The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลาพ.ศ.๒๕๕๕

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Admin Sc., 2022-05-06 11:16:45

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลาพ.ศ.๒๕๕๕

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลาพ.ศ.๒๕๕๕

วชิ าขอ้ บงั คบั และระเบียบ

ขอ้ บังคับกระทรวงกลาโหม
วา่ ด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕

หลักเกณฑก์ ารลา

* ใบลาปว่ ย ใบลาคลอดบุตร ใบลาไปชว่ ยเหลอื ภริยาทีค่ ลอดบตุ ร ใบลากจิ ใบลาพกั ผ่อน และ

ใบลาไปฟน้ื ฟฯู จะตอ้ งเสนอใบลา ตอ่ ผบ.ชา ตามลาดบั ช้ัน จนถึง ผบ.ชา ท่มี ีอานาจอนุญาตให้ลา
* กรณีมคี าสง่ั ใหไ้ ปช่วยราชการ หากประสงคจ์ ะลา ป่วย กจิ พกั ผอ่ น หรอื คลอดบุตร ให้ลากบั

ผบ.ชาหนว่ ยทไี่ ปช่วยนั้น การลาอยา่ งอืน่ ให้ลาทหี่ น่วยต้นสงั กัดเดมิ

หลักเกณฑก์ ารลา

* พฤตกิ ารณพ์ เิ ศษ เปน็ เหตใุ หม้ าปฏบิ ตั ิราชการไมไ่ ด้

- ถ้าเกิดขึ้นจรงิ และรบั ฟังได้ ให้ส่งั ใหก้ ารหยุดราชการนน้ั ไม่นบั เป็นวนั ลา
- แตถ่ ้าพจิ ารณาแลว้ เห็นว่า ยงั ไมส่ มควรถือเป็นพฤตกิ ารณ์พเิ ศษ ใหถ้ อื วา่ วนั ท่ี

หยดุ ไปน้นั เป็นวันลากิจ

* ผู้พจิ ารณา หน.นขต.กห. และ ผบ.เหลา่ ทพั
* การนบั วันลา ใหน้ บั ตามปี งป.

หลกั เกณฑ์การลา

* การนับวันลาให้นบั ตามปงี บประมาณ
* การนบั วนั ลาให้นับตอ่ เนอ่ื งกนั โดยใหน้ ับวันหยุดราชการรวมเปน็ วันลาดว้ ย
เว้นวันลาไปช่วยเหลือภรยิ าทค่ี ลอดบุตร ลากิจ และ ลาพักผ่อน ใหน้ ับเฉพาะวนั ทาการ
* การลาป่วย ลากิจ ท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
ใหน้ ับเปน็ การลาครั้งหนึ่ง ถา้ เกนิ อานาจผ้มู ีอานาจระดับใด ให้เสนอตามลาดับช้ันจนถึง
ผบ.ชาผมู้ ีอานาจอนญุ าต

หลกั เกณฑก์ ารลา

เรียกกลบั มาระหวา่ งลา และขอถอนวนั ลา

* ในระหวา่ งลาถา้ ถกู เรยี กตัวกลับ ให้วันลานัน้ ส้นิ สุดลงกอ่ นวัน

เดินทางกลบั และวันปฏิบตั ริ าชการ * หากประสงค์จะยกเลิกวันลา ให้เสนอขอ
ใหเ้ ริ่มนับต้งั แตว่ ันเดินทางกลับ ถอนวันลาต่อ ผบ.ชา ตามลาดบั ชนั้ จนถงึ ผ้มู ี
อานาจอนุญาตใหล้ า และใหถ้ ือวา่ การลาเป็น
อันสน้ิ สดุ ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ

ลาลาปปว่ ว่ ยย

๑. ใน ๑ ปี งป. มสี ิทธลิ าได้ไม่เกิน ๙๐ วัน ยกเวน้

๑.๑ ป่วยเนื่องจากไปราชการในท่กี นั ดาร / ท้องทีท่ ่มี โี รคภยั ชุกชุม/ ประสบอันตราย

จากการปฏิบตั ริ าชการ ลาต่อได้อกี ๙๐ วัน รวมเปน็ ๑๘๐ วนั

๑.๒ ป่วย หรอื ประสบอันตราย เพราะกระทาการตามหน้าทีจ่ ากไอพษิ วตั ถุทเ่ี ป็นพิษ

วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคตดิ ต่อรา้ ยแรง จะลาตอ่ ได้อีก ๑๘๐ วนั รวมเปน็ ๒๗๐ วัน

ลาปว่ ย

๑.๓ ป่วยเนอ่ื งจากประสบอันตราย เพราะกระทาหน้าที่ในอากาศ ใตน้ ้า ใต้ดนิ
รวมทัง้ ขณะขน้ึ ลงหรอื อยูใ่ นอากาศ ลารกั ษาตวั ได้ ๓๖๕ วนั

๑.๔ ป่วยเนอ่ื งจากทาหนา้ ท่พี เิ ศษฝา่ อันตราย ตามทีไ่ ดร้ บั อนุมัติหรอื มอบหมาย
จาก รมว.กห. ลารักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน

๑.๕ ปว่ ยเนือ่ งจากทาหนา้ ทใี่ นการรบ สงคราม ปราบปรามจลาจล กฎอยั การ
ศกึ หรอื ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน ลาได้ ๓๖๕ วัน

* กรณีท่ี ๔ และ ๕ แพทยท์ รี่ กั ษาไมน่ ้อยกว่า ๓ นาย ลงความเห็นวา่ จาเป็นตอ้ ง
ฟื้นฟสู มรรถภาพรา่ งกาย ใหล้ าปว่ ยเพ่ือฟ้ืนฟไู ดอ้ กี ไม่เกนิ ๓๖๕ วัน

ลาป่วย

๒. ลาปว่ ยต้องเสนอใบลาตอ่ ผบ.ชาโดยตรง ถา้ ปว่ ยไม่เกนิ ๒๔ ชม.
จะลาด้วยวาจากไ็ ด้

๓. ลาป่วยลาแทนกนั ได้ ถา้ มีความเหน็ หรือคาแนะนาของแพทย์
ใหแ้ นบด้วย

๔. ผู้ป่วยที่รกั ษาตัวใน รพ.ของทหาร ไมต่ ้องทาใบลาเสนอ ผบ.ชา
๕. ทหารกองประจาการ ลาไปรกั ษาตัวท่ภี ูมิลาเนาซ่งึ ห่างไกล ผบ.ชา
เมอ่ื ครบกาหนดแลว้ ยังไมห่ ายจะลาตอ่ / ลาไปกิจธุระแลว้ ปว่ ยอยู่ท่ีภูมิลาเนา
ใหน้ าใบอนญุ าตลาเสนอตอ่ กรมทหารทีอ่ ยูใ่ กล้ / นายอาเภอท้องที่ อนญุ าต

ลาป่วย

๖. ลาปว่ ยเกินกาหนดท่กี ลา่ วไว้ ให้ ผบ.ชา ปลดออกจากประจาการ

๗. ผู้มีอานาจอนญุ าตใหล้ าป่วย - ผบ.ร้อย. ๗ วนั
- ผบ.หมวด ๓ วนั - ผบ.พนั . ๒๑ วัน
- ผบ.เรือ ๒ ๑๕ วนั - ผบ.พล. ๖๐ วัน
- ผบ.กรม ๔๕ วนั ผบ.เหลา่ ทัพ/หน.นขต.กห. ๑๘๐ วัน
- แม่ทพั ๙๐ วัน
- รมว.กห. ๓๖๕ วัน

๘. ใบลาใชแ้ บบ ๓

ลาคลอดบุตร

๑. ลาได้ ๙๐ วนั โดยได้รบั เงินเดอื น ไม่ต้องมีใบรบั รองแพทย์
๒. สามารถลาในวันคลอด กอ่ น หลงั ได้ เม่อื รวมแล้วตอ้ งไมเ่ กนิ ๙๐ วนั
๓. ลาคลอดคาบเกีย่ วกบั ลาประเภทอน่ื ซง่ึ ยังไม่ครบ ให้การลาประเภทน้ัน สน้ิ สดุ ลงต้งั แต่
วนั ลาคลอด
๔. ผ้มู ีอานาจอนุญาตให้ลาคลอดบุตร คอื ผบ.กรม / ผบ.หมวดเรือ /ผบ. กองบนิ ขึน้ ไป
๕. ใบลาใชแ้ บบ ๔

**ลาชว่ ยเหลือภริยาทค่ี ลอดบตุ ร

*

- ลาไดค้ รัง้ หนึ่งตดิ ตอ่ กัน ไม่เกนิ ๑๕ วันทาการ
- ต้องลาภายใน ๙๐ วนั นับแตภ่ รยิ าคลอดบตุ ร
- เสนอใบอนุญาตลาตามลาดบั ช้นั ถงึ ผบ.พนั ผบ.เรือชนั้ ๑ ผบ.ฝูงบนิ ข้นึ ไปเปน็ ผู้
พิจารณาอนญุ าต ใช้ใบลาแบบ ๕

ลากจิ

๑. ขา้ ราชการทหารมสี ิทธลิ ากจิ ไดป้ ีละไม่เกิน ๔๕ วนั ทาการ
๒. ทหารกองประจาการ ลาได้ไมเ่ กนิ ๒๓ วันทาการ เว้นมเี หตุจาเปน็ สามารถลา
เพมิ่ ได้อีกไมเ่ กิน ๓๐ วนั โดย ผบ.เหลา่ ทพั เปน็ ผูอ้ นญุ าต
๓. ลากจิ เพ่อื เลี้ยงดูบุตรต่อเน่อื งจากลาคลอดสามารถลาได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ
โดยไม่ได้รบั เงินเดอื น

ลากจิ

๕. ข้าราชการทหารลากิจไปต่างประเทศ
- ประเทศท่ีมีเขตตดิ ต่อกับไทย ลาได้ไมเ่ กิน ๔๕ วันทาการ
- ประเทศในทวีปเอเชียไม่ติดต่อ ลาเพมิ่ ไดอ้ ีกไม่เกิน ๕ วนั ทาการ
- ประเทศในทวปี ยโุ รป / อเมรกิ า / แอฟริกา /ออสเตรเลยี /อ่นื ๆ
ลาเพิม่ ไดอ้ กี ไมเ่ กนิ ๑๐ วันทาการ

ลากิจ

๖. การลากิจจะลาแทนกันไม่ได้ ลากจิ ถ้ามเี หตุจาเปน็ ใหห้ ยุดราชการไดท้ ันที
ลาไมเ่ กนิ ๒๔ ชม. ลาดว้ ยวาจาได้

๗. ผลู้ ากจิ ถา้ จาเป็นต้องลาต่อ และอยตู่ ่างจงั หวัด / ตา่ งประเทศ
ใหล้ าทางไปรษณีย์ /อนื่ ๆ ได้ แตท่ หารกองประจาการลาวิธีนี้ได้
ไมเ่ กนิ ๕ วนั ทาการ

๘. การลากจิ ไปต่างประเทศอยูใ่ นอานาจของ รมว.กห.

ลากจิ

๙. กรณีขา้ ราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไมเ่ กนิ ๒๔ ชัว่ โมง เนอื่ งจากไดร้ ับ
คาเชิญจากขา้ ราชการต่างประเทศ ให้หัวหนา้ หนว่ ยชน้ั สญั ญาบตั ร ณ ทีน่ ั้น อนญุ าตให้ลาได้

๑๐. ผู้ทีไ่ ด้รับอนุญาตใหล้ ากิจ เวน้ แต่การลากจิ เพอื่ เลย้ี งดูบุตร ถา้ ผบ.ชา พิจารณาเห็นวา่
ไมส่ มควร จะไมอ่ นุญาตหรือลดจานวนวนั ลาตามใบลาลงได้ แลมีราชการจาเป็น ผบ.ชา
สงั่ เรียกกลับมาได้

ลากจิ

๑๑. ผมู้ ีอานาจให้ลา - ผบ.ร้อย . ๓ วนั ทาการ
- ผบ.หมวด ๑ วนั ทาการ - ผบ.พัน ๑๕ วันทาการ
- ผบ.เรอื ๒ ๗ วนั ทาการ - ผบ.พล. ๔๕ วันทาการ
- ผบ.กรม ๓๐ วนั ทาการ - ผบ.เหลา่ ทัพ /ปล.กห./รมว.กห.
- แมท่ พั ๖๐ วันทาการ
ตามเห็นสมควร
๑๒. ใบลาใชแ้ บบ ๖

ลาลพาักพผักผ่ออ่ นน

๑. ใน ๑ ปี งป. ลาได้ ๑๐ วนั ทาการ โดยไมถ่ ือเปน็ วันลา ยกเว้น

ผทู้ ีไ่ ดร้ บั การบรรจยุ งั ไมถ่ งึ ๖ เดอื น ในปีทไี่ ด้รบั การบรรจุ
- สาหรบั ผู้บรรจคุ ร้ังแรก
- ผู้ทล่ี าออกแลว้ บรรจุใหม่
- ผู้ท่ลี าออกไปเลือกตงั้ แลว้ เข้ามาใหม่ ภายหลัง ๖ เดือน
- ผ้ทู ถี่ กู สงั่ ให้ออก / ไปปฏบิ ตั งิ านใด แล้วบรรจใุ หม่

ลาพักผ่อน

๒. การสะสมวนั ลาพกั ผ่อนสะสมไดไ้ มเ่ กนิ ๒๐ วนั ทาการ เวน้ แต่
ผูร้ บั ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีสะสมไดไ้ มเ่ กิน ๓๐ วัน

๓. ได้รับอนุญาตแลว้ จึงหยุดราชการได้
๔. ผู้มีอานาจอนุญาต คอื ผู้บงั คบั บญั ชาระดับ ผบ.กรม ขึน้ ไป
๕. ใบลาใชแ้ บบ ๗

ลาอปุ สมบท

๑. ลาไดไ้ มเ่ กนิ ๑๒๐ วัน
๒. ผ้ทู เ่ี คยอุปสมบทมาแลว้ จะลาอปุ สมบทอีกไม่ได้
๓. ไดร้ บั อนญุ าตต้องอุปสมบทภายใน ๑๐ วนั นบั แต่วันเริ่มวันลา
๔. เม่ือลาสิกขาแล้วตอ้ งเขา้ ทางานภายใน ๕ วนั นับแต่ลาสิกขา

ลาอปุ สมบท

๕. ผมู้ อี านาจอนญุ าต ได้แก่
- รมว.กห. สาหรบั สัญญาบตั ร (ผบ.เหลา่ ทพั /หน.นขต.กห.วนิ ิจฉัย)
- ผบ.พล. สาหรบั ประทวน (ผบ.พัน.วินิจฉัย)
- องคผ์ บู้ ญั ชาการ สาหรบั หน่วยบญั ชาการถวายความปลอดภยั รักษาพระองค์

(ใบอนญุ าตใชแ้ บบ ๙/๑)
๖. ใบขออนุญาตอุปสมบทใชแ้ บบ ๘
๗. ใบอนญุ าตอปุ สมบท สัญญาบตั รใชแ้ บบ ๙ ประทวนใช้แบบ ๑๐

ลาประกอบพธิ ีฮจั ย์

๑. ลาได้ไมเ่ กิน ๑๒๐ วัน
๒. ผลู้ าตอ้ งนับถืออิสลาม ลาไปเมอื งเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบยี
๓. เคยไปมาแล้ว จะลาอกี ไมไ่ ด้
๔. ผู้ลาต้องออกเดินทางภายใน ๑๐ วนั นบั ตั้งแต่วนั เริ่มลา

ลาประกอบพิธีฮจั ย์

๕. กลับมาแล้วตอ้ งเข้าปฏิบตั งิ านภายใน ๕ วนั นบั แตเ่ ดนิ
ทางกลบั ประเทศ

๖. ผอู้ นญุ าต ไดแ้ ก่ รมว.กห.
๗. ใบลาใช้แบบ ๑๑

ลาติดตามคู่สมรส

๑. ตอ้ งเป็นสามหี รอื ภรรยาท่ชี อบด้วยกฎหมาย
- สามีหรอื ภรรยาตอ้ งเป็นขา้ ราชการ/ พนง.รฐั วสิ าหกจิ

- ต้องไปปฏบิ ัตหิ นา้ ทีร่ าชการ/ ปฏิบตั งิ านต่างประเทศ ไมร่ วม ลาไปศึกษา

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบิ ตั กิ ารวจิ ยั
- นบั เวลาราชการใหเ้ ต็มเวลาท่ไี ป

ลาตดิ ตามคูส่ มรส

๒. ลาได้ไมเ่ กิน ๒ ปี โดยไม่ได้รบั เงนิ เดือน
๓. ถ้าจาเปน็ ลาต่อไปอีกไม่เกิน ๒ ปี แต่รวมแลว้ ไมเ่ กนิ ๔ ปี
๔. ถ้าเกนิ ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ
๕. การนบั ระยะเวลาดงั กลา่ วนับติดต่อกนั คร้งั เดียว

ลาไปปฏิบตั งิ านในองค์กรระหว่างประเทศ

ความหมาย
๑. ไปปฏิบตั ิงาน

- ตามโครงการแลกเปลยี่ นอาจารย์
- ในองค์การต่างประเทศ
- ในตา่ งประเทศ
- ในหนว่ ยงานขององคก์ ารระหวา่ งประเทศ/ต่างประเทศ/ รัฐบาล
ตา่ งประเทศที่ตัง้ ในไทย

ลาไปปฏบิ ัตงิ านในองคก์ รระหว่างประเทศ

๒. ไดร้ บั เงนิ เดือนหรือคา่ ตอบแทนจากองค์การน้ัน ๆ

ยกเว้น

- การอนมุ ัตใิ หไ้ ปราชการ
- การจัดประชุมของทางราชการ
- ศกึ ษา ฝกึ อบรม ดงู าน วิจัย

ลาไปปฏบิ ตั งิ านในองค์กรระหว่างประเทศ

- ให้เสนอหรือจัดสง่ ใบลาต่อผูบ้ ังคบั บัญชาตามลาดบั จนถงึ รมว.กห. เพอื่ พิจารณา
อนุญาต

- ข้าราชการทหารทีล่ าไปปฏบิ ัตงิ านในองคก์ ารระหวา่ งประเทศที่มรี ะยะเวลาไม่เกนิ
๑ ปี เม่อื ปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตวั เข้าปฏิบัติหนา้ ทีร่ าชการภายใน ๑๕ วนั
นับแตว่ ันครบกาหนดเวลา และใหร้ ายงานผลเก่ยี วกับการลาไปปฏิบตั งิ านให้
รมว.กห. ทราบภายใน ๓๐ วนั ที่กลบั มาปฏบิ ตั ิหน้าท่ีราชการ

- ใบลาแบบ ๑๓ รายงานการไปปฏิบัตงิ านแบบ ๑๔

ลาไปฟน้ื ฟูสมรรถภาพดา้ นอาชีพ

ข้าราชการทหารผู้ใด

- ได้รบั อันตรายหรือการป่วยเจบ็ เพราะเหตุปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี
- ถกู ประทษุ ร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าท่ี
- จนทาใหต้ กเปน็ ผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
- หากจะลาไปเข้ารบั การฝึกอบรมหลกั สตู รเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรภถาพที่

จาเปน็ ต่อการปฏบิ ัติหน้าทีร่ าชการ หรือท่จี าเปน็ ตอ่ การประกอบอาชพี
มีสทิ ธลิ าไปฟ้ืนฟสู มรรถภาพดา้ นอาชีพครั้งหน่ึงได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

ไว้ในหลกั สตู รท่ปี ระสงค์จะลา แตไ่ มเ่ กิน ๑๒ เดือน

ลาไปฟื้นฟสู มรรถภาพดา้ นอาชีพ

- ถ้าเหตอุ นื่ และผมู้ ีอานาจส่งั บรรจพุ จิ ารณาแลว้ เหน็ ว่ายังสามารถรับ
ราชการต่อไปได้ หากประสงค์จะลา ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพท่ีกาหนดไว้
ในหลักสูตรท่ีประสงคจ์ ะลา แต่ไมเ่ กิน ๑๒ เดอื น

- หลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
องค์การการกุศลอันเป็นสาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผูจ้ ดั หรอื รว่ มจดั

ลาไปฟ้นื ฟูสมรรถภาพดา้ นอาชพี

- ให้เสนอหรือจัดสง่ ใบลาต่อผบู้ งั คบั บัญชาตามลาดับช้ันจนถึงผูม้ ีอานาจ
พิจารณาหรืออนญุ าต พร้อมแสดงหลกั ฐานเก่ยี วกบั หลกั สตู รท่ปี ระสงค์
จะลา และเมอ่ื ได้รับอนญุ าตแลว้ จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟนื้ ฟู
สมรรถภาพดา้ นอาชพี ได้

- ผบู้ งั คับบัญชาซง่ึ มอี านาจอนญุ าตให้ลาใหเ้ ป็นไปตามตารางกาหนด
อานาจใหล้ าทา้ ยข้อบงั คบั น้ี

บัตรอนุญาตและใบลา

- ทหารซึ่งมยี ศตง้ั แต่ จา่ เอก ลงมา และพลทหาร เม่อื ผู้บงั คับบัญชาอนุญาต
ให้ลาหรือไปราชการ โดยลาพังต้องมีบตั รอนุญาตลา

๑. ไม่เกิน ๒๔ ชม. ให้ใช้แบบ ๑
๒. ถา้ เกิน ๒๔ ชม. ให้ใช้แบบ ๒

บัตรอนญุ าตและใบลา

- ลาป่วย แบบ ๓
- ลาคลอดบตุ ร แบบ ๔
- ลาไปชว่ ยเหลอื ภริยาทีค่ ลอดบุตร แบบ ๕
- ลากจิ แบบ ๖
- ลาพกั ผ่อนประจาปี แบบ ๗
- ขออนญุ าตอปุ สมบท แบบ ๘ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานญุ าตให้

ขา้ ราชการลาอปุ สมบทสญั ญาบัตร แบบ ๙ หน่วยบญั ชาการถวายความปลอดภยั
รกั ษาพระองค์ แบบ ๙/๑ ต่ากวา่ ชัน้ สญั ญาบตั ร แบบ ๑๐

บัตรอนญุ าตและใบลา

- ลาประกอบพิธีฮัจย์ แบบ ๑๑
- ลาตดิ ตามค่สู มรสแบบ ๑๒
- ลาไปปฏิบัตงิ านในองค์การระหว่างประเทศ แบบ ๑๓ รายงานผล

แบบ ๑๔
- ลาไปฟนื้ ฟูสมรรถภาพด้านอาชพี แบบ ๑๕
- ใบขอยกเลิกวันลา แบบ๑๖

ตารางกาหนดอานาจลา

ผบ.ชา ลาป่วย ลากจิ

๑. รมว.กห. ๓๖๕ วนั ตามท่เี หน็ ควร
๒. หน.นขต.กห. / ผบ.เหลา่ ทพั ๑๘๐ วัน ตามทเี่ ห็นควร
๓. แม่ทัพ ๙๐ วนั ๖๐ วนั ทาการ
๔. ผบ.พล. ผบ.กองเรอื ผบ.พล.บนิ ๖๐ วัน ๔๕ วันทาการ
๕. ผบ.กรม ผบ.หมวดเรอื ผบ.กองบนิ ๔๕ วนั
๓๐ วันทาการ

ตารางกาหนดอานาจลา

ผบ.ชา ลาป่วย ลากิจ

๖. ผบ.พนั . ผบ.เรอื ๑ ผบ.ฝงู บนิ ๒๑ วัน ๑๕ วันทาการ
๗. ผบ.เรอื ๒ ตน้ เรือ ๑ ผบ.มว. บนิ ๑ ๑๕ วัน ๗ วันทาการ
๘. ผบ.ร้อย. ผบ.เรอื ๓ ต้นเรือ ๒ ผบ.มว.บนิ ๒ ๗ วัน ๓ วนั ทาการ
๙. ผบ.มว. ต้นเรือ ๓ ผบ.มว.บิน ๓ ๓ วนั ๑ วันทาการ


Click to View FlipBook Version