The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by popcura21, 2021-11-05 14:24:19

เครื่องถมนคร

เครื่องถม

CONTENTS

6 เครื่องถมนคร 1 0 เนรมิตเครื่องถม
1 4 เครื่องมือเนรมิต 3 4 พชรกร บษุ บรรณ
เจา้ ของรา้ นเครอื่ งนครbygreenเครื่องถม นคร

“เครอ่ื งถมนคร” มีชอ่ื เสียงเปน็ ทีร่ จู้ ักแพร่หลายมาต้งั แตอ่ ดีตและนับเป็นหน่ึงในบรรดาศลิ ปาชีพช้ันสูง
เครื่องถมนครที่ไดร้ บั ความนยิ มจนถึงปจั จุบันเนอื่ งจากยงั รักษาคุณภาพ ไวไ้ ด้นานลกั ษณะของงาน
ถมนครจะมีสดี ำ�เงางาม ลวดลายเกิดจากการสลักดว้ ยมอื ทงั้ การเคาะ หรือแผร่ ีด ทำ�ให้ลวดลายมี
ความละเอยี ด จะมรี อยสลักนนู ขน้ึ มา จดุ เด่นทเ่ี ห็นชดั ของเครอ่ื งถมนครน้นั อยทู่ ต่ี วั ยาถมซ่งึ มีสีดำ�
ขน้ึ เงาแวววาว จนเรยี กติดปากว่า “ถมนคร” ทำ�ใหม้ ลี วดลายวิจิตรสวยงาม เคร่อื งถมนครไดป้ ระดษิ ฐ์
ขนึ้ เป็นของใชร้ ปู พรรณต่างๆ เช่น ก�ำ ไล สร้อย เข็มกลดั

1/160F/8 103mm ISO2000 Canon EOS7D Markll
1/160F/8 113mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/160F/8 35mm ISO2000 Canon EOS7D Markllเครื่องมือสำ�คัญ
เนรมิตเครื่องถม

1/1000F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

สิ่วแบบต่าง ๆ จะมี
ปลายแบน กลม
ใ ช ้ ส ล ั ก ล ว ด ล า ย

ตอกเป็นรอยลึกลงไป
ตามลวดลายที่เขียน

1/160F/8 62mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

ลูกตุ้มขึ้นรูปตามขนาดที่ต้องการ มีหลากหลายขนาดในการขึ้นรูป

1/320F/7.1 50mm ISO10000 Canon EOS80D

ค้อนหลากหลายขนาด ใช้ตอกให้เข้ารูป

ขึ้นรูปทรวดทรง

1/640F/8 69mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/640F/8 59mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

ใช้สิ่วแบบต่าง ๆ สลักลวดลายด้วยมือ
ตอกเป็นรอยลึกลงไปตามลวดลายที่วาดไว้

1/640F/8 59mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/640F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D

1/640F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/320F/7.1 50mm ISO10000 Canon EOS80D
1/320F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/640F/8 109mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/640F/8 67mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/640F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

ลงยาถมที่ละลายด้วยความร้อนสูง
นำ�ยาถมที่ละลายแล้วนั้น แปะลงไปบนร่องลวดลายที่แกะสลัก

1/320F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/60F/8 69mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

หลังจากลงยาถมพื้นผิวยังคงหยาบ
กร้านและด้านต้องขัดผิวด้วยกระดาษทราย
ให้ละเอียดขัดจนขึ้นลายเด่นชัดและเงางาม

1/320F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D Markll
1/320F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/640F/8 135mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/640F/8 35mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

สลักเก็บรายละเอียดให้ปรากฏชัดเจนขึ้น ลวดลายจะงดงาม
ขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความชำ�นาญ และความประณีตของช่างโดยเฉพาะ

1/640F/8 62mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

การทำ�เครื่องถม มีความสำ�คัญในทุกขั้นตอน หากทำ�ผิด
เพียงหนึ่งขั้นตอนอาจทำ�ให้คุณภาพลวดลายบนเครื่องถม
ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนจึงสำ�คัญ
และต้องทำ�อย่างละเอียด ประณีต ใช้ฝีมือสูง

1/250F/8 93mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

ต้ังแตเ่ ด็ก ไดค้ ลุกคลีอยู่กบั ญาติทเี่ รยี นศิลปะ เลยมีความชอบ หัดวาดรูปมาตั้งแตเ่ ด็ก สนใจงานศลิ ปะมาตลอด
จนหมายมั่นว่าจะตอ้ งเรยี นสายศิลปะใหไ้ ด้ แต่ทางบ้านไม่สนบั สนุนเพราะด้วยความท่ีเป็นเดก็ ผู้หญงิ เมือ่ จบม.3
อยากจะสอบเขา้ วทิ ยาลัยศิลป แตย่ ังทำ�ตามใจไม่ได้ ต้องยอมเรียน ม.4 อีก1ปี แลว้ มาแอบสอบเข้า วิทยาลยั ศิลป
หตั ถกรรมนครศรีฯ เลือกจะเรยี นแผนกหตั ถกรรม แผนกนีม้ กี ารเรียนท่ีท้าทายมาก ไม่ใช่ง่ายๆเลย ยงั คดิ อยวู่ า่ จะผ่าน
ไปได้ไหม แตด่ ้วยความทีม่ คี วามรกั และมสี ายเลือดศิลปะอยู่ดว้ ย การเรียนวิชานจี้ ึงได้ซึมซับตามท่อี าจารย์ไดส้ งั่
สอน และอีกอย่างเปน็ คนชน่ื ชอบในการเขียนลายไทย จงึ ไม่ได้ยากในการทจ่ี ะเรยี น...แตด่ ้วยความเปน็ วยั ร่นุ จงึ บาง
ครง้ั เถลไถลไปบา้ ง แต่ก็ไดร้ ำ่�เรยี นจนจบ ชั้น ปวสครน้ั จะไปเรียนต่อก็ไมเ่ คยจากบา้ นไปไหนไกล จึงเรียนไดเ้ พียงแค่
นี้ ดว้ ยความท่ีดอื้ อยพู่ อสมควร มีอาจารยท์ า่ นหน่งึ กลา่ ววา่ จะทำ�อะไรได้ ประจวบกบั คนทบ่ี า้ นก็ยงั ไม่สนบั สนุน ยัง
คงพยายามใหไ้ ปทำ�งานด้านอนื่ แตด่ ว้ ยความท่ี ใจรกั และไม่ยอมอะไรงา่ ยๆ และจะลบคำ�สบประมาทจากทุกคนใหไ้ ด้
วา่ ผ้หู ญิงเรียนศิลปะมาก็เทา่ นนั้ ...
เร่ิมทำ�งานคร้ังแรกไม่ได้ทำ�เครื่องถมแต่ไปรับงานเขียนจิตรกรรมฝาผนังไปทำ�อยู่ได้ประมาณ3-4วัดและเร่ิมอยากอยู่
กับท่ี จึงหันมาจบั งานเครอื่ งถม เรม่ิ ตน้ ซ้อื อปุ กรณแ์ รกๆแค่ไม่กอี่ ยา่ ง เรมิ่ ทำ�งานง่ายๆ เป็นกำ�ไลถมเงิน ซ่งึ ไดร้ อ้ งขอให้
ญาตๆิ ช่วยซอื้ จนเรม่ิ มีลูกค้าแตก่ ็ยงั ไมด่ ีเท่าทค่ี วรจากนน้ั เลยเดินไปถามตามร้านที่ขายเคร่ืองถมวา่ ใครจะรบั งานไว้ขาย
บา้ งซงึ่ กลบั มาดว้ ยความผดิ หวงั ...งานน้ไี ม่ใชง่ ่ายๆราคาชนิ้ งานแตล่ ะ่ ช้นิ ก็สงู ก็ยังไม่ทง้ิ ความต้งั ใจทำ�ขายเพอ่ื นฝูง
แบบไมร่ าคาไมส่ งู มาพอใหล้ กู คา้ จบั ตอ้ งไดท้ �ำ มาเรอ่ื ยจากลกู คา้ หนงึ่ คนบอกตอ่ พฒั นาฝมี อื ขนึ้ เรอื่ ยๆออกแบบลวดลายไดเ้ อง
ไมเ่ หมือนที่มขี ายทวั่ ไปงานของเครอ่ื งถมนคร by green จึงมเี อกลกั ษณ์ เปน็ ของตวั เอง และมีเฉพาะที่เดียวที่ยัง
ทำ�งานมอื ทกุ ขนึ้ ตอนงานทกุ ชนิ้ จะประณตี ในทกุ ขน้ั ตอนและจะคงดำ�รงคไ์ วซ้ ง่ึ การอนรุ กั ษ์และสบื สานงานดา้ นเครอื่ งถม

พชรกร บุษบรรณ
เจา้ ของร้านเคร่ืองถมนครbygreen1/30F/7.1 50mm ISO10000 Canon EOS80D
1/100F/7.1 50mm ISO10000 Canon EOS80D
1/100F/7.1 50mm ISO10000 Canon EOS80D

1/25F/7.1 50mm ISO10000 Canon EOS80D

1/250F/8 62mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

1/640F/8 35mm ISO2000 Canon EOS7D Markll

Editor/Photographer กัญญาณัฐ

Informant พชรกร บุษบรรณ

รัตนนิธิ์ ทองเสน

Project Advisor อาจารย์ลัดดา ประสาร

Communication Arts
Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University

Thank you for the fliming location
เครื่องถมนคร By green

46/4ม.11ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แฟ้มสะสมผลงาน
Next Book
NOV 21 Monthly Mailing