The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kuri, 2020-07-17 05:24:49

Kirkeblad juli - september 2020

Kirkeblad juli - september 2020

Adresser Aarup sogn Adresser Rørup sogn

Aarup kirke Rørup kirke
Kirkegade 11 Gelstedvej 34
5560 Aarup 5560 Aarup

Sognepræster: Sognepræster:

Rikke Steen Knudsen Rikke Steen Knudsen
Bredgade 78, 5560 Aarup Bredgade 78, 5560 Aarup
Tlf.: 64 43 16 43 Tlf.: 64 43 16 43
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

John Vestergaard John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 10 33 Tlf. 64 45 10 33
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Formand: Formand:

Jan Julin Nina Lykkegaard Nielsen
Drosselvej 12, 5560 Aarup Dybmosevej 7, 5560 Aarup
Tlf.: 93 90 90 79 Tlf.: 28 40 84 97
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Regnskabsfører: Regnskabsfører:

Niels Vestergaard Niels Vestergaard
Tlf.: 28 92 36 10 Tlf.: 28 92 36 10

Kirkeværge: Kirkeværge:

Graver: Elo Skovhus Christensen
Tværvej 1 ,5560 Aarup
Ingelise Flöche Madsen Tlf.: 24 41 93 28
Tlf.: 21 25 25 65
e-mail: [email protected] Graver:

Kirkesanger/Kordegn: Ann-Line Krag Kjer
Tlf.: 30 53 34 74
Kuno Ringer e-mail: [email protected]
Tlf. 29 47 18 07
e-mail: [email protected] Kirkesanger/Kordegn:

Organist/korleder: Kuno Ringer
Tlf. 29 47 18 07
Elisabeth Koch e-mail: [email protected]
Mobil: 24 83 58 48
e-mail: [email protected] Organist/korleder:

Elisabeth Koch
Mobil: 24 83 58 48
e-mail: [email protected]

MobilePay: 23774

2


Gudstjenester og de kirkelige aktiviteter
i august, september og oktober

Grundet restriktioner og retningslinjer fra Kirkeministeriet i forbindelse med
Corona-virus, skal der stadig holdes afstand på 2 meter i forbindelse med sal-
mesang ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Derfor vil der blive af-
holdt en del ekstra gudstjenester de kommende måneder, idet der er bestilt
flere dåb i Aarup kirke, samt så skal de fra foråret udskudte konfirmationer
også afholdes. Personalet og menighedsrådene håber på at restriktionerne og
retningslinjerne forhåbentlig lempes i august måned i takt med at smittetryk-
ket i Danmark/Fyn falder, således vi igen kan vende tilbage til en mere nor-
mal gudstjenestefejring- og plan.
Derfor har menighedsrådene bestemt at vore traditionelle høstgudstjenester
d. 20. september i Rørup kirke og d. 27. september i Aarup kirke stadigvæk
vil blive afholdt, forhåbentlig i en form som vi plejer, samt at den udskudte
Bededagskoncert vil blive afholdt i Rørup kirke d. 13. september. Desværre
vil den årlige sognetur i september ikke blive afholdt, forhåbentlig vil den
blive afholdt på et senere tidspunkt, det samme gælder koncerten med Syn-
gedrengene.
Voksenkor, Syngepiger og babysalmesang begynder i uge 33, under lidt an-
dre former end hidtil. Ligeledes håber Elisabeth, Kuno, John og Rikke at der
igen kan afholdes gudstjenester på Holmely og på Lindebjerg, hvis det ikke
kan blive muligt, vil vi lave nogle video-andagter.
Det er vigtigt at have for øje at vi, trods genåbningen af Folkekirken og de
kirkelige aktiviteter, stadig skal holde afstand, spritte og vaske hænder og
vise hensyn, således vi, i hvert fald ikke her i Aarup og Rørup, bliver nødsa-
gede til lukke kirkerne og sognelokalerne igen. Derfor håbes der på forståel-
se fra kirkegængerne og brugerne af Sognelokalerne fra menighedsrådenes
og personalets side.
Kuno, Elisabeth, Karen og Rikke vil samtidig gerne takke for den fine inte-
resse fra sognenes beboere for video-andagterne, som blev udsendt på Face-
book og hjemmesiderne, samt til Holmely under kirkernes nedlukning. De
var en nødløsning, for det er nu altså en del bedre at kunne mødes og afholde
gudstjeneste fysisk i kirkernes rum end at mødes hver for sig foran en com-
puterskærm.

3


Babysalmesang i Aarup kirke

Begynder igen onsdag d. 12. august (5 gange)
Nyt holder starter d. 16. september (5 gange)

For yderligere oplysninger
se hjemmesiderne:

www.aarupkirke.dk
eller

www.roerupkirke.dk
Kontakt: Elisabeth Koch tlf. 24 83 58 48

Sensommerkoncert
Septembers himmel er så blå

Søndag d. 13. september kl. 15.00
i Rørup kirke

Koncert: 4
Anna Klosiak - sang, cello

Tove Jacobsen - flygel
Elisabeth Koch - blokfløjte


Konfirmation 2020

Konfirmationerne 2020 bliver desværre ikke som vi alle, konfirmander, for-
ældre, menighedsrådene og kirkernes personale havde tænkt og ønsket os før
d. 11. marts, men de vil i hvert fald blive husket og forhåbentlig set tilbage på
som noget positivt, for selvom den usynlige virus spændte ben for vore pla-
ner og vore liv,- Ja, så vandt den ikke over den glæde og festivitas konfir-
manderne 2020 vil opleve d. 30. august i Rørup kirke og d. 5. og 6. septem-
ber i Aarup kirke, samt til festerne efterfølgende!
Der skal fra Elisabeth og Rikke lyde en meget stor tak til alle konfirmanderne
og deres familier for både jeres tålmodighed siden 11. marts med nye tids-
punkter og restriktioner for selve konfirmationshandlingen, samt for en rigtig
god og inspirerende undervisningstid, som brat og helt uden forvarsel blev
afbrudt, ligesom vi desværre heller ikke fik mulighed for at afholdes vor tra-
ditionsrige Gospeldag med Rune, - den må konfirmanderne have til gode!
Der vil være 1 undervisningsgang for de kommende konfirmander i uge 33 til
sædvanlig dag, tid og sted, således vi lige får mulighed for at sige et ordent-
ligt farvel til hinanden. Ligeledes vil der blive afholdt generalprøver d. 22.
august i Rørup kirke og d. 29. august i Aarup kirke om formiddagen.
Selve konfirmationerne afholdes d. 30. august kl. 9.30 og 10.30 i Rørup kir-
ke, - kl. 12. for Lærkeskolen, samt d. 5. september kl. 9,10,11,12, 13 og 14,
samt d. 6. september kl. 10 i Aarup kirke.

Konfirmandundervisning 2020-2021

Konfirmandundervisningen for konfirmanderne 2020-2021
begynder i uge 38 i Sognelokalerne.

 7.A og Nr. Aaby Real undervises tirsdage kl. 8.15-9.35
 7.B undervises onsdage kl. 8.15-9.35
 7.D undervises torsdage kl. 8.15-9.35

Konfirmanderne bedes medbringe deres dåbsattest i kopi
til første undervisningsgang, - vel mødt!

5


Det nye sognehus i Aarup

Det er med stor fornøjelse at Aarup menighedsråd nu kan annoncere at vi er
ved at være klar med vores nye sognehus på plænen ved kirken. som I sik-
kert allerede har set, har der de sidste mange måneder været sat markerings
pinde i jorden på plænen. – det har været markeringen for hvor det nye sog-
nehus skal ligge.
I begyndelsen af juli 2020 gik Myllerup i gang med at grave grunden ud og
etablere den sandpude som huset skal ligge på.

Efter sommerferien vil vi begynde at ”byggemodne” grunden med el/vand
og kloak.
Herefter vil PJ huse begynde byggeriet af huset – det er planlagt at vi kan
flytte ind omkring 1. maj 2021. Det betyder også at vi vil sige ”farvel” til
Bredgade 78 i foråret.

”der er få ændringer på vinduerne”

6


I samarbejde med PJ Huse (Preben Jørgensen Huse A/S) i Vejle er der hen-
over foråret udarbejdet et projekt, der er inden for vores budgetramme som
er fastsat af Provstiudvalget, og som menighedsrådet, Provstiudvalget og vo-
res byggesagkyndige anser for at være af en kvadratmeterstørrelse, - 304 m2
- der dækker Aarup sogns behov for plads til konfirmandundervisning og an-
dre kirkelige aktiviteter i årene fremover.
Vi har bestræbt os på at projektere et sognehus, der passer ind i omgivelser-
ne med kirken, graverhuset og nabobebyggelserne, for at bevare en ensartet-
hed og for ikke at tage fokus væk fra kirken og kirkegården. Huset opføres i
røde teglsten og sort betontagsten, idet Aarup kirke er bygget med røde sten
og sort skifertag, men også for at undgå alt for meget rødt.
Salen på 140m2 kan opdeles i 2 lige store rum med en foldevæg, så der bli-
ver mulighed bl.a. for samtidig undervisning af 2 grupper, eller en stor fæl-
lessal. Derudover er der i sognehuset en fin og lys indgang, kordegnekontor,
mødelokale, 2 toiletter, 1 handicaptoilet, køkken, bryggers, arkivrum og op-
bevaringsrum. Huset vil blive fuldmuret med gesims og det skal opvarmes
med jordvarmeanlæg.
Sognehuset placeres på plænen ved Aarup kirke. Huset er lagt så langt som
muligt ud til skel, så der stadigvæk vil være god plads til afholdelse af uden-
dørsaktiviteter i form af gudstjenester og lign. på terrassen og den nyanlagte
græsplæne.
Med de bedste ønsker om en dejlig sommer
Jan Julin
Formand Aarup MR

7


Menighedsrådsvalg 2020

Det er valgår i år og valgloven til valg af menighedsråd er blevet ændret, så i
stedet for det tidligere afholdte opstillingsmøde, hvor en kandidatliste til me-
nighedsrådene blev lavet, afholdes der i stedet en valgforsamling for hen-
holdsvis Aarup og Rørup sogne, tirsdag d. 15. september.
Til valgforsamlingsmødet kan interesserede melde deres kandidatur til me-
nighedsrådene, hvis valgperiode er 4 år begyndende december 2020.
På samme valgmøde vil der efterfølgende være hemmelig skriftlig afstem-
ning på de opstillede kandidater, som efterfølgende vil udgøre kandidatlister-
ne for Rørup og Aarup menighedsråd. Hvis det ønskes, kan der indleveres
endnu en kandidatliste, hvilket tidligst kan gøres d. 16. september og 4 uger
frem, hvorefter der vil blive afholdt afstemningsvalg d. 17. november. I til-
fælde af at der ikke d. 15. september kan laves en fuld kandidatliste til me-
nighedsrådene, afholdes der et suppleringsvalgforsamlingsmøde i tidsrum-
met 6.-11. oktober.
For at kunne stemme til valgforsamlingsmødet skal man være fyldt 18 år og
have valgret til sognet, hvilket ved valgforsamlingsmødets begyndelse vil
blive kontrolleret på sognenes valglister af valgbestyrelsen.
Der skal vælges 5 medlemmer, samt suppleanter til Rørup menighedsråd
og 7 medlemmer, samt suppleanter til Aarup menighedsråd.

Valgforsamlingerne afholdes:
For Rørup sogn afholdes d. 15. september kl. 19 i Rørup kirke.
For Aarup sogn afholdes d. 15. september kl. 19 i Sognelokalerne.

For yderligere information kan henvendelse rettes til:
Formand for Rørup menighedsråd, Nina Lykkegaard Nielsen tlf. 28408497

Formand for Aarup menighedsråd, Jan Julin tlf. 29378638.

8


Ændringen i menighedsrådet

Pga. udmeldinger af MR pr. 15. juni 2020, har menighedsrådet konstitueret
sig på ny.
Deslige har Fyens stift givet tilladelse til reduktion af antallet af valgte med-
lemmer af menighedsrådet for resten af valgperioden.
Vores sumpplanter Pia, Jette og Daniel er indtrådt.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet til de afgående
menighedsmedlemmer.

Med venlig hilsen
Jan Julin

Rørup Kirkes Nørklecafé.

Vi nørkler hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 15 - 17.
Har du lyst og tid er du hjertelig velkommen i mødelokalerne ved kirken.

Annelise Madsen
Tlf. 22 86 86 54

Vidste du, at du kan finde Aarup kirke på Facebook
Add. vores gruppe Aarup kirke, eller brug vedlagte QR kode

9


10


Konfirmationsdatoer Konfirmationsdatoer
Rørup Aarup

2020.……….30. august 2020…..5.-6. september
2021………….. 18. april 2021…….…..24.-25. april
2022…………...24. april 2022…..30. april - 1. maj
2023…………...23. april 2023…..…..29. - 30. april
2024…………...14. april 2024……....20. - 21. april
2025……...…...27. april 2025……….…….3.- 4. maj
2026…….……..19. april 2026……...25. - 26. april

FASTE AKTIVITETER
I SOGNELOKALERNE

Aarup/Rørup Voksenkor øver hver tirsdag formiddag,
inkl. kaffe og hyggeligt samvær.
Første gang tirsdag d. 11. august

Syngepigerne øver hver onsdag eftermiddag,
inkl. hygge og lidt spiseligt.

Første gang onsdag d. 12. august
Kontaktperson for de 2 kor er organist Elisabeth Koch tlf. 2483 5848.

Hjemmesider: 11

www.aarupkirke.dk – www.roerupkirke.dk er bestemt et besøg værd!

Facebook:

Både Aarup kirke og Rørup kirke kan findes på Facebook!

Kirkebladet

Udkommer næste gang d. 18. september 2020
(deadline for materiale: 11. september 2020)
Kirkebladet udgives af Aarup og Rørup menighedsråd.
Indlæg til næste kirkeblad kan indleveres til: [email protected]


Aarup kirke Rørup kirke

Juli Juli

Søndag d. 19. 6. s. e. trinitatis 10.15 Søndag d. 19. 6. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 26. 7. s. e. trinitatis 9.30* Søndag d. 26. 7. s. e. trinitatis ingen

August August

Søndag d. 2. 8. s. e. trinitatis 9.30* Søndag d. 2. 8. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 9. 9. s. e. trinitatis ingen Søndag d. 9. 9. s. e. trinitatis 9.30*
Søndag d. 16. 10. s. e. trinitatis Søndag d. 16. 10. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 16. 10. s. e. trinitatis 9.00
Søndag d. 23. 11. s. e. trinitatis 10.15 Søndag d. 23. 11. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 23. 11. s. e. trinitatis 10.15
Søndag d. 30. 12. s. e. trinitatis 11.30 Søndag d. 30. Konfirmation 9.30
ingen Søndag d. 30. Konfirmation 10.30
Søndag d. 30. Konfirmation 12.00*

September September

Lørdag d. 5. Konfirmation 9.00 Søndag d. 6. 13. s. e. trinitatis ingen
Lørdag d. 5. Konfirmation 10.00 Søndag d. 13. 14. s. e. trinitatis 9.30*
Lørdag d. 5. Konfirmation 11.00 Søndag d. 13. Sensommerkoncert 15.00
Lørdag d. 5. Konfirmation 12.00 Søndag d. 20. Høst gudstjeneste 12.00
Lørdag d. 5. Konfirmation 13.00 Søndag d. 27. 16. s. e. trinitatis 11.30
Lørdag d. 5. Konfirmation 14.00
Søndag d. 6. Konfirmation 10.00
Søndag d. 13. 14. s. e. trinitatis ingen

Søndag d. 20. 15. s. e. trinitatis 10.15
Søndag d. 27. 16.. S. e. trinitatis 10.15
Søndag d. 27. Høstgudstjeneste 19.00

* John Vestergaard

12


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
Next Book
Catálogo Antiquisima 2020