The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางนิสสรณ์ เชิญทอง ประเมินครั้งที่ 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Birdnissorn, 2019-09-15 05:09:40

นางนิสสรณ์ เชิญทอง ประเมินครั้งที่ 3

นางนิสสรณ์ เชิญทอง ประเมินครั้งที่ 3

ข้อมลู ท่วั ไป การประเมนิ เตรียมความพร้อม
การศกึ ษา และพัฒนาอยา่ งเข้ม คร้ังที่ ๓
ปฏบิ ัตหิ น้าที
นางนสิ สรณ์ เชญิ ทอง
หมวดที่ 1 ครผู ูช้ ่วย โรงเรยี นหวั หิน

หมวดท่ี 1 ช่วยปฏิบตั ริ าชการ
หมวดที่ 1 โรงเรียนวงั ไกลกังวล ในพระบรมราชูปถมั ภ์
หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1

หมวดท่ี 2

หมวดที่ 2
หมวดที่ 2

ประวัติส่วนตัว

ชอ่ื นางนิสสรณ์ นามสกลุ เชิญทอง
วนั เกิด 16 กรกฎาคม 2524
การศกึ ษา บริหารธรุ กจิ บณั ฑิต
เอกการจดั การทัว่ ไป สถาบนั ราชภฏั เพชรบรุ ี
ประกาศนยี บตั รวิชาชพี ครู หลกั สูตรการสอน
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ธนบุรี
วันท่บี รรจุรับราชการ 8 มีนาคม 2561
ข้อมลู ท่วั ไป

การศกึ ษา
ปฏบิ ัตหิ น้าที
หมวดที่ 1

หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1

หมวดท่ี 2

หมวดที่ 2
หมวดที่ 2

งานดา้ นการปฏบิ ัตกิ ารสอน

รายวชิ าการงานอาชพี และเทคโนโลยี
รายวชิ าหลกั การบัญชเี บอ้ื งต้น
รายวิชาคอมพิวเตอรเ์ พอื่ ธุรกิจ
ชมุ นุมเทคโนโลยีพาเพลนิ
ข้อมูลท่ัวไป
ปฏิบตั หิ นา้ ที

ปฏิบัติหนา้ ที
หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 2

หมวดท่ี 2
หมวดที่ 2

งานพิเศษที่ไดร้ ับมอบหมาย

- หวั หนา้ งานวัดผลประเมินผลและเทยี บโอน
- หวั หนา้ งานส่งเสรมิ ความเปน็ เลิศทางวชิ าการ
- ครูที่ปรกึ ษาชั้น ม.2/7
- งานคอมพวิ เตอร์ ICT
- กรรมการตรวจบญั ชสี วสั ดิการโรงเรยี น
ข้อมูลท่ัวไป
ปฏบิ ตั หิ นา้ ที
ปฏิบัติหนา้ ที

หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 2

หมวดท่ี 2
หมวดที่ 2

หมวดท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ัตติ น

๑. วินยั คุณธรรม จรยิ ธรรมสาหรับข้าราชการ

ปฏิบตั ิหน้าทีต่ ่างๆ ตามคาสง่ั ทไี่ ดร้ ับมอบหมาย
ขอ้ มูลท่วั ไป
ปฏิบัติหน้าที
ปฏิบัตหิ นา้ ที
หมวดท่ี 1

หมวดที่ 1
หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดท่ี 2
หมวดที่ 2

หมวดที่ 1 การประเมนิ ผลการปฏิบัตติ น

๒. มาตรฐานวชิ าชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

มคี วามมงุ่ มั่นพัฒนาผ้เู รียนให้เตม็ ตามศกั ยภาพ
ขอ้ มูลทวั่ ไป
ปฏิบตั ิหน้าที
ปฏิบตั หิ นา้ ที
หมวดท่ี 1

หมวดที่ 1

หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 2

หมวดท่ี 2
หมวดท่ี 2

หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิ ับ ิตตน ขอ้ มลู ทัว่ ไป
ปฏิบัติหนา้ ที
๓. เจตคติ ่ตอวิชา ีชพครู ปฏิบัตหิ นา้ ที
หมวดท่ี 1
เตรียมการสอนวางแผนการสอน
หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1

หมวดท่ี 2

หมวดที่ 2
หมวดที่ 2

หมวดที่ 1 การประเ ิมนผลการปฏิบั ิตตน ข้อมลู ท่วั ไป อบรมโครงการ ู้ผนา
ปฏบิ ัติหน้าที ด้านเทคโนโล ียเพื่อการศึกษา
๔. การพัฒนาตนเอง ปฏิบัตหิ น้าที
หมวดที่ 1 ประชุมครูสอนออกอากาศ

หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1

หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 2

หมวดท่ี 2
หมวดท่ี 2

หมวด ีท่ 1 การประเ ิมนผลการปฏิ ับ ิตตน ข้อมลู ท่วั ไป
ปฏบิ ัติหน้าที
๕. การ ัพฒนา ุบค ิลกภาพ ปฏบิ ัตหิ น้าที
หมวดที่ 1
ร่วมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์
หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1

หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดท่ี 2
หมวดท่ี 2

หมวดท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบตั ติ น

๖.การดารงชวี ติ ทีเ่ หมาะสม

ดารงตนตามหลักธรรมทางพระพทุ ธศาสนา
และปฏิบัตติ ามคา่ นยิ มของสังคม
ข้อมูลท่ัวไป
ปฏบิ ตั ิหนา้ ที
ปฏบิ ัตหิ นา้ ที
หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1

หมวดท่ี 2

หมวดที่ 2
หมวดท่ี 2

หมวด ่ที ๒ การประเ ิมนผลการปฏิบัติงาน ขอ้ มลู ท่ัวไป
๑. การจัดการเรียน ู้ร ปฏบิ ัติหนา้ ที
ปฏิบัตหิ นา้ ที
ีมการป ัรบปรุงสื่อการสอนใ ้หเหมาะสมกับ ู้ผเรียนอ ู่ยเสมอหมวดท่ี 1

หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1

หมวดท่ี 2

หมวดท่ี 2
หมวดที่ 2

หมวดที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

๒. การพัฒนาผู้เรียน

สรุปผลการประเมนิ รายวิชา วิชาบัญชคี รวั เรือน
ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 1/2561

60
50
40
30
20
10

0
เกรด 4 เกรด 3.5 เกรด 3 เกรด 2.5 เกรด 2 เกรด 1.5 เกรด 1 เกรด 0
ขอ้ มูลท่ัวไปเกรด 4
ปฏบิ ัตหิ นา้ ทีเกรด 3.5
ปฏบิ ตั หิ นา้ ทีเกรด 3
หมวดที่ 1เกรด 2.5
เกรด 2
หมวดที่ 1เกรด 1.5
หมวดท่ี 1เกรด 1
หมวดท่ี 1เกรด 0
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2

หมวดท่ี 2

ขอ้ มูลท่วั ไป
ปฏบิ ตั ิหนา้ ที
ปฏิบัตหิ นา้ ที
หมวดที่ 1

หมวดที่ 1
หมวดที่ 1
หมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2
หมวดที่ 2

หมวด ่ีท ๒ การประเมินผลการป ิฏบั ิตงาน ดาเ ินนสอบ
๓. การ ัพฒนาทางวิชาการ แ ้กตัว ๐ มส

ประชุมเต ีรยมการ
Symposium

ขอ้ มูลทั่วไป
ปฏบิ ตั หิ น้าที
ปฏิบตั ิหนา้ ที
หมวดที่ 1

หมวดที่ 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1

หมวดท่ี 2

หมวดที่ 2
หมวดที่ 2
หมวดที่ 2

หมวด ีท่ ๒ การประเ ิมนผลการป ิฏ ับ ิตงาน
๔. การ ัพฒนาสถานศึกษา

ป ิฏบั ิตห ้นา ่ีท ่ีทได้รับมอบหมาย
ในกิจกรรมของสถานศึกษา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ماهنامه شماره 23 برای فردا
Next Book
50th years anniversary