The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาวิทยาศาสตร์-ชั้นประถมศึกษาปีที่-1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thitamonkoeydon, 2021-11-05 02:53:31

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาวิทยาศาสตร์-ชั้นประถมศึกษาปีที่-1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาวิทยาศาสตร์-ชั้นประถมศึกษาปีที่-1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1

คาสั่ง: ให้นักเรยี นเลือกคาตอบทถ่ี กู ตอ้ งท่สี ุด

1) ของเลน่ คอื

ก. สิ่งของตา่ งๆทท่ี าใหเ้ กดิ ความเพลิดเพลิน สนกุ สนาน
ข. สง่ิ ของที่มรี าคาแพง แตกหักงา่ ย
ค. ทกุ ขอ้ ทก่ี ล่าวมา

2) ของใช้ คอื

ก. สิ่งของต่างๆ ท่ีทาใหเ้ กิดความสนกุ สนานมีความสขุ
ข. สิ่งของตา่ งๆ ทเ่ี รานามาใชง้ านในชีวิตประจาวนั
ค. สงิ่ ของต่างๆ ทเี่ รานามาเล่นกบั เพ่ือนๆ

3) ข้อใดไมจ่ ัดว่าเป้นของเล่น

ก. ตุ๊กตา
ข. ลูกบอล
ค. ผา้ ขนหนู

4) ข้อใดไมจ่ ดั ว่าเป็นของใช้

ก. ยางลบ
ข. ลกู แกว้
ค. กรรไกร

5) ข้อใดเป็นของเลน่ ทั้งหมด

ก. หนุ่ ยนต์ รถของเล่น ดินสอ
ข. ลกู แกว้ ต๊กุ ตา ลกู บอล
ค. ตวั ต่อ แจกัน ขวดโหล

6) ขอ้ ใดเปน็ ของใชท้ ั้งหมด

ก. หมอน ผา้ พนั คอ ถงุ เทา้
ข. มา้ โยก แก้ว ปืนฉดี นา
ค. กระปอ๋ ง ไม้แขวนเสอื รถ

7) สิ่งของต่างๆ เคล่ือนที่ไดเ้ พราะอะไร

ก. แรง
ข. นาหนักของวตั ถุ
ค. ปริมาณของวตั ถุ

8) สง่ิ ทที่ าให้วัตถุเคลือ่ นท่ี หยดุ การเคลือ่ นที่ หรือเปลย่ี นรูปรา่ ง คืออะไร

ก. แรง
ข. แรงดงึ
ค. แรงผลกั

9) การออกแรงกระทาสิง่ ใดสิง่ หน่งึ เขา้ หาตวั เรา คอื อะไร

ก. แรง
ข. แรงดงึ
ค. แรงผลัก

10) การกระทาใดตอ่ ไปน้ีเป็นการดงึ

ก. การเข็นรถยนต์
ข. การตีปงิ ปอง
ค. กานเล่นชักเย่อ

11) ถา้ ตอ้ งการใหส้ นุ ัขหยดุ ว่ิงในขณะท่ถี กู จูง เราต้องออกแรงในข้อใด
ก. แรงดงึ
ข. แรงผลัก
ค. แรงดนั

12) การออกแรงกระทาต่อส่งิ ใดส่งิ หนึ่งออกจากตวั เรา คอื อะไร

ก. แรง
ข. แรงดงึ
ค. แรงผลกั

13) ดนิ ทมี่ ีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชมากทส่ี ุด คอื ดนิ ในข้อใด

ก. ดินรว่ น
ข. ดินเหนยี ว
ค. ดินทราย

14) สิ่งใดนามาปัน้ ให้มีรปู ร่างต่างๆ ได้

ก. หนิ
ข. นา
ค. ดิน

15) ถ้าเทนา้ ลงไปบนพ้ืนทราย นา้ จะหายไปหมด แสดงว่าอยา่ งไร

ก. เม็ดทรายดดู นาไว้
ข. มชี อ่ งวา่ งระหวา่ งเมด็ ทราย
ค. นาระเหยไปอย่างรวดเรว็

16) ทรายมีสีอะไร

ก. สนี าตาล
ข. สีแดง
ค. สดี า

17) ข้อใดไม่ถกู ต้อง

ก. ดนิ เกิดจากหนิ ที่แตกและผพุ ัง
ข. หนิ ทแี่ ตกตวั เปน็ เม็ดเลก็ ๆ จะกลายเป็นทราย
ค. หนิ เกิดจากฮิวมสั ภายในดนิ

18) สิง่ มีชวี ติ สว่ นใหญอ่ าศัยอยู่บนส่วนใดของโลก

ก. อากาศ
ข. บนดนิ
ค. ตน้ ไม้

19) ขอ้ ใดเปน็ ประโยชนข์ องดินโดยตรง

ก. ปลกู พชื
ข. ทายารักษาโรค
ค. ทาภาชนะ

20) สงิ่ ใดไมไ่ ด้มาจากดิน

ก. กระถางต้นไม้
ข. ถ้วยชาม
ค. ตเู้ สือผ้า

21) ประโยชนท์ สี่ าคญั ท่สี ุดของดินคืออะไร

ก. ใช้ในการเพาะปลูกพืช
ข. ใชท้ าอฐิ สรา้ งบ้านเรือน
ค. ใชถ้ มถนน

22) พชื ส่วนใหญ่ต้องปลูกในขอ้ ใด

ก. นา
ข. ดิน
ค. อากาศ

23) ในเวลากลางวัน เราได้รบั แสงสวา่ งจากสงิ่ ใด

ก. ดวงอาทิตย์
ข. ดวงจันทร์
ค. ดวงดาว

24) พืชจะตายถ้าขาดสง่ิ ใด

ก. ดวงอาทิตย์
ข. ดวงจันทร์
ค. ดวงดาว

25) ทาไมในเวลากลางวันเราจึงมองไม่เห็นดวงดาว

ก. เพราะดวงดาวมแี สงสว่างเฉพาะในเวลากลางคนื
ข. เพราะแสงสวา่ งของดวงอาทติ ย์สว่างกว่า
ค. เพราะตอนกลางวนั ไม่มีดวงดาว

26) ถ้าไมม่ ีดวงอาทติ ย์ โลกจะเป็นอย่างไร

ก. ปกติ
ข. ไมม่ ีกลางวัน
ค. ไมม่ ีนา

27) ดวงดาวที่มีแสงสวา่ งในตัวเอง เราเรยี กว่า

ก. ดาวเคราะห์
ข. ดาวฤกษ์
ค. ดาวหาง

28) ในเวลากลางคืนเราได้รบั แสงสว่างจากสงิ่ ใด

ก. ดวงอาทิตย์
ข. ดวงจันทร์
ค. โลก

29) เรามองเห็นดวงจันทร์เร่ิมสว่างขน้ึ จนกระทง้ั เตม็ ดวง เรยี กว่า

ก. ข้างขนึ
ข. ข้างแรม
ค. เดอื นเสียว

30) เรามองเห็นดวงจันทรม์ สี ว่ นสวา่ งเรมิ่ ลดลงจนกระท้งั มดื หมดดวง เรียกวา่

ก. ขา้ งขึน
ข. ข้างแรม
ค. เดอื นเสียว


Click to View FlipBook Version