The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เผยแพร่ผลงานชุมนุม wan nee fang pleng
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piboon.cho, 2019-12-17 00:22:49

wan nee fang pleng

เผยแพร่ผลงานชุมนุม wan nee fang pleng
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี

WAN NHEE FANG PLENG

To share you what we have had listening.

BY : WAN NHEE FANG PLENG

อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
น า ย ผ ดุ ง ศั ก ดิ์ ตั น ติ รั ษ ฎ า ก ร

โ ร ง เ รี ย น ส ต รี น น ท บุ รี

WAN NHEE FANG PLENG

Present

PHOTO BOOK

รปู แบบทีอ่านง่าย สบายตา

DIARY

เล่าถึงความรสู้ กึ การพบเจอบทเพลง

SONGS

เพลงต่างๆทีเหล่าสมาชกิ ไดห้ ยบิ ขนึ มานาํ เสนอใหท้ กุ คนไดร้ บั รู้

FEEL

ความรสู้ กึ ของพวกเราจากเพลงมากมายทีนาํ มา เหงา เศรา้ สนกุ รกั

TO YOU

พวกเราไดน้ าํ ความรสู้ กึ ของพวกเรามาใหถ้ ึงมอื พวกคณุ แล้วค่ะ

อาจารยท์ ีปรกึ ษา
นายผดงุ ศักดิ ตันติรษั ฎากร

DAILY SONG OF US

come thru 1
Girls Like You 2
thank u next 3
we don't talk any more 4
super boy 5
without you 6
Send it 7
Eyes,nose,lips 8
i don't care 9
everytime 10
telephone 11
reborn 12
sing 13
only you 14
Try To 15
only love 16
closer 17
Speechless 18
Everlasting 19

COME THRU

Sing ver.Jeremy Zucker

DAILY BY BAM CHOMPHUNUT

SING

เพลง comethru ของ Jeremy
Zucker เพลงถูกปล่อยออกมาเมือ
วันที 12 พฤศจิกายน 2018 อยู่ใน
อัลบัม summer, – EP เนือเพลงพู ด
ถึงการต่อสู้กับช่วงเวลาทียาก
ลําบาก ในระหว่างนีเราควรดีใจที
อย่างน้อยเรายังมีชีวิตอยู่

HOW DO I MET THIS SONG

ต อ น นั น ห า เ พ ล ง อั ง ก ฤ ษ ใ น ยู ทู ป ฟ ง แ ล้ ว รู ้สึ ก ว่ า
เพลงนีเปนเพลงแนวเรามากๆ ชอบจังหวะ การ
ร้องแบบนีสุดๆ ชอบเนือหา มากๆ แล้วก็ได้เริม
ติ ด ต า ม ศิ ล ป น ค น นี ม า เ ร ือ ย ๆ

TOO TRENDY!

สาํ หรับเราแล้วเนือเพลงท่อนนีเปนเหมือนการ
พ ย า ย า ม บ อ ก ตั ว เ อ ง ว่ า มั น โ อ เ ค ที เ ร า จ ะ เ ศ ร ้า ต อ น
ทีอยู่ตัวคนเดียว แต่มันก็โอเคทีเรารู้สึกเหมือน
ว่าเราต้องการให้ใครซักคนมาอยู่ข้าง ๆ เราไม่
สามารถทําทุก ๆ อย่างได้ด้วยตัวคนเดียวหรอก

มันเปนเรืองสาํ คัญทีจะยอมรับว่าเราต้องการ
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ

1

GIRLS LIKE YOU

sing ver.jonah baker

DAIRY OPOR NATPAPAT

SING

เพลงนีเปนเพลงของวง maroon 5 ซึงได้มีการ
นาํ มาcoverหลายรูปแบบและแบบacustic เปน
เ ว อ ร ์ที เ ร า ช อ บ ม า ก ที สุ ด เ พ ร า ะ มั น ดู ส มู ท ม า ก
ส่วนตัวชอบวงmaroon 5 อยู่แล้วยิงมาเจอแบบ

acustic ยิงชอบมากๆเลย

HOW DO I MET THIS SONG

ก็เห็นในหลายแอพพลิเคชัน เกียวกับเพลงนี
เลยมาค้นๆดูว่าเปนเพลงอะไร จึงได้มาเจอ
เพลงนีค่ะ และบวกกับความเบือๆเลยนังหา
เพลงฟงก็เลยมาเจอซึงมันตรงกับทีเราได้ยิน
มาบ่อยๆเลยติด

TOO TRENDY!

สาํ หรับเราเนียเพลงนีมีความหมายดีมากๆ
เช่นกันค่ะ เหมือนเปนการบอกรักหรือบอก
กล่าวเล่าเรืองถึงผู้หญิงคนนึงทีเขารักมาก
และเราก็รักเขามากเช่นกัน เปนเรืองราว

2เกียวกับความรักของคู่ๆนึง ทีมีความหมาย

ลึกซึงมากเลย

THANK U NEXT

ariana grande
Dairy by porsche ploychanok

SING

เพลงนีถูกปล่อยมาเมือวันที 8 กุมภาพันธ์
2019 ในแนวเพลง pop ในสังกัด
ของRepublic Records เปนเพลงทีจะ
ทําให้คุณรักตัวเองมากขึนและใช้ชีวิต
อย่างสุดเหวียงรักคนอืนก็ต้องหันมารักตัว
เองเสียบ้าง

HOW DO I MET THIS SONG

เกิดจากเราเปนแฟนคลับของคุณ ariana
grande อยู่แล้วจึงไม่พลาดทีจะลองฟง
และเพลงนีได้รับเเรงบันดาลใจจากหนัง
ยอดฮิตอย่าง mean girls อีกด้วย

TOO TRENDY!

ในตัวเนือเพลงจะสือถึงการทีเราได้ทบทวน
ตัวเองในเรืองทีผ่านๆมาว่าตัวฉันเองเคยรัก
ตัวเองจริงๆบ้างหรือไม่นะงันครังนีฉันจะขอ
รักตัวเองให้มากขึนละกัน

3

WE DON'T TLAK ANY MORE

charliephut selena gomez
dairy by mameaw Pitchaporn

SING

เพลง We don't talk anymore ปล่อยเมือ 3
สิงหาคม พ.ศ.2016 เนือเพลงพู ดถึง ความ
สัมพันธ์ทีจบกันไปไม่ได้พู ดคุยกันแบบแต่
ก่อนเหมือนทีเค้าเคยคุยกัน

HOW DO I MET THIS SONG

ก็คือเราเปดหาเพลงฟงไปเรือยๆก็มาเจอ
เพลงนีแหละ พอดีเปนติงbtsแล้วเห็นจองกุก
มาร้องcover ก็เลยฟงมาเรือยๆจนถึทึกวันนี
ค่ะ ก็แนะนาํ นพเพราะดีๆ

TOO TRENDY!

สาํ หรับตัวเพลงก็จะมีความหมายว่าเราเนีย
ไม่ได้คุยกันอีกต่อไปแล้วก็ขอให้เธอมีความ
สุขในแบบทีเรามีความสุขด้วยกันเหมือน
พราํ เพ้อถึงฝายหญิงอ่ะค่ะ

4

SUPER BOY

sing ver. sbfive
Dairy by mean phankamol

SING

เพลงSUPERBOYปลอ่ ยเมอื วนั ท2ี 4พ.ค2019เนอื
เพลงถา่ ยทอดเรอื งราวของSBFIVEทพี ยายามฝกฝน
อยา่ งหนกั เพอื พฒั นาศกั ยภาพของตนเองใหม้ ผี ลงาน
ทดี ขี นึ เรอื ยๆเเละยงั เปนการตอบเเทนเเฟนๆทคี อย

สนบั สนนุ วงมาตลอด

HOW DO I MET THIS SONG

เปนเเฟนคลับSBFIVEอยู่เเล้วเเละคอย
ติดตามผลงานของพวกเค้ามาตลอด พอ
ปล่อยเพลงมาก็รู้สึก ชอบความหมาย ชอบ
ทุกอย่าง เเละมีการสัมภาษณ์ มีประโยค

หนึงทีหลีดเดอร์พูดว่า"โลกเนียอาจจะ
มีSUPERMANคอยดูเเล เเต่ว่า พวกเรา
คือSUPERBOYทีจะดูเเลคุณ"ฟงเเล้วรู้สึกมี

ต่อใจมากก

TOO TRENDY!

สําหรับเราเรารู้สึกว่าเพลงเนียมีความหมายดี เเละ เปน
กาํ ลังใจทีดีด้วย พอเหนือยๆไว้ว่าจะเรืองอะไรก็ตาม พอ
เปดฟงเเล้วรู้สึกว่ามีความสุข เมือก่อนมีคนบอกว่าเวลา
เครียดให้เปดเพลงทีชอบฟงเเล้วจะหายเครียดเราไม่
เคยเชือเลย เเต่พอทุกวันนีรู้สึกว่า "เออ! มันก็จริง ฟงเเล้
วหายเครียดจริงๆด้วย"ไม่ใช่รักเเค่เพลงนีเเต่รักทุกเพลง
ของSBFIVEเเละจะรักตลอดไปเลยยย
5

WITHOUT YOU

Oh Wonder

Dairy By Anchalisa

SING

เพลง without you เผยแพร่เมือ 26 ต.ค.
2015 เปนเพลงแนวออลเทอร์นาทิฟ/อินดี

เนือเพลงได้กล่าวถึงชีวิตทีปราศจากคนรัก
ผู้หวังและรอคอยว่าสักวันหนึงเธอจะกลับ
มาซึงเขานันไม่สามารถทําอะไรทีเคยทําได้
เลยหากปราศจากเธออันเปนทีรักไปแล้ว
เขาหลงทางและกําลังตามหาเธออยู่

HOW DO I MET THIS SONG

ตอนนันเปนช่วงติดเพลงอังกฤษทําให้
ฟงเพลงไปทัวจนมาเจอเพลงนีและ
ด้วยเพลงท่วงทํานองล่องลอยแล้วยัง

มี อี ก จุ ด เ ด่ น คื อ M V ที เ ป ย ม ไ ป ด้ ว ย

อารมณ์ภาพสวยแสงสีงามทําให้ติดใจ
ฟงมาจนถึงทุกวันนี

TOO TRENDY!

ในตัวเพลงนีก็จะสือถึง ตังแต่เธอจากไป ฉัน

ก็เดินอย่างโดดเดียว ฝนว่าเธอจะกลับมา

กลับมาสู่ชีวิตทีดี ไม่ต้องพู ดถึงความรักบ้า

บอทีไม่มีจริง พยายามตังสติเพียงลําพัง เมือ

ไม่มีคุณทุกอย่างดูเปลียนไป

เหมือนเปนการพราํ เพ้อถึงคนรักเก่า 6

7

8

9

EVERY TIME

chen exo , puch
dairy by mo nantiya

SONG

เปนเพลงซีรีย์ในเรือง Descendant of the
sun หรือชีวิตนีเพือชาติ พระเอกคือซงจุงกิ
นางเอกคือซองเฮเคียว พระเอกเปนทหาร
นางเอกเปนหมอ หรือ หมอประจาํ กองทหาร

HOW TO I MET THIS SONG

ก็ดูจากซีรีส์นีแหละค่ะได้มีช่วงนึงของซีรีส์มี
เพลงนีขึนมารู้สึกว่าเพลงมันเพราะมากๆๆๆ
เ ล ย ไ ป ห า ดู ใ น ยู ทู ป จึ ง ไ ด้ ม า เ จ อ เ พ ล ง นี ค่ ะ

TOO TRENDY!

ความหมายเนียหมายถึงการพราํ เพ้อหรือการ
บอกรักผู้หญิงคนนึงทีเรารักมากๆ เธอคือรัก
แรกอะไรอย่างงีค่ะ แบบแนวบอกรัก ชม
ความสวยอะไรอย่างงี

10

TELEPHONE

เลดีกาก้า&บึยอนเซ่
dialy by erng nutcha

SONG

ซิเกิลโดย เลดีกาก้า และ บียอนเซ่
จากอัลบัม เดอะเฟมมอนเตอร์
แนวเพลงปอบ
เปนเพลงแนวอกหักโดยแฟนโทรมาขอเลิก
แต่เธอไม่ยอมจึงบอกยุ่งอยู่สักพักแหนเธอก็
โทรมาอีกจนเธอบิกให้เลิกโทรมา

HOW TO I MET THIS SONG

เคยฟงมาตังแต่ป.4มัง ก็ทุกๆเช้าและ
เย็นแม่จะชอบเปดให้ฟงโดยเปดในยู
ทูป แล้ก็เริมติดมา

TOO TRENDY!

เพลงนีสือถึงอารมณ์เศร้าแต่ฟงแล้วก็
ผ่อนคลายรวมถึงชอบเลดีกาก้าด้วยค่าา

11

REBORN

BNK48
dialy by ant warisara

SONG

เปนเพลงของ bnk48 เผยแพร่ เมือวัน
ที10ส.ค.2019 อยู่ในอัลบัม jabaja
เนือเพลงจะพู ดถึงการเปลียนแปลงตัวเอง
ให้ชีวิตดีขึนและพยายามเริมต้นใหม่ในวัน
ข้างหน้าในตอนทีมันไม่ได้อย่างทีเราคิดไว้

HOW TO I MET THIS SONG

เราเปนแฟนคลับ bnk48 ปกติมันจะมีเพลง
หลักกับเพลงรอง ทุกคนส่วนใหญ่จะลุ้น
เพลงรองมากกว่า เราอยากให้เปนเพลง
reborn เพราะชอบท่าเต้น พอเปนเพลง
reborn จริงๆก็ดีใจมาก พอมาแปลเนือ
เพลงเปนภาษาไทยก็คือความหมายมันดี
มากแถมให้กําลังใจอีกด้วย

TOO TRENDY!

สาํ หรับเรา เราชอบเพลงนีเพราะมันสือถึง การ
เปลียนแปลงตัวเองเพือเริมต้นใหม่
คําว่า "reborn" หมายถึง การเกิดใหม่หรือเริมใหม่ มัน
เลยทําให้เพลงนีสือถึงการเริมต้นใหม่อีกครัง ก็
เหมือนกับ อะไรต่างๆทีเราพลาดไปแล้ว เราก็แค่หา
โอกาส แล้วเริมต้นใหม่อีกครัง

12

SING

Sing ver. Pam MBO ft. Yan xujia R1SE
Daily by Prim Sukjitsumrarn

SING

เปนเพลงทีแพม เปมิกาใช้ในการแข่งขันใน
รายการ The coming one girl ณ ประเทศจีน
ร่วมกับสมาชิกวง R1SE เหยียน ซู่เจีย โดย
เพลงนีกล่าวถึงการทีบางครังเราไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคําพู ดได้ ต้อง
แสดงออกมาโดยการเปล่งเสียงร้องเพลง

HOW DO I MET THIS SONG

มี ข่ า ว ขึ น ห น้ า ฟ ด บ น ยู ทู ป แ ล ะ ป ก ติ เ ป น ค น ที
ชอบสนับสนุนคนไทยด้วยกันอยู่แล้ว จึงกด
เข้าไปชม ปรากฏว่าหลายเปนแฟนรายการ
ทีติดงอมแงมไปเลยค่ะ เปนรายการแข่งขัน
ความสามารถด้านเสียงเพลงทีรวมคนมีฝมือ
ไว้จริงๆ

TOO TRENDY!

เ พ ร า ะ เ ป น เ พ ล ง ที ค่ อ น ข้ า ง แ ส ด ง จุ ด ยื น ใ น ด้ า น
ของการผลักดันให้แสดงเสียงความคิดของคน
นันให้คนรอบข้างได้ฟง ทําให้ชอบเปนพิเศษค่ะ
นอกจากเวทีทีแพมแสดงจะดีแล้ว ก็อย่าลืมทีจะ
ไปฟงต้นฉบับด้วยนะคะ ความหมายดีและช่วย
ผลักดันได้มากจริงๆ

13

ONLY YOU

Only You ver. HongSeongJun & YunJungHwan
dairy by Kasinee treekanlapapruck

SING

เปนเพลงประกอบซีรีย์ Hotel Del Luna
เปนเพลงทีบอกความรู้สึกของนางเอกถึง
พระเอก
ต้นฉบับเปนของ Yang Da Il

HOW DO I MET THIS SONG

โดยส่วนตัวดูซีรีย์เรืองนีอยู่แล้ว และ
เวอร์ชันนีเปนของเด็กฝกจากค่าย BNM ที
ปกติฟงเพลงของค่ายนีอยู่แล้ว แล้ว
ต้นฉบับก็เปนของรุ่นพีในค่าย

TOO TRENDY!

ชอบการใช้เสียงของทัง2ึคน เลยฟงมา
ตังแต่ร้อยวิวจนปจจุบัน9แสนวิว แล้ว
เนือหาเพลงก็ดีมาก สือความรู้สึกของ
นางเอกทังหมด

14

TRY TO

MAIYARAP
dairy by Pittawan Sreeklad

SING

เปนเพลงของแร็ปเปอร์คนหนึงทีมีAKA
นามว่า MAIYARAP เผยแพร่เมือวันที 17
ก.ย. 2560 ซึงเพลงนีมาพร้อมท่วงทํานองที
ให้ความรู้สึกถึงกลินอายเก่าๆ ผสมผสาน
แนวดนตรีระหว่าง Soul และ R&B ไว้อย่าง
ลงตัว ทังยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว

HOW DO I MET THIS SONG

หลังจากทีเริมติดตามเพลงของ "พีแชมป
MAIYARAP" ได้สักระยะ เริมรู้จักพีเขาจาก
เพลง "I'M SAD" และจากนันก็ไล่ดูผลงาน
เพลงเก่าๆของพีเขาผ่านทางYoutube จน
มาเจอเพลงนี

TOO TRENDY!

รู้สึกจุกค่ะ T-T เพราะพึงมารู้ทีหลังว่า
นางเอกMVทีเล่นด้วยนันเปนแฟนตัวจริง
ของพีแชมป ข้ามค่ะ! ส่วนในเรืองของความ
รู้สึกเพลงคือ ถ่ายทอดความรู้สึกความ
ทรมานภายในจิตใจผ่านเนือร้องทีตัดพ้อถึง

15คนรักด้วยความคิดถึงแต่กลับเอือมไม่ถึง

ONLY LOVE

Trademark
dairy by Pornnaput Soongkitboon

SING

เปนเพลงสากลตังแต่ยุค พ.ศ.2543 เปน
เพลงทีมีความหมายเกียวกับความรัก

HOW DO I MET THIS SONG

ฟงเพลงนีครังแรกตอนทีหมอนีนีร้องใน
รายการ The voice แล้วชอบมาก ทังๆทียัง
แปลไม่ออกเลยแต่พอมาตังใจฟงก็รู้สึกว่า
พอแปลได้ เลยตัดสินใจไปฟงต้นฉบับ

TOO TRENDY!

ชอบมากค่ะ เนือเพลงจะพู ดถึงเกียวกับความ
รักของคน 2 คนทีมาถึงทางแยกมีความ
สับสนว่าจะทํายังไงจึงใช้ความรักเปนตัว
ตัดสินว่าจะไปต่อไหม ฟงแล้วรู้สึกว่าสามารถ
ใช้ได้กับความรักของตัวเอง

16

17

18

19


Click to View FlipBook Version