Vịnh Thanh Download PDF
  • 15
  • 0
Chưa cạn ly mà ta đã say!
Cùng bạn ta đắc chí tang bồng
rồi say trước khi về cát bụi,
trả gươm hoàn kiếm giữ riêng tình
tình người nghĩa bạn ngõ thiên thu.
Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications