The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบฟอร์มรายงานเตรียมวิศวกร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ดร.ณัฐพงษ์ เพ็ชร, 2022-07-10 05:37:05

แบบฟอร์มรายงานเตรียมวิศวกร

แบบฟอร์มรายงานเตรียมวิศวกร

DEPARTMENT OF RAILWAY SYSTEMS ENGINEERING

วิชาแนะนำวิศวกรรมศาสตร์

(INTRODUCTION TO ENGINEER)
รหัสวิชา 03-407-000-100

สิ่งประดิษฐ์...................................................................................

ผู้ร่วมจัดทำสิ่งประดิษฐ์

1.ชื่อ.....................................................................รหัสนักศึกษา...............................................
2.ชื่อ.....................................................................รหัสนักศึกษา...............................................
3.ชื่อ.....................................................................รหัสนักศึกษา...............................................

ชั้นปี/ห้อง..................................................................

วันทำจัดทำ วันที่...........เดือน............................................พ.ศ...........................................
วันที่กำหนดส่ง วันที่...........เดือน............................................พ.ศ...........................................
ชื่อผู้ส่งรายงาน ชื่อ...................................................................รหัส...............................ห้อง...................
อาจารย์ผู้สอน ชื่อ.........................................................................................................................

DEPARTMENT OF RAILWAY SYSTEMS ENGINEERING
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN

NAKORNRATCHASIMA

การเขียนรายงานสิ่งประดิษฐ์

1.ชื่อสิ่งประดิษฐ์ (Title)

ให้เขียนสั้น ๆ ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เรื่องอะไร หากต้องการชื่อสิ่งประดิษฐ์

ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้เขียนแยกบรรทัดโดยให้ภาษาไทยอยู่ข้างบน


แล้วใส่วงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ เช่น
ตัวอย่าง เครื่องนับจำนวนผู้โดยสารรถไฟแบบอัตโนมัติ

(Automated Passenger Counting System for Trains)

2.สารบัญ (Contents)

หากรายงานนั้นมีเนื้อหาและหัวข้อมากควรต้องมีสารบัญบอกชื่อหัวข้อ

และหมายเลขหน้าบอกไว้ด้วย

ผลรวมของ3ค.บวทามย่นอ่า(Sจะumเป็mนaเrทy่า) กับ 1

เป็นรายงานสั้น ๆ เกี่ยวกับการทดลองทั้งหมดที่สมบูรณ์ในตัว ไม่ควร

ยาวเกินหนึ่งหเนม้ื่าอกคุรณะดบาวษกคควาวมรนก่าลจ่าะเวป็วน่าทัร้งาหยมงดาขนอเกงี่ผยลวลกััพบธอ์ทัะ้งไรหมบดรรยายวิธี

การประดิษฐ์และผลการทดเข้ลาดอ้วงยกกาันรใยช้อสิด่งรปวรมะจดะิเษป็ฐน์สั้1น ๆ พร้อมทั้งสรุปที่

สำคัญ บทย่อนี้จะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงผู้อ่านรายงานว่ามีรายละเอียดใน

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้น่าสนใจเพียงใด การเขียน ประกอบด้วย

ประดิษฐ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร เพื่อหาอะไร ประดิษฐ์อย่างไร ผลเป็น

อย่างไร แตกต่างจากแนวคิด ทฤษฏีอย่างไร

การเขียนรายงานสิ่งประดิษฐ์

4.วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ (Object of Experiment)

กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย ของการทดลองว่า ต้องการค้นหาอะไร อาจแบ่ง

เป็นข้อ ๆ ในการเขียนวัตถุประสงค์การทดลองนั้นต้องระมัดระวัง
ไม่ให้วัตถุประสงค์กว้างเกินไป และต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ

การทดลองโดยตรง

5.บทนำและทฤษฏี (Introduction or Theory)

ใไจคบหปึุ้งณรเจหใร็าชคนย้ก่อาถาุทึปเียง่พปกีทคยรรฤวงาณษากใ์มดฏฏีพแทใี่หนลยเปลคะา็ูัว่นยกมิืธพากีอืท้มนาสิำใ่รฐงนสิแ่าปกงลนรปาะขะรทรดอหิฤะษงดาษิขกฐษ้์ฏอาีฐท์ใรมี่หูสน้ลนิม่ัำงกามปปศกาึรรกทปีะะ่ษกสดรุิะาดอษยคุบเฐกท์วก่ตารส์าิท่ใใีรง่ชชจท้้ปทมะำีทรฤขร้ำะอษาดไิยใดฏษ้ดีงทฐีบ์เา่้นทพนีาื่่อทงอำกเแหนเสัห้ตนุดนใมืงดีอผลรว6ม.ขอุปองกครณว์ากมานร่ทาจำะสิเ่ปง็นปรเทะ่ดาิษกับฐ์ 1

หบอยรรื่อรางยไดชาัอยดะอเแุจปกนกรเถมร้มื่าอณต์ค้ปุอเณพรืง่ะบอกกวใอาหกร้บผคเูใข้ดวชอ้้้า่าวมาดม้ยนาวนตท่ยีา่ชรไกิจ้ัมนวนะ่ัเเสดปค่็ยวนใยอหนท้ัเด้รหงต็่ระนหาบวุมงอมพุดิปจสๆขกะัเยอปรข็งทณีน่อผส์งล1เาขลอม้ัุาพปาใรธกจ์ถทรั้งใวณัหห์ด้รมทูไี่ปดดส้ัสงังเกเกตต

การเขียนรายงานสิ่งประดิษฐ์

7.การเตรียมวิธีทำสิ่งประดิษฐ์

การเตรียมการทำสิ่งประดิษฐ์โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำสิ่ง

ประดิษฐ์ให้ครบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อม

8.วิธีการทำสิ่งประดิษฐ์

บรรยายการทดลองที่ได้ทำจริง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากคู่มือการทดลอง

ที่แจกให้

ผลรวมข9อ.ขง้อคคววารมรนะ่วาังจะ(Cเป็aนutเiทo่nา)กับ 1

พร้อมระบุข้อคเวมื่รอรคุะณวังบใวนกกคเขาว้ราาดทม้วำน่ยสาิ่กจงันะปเป็รยนะอทดัดิ้งษรหฐว์มมดเจพขืะ่เออป็งคนผวล1าลมัพปธล์ทัอ้งดหภมัดยในการ

ทำสิ่งประดิษฐ์

การเขียนรายงานสิ่งประดิษฐ์

10.ผลการทำสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลและผลที่ได้จากการทำสิ่งประดิษฐ์ควรบันทึกในตารางหรือกราฟ

ในการเขียนกราฟควรปฏิบัติ ดังนี้
10.1 เขียนชื่อกราฟไว้ข้างใต้
10.2 กำหนดปริมาณบนแกน x เป็นตัวแปรอิสระ และบนแกน y เป็น

ตัวแปรตาม
10.3 อย่าใช้สเกลที่ระเอียดเกินกว่าค่าความถูกต้องของผลที่คำนวณได้
10.4 การขยายสเกลจนเกินความจำเป็นอาจทำให้ตีความหมายผิดไป
10.5 พยายามจัดตำแหน่งของกราฟให้สมดุลกับหน้ากระดาษ
10.6 การกำหนดข้อมูลควรใช้สัญลักษณ์ เช่น วงกลม กากบาท

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หากข้อมูลมีหลายชุด (มีกราฟหลายเส้น) ใช้

สัญลักษณ์ที่มีแตกต่างกัน
10.7 การลากเส้นกราฟ ไม่ควรลากทับสัญลักษณ์
10.8 เขียนชื่อบนเส้นกราฟทุกเส้นที่ทำได้
10.9 บนแกนนอนเขียนชื่อย่อทดลอง และวันที่ทำการทดลอง
10.11 รูปภาพสิ่งประดิษฐ์

ตัวอยผ่าลงรกวรมาขฟองความน่าจะเป็นเท่ากับ 1

เมื่อคุณบวกความน่าจะเป็นทั้งหมดของผลลัพธ์ทั้งหมด
เข้าด้วยกัน ยอดรวมจะเป็น 1

การเขียนรายงานสิ่งประดิษฐ์

ตัวอย่าง กราฟ

ผลรวมของความน่าจะเป็นเท่ากับ 1

เมื่อคุณบวกความน่าจะเป็นทั้งหมดของผลลัพธ์ทั้งหมด
เข้าด้วยกัน ยอดรวมจะเป็น 1

การเขียนรายงานสิ่งประดิษฐ์

12.เอกสารอ้างอิง (References)

ในการอ้างอิงเอกสารอื่นประกอบการเขียนรายงานให้ระบุ
-ชื่อผู้เขียนเอกสาร
-ชื่องานที่อ้างอิง
-ชื่อวารสาร หรือเอกสารที่พิมพ์ หรือสำนักพิมพ์
-เดือน ปี ที่พิมพ์เอกสารนั้น
-ระบุหน้าที่ใช้อ้างอิง

ตัวอย่าง อ้างอิง

วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561). แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการ
เมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68). สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วิศวะ กลับกลาย, อลิสา คุ่มเคี่ยม, และอมลวรรณ วีระธรรมโม. (2553). ผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ภาษาไทย
ถิ่นใต้ ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน มนัส สุวรรณ
(บ.ก.), การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (น. 3–14). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่.

การเข้ารูปเล่ม

- ใช้รูปแบบปกตามที่รายวิชาระบุ
- ขนาดของรายงานใช้ขนาดกระดาษ A4
- ห้ามใช้กระดาษที่มีตราสถาบันหรือหน่วยงานอื่น
- ควรหุ้มสันปก
- รูป กราฟ และตาราง ใส่ขนาดให้เต็บหน้ากระดาษ


Click to View FlipBook Version