The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jpainous, 2019-05-24 04:37:39

PEC_estelada_2019

PEC 2019

Keywords: PEC

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

(PEC)

Escola l’Estelada
Cànoves i
Samalús
maig-2019

Generalitat de Catalunya Aprovat: maig-2019
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada 4
5
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 6
6
ÍNDEX 6
7
0. JUSTIFICACIÓ 7
1.INTRODUCCIÓ 7
2. TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE: 7
8
2.1 . Anàlisi del context: 8
2.2. Característiques físiques del Centre: 8
2.3. Principis bàsics de l'ideari del centre: 8
8
2.3.1. Escola plural: 9
2.3.2. Universal i solidària: 9
2.3.3. Escola catalana: 9
2.3.4. Llengües d'aprenentatge i comunicació: 9
2.3.5. Coeducativa i Integradora: 9
2.3.6. Respecte al medi ambient: 10
2.3.7. Laica: 11
2.3.8. Atenció a la inclusió: 12
2.3.9. Participativa: 12
2.3.10. Gestió democràtica: 12
2.3.11. Acció tutorial: 14
2.3.12. Educació en valors:
2.3.13. Relació famílies-escola: 2/27
2.3.14. Relació AMPA-Escola:
2.3.15. Relació Ajuntament-Escola:
3. OBJECTIUS:
3.1. Prioritats i objectius educatius:
3.1.1. Objectius d’aprenentatge:
3.2. Àmbit educatiu:

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

3.2.1. L'escola com a procés educatiu integral: 14

3.2.2. Línia metodològica: 14

4.1. Avaluació escola: 15

4.2. Projecte Lingüístic: 15

4.3. Àmbit pedagògic: 15

4.3.1. Especialitats: 15

4.3.2. Atenció a la diversitat: 16

4.3.3. Orientació escolar: 16

4.3.4. Festes: 16

4.3.5. Sortides: ( IN - CI - CM - CS ) 16

4.3.6. Colònies: 17

4.3.7. Informàtica i audiovisuals: 17

4.3.8. Biblioteca escolar: 17

4.4. Serveis complementaris: 18

4.4.1. Menjador escolar: 18

4.4.2. AMPA: 18

DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE 19

5. DOCUMENTS QUE DESENVOLUPEN EL PEC 20

TAULA AMB ENLLAÇOS, MAPES CONCEPTUALS I ALTRES DOCUMENTS QUE SURTEN EN EL PEC.
21

Resolució 27

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 3/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

0. JUSTIFICACIÓ

Aquesta revisió ha estat feta tenint en compte les condicions actuals de l'escola i les
previsions de futur, emmarcades dins I'aprovació de la nova lIei d'Educació (LOMCE).

El PEC és un instrument per a la gestió coherent amb el context escolar, que enumera i
defineix els t​rets d’identitat​del centre, formula els o​ bjectius​que té i expressa
l’​estructura organitzativa​de la institució.

Té la finalitat d’orientar el centre cap a una determinada direcció, aportant un seguit de
característiques essencials com poden ser l’estabilitat, la unificació del procés educatiu,
la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la realitat del centre i
l’adequació amb el marc legislatiu.

Li correspon a la ​direcció​formular la proposta inicial i posteriors modificacions del PEC
desenvolupant el seu contingut mitjançant el p​rojecte de direcció​(​1​) (​2)​ consultat el
Claustre de mestres. El​C​ onsell Escolar​d​el centre donen el vist-i-plau al PEC éssent la
direcció de l’escola qui l’aprova.

MARC LEGAL

Llei d’Educació de Catalunya 12/2009.
Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius.
Orientacions Departament d’ Ensenyament. Juny 2013.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 4/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

1.INTRODUCCIÓ

L'escola l'Estelada dissenya el seu PEC basant-se en el pluralisme de la societat
moderna, el dret dels pares en I'educació dels seus fills, la Ilibertat, els principis
democràtics, de convivència, els drets i deures fonamentals dels ciutadans, el respecte
del pluralisme lingüístic, religiós i cultural del país. Preveu les seves actuacions
educatives dins dels principis recollits als diferents reglaments i marcs legals.

Així el PEC marca, entre d'altres, els següents principis:

L'individu com a persona i la seva educació integral

L'educació com a element actiu de la societat

Valoració del treball, l’esforç i el respecte

Compartir entre la família i l'escola l'educació dels seus fills

Respecte al medi ambient

Foment de la llengua i la cultura del país

Foment de la convivència

Avaluació entesa com un acte de reflexió i d'interacció

L'alumne/a és una persona en procés de formació que ha d'adquirir progressivament una
formació intel·lectual sòlida i una consciència de la seva responsabilitat, per a fer un
bon ús de la llibertat.

La formació humana, emocional i intel·lectual ha de ser el seu primer objectiu. Per tant,
és molt important i necessària la participació activa de les famílies en el procés
educatiu de l'alumne/a: a nivell individual, mitjancant el contacte amb el tutor, a nivell
col·lectiu i mitjançant I'associació de famílies.

La qualitat d'ensenyament és I'objectiu de tothom. Aquest PEC ha d’incidir a tots els
nivells per tal de que els nostres alumnes assoleixin els objectius definits en aquest
document.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 5/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

2. TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE:

2.1 . Anàlisi del context:

El m​ unicipi de Cànoves i Samalús​, amb una extensió de 28,41 km2, es localitza a la
comarca del Vallès Oriental. S'estén pels vessants meridionals del Montseny i per la
plana vallesana, al sector sud del terme, limitant amb els municipis de Tagamanent
(nord-est), Sant Pere de Vilamajor (est), Cardedeu (sud-est), Les Franqueses (sud), la
Garriga (sud-oest) i Montmany-Figaró (nord-est). El poble, a 364 m. d'altitud, té bona part
del terme cobert de boscos (2.000 ha.)

El ​municipi​compta actualment amb una població de 3.500 habitants. Els alumnes de
Cànoves estan disseminats en barris: el Centre, La Parellada, Cànoves Residencial, La
Rosaleda, Ca l’Esmandia, El Mirador i Can Volart. També hi ha alguns alumnes de
Samalús i d'altres municipis (les Franqueses, Cardedeu, Sant Pere de Vilamajor, Sant
Antoni de Vilamajor,...)

L'evolució demogràfica de l'escola ha augmentat molt en pocs anys, gràcies a Ia
immigració de la població de zones properes a Barcelona o Granollers. La majoria de
pares dels alumnes treballen fora del terme. La primera llengua predominant de les
famílies del centre és la llengua castellana.

El nivell cultural i social de les famílies és mitjà, si bé per la situació actual, algunes
famílies presenten més dificultats econòmiques per situacions d’atur.

2.2. Característiques físiques del Centre:

Des del curs 2001-2002 l'escola disposa d'un edifici situat al Camp de Can Parera. El nou
edifici consta de dues plantes, un gimnàs i dos patis.

Repartides en les dues plantes hi ha 10 aules. A més hi ha una biblioteca, una aula de
música, una aula d'ordinadors i 4 petites sales aptes per al desdoblament de grups
reduïts o l'atenció individualitzada, una sala de psicomotricitat, els despatxos de direcció i
cap d'estudis, una sala de mestres, un menjador i consergeria.

Per manca d’aules i d'espai, el Departament ha dotat l'escola amb tres mòduls
prefabricats de dues aules cadascun. Es troben ubicats al pati de primària, fet que
redueix l'espai de joc. Això fa que en determinats moments de l’activitat pedagògica
s’aprofiti la pista poliesportiva del poble que es troba fora del recinte escolar.

En el següent enllaç hi trobareu l’​estructura actual​dels cursos que té l’escola, el nombre
de professors i de personal PAS.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 6/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

Els serveis que disposa l’escola són:

El d'a​collida pel matí i per la tarda​, s​ervei de menjador​i d'​activitats extraescolars
organitzat per l'A​ MPA​, El que aquests es mantinguin curs a curs dependrà del nombre
d’usuaris.

2.3. Principis bàsics de l'ideari del centre:

2.3.1. Escola plural:

Donat que la nostra és una societat plural, amb diversitat d'idees i situacions,
creiem que la funció de l'escola és la d'orientar i ajudar els alumnes en el
complex aprenentatge del coneixement d’un mateix i dels altres, la tolerància, la
convivència i la solidaritat. Per això, l'escola respecta les diferents ideologies i és oberta a
tothom. Vol educar per la llibertat, la responsabilitat i I'adquisició d’hàbits i conductes que
facin dels seus membres persones dialogants i tolerants.

Es respecten les maneres de pensar i de fer de la comunitat educativa, sempre que es
manifestin en un marc democràtic i es tinguin en compte les normes legals i socials. La
diversitat d'opinions es considera positiva ja que enriqueix el conjunt de la comunitat
escolar.

Volem una ​escola inclusiva​ de tot I'alumnat atenent, des d'un plantejament
global del centre, les seves necessitats educatives prioritzant, sempre que sigui possible i
adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris.

2.3.2. Universal i solidària:

Eduquem per tal que l’escola estigui arrelada a la realitat del país, per això
potenciem les vivències que ajudin a formar persones que coneguin, respectin i estimin
el seu entorn.

El coneixement ha de servir com a punt de partida a I'alumne per a la comprensió i
I'obertura de criteris davant la diversitat d'altres pobles i cultures.

Fomentem la cooperació i la solidaritat entre nosaltres i estem oberts a participar en
activitats de cooperació amb altres pobles, així com actituds i hàbits encaminats a
facilitar la convivència en pau i harmonia.

2.3.3. Escola catalana:

Arrelada al país i, alhora, oberta a facilitar la integració de tots els alumnes.

El procés d'ensenyament-aprenentatge té com a llengua vehicular el català.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 7/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

2.3.4. Llengües d'aprenentatge i comunicació:

La llengua catalana és la llengua d'ús i de comunicació en la vida quotidiana de
l'escola i la llengua base de l'aprenentatge i la de tot l'ensenyament.

La llengua castellana es treballa com a segona llengua.

La llengua anglesa és la llengua estrangera complementària de les dues llengües oficials.

En el p​rojecte lingüístic​es concreten les actuacions.

2.3.5. Coeducativa i Integradora:

Considerem que la coeducació és molt més que una simple convivència de nens i nenes.
Per aquest motiu l'acció educativa s'orienta cap al coneixement, l'acceptació i el
respecte dels drets i deures de les persones, en igualtat de condicions i evitant
qualsevol discriminació per raons de sexe, capacitats, procedència, ...

El p​rojecte de convivència​s’especifiquen les actuacions.

2.3.6. Respecte al medi ambient:

Es fomenta el respecte al medi natural mitjançant els objectius programats per a
cada cicle i els hàbits d'estalvi, reutilització, reciclatge i amb la participació en projectes
que desenvolupin aquest objectiu.

2.3.7. Laica:

L'escola com a tal, no s'identifica amb cap religió en concret, però incorpora els
elements de la tradició religiosa que formen part del patrimoni cultural. Les famílies
que ho desitgin poden demanar ensenyament en l'àrea de religió, sempre que el
Departament ens doti del mestre de religió.

2.3.8. Atenció a la ​inclusió​:

L'aprenentatge s'inicia partint dels coneixements dels alumnes i respecta el ritme de
treball, les capacitats i el ritme d'aprenentatge de cada nen/a. L'escola aspira a un
ensenyament de qualitat i personalitzat que permeti el màxim de possibilitats
d’aprenentatges significatius.

Donada la societat canviant que vivim, lluitem per a que els nostres alumnes siguin el
més autònoms possibles, per a que puguin desenvolupar les seves pròpies estratègies
d'adaptació als canvis i d'integració en la societat. Alhora, intentem descobrir i potenciar
les capacitats personals, respectant les dels altres i fomentant l'autoestima personal.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 8/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

2.3.9. ​Participativa​:

L'escola valora com a fonamental la ​participació​dels alumnes, ​famílies​, mestres,
personal no docent i altres persones vinculades a l'escola. Per això fomenta tant el
treball individual com el de grup. Aquesta participació ha d'estar basada en el
diàleg i dins d'una actitud responsable, respectuosa, oberta i comprensiva.

2.3.10. Gestió democràtica:

Basant-se en el punt anterior, l'escola facilita que el professorat, les famílies i els personal
no docent participin en la redacció i modificació dels documents del centre, segons la
legislació vigent. Per això, I‘òrgan màxim de participació en el govern del Centre és el
consell escolar (amb representació de mestres, pares, ajuntament i personal no docent
que han estat elegits democràticament).

Fomentem una escola transparent en tots els àmbits.

Document: ​Comptes_clars_publics Document: ​Matrícula_escola
Document: ​SEP
Document: D​ ocuments_preceptius Document: ​Informació_Famílies_per_cursos
Document: Sortides_curs ( I​N​- ​CI​- C​ M​- C​ S​)
Document: C​ ontractes Document: Programació General Anual (PGA)
Document: O​ rganigrama
Document: Reforç_escola Càlcul d’hores
Document: ​Pla_estalvi
Document: informe_CB_escola

2.3.11. A​ cció tutorial​:

Els mestres tutors, coordinats amb els altres mestres del centre, vetllen per a que les
relacions amb I'alumne/a i la seva família siguin orientades cap al progrés personal i
escolar.

2.3.12. Educació en valors:

Considerem fonamental seguir educant i recuperar tots aquells valors que ens ajuden a
ser persones i ens faciliten la nostra relació amb els altres i el nostre entorn: la pau, el
diàleg, la solidaritat,...

2.3.13. Relació famílies-escola:

Per a què les actuacions educatives vers els alumnes siguin eficaces són molt
importants les r​elacions família-escola.​ Aquestes permeten una bona comunicació,
faciliten l'intercanvi d'observacions sobre els alumnes i col·laboren en el treball conjunt de
l'educació dels infants. Les relacions de comunicació i confiança condueixen a accions

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 9/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

pedagògiques més positives.

Aquestes relacions es donen per tres vies diferents:

-Per mitjà de les r​eunions de classe o cicle,​on es dóna la informació més general del
curs: activitats, trets principals del programa, funcionament del curs, actuacions vers les
diferents particularitats del grup-classe,... L'objectiu d'aquestes reunions és la
d'informar a les famílies, però també, la d'ajudar-les a sentir-se més implicades en el
procés de formació dels seus fills dins el marc escolar.

-A través de les e​ntrevistes personals​per tal d'intercanviar informació sobre l’evolució
de l'alumne en l'àmbit escolar i familiar. Aquestes reunions permeten arribar a
acords d'actuació davant d'algunes conductes i permeten un millor
desenvolupament i formació dels alumnes. Al llarg del curs escolar es convoquen dues
entrevistes amb cadascuna de les famílies, encara que en alguns casos es fa un
seguiment de I'alumne durant tot el curs. Aquestes trobades també poden ser
sol·licitades per les famílies.

-Mitjançant els i​nformes ​que es lliuren periòdicament a les famílies (cada trimestre a
Primària i cada semestre a Infantil). En aquests s'informa del procés d'aprenentatge,
dels nivells assolits, de les mancances, el comportament, l'adaptació,... de cada alumne.

A la nostra C​ arta de Compromís​, redactada i consensuada amb tota la comunitat
educativa i aprovada pel Consell Escolar, i que signa la Família i l’Escola es concreten
aquests aspectes. També a la ​carpeta següent​hi trobareu informació per cursos de
l’estructura i feina que faran al llarg del període escolar.

2.3.14. Relació AMPA-Escola:

L'A​ ssociació de Pares i Mares d'Alumnes​té com a finalitat:

Informar, sensibilitzar, orientar als pares i mares sobre la seva responsabilitat
d'educadors.

Aconseguir un diàleg permanent entre les famílies i el centre. C​ analitzar​les iniciatives i
suggerències de les famílies.

Promoure ​activitats extraescolars​.

Realitzar tasques de labor social, beques, subvencions i ajuts als alumnes més
necessitats.

Dinamitzar activitats educatives dins l'àmbit escolar (festes, ...)

Promoure activitats de formació (Escola de Pares) que els ajudi a la formació integral

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 10/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

dels seus fills/filles.

L'escola col·labora amb l'AMPA facilitant les condicions que facin possible el millor
desenvolupament de les seves finalitats, establint relacions de cooperació i proporcionant
els mitjans al seu abast.

2.3.15. Relació Ajuntament-Escola:

L'A​ juntament​s'encarrega de cuidar i mantenir el Centre: conserge, llum, aigua,
calefacció, neteja, infraestructura, pintura, reparacions,...

També ajuda canalitzant les demandes d’ajut social i/o econòmic fent ús de la
infraestructura que ja té creada.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 11/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

3. OBJECTIUS:

3.1. Prioritats i objectius educatius:

3.1.1. Objectius d’aprenentatge:

- Garantir l’assoliment de les competències bàsiques que ajudi a l’alumnat a
progressar de forma autònoma i integrar-se socialment.

- Adquirir un conjunt de valors i de competències socials mitjançant l’expressió
artística i comunicativa.

- Observar i desvetllar inquietuds sobre el seu entorn, a desenvolupar el seu esperit
crític i escoltar altres opinions.

- Donar rellevància al treball cooperatiu com a una eina metodològica a realitzar al
llarg dels cursos de primària.

- Potenciar el treball per projectes on els alumnes a partir dels seus coneixements
previs, puguin resoldre un dubte o un problema buscant informació i ampliant
nous coneixements, a través de les aportacions de la resta de companys i de les
reflexions del grup. ​Amb aquesta metodologia d’aprenentatge les famílies participen activament

en la recerca ajudant als seus fills/es a construir nous aprenentatges. Hi ha un intercanvi entre
mestres, pares i alumnes que esdevé un procés engrescador.

- Potenciar i engrescar l’alumnat amb la resolució de problemes de la vida
quotidiana.

3.1.2. Objectius de l’entorn:

- Crear un àmbit de complicitat de la Comunitat Educativa en el procés participatiu

del Projecte de Centre.
- Potenciar activitats pel gust de la lectura mitjançant el servei municipal de

Bibliobús.
- Acostar l’alumnat al seu entorn físic i social per establir vincles amb el lloc on

viuen.
- Organitzar activitats conjuntes bibliobús-escola.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 12/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

- Establir relacions d’intercanvi social entre l’escola i el Casal d’avis del nostre
municipi mitjançant col.laboracions i aportacions d’experiències dels avis. À​mbit

d’entorn : coneixement del medi (Hort escolar) i Àmbit artístic: Corals.

- Participar en les activitats promogudes per les diferents entitats del municipi.

Associació Centre Civic i cultural (St. Ponç), Festes i Tradicions “ El Suí” Carbonera…

- Promoure i vetllar pels serveis que ofereix l’AMPA pel bon funcionament del
centre. ​Activitats extraescolars, serveis de menjador, servei d’acollida…

- Conèixer per part del professorat la diversitat cultural que té a l’aula i potenciar les
bones relacions entre famílies i escola.

3.1.3. Objectius de cohesió de la comunitat:

Potenciar i establir mecanismes de comunicació entre els membres de la comunitat
educativa :

- Facilitar l’espai per formar comissions de famílies per tal de poder establir uns
mecanismes de comunicació entre elles i el centre. ​Delegats de classe, grup de suport a

la biblioteca escolar, grup d’ambientació i suport a les festes que celebra l’escola…

- Col.laborar amb les iniciatives d’activitats solidàries que es promouen en el nostre
poble. La Canallada (promoguda per l’AMPA de l’escola), La Teranyina Solidària (entitat solidària

del poble), Marató de TV3 (amb la col.laboració de l’Ajuntament de Cànoves)...

- Fer conjuntament amb l’Ajuntament i l’AMPA la realització de festes populars de
tradició catalana. ​Castanyada, Nadal, Sant Jordi,...

- Aprendre a cooperar amb les diferents cultures per donar impuls i unitat a la
nostra escola.

- Això s’aconseguirà amb un treball unitari de tots/es els/les docents implicats en
les diverses àrees del currículum.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 13/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

3.2. À​ mbit educatiu:​
3.2.1. L'escola com a procés educatiu integral:

- Vetllar perquè l’escola ofereixi una formació integral dels seus alumnes incidint en tots els
àmbits d'aprenentatge.
- Afavorir el respecte a la llibertat,a la ben entesa, a la solidaritat i al respecte propi i dels
altres.

- Fomentar entre els alumnes la cooperació, la responsabilitat i l’autonomia personal, la
capacitat de resolució dels seus conflictes de forma dialogada, la voluntat de
superar-se, l'autonomia com a estímul i l’esperit crític com a element de reflexió.

- Ajudar al desenvolupament de les diferents capacitats que presentin la diversitat dels
alumnes.

3.2.2. Línia metodològica:

- Fomentar la curiositat pel que els envolta.
- Potenciar la investigació, la recerca de l'anàlisi, i la interpretació de les dades

obtingudes a través de projectes, i treball cooperatiu, hort escolar, la ràdio de
l’escola...
- Desenvolupar la capacitat de treure conclusions i formar-se opinió.
- Adquirir l'esperit crític i la capacitat d'intercanviar, respectar opinions i prendre
acords, a través de les tutories a les aules on els alumnes participen de forma
activa ​(desenvolupat en el document de pla d’acció tutorial).
- Pensar , reflexionar, i buscar solucions.​(per mitjà de la resolució de conflictes).
- Potenciar la iniciativa i la creativitat davant de l'activitat escolar mitjançant
activitats artístiques que ajudin a cuidar l’aspecte estètic, formatiu, en quan a
coneixement d’artistes, i transmetre, partint de coneixements tècnics i /o
musicals, les pròpies emocions. ​(exposicions de treballs, festes …)
- Créixer com a persona en el desenvolupament dels valors en els quals es basen
els drets humans i constitucionals. (​mitjançant assamblees, tutories, treball de valors ,

participació de les activitats de l’escola, i cantània).

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 14/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

- Responsabilitzar als nostres alumnes en la cura de l'entorn i del material:

reutilització de llibres (a través dels llibres socialitzats) i reciclatge, hort escolar...

4. ORGANITZACIÓ D’ÀMBIT ESCOLAR

4.1. Avaluació escola:

L'equip directiu i el claustre de professors elaborarà un p​ la d'avaluació anual,​el qual
serà aprovat pel Consell Escolar.

En aquest pla hi constarà una r​elació dels indicadors​(sistema d’indicadors de centre -
SIC) que servirà per a avaluar els p​ rocessos interns.​També es tindran en compte els
que ens faciliti l’a​valuació externa​que s’inclourant en el SIC.

L’equip directiu els farà servir per a crear l’i​nforme d’avaluació​que presentarà al
Claustre de Professors i al Consell Escolar al finalitzar el curs juntament amb la
memòria.​

En el pla d’avaluació també hi constarà el procediment a seguir per a avaluar els nostres
alumnes. Línia d’Escola i fer servir graus d’indicadors.

L’avaluació ha de servir per a comprovar que segueix els paràmetres definits i si no posar
el remei per a millorar definint les activitats i/o millores que calguin en la PGA.

4.2. Projecte Lingüístic:

L'escola disposa d'un P​ rojecte Lingüístic​que estableix els usos de les diferents
llengües al Centre. A través del català, com a eix vertebrador, impulsa l'ensenyament de
les altres llengües i les altres àrees, establint acords per relacionar les diferents
estratègies didàctiques.

4.3. Àmbit pedagògic:

4.3.1. Especialitats:

L'escola compta amb els especialistes de Llengua Anglesa, Música, Educació
Física i Educació Especial els quals, juntament amb els altres mestres, programen les
activitats d'ensenyament i aprenentatge per tal d'assolir els objectius fixats en el Projecte
Curricular de Centre PCC).

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 15/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

4.3.2. Atenció a la d​ iversitat:​

Tal com disposen les normes superiors, es procura donar a l'alumnat una atenció
diversificada, mitjançant el treball en equips homogenis o heterogenis, segons les
activitats, la formació de grups flexibles dins el grup classe i tutories individualitzades
dins dels cicles, el reforç a alumnes que ho necessitin i la intervenció de l'Equip
d'Assessorament Psicopedagògic ​( + ONCE + CREDA) ​en el cas d'alumnes amb
necessitats educatives especials, adaptacions de les programacions, avaluacions
personalitzades,...

L'escola també pot disposar d'un servei de fisioterapeutes i de logopèdia, i d’aquelles
Entitats que puguin ajudar d’acord amb el Departament, per atendre a aquells alumnes
amb mancances motrius i/o de llenguatge importants.

Per aquells alumnes nouvinguts i d'incorporació tardana que no parlen la llengua,
l'escola preveu un ​pla d'acollida i suport​tant per a l'alumne com per al tutor. Aquest
pla inclou l'ensenyament de la llengua catalana oral i escrita al seu nivell durant algunes
hores a la setmana.

També s'ha elaborat un p​ la d'acollida de mestres​, per tal de preveure el moviment de
personal.

4.3.3. O​ rientació escolar​:

L'equip de mestres d’Infantil i Primària es ​coordinen​per tal d'afavorir la coherència del
procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.

El tutor/a de 6è, en coordinació amb I'EAP i un membre de l’Equip Directiu, realitzen
sessions d'assessorament de l'alumnat per al pas de la Primària a l’ESO. També hi ha
reunions entre el tutor d'aquest últim curs i un membre de l’Equip Directiu amb el
professorat de I'ESO per a traspassar documentació i informació de cada alumne.

4.3.4. F​ estes:​

Cada nou curs es programen les festes a celebrar, lligades a les tradicions dels nostres
pobles, esdeveniments i commemoracions. Després, durant el curs, una comissió de
cada festa (formada per diversos mestres de diferents cicles) s'encarrega d'organitzar les
diferents activitats de la festa​.

L’AMPA, l’Ajuntament i un representant dels delegats de curs aporten les seves
propostes i/o modificacions a les reunions mensuals que es mantenen.

4.3.5. Sortides: ​( ​IN​- ​CI​- ​CM​- ​CS​)

Al llarg del curs es fan sortides relacionades amb les diferents àrees

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 16/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

d'ensenyament-aprenentatge.desenvolupa

4.3.6. ​Colònies:​

Cada curs escolar, si les condicions ho permeten, s’estableixen uns dies de convivència
fora de l'escola. Es fan a finals de Cicle i intentem relacionar-ho amb l’eix transversal triat
per l’Escola. Durant aquest període es procurarà que els alumnes gaudeixin de la
natura, aprenent i treballant activitats i tallers basats en el medi ambient (si pot ser
fora de l'abast del nostre municipi).

4.3.7. ​Informàtica i audiovisuals​:

L'escola possibilita la iniciació de I'alumnat en I'ús de I'ordinador i de les noves
tecnologies, els continguts de les àrees s’incorporen a través d’aquests mitjans (internet,
...) realitzant activitats i programes adaptats per a cada cicle.

També, disposem de material divers per a realitzar projeccions i audicions que facilitin
l'aprenentatge. Dintre l’aula utilitzem els canons, pissarres digitals...

4.3.8. Biblioteca escolar:

La biblioteca escolar proporciona la informació i les idees indispensables en una
societat que cada cop més es basa en la informació i el coneixement. La biblioteca
escolar permet als alumnes adquirir les eines que els permetran aprendre al
llarg de la se va vida i desenvolupar la imaginació, donant-Ios els mitjans per
esdevenir ciutadans responsables.

La biblioteca escolar pot proporcionar un fons de llibres i altres materials
(audiovisuals, multimèdia, gràfics, mapes ...) seleccionats i organitzats. Així
aconseguirà que I'alumne/a ampliï i aprofundeixi la informació que donen els
llibres de text, que asseguri una part de la seva educació basada en la recerca, la
qual li proporcionarà eines suficients per al seu desenvolupament intel·lectual,
i que fomenti el plaer per la lectura, ja sigui amb finalitats recreatives, informatives o
d'educació continuada.

La biblioteca escolar té una funció educativa, ha de donar suport al
currículum i ha de ​potenciar l'hàbit i el gust per la lectura i l'escriptura​.

Té un paper important en la formació integral de I'alumne. Ha d'inspirar a l'alumne
l'amor per la literatura i pels llibres.

Per això ha de disposar d'una selecció de llibres per incitar els alumnes a
convertir-se en lectors.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 17/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

Ha d'ensenyar als alumnes a triar les lectures, a apreciar-les i a esdevenir lectors.

4.4. Serveis complementaris:

4.4.1. ​Menjador escolar:​

Tot i que el Consell Escolar té la responsabilitat i la presa de decisions del menjador
escolar, el curs 2005-2006, I'AMPA va demanar portar la gestió del menjador.

L'AMPA i Escola s'encarrega de portar la gestió del mateix i vetlla pel seu bon
funcionament, mantenint una bona observació i relació amb el monitoratge, la
qualitat i varietat dels menús, l'horari dels torns del menjar, el descans dels petits,
el lleure de la resta d'alumnes,... i la relació amb l'empresa que porta el menjador.

4.4.2. ​AMPA:​

L'AMPA s'encarrega de:

Col·labora en les festes escolars.

Organitza les ​activitats extraescolars​.

S'encarrega de l'a​collida d'alumnes​al matí i a la tarda.

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 18/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE

http://bit.ly/2Y661h4

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 19/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

5. DOCUMENTS QUE DESENVOLUPEN EL PEC

El contingut del PEC es desenvolupa en un conjunt de documents que podeu
trobar en la relació que us ensenya a​quest enllaç​. Alguns d’aquests documents
estan en procés de redacció, uns altres s’estan revisant i d’altres potser encara no
s’han començat a redactar.

En general, l’elaboració de cada document comporta un redactat bàsic que fa
l’equip directiu. Posteriorment es fa la consulta als diferents sectors de la
comunitat educativa. El consell escolar s’encarrega de donar el seu vist i plau. La
direcció fa una resolució escrita en la que dóna per aprovat el text.

En el ​NOFC,​s’especifica en detall les normes d’organització i funcionament que
té el centre.

Cànoves i Samalús, a maig de 2019.
El director

Josep Painous Escofet 

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 20/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

TAULA AMB ENLLAÇOS, MAPES CONCEPTUALS I ALTRES DOCUMENTS QUE SURTEN EN
EL PEC.

Pàgina Enllaç Descripció

3 http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F 0.JUSTIFICACIÓ
ceiplestelada.org%2Fdireccio%2Fdirector_a.ht Direcció
ml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdsqv1RpuZtx
SPdxtIVYzX6Q1r8Q

3 http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F 0.JUSTIFICACIÓ
ceiplestelada.org%2Fprojecte_direccio%2Fproje Projecte de Direcció
cte_direccio.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF
SU4s6qgp5t0eTrUnp-jiPUt9skw

3 http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F 0.JUSTIFICACIÓ
ceiplestelada.org%2Fconsell_escolar%2Fconsel Consell Escolar
l_escolar.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDr
UXqgAFaEPXbAERPslhl6iYx5g

5 http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F 2.TRETS D’IDENTITAT
www.canovesisamalus.cat%2F&sa=D&sntz=1& DEL CENTRE
usg=AFQjCNHcTKoTRwVfoxHyPFXXcIKljGlq6 2.1 Anàlisi de context
Q Web municipi de Cànoves i
Samalús

5-6 https://googledrive.com/host/0B8Wk3XCQ1P3P 2.TRETS D’IDENTITAT

NGMzaHVTWUZYSE0/portes_obertes_web/img DEL CENTRE

3.html 2.2 Característiques

físiques del Centre

https://www.google.com/url?q=http://goo.gl/KAo Document amb l’estructura

0I&sa=D&usg=ALhdy29CFZ26OgIxxKNDg4n0K de personal, comissions i

O1JeRi-qg més del centre

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0 Estructura de cursos amb

Ap2EsRQU0sytdGFHbE5TSDc5aUp6b1dIY0JU el nombre d’alumnes per

S0pEV3c&usp=sharing curs (matrícula)

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 21/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

6 http://ceiplestelada.org/ORGANITZACIO_CENT Organigrama de l’escola
RE.html

https://googledrive.com/host/0Bw1SzhiEhd0adkt Web de l’AMPA
BLTRBSUx3NWs/index.htm

https://googledrive.com/host/0B8Wk3XCQ1P3P 2.3. Principis bàsics de
NGMzaHVTWUZYSE0/portes_obertes_web/img l'ideari del centre:
1.html

7 http://ceiplestelada.org/CAD/CAD.html 2.3.8. Atenció a la inclusió

8 http://ceiplestelada.org/comunicacio/comunicaci 2.3.9. Participativa
o2.html

http://ceiplestelada.org/reunions_escola/reunion Reunions que es fan a

s_escola.html l’escola

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre Delegats d’aula (Famílies)
adsheets/d/1HYjwy5xqT5tebSp2rleHRUJ2A29ef 2.3.10. Gestió democràtica
Q7RapKANyBDxTg/edit#gid=0

Comptes_clars

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Documents preceptius
ument/d/1u4rbhg8k0KGCZCVxATAGH1tLlfuPF
aHGeT_1wUjzAcY/edit

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre Contractes
adsheet/ccc?key=0Ap2EsRQU0sytdE9XMWJB Graella atenció diversitat
SkoyVEtYZEV2SGNKcGNOT1E&usp=drive_we
b#gid=0
https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre
adsheets/d/1CQ9_P7YnI6GKejxdpsgIrxleYYr5S
MDcSr7Tt1Zr7R0/edit#gid=0

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/file/ Càlcul d’hores atenció
d/0B52EsRQU0sytMFRrWkk1WnpaVUE/edit diversitat

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/file/
d/0B52EsRQU0syta3RLc3hwMmR0VlE/edit

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 22/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/file/ Pla d’estalvi - esquema
d/0B52EsRQU0syteVhYUjRwZlNYb2M/edit

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc
ument/d/18HqLWkNLbye2lKvK6fGsaZGaZB4Kq Informe CB escola
LOz20ClRN1u0-8/edit

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre Matrícula de l’escola
adsheet/ccc?key=0Ap2EsRQU0sytdGFHbE5TS
Dc5aUp6b1dIY0JUS0pEV3c&usp=sharing#gid=
0

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/file/ SEP
d/0B52EsRQU0sytLVd1RjBtQ3lDNGs/edit

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Informació General per a
ument/d/1kfnbAE2RFqdsmeOvlCE0L5z50ooTtE les Famílies
5eYHIrwvobEkI/edit

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/file/ Sortides curs
d/0B52EsRQU0sytZXcxQko1M19uQmc/edit

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre PGA
adsheets/d/1PTbtA-KBGMv-jgwVoXvpXxV4-y1
BekPyWmk-880Jg1Y/edit#gid=0

http://ceiplestelada.org/ORGANITZACIO_CENT Organigrama
RE.html

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Pla d’Acció Tutorial(PAT)
ument/d/1b8d4r4fQkswoeN3THwTbBeWvgdv1
UjPfCxcv2O2gbE4/edit

9 https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Carta de compromís
ument/d/1s1Lm7mSQ0Kfv22Hu6f6YG2FZcl02
W24QYo39gL0cVrY/edit

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Calendari reunions nivell
ument/d/1MyuyyDUqBrSpTDxIFvJb7CTIuBPiZk inici curs
RXwLIDuZudnDA/edit

10 https://342ecf42f58be220606c9c9223e51a4bf9a Web de l’AMPA

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 23/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

aa2cd.googledrive.com/host/0Bw1SzhiEhd0adkt
BLTRBSUx3NWs/index.htm

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre Delegats/des de curs
adsheets/d/1HYjwy5xqT5tebSp2rleHRUJ2A29ef
Q7RapKANyBDxTg/edit#gid=0

http://ampaescolaestelada.blogspot.com.es/p/ex Extraescolars que fa

traescolars.html l’AMPA

http://www.canovesisamalus.cat/ Web de l’Ajuntament

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Carta de compromís
ument/d/1s1Lm7mSQ0Kfv22Hu6f6YG2FZcl02
W24QYo39gL0cVrY/edit

https://drive.google.com/a/ceiplestelada.org/fold Carpeta amb informació de

erview?id=0B52EsRQU0syteU9OYVZneE5oSW cada nivell per a les

c&usp=sharing Famílies.

11 https://drive.google.com/a/ceiplestelada.org/fold Carpeta amb informació de

erview?id=0B52EsRQU0syteU9OYVZneE5oSW cada nivell per a les

c&usp=sharing Famílies.

12 Posar link a document Pla d’Avaluació Anual Pla d’avaluació anual

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre Sistema d’indicadors de
adsheets/d/1xoPbUzK--r1KFJcZbhusQ0i8dDUU centre.
0cnnnnVXgJ3lpxE/edit#gid=0

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre Processos que es
adsheets/d/1EfxQLb4tmGSsr5YbU14tlLGK7Eou desenvolupen a l’escola
E_H8y9IJZ0xy_II/edit#gid=0

Informe d’avaluació actual Infome d’avaluació anual

índex M​ emòria anual Memòria anual

Projecte Lingüístic Projecte Lingüístic

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 24/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

13 http://ceiplestelada.org/CAD/CAD.html Atenció a la diversitat

pla d’acollida d’alumnes i famílies nouvinguts Pla d’acolida d’alumnes i
famílies nouvinguts.
https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc
ument/d/1Iwv6YBg_8RWL8fiLp5VkBxqr3vuYJS Pla acollida de mestres
h3V9ghoxl21FY/edit

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Pla d’acció Tutorial
ument/d/1b8d4r4fQkswoeN3THwTbBeWvgdv1
UjPfCxcv2O2gbE4/edit

http://ceiplestelada.org/funcionament_reunions/f

uncionament_cicles.html Funcionament cicles

https://www.google.com/calendar/embed?src=e Calendari de festes
[email protected]&ctz=Europe/Ma
drid

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre
adsheet/ccc?key=0Ap2EsRQU0sytdGpaY2ZUT Sortides
1pDZko2UzRhR1VQMXNEYWc#gid=0

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Colònies
ument/d/1Gx5Kp-mQB-dWPlFKdH-d-6pp7P0m
Kwz00S62RbyYgeU/edit

14 http://ceiplestelada.org/pla_tac/ Informàtica i aúdiovisuals

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/doc Activitats Bibliobús
ument/d/1xvXyyjf3_T07GXJCPvVpzTHFuX67Jk
QSNDvSiNHt4ZU/edit#

15 http://ampaescolaestelada.blogspot.com.es/p/m Menjador escolar
emjador.html

https://342ecf42f58be220606c9c9223e51a4bf9a Web AMPA
aa2cd.googledrive.com/host/0Bw1SzhiEhd0adkt
BLTRBSUx3NWs/index.htm

https://drive.google.com/a/ceiplestelada.org/fold Venda llibres escolars
erview?id=0B52EsRQU0sytTGdrRE9mWmdfcX

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 25/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

c&usp=sharing

http://ampaescolaestelada.blogspot.com.es/p/ex Web AMPA
traescolars.html

http://ampaescolaestelada.blogspot.com.es/p/ac Activitats extraescolars
ollida.html

16 https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/spre Documents preceptius
adsheet/ccc?key=0Ap2EsRQU0sytdE9XMWJB escola.
SkoyVEtYZEV2SGNKcGNOT1E&usp=drive_we
b#gid=0

http://ceiplestelada.org/reunions_escola/reunion Organigrama de reunions

s_escola.html de l’escola

https://docs.google.com/a/ceiplestelada.org/file/ NOFC
d/0B52EsRQU0sytQmlHal9RSHZoSHM/edit?pli
=1

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 26/27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola L’Estelada

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aprovat: maig-2019

Resolució

Resolució ​del d​ irector​d​ el c​entre ​educatiu​Escola l’Estelada​, ​de C​ ànoves i
Samalús​, ​per l​a ​qual ​aprova e​l ​Projecte ​Educatiu d​ e C​ entre.​

Com a director​/a​ del centre JOSEP PAINOUS ESCOFET, de l’escola l’Estelada
de Cànoves i Samalús i en aplicació de les competències que estableix l'article
132 de la Llei orgànica 2​/​2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i
d'acord amb el parer ​del Consell Escolar s​egons consta a l'acta de la sessió de
data maig de 2019

RESOLC​:

1. Aprovar les modificacions introduïdes al Projecte Educatiu de Centre.

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a
tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de
l'Administració educativa.

EI​d​irector

Josep Painous Escofet

Última revisió: maig-2019 (manca vist-i-plau per CE) 27/27


Click to View FlipBook Version