The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anonymous, 2019-05-12 23:03:58

DSKP SAINS TINGKATAN 3

DSKP KSSM SAINS

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sains

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sains

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4 -8, Blok E9,
Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara .................................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan .................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan ........................................................................................................................ vii
Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan .......................................................................................................... viii
Kata Pengantar ................................................................................................................................................ ix
Pendahuluan ..................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 2
Fokus ................................................................................................................................................................. 4
Kemahiran Abad ke-21...................................................................................................................................... 21
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................................... 23
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 24
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 29
Pentaksiran Sekolah ......................................................................................................................................... 32
Organisasi Kandungan ...................................................................................................................................... 37
40
Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup................................................................................................ 60
Penerokaan Unsur dalam Alam..................................................................................................................... 68
Tenaga dan Kelestarian Hidup...................................................................................................................... 88
Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas........................................................................................................ 95
Panel Penggubal...............................................................................................................................................RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi

Kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

Sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawabdanberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan
sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan
memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu
sains dan keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum Kebangsaan.
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa
telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard KBATdengan memberi fokus kepada pendekatan
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Sistem Pendidikan Kebangsaan.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixKSSM SAINS TINGKATAN 3

PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Mata pelajaran Sains Teras peringkat menengah direka bentuk
Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk untuk membangunkan murid berliterasi sains, berkemahiran berfikir
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan aras tinggi serta berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains,
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard kurikulum Sains sebenar.
sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan
insan yang dihasratkan. Mata pelajaran sains elektif pula, akan memperkasakan dan
memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran murid terhadap
Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju, perlu STEM supaya dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih
mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya cipta dan tinggi di samping meneruskan pembelajaran sepanjang hayat.
berpandangan jauh di samping memanfaatkan teknologi terkini. Dihasratkan golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam
Masyarakat ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan bidang sains dan teknologi serta dapat memainkan peranan aktif
peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Bagi mencapai dalam pembangunan masyarakat mahu pun negara.
hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif, inovatif
dan berketerampilan yang membudayakan Sains, Teknologi,
Kejuruteraan dan Matematik (STEM).

Kurikulum sains kebangsaan merangkumi kurikulum mata pelajaran
sains teras dan mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran sains
teras ditawarkan di sekolah rendah, menengah rendah dan
menengah atas. Manakala mata pelajaran sains elektif hanya
ditawarkan di peringkat menengah atas yang terdiri daripada Biologi,
Fizik, Kimia dan Sains Tambahan.

1

KSSM SAINS TINGKATAN 3

MATLAMAT

Matlamat KSSM Sains untuk sekolah menengah adalah untuk 6. Membina kesedaran bahawa penemuan melalui penyelidikan
menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai pengetahuan dan untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai
kemahiran sains dan teknologi serta sikap saintifik dan nilai murni kesejahteraan hidup.
bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan dalam kehidupan seharian. 7. Membina kesedaran bahawa perkembangan sains dan
teknologi memberi implikasi ke atas moral, sosial, ekonomi dan
OBJEKTIF alam sekitar sama ada dalam konteks tempatan ataupun global.

KSSM Sains digubal untuk membolehkan murid: KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH
1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
tahu dan minat terhadap sains. Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
2. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk menerangkan Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi.
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong
fenomena secara saintifik. antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis,
3. Berkomunikasi mengenai maklumat berkaitan sains dan kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal
insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
teknologi secara bijak dan berkesan. berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
4. Mereka dan menjalankan penyiasatan saintifik, menilai evidens serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
Kurikulum Sains digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka
dan membuat kesimpulan. KSSM.
5. Mengaplikasikan pengetahuan sains, pengetahuan prosedur

dan pengetahuan epistemik dalam mengemukakan soalan,
menginterpretasi data, penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dalam konteks situasi sebenar.

2

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Rajah 1: Kerangka KSSM
3

FOKUS KSSM SAINS TINGKATAN 3

KSSM Sains berfokus kepada pembelajaran berfikrah yang Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
melibatkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir bagi
pemerolehan pengetahuan yang diterapkan melalui pendekatan
utama dalam pendidikan sains iaitu inkuiri. KSSM Sains juga
berhasrat untuk menyediakan murid yang akan menghadapi era
pembangunan teknologi yang pesat dan pelbagai cabaran Abad
Ke-21. Golongan murid yang melalui kurikulum ini bakal menjadi
sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang
akan menyumbang kepada pembangunan negara.

Kandungan Standard Kurikulum Sains Tingkatan 1 hingga
Tingkatan 5 dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu yang
fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran
kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran
masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan.

4

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Fikrah Sains

Fikrah menurut Kamus Dewan membawa pengertian yang sama Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam konteks pendidikan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
sains, fikrah sains merujuk kualiti murid yang dihasratkan untuk sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum
dilahirkan melalui sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid yang menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai
berfikrah sains merupakan murid yang boleh memahami idea daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang
sains dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa saintifik, inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang
boleh menilai serta mengaplikasikan secara bertanggungjawab sedia ada.
pengetahuan dan kemahiran saintifik dalam kehidupan harian yang
melibatkan sains dan teknologi berlandaskan sikap dan nilai murni. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
Fikrah sains juga berhasrat menghasilkan individu yang kreatif dan peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap
kritis untuk memenuhi keperluan Abad Ke-21 di mana kemampuan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.
negara amat bergantung kepada modal insan yang mampu berfikir Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir
secara kritis dan kreatif, menjana idea dan menyelesaikan kepada proses berfikir.
masalah.

Pembelajaran Berfikrah

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara
aktif dalam proses PdP. Dalam proses ini aktiviti PdP yang
dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya
untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Justeru itu,
kemahiran berfikir harus diterapkan dalam kalangan murid.

5

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Kemahiran Berfikir Kritis KEMAHIRAN
BERFIKIR KRITIS
PENERANGAN

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Menyusun sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah mengikut bilangan.
seperti dalam Jadual 1. keutamaan
Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib
Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis berdasarkan kepentingan atau keutamaan.

KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
kecil untuk memahami dengan lebih mendalam
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti berkenaan serta hubung kait antara bahagian.
dan unsur sesuatu konsep atau objek.
Membandingkan Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat yang
dan membezakan Mencari persamaan dan perbezaan Kecondongan berpihak kepada atau menentang sesuatu.
berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan
unsur sesuatu objek atau peristiwa.

Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
dan mengelaskan fenomena kepada kumpulan masing-masing menggunakan pengetahuan, pengalaman,
berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau Membuat kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi.
sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri kesimpulan
atau sifat sepunya. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu
kajian yang berdasarkan kepada sesuatu
hipotesis.

6

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Kemahiran Berfikir Kreatif KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan KREATIF Membuat jangkaan tentang sesuatu
atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak Meramalkan pengalaman yang lalu atau data yang
mengikut kelaziman. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran boleh dipercayai.
berfikir kreatif adalah seperti dalam Jadual 2. Mengitlakkan
Membuat pernyataan umum terhadap
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif sesuatu perkara untuk keseluruhan
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
KEMAHIRAN PENERANGAN atas sampel atau beberapa maklumat
BERFIKIR daripada kumpulan itu.
KREATIF

Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan Membuat Membuat tanggapan atau membayangkan
sesuatu perkara.
gambaran mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau

gagasan dalam minda atau fikiran.

Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
kan keadaan atau peristiwa untuk mencari untuk menghasilkan satu gambaran
sesuatu struktur atau corak hubungan. menyeluruh dalam bentuk seperti
pernyataan, lukisan dan artifak
Membuat Menggunakan pengumpulan data dan
inferens pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu
peristiwa.

7

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Strategi Berfikir

KEMAHIRAN PENERANGAN Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
BERFIKIR KREATIF berfokus untuk menyelesaikan masalah. Penerangan tentang
setiap strategi berfikir adalah seperti dalam Jadual 3.
Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
Menganalogikan tentang hubungan antara pemboleh Jadual 3: Strategi Berfikir
Mereka cipta ubah yang dimanipulasi dan pemboleh
ubah yang bergerak balas untuk STRATEGI PENERANGAN
menerangkan sesuatu peristiwa atau BERFIKIR
pemerhatian. Pernyataan ini boleh Membuat pengitlakan ke arah membina
diuji untuk membuktikan Mengkonsepsikan pengertian, konsep atau model
kesahihannya. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung kait.
Membentuk kefahaman tentang
sesuatu konsep yang kompleks atau Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang
abstrak secara mengaitkan konsep itu terbaik daripada beberapa alternatif
dengan konsep yang mudah atau berdasarkan kriteria tertentu bagi
maujud yang mempunyai ciri yang mencapai matlamat yang ditetapkan.
serupa.
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara
Menghasilkan sesuatu yang baru atau masalah terancang terhadap situasi yang tidak
melakukan pengubahsuaian kepada pasti atau mencabar ataupun kesulitan
sesuatu yang sedia ada untuk yang tidak dijangkakan.
mengatasi masalah secara terancang.

8

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang Kemahiran Berfikir
tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran
yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang Kritis Menaakul Kreatif
digunakan untuk membuat pertimbangan secara logik, rasional,
adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif Mencirikan Menjana idea
serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu Membandingkan Menghubungkait
berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. & membezakan Membuat
Rajah 3 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran Mengumpulkan inferens
berfikir dan strategi berfikir. & mengelaskan Meramalkan
Membuat urutan Membuat
Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui Menyusun hipotesis
PdP sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: mengikut Mensintesiskan
keutamaan Mengitlakkan
1. KBSB diperkenalkan. Menganalisis Membuat
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Mengesan gambaran
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. kecondongan mental
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan Menilai Menganalogikan
Membuat Mereka cipta
dengan bimbingan guru. kesimpulan
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk
Strategi Berfikir
mencapai tugasan berfikir.
Mengkonsepsikan
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains Membuat keputusan
diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Menyelesaikan
Strategi Berfikir dalam PdP Sains (Pusat Pembangunan Kurikulum, masalah
1999).
Rajah 3: Model KBSB dalam Sains
9

KSSM SAINS TINGKATAN 3

KEMAHIRAN SAINTIFIK Jadual 4: Kemahiran Proses Sains

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. KEMAHIRAN PENERANGAN
Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran PROSES SAINS
saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik Menggunakan deria penglihatan,
merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang Memerhatikan pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen untuk mengumpulkan maklumat tentang
dan projek. objek dan fenomena.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan
kemahiran manipulatif. objek atau fenomena berdasarkan
persamaan dan perbezaan.
Kemahiran Proses Sains
Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
Kemahiran Proses Sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental pemerhatian lebih jitu.
yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid pengalaman lalu untuk membuat
untuk berfikir secara berkesan. Penerangan tentang setiap kesimpulan dan menerangkan sesuatu
kemahiran proses sains diberi dalam Jadual 4. peristiwa.

10

KSSM SAINS TINGKATAN 3

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa Mengawal Mengenalpasti pemboleh ubah
berdasarkan pemerhatian dan pengalaman pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak
yang lalu atau data yang boleh dipercayai. balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.
Dalam sesuatu penyiasatan satu
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik pembolehubah dimanipulasikan untuk
seperti jadual, graf, rajah atau model untuk memerhatikan hubungannya dengan
menerangkan tindakan, objek atau peristiwa. pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada
masa yang sama pemboleh ubah yang lain
Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter dengan dimalarkan.
perhubungan masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz,
ruang dan masa isipadu, berat dan jisim.

Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang Membuat Membuat sesuatu penyataan umum tentang
objek, peristiwa atau pola daripada data yang hipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang
dikumpulkan. dimanipulasi dan pemboleh ubah yang
bergerak balas untuk menerangkan sesuatu
Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini
secara operasi dengan menyatakan perkara yang dilakukan boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.
dan diperhatikan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk
menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan
data, mentafsirkan data sehingga mendapat
rumusan daripada aktiviti itu.

11

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Kemahiran Manipulatif Jadual 5: Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Berfikir

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam KEMAHIRAN PENERANGAN
penyiasatan sains yang membolehkan murid: PROSES SAINS

Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan Memerhatikan Mencirikan
dengan betul. Membandingkan dan membezakan
Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Mengelaskan Menghubungkaitkan
Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Mencirikan
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengukur dan Membandingkan dan membezakan
Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan menggunakan Mengumpulkan dan mengelaskan
selamat. nombor Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran
Berfikir Membuat Menghubungkaitkan
inferens Membandingkan dan membezakan
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga Menganalisis
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir Meramalkan Membuat inferens
yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah Menghubungkaitkan
seperti Jadual 5. Membuat gambaran mental

12

KSSM SAINS TINGKATAN 3

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS

Menggunakan Membuat urutan Mengawal Mencirikan
perhubungan Menyusun mengikut keutamaan pemboleh ubah Membandingkan dan membezakan
ruang dan masa
Menghubungkaitkan

Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis
Menganalisis
Mendefinisi Mengesan kecondongan Membuat Mencirikan
secara operasi Membuat kesimpulan
Mengitlakkan hipotesis Menghubungkaitkan
Menilai
Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan
Menganalogikan
Membuat gambaran mental Menjana idea
Menganalisis
Membuat hipotesis

Meramalkan

Mensintesiskan

Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir

13

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran
Berfikir dan Kemahiran Saintifik
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
kurikulum ini, SP yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan
pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu
kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam PdP, guru perlu
menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan
sikap saintifik.
Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksklusif telah mencakupi
kemahiran yang dihasratkan dalam Abad Ke-21 dan secara tidak
langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
berfikir aras tinggi murid.

14

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Standard Proses Sains

Standard proses sains bagi setiap tahap persekolahan merupakan cadangan umum yang mesti dicapai oleh murid. Setiap pernyataan merujuk
kepada standard minima yang perlu dikuasai mengikut tahap persekolahan dan tahap perkembangan operasi kognitif murid. Kemahiran proses
sains di peringkat sekolah rendah dinyatakan secara eksplisit sebagai standard pembelajaran yang mesti dikuasai sebagai asas sebelum
melanjutkan pengajian di peringkat menengah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.

Jadual 6: Standard Proses Sains

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3) (TINGKATAN 4 – 5)

1 Memerhati Menggunakan Menggunakan semua Membuat pemerhatian Membuat pemerhatian kualitatif
anggota dan semua deria yang terlibat kualitatif dan kuantitatif yang dan kuantitatif untuk membuat
deria yang terlibat untuk membuat tepat dan relevan untuk generalisasi berdasarkan pola
untuk membuat pemerhatian secara mengenal pasti pola atau atau urutan ke atas objek atau
pemerhatian tentang kualitatif dan urutan ke atas objek atau fenomena.
fenomena atau kuantitatif dengan alat fenomena. Mengemukakan dapatan hasil
perubahan yang yang sesuai bagi Mahir menggunakan pemerhatian lanjutan ke atas
berlaku. menerangkan peralatan kompleks dan objek atau fenomena secara
fenomena atau sesuai untuk membuat analitis dan spesifik.
perubahan yang pemerhatian.
berlaku.
2 Mengelas Mengumpulkan/ Membandingkan/ mengenal Mengenal pasti ciri yang
mengasingkan Membandingkan/ pasti persamaan dan digunakan untuk mengasing,
evidens/data/ mengenal pasti perbezaan untuk mengumpul, memilih dan
objek/fenomena persamaan dan menentukan kriteria menjelaskan dengan lebih
berdasarkan ciri-ciri perbezaan pemilihan kategori bagi terperinci tentang objek atau
yang diperhatikan. berdasarkan kategori evidens/data/ objek/ fenomena yang dikaji.
yang diberi fenomena yang dikaji.
berdasarkan ciri
sepunya.

15

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 KSSM SAINS TINGKATAN 3
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3)
3 Mengukur dan Mengukur dengan Mengukur dengan TAHAP 4
menggunakan menggunakan alat menggunakan alat Mengukur dengan (TINGKATAN 4 – 5)
nombor dan unit piawai yang dan unit piawai menggunakan alat unit Menunjuk cara untuk mengukur
betul. dengan teknik yang piawai, teknik serta dengan menggunakan alat dan
4 Membuat inferens betul. merekod secara betul unit piawai dengan teknik yang
Menyatakan satu sistematik dan lengkap. betul serta merekod dalam jadual
5 Meramal penerangan yang Membuat kesimpulan Menukarkan unit kuantiti secara sistematik dan lengkap.
munasabah bagi awal yang asas dengan betul Menggunakan unit terbitan yang
satu pemerhatian. munasabah bagi satu Menggunakan unit terbitan lebih kompleks dengan betul.
pemerhatian dengan yang betul.
Memerihalkan satu menggunakan Menjana pelbagai kemungkinan
kemungkinan bagi maklumat yang Membuat lebih dari satu bagi menjelaskani situasi yang
satu peristiwa atau diperoleh. kesimpulan awal yang kompleks.
data. munasabah bagi satu Menjelaskan hubungkait atau
Membuat satu peristiwa atau pemerhatian pola antara pembolehubah yang
jangkaan yang dengan menggunakan diperhatikan dengan ukuran
munasabah tentang maklumat yang diperoleh. yang dibuat untuk sesuatu
suatu peristiwa penyiasatan.
berdasarkan Murid boleh membuat
pemerhatian, analisis trend /aliran/ Murid boleh membuat analisis
pengalaman lalu atau perkembangan yang mudah trend/aliran/perkembangan yang
data. berdasarkan data yang mudah berdasarkan data yang
diperoleh untuk diperoleh untuk meramalkan
meramalkan keadaan masa keadaan masa depan sesuatu
depan objek atau objek atau fenomena.
fenomena. Ramalan yang dibuat juga boleh
diuji.

16

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 KSSM SAINS TINGKATAN 3
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3)
6 Berkomunikasi Merekod maklumat Berupaya TAHAP 4
Merekod maklumat atau idea dalam mempersembahkan hasil (TINGKATAN 4 – 5)
atau idea dalam bentuk yang sesuai eksperimen atau data Berupaya mempersembahkan
sebarang bentuk. dan pemerhatian dalam pelbagai hasil eksperimen atau data
mempersembahkan bentuk seperti grafik mudah, pemerhatian dalam pelbagai
7 Menggunakan maklumat atau idea gambar atau jadual. bentuk menggunakan grafik
perhubungan tersebut secara gambar atau jadual yang lebih
ruang dan masa sistematik. Menyusun kejadian suatu kompleks untuk menunjukkan
fenomena atau peristiwa hubungan antara pola yang
8 Mentafsir data Menyusun kejadian mengikut kronologi berkaitan.
suatu fenomena atau berdasarkan masa.
9 Mendefinisi peristiwa mengikut Menginterpretasi dan Menggunakan, menganalisis dan
secara operasi kronologi menerangkan maksud bagi menginterpretasi nombor dan
berdasarkan masa. hubungan matematik. hubungan numerik dengan cekap
semasa menyelesaikan masalah
Memilih idea yang Memberi penerangan dan menjalankan penyiasatan.
releven tentang secara rasional dengan
objek, peristiwa atau membuat intrapolasi atau Menganalisis data dan
pola yang terdapat ekstrapolasi daripada data mencadangkan
pada data untuk yang dikumpulkan. penambahbaikan.
membuat satu Mengesan dan menjelaskan
penerangan. Memerihalkan satu tafsiran anomali dalam set data yang
yang paling sesuai tentang diperoleh.
Memerihalkan satu suatu konsep dengan
tafsiran tentang apa menyatakan apa yang Menjelaskan tafsiran yang dibuat
yang dilakukan dan dilakukan dan diperhatikan tentang pemilihan peralatan atau
diperhatikan bagi satu bagi satu situasi. kaedah tentang apa yang
situasi mengikut diperhatikan.
aspek yang
ditentukan.

17

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 KSSM SAINS TINGKATAN 3
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3)
10 Mengawal TAHAP 4
pembolehubah Menentukan Menentukan semua jenis (TINGKATAN 4 – 5)
pemboleh ubah pemboleh ubah iaitu Menukarkan pemboleh ubah
11 Membuat bergerak balas dan pembolehubah bergerak yang dimalarkan kepada
hipotesis dimalarkan setelah balas, pembolehubah pemboleh ubah dimanipulasi dan
pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah
12 Mengeksperimen dimanipulasi pembolehubah yang bergerak balas yang baharu.
ditentukan dalam dimalarkan.
suatu penyiasatan. Menerangkan satu hasil
Membuat suatu penyiasatan yang dijangka
Membuat suatu perhubungan antara daripada penyiasatan saintifik
pernyataan umum pemboleh ubah yang direka.
yang boleh diuji dimanipulasi dan pemboleh
tentang hubungan ubah bergerak balas bagi Mencetuskan persoalan baru dan
antara pemboleh membuat hipotesis yang merancang satu eksperimen
ubah dalam suatu boleh diuji. untuk menguji hipotesis baru
penyiasatan. daripada persoalan yang
Menjalankan eksperimen, dicetuskan.
Menjalankan membina hipotesis, mereka
eksperimen, kaedah dan menentukan
mengumpul data, alat radas yang sesuai,
mentafsir data serta mengumpul data, membuat
membuat rumusan analisa, membuat
untuk membuktikan kesimpulan dan menulis
hipotesis dan laporan.
membuat laporan.

18

KSSM SAINS TINGKATAN 3

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI 4. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai sesuatu perkara.
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah Tidak berputus asa.
seperti berikut: Sedia mengulangi eksperimen.
Bersungguh menjalankan sesuatu perkara.
1. Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekitar. Bersedia menerima kritik dan cabaran.
Bertanya kepada guru, rakan atau orang lain. Berusaha mengatasi masalah dan cabaran.
Membuat bacaan sendiri.
Mengumpul bahan atau spesimen bagi tujuan kajian. 5. Sistematik, yakin dan beretika.
Menjalankan kajian sendiri. Menjalankan aktiviti dengan teratur, tertib serta mengikut
masa yang sesuai.
2. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Menyusun alat dan bahan dengan teratur.
Memerihal dan merekod apa yang sebenarnya diperhatikan. Yakin dengan kerja yang dilakukan.
Maklumat yang direkod tidak dipengaruhi oleh perasaan Berani dan bersedia mencuba sesuatu.
atau khayalan. Berani mempertahankan sesuatu perkara yang dilakukan.
Menjelaskan pemerhatian secara rasional.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan. 6. Bekerjasama.
Membantu rakan dan guru.
3. Luwes dan berfikiran terbuka. Bersama-sama menjalankan aktiviti dan eksperimen.
Menerima pendapat orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri.
Boleh mengubah pendirian kerana bukti yang meyakinkan. Adil dan saksama.
Tidak prejudis.

19

7. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan-rakan KSSM SAINS TINGKATAN 3
serta alam sekitar.
Menjaga keselamatan diri dan rakan-rakan. 12. Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk
Memelihara dan memulihara alam sekitar. memahami alam.
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk
8. Ikram. menyelesaikan masalah.
Menyayangi semua hidupan. Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk
Berhemah tinggi dan hormat menghormati. menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.
Berkomunikasi menggunakan bahasa saintifik yang betul.
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi.
Menggunakan hasil ciptaan sains dan teknologi dengan Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
baik. mengikut peringkat berikut :
Menggunakan kemudahan awam hasil ciptaan sains dan
teknologi dengan bertanggungjawab. Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap
saintifik dan nilai murni.
10. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.
Sentiasa berpuas hati dengan apa yang diberi Tuhan. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai
Menggunakan pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. murni.
Bersyukur kepada Tuhan.
Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan
11. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.
dan sihat. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu
Menjaga kebersihan dan kesihatan diri. bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk SP tentang
Sentiasa peka kepada kebersihan diri dan alam sekitar. penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan
pelajaran.

20

KSSM SAINS TINGKATAN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada Kerja Sepasukan inovatif, mampu untuk menangani masalah
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang yang kompleks dan membuat keputusan
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 yang beretika. Mereka berfikir tentang
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri yang pembelajaran dan diri mereka sebagai
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7 supaya pelajar. Mereka menjana soalan dan
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan
dalam kurikulum Sains menyumbang kepada pemerolehan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka
Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
bidang pembelajaran yang baru
Jadual 7: Profil Murid
Mereka boleh bekerjasama secara
PROFIL MURID PENERANGAN berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Mereka menggalas tanggungjawab
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi bersama serta menghormati dan
kesukaran, mengatasi cabaran dengan menghargai sumbangan yang diberikan
Mahir kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Berkomunikasi empati. memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
Mereka menyuarakan dan meluahkan menjadikan mereka pemimpin dan ahli
fikiran, idea dan maklumat dengan yakin pasukan yang lebih baik.
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan
teknologi.

21

KSSM SAINS TINGKATAN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan membentuk pemahaman yang luas dan
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran seimbang merentasi pelbagai disiplin
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri pengetahuan. Mereka meneroka
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat pengetahuan dengan cekap dan berkesan
berdikari dalam pembelajaran. Mereka dalam konteks isu tempatan dan global.
menikmati pengalaman pembelajaran Mereka memahami isu-isu etika/ undang-
sepanjang hayat secara berterusan. undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
adil dan menghormati maruah individu, Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
kumpulan dan komuniti. Mereka perasaan orang lain. Mereka komited untuk
bertanggungjawab atas tindakan, akibat berkhidmat kepada masyarakat dan
tindakan serta keputusan mereka. memastikan kelestarian alam sekitar.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.

22

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KSSM SAINS TINGKATAN 3

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PdP kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
tahap pemikiran seperti Jadual 8. kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

Jadual 8: Tahap Pemikiran dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
TAHAP PENERANGAN wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
PEMIKIRAN
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
dan nilai dalam situasi berlainan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis melaksanakan sesuatu perkara. dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian tidak mengikut kelaziman.
Menilai kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Mencipta bahagian berkenaan. pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kemahiran, dan nilai serta memberi berfokus untuk menyelesaikan masalah.
justifikasi.
Menghasilkan idea atau produk atau KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
kaedah yang kreatif dan inovatif. berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.

23

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KSSM SAINS TINGKATAN 3

Strategi PdP dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.
berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan
dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui
mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan
mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid
Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut.
pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa
kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa
dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi
pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid PdP. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara
perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.
yang digunakan dalam pembelajaran.
Konstruktivisme
Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid
dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid
kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam PdP belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka
yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:
kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.
 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
Pendekatan Inkuiri  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
 Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran
melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.
maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan

pengalaman serta membuat refleksi.

24

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Pembelajaran Kontekstual Pendekatan STEM

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan pengetahuan,
dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, penyelesaian harian,
secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global seperti dalam
pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan Rajah 4.
kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang
ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu
diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan
pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
proses PdP.

Rajah 4: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

25

KSSM SAINS TINGKATAN 3

PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan Penerangan berkaitan penekanan PdP dalam sains adalah seperti
pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh berikut:
bekerja secara berpasukan atau secara individu mengikut
kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM Penyiasatan Saintifik/Eksperimen
dengan mengamalkan perkara seperti berikut:
Kaedah penyiasatan saintifik/eksperimen adalah satu kaedah yang
1. Menyoal dan mengenal pasti masalah. lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji
2. Membangunkan dan menggunakan model. hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip
3. Merancang dan menjalankan penyiasatan. sains tertentu secara saintifik. Menjalankan penyiasatan
4. Menganalisis dan menginterpretasi data. saintifik/eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

komputasional. Penyiasatan saintifik/eksperimen yang dijalankan hendaklah
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian. dilaksanakan menggunakan pendekatan inkuri. Makmal sains/bilik
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan sains diperlukan bagi semua penyiasatan saintifik/eksperimen.
Secara umum, langkah yang diikuti secara penyiasatan
berdasarkan eviden, dan saintifik/eksperimen adalah seperti Rajah 5.
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi
Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain
tentang maklumat tersebut. daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi
peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang
Kaedah PdP yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh
terhadap sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempengaruhi membentangkan hasil eksperimen mereka.
pencapaian murid. Penentuan kaedah PdP seharusnya
berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian
jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada.

26

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain
daripada penyiasatan saintifik/eksperimen yang dibimbing oleh
guru, murid diberi peluang untuk mereka bentuk penyiasatan
saintifik/eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara
penyiasatan saintifik/eksperimen yang berkenaan dilakukan, data
yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta
bagaimana membentangkan hasil penyiasatan saintifik/eksperimen
mereka.

Simulasi

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang
harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip
ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan.
Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan
sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan
seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Rajah 5: Langkah menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen

27

Pembelajaran Berasaskan Projek KSSM SAINS TINGKATAN 3

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk Pengaplikasian Teknologi
mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang
panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai
dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain- potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran
lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio,
menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, video, komputer dan internet, PdP sains boleh menjadi lebih
kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer
merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan PdP yang
Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi
berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian
Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti word
Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, processers, perisian persembahan grafik (graphic presentation
muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. software) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets)
Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan
pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti data
Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti loggers dan antara muka berkomputer dalam eksperimen dan
dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau projek dapat membantu PdP sains berkesan.
melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas
lawatan perlu diadakan.

28

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM KSSM SAINS TINGKATAN 3

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan mengamalkannya.
modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
seperti berikut: kehidupan harian.

1. Bahasa 4. Sains dan Teknologi
Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. kalangan murid.
Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan yang lebih cekap dan berkesan.
berkomunikasi secara berkesan. Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam pdp
merangkumi empat perkara iaitu:
2. Kelestarian Alam Sekitar (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam konsep yang berkaitan dengan sains dan
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. teknologi);
Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai kemahiran manipulatif tertentu);
alam.

29

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, KSSM SAINS TINGKATAN 3
keselamatan), dan
7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti pdp. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
5. Patriotisme sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke
Malaysia. pasaran.

6. Kreativiti dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan kemahiran asas TMK yang dipelajari.
idea yang ada. Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk pembelajaran.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
menghadapi cabaran Abad 21. hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP. meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
kandungan mata pelajaran.

30

9. Kelestarian Global KSSM SAINS TINGKATAN 3
Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif 10. Pendidikan Kewangan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
Perpaduan. menguruskan hal ehwal kewangan secara
Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan bertanggungjawab.
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
peringkat tempatan, negara dan global. PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
dalam mata pelajaran yang berkaitan. yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun.
Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
berkesan dan bermakna.

31

KSSM SAINS TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada pendekatan instrumen pentaksiran yang sah, boleh dipercayai serta autentik.
pentaksiran yang merupakan satu proses yang dirancang, Maklumat yang dikumpul melalui pentaksiran formatif seharusnya
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan untuk membantu guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid. Proses ini mencapai sesuatu standard kandungan bagi sesuatu mata
berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak formal pelajaran, bukan untuk membandingkan pencapaian seseorang
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan murid. PS perlu murid dengan murid yang lain. Maklumat yang dikumpul ini juga
dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik seharusnya membantu guru mengadaptasi PdP berdasarkan
dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari PS keperluan murid mereka.
digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
pembelajaran murid. dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada aktiviti
di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan pentaksiran yang
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. holistik di samping membantu memperbaiki kelemahan murid akan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses membentuk ekosistem pembelajaran yang kondusif dan seimbang.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir
suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Dalam Pentaksiran sumatif adalah untuk menilai pembelajaran murid
melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, berdasarkan beberapa standard kandungan dalam satu tempoh
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan bagi sesuatu mata pelajaran.
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP. Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
pembelajaran murid. Oleh itu penting bagi guru mereka bentuk

32

Pelbagai bentuk. KSSM SAINS TINGKATAN 3
Adil kepada semua murid.
Mengambil kira pelbagai aras kognitif memahami standard kandungan tertentu secara menyeluruh dan
Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan holistik. Pelaksanaan pentaksiran bagi penguasaan kemahiran
pembelajaran. proses sains boleh dijalankan sepanjang tahun. Oleh itu adalah
Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran yang telah penting bagi guru menggunakan pertimbangan profesional dalam
dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka menentukan tahap penguasaan murid. Hierarki tahap penguasaan
fahami. murid di bahagikan kepada 6 tahap seperti yang ditunjukkan dalam
Jadual 10.
Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan dijalankan
dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai rujukan guru Semua penyiasatan saintifik/eksperimen yang dinyatakan WAJIB
untuk menentukan pencapaian murid dalam menguasai sesuatu dilaksanakan menggunakan pendekatan inkuiri. Senarai
Standard Kandungan yang ditetapkan. Standard Prestasi disusun penyiasatan saintifik/eksperimen bagi setiap tema ditunjukkan
secara hierarki di mana Tahap Penguasaan 1 menunjukkan dalam jadual 9. Walau bagaimanapun pentaksiran bagi kemahiran
pencapaian terendah sehingga pencapaian tertinggi iaitu Tahap saintifik serta nilai dan amalan akan ditaksir sebanyak dua kali
Penguasaan 6. Tahap penguasaan yang dicapai oleh murid dalam setahun bagi mana-mana tema dengan merujuk kepada
mestilah direkodkan ke dalam borang pelaporan pentaksiran. Jadual 11.

Standard Prestasi Sains Sekolah Menengah Sikap saintifik dan nilai murni boleh ditaksir bila-bila masa yang
sesuai sepanjang tahun pembelajaran dengan merujuk kepada
Jadual 12.

Pentaksiran sekolah bagi sains dilaksanakan bersandarkan tiga Pembelajaran berasaskan projek menjurus kepada penghasilan
domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pentaksiran produk bagi menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Murid
pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan pengintegrasian juga digalakkan melakukan pembelajaran berasaskan projek
proses kemahiran sains bertujuan melihat sejauh mana murid sekurang-kurangnya dua kali setahun.

33

Jadual 9: Senarai Penyiasatan Saintifik/ Eksperimen KSSM SAINS TINGKATAN 3

TEMA EKSPERIMEN Jadual 10: Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan
Pengetahuan Bagi Mata Pelajaran Sains.
Menjalankan eksperimen mengkaji
1.3.3 gerak balas tumbuhan terhadap TAHAP
pelbagai rangsangan. PENGUASAAN
TAFSIRAN
2.1.2 Menjalankan eksperimen mengkaji 1
perbezaan kandungan gas dalam Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran
udara sedutan dan udara asas sains.
hembusan.
PENYENGGARAAN 2 Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta
DAN Menjalankan eksperimen untuk dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
KESINAMBUNGAN menunjukkan kesan merokok
HIDUP 2.3.2 terhadap peparu. 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains
3.2.3 untuk melaksanakan tugasan mudah.
Menjalankan eksperimen untuk
3.4.2 mengkaji faktor yang Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains
mempengaruhi kadar denyutan 4 dalam konteks penyelesaian masalah.
nadi.
Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam
Menjalankan eksperimen untuk 5 konteks penyelesaian masalah dan membuat
mengkaji faktor yang
mempengaruhi kadar transpirasi. keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

PENEROKAAN 5.1.3 Menjalankan eksperimen untuk Merekacipta menggunakan pengetahuan dan
UNSUR DALAM 6.2.1 membanding dan membeza tindak kemahiran sains dalam konteks penyelesaian
ALAM balas eksotermik dengan tindak 6 masalah dan membuat keputusan atau dalam
balas endotermik. melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru
TENAGA DAN secara kreatif dan inovatif.
KELESTARIAN Menjalankan eksperimen membina
HIDUP transformer injak naik dan injak
turun.

34

KSSM SAINS TINGKATAN 3

Jadual 11: Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan Menulis laporan penyiasatan saintifik yang

Penyiasatan Saintifik Bagi Mata Pelajaran Sains. kurang lengkap.

\ Merancang dan melaksanakan strategi dan

TAHAP prosedur yang betul dalam penyiasatan
PENGUASAAN
TAFSIRAN saintifik.

Mengendali dan menggunakan bahan dan

Merancang strategi dan prosedur yang peralatan sains yang sesuai dan betul untuk
kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Menggunakan bahan dan peralatan sains mendapatkan keputusan yang jitu.
1 yang kurang sesuai untuk menjalankan
penyiasatan saintifik. 4 Mengumpul data yang relevan dan
Tiada data dikumpul dan direkodkan. merekodkan dalam format yang sesuai.
Tiada penerangan atau penerangan sukar
difahami. Mengorganisasikan data dalam bentuk

Merancang strategi dan prosedur yang betul numerikal atau visual dengan tiada ralat.
dalam penyiasatan saintifik dengan
bimbingan. Membuat interpretasi data dan kesimpulan
2 Menggunakan bahan dan peralatan sains
yang sesuai. yang tepat dengan tujuan penyiasatan.
Mengumpul dan merekod data yang tidak
lengkap atau tidak relevan. Menulis laporan penyiasatan saintifik yang
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang
tidak bersandar kepada data yang dikumpul. lengkap.

Merancang dan melaksanakan strategi dan Menjalankan penyiasatan saintifik dan
prosedur yang betul dalam penyiasatan
saintifik dengan bimbingan. menulis laporan yang lengkap.
Menggunakan bahan dan peralatan sains
3 yang sesuai dan betul. Mengumpul, mengorganisasikan dan
Mengumpul dan merekodkan data yang
relevan. mempersembahkan data dalam bentuk
Mengorganisasikan data dalam bentuk
numerikal atau visual dengan sedikit ralat. 5 numerikal atau visual dengan baik.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang Menginterpretasi data dan kesimpulan yang
bersandar kepada data yang dikumpul.
tepat dengan penaakulan saintifik.

Mengenal pasti trend, pola dan hubungan

data.

Menjustifikasikan dapatan penyiasatan

dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum

sains dalam membuat pelaporan.

6 Menilai dan mencadangkan penambahbaikan
kepada kaedah penyiasatan dan kaedah

inkuiri lanjutan apabila perlu.

Membincangkan kesahan data dan

mencadangkan penambahbaikan kaedah
pengumpulan data.

35

Jadual 12: Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum Sikap KSSM SAINS TINGKATAN 3
Saintifik dan Nilai Murni
Murid berkebolehan:
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN Menyatakan cara bagaimana sains
digunakan untuk menyelesaikan masalah.
Murid belum berkebolehan untuk. Menyatakan implikasi menggunakan sains
3 untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau
Menyatakan cara bagaimana sains isu tertentu
digunakan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan bahasa saintifik yang terhad
Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk berkomunikasi.
1 untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau Mendokumentasikan sedikit sumber
isu tertentu maklumat yang digunakan.
Menggunakan bahasa saintifik untuk
berkomunikasi. Murid berkebolehan:
Mendokumentasikan sumber maklumat yang
digunakan. Menentukan bagaimana sains digunakan
untuk menangani masalah atau isu tertentu.
Murid kurang berkebolehan untuk: Menentukan implikasi menggunakan sains
4 untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau
Menyatakan cara bagaimana sains isu tertentu.
digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selalu menggunakan bahasa saintifik yang
Menyatakan implikasi menggunakan sains mencukupi untuk berkomunikasi.
2 untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau Mendokumentasikan sebahagian daripada
isu tertentu sumber maklumat yang digunakan.
Menggunakan bahasa saintifik untuk
berkomunikasi. Murid berkebolehan:
Mendokumentasikan sumber maklumat yang
digunakan. Merumuskan bagaimana sains digunakan
untuk menangani masalah atau isu tertentu.
Merumus implikasi sesuatu masalah atau
5 isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik
untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua
sumber maklumat yang digunakan.

36

Murid berkebolehan: KSSM SAINS TINGKATAN 3
Merumuskan bagaimana sains digunakan
untuk menangani masalah atau isu tertentu. bersama murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan bersama
Membincang dan menganalisis implikasi rakan sejawat.
sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah
ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS
6 atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik Kandungan Standard Kurikulum Sains Tingkatan 1 hingga ke
secara konsisten untuk berkomunikasi Tingkatan 5 dibangunkan berasaskan empat disiplin sains iaitu
dengan jelas dan tepat Biologi, Kimia, Fizik dan Sains Bumi. Keempat-empat disiplin ini
Mendokumentasikan sumber maklumat disusun melalui lima tema iaitu Kaedah Sains, Penyenggaraan dan
dengan lengkap. Kesinambungan Hidup, Penerokaan Unsur dan Pengurusan Alam,
Menjadi ‘role model’ kepada pelajar lain. Tenaga dan Kelestarian Hidup dan Penerokaan Bumi dan Angkasa
Lepas. Sungguhpun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak
Tahap Penguasaan Keseluruhan semestinya merangkumi kelima-lima tema tersebut.

Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi Setiap tema dibahagikan kepada beberapa bidang pembelajaran.
satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi persekolahan
penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek kandungan, Bidang Pembelajaran bagi setiap tema diperincikan melalui
kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Untuk itu, Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP). SK
guru perlu menilai murid secara kolektif dan holistik dengan melihat mempunyai satu atau lebih SP yang dikonsepsikan berdasarkan
bidang pembelajaran tertentu.
semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara
berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam ujian SK ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif.
topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara Pernyataan SK ini merupakan pernyataan umum yang
lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru boleh mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran
membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu nilai tahap berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan SP yang
penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru dihasratkan.

37

SP merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk KSSM SAINS TINGKATAN 3
objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard Pembelajaran
merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu SK bagi
kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi memenuhi keperluan pembelajaran, sesuai dengan kebolehan
membolehkan mereka menguasai konsep sains yang di hasratkan. serta gaya pembelajaran murid.
Secara am, SP disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks,
sungguh pun begitu urutan SP boleh diubahsuai mengikut Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid
kesesuaian dan keperluan pembelajaran. SK bagi domain afektif secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis, kritis, inovatif
ditulis di akhir SK domain kognitif yang berkaitan, tetapi tidak dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana
semua SK domain kognitif diikuti dengan domain afektif. dalam mencapai SK tersebut dengan lebih berkesan. Pelaksanaan
PdP yang memerlukan aktiviti, penyiasatan dan eksperimen yang
Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier difikirkan sesuai bagi mencapai sesuatu SP hendaklah dijalankan
menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul bagi mengukuhkan kefahaman murid.
menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.
Proses PdP sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu KSSM Sains memberi fokus kepada penguasaan ilmu
bagi membolehkan beberapa SP dicapai bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sesuai dengan tahap
kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti kebolehan murid. Kurikulum ini diorganisasikan mengikut lajur SK,
semua SP dan Standard Prestasi (SPi) dalam SK yang berkenaan SP dan SPi seperti dalam Jadual 13. Penerangan tentang setiap
sebelum merancang aktiviti PdP. SK bagi domain afektif diterap lajur adalah seperti Jadual 13. Peruntukkan waktu minimum untuk
secara tidak langsung semasa SK bagi domain kognitif dijalankan. sains tingkatan 3 adalah 112 jam setahun.

38


Click to View FlipBook Version