The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กลุ่ม ชุมนุม ชมรม ปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมกับชุมชน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

เกณฑ์การพิจารณา ข้อที่ 12

กลุ่ม ชุมนุม ชมรม ปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมกับชุมชน

กลุม่ ลูกเสอื -เนตรนารีสามญั

ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นตวั แทนเข้าร่วมกจิ กรรมตา่ งๆเพอื่ แลกเปลย่ี นเรียนรู้ดา้ นคณุ ธรรมกบั ชุมชนและ
โรงเรยี นอ่นื ๆในชุมชน ท้งั ในระดับเขตพืน้ ท่ี และระดบั นานาชาติ

1. กจิ กรรมโครงการรณรงคป์ อ้ งกันยาเสพตดิ ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกยี รติ เทศบาลตำบลหวั ไทร มโี รงเรยี นในชมุ ชนพน้ื ท่เี ทศบาลจำนวน 3 โรงเรียน ไดแ้ ก่ โรงเรียนหวั ไทร(เรือน
ประชาบาล) โรงเรยี นบา้ นหนา้ ศาล โรงเรียนราษฎร์นยิ มวทิ ยา จำนวน นักเรยี นทเ่ี ข้ารว่ มจำนวน 300 คน

2. กิจกรรมเขา้ คา่ ยพกั แรมลกู เสือ-เนตรนารีในกลมุ่ เครือขา่ ยอำเภอหัวไทร ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

3. กจิ กรรมลกู เสอื จิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไทอ้ งคร์ าชนั วนั ท่ี 16-20 มิถุนายน 2562 ณ
แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา มีลูกเสอื -เนตรนารี ในพน้ื ที่ 14 จงั หวดั ของภาคใต้ และลูกเสือเนตรนารจี าก
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอนิ โดนีเซีย ประเทศบรูไน ในประชาคมอาเซยี น ลูกเสอื -เนตรนารี จากภมู ิภาคอ่นื ๆ
ร่วมกจิ กรรมครัง้ นี้ จำนวน 13,000 กว่าคน

4. กจิ กรรมงานชุมนุมลกู เสอื เขตพ้นื ท่ีการศึกษานครศรธี รรมราช เขต 3 วนั ที่ 29 มถิ นุ ายน – 1
กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชวั่ คราวโรงเรียนบา้ นปากเชยี ร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวดั นครศรีธรรมราช

ภาพกจิ กรรมกจิ กรรมโครงการรณรงคป์ อ้ งกันยาเสพตดิ ในชมุ ชน

ภาพกจิ กรรมเขา้ คา่ ยพกั แรมลกู เสอื -เนตรนารีในกล่มุ เครือขา่ ยอำเภอหวั ไทร

ภาพกจิ กรรมลกู เสอื จติ อาสาทำความดี รวมใจภกั ดี เทิดไทอ้ งคร์ าชนั

ภาพกจิ กรรมงานชุมนมุ ลกู เสอื เขตพ้นื ท่ีการศกึ ษานครศรีธรรมราชชมรมสนุ ทรีย์ ดนตรพี าเพลนิ

หลักการ

ดนตรีก่อใหเ้ กิดความรู้สึกที่ออ่ นโยน จิตใจแจ่มใสร่าเริง มคี วามคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการใชเ้ วลา
ว่างใหเ้ กดิ ประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด จึงควรส่งเสรมิ ให้ นกั เรียนหนั มาเลน่ ดนตรี และร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรสี ากล เพอ่ื ใหเ้ กดิ ความบันเทงิ ทางจิตใจ ความรกั ความสามคั คใี นหมคู่ ณะและยงั เปน็ การพัฒนาทกั ษะ
ทางดนตรีที่ถกู ต้องเหมาะสม กบั วัย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สง่ เสริมศักยภาพและทกั ษะทางดนตรขี องนกั เรยี น
2. เพื่อสง่ เสริมความสามารถในการแสดงออกทางดนตรตี อ่ สาธารณะชนของนักเรียน
3. เพ่ือให้นักเรียนใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ กิดประโยชน์ และหา่ งไกลยาเสพตดิ
4. เพ่ือพัฒนาอารมณ์ จติ ใจ และส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรยี น

เป้าหมาย

1. นกั เรียนรอ้ ยละ 80 มีทกั ษะทด่ี ที างดนตรแี ละมีประสิทธภิ าพในการเล่นดนตรีสากล
2. นักเรียนรอ้ ยละ 100 ได้รับการสง่ เสรมิ และพฒั นาศกั ยภาพทางดา้ นสนุ ทรียภาพ

กิจกรรม

1. จัดตง้ั ชมรม และรับสมัครสมาชกิ เขา้ รว่ มชมรม
2. เลือกประธานชมรม และนกั เรียนแกนนำ
3. แนะนำเครอื่ งดนตรใี หน้ กั เรียนรู้จัก
4. ฝึกพ้นื ฐานการปฏบิ ัตเิ ครอื่ งดนตรี
5. ฝึกเลน่ เพลงอยา่ งงา่ ย เหมาะสมกบั วัย

ผลทไ่ี ดร้ ับ

นักเรียนมีทกั ษะทด่ี ที างดนตรแี ละมีประสทิ ธภิ าพในการเลน่ ดนตรีสากล ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศกั ยภาพทางด้านสนุ ทรยี ภาพเหมาะสมกับวัย ตามความพร้อมและตามบรบิ ทของสถานศกึ ษา และนกั เรยี น
สามารถนำความรูท้ ักษะทางด้านดนตรี ไปรว่ มกบั กจิ กรรมตา่ งๆที่ชุมชนและหน่วยงานอ่นื ๆ จดั ขนึ้

จดั ตั้งชมรม และรบั สมัครสมาชกิ เข้ารว่ มชมรม

เลอื กประธานชมรม และนกั เรียนแกนนำ

แนะนำเครื่องดนตรีใหน้ กั เรียนร้จู กั

ฝกึ พ้นื ฐานการปฏิบตั เิ ครอ่ื งดนตรี

ฝกึ เลน่ เพลงอยา่ งงา่ ย เหมาะสมกบั วยั

การนำเสนอ/และการบริการรว่ มกจิ กรรมชมุ ชน

ร่วมแหห่ มรบั ในเทศกาลวนั สาทรเดอื นสบิ
รว่ มแห่หมรบั ในเทศกาลวนั สาทรเดอื นสบิ

การนำเสนอ/และการบรกิ ารร่วมกจิ กรรมชุมชน

แห่กระทง ในงานประเพณลี อยกระทง เทศบาลตำบลหวั ไทร
แหก่ ระทง ในงานประเพณลี อยกระทง เทศบาลตำบลหวั ไทร

การนำเสนอ/และการบริการร่วมกิจกรรมชมุ ชน

สง่ นกั เรยี นเขา้ ร่วมประกวดร้องเพลงประกอบจินตลลี า เน่อื งในสปั ดาหว์ ันสำคญั ทางพระพทุ ธศาสนา
สง่ นักเรยี นเขา้ ร่วมประกวดรอ้ งเพลงประกอบจินตลีลา เน่อื งในสปั ดาหว์ นั สำคญั ทางพระพทุ ธศาสนาชมรมนาฏศลิ ป์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

หลกั การ

นาฏศิลปก์ อ่ ใหเ้ กดิ ความรูส้ ึกท่ีอ่อนโยน จิตใจแจม่ ใสร่าเริง กล้าแสดงออก มคี วามคดิ สรา้ งสรรค์
ตลอดจนเปน็ การใชเ้ วลาว่างใหเ้ กดิ ประโยชน์ หา่ งไกลจากยาเสพติด จงึ ควรส่งเสรมิ ให้ นักเรยี นหนั มารำ และ
รว่ มกจิ กรรมทางนาฏศลิ ปเ์ พอื่ ใหเ้ กดิ ความบนั เทงิ ทางจติ ใจ ความรกั ความสามัคคใี นหมู่คณะและยังเป็นการ
พฒั นาทักษะทางกายและการแสดงทถ่ี ูกต้องเหมาะสม กับวัย

วัตถปุ ระสงค์
1. เพือ่ สง่ เสรมิ ศักยภาพและทกั ษะทางนาฏศิลปข์ องนักเรยี น
2. เพอื่ สง่ เสริมความสามารถในการแสดงออกทางนาฏศลิ ป์ต่อสาธารณะชนของนกั เรยี น
3. เพอื่ ใหน้ กั เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
4. เพอ่ื พัฒนาอารมณ์ จติ ใจ และส่งเสรมิ ความกล้าแสดงออกของนักเรียน

เป้าหมาย

1. นกั เรียนรอ้ ยละ 80 มที กั ษะท่ีดีทางนาฏศิลปแ์ ละมีประสทิ ธภิ าพในการแสดงออก
2. นักเรียนร้อยละ 100 ไดร้ บั การสง่ เสรมิ และพฒั นาศกั ยภาพทางดา้ นสุนทรียภาพ

กจิ กรรม

1. จดั ต้งั ชมรม และรับสมคั รสมาชกิ เข้ารว่ มชมรม
2. เลอื กประธานชมรม และนกั เรียนแกนนำ
3. แนะนำทา่ รำใหน้ ักเรียนรจู้ กั
4. ฝกึ ทา่ พ้นื ฐานการรำ
5. ฝกึ การรำประกอบเพลงอยา่ งง่าย เหมาะสมกบั วยั

ผลทไี่ ดร้ บั

นักเรยี นมที กั ษะทีด่ ที างนาฏศิลปแ์ ละมีประสิทธภิ าพในการแสดงออก ไดร้ ับการสง่ เสริมและพัฒนา
ศกั ยภาพทางด้านสุนทรียภาพเหมาะสมกับวยั ตามความพร้อมและตามบรบิ ทของสถานศกึ ษา และนักเรียน
สามารถนำความรู้ ทักษะ ทางด้านนาฏศลิ ป์ ไปรว่ มกบั กจิ กรรมต่างๆที่ชมุ ชนและหนว่ ยงานอืน่ ๆ จัดขึ้น

ผลงานนกั เรยี นอันเกดิ จากการจดั กจิ กรรมชมรมนาฏศลิ ป์ โรงเรียนหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)
(ปีการศึกษา 2562-2564)

1. ได้รับรางวัลชนะเลศิ เหรยี ญทอง กจิ กรรมการแข่งขนั รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ปกี ารศกึ ษา 2562

2. ได้รบั รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันนาฏศลิ ป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรธี รรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2562
0

4. การแสดงชุด กลับมาทำไม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
จงั หวัดนครศรธี รรมราช ณ ตลาดน้ำริมคลองหัวไทร

5. การแสดงชุด พรปีใหม่ งานปีใหม่ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรธี รรมราช ณ ตลาดน้ำริมคลองหัวไทร

6. ไดร้ บั รางวลั เหรยี ญทอง กิจกรรมการแขง่ ขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตั ถกรรม วชิ าการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดบั ชาติ ปกี ารศกึ ษา 2562

7. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา พิธีเปิดงานตลาดเกษตร ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหวั ไทร จังหวดั นครศรีธรรมราช ณ ตลาดน้ำรมิ คลองหวั ไทร

8. การแสดงนาฏศลิ ป์ไทยสร้างสรรคช์ ุด นฤตยทักษณิ าขวญั ขา้ ว พิธีเปดิ งานการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสมั ฤทธ์ิ กลมุ่ เครือข่ายสถานศึกษาหัวไทร ณ โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

9. การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด นฤตยทักษิณาขวัญข้าว พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี
2563 เทศบาลตำบลหวั ไทร อำเภอหัวไทร จังหวดั นครศรีธรรมราช ณ ตลาดน้ำรมิ คลองหวั ไทร

10. ขบวนแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ณ ตลาดนำ้ รมิ คลองหัวไทร

\
11. การแสดงมโนราห์ แกบ้ น ณ วดั พระมหาธาตวุ รมหาวิหาร จงั หวดั นครศรธี รรมราช

12. การแสดงมโนราห์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนหัวไทร
(เรือนประชาบาล)

13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ชั้นประถมศึกษา โครงการ
จัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกมุ ารี

14. การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด นฤตยทักษิณาขวัญข้าว ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง ประจำปกี ารศึกษา 2563 ณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

15. การแสดงมโนราห์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

16. เด็กหญิงปิยธิดา วันเพ็ญ นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ จากโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สอบเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
ความสามารถพิเศษนาฏศลิ ป์ ไดเ้ ป็นลำดับที่ 1ชมรมชมรมกฬี าและนันทนาการ

หลกั การ

กฬี ากอ่ ให้เกดิ ความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกายและจติ ใจแจม่ ใสรา่ เรงิ มคี วามคิดสรา้ งสรรค์ ตลอดจน
เป็นการใชเ้ วลาว่างใหเ้ กิดประโยชน์ หา่ งไกลจากยาเสพตดิ จงึ ควรสง่ เสรมิ ให้ นักเรียนหันมาเล่นกฬี า และรว่ ม
กิจกรรมทางกีฬาตามความถนดั เพ่ือให้เกิดทกั ษะและมีรา่ งกายที่สมบรู ณ์ และเกดิ ความรัก ความสามัคคีใน
หมูค่ ณะและยงั เปน็ การพฒั นาทกั ษะทางดา้ นกีฬาและร่างกายทีถ่ ูกตอ้ งเหมาะสม กับวยั

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสง่ เสริมศักยภาพและทักษะทางกฬี าของนักเรยี น
2. เพื่อสง่ เสริมความสามารถในการแสดงออกทางดา้ นกีฬาต่อสาธารณะชนของนักเรยี น
3. เพื่อใหน้ ักเรียนใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ กดิ ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
4. เพ่อื พัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสง่ เสรมิ ความกลา้ แสดงออกของนักเรยี น

เป้าหมาย

1. นกั เรียนร้อยละ 80 มที ักษะทด่ี ีทางกีฬาและมีประสิทธิภาพในการเล่นและแข่งขนั
2. นกั เรียนรอ้ ยละ 100 ไดร้ บั การส่งเสริมและพฒั นาศกั ยภาพทางดา้ นรา่ งกาย และทางดา้ น

สนุ ทรียภาพ
กจิ กรรม

1. จัดตั้งชมรม และรบั สมัครสมาชกิ เขา้ รว่ มชมรม
2. เลือกประธานชมรม และนักเรยี นแกนนำ
3. แนะนำชนิดกีฬาให้นกั เรยี นร้จู กั
4. ฝกึ ทักษะพ้นื ฐานการทางด้านรา่ งกาย
5. ฝึกเล่นกีฬาท่ีถนัด เหมาะสมกบั วัย

ผลทไ่ี ดร้ ับ

นกั เรยี นมีทักษะทีด่ ที างกฬี าและมีประสทิ ธภิ าพในการแขง่ ขนั ได้รับการสง่ เสรมิ และพฒั นาศักยภาพ
ทางดา้ นรา่ งกายและทางด้านสุนทรยี ภาพเหมาะสมกับวยั ตามความพร้อมและตามบริบทของสถานศึกษา และ
นักเรยี นสามารถนำความรู้ ทกั ษะ ทางด้านกีฬา ไปรว่ มกับกจิ กรรมตา่ งๆทช่ี มุ ชนและหน่วยงานอ่ืนๆ จดั ข้นึ และ
เข้าศกึ ษาตอ่ ในระดับมธั ยมศึกษา

ผลงานนกั เรยี นอนั เกดิ จากการจัดกจิ กรรมชมรมกฬี าและนนั ทนาการ
โรงเรียนหวั ไทร(เรือนประชาบาล) ปีการศกึ ษา 2562-2564

1. นักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอล ในชั่วโมงชมรมกีฬาและ
นนั ทนาการ

2. นักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เรียนรู้ทักษะเล่นเกมและนันทนาการ ในชั่วโมงชมรมกีฬาและ
นันทนาการ

3. นักเรียนชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
ระดบั อำเภอ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหวั ไทร จงั หวดั นครศรธี รรมราช

4. นกั เรียนชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหวั ไทร(เรอื นประชาบาล) เรยี นรู้ทกั ษะการเลน่ กฬี าปงิ ปอง

5. นกั เรียนโรงเรียนหวั ไทร(เรอื นประชาบาล) ไดร้ บั การทดสอบสมรรถภาพทางกายเปน็ ประจำทุกปี

6. นักเรยี นชมรมกฬี าและนนั ทนาการ โรงเรียนหวั ไทร(เรือนประชาบาล) ฝึกซอ้ มทกั ษะการเลน่ กีฬาฟุตซอล

7. นักเรียนชมรมกีฬาและนนั ทนาการ โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้รับรางวัลชนะเลศิ จากการแข่งขัน
กฬี าฟุตซอล รายการทรายขาววทิ ยาคพั

8. นักเรียนชมรมกฬี าและนันทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรอื นประชาบาล) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแขง่ ขนั
กฬี าฟตุ ซอล รายการหัวไทรบำรุงราษฎรค์ พั

9. นักเรียนชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล

10. นักเรียนชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันกฬี านักเรยี นนกั ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562

11. นักเรียนชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันกฬี าฟุตบอล รายการกีฬาอำเภอหวั ไทร ปี 2562

12. นักเรียนชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแขง่ ขนั กีฬาฟุตบอล รายการกฬี า อบจ.ลกี นครศรธี รรมราช ปี 2562

13. นักเรยี นชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรยี นหัวไทร(เรอื นประชาบาล) เรียนรทู้ กั ษะการวอร์มรา่ งกาย

14. นักเรยี นชมรมกีฬาและนนั ทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ไดร้ บั รางวัลชนะเลศิ จากการแข่งขัน
กฬี าฟุตบอลรายการนพคุณประชาสรรค์คพั ปี 2563

15. นักเรยี นชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหวั ไทร(เรือนประชาบาล) ไดร้ ับรางวลั ชนะเลศิ จากการแข่งขนั
กีฬาฟตุ บอล รายการหน้าสตนโอเพ่นคัพ ปี 2563

16. นักเรียนชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เด็กชายธนาพิสุทธิ์ มงคล
ได้รับการคัดเลอื กเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการพิเศษความสามารถทางดา้ น
กฬี า โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จงั หวดั สงขลา

17. นักเรียนชมรมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เด็กชายพิชญางกูร คุณาธิป
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการพิเศษความสามารถทางดา้ น
กฬี า โรงเรยี นราชวนิ ิตบางแกว้ จงั หวดั สมทุ รปราการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Are We There Yet
Next Book
Kiat sukses Belajar di SMK-AgustinYM