The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้ม สะสมผลงาน สอศ.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ธชาชม งามสมชล, 2022-03-24 04:34:26

แฟ้ม สะสมผลงาน สอศ.

แฟ้ม สะสมผลงาน สอศ.

PORTFOLIO

แฟ้มสะสมผลงาน

นายธชาชม งามสมชล
เลขประจำตัวสอบ 2021011
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คำนำ

แฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดการประเมินตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ.2564

โดยการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบ
การประเมิน ภาค ค ได้จัดทำขึ้นโดยเรียบเรียงข้อมูลไว้เป็นลำดับ ได้แก่
1) ข้อมูลส่วนตัว 2) ประวัติการศึกษา 3) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา และ 4) การเข้าถึงชุมชมและการมีจิตสาธารณะ
รวมถึงภาพถ่ายและหลักฐาน ตามที่ได้ระบุไว้ในแฟ้มสะสมงาน เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องตามที่ได้แสดงข้อมูลไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการ
การประเมินภาค ค เพื่อใช้ในการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ธชาชม งามสมชล
ผู้จัดทำ

สารบัญ

ข้อมูลส่วนตัว 1

ประวัติการศึกษา 2
11
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 15
และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

การเข้าถึงชุมชนและ
การมีจิตสาธารณะ

24ภาคผนวกและการปฎิบัติหน้าที่ครู

1

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล : นายธชาชม งามสมชล

ชื่อเล่น : ดอส
วัน/เดือน/ปีเกิด : 7 กรกฎาคม 2538

อายุ : 26 ปี
สัญชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 165/3 หมู่ 1 ตำบลไผ่ลิง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร : 090 - 665 - 2833
E-mail : [email protected]
[email protected]

คติพจน์ประจำใจ

"ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
และคำว่ายากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้"

2

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา-วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน-ใบประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรการอบรมด้านความเป็นครู

3

ประวัติการศึกษา

2545 - 2550

ระดับปฐมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

2551 - 2556

ระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

2557 - 2562

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4

วุฒิการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2560
นักศึกษาฝึกงาน (Qa/Qc engineering)
บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2560-2562
นักศึกษาฝึกสอน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2562
วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Qc engineering)
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน
ครูพิเศษสอน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

6

ใบประกอบวิชาชีพ

7

วุฒิหลักสูตรการอบรม
ด้านความเป็นครู

การอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
"ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม"
โดยกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรโครงงานอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้
สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและการผลิต
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

หลักสูตรอบรมผู้กำกับลูกเสือ
ขั้นความรู้ทั่วไป
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ

8

วุฒิหลักสูตรการอบรม
ด้านความเป็นครู

หลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตร”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1

หลักสูตรระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ATC Online Learning Model
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรพลังบวกสำหรับครูปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร Active Learning
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ สาขามาตรวิทยา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หลักสูตร Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรแง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด
กระทรวงศึกษาธิการ

9

วุฒิหลักสูตรการอบรม
ด้านความเป็นครู

หลักสูตรระบบบริการงานครูผู้สอน Online (ครูที่ปรึกษา)
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

หลักสูตร EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรวิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมการเขียนแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรการโค้ช การสอนงาน และการให้คำปรึกษาสำหรับครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11

ผลงานที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพและวิชาเอก

ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะการออกแบบและการผลิต
ด้วยโปรแกรม (ระดับภาคกลาง)
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ครั้งที่ 29 คอมพิวเตอร์
(CAD-CAM) ระดับ ปวส.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์
และนำแสดงผลงานความคิดของ
นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
และจากสถานศึกษาสายอาชีพจาก 31 แห่ง
ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

12

ผลงานที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพและวิชาเอก

ครูที่ปรึกษา นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

การจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
เสริมสร้างทักษะการความปลอดภัย
และซ่อมแซ่มบำรุงรักษาเครื่องจักร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

13

ผลงานที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพและวิชาเอก

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
รวมถึงนักเรียน-นักศึกษาแผนกต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ในการศึกษาต่อในสายอาชีพวิทยาลัยเทคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

14

ผลงานที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพและวิชาเอก

อาจารย์นิเทศในการพัฒนาผู้เรียนในระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นตามโครงการเปิดโลกทักษะ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ร่วมกับ
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา

15

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในมหาลัย

เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดดาว-เดือนของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมค่ายอาสา ครูช่างสามัคคีสร้างความดีสู่สังคม ครั้งที่ 6-8
และเป็นรองประธานค่ายอาสาฯ ในครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

16

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในมหาลัย

จิตอาสาพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซอยประชาอุทิศ 68
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

เป็นพิธีกรในกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
"เทคนิคกรุงเก่าสร้างจิตสำนึกแห่งการให้ ร่วมใจบริจาคโลหิต"
โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย
นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

18

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมค่ายอาสา “แต้มสี เติมฝัน” สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยได้รับความร่วมมือจาก
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, ชุมชน อบต. โคกม่วง

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราจะทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

19

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมไหว้ครูแผนกวิชาช่างกลโรงาน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องในงานมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

20

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญประจำปีแผนกวิชาช่างกลโรงาน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมจิตอาสาทำเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์
บริจาคแก่โรงพยาบาล 16 อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

21

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลาปูน
แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมปีใหม่แผนกช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

22

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมประชุมปัจฉิมนิเทศ “สร้างคน สร้างงาน สร้างอนาคตกับทุนนวัตกรรม”
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานมรดกโลกประจำปี2563-2564
อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรม แจกถุงยังชีพ นักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างกลโรงงานที่บ้านประสบอุทกภัย
แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมจิตอาสา เตรียมรับเสด็จในหลวง ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ภาคผนวก

25

26

27

28

29

39

31

32

32

การปฎิบัติหน้าที่ครู

เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ

“สร้างคน สร้างงาน สร้างอนาคตกับทุนนวัตกรรม”
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เข้าร่วมโครงการ Growth mindset
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน-นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
(บ้านกาญจนาภิเษก)
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่นักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตที่ประสบอุทกภัย
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการขึ้นพูดในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

33

การปฎิบัติหน้าที่ครู

ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
(ระดับภาคกลาง) ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ครั้งที่ 29
ทักษะการแข่งขันออกแบบและการผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ (ระดับอาชีวะจังหวัด)
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
ต้านภัยยาเสพติด "พระวิษณุเกมส์"
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการซ่อมแซมและปรุงปรุงพื้นที่ใน
การจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

34

การปฎิบัติหน้าที่ครู

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
รวมถึงนักเรียน-นักศึกษาแผนกต่าง ๆ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการจัดทำห้องออกกำลังกาย (Fitness room)
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
เพื่อส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

35

การปฎิบัติหน้าที่ครู

ดำเนินการซ่อมแซ่มและปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการเช็คชื่อนักเรียน-นักศึกษา
ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาด
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

36

การปฎิบัติหน้าที่ครู

ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2563
แผนกช่างโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ครูที่ปรึกษา นักเรียน ปวช. กลุ่ม 1 - 2
และนักเรียนทุนวัฒกรรม 5 ปี รุ่น1
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดูแลนักเรียนแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ในการศึกษาดูงาน ณ โรงงานต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

37

การปฎิบัติหน้าที่ครู

ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ในการศึกษาต่อ ณ​วิทยาลัยเทคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนให้นักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาก่อนเข้าสถานศึกษา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ครูที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

38

การปฎิบัติหน้าที่ครู

นำนักเรียน-นักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาก่อนเข้าสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
ด้วย Antigen Test Kit (ATK)
ให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

"ขอบคุณครับ"

นายธชาชม งามสมชล


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SVG Youth Councils 2022
Next Book
Praktis Hebat 2022 Tg 2 - Sejarah