The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

023 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 MASALAH PEMBELAJARAN ASAS 3M TAHUN 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ctfirusahsaibudan, 2019-01-07 23:37:27

023 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 MASALAH PEMBELAJARAN ASAS 3M TAHUN 3

023 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 MASALAH PEMBELAJARAN ASAS 3M TAHUN 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS

(MASALAH PEMBELAJARAN)

Asas 3M

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara.......................................................................................................................................................... vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................................................... ix
Definisi Kurikulum Kebangsaan .............................................................................................................................. 1
Kata Pengantar......................................................................................................................................................... 2
Pendahuluan............................................................................................................................................................ 2
Matlamat................................................................................................................................................................... 4
Objektif...................................................................................................................................................................... 5
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah.................................................................................................. 6
Fokus ....................................................................................................................................................................... 7
Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 8
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 13
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................................... 13
Rancangan Pendidikan Individu............................................................................................................................... 16
Elemen Merentas Kurikulum ....................................................................................................................................
Pentaksiran Sekolah................................................................................................................................................. 20
23
Organisasi Kandungan............................................................................................................................................

Komponen Bahasa Melayu......................................................................................................................................

Kemahiran Mendengar ................................................................................................................................ 25
Kemahiran Membaca................................................................................................................................... 27
Kemahiran Menulis...................................................................................................................................... 29
Kemahiran Komunikasi................................................................................................................................ 33
Komponen Bahasa Inggeris..................................................................................................................................... 36
Listening and Speaking ................................................................................................................................ 38
Reading ........................................................................................................................................................ 40
Writing .......................................................................................................................................................... 43
Komponen Matematik............................................................................................................................................... 47
Nombor Bulat ............................................................................................................................................... 49
Operasi Tambah .......................................................................................................................................... 54
Operasi Tolak .............................................................................................................................................. 56
Wang............................................................................................................................................................ 58
Masa Dan Waktu.......................................................................................................................................... 62
Panel Penggubal...................................................................................................................................................... 65
Penghargaan............................................................................................................................................................ 67

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan

untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix

PENDAHULUAN KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya
(Masalah Pembelajaran) digubal selaras dengan Falsafah pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan
pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan
sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Asas 3M bersifat
holistik, selaras dengan yang dihasratkan dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran
di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013, 8.(1)(c) yang menyatakan
bahawa seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada
kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, masa yang
diperuntukkan bagi setiap aktiviti, susunan aktiviti dan bahan
bantu mengajar. Pengubahsuaian yang dibuat hendaklah
mengikut Kurikulum Pendidikan Khas.

1

MATLAMAT KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas 3. Mendengar, memahami dan memberikan respons
(Masalah Pembelajaran) Asas 3M bermatlamat untuk berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan
menyediakan murid pendidikan khas dengan ilmu pengetahuan betul.
dan asas kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira) melalui
proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel. Ini 4. Bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan
bersesuaian dengan Murid Berkeperluan Khas (MBK) yang terdiri tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi dengan
daripada pelbagai tahap keupayaan dan keperluan. betul secara bertatasusila.

OBJEKTIF 5. Bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula
perkara yang didengar, dibaca dan ditonton menggunakan
Dalam mempelajari KSSR Pendidikan Khas (Masalah sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Pembelajaran) Asas 3M Tahun Tiga, penekanan diberi agar MBK
berupaya; 6. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
Komponen Bahasa Melayu
1. Mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah 7. Menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.
bunyi persekitaran dengan teliti dan betul.
2. Mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu 8. Membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.
abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
9. Membaca dan memahami perkataan, frasa serta ayat
daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

10. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2

11. Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3
kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.
5. Menggunakan kemahiran berbahasa didalam kehidupan
12. Melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. harian.
13. Menulis secara mekanis dengan betul dan kemas.
15. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan Komponen Matematik
1. Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran
betul.
14. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu matematik dalam pelbagai konteks.
2. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran, proses dan nilai
perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.
15. Menghasilkan penulisan kreatif dengan betul. dalam matematik secara langsung.
16. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, 3. Menggunakan simbol dan istilah dalam matematik dengan

pembacaan dan penulisan. betul.
17. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, 4. Menggunakan pelbagai peralatan matematik untuk

semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti membina kefahaman, konsep dan mengaplikasi ilmu
berbahasa. matematik dalam kehidupan seharian.
5. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea
Komponen Bahasa Inggeris matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain
1. Mendengar, mengulang dan memahami bahasa dan dengan kehidupan harian.

pertuturan yang mudah.
2. Bertutur dan memberikan respon secara jelas mengikut

situasi.
3. Membaca dan memahami mesej yang ringkas.
4. Menulis maklumat menggunakan bahasa yang mudah.

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina berasaskan
enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kesepaduan ini bertujuan bagi membangunkan modal insan yang
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kurikulum Asas 3M digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka
KSSR.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Rajah 1: Kerangka KSSR
4

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

FOKUS

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Asas 3M Tahun dan memahami mesej yang ringkas.
Tiga memberi penekanan kepada tiga komponen iaitu: (iii) Menulis maklumat menggunakan bahasa yang

1. Komponen Bahasa Melayu mudah.
(iv) Menggunakan kemahiran berbahasa di dalam
Merangkumi kemahiran:
kehidupan harian.
(i) Mendengar dan memberi respon kepada pelbagai
Komponen Matematik
sumber. 3. Merangkumi kemahiran:
(i) Mengenal dan membentuk pemahaman konsep
(ii) Bertutur dengan sebutan yang betul dan
nombor.
bertatasusila. (ii) Mengaplikasi kemahiran operasi tambah dan tolak.
(iii) Membentuk pemahaman dan mengaplikasi
(iii) Membaca dan memahami isi bacaan yang sesuai
kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.
mengikut perkembangan dan kebolehan murid. (iv) Menggunakan idea, simbol dan istilah matematik

(iv) Menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. yang betul dalam kehidupan seharian.
(v) Menggunakan pengetahuan dalam matematik bagi
(v) Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui
menyelesaikan masalah.
perbualan, permainan dan penulisan untuk

menjalin dan mengeratkan hubungan.

2. Komponen Bahasa Inggeris
Merangkumi kemahiran:
(i) Mendengar, mengulang dan memahami bahasa
pertuturan yang mudah.
(ii) Bertutur dan memberikan respon secara jelas
mengikut situasi.

5

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus inovatif; mampu untuk menangani masalah
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang kompleks dan membuat keputusan
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 yang beretika. Mereka berfikir tentang
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri pembelajaran dan diri mereka sebagai
yang dinyatakan dalam profil murid seperti pada Jadual 1 supaya pelajar. Mereka menjana soalan dan
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan
Kandungan(SK) dan Standard Pembelajaran(SP) dalam tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka
kurikulum Asas 3M menyumbang kepada pemerolehan berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. bidang pembelajaran yang baru

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Mereka mengalas tanggungjawab bersama
Jadual 1: Profil Murid PENERANGAN serta menghormati dan menghargai
PROFIL MURID sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli
pasukan. Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
pasukan yang lebih baik.

Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi Mereka membangunkan rasa ingin tahu
kesukaran, mengatasi cabaran dengan semula jadi untuk meneroka strategi dan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan Bersifat Ingin idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
empati. Tahu yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan berdikari dalam pembelajaran. Mereka
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin menikmati pengalaman pembelajaran
dan kreatif secara lisan dan bertulis, sepanjang hayat secara berterusan.
menggunakan pelbagai media dan
teknologi.

6

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
adil dan menghormati maruah individu, kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
kumpulan dan komuniti. Mereka dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran
bertanggungjawab atas tindakan, akibat berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
tindakan serta keputusan mereka. KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti
Jadual 2.
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan Jadual 2: Tahap Pemikiran Dalam KBAT
Penyayang/ seimbang merentasi pelbagai disiplin
Prihatin pengetahuan. Mereka meneroka TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
Patriotik pengetahuan dengan cekap dan berkesan Mengaplikasi
dalam konteks isu tempatan dan global. Menganalisis Menggunakan pengetahuan,
Mereka memahami isu-isu etika / undang- kemahiran, dan nilai dalam situasi
undang berkaitan maklumat yang diperoleh. Menilai berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara.
Mereka menunjukkan empati, belas kasihan Mencipta
dan rasa hormat terhadap keperluan dan Mencerakinkan maklumat kepada
perasaan orang lain. Mereka komited untuk bahagian kecil untuk memahami
berkhidmat kepada masyarakat dan dengan lebih mendalam serta
memastikan kelestarian alam sekitar. hubung kait antara bahagian
berkenaan.
Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap negara Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.

Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif.

7

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menggalakkan murid berfikir.
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang dirancang
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai perlu memberi penekanan kepada pembelajaran berpusatkan
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat murid dan PdP berasaskan aktiviti. Murid dilibatkan secara aktif
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti dalam PdP yang menyepadukan pemerolehan pengetahuan,
yang munasabah. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap dan nilai murni.
Kemahiran berfikir kreatif adalahkemampuan untuk Perancangan, matlamat pendidikan dan strategi PdP ini perlu
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai didokumenkan dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI).
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman. Bagi meningkatkan minat dan keseronokan belajar, guru boleh
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat mempelbagaikan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. berasaskan inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual,
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan pembelajaran masteri, analisis tugasan, belajar melalui bermain,
berfokus untuk menyelesaikan masalah. pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan
kolaborasi dan multi sensori.
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang
mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat

8

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara Pembelajaran Kontekstual
inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
ditemui oleh murid sendiri. dengan kehidupan harian murid. Dalam melaksanakan
pendekatan pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang
Dalam strategi PdP inkuiri, murid menyoal dan mengemukakan diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya
pendapat berlandaskan hasil penerokaan. Guru boleh bertindak belajar secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati
sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi memandu kerelevanan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian.
murid ke arah inkuiri. Perbincangan boleh dijalankan sebelum,
semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Pembelajaran Masteri
Pendekatan Masteri memastikan semua murid menguasai
Konstruktivisme standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke
Konstruktivisme membolehkan murid belajar sesuatu dengan cara standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang
membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi
mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah: peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar
 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu
 Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri. dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri,
 Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang telah
mencapai aras masteri.
asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea
mereka. Analisis Tugasan
 Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan Pendekatan Analisis Tugasan melibatkan proses pembahagian
pengalaman serta membuat refleksi. kemahiran kepada beberapa komponen atau langkah mudah
untuk dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid. Strategi ini
membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar,

9

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian penyiasatan ini, murid dapat mempelajari kandungan, maklumat
murid. Pendekatan Analisis Tugasan dilaksana melalui langkah dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan
seperti berikut: tentang persoalan atau masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP
 Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasratkan dan
mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri.
mengikut tahap keupayaan.
 Menghuraikan secara ringkas kemahiran dipilih. Belajar Melalui Bermain
 Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam
proses PdP bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini
kecil. berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika
 Buat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan,
penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman,
keupayaan dan kebolehan murid. dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh
 Guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin
tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta
kemahiran yang dikuasai murid. kemahiran mengendalikan emosi.
 Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu
Ciri-ciri Belajar Melalui Bermain (BMB) adalah seperti berikut:
sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak  Aktiviti yang menyeronokkan.
diajar.  Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran.
 Permainan bebas dan terancang.
Pembelajaran Berasaskan Projek  Keanjalan masa.
Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan proses PdP yang  Percubaan idea sendiri.
berasaskan inkuiri. Strategi ini memerlukan murid untuk memberi  Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatia
tumpuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks,
menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan
secara bekerjasama dalam suatu tempoh waktu. Projek yang
dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi
murid dalam persekitaran sebenar. Semasa menjalankan proses

10

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

Pendekatan Bertema  Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar
Pendekatan Bertema (PB) digunakan dalam proses PdP murid. dapat membantu murid mendapat kemahiran penyelesaian
Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan masalah.
persekitaran murid.
Pendekatan PB melibatkan:  Sumber yang mudah didapati.
 Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang  Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran

pembelajaran. dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid.
 Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid,
Pembelajaran Pengalamian
situasi tertentu atau peristiwa semasa. Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan
 Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK.
Pendekatan ini meningkatkan keupayaan kendiri individu di mana
pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan murid diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri.
sistematik. Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan:
 Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran  Menentukan suasana yang positif untuk proses
 Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar
dan umum kepada yang lebih khusus. pembelajaran.
 Menjelaskan peranan murid dalam tugasan.
Pemilihan tema pula perlu mengambil kira:  Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan
Kesesuaian dengan kehidupan murid.
 Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid- mudah diperoleh.
 Menyusun sumber untuk proses pembelajaran.
murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca,  Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam
menulis, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.
pembelajaran.
 Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa

menguasai dan mengongkong mereka.

11

Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah: KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3
 Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu
Pembelajaran Luar Bilik Darjah
dan/atau kumpulan. Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk
 Guru merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan murid:

kesediaan murid.  Memperoleh pengalaman sebenar.
 Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang  Meningkatkan kecergasan dan perkembangan fizikal.
 Bersosialisasi dan berkomunikasi.
akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai  Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan.
apa yang diharapkan daripada murid.  Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran.
 Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang  Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang.
memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan
peneguhan dengan pengalaman lalu. Antara aktiviti di luar bilik darjah termasuk lawatan,
 Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda,
dan guru memberi maklumat tentang apa yang dilakukan berenang dan aktiviti menjual beli.
atau dipelajari.
 Guru memberikan bantuan, latihan dan peneguhan
dengan mengaitkan pembelajaran yang baru dalam
kehidupan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan
komuniti.

12

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU keupayaan murid samada dalam akademik mahu pun kemahiran
vokasional.
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 telah
menjelaskan bahawa RPI adalah rekod yang melaporkan butiran ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
rancangan pendidikan berasaskan kepada potensi individu MBK.
Guru perlu mengenal pasti keupayaan dan kelemahan murid Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
melalui ujian diagnostik secara lisan, penulisan dan pemerhatian. diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain
Perbincangan bersama pihak ibu bapa, penjaga dan juga pakar yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini
khusus seperti psikologis, audiologis, terapis pertuturan, terapis diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan
modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
cara kerja dan sebagainya juga perlu diadakan bagi membantu semasa dan masa hadapan. Elemen di dalam EMK adalah seperti
guru merancang aktiviti intervensi dan (re)habilitasi yang mampu berikut:
meningkatkan kesediaan murid untuk belajar dengan lebih baik.
1. Bahasa
Kerjasama dan kolaboratif antara ibu bapa dan kumpulan  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
multidisiplinari yang dianggotai oleh pakar seperti audiologis, dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
psikologis dan sebagainya amat penting dalam menentukan  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
aktiviti intervensi dan (re)habilitasi yang bersesuaian berdasarkan struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
kepada masalah ketidakupayaan yang dimiliki murid. Aktiviti diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
intervensi seperti latihan pertuturan, kawalan emosi dan tingkah dan berkomunikasi secara berkesan.
laku boleh membantu murid meningkatkan tumpuan, minat dan
memberi perhatian kepada pembelajaran di dalam bilik darjah.
Pada masa yang sama RPI membantu guru mengenal pasti
strategi PdP yang bersesuaian yang dapat meningkatkan potensi

13

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

2. KelestarianAlam Sekitar  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam merangkumi empat perkara iaitu:
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
pelajaran. konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi).
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai manipulatif tertentu).
alam. o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan).
3. Nilai Murni o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan 5. Patriotisme
mengamalkannya.  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
kehidupan harian. mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
sebagai rakyat Malaysia.
4. Sains Dan Teknologi
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat 6. Kreativiti Dan Inovasi
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
kalangan murid. mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih gabungan idea yang ada.
cekap dan berkesan.

14

 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
memastikan pembangunan modal insan yang mampu menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
menghadapi cabaran abad 21.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
PdP. lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata
pelajaran.
7. Keusahawanan
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk 9. Kelestarian Global
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid
budaya dalam kalangan murid. berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui persekitaran dalam kehidupan harian dengan
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
 Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid peringkat tempatan, negara dan global.
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
kemahiran asas TMK yang dipelajari. dalam mata pelajaran yang berkaitan.

15

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

10. Pendidikan Kewangan dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang
menguruskan hal ehwal kewangan secara diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa
bertanggungjawab. dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam peningkatan perkembangan pembelajaran murid.
PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.
tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item,
pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan, murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).
berkesan dan bermakna.

PENTAKSIRAN SEKOLAH Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang (i) Pelbagai bentuk.
(ii) Adil kepada semua murid.

16

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

(iii) Mengambilkira pelbagai aras kognitif.  Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh
(iv) Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
pengamalan nilai murni.
pembelajaran.
(v) Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah  Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
dengan PdP.
dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka
fahami.  Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid.
Pentaksiran Sekolah (PS) merupakan antara satu komponen
utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan  Merujuk Standard Prestasi yang dibina berdasarkan
pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran Standard Kurikulum.
guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang
telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan PS boleh dilaksanakan secara:
oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan  Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan
perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran,
pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga proses PdP.
pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan  Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
pihak sekolah dalam usaha membentuk insan yang harmonis dan
seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut pembelajaran, semester atau tahun.
komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas di pihak guru dan
sekolah untuk memperkembangkan potensi MBK ke tahap Standard Prestasi Asas 3M
tertinggi mengikut keupayaan masing-masing. PS mempunyai ciri- diguna untuk melihat kemajuan dan perkembangan murid dalam
ciri berikut: pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Standard Prestasi
(Spi) merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh
mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai
apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi
yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan

17

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Perkembangan profesional dengan rakan sejawat. Pentaksiran yang dibuat
murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan seharusnya mengintegrasikan kandungan, kemahiran dan nilai
pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil untuk melihat sejauh mana murid menguasai Standard
dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan Kandungan tertentu secara holistik. Jadual 3 - 5 menyenaraikan
keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa maksud dan tafsiran umum tentang setiap tahap penguasaan bagi
dibandingkan dengan orang lain. mata pelajaran Asas 3M.

Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang Jadual 3: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Komponen
lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat Bahasa Melayu
yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab
mengenali, memahami, menghargai, serta mengiktiraf murid TAHAP TAFSIRAN UMUM
sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi PENGUASAAN
untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa.
Murid mempamerkan tahap pengetahuan
Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Pembelajaran boleh bahasa dan kecekapan berbahasa yang
dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai skala 1 sangat lemah, sangat terhad dan
rujukan guru bagi menentukan tahap penguasaan MBK bagi memerlukan banyak bimbingan, panduan,
Standard Kandungan yang ditetapkan. dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Standard Prestasi menunjukkan enam Tahap Penguasaan (TP) Murid mempamerkan tahap pengetahuan
yang merujuk kepada aras penguasaan yang disusun secara bahasa dan kecekapan berbahasa yang
hieraki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Guru boleh membuat 2 lemah, terhad dan memerlukan sedikit
pertimbangan profesional untuk menentukan tahap penguasaan bimbingan, panduan, dan latihan dalam
murid berdasarkan pengalaman bersama murid dan perbincangan kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap

pengetahuan bahasa dan kecekapan

3 berbahasa yang sederhana dan berupaya
mengungkapkan idea serta menguasai

kemahiran berfikir yang asas tanpa

bimbingan dalam kemahiran bahasa.

18

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

Murid berupaya mempamerkan tahap Jadual 4 : Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Komponen
pengetahuan bahasa dan kecekapan

berbahasa yang baik, dapat Bahasa Inggeris

mengaplikasikan pengetahuan bahasa PERFORMANCE
LEVEL
4 dengan berkesan, berupaya GENERIC DESCRIPTOR
mengungkapkan idea, menguasai

kemahiran berfikir yang kritis, dan 1 Pupils show very limited command of the
language and require a lot of guidance to
mengamalkan pembelajaran kendiri perform basic language tasks.

secara minimum dalam kemahiran

bahasa. 2 Pupils show limited command of the
language and require guidance to perform
Murid berupaya mempamerkan tahap basic language tasks.
pengetahuan bahasa dan kecekapan

berbahasa yang tinggi, berupaya Pupils show satisfactory command of the
3 language. They have ability to use language
mengungkapkan idea dengan jelas dan
adequately but require guidance for some
5 terperinci, berkomunikasi secara efektif, challenging language tasks.
mengaplikasikan pengetahuan bahasa
Pupils show good command of the
yang lebih kompleks, menguasai 4 language. They have ability to use language

kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, fairly indenpendently but require guidance for
more complex language tasks.
serta mengamalkan pembelajaran secara

kendiri dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap Pupils show very good command of the
pengetahuan bahasa dan kecekapan 5 language. They have the ability to use
berbahasa yang cemerlang dan konsisten,
berupaya mengungkapkan idea dengan language almost independently. They are
jelas, terperinci dan tersusun, menguasai able to perform challenging and complex
6 kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan language tasks with minimal guidance.
inovatif, berkomunikasi secara efektif dan
penuh keyakinan, mengamalkan Pupils show excellent command of the
pembelajaran secara kendiri serta menjadi 6 language. They have the ability to use
model teladan kepada murid yang lain
dalam kemahiran bahasa. language indenpendently. They are able to
perform challenging and complex language
task.

19

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

Jadual 5: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Komponen ORGANISASI KANDUNGAN
Matematik
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Asas 3M Tahun
TAHAP TAFSIRAN Tiga diorganisasi mengikut tiga komponen iaitu:
PENGUASAAN 1. Komponen Bahasa Melayu

Murid tahu perkara asas berkaitan matematik Komponen ini mengandungi kemahiran berikut:
1 atau boleh memberi respons pada sebarang (i) Kemahiran Mendengar
(ii) Kemahiran Bertutur
perkara asas berkaitan matematik. (iii) Kemahiran Membaca
(iv) Kemahiran Menulis
Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari (v) Kemahiran Berkomunikasi
2 dalam matematik atau boleh memberi respons
2. Komponen Bahasa Inggeris
pada perkara yang dipelajari dalam matematik. Komponen ini mengandungi kemahiran berikut:
(i) Listening and Speaking
Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari (ii) Reading
3 dalam matematik dan boleh (iii) Writing

mengaplikasikannya pada situasi sebenar. 3. Komponen Matematik
Komponen ini mengandungi tajuk berikut:
Murid tahu, faham dan boleh mengaplikasikan (i) Konsep Nombor
(ii) Nombor Bulat
4 perkara yang dipelajari dalam matematik (iii) Operasi Tambah
dengan beradab iaitu dengan mengikut cara (iv) Operasi Tolak

yang betul.

Murid boleh menguasai dan mengaplikasi

5 pengetahuan dan kemahiran dalam matematik
pada situasi baharu dengan mengikut cara

yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menguasai dan mengaplikasi

pengetahuan dan kemahiran dalam matematik

6 dalam situasi baharu dengan mengikut cara
yang betul, kreatif dan boleh berbicara

mengenainya dengan menggunakan ayat yang

sesuai serta boleh dicontohi

20

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

Jadual 6: Organisasi DSKP

(v) Wang STANDARD STANDARD STANDARD
(vi) Masa dan Waktu KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Bagi MBK yang tidak mampu mengikuti standard yang telah Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
ditetapkan dalam DSKP, guru perlu menyesuaikannya mengikut tentang perkara yang kriteria atau indikator umum yang
kebolehan dan keperluan MBK berkenaan. Ini tertakluk kepada murid patut ketahui kualiti pembelajaran menunjukkan tahap-
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013. dan boleh lakukan dan pencapaian tahap prestasi yang
dalam suatu tempoh yang boleh diukur perlu murid pamerkan
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengandungi persekolahan bagi setiap standard sebagai tanda
elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadual 6 di bawah merangkumi aspek kandungan. bahawa sesuatu
memberikan tafsiran Standard Kandungan, Standard pengetahuan, perkara itu telah
Pembelajaran dan Standard Prestasi. kemahiran dan nilai. dikuasai murid
(indicator of success)

21

KSSR PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

22

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

KOMPONEN
BAHASA MELAYU

23

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

24

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN

TAHAP
PENGUASAAN

1.1 Mendengar dan Murid boleh: 1 Memberi respons dengan bahasa badan
memberi respons terhadap ayat perintah
dalam pelbagai situasi 1.1.1 Mendengar dan memberi
respons terhadap ayat
perintah

2 Melafaz dan memberi respons terhadap ayat
perintah dengan betul dengan bimbingan
1.1.2 Melafazkan ayat perintah
dalam pelbagai situasi

3 Melafaz dan memberi respons ayat perintah
yang didengar tanpa bimbingan

4 Melafaz dan melaksanakan ayat perintah yang
didengar dengan betul

5 Melafaz dan melaksanakan ayat perintah
dengan betul dan yakin dalam pelbagai situasi

6 Melafaz dan melaksanakan ayat perintah
25 dengan betul dan yakin serta boleh dicontohi

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN

1.2 Mendengar dan TAHAP
bercerita PENGUASAAN

Murid boleh: 1 Memberi respons terhadap cerita yang didengar
berpandukan gambar bersiri dengan bimbingan
1.2.1 Mendengar cerita
berpandukan gambar
bersiri.

2 Menghayati cerita yang didengar berpandukan
gambar bersiri tanpa bimbingan
1.2.2 Menceritakan semula cerita

yang didengar

berpandukan gambar 3 Menceritakan semula cerita yang didengar
bersiri. berpandukan gambar bersiri

1.2.3 Bercerita berpandukan 4 Menceritakan semula cerita yang didengar
gambar bersiri. mengikut urutan berpandukan gambar bersiri

5 Menentukan maklumat yang didengar
berpandukan gambar bersiri

Bercerita dengan bahasa yang betul, kreatif dan
6 boleh dicontohi

26

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN

TAHAP
PENGUASAAN

Murid boleh:

2.1 Membatang suku kata 2.1.1 Membatang satu suku kata 1 Mengenal suku kata tertutup

tertutup dalam tertutup

perkataan

2.1.2 Membatang dua suku kata 2 Mengenal suku kata tertutup dalam perkataan
tertutup

2.1.3 Membatang suku kata 3 Membatang perkataan dua suku kata tertutup
tertutup

2.1.4 Membatang perkataan dua 4 Membatang dan mengenal pasti suku kata
suku kata tertutup dari tertutup dalam perkataan dengan betul
pelbagai sumber

5 Menggabungkan dua suku kata tertutup dari
pelbagai sumber dengan betul

6 Membatang perkataan dua suku kata tertutup
27 dari pelbagai sumber dengan yakin dan tekal

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN

TAHAP
PENGUASAAN

2.2 Membaca ayat secara Murid boleh: 1 Mengajuk bunyi perkataan
mekanis
2.2.1 Membaca perkataan dua
suku kata tertutup

2.2.2 Membaca frasa yang terdiri 2 Mengeja dan membatang perkataan
daripada suku kata tertutup

2.2.3 Membaca ayat tunggal 3 Membaca perkataan
yang mengandungi suku 4 Membaca frasa
kata tertutup

5 Membaca ayat tunggal

6 Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan
intonasi yang betul

28

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

3.0 KEMAHIRAN MENULIS STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN TAFSIRAN
STANDARD
KANDUNGAN

TAHAP
PENGUASAAN

3.1 Menulis suku kata Murid boleh: 1 Menyalin suku kata tertutup
tertutup
3.1.1 Menyalin suku kata
tertutup

3.1.2 Menulis suku kata tertutup 2 Menulis suku kata tertutup

3 Menulis suku kata tertutup dengan betul
4
5 Menulis suku kata tertutup dengan betul dan
6 kemas
29
Menulis suku kata tertutup dengan betul, kemas
dan tekal

Menulis suku kata tertutup dengan yakin dan
boleh dicontohi

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

3.2 Menulis perkataan Murid boleh: 1 Menyalin perkataan suku kata tertutup.
secara mekanis 3.2.1 Menyalin perkataan suku

kata tertutup

3.2.2 Menulis perkataan suku 2 Menulis perkataan suku kata tertutup.
kata tertutup

3 Menulis perkataan suku kata tertutup dengan
betul dan kemas.

4 Mencerakin dan menulis perkataan suku kata
tertutup.

5 Menulis dengan menggabungkan perkataan
suku kata tertutup.

Menulis dengan menggabungkan perkataan
6 suku kata tertutup dengan yakin dan boleh

dicontohi.

30

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

3.3 Menulis frasa Murid boleh: 1 Menyalin frasa
3.3.1 Menyalin frasa yang
2 Menulis frasa dengan bimbingan
mengandungi perkataan
suku kata terbuka dan 3 Menulis frasa tanpa bimbingan
tertutup

3.3.2 Menulis frasa yang
mengandungi perkataan
suku kata terbuka dan
tertutup

4 Menulis dengan menggabungkan perkataan
untuk membentuk frasa

5 Menulis frasa dengan betul dan tekal dari
pelbagai sumber

Menulis frasa dengan betul, tekal dan boleh
6 dicontohi.

31

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN

3.4 Menulis ayat tunggal TAHAP
PENGUASAAN

Murid boleh: 1 Menyalin suku kata tertutup yang terdapat
3.4.1 Menyalin ayat tunggal yang dalam ayat tunggal

mengandungi perkataan 2 Menyalin ayat tunggal yang mengandungi
suku kata tertutup perkataan suku kata tertutup dengan betul

3.4.2 Menulis ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup

3 Menulis ayat tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup dengan betul

Menulis ayat tunggal yang mengandungi
4 perkataan suku kata tertutup dengan betul dan

kemas

5 Menulis ayat tunggal yang mengandungi suku
kata tertutup dengan betul kemas dan tekal

Menulis ayat tunggal yang mengandungi suku
6 kata tertutup dengan kemas, tekal dan boleh

dicontohi

32

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

4.0 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN

TAHAP
PENGUASAAN

4.1 Memerihalkan Murid boleh: 1 Menyatakan maklumat diri rakan dengan
mengenai rakan 4.1.1 Bersoal jawab mengenai bimbingan

rakan tentang: 2 Menyatakan maklumat diri rakan tanpa
(i) Nama bimbingan
(ii) Umur
(iii) Jantina 3 Menceritakan semula maklumat yang diperolehi
(iv) Tempat tinggal tentang rakan dengan bimbingan
(v) Hobi
4 Menceritakan semula maklumat yang diperolehi
4.1.2 Bercerita tentang tentang rakan tanpa bimbingan
maklumat rakan.

5 Bercerita tentang maklumat rakan yang
diperolehi dengan yakin

6 Bercerita tentang maklumat rakan yang
33 diperolehi dengan yakin dan boleh dicontohi.

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

4.2 Memerihalkan Murid boleh: 1 Menyatakan maklumat jiran dengan bimbingan
mengenai jiran 4.2.1 Bersoal jawab mengenai

jiran tentang: 2 Menyatakan maklumat jiran tanpa bimbingan
(i) Nama Menceritakan semula maklumat yang diperolehi
(ii) Pekerjaan
(iii) Ahli keluarga 3 tentang jiran dengan bimbingan.

4.1.2 Bercerita tentang
maklumat jiran

4 Menceritakan semula maklumat yang diperolehi
tentang jiran tanpa bimbingan.

5 Bercerita tentang maklumat jiran yang
diperolehi dengan yakin.

6 Bercerita tentang maklumat jiran yang
diperolehi dengan yakin dan boleh dicontohi.

34

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

35

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

KOMPONEN
BAHASA INGGERIS

36

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

37

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

1.0 LISTENING AND SPEAKING

PERFORMANCE STANDARD

CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD

1.1 Listen to and respond Pupils can: PERFORMANCE PERFORMANCE LEVEL
appropriately for a LEVEL
variety of purposes Can listen to and respond to directions with a lot
1 of guidance.
Can listen to and respond to directions with
1.1.1 Listen to and show 2 some guidance.
understanding of directions in 3 Can listen to, respond and demonstrate
simple phrases in a variety of 4 understanding appropriately for a variety of
context: 5 purposes with minimal guidance.
(i) from the class to the toilet Can listen to, respond and demonstrate
(ii) from the class to the understanding appropriately for a variety of
canteen purposes with some confidence.
(iii) from the class to the book Can listen to, respond and demonstrate
shop understanding appropriately for a variety of
purposes with a lot of confidence.
6 Can listen to, respond and demonstrate
understanding appropriately for a variety of
purposes correctly and confidently.

38

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

PERFORMANCE STANDARD

CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD

1.2 Listen and pronounce Pupils can: PERFORMANCE PERFORMANCE LEVEL
words with correct LEVEL
stress, rhythm and 1.2.1 Listen to and pronounce 1 Can listen to and respond to sentences with a
intonation simple sentences 2 lot of guidance.
3 Can listen to and pronounce sentences and sing
1.2.2 Listen to and sing: songs with some guidance.
(i) nursery rhymes 4 Can listen to and pronounce sentences and sing
(ii) songs songs with correct stress, rhythm and intonation
5 with minimal guidance.
Can listen to and pronounce sentences and sing
6 songs with correct stress, rhythm and intonation
with some confidence.
Can listen to and pronounce sentences, and
sing songs with correct stress, rhythm and
intonation with a lot of confidence.
Can listen to and pronounce sentences and sing
songs with correct stress, rhythm and intonation
confidently and creatively.

39

KSSM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN) ASAS 3M TAHUN 3

PERFORMANCE STANDARD

CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD

1.3 Participate in daily Pupils can: PERFORMANCE PERFORMANCE LEVEL
conversations LEVEL
1.3.1 Listen and participate 1 Can listen to and respond to daily conversations
appropriately in daily 2 with a lot of guidance.
conversation in a variety of 3 Can listen to and respond to daily conversations
contexts: with some guidance.
(i) exchange greetings 4 Can listen to and respond using appropriate words
(ii) express social expression 5 with minimal guidance.
(iii) introduce family members
and friends 6 Can listen to and respond using simple sentences
(iv) follow simple directions to with some confidence.
places in the school Can listen to and take part in daily conversations in
a variety of situations with a lot of confidence.

Can listen to, respond and take part in daily
conversations in a variety of situations confidently
and creatively.

40


Click to View FlipBook Version