The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aazharin7733, 2019-12-02 21:37:21

BUKU PENGURUSAN KO-KURIKULUM

KO-KURIKULUM SK ABI 2020

Muka Surat |1

UNIT
KO-KURIKULUM

S.K. ABI
2020

SKA 2019

Muka Surat |2

UNIT KOKURIKULUM

1. DASAR UTAMA PELAKSANAAN
1.1 Kegiatan kokurikulum ialah sebahagian daripada kokurikulum kebangsaan. “Kurikulum
Kebangsaan ialah suatu program pendidikan termasuk kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan,kemahiran, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan
untuk membantu perkembangan seseorang murid dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta menanam dan mempertingkatkan nilai moral”.
IMPLIKASINYA :

a) Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di semua sekolah adalah wajib.
{ Sekyen 18, Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) }

b) Keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum ini ialah suatu kesalahan yang jika
disabitkan bersalah dijatuhi hukuman denda atau penjara ataupun kedua-duanya
sekali di bawah Penalti Am.
{ Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996 }

c) Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah Akta 550 yang tiada penalti
diperuntukkan dengan nyata, bolah disabitkan, didenda atau tidak melebihi
RM5000.00 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya
sekali.

1.2 Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.”Matlamat
gerakkerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap
pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu gerakerja pakaian
seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab atau satu kegiatan sukan atau permainan.”

{ Perkara 5.1 SPI Bil 1/1985 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah }

SKA 2019

Muka Surat |3

IMPLIKASINYA :

a) Sekolah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid menyertai
kegiatan kokurikulum yang diminati oleh mereka.

{ Untuk tujuan ini Guru Besar telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan
kelab/persatuan sekolah seperti dalam Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pendidikan (
Persatuan Sekolah ) 1998 yang diterbitkan sebagai PU ( A ) 196/98 }.

b) Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan kokurikulum hendaklah
direkod dan diberi penilaian.

( Hal ini ditegaskan dalam Perkara 8.2.1 SPI Bil. 1/1985 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar
sekolah dan Perkara 2.1 SPI Bil. 2/1986 Rekod Kedatangan dan Lapor Gerak Kerja Ko-
Kurikulum Pelajar).

c) Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kokurikulum yang murid itu telah mendaftarkan
diri untuk menyertainya ialah satu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh
dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah, seperti tindakan ke atas kesalahan
ponteng sekolah atau ponteng kelas.

( Hal ini hendaklah dimaktubkan dalam Buku Undang-Undang dan Peraturan Sekolah dan
perlu diketahui oleh murid-murid dan ibubapa mereka )

1.3 Penyertaan semua guru sebagai penjawat awam dalam mengurus, menyelia dan
mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.
“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan
gerakerja kokurikulum di sekolah”.

( Perkara 5.2 dalam SPI Bil. 1.1985- Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah )

1.4 “Kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa
kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran ( PdP )
dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan
mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah”.

{ Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 }

SKA 2019

Muka Surat |4

2. PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH
2.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah, Guru Besar Sebagai Penolong Pendaftar
hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah untuk memantau,
menilai, memperbaiki, mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah.

Beberapa perkara perlu diambil kira semasa membentuk organisasi ini agar dapat
memberikan faedah kepada murid dan sekolah, antaranya:

i. Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli
ii. Kekerapan mengadakan mesyuarat
iii. Pembentukan jawatankuasa kecil
iv. Pelaporan berkala
v. Dokumentasi

2.2 SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2.2.1 BIDANG TUGAS

i. Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar,Penolong Kanan
Pentadbiran dan Penolong Kanan ( HEM ).

ii. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.
iii. Bertanggungjawab terhadap Guru Besar dalam semua aspek pengurusan kokurikulum

termasuk sidang petang.
iv. Menyelia aktiviti dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah.
v. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah

termasuk sidang petang.

2.2.2 SENARAI TUGAS
KOKURIKULUM

UNIT BADAN BERUNIFORM
i. Merancang kegiatan pasukan badan berniform
ii. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan badan beruniform.
iii. Menyelia kegiatan pasukan badan beruniform.
iv. Menyelaras aktiviti pasukan badan beruniform di dalam dan di luar sekolah.
v.

SKA 2019

Muka Surat |5

PERSATUAN & KELAB
i. Merancang kegiatan persatuan & kelab.
ii. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan & kelab.
iii. Menyelia kegiatan persatuan & kelab.
iv. Menyelaras aktiviti persatuan & kelab di dalam & di luar sekolah.

KELAB SUKAN & PERMAINAN
i. Merancang kegiatan kelab sukan & permainan.
ii. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan & permainan.
iii. Menyelia kegiatan kelab sukan & permainan.
iv. Menyelaras aktiviti kelab sukan & permainan di dalam dan di luar sekolah.

PENTADBIRAN
a) Menyelaraskan proses penubuhan kelab & persatuan sebagaimana mengikut

Peraturan ( 4 ) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998
seperti dalam warta Kerajaan Malaysia Jld 42 No.11, Tambahan No.21 Perundangan ( A
) : P.U. ( A ) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998.
b) Menyusun,menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum.
c) Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
d) Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam kegiatan kokurikulum telah diambil.
e) Bertanggungjawab mengenai lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi
Peraturan ( Melancong ) Sekolah 1997.
f) Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah seperti Hari Kokurikulum Sekolah.
g) Menyelaras pengagihan murid mengikut aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk
meningkatkan tahap pencapaian;
h) Memastikan rekod dan data kokurikulum dilengkapkan dan dihantar satu salinan ke
Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri.

2.3 TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH ( JPKS
)

a) Merancang aktiviti jangka panjang dan jangka pendek.
b) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.
c) Menentukan peraturan aktiviti kokurikulum.
d) Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
e) Memastikan penglibatan murid yang menyeluruh.
f) Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat

kawasan, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
g)

SKA 2019

Muka Surat |6

h) Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti mengikut takwim dan jadual
kokurikulum.

i) Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga Sekolah, Merentas Desa, Hari Kokurikulum
dan kegiatan lain.

j) Membuat penilaian aktiviti Kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
k) Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan elit dilaksanakan di sekolah.
l) Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan peruntukan kewangan

yang akan digunakan.
m) Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah

menunjukkan prestasi cemerlang dalam aktiviti kokurikulum yang disertai.

2.4 TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
a) Menentukan objektif aktiviti kokurikulum tercapai.
b) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar kokurikulum sekolah.
c) Menyelaras dan memantau aktiviti tahunan setiap unit dilaksanakan.
d) Memastikan setiap aktiviti kokurikulum berjalan lancar, berterusan dan berkesan.
e) Menyelesaikan masalah yang berbangkit dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
f) Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum dengan pihak sekolah.
g) Mengawal segala urusan kewangan yang dikutip daripada murid.
h) Menerima laporan kedudukan stok dan inventori berkaitan kokurikulum.
i) Menerima laporan kegiatan kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha
kokurikulum, setiausaha sukan dan penyelaras kelab dan persatuan,penyelaras unit
badan beruniform.
j) Menentukan penghargaan dan pengiktirafan yang akan diberi kepada murid yang
mencapai tahap kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum yang disertai.

2.5 TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM
a) Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
b) Membantu Guru Besar dalam perancangan, pengagihan tugas, pelaksanaan,

pemantauan dan penilaian ke atas murid.
c) Mengurus dan menentukan pemilihan peserta dalam pertandingan pada peringkat

persatuan/kelab, badan beruniform serta sukan dan permainan.
d) Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi murid semasa mengikuti aktiviti

kokurikulum.

SKA 2019

Muka Surat |7

e) Memastikan rekod dan data kokurikulum murid diselenggara dengan baik.
f) Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum yang digunakan sentiasa

kemas kini dan mencukupi.
g) Mengenalpasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum serta

menyusun dan melaksanakan latihan untuk mereka.

2.6 TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN
a) Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah
b) Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti
MSSD,MSSPs,MSSN,MSSM.
c) Membantu Guru Besar mengagihkan dan menjayakan tugas baharu dalam olahraga
dan permainan.
d) Menetapkan murid dalam rumah sukan.
e) Mengatur jadual latihan dan pertandingan dalaman antara rumah sukan.
f) Memastikan gelanggang sukan dan padang permainan adalah mengikut ukuran yang
betul serta mengurus persediaan penjagaan padang.
g) Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan keperluan
peralatan.
h) Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
i) Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
j) Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan iventori peralatan sukan.
k) Menyediakan dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan
sukan.
l) Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan di luar
sekolah untuk edaran,rujukan dan rekod.
m) Sentiasa berbincang dengan Guru Besar @ Penolomg Kanan Kokurikulum untuk
kepentingan sukan sekolah.
n) Merekod pencapaian cemerlang murid-murid dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod
Pencapaian Sukan Sekolah.
o) Memberi pendedahan kepada guru-guru permainan tentang undang-undang
permainan.
p) Menghadiri kursus berkaitan kokurikulum dari semasa ke semasa untuk meningkatkan
ilmu dan kemahiran guru.

SKA 2019

Muka Surat |8

2.7 TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PERSATUAN & KELAB/
PENYELARAS BADAN BERUNIFORM

a) Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan kelab/persatuan dan badan
beruniform.

b) Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
c) Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
d) Menyediakan borang kebenaran ibu bapa atau penjaga untuk murid menyertai aktiviti.
e) Menentukan laporan aktiviti,surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan

baik.
f) Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa diadakan setiap tahun

pada tarikh yang ditetapkan.
g) Menguruskan buku, buku log dan kad kokurikulum seperti:

Mengagihkan kad korikulum kepada guru untuk diedarkan kepada murid pada tarikh
yang ditetapkan.
Mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod.
h) Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti, iaitu:
Borang penyertaan persatuan.
Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli.
Buku laporan aktiviti.
Fail-fail yang diperlukan.
i) Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran,rujukan dan rekod.
j) Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum
sekolah.

2.8 TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT /PEMIMPIN
a) Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa.
b) Memastika ada perlembagaan dan peraturan.
c) Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah
d) Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam
perlembagaan.
e) Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
f) Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
g) Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan badan
beruniform,persatuan/kelab sukan dan permainan.
h) Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda dan peralatan kokurikulum diurus
dan dipelihara dengan baik.
i) Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan.

SKA 2019

Muka Surat |9

j) Mendaftar setiap pasukan badan beruniform, persatuan/ kelab/ kelab sukan dan

permainan.

k) Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.

l) Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah/zon/daerah dalam

aktiviti yang dijalankan.

m) Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.

n) Memantau dan

menandatangani Buku Kehadiran Ahli.

o) Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

p) Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya.

q) Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat tersebar dalam kalangan ahli.

r) Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada

Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.

s) Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.

t) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua/guru besar dari semasa

ke semasa.

2.9 TANGGUNGJAWAB GURU SUKAN & PERMAINAN PERTANDINGAN/ GURU KELAB
SUKAN & PERMAINAN

a) Membentuk jawatankuasa.
b) Merancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid dalam

aktiviti permainan.
c) Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.
d) Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
e) Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum

sekolah.
f) Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan/kelas/tingkatan/sekolah.
g) Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
h) Menguruskan surat kebenaran ibubapa/penjaga dan surat lawatan untuk ke

pertandingan luar sekolah.
i) Melapor dan merekod keputusan pertandingan yang disertai.
j) Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan dan pemuliharaan peralatan

serta pengurusan.
k) Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.

SKA 2019

M u k a S u r a t | 10

l) Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam
keadaan baik, selamat dan mencukupi.

m) Merancang aktiviti tahunan dengan guru rumah sukan.
n) Mengambil langkah untuk menilai dan mempertingkat prestasi pasukan sekolah.
o) Merekodkan profil pemain dan pasukan yang cemerlang.
p) Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran

Malaysia, Jabatan Pelajaran negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan badan-badan lain
atau persatuan yang diluluskan.

3.0 TANGGUNGJAWAB KETUA RUMAH SUKAN
a) Memastikan adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap.
b) Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.
c) Membentuk jawatankuasa rumah dikalangan pelajar yang meliputi olahraga dan
permainan.
d) Menjalankanmesyuarat rumah sukan dan permainan.
e) Menentukan guru rumah sukan untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat
sekolah.
f) Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan/ Penolong Kanan Kokurikulum sekiranya
menghadapi masalah.
g) Memastikan laporan aktiviti rumah rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod.
h) Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada setiausaha sukan
untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah.

3.1 TANGGUNGJAWAB GURU RUMAH SUKAN
a) Mengurus latihan rumah sukan pada hari yang ditetapkan.
b) Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah sukan. Kedatangan dicatat
dalam kehadiran.
c) Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara
rumah sukan.
d) Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
e) Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak
hadir.
f) Mengawasi keselamatan pelajar semasa latihan.
g) Menyemai semangat kesukanan dikalangan pelajar.
h) Sentiasa berbincang dengan ketua rumah sukan untuk meningkatkan prestasi rumah
sukan.

SKA 2019

M u k a S u r a t | 11

VISI & MISI UNIT KOKURIKULUM 2020

VISI

MELAHIRKAN GENERASI PELAJAR
YANG SEIMBANG DAN CEMERLANG
MELALUI AKTIVITI KOKURIKULUM

MISI

MELIBATKAN PELAJAR SECARA AKTIF
DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM
2020

SKA 2019

M u k a S u r a t | 12

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM SK ABI 2020

PENASIHAT
EN.MD.NAZIR BIN NIK ALI

PENGERUSI
PK KOKURIKULUM
EN. AZHARIN B. ARIFFIN

SETIAUSAHA KO KURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN
PN. SILAH @ NORSILAH BT. DERHAMAN EN. MOHD FAISAL B SALIM

BADAN BERUNIFORM KELAB DAN SUKAN DAN PERMAINAN RUMAH SUKAN
PERSATUAN
PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS
PN. SILAH @ NORSILAH PENYELARAS EN. MOHD FAISAL BIN SALIM EN. MOHD FAISAL BIN
PN. SILAH @
BT. DERHAMAN NORSILAH BT. SALIM
DERHAMAN

TKRS PERSATUAN BAHASA BOLA SEPAK RUMAH WIRA (HIJAU)
/AGAMA
EN. AZIZAN B. GHANI PN. MARDIANA BT. EN SAHIMIN B. CHE ABDUL SALLEH PN NOR ATIQAH BT.
MANSOR ISMAIL
PUTERI ISLAM BOLA JARING
KELAB ALAM SEKITAR RUMAH TIARA (MERAH)
PN. SITI MARIAM BT. EN. MOHD RAZIF B. PN. SALMA BT. ABDULLAH
HAMZAH MAHMUD PN. ZAHARAH BT. ABDUL
BOLA TAMPAR WAHAB
PENGISIAN PAJSK KELAB STEM
EN. MOHD TARMIZI B. PN .ROSILAH BT OTHMAN RUMAH SATRIA (BIRU)
1. GURU PENASIHAT MAT ROS BOLA BALING
UNIT PN. NURUL IMAN BT.
UNIFORM/KELAB KELAB KESENIAN DAN PN. NOOR JASIMAH BT. JUSOH AHMAD
/ PERMAINAN KEBUDAYAAN SEPAK TAKRAW
PN .NURISMANIZA BT. RUMAH PUTRA (KUNING)
2. GURU KELAS ISHAK EN.MOHD TARMIZI B. MAT ROSS PN. NUR ISMANIZA BT.
TAHUN 4,5,6 MERENTAS DESA ISHAK
KELAB DOKTOR
MUDA EN. YAZMI B. MOHD NOOR
PN .SALMA BT OLAHRAGA
ABDULLAH
PN. MAIZAH BT. HAMID
KELAB PENCEGAHAN HOKI
JENAYAH(HEM)
EN. ABU BAKAR B. EN. ABU BAKAR B. OTHMAN
OTHMAN BOLING TENPIN
KELAB AADK (HEM)
EN. AZHARI B. AHMAD PN.WAN NUR AZMA BT WAN
SENAPI
CATUR

PN. NOR ATIQAH BT. ISMAIL

SKA 2019

M u k a S u r a t | 13

SUKAN & PERMAINAN
PENYELARAS : EN.MOHAMMAD FAISAL BIN SALIM

OLAHRAGA (KAWASAN, NEGERI,KEBANGSAAN) BOLA BALING
1. PN. MAIZAH BT. HAMID (PENGURUS) 1. PN. NOOR JASIMAH BT. JUSOH (PENGURUS)
2. EN. YAZMI B. MOHD NOOR (JURULATIH)
3. PN. WAN NUR AZMA BT. WAN SENAPI(JURULATIH) 2. EN. NAZRI B. RAMLI(JURULATIH)
4. PN. NOR ATIQAH BT. ISMAIL(JURULATIH) 3. PN. NURUL IMAN BT. AHMAD (FISIOTERAPI)
5. PN. X(JURULATIH)
6. EN. X(JURULATIH)

BOLA TAMPAR BOLA JARING
1. PN.ROSILAH BT OTHMAN (PENGURUS)
2. EN. AZHARI B. AHMAD(JURULATIH) 1. PN. SALMA BT ABDULLAH (PENGURUS)
3. PN .ZAHARAH BT ABDUL WAHAB(FISIOTERAPI) 2. PN. HARTINI BT. KHAMIS(JURULATIH)
3. PN. SITI MARIAM BT. HAMZAH (FISIOTERAPI)

BOLA SEPAK SEPAK TAKRAW
1. EN . SAHIMIN B. CHE ABDUL SALLEH(PENGURUS) 1. EN.TARMIZI B MAT ROSS (PENGURUS)
2. EN. AZIZAN B. GHANI(JURULATIH) 2. EN.MOHD RAZIF B. MAHMUD(JURULATIH)
3. PN. AL NISA BT. MD NASIR 3. PN. ISMANIZA BT. ISHAK (FISIOTERAPI)

HOKI MERENTAS DESA (SK,NEGERI,KEBANGSAAN)
1. EN. ABU BAKAR B. OTHMAN (PENGURUS) 1. EN. YAZMI B. MAD NOOR (PENYELARAS)
2. PN. MARDIANA BT. MANSOR(JURULATIH) 2. PN. MAIZAH BT HAMID (P. PENYELARAS)

3. PN. CEK WA BT. OTHMAN (FISIOTERAPI)

CATUR TENPIN BOLING
1. PN. NOR ATIQAH BT. ISMAIL (PENGURUS) 1. PN. WAN NUR AZMA BT. WAN SENAPI
2. PN. X(JURULATIH) 2. PN. X(JURULATIH)

SKA 2019

M u k a S u r a t | 14

KELAB DAN PERSATUAN
PENYELARAS : PN. SILAH@NORSILAH BT. DERHAMAN

NAMA KELAB GURU

PERSATUAN BAHASA /AGAMA 1. PN. ZAHARAH BT. ABDUL WAHAB(ARAB/AGAMA)
2. PN. MARDIANA BT MANSOR (BI/BM)
KELAB ALAM SEKITAR
1. EN.MOHD RAZIF BIN MAHMUD
KELAB KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2. PN. AL NISA BT. MD NASIR

KELAB DOKTOR MUDA 1. PN. NORSILAH BT. OTHAMAN
2. PN. NURISMANIZA BT ISHAK
KELAB STEM
1. PN. SALMA BT ABDULLAH
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH/ 2. PN. NORATIQAH BT. ISMAIL
KELAB AADK(HEM)
1. EN. MOHD TARMIZI B. MAT ROSS
2. PN. HARTINI BT. KHAMIS

1. EN. ABU BAKAR B. OTHMAN (KPJ)
2. EN. AZHARI B. AHMAD (AADK)

SKA 2019

M u k a S u r a t | 15

BADAN BERUNIFORM

PENYELARAS : PN. SILAH @ NORSILAH BT. DERHAMAN

BADAN BERUNIFORM GURU
TUNAS KADET REMAJA
SEKOLAH TAHUN 6
1. EN. YAZMI B. MOHD NOOR
PUTERI ISLAM 2. EN. AZIZAN B. GHANI

TAHUN 5
1. EN. SAHIMIN B. CHE ABDUL RASHID
2. EN. X

TAHUN 4
1. EN. NAZRI B. RAMLI
2. PN. MAIZAH BT. ABDUL HAMID

TAHUN 6
1. PN. NOORJASIMAH BT. JUSOH
2. PN. NURUL IMAN BT. AHMAD

TAHUN 5
1. PN. WAN NUR AZMA BT. WAN SENAPI
2. PN. CEK WA BT. OTHMAN

TAHUN 4
1. PN. SITI MARIAM BT. HAMZAH
2. PN. X

SKA 2019

M u k a S u r a t | 16

RUMAH SUKAN
PENYELARAS : EN .MOHD FAISAL BIN SALIM

RUMAH WIRA (HIJAU) RUMAH SATRIA (BIRU)

1. PN. NOR ATIQAH BT. ISMAIL (KETUA) 1. PN. NURUL IMAN BT. AHMAD(KETUA)
2. PN. MAIZAH BT. HAMID (SETIAUSAHA) 2. PN. AL NISA BT. MD NASIR (SETIAUSAHA)
3. PN. SALMA BT. ABDULLAH(BENDAHARI) 3. PN. MARDIANA BT. MANSOR(BENDAHARI)
4. EN. AZIZAN GHANI(JURULATIH) 4. PN. NOORJASIMAH BT. JUSOH(JURULATIH)
5. PN. HARTINI BT. KHAMIS(JURULATIH) 5. EN. MOHD RAZIF B. MAHMUD(JURULATIH)
6. EN. NAZRI B. RAMLI(JURULATIH) 6. EN. SAHIMIN B. ABDUL SALLEH(JURULATIH)
7. PN. RASIDAH BT. ISMAIL(FISIOTERAPI) 7. PN. ROSHAFIZA BT. RAMLI(FISIOTERAPI)

RUMAH TIARA (MERAH) RUMAH PUTRA (KUNING)

1. PN. ZAHARAH BT. ABDUL WAHAB (KETUA) 1. PN. NUR ISMANIZA BT. ISHAK (KETUA)
2. PN. ROSILAH BT. OTHMAN (SETIAUSAHA) 2. PN.SITI MARIAM BT HAMZAH (SETIAUSAHA)
3. EN. ABU BAKAR BT. OTHMAN (BENDAHARI) 3. PN CEK WA BT. OTHMAN (BENDAHARI)
4. EN. YAZMI B. MOHD NOOR(JURULATIH) 4. EN. MOHD TARMIZI B MAT ROSS(JURULATIH)
5. PN WAN AZMA BT WAN SENAPI(JURULATIH) 5. EN. AZHARI B. AHMAD(JURULATIH)
6. EN. X(JURULATIH) 6. PN. X(JURULATIH)
7. PN. ASIAH BT. DEH (FISIOTERAPI) 7. EN. X(FISIOTERAPI-ganti Pn. Hatibah)

SKA 2019

M u k a S u r a t | 17

AKTIVITI UNIT KOKURIKULUM 2020

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH/HARI TINDAKAN

1 Mesyuarat Induk Kokurikulum kali- 27/12/2019(Jumaat) Setiausaha
1 Perubahan tarikh mesyuarat
mengikut keperluan semasa.

2 Mesyuarat/taklimat/perjumpaan 5/2/2020(Rabu) Penyelaras/Guru

Unit Badan Penasihat/Pemimpin

Beruniform/pendaftaran

3 Mesyuarat/taklimat/perjumpaan 12/2/2020(Rabu) Penyelaras/Guru

Kelab & Persatuan/pendaftaran Penasihat/Pemimpin

4 Mesyuarat/taklimat/perjumpaan 19/2/2020(Rabu) Penyelaras/Guru

Kelab Sukan & Penasihat/Pemimpin

Permainan/pendaftaran

5 Mesyuarat Rumah Sukan 8/1/2020(Rabu) SU Sukan/Ketua Rumah Sukan

6 Latihan Merentas Desa Peringkat 2/1/2020(Khamis) SU Sukan/Guru Rumah

Sekolah

Semua rumah sukan

7 Latihan Merentas Desa Peringkat 7/1/2020(Selasa) SU Sukan/Guru Rumah

Sekolah

Semua rumah sukan

8 Kejohanan Merentas Desa 10/1/2020(Jumaat-pagi)) SU Sukan/Guru Rumah

Peringkat Sekolah SKA

9 Latihan Sukan & Permainan untuk Jan-Nov 2020 SU Sukan/Guru Penyelaras/Guru

pertandingan. Penasihat/Pemimpin

Bola Sepak, Bola Jaring, Bola

Tampar, Sepak Takraw, Bola

Baling, Hoki, Olahraga

10 Perjumpaan Unit Badan Feb-Sept 2020 SU Sukan /SU Kokurikulum/Guru

Beruniform, Kelab & Persatuan, Penyelaras/Guru

Kelab Sukan & Permainan Penasihat/Pemimpin Unit

Kokurikulum

11 Bulan Kecergasan/Senamrobik Jun 2020 SU Sukan

12 Hari Kokurikulum Acara Dwitahunan Sk Abi SU Sukan/Guru Penyelaras/Guru
2021 Penasihat/Pemimpin
13 Latihan Sukantara Peringkat Penyelaras/Guru
Sekolah 13/1/2020(Isnin) Penasihat/Pemimpin Unit
Rumah Sukan Hijau & Rumah 15/1/2020(Rabu) Kokurikulum
Sukan Kuning SU Sukan/Guru Rumah Sukan

14 Latihan Sukantara Peringkat 14/1/2020(Selasa) SU Sukan/Guru Rumah Sukan

Sekolah 16/1/2020(Khamis)

Rumah Sukan Biru & Rumah Sukan

Merah

SKA 2019

15 Kejohanan Sukantara Peringkat M u k a S u r a t | 18
Sekolah
17/1/2020(Jumaat-pagi) SU Sukan/Guru Rumah Sukan
16 Latihan Rumah Sukan Hijau &
Rumah Sukan Kuning 20/1/2020(Isnin) SU Sukan/Guru Rumah Sukan
22/1/2020(Rabu)
17 Latihan Rumah Sukan Biru & 27/1/2020(Isnin)
Rumah Sukan Merah
21/1/2020(Selasa) SU Sukan/Guru Rumah Sukan
18 Kejohanan Olahraga Tahunan 23/1/2020(Khamis)
Peringkat Sekolah SKA 28/1/2020(Selasa) SU Sukan/Guru Rumah Sukan
29-30/1/2020(Rabu dan
19 Karnival Sukan & Permainan Khamis –Pagi) SU Sukan/Guru Rumah
April 2020 Sukan/Guru Penyelaras/Guru
20 Menghantar Rekod Aktiviti dan Penasihat/Pemimpin
Kehadiran setiap unit. Feb-Sept 2020 selepas SU Sukan/SU Kokurikulum/Guru
perjumpaan Penyelaras/Guru
21 Perkhemahan Unit Badan Penasihat/Pemimpin Unit
Beruniform Peringkat Sekolah 24-25 September 2020 Kokurikulum
SU Kokurikulum/Guru
22 Karnival Sukan & Permainan Oktober 2020 Penyelaras/Guru
Penasihat/Pemimpin Unit
Kokurikulum
SU Sukan/Guru Rumah
Sukan/Guru Penyelaras/Guru
Penasihat/Pemimpin

SKA 2019

M u k a S u r a t | 19

TAKWIM KOKURIKULUM KAWASAN PENDIDIKAN PAYA,MSSPs & MSSM TAHUN 2020

SUKAN DAN PERMAINAN

AKTIVITI PKP PENGERUSI MSSPs MSSM
TARIKH/HARI PENGELOLA TARIKH/HARI TARIKH/HARI
KEJOHANAN

(PKP PAYA)

Merentas Desa

Olahraga /Kejohanan S.K. SERI TUNJONG
Balapan & Padang S.K.PAYA

Bola Sepak

Bola Jaring S.K. PADANG
Bola Tampar MELANGIT

S.K. PADANG KOTA

Bola Baling S.K. ABI
Sepak Takraw S.K. PANGGAS

Hoki

MTQ S.K. BUKIT KETERI
PERKHEMAHAN S.R. ISLAM 1
KO-AKADEMIK S.K. BESERI

SKA 2019

M u k a S u r a t | 20

AKTIVITI KO-AKADEMIK PENGERUSI PENGELOLA PERINGKAT KEBANGSAAN
KEJOHANAN
BIL AKTIVITI NEGERI ( JPNPs)

1. EN1GLISH-IN-CAMP NEGERI ( JPNPs)
2. PE2RKHEMAHAN BADAN NEGERI ( JPNPs)
NEGERI ( JPNPs)
BERUNIFORM
3. M3AJLIS TILAWAH AL-QURAN ( MTQ )
4. PE4RTANDINGAN BERCERITA

B.MELAYU
5. PID5 ATO PIALA DI RAJA
6. KID6 BOARD YAMAHA
7.
8.
9.
10.

SKA 2019

M u k a S u r a t | 21

UNIT KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN ABI,KANGAR,PERLIS

JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM 2020

PASUKAN UNIT BADAN BERUNIFORM

BIL BADAN BERUNIFORM HARI MASA
1 PUTERI ISLAM RABU 1.00-2.00 PTG
2 TKRS RABU 1.00 – 2.00 PTG

KELAB DAN PERSATUAN

BIL KELAB DAN PERSATUAN HARI MASA
1 PERSATUAN BAHASA /AGAMA RABU 1.00 – 2.00 PTG
2 KELAB KESENIAN DAN KEBUDAYAAN RABU 1.00 -2.00 PTG
3 KELAB DOKTOR MUDA RABU 1.00 -2.00 PTG
4 KELAB STEM RABU 1.00 – 2.00 PTG
5 KELAB ALAM SEKITAR RABU 1.00 – 2.00 PTG
6 KELAB PENCEGAHAN RABU 1.00 -2.00 PTG

JENAYAH/AADK(HEM)

KELAB SUKAN & PERMAINAN

BIL KELAB SUKAN & PERMAINAN HARI MASA

1 BOLA SEPAK KHAMIS 5.00 – 6..00PETANG

2 BOLA JARING KHAMIS 5.00 – 6.00 PETANG

3 BOLA TAMPAR KHAMIS 5.00 – 6.00 PETANG

4 BOLA BALING KHAMIS 5.00 – 6.00 PETANG

5. HOKI KHAMIS 5.00 – 6..00PETANG

6. SEPAK TAKRAW KHAMIS 5.00 – 6..00PETANG

7. TENPIN BOLING KHAMIS 5.00 – 6..00PETANG

8. CATUR KHAMIS 5.00 – 6..00PETANG

9. OLAHRAGA KHAMIS 5.00 – 6..00PETANG

 Jadual tertakluk pada pindaan.

 Aktiviti yang tertangguh ganti pada hari yang berikutnya.

 Sebarang pindaan hendaklah dimaklumkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum

terlebih dahulu.

SKA 2019

M u k a S u r a t | 22

TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM

JADUAL PERJUMPAAN UNIT BADAN BERUNIFORM,KELAB & PERSATUAN &
KELAB SUKAN & PERMAINAN

SEKOLAH KEBANGSAAN ABI 2019

BIL HARI/MASA UNIT BADAN KELAB & KELAB SUKAN &
BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN

1. 1 PERJUMPAAN UNIT 5/2/2020 12/2/2020 19/2/2020(Rabu)
26/2/2020 4/3/2020 5/3/2020
BADAN 11/3/2020 25/3/2020 26/3/2020
2. 2BERUNIFORM,KELAB & 1/4/2020 8/4/2020 2/4/2020
15/4/2020 22/4/2020 16/4/2020
PERSATUAN, KELAB 10/6/2020 17/6/2020 18/6/2020
3. 3 SUKAN & PERMAINAN

4. 4 RABU

5. 5 1.00 - 2.00 PTG

6. 6

7. 7 24/6/2020 1/7/2020 25/6/2020

8. 8 8/7/2020 15/7/2020 2/7/2020
5/8/2020 16/7/2020
9. 9 PERJUMPAAN KELAB 22/7/2020 19/8/2020 6/8/2020
12/8/2020 2/9/2020 27/8/2020
SUKAN & PERMAINAN 26/8/2020 30/9/2020 3/9/2020
23/9/2020
10. 1

0

11. 1

12. 1 KHAMIS
1
2 5.00 - 6.00 PTG

INFO PENTING/TINDAKAN :

JIKA TERDAPAT SEBARANG PENANGGUHAN PERJUMPAAN,MAKLUMKAN KEPADA
UNIT PENTADBIRAN SKA, PK KOKURIKULUM & MURID-MURID TERLIBAT.
AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN PADA TARIKH YANG DITETAPKAN PERLU
DIGANTIKAN PADA TARIKH/HARI YANG BERIKUTNYA.
REKOD AKTIVITI/KEHADIRAN PERLU DIHANTAR PADA TARIKH/HARI BERLAKUNYA
AKTIVITI/PERJUMPAAN KOKURIKULUM.
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA & KOMITMEN ANDA SEMUA.

SKA 2019

M u k a S u r a t | 23

TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM

JADUAL PERJUMPAAN UNIT BADAN BERUNIFORM
SEKOLAH KEBANGSAAN ABI 2020

BIL UNIT BADAN BERUNIFORM TARIKH HARI/MASA

1. 1 5.2.2020

2. 2 26.2.2020
3. 3 11.3.2020

4. 4 TKRS 1.4.2020 RABU
5. 5 PUTERI ISLAM 15.4.2020 1.00-2.00 PETANG
6. 6 10.6.2018
7. 7 24.6.2018
8. 8 8.7.2018

9. 9 22.7.2018
12.8.2018
10. 1 26.8.2018
0 23.9.2018
INFO PENTING/TINDAKAN :
11. 1
1

12. 1
2

JIKA TERDAPAT SEBARANG PENANGGUHAN PERJUMPAAN,MAKLUMKAN KEPADA
UNIT PENTADBIRAN SKA, PK KOKURIKULUM & MURID-MURID TERLIBAT.
AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN PADA TARIKH YANG DITETAPKAN PERLU
DIGANTIKAN PADA TARIKH/HARI YANG BERIKUTNYA.
REKOD AKTIVITI/KEHADIRAN PERLU DIHANTAR PADA TARIKH/HARI BERLAKUNYA
AKTIVITI/PERJUMPAAN KOKURIKULUM.
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA & KOMITMEN ANDA SEMUA.

SKA 2019

M u k a S u r a t | 24

TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM

JADUAL PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN
SEKOLAH KEBANGSAAN ABI 2020

BIL KELAB & PERSATUAN TARIKH HARI/MASA

1. 1 12/2/2020

2. 2 4/3/2020

3. 3 25/3/2020
8/4/2020
4. 4 1. KELAB BAHASA /AGAMA 22/4/2020
2. KELAB ALAM SEKITAR 17/6/2020
1/7/2020
5. 5 3. KELAB STEM 15/7/2020
4. KELAB DOKTOR MUDA

6. 6 5. KELAB KESENIAN & RABU
KEBUDAYAAN 1.00-2.00 PETANG

7. 7 6. KELAB KPJ/AADK(HEM)

8. 8

9. 9 5/8/2020

10. 1 19/8/2020
0 2/9/2020
30/9/2020
11. 1
1

12. 1
2

INFO PENTING/TINDAKAN :

JIKA TERDAPAT SEBARANG PENANGGUHAN PERJUMPAAN,MAKLUMKAN KEPADA
UNIT PENTADBIRAN SKA, PK KOKURIKULUM & MURID-MURID TERLIBAT.
AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN PADA TARIKH YANG DITETAPKAN PERLU
DIGANTIKAN PADA TARIKH/HARI YANG BERIKUTNYA.
REKOD AKTIVITI/KEHADIRAN PERLU DIHANTAR PADA TARIKH/HARI BERLAKUNYA
AKTIVITI/PERJUMPAAN KOKURIKULUM.
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA & KOMITMEN ANDA SEMUA.

SKA 2019

M u k a S u r a t | 25

TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM

JADUAL PERJUMPAAN KELAB SUKAN & PERMAINAN
SEKOLAH KEBANGSAAN ABI 2020

BIL UNIT BADAN BERUNIFORM TARIKH HARI/MASA

13. 1 19/2/2020(Rabu)
14. 2 5/3/2020

15. 3 26/3/2020

16. 4 BOLA SEPAK 2/4/2020 KHAMIS
BOLA TAMPAR 16/4/2020 5.00 – 6.00 PETANG
17. 5 BOLA JARING 18/6/2020
BOLA BALING 25/6/2020
18. 6 SEPAK TAKRAW 2/7/2020
16/7/2020
19. 7 HOKI 6/8/2020
TENPIN BOLING 27/8/2020
20. 8
OLAHRAGA
21. 9 CATUR

22. 1 3/9/2020
0

23. 1
1

24. 1
2

INFO PENTING/TINDAKAN :

JIKA TERDAPAT SEBARANG PENANGGUHAN PERJUMPAAN,MAKLUMKAN KEPADA
UNIT PENTADBIRAN SKA, PK KOKURIKULUM & MURID-MURID TERLIBAT.
AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN PADA TARIKH YANG DITETAPKAN PERLU
DIGANTIKAN PADA TARIKH/HARI YANG BERIKUTNYA.
REKOD AKTIVITI/KEHADIRAN PERLU DIHANTAR PADA TARIKH/HARI BERLAKUNYA
AKTIVITI/PERJUMPAAN KOKURIKULUM.
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA & KOMITMEN ANDA SEMUA.

SKA 2019

M u k a S u r a t | 26

SKA 2019


Click to View FlipBook Version