The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสาร "สาระ...ดี สระบุรี" ฉบับที่ 3
"วารสารสาระดี๊ดี อ่านได้ฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pingpostproducer, 2021-03-23 03:02:14

สาระ...ดี สระบุรี ฉบับที่ 3

วารสาร "สาระ...ดี สระบุรี" ฉบับที่ 3
"วารสารสาระดี๊ดี อ่านได้ฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

Keywords: สาระดี

ISSUE No. 3/2563 SaradeeÇÒÃÊÒÃÊÒÃÐ...´Õ
araburi

Agritech Innovation Center of Saraburi

ภายใตการสนับสนุนของศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃóҸԡÒÃ

ÇÒÃÊÒÃÊÒÃÐ...´Õ

à¼Âá¾Ã‹àÁè×Í ¾.È. 2563

ºÃóҸԡÒÃ
È.¹.ʾ.´Ã.Á§¤Å ൪СíÒ¾Ø

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ
ÃÈ.¹.ʾ.´Ã.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ÍѨ©ÃÔÂТ¨Ã
Í.¹.ʾ.´Ã.¸ÕÃÇѲ¹ ÊÇ‹Ò§¨Ñ¹·ÃÍØ·ÑÂ

¼È.¹.ʾ.¸¹ÈÑ¡´Ôì ºØÞàÊÃÔÁ
¹ÒÂÍØÅàǧ¤ ÁµÔÁÒÅѧ¡Ã³

¹Ò§ÊÒÇ¡ÔµµÔÂÒ ÊØ»˜¹µÕ
¹Ò§ÊÒÇÈÃÒÃѵ¹ ·Ò¹ÐÁÑÂ

Í͡ẺáÅШѴ·íÒ
¹ÒªÇÔ¹ áʧäªÂ

https://www.facebook.com/AICCUSaraburi

ÊÒÃÐ...´ÕÇÒÃÊÒÃÍ͹䬏 ÊÃкØÃÕ ©ººÑ ·Õè 3/2563

à´Í× ¹¸¹Ñ ÇÒ¤Á

º·ºÃóҸԡÒÃ

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ
ã¡ÅŒ»‚ãËÁ‹áÅŒÇ ¾ÃŒÍÁ¢‹ÒÇ¡ÒÃÃкҴÃͺãËÁ‹¢Í§â¤ÇÔ´ ·Õè·íÒ·‹Ò¨Ð¡ÅÒÂ໚¹â¤¢ÇÔ´ ¢ÇÔ´¡Ñ¹ä»

ËÅÒ¨ѧËÇÑ´ µŒÍ§ÃÐÇѧ¹Ð¤ÃѺ àÍÒ¹ÇÁÁÒãÊ‹ µéѧ¡ÒÏ´ãËŒ´Õ áÅÐäÁ‹µè×¹µÃÐ˹¡ ¤×͵ŒÍ§·íÒ panic
management ãËŒ´Õ

“à·È¡ÒÅ⤹ÁáË‹§ªÒµÔ” »ÃШíÒ»‚ 2564 ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·èÕ 8 – 17 Á¡ÃÒ¤Á 2564 ³
ºÃÔàdzàªÔ§à¢ÒµÒệ¹ ͧ¤¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃ⤹ÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (Í.Ê.¤.) ÍíÒàÀÍÁÇ¡àËÅç¡ ¨Ñ§ËÇÑ´
ÊÃкØÃÕ â´Âä´ŒÃѺ¾ÃÐÁËÒ¡ÃسҸԤس¨Ò¡ÊÁà´ç¨¾ÃС¹ÔÉ°Ò¸ÔÃÒªà¨ŒÒ ¡ÃÁÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï
ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ àʴ稾ÃÐÃÒª´íÒà¹Ô¹à»š¹Í§¤»Ãиҹແ´§Ò¹ã¹ÇѹÈءÏ·èÕ 8 Á¡ÃÒ¤Á 2564 㹡ÒùÕé
·Ò§·ÕÁ§Ò¹¨Ò¡¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÏ ¨ØÌÒ Ï ¨Ð䴌ËÇÁÃѺàʴ稴ŒÇÂ

ÊíÒËÃѺ»‚˹ŒÒ ÃÒǵŒ¹à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ ·Ò§¨ØÌÒŧ¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѨÐÁÕâ¤Ã§¡ÒÃËÇÁ¡Ñº·Ò§
¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃкØÃÕ㹡ÒÃͺÃÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧÊÁÃö¹Ð¢ŒÒÃÒª¡ÒÃã¹ÃдѺËÑÇ˹ŒÒ§Ò¹/
¼Í.¡ÅØ‹Á§Ò¹ ¢Í§Ê‹Ç¹ÃÒª¡Òà 㹨ѧËÇÑ´ÊÃкØÃÕ ãªŒª×èÍÇ‹Ò Hi-Pro Saraburi 4.0 (2021) ÀÒÂ㵌¤ÇÒÁ
ËÇÁÁ×͡Ѻ ͺ¨. ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃкØÃÕ ºÁ¨. »Ù¹«ÕàÁ¹µä·Â (SCG) ÊÀÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ áÅÐÈٹ¾Ñ²¹Ò
áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµáË‹§ÀÙÁÔÀÒ¤ÍÒà«Õ¹ (SEAC) ¼ÙŒÊ¹ã¨¤§µŒÍ§µÔ´µ‹Í¡Ñº·Ò§¡ÅØ‹Á§Ò¹ºÃÔËÒÃ
·ÃѾÂҡúؤ¤Å¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´

ÊÒÃÐ...´Õ ©ºÑº·èÕáÅŒÇ ÁռٌࢌҪÁà¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ¨íҹǹÌÍÂ໚¹àÃ×͹¾Ñ¹ ¹ÑºÇ‹ÒÍҨ໚¹µÑÇÍ‹ҧ¢Í§
¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õè㪌§º¹ŒÍ ᵋ䴌¼ÅÁÒ¡ ¤×Í Do less, Get more â´ÂäÁ‹ÁÕ¡Ò÷íÒ໚¹ hard copy

ÊíÒËÃѺ©ºÑº¹Õé ¨Ð¹íÒàÍÒ¢ŒÍÁÙŢͧ·Ò§Èٹ⤹ÁàÁ×ͧÌ͹ ·èÕÁÕ·‹Ò¹ÍÒ¨ÒÏ¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ໚¹ËÑÇ˹ŒÒ
â¤Ã§¡Òà ¡íÒÅѧÁاËÅѧ¤ÒâçàÃ×͹àŤÃѺ µÍ¹·èÕ¼Áä»´ÙàÁ×èÍÊÑ»´Òˏ·ÕèáÅŒÇ ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð㪌§Ò¹ä´ŒÃÒÇà´×͹
¾ÄÉÀÒ¤Á»‚˹ŒÒ â¤Ã§¡ÒùÕé¨Ð໚¹¨Ø´àÃèÔÁµŒ¹·èÕ¨Ð໚¹áËÅ‹§ÊÌҧ¤ÇÒÁÃÙŒ §Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅйÇѵ¡ÃÃÁµÍºâ¨·Â
¾×é¹·ÕèÊÃкØÃÕ ·Õè໚¹àÁ×ͧ⤹Á䴌͋ҧ´Õ¤ÃѺ...

»‚ãËÁ‹áÅŒÇ ¢ÍÊ‹§¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò´Õä»Âѧ·Ø¡·‹Ò¹ ¢ÍãËŒ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊØ¢ »ÅÍ´ÀѨҡâ¤ÇÔ´
áÅŒÇÁÒ¼ÅÑ¡´Ñ¹§Ò¹ AIC Saraburi ãˌ໚¹µŒ¹áºº¢Í§»ÃÐà·È´ŒÇ¤ÇÒÁËÇÁÁ×͡ѹ·éѧ¨Ñ§ËÇÑ´ ¨ØÌÒ Ï
ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐÀÒ¤»ÃЪҪ¹

´ŒÇ¤ÇÒÁà¤Òþ

ȼٌÍ.¹Ò¹.ÊǾ¡.´ÒÃÃÈ.ÁÙ¹§Â¤ AÅIC-àʵêÐк¡ØÃÕÒí ¾Ø

“ȹ٠⤹Áã¹à¢µÃÍŒ ¹ª¹×é
áËÅ‹§ÊÌҧ§Ò¹Ç¨Ô ÑÂáÅйÇѵ¡ÃÃÁ⤹Á»ÃÐà·Èä·Â
¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§¨ØÌÒŧ¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ
´ŒÇ·عʹѺʹع¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÊÃÒŒ §àÊÃÁÔ ¾Åѧ¨ØÌÒÏ ¡ŒÒÇÊÈ‹Ù µÇÃÃÉ·èÕ 2 ”

ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂ浄 Çᾷ ´Ã. ¡µÔ µÈÔ Ñ¡´Ôì ꬄ ©ÃÂÔ Ð¢¨Ã

´ÇŒ ¤ÇÒÁÁ§‹Ø Á¹èÑ ¢Í§¨ÌØ Òŧ¡Ã³Á ËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ã¹¡ÒáҌ ÇÊÈ‹Ù µÇÃÃÉ·èÕ 2 ¢Í§¹Ó¤ÇÒÁÃʌ٠ʋ٠§Ñ ¤Áä·ÂáÅÐ椄 ¤ÁâÅ¡ ·Ò§¤³Ð浄 Çá¾·ÂÈÒʵÏ
â´Â¡ÒùӷÕÁ¢Í§ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂ浄 Çᾷ ´Ã. ¡ÔµµÈÔ Ñ¡´ìÔ Í¨Ñ ©ÃÔÂТ¨Ã ÍÒ¨ÒϨҡÀÒ¤ÇªÔ ÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ·ÁèÕ Õ»ÃÐʺ¡Òó
·Ó§Ò¹¡Ñºâ¤¹ÁÁÒ¡ÇÒ‹ 25 »‚ 䴌ËÇÁ¡Ñº¤³Ò¨ÒÏ㹤³ÐÏ ¡Ç‹Ò 10 ¤¹ ¾Ñ²¹Ò໚¹â¤Ã§¡ÒèѴµ§éÑ ÈÙ¹ÂÇ¨Ô ÂÑ áÅжҋ ·ʹ෤â¹âÅÂÕ
à¾×Íè ¡Òþ²Ñ ¹Ò¡ÒÃàÅéÂÕ §â¤¹Áã¹à¢µÃÍŒ ¹ªé×¹ à¾Í×è ÊÃÒŒ §§Ò¹Ç¨Ô Ñ ¹Çѵ¡ÃÃÁáÅкÃÔ¡ÒÃÃдºÑ »ÃÐà·È

ÊÒ¹µÍ‹ ÍÒªÕ¾·èվ͋ ãËŒ

¿ÒÏÁÇԨѵŒ¹áºº ¿ÒÃÁ ⤹Áꬄ ©ÃÂÔ Ð Smart farm : Precission Management

1. ¡Òè´Ñ ¡ÒÿÒÃÁ ⤹ÁẺ»ÃÒ³µÕ (Precision Diary Farm Management)
2. ¡ÒÃÊÌҧ¹ÇµÑ ¡ÃÃÁ´ÒŒ ¹¡ÒüÅԵ⤹Á (Dairy Product Innovation)
3. ¡Òôá٠ŪØÁª¹áÅÐʧÔè áÇ´ÅÍŒ Á (Community and Environment)

ÊÃÒŒ §§Ò¹Ç¨Ô ÂÑ áÅйÇѵ¡ÃÃÁ
Á¿Õ ÒÏÁ¢¹Ò´¡ÅÒ§ ¨Ó¹Ç¹ 50 µÑÇáÁ‹Ã´Õ
àÅéÕ§´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕáÅÐÍ»Ø ¡Ã³·è·Õ ¹Ñ ÊÁÑÂ
㪌ÍØ»¡Ã³ÍѨ©ÃÔÂÐËÅÒª¹Ô´ÊÒÁÒöµÃǨ¨ÑºÇÑ´¾ÄµÔ¡ÃÃÁÊµÑ Ç
µÃÇ¨Ç´Ñ ¹Òéí ¹ÁáÅÐÍÒËÒÃä´ÍŒ ‹ҧÁÕ¤ÇÒÁ¶¡Ù µÍŒ §áÁ¹‹ ÂÓáÅÐÃÇ´àÃçÇ
·ÓãËŒ¢ÍŒ ÁÙÅ´§Ñ ¡Å‹ÒÇÊÒÁÒö¹Óä»ÊÙ‹¡ÒáÃдºÑ ¡ÒÃàÅÕé§áÅоѲ¹ÒÊÃÒŒ §¹Çѵ¡ÃÃÁµÒ‹ § æ ·àÕè ËÁÒÐÊÁ㹡ÒÃàÅéÕ§⤹Á¢Í§»ÃÐà·Èä·Âä´Œ

ÊÃÒŒ §Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ
à¡ÉµÃ¡Ãã¹¾é¹× ·ÕèÊÒÁÒöࢌҶ§Ö §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃáÅмŧҹÇÔ¨ÑÂä´Œ
¨Ñ´µÑé§ãËŒÁËÕ ÍŒ §»¯ºÔ µÑ ¡Ô Ò÷èÕÁÍÕ »Ø ¡Ã³·Ñ¹ÊÁÂÑ ã¹¡ÒõÃǨ¤³Ø ÀÒ¾¹éÒí ¹Á ÍÒËÒÃÊµÑ Ç
¡ÒúÃÔ¡ÒõÃǨÊØ¢ÀÒ¾ÊµÑ Ç »Í‡ §¡¹Ñ âäµÔ´µ‹Í ·ÊèÕ ÒÁÒö໚¹áËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§

ÊÃÒŒ §à¤Ã×Í¢Ò‹ ÂÇÔªÒ¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÁÔ ¡ÒÃàÃÕ¹ÌáÙ ÅСÒÃÁÕÊÇ‹ ¹ÃÇ‹ Á㹡ÒúÃÙ ³Ò¡ÒÃÈÒʵÏ·§Ñé ¨Ò¡Ë¹‹Ç§ҹʋǹã¹ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂ
˹‹Ç§ҹàÍ¡ª¹áÅÐÀÒ¤Ã°Ñ ã¹¾×é¹·èµÕ ÅÍ´¨¹Í§¤¡Ãà¡ÉµÃ¡Ã
ÃÇ‹ Á¡¹Ñ ¡Ó˹´â¨·Â·ÔÈ·Ò§ÇÔ¨ÑÂáÅо²Ñ ¹Ò
¶‹Ò·ʹͧ¤¤ÇÒÁÃáÙŒ ÅÐà·¤â¹âÅÂ·Õ àèÕ ËÁÒÐÊÁ㹡Òþ²Ñ ¹Ò¡ÒÃàÅÂÕé §â¤¹Áã¹à¢µÃÍŒ ¹ª¹×é ä´Œ

ÈٹÇÔ¨ÑÂáË‹§¹éÕÊÒÁÒö໚¹áËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡Òà â´ÂÍÒÈÑ¢ŒÍÁÙŧҹÇÔ¨ÑÂáÅСÒÃÊÌҧ¹Çѵ¡ÃÃÁµÍºâ¨·Â
¡ÒÃàÅéÕ§⤹Áã¹¾é×¹·èըѧËÇÑ´ÊÃкØÃÕáÅТŒÒ§à¤Õ§ ·éѧ¹Õéà¾è×Í໚¹¢ŒÍÁÙÅ·èÕÊÓ¤ÑÞ㹡ÒõѴÊԹ㨻ÃѺà»ÅèÕ¹ÃٻẺ¡ÒÃàÅéÕ§
¡ÒèѴ¡ÒÿÒÏÁ⤹Á µÅÍ´¨¹¡ÒäǺ¤ØÁáÅл‡Í§¡Ñ¹âäãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§¢Öé¹ ÁØ‹§à¹Œ¹¾Ñ²¹Ò§Ò¹ÇԨѡÒÃ㪌
à·¤â¹âÅÂÕ·Ò§ªÕÇÀҾ㹡ÒáÃдѺ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒüÅԵ⤹Á áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ´ŒÒ¹ÍØ»¡Ã³ áÅÐÃкºÍѨ©ÃÔÂÐ
㹡ÒûÃѺà»ÅÂèÕ ¹Ê‹Ù Smart Precision Dairy Farming à¾×Íè ¡ÃдºÑ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃᢋ§¢¹Ñ ¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã
¼àÙŒ ÅÕÂé §â¤¹ÁáÅÐ໹š ˹·Ò§¡ÒÃà¾ÁÔè ÃÒÂä´Œ Å´¤ÇÒÁÊÞÙ àÊÕÂä´Œ

âÁà´Å·Ò§¸ÃØ ¡Ô¨§Ò¹Ç¨Ô ÑÂáÅкÃÔ¡ÒÃÇªÔ Ò¡ÒÃ

Chula dairy innovation team §Ò¹ÍºÃÁÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ

Ëҡʹã¨à¢ÒŒ àÂÂèÕ ÁªÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§È¹Ù ÂÇ¨Ô ÑÂËÃÍ× Ã‹ÇÁ§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ áÅÐÃѺ¡ÒúÃÔ¡Ò÷ҧÇÔªÒ¡ÒÃ
ÊÒÁÒöµ´Ô µ‹ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´䴷Œ Õè ÃÈ. ¹.ʾ. ´Ã. ¡µÔ µÔÈÑ¡´ìÔ ÍѨ©ÃÔÂТ¨Ã
ÍÕàÁÅ [email protected]

ป 2021 นขี้ อให. ..

“ในวาระดิถขี น�้ ปใหม ขออํานาจส่งิ ศกั ดสิ์ ิทธ์ิทัง้ หลาย
จงดลบนั ดาลใหทกุ ทานประสบแตความสขุ เกษมสําราญ
ปราศจากทกุ ขภยั โชคลาภมาก� ตลอดปใหมเทอญ”

ปใหม 2564 นายจรูญ จงึ ยงิ่ เรอ� งรุง
2563 เปน ปทต่ี อ งจดจําสําหรบั เราทุกคน จากปญ หา ประธานหอการคาจงั หวัดสระบุร�

การ�ะบาดของโรคโควิด-19 ทาํ ใหเ ราตองปรบั ตวั ปรับแนวคดิ
ปรับการทาํ งานใหเหมาะกับเหตกุ ารณทเ่ี กดิ ข้น�

สง่ิ ดี ๆ ทเ่ี กิดข้�นคอื การเกิดศนู ยเ ทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกร�ม จ�ุ -สระบรุ � (AIC) ทจี่ ะตอ งผลกั ดนั นวตั กร�ม
ของจงั หวดั ใหส รู ะดบั ประเทศและ�กล

ในฐานะผอู าํ นวยการ AIC (CU-SARABURI) ผมขอสง
ความปรารถนาดีมายังทานและชาวสระบุร�ในโอกาสข�้นปใหม
2564 ขอใหท กุ ทา น�ความสขุ และผา นอปุ สร�คทุกประการ

ดวยความรัก

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกําพุ

ผอู ํานวยการศูนย AIC-สระบรุ �

ป 2021 นข้ี อให. ..

ปพุทธศักราช 2563 ที่ผานไป �ความสําคัญตอชาว AIC ในฐานะจุดเร่�มตนของการขับเคลื่อน
ศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกร�มอยางเปนระบบเต็มรูปแบบ

ในชวงแรกของการกอตั้ง AIC เช่ือวาสมาชิกชาวสระบุร�หลายทาน อาจจะเกิดความสงสัยกับ
ความเปนไปไดท่ีงานดานการเกษตรจะเช่ือตอกับศาสตรดานเทคโนโลยีและนวัตกร�มไดอยางไร จนกระทั่ง
เราไดพบกับการเปล่ียนแปลงท่ี�ผลกระทบรุนแรง (disruption) โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดเปนวงกวางทั่วโลก ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ
และสังคมอยางกวางขวาง

ในความยากลาํ บากทตี่ อ งเผชญิ รว มกนั นน้ั เรากไ็ ดเ หน็ ความรว มมอื จากทกุ ภาคสว นในการหามาตรการ
ปองกันและการ�ับมือดาน�ธารณสุขท่ี�ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค มาตรการทาง
เศรษฐกิจเพื่อชวยลดผลกระทบทางสังคม และยังไดเห็นพัฒนาการอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีและ
นวตั กร�มทีม่ าเชื่อมโยงชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชวี ิตประชาชน สินคา ทางการเกษตร ไดพบเวทีในการจําหนาย
(platform) รูปแบบใหม ที่เชื่อมตรงระหวางผูผลิตกับผูบร�โภค ไดพบการขนสงในชองทางท่ีหลากหลาย
�มารถกระจายไดทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศไทย และไดเห็นลูทางใหมในการพัฒนาสินคาทางการเกษตร
บุคลากรทางการเกษตรไดใชเทคโนโลยีเขารวมประชุมออนไลนเพ่ือรับฟงแนวทางการขับเคลื่อน/ติดตาม
การดําเ�นงานของ AIC โดยไม�ขอจํากัดดานสถานท่ี เวลา และยังรัก�มาตรการเวนระยะหางทางสังคม
ไดอยางครบถวน วิถีปรกติใหมท่ีเกิดข�้นนับเปนทรัพยากรสําคัญทําใหเรา�ภู�ตานทานตอการเปล่ียนแปลง
และ�มารถปรับตัวกับสถานการณตาง ๆ ในอนาคตไดอยาง�ประสิทธิภาพ

ในวารดิถีข้�นศักราชใหม�้ ผมขออัญเชิญพระราชปรารภในพระราช�พนธ “พระมหาชนก”
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู�พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพของสมาชิกชาว AIC สระบุร�ทุกทานครับ

"ขอจง�ความเพียรท่ีบร�สุทธ์ิ ปญ�าท่ีเฉียบแหลม กําลังกายท่ีสมบูรณ"

ผชู วยศาสตราจารย ดร.นพดล กติ นะ
ผูอํานวยการศูนยเ ครอ� ขา ยการเร�ยนรูเพือ่ ภ�ู ภาค

จุ�ลงกรณม หาวิทยาลยั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BIJAK PECAHAN
Next Book
Folly