The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by syazriza, 2019-12-13 01:49:30

Bengkel MPSAS: Analisa Penyata Kewangan

Sesi 3 -Penyata Prestasi Kewangan

BENGKEL MPSAS:

(PIAWAIAN PERAKAUNAN SEKTOR AWAM MALAYSIA)

ANALISA PRESTASI KEWANGAN

(17 DISEMBER 2019)

PENYATA PRESTASI KEWANGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

HASIL NOTA 2018 2017 2016
RM RM RM
Urusniaga Bukan Pertukaran 17 257,190,890 248,745,356 236,513,222
Urusniaga Pertukaran 18 31,789,339 31,552,043 32,192,286
Pelbagai Hasil 19 2,611,318 1,484,304 1,190,673
JUMLAH HASIL 291,591,547 281,781,703 269,896,181

PERBELANJAAN 20 52,820,719 53,890,143 46,946,455
PERBELANJAAN MENGURUS 21 133,661,485 142,124,843 196,124,042
Emolumen 22 7,441,226 7,158,973 6,316,911
Perkhidmatan dan bekalan 23 20,544,031 26,530,638 17,395,418
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-perbelanjaan lain 24 62,174,001 61,918,039 2,833,382
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 276,641,462 291,622,636 269,616,208
Projek Pembangunan Majlis
JUMLAH PERBELANJAAN

(KURANGAN)/LEBIHAN BAGI TAHUN

14,950,035 (9,840,933) 279,973

2

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN
BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

1. MAKLUMAT AM
1.1 Kegiatan Utama majlis
Kegiatan Utama Majlis adalah memberi dan meningkatkan perkhidmatan dan
kemudahan prasarana serta perancangan dan pelaksanaan program-program
pentadbiran,ekonomi dan sosial bagi……….

1.2 Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit malaysia (RM) yang
merupakan matawang fungsian dan persembahan Majlis

1.3 Penyata kewangan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018 telah
dibentangkan dan diluluskan dalam Mesyuarat Penuh ………25 April 2019

3

2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN

2.1 Asas Penyediaan Penyata Kewangan

2.1.1 Penyata kewangan disediakan berdasarkan kepada konvensyen
kos sejarah selain yang dinyatakan secara berasingan dan
mematuhi Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia(MPSAS)

2.1.2 Penyata Kewangan ini adalah merupakan Penyata Kewangan
peralihan pertama yang disediakan menggunakan MPSAS kerana
entiti telah memilih pengecualian berhubung dengan
pengiktirafan aset dan liabiliti seperti yang dinyatakan pada nota
2.21.2 kepada Penyata Kewangan .Sebelum ini penyata kewangan
entiti telah disediakan menggunakan piawaian-piawaian
perakaunan yang diluluskan oleh entiti

2.1.3 Penyediaan Penyata Kewangan memerlukan pertimbangan
anggaran dan andaian yg memberi kesan kepada penggunaan
dasar dan amaun bagi aset,liabiliti, hasil dan belanja yg dilaporkan

4

Anggaran dan andaian yg digunakan akan disemak secara
berterusan. Semakan semual hanya memberi kesan kpd tempoh
tersebut atau dlm tempoh kpd anggaran perakunan akan diiktiraf
dlm tempoh anggaran tersebut disemak,jika semakan dan
tempoh masa hadapan sekiranya semakan semula memberi kesan
kpd tempoh semasa ke masa akan datang

Sekiranya pertimbangan ini memberi kesan signifikan kpd amaun
yg diiktiraf dlm penyata kewangan, ia hendaklah didedahkan dlm
nota 2.20 kpd penyata kewangan.

5

2.2 Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran

Hasil dari transaksi Bukan Pertukaran (MPSAS 23) hendaklah
diukur pada nilai saksama pd tarikh perolehan.

2.2.1 Hasil daripada Urusniaga Bukan Pertukaran adalah
seperti berikut

(i) CUKAI TAKSIRAN

* Adalah hasil cukai yg dikenakan ke atas pegangan
harta berkadar yg diletakkan didlm kawasan entiti.

* Ia diiktiraf sbg hasil apabila bil cukai semasa
dikeluarkan iaitu setiap 1 Januari dan 1 julai

6

(ii) SUMBANGAN MEMBANTU KADAR
* Ia adalah hasil cukai tak langsung yg dikenakan ke

atas pegangan harta berkadar bagi agensi kerajaan
dan badan berkanun yg terletak di kawasan entiti.
* Ia diiktiraf sbg hasil semasa bil dikeluarkan iaitu pd
setiap awal tahun.

(iii) LESEN BAYAR PENDAFTARAN DAN PERMIT
* Ia diiktiraf sbg hasil apabila ia dibilkan kpd pelanggan

(iv) DENDA HUKUMAN
* Ia diiktiraf sbg hasil setelah entiti menerima bayaran

krn berdasarkan pengalaman dan ketidakpastian dlm
membuat kutipan ke atas hasil denda dan hukuman

7

(v) GERAN KERAJAAN
* Geran kerajaan yg tidak dikenakan syarat-syarat

prestasi masa depan tertentu seperti Geran
Keseimbangan diambil kira sbg hasil di dlm Penyata
Prestasi Kewangan
* Geran Kerajaan yg dikenakan syarat-syarat prestasi
masa depan tertentu seperti Geran Pembangunan
diiktiraf sbg Akaun Amanah dan dilunaskan sbg hasil
bersamaan dgn amaun bawaan liabiliti yg telah
memenuhi syarat

8

2.3 Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran (MPSAS 9)
* Aliran masuk manafaat ekonomi atau potensi perkhidmatan yg
telah diterima atau belum diterima
* Diukur pd pertimbangan nilai saksama yg diterima atau belum
diterima.

Hasil daripada Urusniaga Pertukaran adalah seperti berikut:
(i) Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan

* Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan ini melibatkan
semua terimaan berkenaan dgn perkhidmatan yg diberi oleh
entiti termasuk perkhidmatan letak kereta, pelan
perancangan, pelan infarstruktur, pelan bangunan,
senggaraan gerai dan pasar, potong rumput dll perkhidmatan.

9

(ii) Perolehan dari Jualan Barang-Barang
* Ia merupakan terimaan drp jualan borang sebut harga dan
tender serta jualan harta benda fizikal (tidak termasuk
pelaburan) dan lain-lain

(iii) Sewaan
* Dikenakan ke atas premis-premis entiti mengikut syarat
perjanjian penyewaan.

10

(iv) Faedah dan Perolehan dari Pelaburan
* Hasil keuntungan drp pelaburan diiktiraf atas dasar
perkadaran masa yg mengambil kira kadar pulangan hasil
efektif atas aset tersebut.
* Kadar pulangan hasil efektif ke atas aset ialah kadar
keuntungan yg diperlukan untuk mendiskaunkan jangkaan
aliran penerimaan tunai masa hadapan sepanjang hayat aset
tersebut utk disamakan dgn amaun bawaan awal aset
tersebut.

(v) Lain-lain terimaan adalah terimaan selain drp Nota 2.3 (i)
hingga (iv) di atas. Ianya diiktiraf selepas perkhidmatan
diberikan.

11

ANALISA PRESTASI KEWANGAN

Hasil dan Belanja

350 Hasil Sebenar
300 Belanja Sebenar
Hasil Bajet
250 Belanja Bajet
200
RM(Juta)
150

100
50

0

2018 2017 2016

Tahun

12

ANALISA MENEGAK

HASIL NOTA 2018 % 2017 % 2016 %
17 (RM) 88.20 (RM) 88.28 (RM) 87.63
Urusniaga Bukan 257,190,890 10.90 248,745,356 236,513,222
Pertukaran 0.90 11.20 11.93
31,789,339 31,552,043 0.52 32,192,286 0.44
Urusniaga Pertukaran 18 2,611,318 19.09
291,591,547 48.32 1,484,304 1,190,673
Pelbagai Hasil 19 2.69 281,781,703 269,896,181
JUMLAH HASIL 52,820,719 7.43
133,661,485
PERBELANJAAN 7,441,226 22.47
PERBELANJAAN MENGURUS
20,544,031
Emolumen 20 53,890,143 18.48 46,946,455 17.41
62,174,001 142,124,843 48.74 196,124,042 72.74
Perkhidmatan dan 21 7,158,973 2.45 6,316,911 2.34
Bekalan 276,641,462 6.45
26,530,638 9.10 17,395,418 1.05
Pemberian dan kenaan 22
bayaran tetap 61,918,039 21.23 2,833,382 13

Perbelanjaan lain 23 291,622,636 269,616,208

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Projek Pembangunan 24
Majlis

JUMLAH PERBELANJAAN

ANALISA MELINTANG

HASIL NOTA 2018 % 2017 % 2016 %
(RM) 8.04 (RM) 4.40 (RM)
Urusniaga Bukan 17 257,190,890 248,745,356 236,513,222
Pertukaran 2.61
31,789,339 31,552,043 32,192,286
Urusniaga Pertukaran 18 2,611,318
291,591,547 1,484,304 1,190,673
Pelbagai Hasil 19 281,781,703 269,896,181
JUMLAH HASIL 52,820,719
133,661,485
PERBELANJAAN 7,441,226
PERBELANJAAN MENGURUS
20,544,031
Emolumen 20 53,890,143 46,946,455
62,174,001 142,124,843 196,124,042
Perkhidmatan dan 21 7,158,973 6,316,911
Bekalan 276,641,462
26,530,638 17,395,418
Pemberian dan kenaan 22
bayaran tetap 61,918,039 2,833,382

Perbelanjaan lain 23 291,622,636 269,616,208

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Projek Pembangunan 24
Majlis

JUMLAH 8.18
PERBELANJAAN

14

ANALISA PRESTASI KEWANGAN

15

ANALISA PRESTASI KEWANGAN

16

ANALISA PRESTASI KEWANGAN

17

Terima Kasih

Mohd Fairuz bin Md Salleh
[email protected]


Click to View FlipBook Version