The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มสรุปผลการปฏิบัติงานe-book

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jutaporn.earn, 2022-05-16 04:42:43

เล่มสรุปผลการปฏิบัติงานe-book

เล่มสรุปผลการปฏิบัติงานe-book

1

2

สรปุ ผลการปฏบิ ัติงาน
(ตลุ าคม 2564 – มีนาคม 2565)

โดย

ว่าทเ่ี รอื ตรีอิทธา พรเฉลมิ พงศ์

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ศนู ย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
สำนักงานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั

สำนักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ ารกระทรวงศกึ ษาธิการ

3คำนำ

การจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชาทั้งนี้ ข้าพเจ้า
จึงจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว และเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของตนให้ดียิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคน
ร่นุ หลงั และนำเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศกึ ษานอกโรงเรียน

วา่ ที่เรือตรอี ิทธา พรเฉลมิ พงศ์
ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

สารบัญ ข

คำนำ หนา้
สารบญั ก
ขอ้ มูลส่วนตัว ข
คณุ ภาพแผน/การจดั ทำคำรบั รองการปฏบิ ัติงาน ค

คณุ ภาพแผน 1 – 16

การปฏบิ ัติงานตามแผน(Do) เชงิ ปริมาณ 17 – 26
ความสำเรจ็ ของการปฏิบตั ิงานการจดั การศึกษา 26 – 13
ผลการปฏบิ ตั งิ านฐานการเรยี นรู้ 27 – 28
ผลการปฏบิ ัติงานดา้ นงานวิจัย
30 – 31
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแผน(Check) เชิงคณุ ภาพ 32 - 33
คุณภาพการจัดศึกษา 34 – 43
ผลการปฏบิ ัติงานที่ดี Best Practice

งานอื่นๆทไี่ ดร้ ับมอบหมายประวัติส่วนตัว

ช่ือ–สกลุ : วา่ ทเี่ รือตรีอิทธา พรเฉลิมพงศ์
ช่อื เล่น : แมน
วนั เดือน ปี เกดิ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2530
ท่อี ยู่ : 348 หมู่ 7 ต.สระขวัญ อ.เมอื ง จ.สระแกว้ 27000
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดั ฝ่าย : ศนู ยฝ์ ึกและพฒั นาอาชพี ราษฎรไทยบรเิ วณชายแดนสระแกว้
การศึกษา : ประถมศกึ ษา อนุบาล-ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 โรงเรียนอนุบาวฒั นานคร

มธั ยมศึกษา ม.1– ม.6 โรงเรียนสระแก้ว
ประกาศนยี บัตรวิชาชพี ช้ันสูง เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีภาคตะวันออก

(E.TECH)
กรมการรกั ษาดินแดน ว่าทเี่ รือตรี สงั กดั กองเรือยุทธการ รุ่น 19
ปรญิ ญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพวิ เตอร์ มหาวทิ ยาลัยราชมงคลตะวนั ออก (จนั ทบุร)ี
ประกาศนยี บัตรบณั ฑติ วิชาชพี ครู มหาวทิ ยาลยั ราชมงคลพระนคร
ปรญิ ญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาวชิ าการบริหารการศึกษา มหาวทิ ยาลัยปทมุ ธานี
ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร์ , กีฬา
โทรศพั ท์ : 086-086-9237
e-mail : [email protected]
ประสบการณ์การทำงาน :
ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยี นพ้ืนที่ชายแดน สงั กดั ศูนยฝ์ ึกและพฒั นาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแก้ว ระยะเวลา 10 ปี
- รบั ผิดชอบ โครงการพ้ืนทีร่ าบเชิงเขาจังหวดั สระแก้วตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จงั หวัดสระแกว้
ปี 2555 - 2559
- รบั ผิดชอบ ชายแดน อำเภอโป่งนำ้ รอ้ น จงั หวดั จนั ทบรุ ี ปี 2560 – ปจั จุบนั

1

ขอ้ มูลพ้ืนฐาน อำเภอโป่งนำ้ รอ้ น จังหวัดจนั ทบุรี

จังหวดั จนั ทบรุ ี

“น้ำตกลอื เลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพนั ธุ์ดี
อัญมณีมากเหลอื เสอื่ จนั ทบรู สมบรู ณธ์ รรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสนิ มหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จนั ทบุรี”

จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร
สภาพภมู ปิ ระเทศประกอบไปดว้ ยป่าไม้ ภเู ขา ทรี่ าบสงู ท่รี าบลุ่มนำ้ และทรี่ าบชายฝ่ังทะเล ในส่วนของพ้ืนที่ป่า
ไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 3 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้วทางทิศ
เหนือ ทศิ ตะวนั ออกตดิ กบั จงั หวัดตราดและประเทศกัมพชู า ทศิ ใตต้ ดิ กบั อ่าวไทย และทิศตะวันตกตดิ กบั จังหวัด
ระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี
อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด โดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรม
และประมง และศาสนาท่มี กี ารนับถอื มากท่สี ดุ ในจังหวดั คอื ศาสนาพุทธ

จันทบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ก่อตั้งโดยชนชาติชอง จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่มี
ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอยู่ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใช้จังหวัดจันทบุรีในการ
รวบรวมไพร่พล และเสบียงอาหาร ครั้งที่ 2 เกิดสงครามอานัมสยามยุทธในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยู่หวั และคร้ังท่ี 3 ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองประกันหลังจากเกดิ วิกฤตการณ์ปากน้ำในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความที่จังหวัดจันทบุรีมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มี
แหลง่ ท่องเท่ียวท้งั ทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมหลายแหง่

2

อำเภอโป่งนำ้ ร้อน

“มะละกอพนั ธด์ุ ี ลิน้ จีช่ นื่ ใจ ลำไยหวาน กระวานหอม
พร้อมน้ำพรุ ้อน ย้อนมนษุ ยโ์ บราณ สถานเพาะพันธส์ุ ตั วป์ า่

ลอ่ งนาวาชมทิวทศั น์ ตลาดนัดชายแดน”

อำเภอโป่งน้ำรอ้ น ต้ังอยู่ทางตะวนั ออกของจงั หวดั มีอาณาเขตติดต่อกบั เขตปกครองขา้ งเคียงดังต่อไปนี้
ทศิ เหนือ ตดิ ต่อกับอำเภอสอยดาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจงั หวดั พระตะบองและเมืองไพลนิ (ประเทศกมั พูชา)
ทศิ ใต้ ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่ (จงั หวัดตราด) อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม
ทิศตะวนั ตก ติดต่อกับอำเภอเขาคชิ ฌกฏู

ข้อมูลทั่วไป อำเภอโป่งนำ้ ร้อน
อักษรไทย Amphoe Pong Nam Ron
อกั ษรโรมัน จนั ทบรุ ี
จังหวดั 2204
รหสั ทางภมู ศิ าสตร์ 22140
รหัสไปรษณยี ์

ข้อมูลสถติ ิ
พ้นื ที่ 927.0 ตร.กม.
ประชากร 43,059 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแนน่ 46.44 คน/ตร.กม.

ท่ีวา่ การอำเภอ
ทต่ี ั้ง ที่ว่าการ อ.โป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ทบั ไทร อ.โป่งนำ้ ร้อน จ.จนั ทบุรี 22140
พิกัด 12°54′21″N 102°15′46″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3938 7035 , 0 3936 0216
หมายเลขโทรสาร 0 3938 7035

3

การปกครองส่วนภูมภิ าค

อำเภอโปง่ น้ำร้อนแบง่ เขตการปกครองยอ่ ยออกเปน็ 5 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ทับไทร (Thap Sai) 9 หมู่บา้ น

2. โป่งนำ้ รอ้ น (Pong Nam Ron) 13 หมู่บ้าน

3. หนองตาคง (Nong Ta Khong) 10 หมู่บ้าน

4. เทพนมิ ติ (Thep Nimit) 8 หมบู่ ้าน

5. คลองใหญ่ (Khlong Yai) 7 หมบู่ ้าน

การปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ
ท้องท่ีอำเภอโปง่ นำ้ ร้อนประกอบด้วยองค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ 6 แหง่ ไดแ้ ก่

เทศบาลตำบลโป่งนำ้ ร้อน ครอบคลมุ พนื้ ที่บางสว่ นของตำบลทับไทรและบางส่วนของตำบลโป่งน้ำรอ้ น
เทศบาลตำบลหนองตาคง ครอบคลุมพื้นทตี่ ำบลหนองตาคงท้ังตำบล
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ครอบคลมุ พนื้ ทีต่ ำบลคลองใหญท่ ัง้ ตำบล
เทศบาลตำบลทับไทร ครอบคลุมพน้ื ที่ตำบลทบั ไทร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโปง่ น้ำร้อน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ครอบคลมุ พนื้ ทตี่ ำบลโปง่ นำ้ รอ้ น
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนมิ ติ ครอบคลมุ พื้นที่ตำบลเทพนิมิตทงั้ ตำบล

4

ตำบลหนองตาคง

ประวตั ิความเปน็ มา
เหตุที่ได้ชื่อว่า “หนองตาคง” เพราะเมื่อสมัยก่อน ได้มีนักปราชญ์ชาวบ้านชื่อ “ตาคง” ซึ่งเป็นผู้ที่มี

ความถนัดในการทำเคร่อื งปั้นดินเผา เชน่ หมอ้ ไห ถว้ ยชาม และภาชนะอ่ืน ๆ ไดค้ ัดเลือกดินท่เี หมาะสมกับการ
ทำเครื่องปั้นดินเผาที่บริเวณหนองน้ำแห่ง หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสันนิษฐานว่า น่าจะอยู่บริเวณบ้านปั้นหม้อ บ้าน
บึงชนัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งนำ้ ร้อน จังหวัดจันทบรุ ี (เดิมตำบลเทพนิมิตเป็นส่วนหน่ึงของ
ตำบลหนองตาคง และได้แยกออกเป็นตำบลเทพนิมิต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อประมาณ พ.ศ.
2524) ซึ่งหนองน้ำที่ปราชญ์ชาวบ้านชื่อ “ตาคง” ใช้ดินป้ันเครือ่ งปั้นดนิ เผา ชาวบ้านและผู้คนที่สญั จรไปมาจึง
เรียกบริเวณดังกล่าวว่า “หนองตาคง” ตำบลหนองตาคง เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ที่อยู่ภายใต้ก าร
ปกครองท้องที่ของอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จากประวัติการก่อตั้งพื้นที่ ไม่มีหลักฐานปรากฏแนช่ ดั ว่า
กอ่ ตงั้ มาเมื่อใด ปัจจุบันแบง่ การปกครองออกเปน็ 10 หม่บู ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองตาคง
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาคง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทวั่ ไป เลม่ ที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 และมีผลใช้ในวันท่ี 30
มีนาคม 2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองตาคง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2551

ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองตาคง ตั้งอยู่ที่ 199 ม.2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยห่าง
จากตัวจังหวดั จนั ทบรุ ไี ปทางทิศตะวันออกเฉยี งเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. และหา่ งจากกรุงเทพมหานครตามทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 188 ก.ม. และทางรถยนต์ 121 ก.ม.

เทศบาลตำบลหนองตาคง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี
ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ประมาณ 29 กิโลเมตร อยู่ห่างจากทางหลวง
หมายเลข 317 (จนั ทบรุ ี - สระแกว้ ) ประมาณ 15 กโิ ลเมตร มีถนนสายทับไทร – ตามนู และถนนสายพงั งอน –
จางวาง ผ่านตำบลและเชื่อมติดต่อกับทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ
ดงั น้ี

ทิศเหนือ ตดิ ต่อกับตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จงั หวัดจันทบุรี
ทิศตะวนั ออก ตดิ ต่อตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว และตำบลเทพนมิ ิต อำเภอโปง่ น้ำรอ้ น
ทศิ ใต้ ติดตอ่ ตำบลโป่งน้ำรอ้ น อำเภอโป่งน้ำรอ้ น จงั หวดั จันทบรุ ี
ทศิ ตะวันตก ตดิ ต่อตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จงั หวัดจนั ทบรุ ี

5

เนอื้ ที่

เทศบาลตำบลหนองตาคง มเี นือ้ ท่ี 80,150 ไร่ หรอื 128.24 ตารางกโิ ลเมตร แบง่ เปน็ หม่บู ้านดังน้ี

หมทู่ ี่ ช่อื หมู่บ้าน เนื้อท่(ี ไร)่ อนั ดับ

1 บ้านโพธิ์ 6,611 8

2 บ้านจางวาง 5,809 9

3 บา้ นนาสนาดก์ 7,666 7

4 บ้านคลองบอน 7,831 5

5 บา้ นซับตาเมา 12,359 1

6 บ้านแปลง 8,376 3

7 บา้ นคลองคต 11,082 2

8 บา้ นคลองเรว่ 4,742 10

9 บา้ นแสมด 7,811 6

10 บา้ นซบั มงคล 7,863 4

จำนวนประชากร
เทศบาลตำบลหนองตาคง มีจำนวนประชากรท้ังสิน้ 9,896 คน ปี พ.ศ. 2561 แยกเป็นหมบู่ า้ น ดังน้ี

หมทู่ ่ี ชื่อหมู้บา้ น ชาย หญงิ รวม

1 บา้ นโพธ์ิ 479 461 940

2 บา้ นจางวาง 454 437 891

3 บา้ นนาสนาดก์ 684 636 1,320

4 บา้ นคลองบอน 618 573 1,191

5 บ้านซับตาเมา 541 481 1,022

6 บา้ นแปลง 807 767 1,574

7 บา้ นคลองคต 612 606 1,218

8 บา้ นคลองเรว่ 232 226 458

9 บา้ นแสมด 205 226 431

10 บ้านซบั มงคล 449 385 834

รวม 5,090 4,806 9,896

6

รายชอื่ ผนู้ ำหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองตาคง มีจำนวนครัวเรือนทัง้ สนิ้ 3,800 ครวั เรือน แยกเป็นหมูบ่ า้ น ดังนี้

หมทู่ ี่ ช่อื หม่บู ้าน ช่ือ -นามสกลุ ตำแหนง่

1 บา้ นโพธิ์ นายเชาวฤทธิ์ เครอื่ งเทศ ผู้ใหญบ่ ้าน หมูท่ ่ี 1

2 บา้ นจางวาง นายชัยณรงค์ ว่องไว ผ้ใู หญบ่ า้ น หม่ทู ่ี 2

3 บ้านนาสนาดก์ นายจนั ทร์โท ชิดประทมุ ผู้ใหญ่บ้าน หมทู่ ่ี 3

4 บา้ นคลองบอน นายปุณณรตั น์ กลิน่ ชัน้ ผใู้ หญ่บ้าน หมู่ท่ี 4

5 บา้ นซบั ตาเมา นายกิตตศิ กั ด์ิ เหมลว้ น ผใู้ หญ่บา้ น หมทู่ ่ี 5

6 บ้านแปลง นายสำรวย เห็ดตมุ ผ้ใู หญ่บา้ น หมทู่ ี่ 6

7 บ้านคลองคต นายสชุ าติ นนทรัตน์ ผใู้ หญบ่ ้าน หมทู่ ่ี 7

8 บ้านคลองเร่ว นายสมภพ โรจนนาวิน กำนนั ตำบลหนองตาคง

9 บา้ นแสมด ผูใ้ หญ่บา้ น หมทู่ ี่ 9

10 บ้านซบั มงคล นายสุนยิ ์ กองทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมทู่ ่ี 10

สภาพเศรษฐกิจและสงั คม
1. ดา้ นโครงสรา้ งพ้ืนฐาน

1.1 ประปา เทศบาลตำบลหนองตาคงมกี ารจดั การประปาทุกหมบู่ า้ น
1.2 ถนนในเขตชุมชนตำบลหนองตาคง มที ้งั หมด 27 สาย

1. ถนนลกู รัง มที ง้ั หมด 11 สาย
2. ถนนคอนกรีตเสรมิ เหล็ก มีทง้ั หมด 10 สาย
3. ถนนลาดยาง มที งั้ หมด 4 สาย
4. ถนนหนิ คลุก มีท้ังหมด 2 สาย
1.3 ไฟฟา้
มีไฟฟ้าครบทุกหมบู่ ้าน ต้ังแต่หมู่ที่ 1 – 10 แตย่ ังไม่ครบทกุ หลังคาเรือน
1.4 การสื่อสาร
ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาคง มตี ูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 13 ตู้

2. ด้านเศรษฐกจิ
2.1 มีจำนวนตลาดนัด จำนวน 3 แห่ง
1. ตลาดนัดนาสนาดก์ หมู่ที่ 3
2. ตลาดนดั โคง้ พัฒนา หมูท่ ี่ 6
3. ตลาดนดั ป๊มั นำ้ มนั หมู่ที่ 9
2.2 มีจำนวนบ้านเช่า จำนวน 4 แหง่
1. บ้านเช่า หมูท่ ี่ 1 บา้ นโพธิ์
2. บ้านเช่า หมทู่ ่ี 2 บา้ นจางวาง
3. บ้านเชา่ หมทู่ ่ี 3 บา้ นนาสนาดก์
4. บา้ นเช่า หมทู่ ่ี 6 บ้านแปลง

7

3. ด้านสังคม

3.1 มีจำนวนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จำนวน 4 แหง่ คอื

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ บา้ นคลองบอน หมู่ที่ 4

2. ศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ บ้านซับตาเมา หมทู่ ี่ 5

3. ศูนย์พฒั นาเด็กเลก็ บ้านแปลง หมทู่ ่ี 6

4. ศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กบา้ นคลองคต หมู่ท่ี 7

3.2 มีจำนวนโรงเรยี นระดบั ประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง คือ

1. โรงเรียนบ้านโพธ์ิ หมทู่ ่ี 1

2. โรงเรียนบ้านจางวาง หมทู่ ี่ 2

3. โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หมทู่ ี่ 3

4. โรงเรียนบ้านคลองบอน หมทู่ ี่ 4

5. โรงเรยี นบา้ นราษฎร์พฒั นาสามคั คี หมู่ที่ 5

6. โรงเรียนบ้านแปล หมทู่ ี่ 6

7. โรงเรียนบา้ นคลองคต หมูท่ ่ี 7

3.3 มจี ำนวนโรงเรยี นระดบั มัธยมศกึ ษา จำนวน 1 แห่ง คือ

1. โรงเรยี นหนองตาคงพิทยาคาร ต้งั อยู่ หมูท่ ี่ 1

3.4 ไม่มีสถาบนั การศึกษาระดบั อนุปริญญาหรือระดบั ปริญญาหรือเทยี บเทา่

3.5 มีจำนวนศาสนสถาน (วัด , โบสถ์ หรือมัสยิด) จำนวน 14 แห่ง

1. วัดโพธาราม หมู่ที่ 1

2. วดั จางวาง หมทู่ ่ี 2

3. สำนกั สงฆ์โสมคีรี หมู่ท่ี 2

4. วดั นาสนาดก์ หมทู่ ี่ 3

5. วดั คลองบอน หม่ทู ี่ 4

6. วดั เขาแกว้ (ถ้ำแกว้ สวรรค)์ หมทู่ ่ี 4

7. วัดซบั ตาเมา หมทู่ ่ี 5

8. วัดบ้านแปลง หมูท่ ี่ 6

9. วัดโคง้ พฒั นา หมู่ท่ี 6

10. วดั คลองคต หม่ทู ่ี 7

11. สำนักสงฆค์ รี ีวนาราม หมทู่ ี่ 7

12. สำนกั สงฆส์ ขุ พิมาย หมทู่ ่ี 7

13. วดั คลองเรว่ หมทู่ ี่ 8

14. สำนกั สงฆ์พิมพ์ศรศรทั ธาวนาราม หมูท่ ี่ 9

3.6 มีจำนวนสถานอี นามยั จำนวน 3 แห่ง คอื

1. สถานอี นามัยบา้ นคลองบอน หมู่ที่ 4

2. สถานีอนามัยตำบลหนองตาคง หมทู่ ่ี 6

3. สถานอี นามัยซับมงคล หมทู่ ี่ 10

8

3.7 มีจำนวนสถานีตำรวจและจุดตรวจต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง คือ

1. สถานีตำรวจภูธรบา้ นแปลง หมทู่ ่ี 6

2. จดุ ตรวจบ้านจางวาง หม่ทู ่ี 2

3. จดุ ตรวจบ้านนาสนาดก์ หมูท่ ่ี 3

4. จุดตรวจบ้านคลองบอน หมทู่ ี่ 4

5. จดุ ตรวจบา้ นซบั ตาเมา หมูท่ ี่ 5

6. จดุ ตรวจบ้านคลองเรว่ หม่ทู ่ี 8

4. เศรษฐกิจพอเพยี งท้องถ่นิ (ดา้ นการเกษตรและแหลง่ น้ำ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่นำ้ 1 สาย

คลอง 13 สาย

แหลง่ นำ้ ทีส่ รา้ งขน้ึ

ฝาย 19 แห่ง

บ่อสบู 2 แห่ง

บอ่ โยก 29 แหง่

ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง

ถังเก็บนำ้ ฝน 10 แห่ง

สระนำ้ 4 แห่ง

ทอ่ ลอดเหลีย่ ม 3 แห่ง

อ่างเก็บนำ้ คลองบอน 1 แหง่

5. ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม
5.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสว่ นใหญน่ ับถือศาสนาพุทธ
5.2 ประเพณีและงานประจำปี
การจดั งานบุญ/งานประเพณีตา่ ง ๆ จะจัดกนั ตามความเชื่อที่ยึดถือปฏบิ ัตกิ ันมาทกุ ปีและตาม
จารีต
ประเพณี เชน่ ประเพณลี อยกระทง , วนั สงกรานต์ , วันเข้าพรรษา , วนั ออกพรรษา
5.3 ภมู ิปญั ญาท้องถนิ่ ภาษาถ่ิน
ภาษาท่ใี ชเ้ ปน็ ภาษากลาง และมีภาษาท้องถิ่นท่ีมีสำเนยี งการพูดใกล้เคียงกับภาษากัมพชู า
โดยสามารถพูดจาส่ือสารกับชาวกมั พูชาได้เปน็ อย่างดี ภมู ิปัญญาทอ้ งถ่ิน เชน่ วงดนตรีพื้นบ้านวงอาไย
เปน็ การรอ้ งโดยใชภ้ าษากัมพูชาและรำในลักษณะวฒั นธรรมของชาวกมั พูชา เครื่องดนตรีทใี่ ช้ ปส่ี ะไล
ซอตรวั เอก กลองกันตรมึ ขล่ยุ พิน เคร่ืองกำกับจงั หวะใช้กรับและฉิ่ง

9

6. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรพั ยากรธรรมชาตใิ นพ้นื ท่ี
6.1 น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ คอื มีคลองนำ้ ที่สำคญั หลายสาย ใช้เปน็ แหล่งน้ำในการเกษตร เช่น คลอง
พระพทุ ธ คลองทรายขาว คลองตาดำ คลองกนั ทึม
6.2 ป่าไม้
มีพ้นื ทีป่ า่ ชุมชน บรเิ วณ หมู่ที่ 3 หมูท่ ี่ 6 และหมู่ท่ี 7
6.3 ภูเขา
ส่วนใหญเ่ ปน็ เนินเขาเต้ยี ๆ
6.4 คณุ ภาพของทรพั ยากรธรรมชาติ
ตำบลหนองตาคงค่อนขา้ งสมบรู ณ์

10

ตำบลเทพนิมิต

ประวัตคิ วามเปน็ มา
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ถูกประกาศจัดตั้งจากเดิมเป็น

สภาตำบล โดยพระราชบัญญัตสิ ภาตำบล และองคก์ ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ให้ไว้ ณ วันท่ี 19 มกราคม
พ.ศ.2539 โดยมาตรา 95 ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกนั สามปเี ฉลีย่ ไม่ต่ำกว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาท จัดตั้งเป็นองค์การบริหารสว่ น
ตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113
ตอนท่ี 9ง เมอ่ื วนั ท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2539 บงั คับใชเ้ มอื วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 เป็นตน้ ไป

สภาพท่วั ไปและข้อมูลพ้นื ฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ทต่ี ้งั ของหม่บู ้านในตำบลเทพนิมิต
หมู่ท่ี 1 บ้านเนนิ ดนิ แดง
หมทู่ ่ี 2 บา้ นเทพนมิ ติ
หมู่ที่ 3 บา้ นบึงชนงั กลาง
หมทู่ ่ี 4 บ้านแหลม
หมู่ที่ 5 บา้ นบึงชนังล่าง
หมูท่ ่ี 6 บ้านบงึ ชนงั บน
หมู่ท่ี 7 บา้ นหนองกก
หมู่ที่ 8 บา้ นแหลมใหม่
1.2 ลกั ษณะภมู ปิ ระเทศ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาสลับเนินเขาเตี้ยๆ มีอุณหภูมิหนาวเย็นในฤดูหนาว มีป่าไม้มาก
ฝนตกชุกมีแหล่งตน้ นำ้ ซ่งึ เหมาะแก่การเพาะปลูก
1.3 ลกั ษณะภูมิอากาศ
ลกั ษณะอากาศมลี ักษณะร้อนชนื่ อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู ซง่ึ มี 3 ฤดู ดังน้ี
ฤดรู ้อน เริ่มต้งั แต่เดอื นมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อณุ หภูมเิ ฉลีย่ 26 องศาเซลเซยี ส
ฤดูฝน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกันยายน ฝนตกชุกปริมาณนต้าฝนที่วัดไดเ้ ฉล่ยี
2,800 มม./ปี

11

ฤดูหนาว ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศา
เซลเซียส

1.4 ลกั ษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และดินดตาภูเขา ประมาณ 75% ดินลูกรัง
ประมาณ
15 % ลักษณะดนิ ในพน้ื ทเ่ี ปน็ ดนิ เหนียวประมาณ 10 %

2. ด้านการเมอื ง/การปกครอง

ในปี พ.ศ.2538 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งให้สภาตตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมืน่ บาท จัดตั้งเป็นองค์การบรหิ าร

ส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตตาบลและองค์การบรหิ ารส่วนตตำบล พ.ศ. 2538 ดังนั้น องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเทพนมิ ติ จึงได้ จัดใหม้ ีการเลอื กต้ังสมาชกิ องค์การบริหารสว่ นตำบลคร้ังแรกในวันท่ี 21 พฤศจิกายน

2538 โดยมีสมาชกิ สภาองค์การ บรหิ ารสว่ นตำบล จำนวน 16 คน

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลเทพนมิ ติ เปน็ 1 ใน 5 ตำบล ตัง้ อยทู่ างทศิ ตะวันออกของอำเภอโป่งน้ำร้อนจากตัวอำเภอ คือ

ทศิ เหนือ ตดิ ตอ่ กบั เทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งนำ้ ร้อน จังหวดั จันทบุรี

ทศิ ใต้ ตดิ ตอ่ กับ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งนำ้ ร้อน จังหวัดจนั ทบรุ ี

ทศิ ตะวันออก ติดต่อกับ ตดิ ต่อกบั สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธปิ ไตย

ทิศตะวนั ตก ติดตอ่ กับ เทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโปง่ น้ำรอ้ น จังหวดั จันทบรุ ี

2.2 ตำบลโปง่ น้ำร้อน แบง่ เขตการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีผ้ปู กครอง ดังน้ี

หมทู่ ่ี 1 บ้านเนนิ ดนิ แดง ผูป้ กครอง นายทัศพงศ์ กระแสทอง ผใู้ หญ่บ้าน

หมทู่ ี่ 2 บ้านเทพนมิ ติ ผ้ปู กครอง นายจตานงค์ โพธ์เิ ทพา ผใู้ หญบ่ า้ น

หมทู่ ี่ 3 บา้ นบงึ ชนังกลาง ผูป้ กครอง นายสุวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ ผ้ใู หญบ่ ้าน

หมทู่ ่ี 4 บา้ นแหลม ผู้ปกครอง นายสมจติ ร พิศพรรณ์ ผใู้ หญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บา้ นบึงชนงั ล่าง ผู้ปกครอง นายปาด เห็ดตมุ ผู้ใหญ่บา้ น

หมทู่ ี่ 6 บ้านบงึ ชนังบน ผปู้ กครอง นายขจรศักด์ิ นพสาย ผู้ใหญ่บ้าน

หมูท่ ี่ 7 บ้านหนองกก ผปู้ กครอง นายพิทักษ์ สขุ อรณุ ยนื ยง ผใู้ หญ่บ้าน

หมทู่ ี่ 8 บ้านแหลมใหม่ ผปู้ กครอง นายเอน็ ดู ผอ่ งศรี ผูใ้ หญบ่ ้าน

3. ประชากร
ขอ้ มลู เกีย่ วกบั จำนวนประชากร
หมทู่ ่ี 1 บ้านเนนิ ดินแดง 958 คน
หมทู่ ี่ 2 บา้ นเทพนมิ ิต 1,128 คน
หมู่ท่ี 3 บ้านบึงชนังกลาง 1,111 คน
หมทู่ ่ี 4 บา้ นแหลม 1,083 คน
หมู่ท่ี 5 บ้านบงึ ชนังลา่ ง 190 คน
หมู่ที่ 6 บา้ นบึงชนังบน 507 คน
หมู่ท่ี 7 บ้านหนองกก 368 คน
หมทู่ ่ี 8 บา้ นแหลมใหม่ 345 คน

12

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศกึ ษา
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปเี ตม็ ร้อยละ 99 อา่ น เขยี นภาษ

ไทยและคิด เลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียน
ต่อช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 4 หรือเทียบเทา่ และทไ่ี ม่ได้เรยี นต่อมีงานทตา ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขัน กับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของ อบต. ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทาง
โรงเรียนในเขตพ้นื ที่ และรว่ มกนั จัดกจิ กรรมต่าง ๆ กบั ทางโรงเรยี น

4.2 สาธารณสุข
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบวา่ ประชาชนกรส่วนมากมสี ขุ ภาพที่ดี มีการคัดกรองสขุ ภาพ
ใหก้ ับ
ประชาชน กลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรค
เอดส์ โรคไขเ้ ลอื ดออก มือ-ปากเท้าในเด็ก และโรคอน่ื ๆ อีกมาก
4.3 อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรพั ยส์ ิน
ประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งก็ได้ดตาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
สำรวจขอ้ มลู พนื้ ฐานพบว่า สว่ นมากครวั เรือนมกี ารป้องกันอบุ ัตภิ ัยอย่างถูกวธิ ี มคี วามปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี หลายครัวเรือน ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ
อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าท่ี และงบประมาณที่มีอยู่
อยา่ งจำกัด คอื การติดต้ังกลอ้ งวงจรปิดในจดุ ท่ีเปน็ ทส่ี าธารณะ ติดตัง้ สัญญาณไฟกระพริบทางร่วม ทาง
แยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วง
เทศกาลทม่ี วี ันหยุด

4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในตำบล จากการที่ทางสถานีตตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนได้แจ้งให้กับ อบต.
ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้ รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของ
อบต.ท่ชี ว่ ยสอดสอ่ งดแู ลอยเู่ ป็นประจำ
4.5 การสงั คมสังเคราะห์
อบต.ได้ดตาเนินการด้านสงคมสงั เคราะห์ ดงั น้ี

1 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผสู้ ูงอายุ ผู้พิการ และผปู้ ่วยเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอดุ หนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเดก็ แรกเกดิ
3. ประสานการทำบตั รผู้พิการ
4. ตงั้ โครงการการจา้ งนกั เรียน/นักศกึ ษาทตางานช่วงปดิ ภาคเรียน
5. ต้ังโครงการชว่ ยเหลอื ผยู้ ากจน ยากไร้ รายได้นอ้ ย และผูด้ อ้ ยโอกาสไรท้ ีพ่ ึง่
6. ตงั้ โครงการปรับปรงุ ซอ่ มแซมบ้านคนจน

13

5. ระบบบริการพ้นื ฐาน
ในเขตองคก์ ารบริหารสว่ นตตำบลโปง่ นำ้ ร้อน มรี ะบบบรกิ ารพ้ืนฐาน ดังน้ี
5.1 การคมนาคมขนสง่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตตาบลโป่งนตำร้อน มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกวา่ นห้ี รือร้อยละ 100 โดยผ้บู ริหารมีนโยบายท่ี
จะดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดตาเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การบริหาร
สว่ นตำบลโปง่ น้ำรอ้ น มเี สน้ ทางคมนาคม ดังนี้

การคมนาคม การจราจร
- เสน้ ทางคมนาคมระหวา่ งตตาบล อำเภอและจังหวัด มี 2 เส้น ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 317 สายจันทบรุ ี-สระแกว้
- ทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 3193 สายทับไทร-ชายแดน
- เสน้ ทางคมนาคมทางบก มถี นนลาดยาง
- ทางลูกรงั
5.2 การไฟฟา้
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า
สอ่ งสวา่ ง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดตาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความ
ต้องการให้
ติดต้ังไฟฟ้าสอ่ งสว่างนน้ั ยังไมเ่ ปน็ ท่ีสาธารณะ
5.3 การประปา
การประปาภายในหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 80
เปอร์เซ็นต์ และมีนต้าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุ
เน่อื งจากเป็นท่อประปาเก่าเกดิ การตกตะกอนของนำ้ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลติ ประปาต้องขอใช้
จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาภายในหมู่บ้าน ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสตา
หรบั บรโิ ภคได้
5.4 โทรศัพท์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตตาบลโปง่ นำ้ ร้อน มีเครือข่ายที่สามารถตดิ ต่อสื่อสาร โดยผ่านเสา
สญั ญาณโทรศพั ท์มอื ถอื และมที ่ตี ้งั ดงั น้ี
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เครือข่าย dtac ที่ตั้งอยู่ที่ ม.6 บ้านเทพนิมิต , ม.4 บ้านแหลม , ม.5 บ้าน
บงึ ชนังลา่ ง
, ม.6 บา้ นบงึ ชนงั บน

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโปง่ นำ้ ร้อน รอ้ ยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ผลผลิตทางการเกษตรท่สี ำคญั ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลงั อ้อย ลำไย ดังน้ี
- อาชพี เกษตรกรรม รอ้ ยละ 90 ของจำนวนประชากรท้งั หมด
- อาชีพเลีย้ งสัตว์ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรท้งั หมด

14

- อาชพี รับจ้าง ร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพค้าขาย รอ้ ยละ 5 ของจำนวนประชากรท้ังหมด
6.2 การประมง

(ในเขตองคก์ ารบริหารส่วนตตาบลเทพนมิ ติ ไม่มีการประมง)
6.3 การปศสุ ตั ว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยงไก่ เป็ด โคสุกร กระบือ จำนวนสตั วใ์ นพืน้ ท่โี ดยประมาณ

ตำบลคลองใหญ่

บ้านคลองใหญ่ แต่เดิมชื่อหมู่บ้านสะพงแฝด หรือหมู่บ้านต่อแดน ตั้งอยู่ตอนใต้ของบ้านหนองบัว
หลังจากนน้ั มา ประมาณ 2 ปี ได้ย้ายถ่ินฐานมาอยูท่ ีห่ มบู่ ้านหนองบวั หรอื เนินผี และประมาณปี 2455 ได้ย้าย
มาจากบ้านหนองบัวมาอยู่ที่ริมคลองใหญ่ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านคลองใหญ่" เมื่อประมาณปี พ.ศ.
2522 ประเทศกัมพชู ามีการสูร้ บ จงึ ต้องมีการอพยพที่อยู่ใหมจ่ ากหมู่บา้ นคลองใหญ่ ไปอยทู่ ่ีหมู่บ้านหนองบอน
และเหตุการณก์ ารสู้รบได้คล่คี ลายลง จงึ ไดย้ า้ ยเขา้ มาอยู่ที่บ้านคลองใหญ่ เม่ือปี พ.ศ.2535 ผู้ว่าราชการจังหวัด
จนั ทบรุ ี ไดด้ ำเนนิ การต้งั และกำหนดเขตตำบลภายในท้องท่ี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา
29 แหง่ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีพุทธศักราช 2475 จงึ ไดต้ งั้ ตำบลคลองใหญ่ ในท้องที่อำเภอโป่ง
น้ำร้อน โดยแยกมาจากตำบลโป่งน้ำร้อน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบอนบ้านเสียมจับ บ้านผักกาด บ้านคลองใหญ่ บ้านป่าวิไล บ้านมะรุม
บ้านนา

สภาพท่วั ไป

ทต่ี ัง้ เทศบาลตำบล คลองใหญ่ อยู่หา่ งจากทว่ี า่ การอำเภอโป่งน้ำรอ้ น ไปทางทิศตะวนั ออก เปน็

ระยะทางประมาณ 25 กโิ ลเมตร ตามทางหลวงชนบทหมายเลข 3193 โดยมีอาณาเขต ดังน้ี

ทิศเหนือ จรด ต.เทพนมิ ิต อ.โป่งน้ำร้อน

ทิศใต้ จรด อ.บอ่ ไร่ จ.ตราด

ทิศตะวันออก จรด ประเทศกัมพชู าประชาธปิ ไตย

ทศิ ตะวันต จรด ต.โป่งนำ้ รอ้ น อ.โป่งนำ้ รอ้ น จ.จนั ทบุรี

เนอ้ื ท่ี
พืน้ ทีท่ ง้ั ตำบล มีจำนวน 193.5 ตารางกโิ ลเมตร (120,937.5 ไร่)

15

ภูมิประเทศ
เปน็ ทร่ี าบสลับเนินเขา ดนิ ส่วนใหญเ่ ปน็ ดินปนทราย เกบ็ น้ำไม่อยู่ จึงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่อายุสัน้ มี

แหลง่ น้ำเปน็ บางแห่งแตไ่ ม่พอเพยี งแกก่ ารเกษตร

สภาพทางสงั คม
ประชากรทั้งสนิ้ 4,682 คน แยกเป็นชาย 2,336 คน หญงิ 2,346 คน มีความหนาแนน่ เฉลี่ยประมาณ

22.45คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่บา้ นในเขตตำบล

1. บา้ นหนองบอน มีจำนวนประชากร ชาย 446 คน หญงิ 452 คน รวม 898 คน 350 ครัวเรือน
2. บา้ นเสยี มจบั มีจำนวนประชากร ชาย 153 คน หญงิ 155 คน รวม 308 คน 94 ครวั เรือน
3. บ้านผักกาด มีจำนวนประชากร ชาย 206 คน หญิง 193 คน รวม 399 คน 129 ครัวเรอื น
4. บ้านคลองใหญ่ มีจำนวนประชากร ชาย 459 คน หญิง 407 คน รวม 866 คน 298 ครัวเรือน
5. บา้ นปา่ วิไล มจี ำนวนประชากร ชาย 565 คน หญิง 580 คน รวม 1,143 คน 321 ครวั เรอื น
6. บ้านมะรมุ มจี ำนวนประชากร ชาย 312 คน หญิง 341 คน รวม 653 คน 173 ครวั เรอื น
7. บ้านนา มีจำนวนประชากร ชาย 197 คน หญิง 218 คน รวม 415 คน 122 ครัวเรอื น
รวม มีจำนวนประชากร ชาย 2,336 คน หญิง 2,346 คน รวม 4,682 คน 1,486 ครวั เรือน

การศกึ ษา
- โรงเรยี นประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบา้ นป่าวิไล โรงเรยี นบ้านคลองใหญ่ โรงเรยี นวดั ผักกาด

โรงเรียนหนองบอน
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง่ ไดแ้ ก่ โรงเรยี นบา้ นปา่ วิไล
- ศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็ก จำนวน 3 แห่ง ไดแ้ ก่ ศพด. บ้านคลองใหญ่ , ศพด. บา้ นหนองบอน และ ศพด.

บ้านผกั กาด
- ท่อี า่ นหนังสอื พิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วดั จำนวน 3 แหง่ ได้แก่ วัดคลองใหญ่ ตง้ั อยู่ในหมทู่ ่ี 4 วดั หนองบอน ต้งั อยู่ในหม่ทู ่ี 1 และวัด

ผักกาด ตงั้ อยูใ่ นหมู่ที่ 3

สภาพทางเศรษฐกจิ

อาชีพ ประชากรสว่ นใหญ่ทำไร่ ได้แก่ มนั สำปะหลัง,ขา้ วโพด,ออ้ ย,สวนผลไม,้ รับจา้ ง,คา้ ขาย หนว่ ย

ธุรกจิ ในเขต อบต.

- ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพชู า บา้ นผักกาด 1 แห่ง

- ปัม๊ นำ้ มนั และกา๊ ซ 4 แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม - แหง่

- โรงสี 4 แห่ง

16

ดา้ นการบริการพ้นื ฐาน

การคมนาคม การเดินทางจากอำเภอโป่งน้ำร้อน ถึงตำบลคลองใหญ่ สามารถเดินทางโดยใช้ถนนทาง

หลวงลาดยางหมายเลข 3193 เป็นถนนยุทธศาสตร์ (ถนนดำ) ระยะทาง 25 กม. โดยมีถนนลาดยางในตำบล

จำนวน 5 สาย คอื

1. ผ่านระหว่างตำบลโปง่ น้ำร้อน คลองใหญ่ เทพนิมติ และหนองตาคง หมายเลข 3193 ระยะทาง

ประมาณ 10 กโิ ลเมตร

2. เข้าจดุ ผอ่ นปรนช่องผักกาด ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร

3. เขา้ หมู่บา้ นผกั กาดหมายเลข 3227 (หมูบ่ า้ นผักกาด - โอลำเจยี ก) ระยะทางประมาณ 6 กโิ ลเมตร

4. ถนนเข้าบ้านเสยี มจับ ระยะทางประมาณ 700 เมตร

5. ถนนสายคลองใหญ่ 1,100 เมตร

การโทรคมนาคม

-

การไฟฟา้

(แสดงถงึ จำนวนหมบู่ ้านทไ่ี ฟฟ้าเขา้ ถึงและจำนวนประชากรทีใ่ ชไ้ ฟฟา้ )

- หมูบ่ า้ นท่ีไฟฟา้ เขา้ ถึง 7 หมบู่ ้าน

- ประชาชนทใี่ ช้ไฟฟา้ 1,229 หลงั คาเรอื น

แหลง่ น้ำธรรมชาติ 1 สาย
- ลำนำ้ ,ลำห้วย (คลองโป่งนำ้ รอ้ น) 1 สาย
- คลองพร้าว 1 สาย
- คลองผักกาด 1 สาย
- คลองกำปรอด

แหล่งนำ้ ทีส่ ร้างข้ึน 19 แห่ง
- ฝาย 19 แห่ง
- บ่อน้ำต้ืน 26 แหง่
- บ่อโยก 211 แหง่
- สระประชาชน 3 แหง่
- สระโรงเรียน 16 แห่ง
- สระหมู่บ้าน

สาธารณสขุ
- สถานีอนามยั ประจำตำบล 1 แหง่
- อัตราการมีและใชส้ ว้ มราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชวี ิตและทรพั ย์สิน 1 แห่ง
- จุดตรวจ(ตำรวจ) บา้ นผักกาด 1 แห่ง
- ฐานทหารพรานชดุ ควบคมุ ทหารพรานท่ี 4 3 แห่ง
- กองร้อย ทหารพรานนาวิกโยธนิ ฯ จำนวน

17

การปฏบิ ตั งิ านตามแผน(Do) เชงิ ปรมิ าณ
ความสำเรจ็ ของการปฏบิ ตั ิงานการจดั การศึกษา

การจัดการศึกษา

ตดิ ตามเปา้ หมาย

ท่ี กิจกรรมท่จี ัด แผนการปฏิบตั งิ าน (หน่วย) สถานที่

แผนการจัด วนั ทจ่ี ดั กจิ กรรม แผน ผล
กิจกรรม

1. การศึกษาแบบชัน้ เรยี นวิชาชีพ ธนั วาคม 21 – 28 15 คน 15 คน ณ กองทนุ หม่บู ้าน บ้านจางวาง

หลกั สตู ร การประดิษฐ์ 2565 ธนั วาคม หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอ

ดอกไมจ้ ันทน์ จำนวน 35 ชั่วโมง 2564 โป่งนำ้ ร้อน จงั หวดั จันทบุรี

2. โครงการจดั การศึกษาเพื่อพัฒนา ธนั วาคม 23 ธนั วาคม 15 คน 15 คน ณ กองทนุ หมูบ่ า้ น บ้านจางวาง

สงั คมและชุมชน เร่ือง อนรุ ักษ์ 2565 2564 หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอ

ทรพั ยากรธรรมชาติ ใสใ่ จ โปง่ น้ำรอ้ น จังหวัดจันทบุรี

ส่งิ แวดล้อมภายในชมุ ชนการ

เรยี นรตู้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยี ง

3. โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพ่อื ธนั วาคม 24 ธันวาคม 15 คน 15 คน ณ ศาลากลางหมู่บา้ น บ้านแสมด

พฒั นาทกั ษะชวี ิต เร่อื ง โครงการ 2565 2564 หมู่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอ

สรา้ งเสริมสุขภาพห่างไกล โป่งนำ้ ร้อน จงั หวัดจนั ทบุรี

โควิด – 19

4. โครงการฝึกอบรมสามสิบตารางวา ธนั วาคม 22 ธนั วาคม 15 คน 15 คน ณ ศาลากลางหม่บู า้ น บา้ นแสมด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2565 2564 หมู่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอ

พอเพยี ง โป่งนำ้ ร้อน จงั หวดั จันทบุรี

18

รายงานผลการดำเนินงาน

1. ชอื่ โครงการ การจัดการศึกษาต่อเน่อื ง รูปแบบชัน้ เรยี นวชิ าชีพ (หลักสตู ร การประดษิ ฐด์ อกไมจ้ ันทน์)
2. ประเภทของกิจกรรม ช้นั เรยี นวิชาชีพ
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ณ กองทุนหมู่บ้าน บ้านจางวาง หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
จงั หวัดจันทบรุ ี
4. วตั ถปุ ระสงค์

1. เพือ่ ใหผ้ ้เู ข้ารว่ มโครงการมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในอาชีพ
2. เพือ่ ใหผ้ ู้เขา้ รว่ มโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพฒั นาอาชีพเดิม หรือสรา้ งอาชพี ใหม่
หรือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครวั
5. เปา้ หมาย
เชิงปริมาณ ประชาชนในพ้นื ท่ีอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 15 คน มผี ู้เข้าร่วมกจิ กรรม 15 คน
เชงิ คณุ ภาพ

1. ผเู้ ข้ารว่ มโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มที กั ษะในการปฏิบัติและสามารถทำได้
2. ผู้เขา้ ร่วมโครงการสามารถนำความรูแ้ ละทกั ษะอาชพี ไปใช้ในการประกอบอาชพี พัฒนาอาชีพเดิม
หรือสรา้ งอาชพี ใหม่ หรือสร้างรายได้ ลดรายจา่ ยในครอบครวั หรอื พฒั นาตนเองและครอบครัวได้
6. งบประมาณ งบรายจา่ ยอืน่ ปงี บประมาณ 2565 จำนวนเงิน 9,900 บาท รายละเอียดดังนี้
- คา่ วสั ดุ จำนวน 2,900 บาท
- คา่ วทิ ยากร จำนวน 7,000 บาท
7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระหวา่ ง วนั ท่ี 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ถงึ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2564
เวน้ วนั ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวอารี ดอยทรายทอง เป็นวิทยากร
8. วิธีดำเนนิ การ
8.1 สำรวจความต้องการด้านอาชพี ของประชาชนตามแนวชายแดน
8.2 สำรวจแหล่งเรียนรู้ ภมู ิปญั ญาทอ้ งถน่ิ
8.3 รวบรวมข้อมลู นำข้อมลู วิเคราะห์
8.4 วางแผนการดำเนินงาน
8.5 จดั ทำ/เขยี นโครงการเพ่ือเสนออนมุ ัติ/ขออนุญาตเปดิ การฝึกอบรม
8.6 ดำเนินงานตามโครงการ ไดแ้ ก่ จดั ทำประชาคมหมู่บ้าน สำรวจความตอ้ งการด้านอาชพี วิเคราะห์
สรุปผล ดำเนินการตามความต้องการของชุมชน รวบรวมผู้เรียน เปิดการสอน หลักสูตร การประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ระหว่าง วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เว้นวันที่ 26
ธนั วาคม พ.ศ.2564
8.7 ขน้ั ตอนในการจดั กระบวนการเรยี นรู้ มที ง้ั ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 30 ช่วั โมง
8.8 รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บงั คบั บัญชาทราบ

19

การศึกษาตอ่ เนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวชิ าชีพ วชิ าการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ หลกั สตู ร 35 ชั่วโมง
ณ กองทุนหมู่บา้ น บา้ นจางวาง หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวดั จนั ทบุรี
ระหว่าง วันท่ี 21 - 28 ธันวาคม 2564 หยุด วันท่ี 26 ธนั วาคม 2564

วิทยากรบรรยายการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์

20

การศึกษาตอ่ เนื่อง รูปแบบช้ันเรยี นวิชาชพี วชิ าการประดิษฐด์ อกไม้จนั ทน์ หลกั สูตร 35 ชั่วโมง
ณ กองทุนหมบู่ ้าน บ้านจางวาง หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโปง่ น้ำรอ้ น จังหวัดจนั ทบุรี
ระหว่าง วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2564 หยุด วันที่ 26 ธันวาคม 2564

ผู้เรียนฝกึ ปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์

21

รายงานผลการดำเนินงาน

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจ

สงิ่ แวดล้อมภายในชุมชน

2. ประเภทของกจิ กรรม ฝกึ อบรม

3. สถานท่ีดำเนนิ โครงการ ณ กองทนุ หมบู่ า้ น บ้านจางวาง หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จงั หวดั

จนั ทบรุ ี

4. วตั ถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ และสามารถนำความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชวี ิตของตนเองให้อยู่ในสงั คมได้อย่างมีความสุข โดย
ยึดหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
5. เปา้ หมาย

เชงิ ปรมิ าณ ประชาชนในพนื้ ที่อำเภอโป่งนำ้ รอ้ น จงั หวัดจนั ทบุรี จำนวน 15 คน มีผ้เู ขา้ รว่ มกิจกรรม 15 คน

เชงิ คณุ ภาพ รอ้ ยละ 80 ผ้ผู า่ นการฝึกอบรมกจิ กรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใส่ใจส่ิงแวดล้อมภายใน

ชมุ ชน มคี วามรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ สามารถอยใู่ นชมุ ชน สังคมอยา่ งมีความสุขได้

6. งบประมาณ งบดำเนนิ งาน ปงี บประมาณ 2565 จำนวน 3,200 บาท รายละเอียดดงั น้ี

- คา่ วสั ดุ จำนวน 1,400 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,050 บาท

- คา่ อาหารว่างและเคร่ืองด่มื จำนวน 750 บาท

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ใน วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง โดยมี ว่าที่เรือตรีอิทธา พรเฉลิมพงศ์
และคณะครจู าก ศฝช.สระแกว้ เป็นวทิ ยากร
8. วิธดี ำเนินการ

8.1 สำรวจความต้องการด้านอาชพี ของประชาชนตามแนวชายแดน
8.2 สำรวจแหลง่ เรียนรู้ ภมู ิปญั ญาทอ้ งถน่ิ
8.3 รวบรวมขอ้ มูลนำข้อมูลวิเคราะห์
8.4 วางแผนการดำเนินงาน
8.5 จดั ทำ/เขยี นโครงการเพื่อเสนออนุมัต/ิ ขออนุญาตเปิดการฝกึ อบรม
8.6 ดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ สรุปผล
ดำเนินการตามความต้องการของชุมชน รวบรวมผู้เรียน จัดกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน เรื่อง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ในวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2564
8.7 ขัน้ ตอนในการจดั กระบวนการเรียนรู้ จำนวน 5 ชว่ั โมง
8.8 รายงานผลการดำเนินงานเสนอผูบ้ งั คับบัญชาทราบ

22

โครงการจดั การศกึ ษาเพ่ือพัฒนาสงั คมและชมุ ชน
“อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน”
ณ กองทนุ หมู่บ้าน บา้ นจางวาง หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโปง่ น้ำร้อน จังหวัดจนั ทบุรี

วนั ท่ี 23 เดือนธนั วาคม พ.ศ. 2564

23

รายงานผลการดำเนนิ งาน

1. ชอื่ โครงการ โครงการฝกึ อบรมการศกึ ษาเพ่อื พฒั นาทักษะชวี ติ เรอื่ ง โครงการสรา้ งเสรมิ สุขภาพห่างไกล

โควดิ – 19

2. ประเภทของกจิ กรรม ฝกึ อบรม

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านแสมด หมู่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน

จงั หวดั จันทบรุ ี

4. วัตถปุ ระสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีความรู้

ความสามารถในการดูแลรักษาสขุ ภาพของตนเองด้วยสมุนไพร
2. เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีความรู้ความเข้าใจและ

เจตคตทิ ี่ถูกต้องเก่ยี วกับการดูแลสขุ ภาพด้วยสมุนไพรในสถานการณป์ จั จบุ นั

5. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ำเภอโปง่ น้ำรอ้ น จงั หวดั จันทบรุ ี จำนวน 15 คน มผี ้เู ขา้ ร่วมกิจกรรม 15 คน

เชงิ คณุ ภาพ เพือ่ ใหผ้ ู้เข้ารว่ มโครงการสามารถนำความรู้เรื่องสมนุ ไพรไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของ

ตนเองในชีวิตประจำวนั ได้

6. งบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,150 บาท รายละเอียดดงั น้ี

- คา่ วสั ดุ จำนวน 400 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 750 บาท

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ใน วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง โดยมี ว่าที่เรือตรอี ิทธา พรเฉลิมพงศ์

และคณะครจู าก ศฝช.สระแก้ว เปน็ วทิ ยากร

8. วิธีดำเนนิ การ

8.1 สำรวจความต้องการด้านอาชีพของประชาชนตามแนวชายแดน

8.2 สำรวจแหล่งเรยี นรู้ ภูมิปญั ญาทอ้ งถน่ิ

8.3 รวบรวมข้อมูลนำข้อมูลวเิ คราะห์

8.4 วางแผนการดำเนนิ งาน

8.5 จดั ทำ/เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัต/ิ ขออนุญาตเปดิ การฝึกอบรม

8.6 ดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ สรุปผล

ดำเนินการตามความต้องการของชุมชน รวบรวมผู้เรียน จัดกิจกรรม ฝึกอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ

เรอ่ื ง โครงการสรา้ งเสรมิ สุขภาพหา่ งไกลโควิด – 19 ในวนั ท่ี 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

8.7 ขนั้ ตอนในการจดั กระบวนการเรยี นรู้ จำนวน 5 ชั่วโมง

8.8 รายงานผลการดำเนนิ งานเสนอผู้บงั คบั บญั ชาทราบ

24

โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพอื่ พัฒนาทักษะชวี ิต
“การสรา้ งเสริมสขุ ภาพหา่ งไกลโควดิ –19 ด้วยสมนุ ไพร”
ณ ศาลากลางหมู่บา้ น บ้านแสมด หมู่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอโปง่ น้ำรอ้ น จงั หวดั จนั ทบรุ ี

วันท่ี 24 เดือนธนั วาคม พ.ศ. 2564

25

รายงานผลการดำเนนิ งาน

1. ชอื่ โครงการ โครงการฝึกอบรมสามสบิ ตารางวา ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

2. ประเภทของกจิ กรรม ฝกึ อบรม

3. สถานที่ดำเนิน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านแสมด หมู่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัด

จนั ทบรุ ี

4. วตั ถุประสงค์

1. เพือ่ มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจสามสบิ ตารางวา ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

2. เพอ่ื พฒั นาการเกษตรอย่างยง่ั ยืน
5. เปา้ หมาย

เชงิ ปรมิ าณ ประชาชนในพน้ื ทอี่ ำเภอโปง่ น้ำร้อน จงั หวดั จันทบุรี จำนวน 15 คน มีผูเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรม 15 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจสามสิบตารางวา ตาม

หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. งบประมาณ งบดำเนนิ งาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6,000 บาท รายละเอยี ดดงั น้ี

- คา่ วัสดุ จำนวน 4,200 บาท

- คา่ อาหารกลางวัน จำนวน 1,050 บาท

- คา่ อาหารวา่ งและเครื่องดื่ม จำนวน 750 บาท

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ใน วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง โดยมี ว่าที่เรือตรีอิทธา พรเฉลิมพงศ์

และคณะครูจาก ศฝช.สระแกว้ เปน็ วิทยากร

8. วธิ ดี ำเนินการ

8.1 สำรวจความตอ้ งการด้านอาชพี ของประชาชนตามแนวชายแดน

8.2 สำรวจแหล่งเรียนรู้ ภูมิปญั ญาท้องถ่ิน

8.3 รวบรวมขอ้ มูลนำข้อมลู วิเคราะห์

8.4 วางแผนการดำเนนิ งาน

8.5 จัดทำ/เขยี นโครงการเพื่อเสนออนุมัติ/ขออนุญาตเปดิ การฝึกอบรม

8.6 ดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ สรุปผล

ดำเนินการตามความต้องการของชุมชน รวบรวมผู้เรียน จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมสามสิบตารางวา ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวนั ท่ี 22 เดอื น ธันวาคม พ.ศ. 2564

8.7 ข้นั ตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 5 ชั่วโมง

8.8 รายงานผลการดำเนนิ งานเสนอผู้บงั คับบัญชาทราบ

26

โครงการฝึกอบรมสามสบิ ตารางวา ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศาลากลางหมบู่ า้ น บา้ นแสมด หมู่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จงั หวดั จันทบุรี

วนั ที่ 22 เดอื นธนั วาคม พ.ศ. 2564

27

สรปุ การจัดกิจกรรมฐานการเรยี นรู้ ไตรมาส 3-4

ท่ี กจิ กรรมท่จี ัด แผนการปฏิบตั งิ าน ตดิ ตามเปา้ หมาย(หนว่ ย) หมายเหตุ
แผนการจัดกจิ กรรม วันทจ่ี ัดกิจกรรม แผน ผล

1 ฐานการเรียนรู้สมุนไพร ต.ค..64 – ธ.ค.. 64 ต.ค..64 – ธ.ค.. 64 - - ศฝช.สระแกว้

2 ฐานการเรยี นรเู้ กษตร ม.ค.65 - เม.ย.65 ม.ค.65 - เม.ย.65 - - ศฝช.สระแก้ว
ธรรมชาติ

3 ฐานละลุ (เดิม) ม.ี ค.65 ม.ี ค.65 - - ศฝช.สระแก้ว

ฐานการเรียนรู้การปลูกสมนุ ไพร
1. ระบวนการเรยี นรกู้ ารปลกู สมุนไพร
เรียนรู้การปลูกสมุนไพร เพื่อเพิ่มทักษะและกระบวนการจัดทำแปลง และวิธีการปลูกสมุนไพรนำไป

เผยแพรต่ อ่ ใหก้ บั เกษตรกร นกั เรยี น นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ได้ถกู ตอ้ ง

28

ฐานละลุ (เดิม)
พฒั นาแหล่งเรยี นรู้ เพ่ือให้เป็นแหลง่ เรยี นรูท้ ่มี ีคุณภาพ และเป็นศูนยส์ าธติ ทดลอง วจิ ยั เศรษฐกิจ
พอเพยี ง เกษตรธรรมชาติ พัฒนาการศึกษาดา้ นอาชีพและส่งิ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับวิถีชวี ติ ของประชาชน

29

ผลการปฏบิ ตั งิ านด้านงานวจิ ัย
(ตลุ าคม 2564 - มีนาคม 2565)

งานในหน้าท่ี การศึกษาการเจรญิ เติมโตของข้าวโพดหวาน โดยใช้ปยุ๋ หมักมูลสัตว์

บทคดั ยอ่

การทดลอง วิจัย การศึกษาการเจริญเติมโตของข้าวโพดหวาน โดยใช้ ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ โดยทั่วไป
ขา้ วโพดหวานเปน็ ข้าวโพดทีน่ ิยมปลูก และนำมารบั ประทานมากทส่ี ุดในบรรดาข้าวโพดชนิดตา่ งๆ เน่ืองจากให้
ความหวานสูง ไขมันต่ำ สามารถนำมาปรุงเป็นอาหาร ของหวานหรือแปรรูปได้หลากหลายอย่าง รวมถึงการ
นยิ มรบั ประทานเปน็ อาหารโดยตรงดว้ ยการตม้ หรือคว่ั อุณหภมู ทิ ่ีเหมาะสมตอ่ การงอกและการเจริญเติบโตควร
อยู่ระหว่าง 21 – 30 องศาเซลเซียส ในปัจจุบันในการปลูกข้าวโพดหวานนั้นจะมีการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้
ผลผลติ ทดี่ แี ละตรงตามความต้องการของตลาด แต่ในการดำเนินการดังกลา่ วนั้นใช้ตน้ ทุนท่สี ูง และสารเคมีจาก
ปุ๋ยเคมียังมีผลกรทบทั้งด้านของสารตกค้างในดิน ผลผลิต และมีผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ทดลองวิจัยได้
เห็นถึงความสำคญั ดังกล่าว และผลกระทบ ต้นทนุ การผลติ ทเ่ี พม่ิ สูงขึ้นในปัจจุบัน

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติมโตของข้าวโพดหวานที่ใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ ในแปลง
สาธติ ของศูนยฝ์ ึกและพฒั นาอาชีพราษฎรไทยบรเิ วณชายแดนสระแก้วขึ้น โดยแปลงปลกู ขา้ วโพดหวาน มขี นาด
พื้นที่แปลง 100 ตารางเมตรและกำหนดแปลงปลูกขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร ทางเดินระหว่าง
แปลงปลูก 50 เซนติเมตรและปลูกข้าวโพดได้ทั้งหมด 8 แปลง วางผังแปลงตามแนวตะวันเพื่อให้รับแสงแดด
ได้มากท่สี ดุ และการวางผงั รอ่ งระบายน้ำ วัดคา่ ความเปน็ กรด เป็นด่างของดนิ ก่อนการปรับปรงุ ดนิ ใช้ปุ๋ยหมัก
ป๋ยุ หมักมูลสัตว์ อย่างละ 3 กระสอบ ใชเ้ ครือ่ งพรวนดนิ คลกุ เคล้าสว่ นผสมตา่ งๆ ให้ท่ัวแปลง ไถพรวน พรวนดิน
2 รอบ และดำเนินการปลูกตามขั้นตอน รดน้ำช่วงเช้าก่อน 08.30 น. ตามสภาพความต้องการของพืช การ
ควบคมุ วชั พืชให้อยู่ในระยะเหมาะสม

กระบวนการวิจัย/กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้ มลู
- การศึกษาการเจริญเติมโตของข้าวโพดหวาน โดยใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ มีขนาดพื้นที่แปลง 100 ตาราง

เมตรและกำหนดแปลงปลูกขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร ทางเดินระหว่างแปลงปลูก 50
เซนติเมตรและปลูกขา้ วโพดได้ท้ังหมด 8 แปลง เก็บเกี่ยวผลผลิตอายุท่ีกำหนด 80 วัน (นบั จากวันหยอดเมล็ด)
โดยการเก็บผลผลิตในแต่ละแถว เพื่อมาชั่งน้ำหนักรวม นับจำนวนฝัก และคัดแยกตามขนาด โดยมีขนาดใหญ่
กลาง และเล็ก เพ่อื จดบันทกึ ข้อมลู

การวิเคราะหข์ ้อมูล ผลผลติ ในแต่ละแถว จำนวนฝกั ชง่ั น้ำหนักรวม
ผลการวจิ ยั เรอ่ื งเพื่อเปรยี บเทียบผลผลิตระหว่างถว่ั ฝักยาวสีเขยี วและถว่ั ฝักยาวสีม่วงที่แตกต่างกนั พบวา่
- การศึกษาการเจริญเติมโตของข้าวโพดหวาน โดยใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ ขนาดพื้นที่แปลง 100 ตารางเมตร
และกำหนดแปลงปลูกขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร ทางเดินระหว่างแปลงปลกู 50 เซนตเิ มตรและ
ปลูกข้าวโพดไดท้ ้ังหมด 8 แปลง ผลการดำเนนิ การปลกู ขา้ วโพดหวาน แถวท่ี 1-8 นับจำนวนฝักไดท้ ้งั หมด 240
ฝัก ชัง่ นำ้ หนักได้ 38.5 กิโลกรัม นำ้ หนักเฉล่ียต่อฝัก เท่ากบั 160.42 กรมั จากการศกึ ษา ทดลอง ปลูกและเก็บ
ข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า การใช้การใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ ไม่เป็นปัจจัยหลักในการให้ผลผลิตอย่างเดียว แต่จะขึ้นอยู่กับ
สภาพดนิ สภาพอากาศ โรค แมลงศตั รพู ืช ซึ่งแปลงข้าวโหดหวานได้มีทั้งโรคและแมลงรบกวนทำให้ผลผลิตในเรือ่ งของ
น้ำหนักและขนาดของฝักไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงควรนำข้อมูลจากการปลูกถั่วฝักยาวกันในครั้งนี้ มาปรับปรุงใน
การทดลองครง้ั ตอ่ ไป

30

การปฏิบัติงานตามแผน(Check) เชิงคุณภาพ

คุณภาพการจัดการศกึ ษา
การจดั การศึกษาต่อเนอื่ ง รายงานผู้สำเร็จหลกั สูตร/การนำไปใช้

การจดั การศกึ ษาตอ่ เนือ่ ง รายงานผสู้ ำเร็จหลกั สตู ร

ที่ ช่ือโครงการ วตั ถุประสงค์ วนั ท่ีจดั แผน ผสู้ ำเรจ็ การนำไปใช้
กจิ กรรม ผ้เู ข้าร่วม หลักสตู ร
กิจกรรม

1 การศึกษาแบบชนั้ 1. ผูเ้ รยี นมีความรู้ ระหวา่ งวันที่ 15 คน 15 คน ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมทั้ง 15
ความเขา้ ใจเกย่ี วกบั 21 – 28
เรยี นวชิ าชีพ ธนั วาคม คน หลังจากได้รับ

หลกั สตู ร การประดษิ ฐ์ ความเปน็ มาของ 2564 ความรูจ้ ากวทิ ยากรแลว้

ดอกไม้จนั ทน์ จำนวน ดอกไมจ้ นั ทน์ ผู้เรยี นนำความรู้

35 ชว่ั โมง สถานท่จี ัด 2. ผเู้ รยี นสามารถ ประดิษฐด์ อกไม้จันทน์

ณ ตำบลหนองตาคง ประดษิ ฐ์ดอกไม้จนั ทน์ แบบต่าง ๆ อีกทง้ั

อำเภอโป่งนำ้ รอ้ น แบบตา่ ง ๆ ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอ้ ย

จงั หวดั จนั ทบุรี 3. ผเู้ รียนสามารถนำ ละ 80 สามารถนำ

ความร้ทู ไ่ี ดร้ บั ไปใช้ใน ความรู้ไปประยุกต์ใชใ้ น

ชวี ติ ประจำวัน และ ชวี ิตประจำวนั ได้

การประกอบอาชีพ

หลักและอาชีพเสรมิ ได้

4. ผ้เู รยี นมหี ลกั

คณุ ธรรมจริยธรรมใน

การประกอบอาชพี

2 โครงการจัดการศึกษาเพอื่ เพ่อื ใหผ้ เู้ ขา้ รว่ ม 23 ธนั วาคม 15 คน 15 คน ผ้เู ข้ารว่ มกจิ กรรมทั้ง 15
พฒั นาสงั คมและชุมชน กิจกรรม มคี วามรู้
เรอ่ื ง อนรุ ักษ์ 2564 คน หลังจากได้รับ
ทรพั ยากรธรรมชาติ ใสใ่ จ
สง่ิ แวดลอ้ มภายในชมุ ชน และสามารถนำความรู้ ความรู้จากวิทยากรแล้ว
การเรยี นรู้ตามหลัก เรือ่ งการอนุรกั ษ์ ผู้เรยี นมคี วามรเู้ รื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งิ แวดลอ้ มใน สง่ิ แวดล้อมในชุมชน อีก

จำนวน 5 ชว่ั โมง ณ ชมุ ชน ไปใช้ใหเ้ ป็น ทั้งผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรม
ตำบลหนองตาคง อำเภอ ประโยชนต์ ่อการ ร้อยละ 80 สามารถนำ
โปง่ น้ำร้อน จังหวัด ดำเนนิ ชีวติ ของตนเอง ความรู้ไปประยุกตใ์ ช้ใน
จันทบุรี ให้อย่ใู นสงั คมไดอ้ ย่าง ชีวิตประจำวันได้

มีความสขุ โดยยดึ หลกั

ปรชั ญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

3 โครงการฝึกอบรม 1. เพ่อื ส่งเสรมิ ให้ 23 ธันวาคม 15 คน 15 คน ผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมทัง้ 15

การศกึ ษาเพอ่ื พัฒนา ประชาชนใน ตำบล 2564 คน หลงั จากไดร้ ับ

ทักษะชวี ติ เร่อื ง หนองตาคง อำเภอ ความรูจ้ ากวทิ ยากรแล้ว

โครงการสรา้ งเสรมิ โปง่ นำ้ รอ้ น จงั หวัด ผู้เรยี นความรู้

สุขภาพหา่ งไกล จนั ทบรุ ี มีความรู้ ความสามารถในการ

โควดิ – 19 จำนวน ความสามารถในการ ดูแลรกั ษาสขุ ภาพของ

ตนเองดว้ ยสมนุ ไพรใกล้

31

การจดั การศึกษาต่อเน่ือง รายงานผสู้ ำเรจ็ หลกั สตู ร

ท่ี ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ วันท่จี ัด แผน ผสู้ ำเรจ็ การนำไปใช้
กจิ กรรม ผู้เขา้ ร่วม หลกั สตู ร
กิจกรรม

5 ชวั่ โมง ณ ตำบล ดแู ลรกั ษาสขุ ภาพของ ตัวได้ อกี ทงั้ ผู้เข้าร่วม

หนองตาคง อำเภอ ตนเองดว้ ยสมุนไพร กจิ กรรม รอ้ ยละ 80

โป่งน้ำร้อน จังหวดั 2. เพือ่ ให้ประชาชนใน สามารถนำความรไู้ ป

จนั ทบุรี ตำบลหนองตาคง ประยกุ ต์ใช้ใน

อำเภอโป่งนำ้ ร้อน ชีวติ ประจำวนั ได้

จังหวดั จันทบุรี มี

ความรคู้ วามเขา้ ใจ

และเจตคตทิ ถี่ ูกตอ้ ง

เกยี่ วกบั การดแู ล

สุขภาพดว้ ยสมนุ ไพร

ในสถานการณป์ จั จบุ นั

4 โครงการฝกึ อบรม 1. เพอ่ื มคี วามรู้ความ 22 ธันวาคม 15 คน 15 คน ผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมท้งั 15

สามสิบตารางวา เขา้ ใจสามสิบตารางวา 2564 คน หลงั จากได้รบั

ตามหลกั ปรัชญาของ ตามหลักปรัชญาของ ความร้จู ากวิทยากรแล้ว

เศรษฐกจิ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ผเู้ รยี นมีความรู้เรอื่ ง

จำนวน 5 ชวั่ โมง 2. เพื่อพฒั นาการ เศรษฐกิจพอเพยี งใน

สถานทจี่ ดั ณ ตำบล เกษตรอยา่ งยั่งยืน รูปแบบสามสบิ ตารางวา

หนองตาคง อำเภอ ไปสกู่ ารปฏิบตั เิ พ่อื

โป่งนำ้ ร้อน จงั หวัด พฒั นาการเกษตรอย่าง

จนั ทบรุ ี ยงั่ ยืนได้ อีกท้ังผูเ้ ขา้ ร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 80

สามารถนำความรูไ้ ป

ประยกุ ต์ใชใ้ น

ชวี ิตประจำวนั ได้

32

ผลการปฏบิ ตั ิงานทด่ี ี Best Practice

1. ชือ่ ผลงาน การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
2. แนวคดิ และความเปน็ มาของ Best Practice

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของ
ประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสรมิ
ความเข้มแขง็ ใหแ้ กเ่ ศรษฐกิจชมุ ชน ซึง่ กระทรวงศกึ ษาธกิ ารไดก้ ำหนดยทุ ธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี
ท่ีจะพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุม่ อาชีพใหม่ ใหส้ ามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมภิ าคหลักโลก “ร้เู ขา รูเ้ รา เท่า
ทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำหนดภารกิจที่จะยกระดบั การจดั การศึกษาเพือ่ เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้อง
กับศักยภาพด้านต่างๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รักการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึง และเท่าเทยี มกนั ประชาชนมีรายได้ม่ันคง และมีงานทำอย่างย่ังยนื มีความสามารถเชิงการแขง่ ขันทัง้ ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคง
ใหแ้ ก่ประชาชนและประเทศชาติ

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชพี ราษฎรไทยบรเิ วณชายแดนสระแก้ว จึงได้นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และความ
จำเป็นดังกล่าวสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนมีรายได้ และมี
อาชีพเสริม

3.วตั ถุประสงค์
1. ผ้เู รยี นมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกบั ความเปน็ มาของดอกไมจ้ ันทน์
2. ผู้เรยี นสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทนแ์ บบต่าง ๆ ได้
3. ผู้เรยี นสามารถนำความรู้ท่ีไดร้ ับไปใช้ในชีวิตประจำวนั และการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้
4. ผ้เู รียนมหี ลักคุณธรรมจรยิ ธรรมในการประกอบอาชีพ

4.กลมุ่ เป้าหมาย
- เชงิ ปริมาณ ประชาชนตามแนวชายแดน จำนวน 15 คน
- เชิงคณุ ภาพ ประชาชนตามแนวชายแดน มีความรู้ทกั ษะการทำไม้กวาดทางมะพรา้ ว ลดคา่ ใช้จ่าย

ในครัวเรอื น
5.ขน้ั ตอนของการพัฒนา Best Practice

- สำรวจความต้องการของชมุ ชนดา้ นอาชีพ เช่น ประชาคม ประชุมประจำเดือน ฯ
- ประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากรทมี่ สี ว่ นเก่ียวข้อง
- รวบรวมข้อมลู นำวางแผนการดำเนินงาน
- จัดทำ/เขยี นโครงการ
- ดำเนินงานตามโครงการ
-ประสานวทิ ยากร
-ประสานสถานท่ี
- เปดิ การฝกึ อบรม ระหวา่ ง วนั ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ถงึ วนั ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 เว้น
วันท่ี 26 ธนั วาคม พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวอารี ดอยทรายทอง เป็นวทิ ยากร

33

- ข้นั ตอน ในการจัดกระบวนการเรยี นรู้ มีทง้ั ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ช่วั โมง และภาคปฏบิ ตั ิ จำนวน
30 ชว่ั โมง รวมหลักสตู รการทำไม้กวาดทางมะพรา้ ว 35 ชั่วโมง
6. รายละเอียดของ Best Practice ( กิจกรรมการดำเนนิ งาน ขั้นตอนการนำไปใช้ )

ข้นั ตอนท่ี 1 มีการเตรียมความพร้อมของผเู้ รียน และวทิ ยากรสอน
ขน้ั ตอนท่ี 2 ประเมนิ ผลระหว่างเรียน เช่น การสงั เกต ซกั ถาม การให้ความรว่ มมือ ชิ้นงาน
ขั้นตอนที่ 3 หลังการฝกึ อบรมให้ผอู้ บรมตอบแบบพึงพอใจ จำนวน 15 คน
ขัน้ ตอนท่ี 4 ครูอาสมัครฯรวบรวมการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 15 คน เพ่อื นำมา
สรุปผล
ขน้ั ตอนท่ี 5 จัดทำชุดเอกสารขออนุมัตเิ บิกคา่ ใช้จา่ ยวทิ ยากร โดยวทิ ยากรฝกึ อบรม
ขนั้ ตอนที่ 6 รายงานผลการดำเนนิ งานเสนอผู้บังคับบญั ชาทราบ

7.ผลการดำเนนิ งาน
1.ผลการจดั กิจกรรมมผี ้ผู า่ นการอบรม จำนวน 15 คน มจี ิตพิสยั ทกั ษะการทำงาน ความคดิ

สร้างสรรค์ และช้นิ งาน ผ่านการฝกึ อบรมทุกคน
2.ผเู้ ขา้ อบรมมีความรู้ ทักษะการทำดอกไมจ้ นั ทน์

8.สรปุ ผลการดำเนนิ งาน
ผู้เข้ารับการฝกึ อบรมท้งั 15 คน มีความรู้ ทกั ษะการทำดอกไมจ้ นั ทน์ และสามารถนำความรูไ้ ปปรบั

ใชใ้ นชีวิตประจำวันได้ ใช้เวลาวา่ งเกดิ ประโยชน์ ซงึ่ สามารถนำมาปฏิบตั ิไดจ้ ริงเพื่อใหเ้ กดิ ประสทิ ธภ์ิ าพในทำ
อาชพี ไดด้ ตี ่อผ้เู รียน สมาชิกในกลุ่มทีเ่ รียนจบแลว้ สามารถตอ่ ยอดเป็นอาชีพเสรมิ ลดรายจา่ ยในครัวเรอื นได้
เนือ่ งจากมีวัสดุในท้องถน่ิ ของตนเอง และเพม่ิ รายได้

จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ผู้สำเร็จหลักสูตร ผ่านการอบรมได้นำไปใช้ความรู้ไปใน
ชีวิตประจำวันคือ นางสาวพเยาว์ งอนสวัน จบหลักสูตรการประดิษฐด์ อกไม้จันทน์ ไดน้ ำความรู้ที่ได้จากการ
เรียนทำดอกไมจ้ นั ทน์ไปประกอบอาชีพเสริม ซ่งึ ปัจจบุ ันประกอบอาชพี เกษตรกร

34

งานอนื่ ๆทไ่ี ด้รับมอบหมาย

35

งานอืน่ ๆ ท่ีได้รบั มอบหมาย

1. โครงการฝึกอบรมต่างๆ
- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 การจัดประชุม ให้แก่ คณะกรรมการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสระแก้ว

ณ หอประชมุ ดอกแกว้ ศนู ยฝ์ กึ และพฒั นาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแกว้ โดยนายพิสทิ ธิ์ คุ้มสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ ศฝช.สระแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น นายสุพจน์ แมดพิมาย ประธาน
สมาพันธ์เกษตรกรรมน่ังยนื สระแกว้ ดำเนินการประชุม ตามระเบยี บการประชุม ครัง้ ท่ี 1/2564

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจัดทำ
แผนดำเนินงานประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานวิชาการ จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกัน
คุณภาพสถานศึกษาและการรายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา” ณ ห้องประชมุ ทับทมิ ศฝช.สระแกว้

36

- วนั ท่ี 8 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและวชิ าการ “กิจกรรมการจดั การเรยี นรู้แบบ
ออนไลน์” ณ หอ้ งประชมุ ทบั ทมิ ศฝช.สระแกว้

- วันที่ 17 มีนาคม 2565 โครงการฝึกอบรมโคก หนอง นา โมเดล สู่ อารยเกษตร ศฝช.สระแก้ว
เพ่อื เป็นการเเลกเปล่ียนความร้เู เละทำความเขา้ ใจในความหมายของคำว่า อารยเกษตร

2. กจิ กรรมจติ อาสาเอาม้ือสามัคคี “เราทำความดี ดว้ ยหัวใจ”
- วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมการพัฒนาฐานการเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

โดยรอบ ศฝช.สระแก้ว

37

- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมการพัฒนาฐานการเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิ วณ
โดยรอบ ศฝช.สระแกว้

- วันที่ 9 มีนาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาเอามือ้ สามัคคี “เราทำความดี ดว้ ยหวั ใจ” โดยมีกิจกรรมการ
พัฒนาฐานการเรยี นรู้ และปรบั ปรุงภูมิทัศนบ์ ริเวณโดยรอบ ศฝช.สระแกว้

3. จดั นทิ รรศการ และโครงการตา่ ง
- วันที่ 20 มกราคม 2565 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชพี “กิจกรรม

ปลูกดีกินดีวิถีเกษตรธรรมชาติ” ครั้งที่ 3 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการด้านเกษตรธรรมชาติ ณ
บรเิ วณแปลงเกษตรธรรมชาติ ศฝช.สระแก้ว

38

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ
เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมชมการสาธิตอาชีพ และให้บริการตัดผมชาย งานสืบสาน
วฒั นธรรมเบอ้ื งบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ การทำวุ้นแฟนตาซี จัดนิทรรศการโครงการ
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ
และความหวงั ในงานสบื สานวัฒนธรรมเบอ้ื งบรู พาและงานกาชาดจังหวดั สระแก้ว

- วันเสารท์ ี่ 26 มนี าคม 2565 รว่ มงานและจัดนิทรรศการในโครงการ “จดั กจิ กรรมมหกรรมฝึกอาชพี
ชมุ ชน สำหรบั ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ต.กบนิ ทร์ อ.กบนิ ทร์บรุ ี จ.
ปราจนี บรุ ี โดยมี นางกนกวรรณ วลิ าวลั ย์ รฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธกิ าร เป็นประธานกล่าวเปดิ งาน

39

4. วิทยากร/รบั คณะศึกษาดูงาน
- วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 ศนู ย์ฝึกและพฒั นาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว รบั คณะศึกษาดู

งานในโครงการ “อบรมในแหล่งเรียนรู้การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ รุ่นที่ 1
กศน.อำเภอเมอื ง จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอพนมสารคาม จงั หวัดฉะเชงิ เทรา เขา้ ศึกษาดงู าน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแกว้ ในโครงการอบรมในแหลง่ เรียนรกู้ ารดำเนนิ ชีวติ ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

- ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล
ศฝช.สระแก้ว ในวันท่ี 15 กุมภาพนั ธ์ 2565

40

- วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการ
ปฏิบัตงิ าน พรอ้ มท้ังเข้าชมฐานการเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล เกษตรธรรมชาติ และฐานแปรรูปสมนุ ไพร ของ
ศูนยฝ์ ึกและพฒั นาอาชพี ฯสระแก้ว และใหเ้ กียรตปิ ลูกต้นชงโค

5. ประชมุ บุคลากรศนู ยฝ์ ึกและพฒั นาอาชพี ราษฎรไทยบรเิ วณชายแดนสระแก้วประจำเดือน
- วนั ท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมบุคลากรศนู ยฝ์ ึกและพฒั นาอาชพี ราษฎรไทย

บรเิ วณชายแดนสระแกว้ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

- วนั ท่ี 3 ธันวาคม 2564 ประชุมบุคลากรศูนยฝ์ ึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
ประจำเดือนพฤศจกิ ายน พ.ศ.2564

41

- วนั ท่ี 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมบคุ ลากรศนู ย์ฝกึ และพฒั นาอาชพี ราษฎรไทยบรเิ วณ
ชายแดนสระแกว้ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565

- วนั ที่ 1 กมุ ภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ประชมุ บุคลากรศนู ย์ฝึกและพฒั นาอาชพี ราษฎรไทย
บรเิ วณชายแดนสระแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

- วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมบุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแกว้ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

42

- วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมบุคลากรศูนยฝ์ ึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแกว้ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

6. งานอนื่ ๆ
- วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพติ ร 13 ตลุ าคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศนู ย์ฝกึ และพัฒนาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแก้ว

43

- วันท่ี 9 พฤศจกิ ายน 2564 ร่วมสืบสานประเพณลี งแขกเกย่ี วข้าวในแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวโดยวิธี
เกษตรธรรมชาติ ในพื้นท่ีโคก หนอง นา ศฝช.สระแก้ว

- ศนู ย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ร่วมขบั เคล่อื นนโยบายจังหวัดสระแก้ว
“สบื สาน อนุรักษศ์ ิลป์ ผา้ ถ่นิ ไทย ดำรงรกั ษไ์ ว้ในแผ่นดนิ ” ประจำวันศุกรท์ ี่ 3 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร พระสงฆ์และสามเณร
จำนวน 89 รูป พีธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
บรมชนกาธเิ บศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวนั พ่อแห่งชาติ 5 ธนั วาคม 2564

44


Click to View FlipBook Version