rzYJ y
D V=F VY KOHO HLEDÁME NABÍZÍME

› rýÚˎ‚ ‚æü׬ºš©Ë ăŽüæºê āʂיÞæښ › ˕ŽËÚă ā•‚æÄËÞæɇ ނÃËÞæ‚æÄËÞæ › āƒā™Ã® Þ悎¬½Ä® Þ×˽™‘ÄËÞæ¬ õʂˎËÚê
຃½ü Âæ™Ú¬ƒ½ó ɚ•ý©‚ɇ =c ɇ +V=ɇ › õüÞ˺ƒ îڂ ā˕×Ëõœ•ÄËÞæ¬ ‚ʂי‘½¬õËÞæ ā‚ºƒāºËõš õýÚˎü ºõ‚½¬æÄ®©Ë ăŽüæºê
ºËÃׂºæɇ ËÚ¬‚Äɇ ‚ʂ•‚½à®ɛ › ܬ•¬‘Þºš Ë×ڃõĜĮ æü×ê
› ā‚ÃœÞæĂęºš õý©Ë•ü ×½üÄËꏮ
› cÚꩽƒÜÞºš ×ÚË£™Þ™ •œ½®Ã™ ĂɆ āʂ×ܙ•Ãœæê ‘¬ÄÄËÞæ¬ Þ×˽™‘ÄËÞæ¬ D V=F VY ;J+J += C
cÚꩽƒÜ ìÞæÚɇ cÚꩽƒÜɇ cÚꩽƒÜ ·êĬËÚ
› ˕×Ëõœ•ÄËê ‚ʂā‚·®Ã‚õËê ×ڃ¬
Koho hledáme Nástupní mzda od › ÃËăÄËÞæ ޙŽ™Ú™‚½¬ā‚™ › æõËڎ‚ õýÚˎĮ •ËºêÙÄ悏™ › ]_ õā•œ½ƒÄ® õʂˎËÚê ăŽü溃ÜÞæõ® ęŽË ·¬ÄšÃ
› õ™½Ã¬ •ËŽÚšɇ ÃËæ¬õê·®® ˩˕Äˏ™Ä® ×ÚË ā‚ºƒāºËõËê õýÚˎê ăŽüæºê 晏©Ä¬ºšÃ ÞÜÚê ęŽË ȁ ½™æ ×ڂû™ õʂˎ•ËŽÄš
cÚꩽƒÜ ìÞæÚ õā•œ½ƒÄ® õʂˎËÚê æÚꩽƒÜ ǾȁɌǼǼǼ ;‘ ʐ ‘æõÚ潙æÄ® ×ښì™ › ăÞæê× Ä‚ ©½‚õÄ® ×ڂËõÄ® ×ËÃœÚ ×Ëā¬¬ ɚ‚½æɌ ăÞæÚË·ƒÜɛ
cÚꩽƒÜ ‚ʂìĬýĜ ȁ ½™æ ×ڂû™ ǾǿɌǼǼǼ ;‘ ʐ ‘æõÚ潙æÄ® ×ښì™ › ×Ü®×ڂõ‚ õýÚˎĮ© õýºÚ™Þó āʂ¤Ú‚Ĉ ºý© ăõÚ©ó
cÚꩽƒÜ ·êĬËÚ ǾǼɌǼǼǼ ;‘ ʐ ‘æõÚ潙æÄ® ×ښì™ Þʂ•óڂā™Ã Ăʂ•½Ëê©Ëê Þ×˽ê×ڃ¬ › ×Ü®×ڂõ‚ ºêÞËõÄ®ºóɇ º‚½ºê½‚® › ˕ŽËÚă ā•‚æÄËÞæɇ ނÃËÞæ‚æÄËÞæ
õā•œ½ƒÄ® õʂˎËÚê æÚꩽƒÜ › ˩˕Äˏ™Ä® •½™ ºõ‚½¬æü ×ڃ™ɇ › ×ڂû™ õʂˎËÚê õý©Ë•Ëê
ęŽË ìĬýĜ ǿ Ú˺ü ×ڂû™ ‚ʂËÞæ‚æÄ®© õýÚˎĮ© ×˕º½‚•ó › ‘‚ÞËõƒ ĉ ™û¬Ž¬½¬æ‚ɇ õüÞ˺ƒ י‘½¬õËÞæ ‚ʂā˕×Ëõœ•ÄËÞæ
āºêà™ÄËÞæ® ‚ʂނÃËÞæ‚æÄËÞæ¬ › ÂĂ¤Ã™Äæ ×ÚË·™ºæó › āºêà™ÄËÞæ Þʂ×ڂ® õʂ êæË ɇ C] JĆ ™ ɚ×ڃ™
õā•œ½ƒÄ®ɇ ‘¬ ×ڂû™ õý©Ë•ËêɌ › Ăõ® ËÞˎĮ ˩˕Äˏ™Ä®
©êè ꑬæ ޙ ÄËõš õœ¬ ‚ʂ×ڂËõ‚æ õʂcêÚŽË ‚•ê ɫ ā‚àºË½®Ã™ õƒÞɛ
‘æõÚ潙æĮì ×ښì™Ã¬ › 9 õý©Ë•Ëêɇ ęĮ ×˕îĺËê
› āõý©Ë•ÄœÄš Ĉ ڙÃÄ® ÞæڂõËõƒÄ® › [¬•¬‘Þºš Ë×ڃõĜĮ æü×ê
› ×ڃ™ õʂ·™•ÄËÞÜÄĚà ×ÚËõËāê
› ×Ü®·™ÃĚ ×ڂËõÄ® ×ÚËÞæܙ•®

‚ʂÞ悎¬½Ä® æýà ºË½™¤ó

+= C DJr +J ;J= &g J D _ +J czCg D VJ~. . rʂV[0V ~ 9Cg
] D C J~r c
J ]=g+ D ]cYJ9

D V=F VY NABÍZÍME rʂV[0V ~ 9Cg NABÍZÍME
] D C J~r c
› rýÚˎ‚ ‚æü׬ºš©Ë ăŽüæºê › āƒā™Ã® Þ悎¬½Ä® Þ×˽™‘ÄËÞæ¬ õʂˎËÚê › āƒā™Ã® Þ悎¬½Ä® Þ×˽™‘ÄËÞæ¬ õʂˎËÚê ā‚ºƒāºËõš õýÚˎü ºõ‚½¬æÄ®©Ë ăŽüæºê ;ËÄ悺æÄ® ËÞˎ‚
› Vڃ™ Ă D •Ü™õËā×ڂê·®®© ā‚ºƒāºËõš õýÚˎü ºõ‚½¬æÄ®©Ë ăŽüæºê Kontaktní osoba › ā‚ÃœÞæĂęºš õý©Ë•ü ×½üÄËꏮ āʂ×ܙ•Ãœæê ‘¬ÄÄËÞæ¬ Þ×˽™‘ÄËÞæ¬ ]¬ÃËĂ ܙā¬ÄËõƒ
]¬ÃËĂ ܙā¬ÄËõƒ › ˕×Ëõœ•ÄËê ‚ʂā‚·®Ã‚õËê ×ڃ¬
ÞæÚË·®© ɚȁû āѺ‚ +JC &ɛ › ā‚ÃœÞæĂęºš õý©Ë•ü ×½üÄËꏮ › à ËăÄËÞæ ޙŽ™Ú™‚½¬ā‚™ c™½ɌɆ ǼȀǾǼ ȃǾȄ ǼȂȃ ȂȀȅ
› VÜ®×ڂõ‚ ×ÚˤڂÃó ×ÚË D ˎڃŽœÄ® āʂ×ܙ•Ãœæê ‘¬ÄÄËÞæ¬ Þ×˽™‘ÄËÞæ¬ c™½ɌɆ ǼȀǾǼ ȃǾȄ ǼȂȃ ȂȀȅ › õ ™½Ã¬ •ËŽÚšɇ ÃËæ¬õê·®® ˩˕Äˏ™Ä® ɬ¬½Ɇ ¬Ä£Ëʱ¬Äæ™û½™•™Ɍā
ɬ¬½Ɇ ¬Ä£Ëʱ¬Äæ™û½™•™Ɍā › ăÞæê× Ä‚ ©½‚õÄ® ×ڂËõÄ® ×ËÃœÚ Þʂ•óڂā™Ã Ă •½Ëê©Ëê Þ×˽ê×ڃ¬
KOHO HLEDÁME › ˕×Ëõœ•ÄËê ‚ʂā‚·®Ã‚õËê ×ڃ¬ › ăÞæê×Ä® Ãā•‚ ˕ Ǿȁ ǼǼǼ •Ë ǿǼ ǼǼǼ ;‘ ɫ ˩˕Äˏ™Ä® •½™ ºõ‚½¬æü ×ڃ™ɇ .Dc xɇ õýÚˎĮ •ÚêăÞæõË
› ÃËăÄËÞæ ޙŽ™Ú™‚½¬ā‚™ .Dc xɇ õýÚˎĮ •ÚêăÞæõË ;Ëă™½Þºƒ ȂǼǽ
› ~ƒº½‚•Ä® āĂ½ËÞæ V › õ™½Ã¬ •ËŽÚšɇ ÃËæ¬õê·®® ˩˕Äˏ™Ä® ;Ëă™½Þºƒ ȂǼǽɇ āºêà™ÄËÞæ® ‚ʂނÃËÞæ‚æÄËÞæ¬ ȁȄȀ Ǽǽ =™•™‘ Õ ]ƒā‚õËê
› ˕ŽËÚă ā•‚æÄËÞæɇ ނÃËÞæ‚æÄËÞæ › ăÞæê× Ä‚ ©½‚õÄ® ×ڂËõÄ® ×ËÃœÚ ȁȄȀ Ǽǽ =™•™‘ Õ ]ƒā‚õËê › Ä ‚õ® ËÞˎĮ ˩˕Äˏ™Ä® ‘æõÚ潙æĮì ×ښì™Ã¬
› ā õý©Ë•ÄœÄš Ĉ ڙÃÄ® ÞæڂõËõƒÄ®
ɚ‚½æɌ ăÞæÚË·ƒÜɛ Þʂ•óڂā™Ã Ă •½Ëê©Ëê Þ×˽ê×ڃ¬ › ÃËăÄËÞæ •‚½à®©Ë õā•œ½ƒõƒÄ® ɫ àºË½™Ä® õʂˎ½‚Þæ¬ ½‚ºóɇ
› ×ڂû™ õʂˎËÚê Ă D ÞæÚË·¬ › ăÞæê×Ä® Ãā•‚ ˕ Ǿȁ ǼǼǼ ;‘ ɫ
› õüÞ˺ƒ י‘½¬õËÞæ ‚ʂā˕×Ëõœ•ÄËÞæ ºËõƒÄ®ɇ •™æ‚¬½ó ×ÚËõ™•™Ä®
› āºêà™ÄËÞæ Þʂ×ڂ® õʂ êæË ɇ C] JĆ ™ ˩˕Äˏ™Ä® •½™ ºõ‚½¬æü ×ڃ™ɇ › ×Ü®·™ÃĚ ×ڂËõÄ® ×ÚËÞæܙ•® ‚ʂÞ悎¬½Ä® æýà ºË½™¤ó
āºêà™ÄËÞæ® ‚ʂނÃËÞæ‚æÄËÞæ¬
ɚ×ڃ™ õʂcêÚŽË ‚•ê ɫ ā‚àºË½®Ã™ õƒÞɛ › Ăõ® ËÞˎĮ ˩˕Äˏ™Ä®
‘æõÚ潙æĮì ×ښì™Ã¬
› āõý©Ë•ÄœÄš Ĉ ڙÃÄ® ÞæڂõËõƒÄ®
› ×Ü®·™ÃĚ ×ڂËõÄ® ×ÚËÞæܙ•®
‚ʂÞ悎¬½Ä® æýà ºË½™¤ó

&KFHWH E¿W LQIRUPRY£QL R DNWXDOLW£FK ] MHGQRWOLY¿FK RGGÙOHQ¯ .\7,&H"
3ćLKODVWH VH R ]DV¯O£Q¯ QRYLQHN QD KODYQ¯ VWU£QFH GDQ«KR RGGÙOHQ¯
D P\ Y£V EXGHPH SUDYLGHOQÙ ]£VRERYDW

ZZZ N\WLFHVYHWOD F] ZZZ WXULVWLND N\WLFHVYHWOD F] ZZZ NQLKRYQD N\WLFHVYHWOD F]

Z KULTURY Z INFOCENTRA Z KNIHOVNY

klikni zde klikni zde klikni zde

ȧ DNWXDOLW\ ȧ DNWXDOLW\ ȧ DNWXDOLW\
ȧ QRY« SćHGSURGHMH ȧ WLS\ QD Y¿OHW\ ȧ WLS\ QD ÍWHQ¯
ȧ SćHVXQXW£ SćHGVWDYHQ¯ ȧ DNFH ] RNRO¯
ȧ DNFH

7\WR LQIRUPDÍQ¯ PDLO\ E¿YDM¯ ÍDVWR Y\KRGQRFHQ\ MDNR KURPDGQ£ VGÙOHQ¯ SURWR MH V QHMYÙWď¯ SUDY-
GÙSRGREQRVW¯ QDMGHWH YH YDď¯ HPDLORY« VFKU£QFH YH VORĤFH +URPDGQ« 3RNXG MH FKFHWH GRVW£YDW
GR VORĤN\ 'RUXÍHQ« VWDͯ MHGQRGXďH SćHW£KQRXW GDQ¿ H PDLO ]H VORĤN\ +URPDGQ« GR 'RUXÍHQ«
D V\VW«P XĤ VL ]DSDPDWXMH ĤH VH P£ N WRPXWR RGHV¯ODWHOL FKRYDW VWHMQÙ L Y EXGRXFQRVWL

PO–PÁ: 7.00–17.00 Květináče
SO: 7.30–11.30 různé druhy

Hrábě a materiály
různé druhy
- Dřevěné Hnojiva Substráty
- PVC - krabicová různé druhy
- Ocelové - kapalná
- granulovaná Travní IBC kontejnery Nabídka je platná - duben 2021 nebo do vyprodání zásob
a další směsi 1000 l a 600 l
- do sucha + příslušenství
PLOTOVÉ CENTRUM V PRODEJNĚ KLAS - parková
- luční
Pletivo Sloupky - hřištní
Standart a vzpěry - do stínu
PVC a další
1000
až 1750mm KRMNÉ SMĚSI PRO
HOSPODÁŘSKÁ
ZVÍŘATA

Lesnické Panel 3D Kádě
uzlové pletivo 1230mm/2500mm na dešťovou vodu
až 1730mm/2500mm
1000mm až (Zn Ral 6005, Zn, RAL 7016) 200 l, 300 l
1600mm

PO-PÁ: 7.00–17.00, SO: 7.30–11.30, Havířská 662, HB, E: [email protected], T: 569 428 874


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Business Setup Companies in Dubai UAE
Next Book
One In Eight Cancer Patients Has Heritable Genetic Mutations