The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by auni13-677, 2021-04-19 01:14:07

13 Nur Auni_Tugasan Portfolio Digital

13 Nur Auni_Tugasan Portfolio Digital

IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU,
DURIAN DAUN,
75400 MELAKA

KERJA KURSUS

SEMESTER 4 TAHUN 2

NAMA PELAJAR: NUR AUNI BINTI AHMAD TAMIZI

ANGKA GILIRAN: 2019142340013

NOMBOR KAD PENGENALAN: 000719020548

KUMPULAN/UNIT: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

KOD DAN NAMA KURSUS: PAKK3362 PENGAJIAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN AWAL
NAMA PENSYARAH: KANAK-KANAK

CIK ALIMAH BINTI ATAN

TARIKH HANTAR: 13 APRIL 2021

Pengakuan Pelajar Menerima Medium:-

Maklum Balas Daripada

Pensyarah / Individu

Kumpulan

Kuliah

Tanda Tangan Tarikh

Untuk Kegunaan Pemeriksa Sahaja Markah
NO. MARKAH Selepas
TUGASAN Pemeriksa 1 Pemeriksa 2 Pemeriksa 3 Moderasi

1 Markah dalam
100 %
2

3

4

JUMLAH

Rancangan Pelaksanaan Aktiviti (RPA)

Tarikh : 8 April 2021
Masa : 40 minit
Bilangan kanak-kanak : 5 orang
Umur : 4 tahun
Tema NCSS : Orang, Tempat dan Persekitaran
Modul : Modul 5
Domain : Perkembangan Deria dan Pemahaman Dunia Persekitaran
Perkembangan
Hasil Pembelajaran : Pemahaman tentang kejadian alam

Objektif Pembelajaran : Kanak-kanak dapat:
Tajuk 1. Memberikan sumbang saran mengenai klip video yang
ditonton
2. Menjawab sekurang-kurangnya dua daripada lapan
soalan kuiz atas talian
3. Berbincang mengenai bahan larut dan tidak larut di
dalam air

: Saya Larut atau Tidak?

Penerapan Nilai : Bekerjasama dan bertoleransi

Pengetahuan Sedia : Mengenali air, garam dan gula, beras dan kekacang

Ada

Bahan Bantu Mengajar : Klip video, slaid PowerPoint dan permainan atas talian

Kosa Kata : Air, garam, gula, beras, kekacang, larut dan tidak larut

PENTAKSIRAN Senarai semak

Masa / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan / Bahan
Langkah
Set Induksi Pembelajaran
(5 minit)
Menonton klip video 1. Guru menunjukkan klip Pengetahuan sedia
Langkah 1
(15 minit ) mengenai eksperimen video mengenai ada: Mengenali air,

Langkah 2 bahan larut dan tidak larut eksperimen di skrin garam dan gula,
( 15 minit)
di dalam air layar beras dan

2. Murid menonton klip kekacang

video BBM: Klip video

Kosa kata: Air,

garam, gula, beras,

kekacang, larut dan

tidak larut

https://youtu.be/afj_

1IFLCYA

Memberikan sumbang Aktiviti Kelas Pengetahuan sedia

saran mengenai klip video ada: Mengenali air,

yang ditonton 1. Guru bertanya soalan garam dan gula,

mengenai klip video beras dan

Soalan: yang ditonton oleh kekacang

-Apakah bahan yang murid Nilai: Bekerjasama

digunakan di dalam video 2. Murid memberi idea dan bertoleransi

tersebut? terhadap pertanyaan Kosa kata: Air,

-Apakah bahan yang larut guru garam, gula, beras,

di dalam air? kekacang, larut dan

-Apakah bahan yang tidak tidak larut

larut di dalam air

-Bagaimanakah cara untuk

melarutkan bahan di dalam

air?

Menjawab lapan soalan Aktiviti Kelas Pengetahuan sedia

kuiz atas talian mengenai ada: Mengenali air,

bahan larut dan tidak larut 1. Guru menayangkan garam dan gula,

di dalam air permainan atas talian beras dan

pada skrin layar kekacang

2. Guru membacakan Nilai: Bekerjasama

soalan untuk murid dan bertoleransi

3. Murid mengangkat BBM: Permainan

tangan apabila ingin atas talian

menjawab soalan Kosa kata: Air,

garam, gula, beras,

kekacang, larut dan

tidak larut

Penutup Berbincang mengenai 1. Guru berbincang Pengetahuan sedia
( 5 minit) bahan larut dan tidak larut
di dalam air bersama murid tentang ada: Mengenali air,

kategori bahan yang garam dan gula,

larut dan tidak larut di beras dan

dalam air kekacang

2. Murid memberikan Nilai: Bekerjasama

pandangan kepada dan bertoleransi

guru dan murid yang Kosa kata: Air,

lain garam, gula, beras,

kekacang, larut dan

tidak larut

Kelas Rancangan Pengajaran Slot (RPS) KSPK
Tarikh : Prasekolah Minda Bestari
Masa : 7 April 2021
Bilangan murid : 9.00 hingga 10.00 pagi
Tema NCSS : 25 orang
Tema Mingguan : Individu, Kumpulan dan Institusi
Modul/AP/Projek : Kawan Saya
Tajuk : Modul Bertema
Tunjang Utama : Mari Berkongsi!
Standard Kandungan : Tunjang Keterampilan Diri
: KD 3.2 Menggunakan kemahiran sosial dalam hubungan
Standard dengan orang lain
Pembelajaran : KD 3.2.2 Berkongsi alat dan bahan dengan orang lain semasa
Kesepaduan Tunjang melaksanakan aktiviti
: Tunjang Komunikasi dan Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai

Kemahiran Abad ke-21 Mahir berkomunikasi, pemikir, kerja sepasukan, bermaklumat

dan bersifat ingin tahu

KBAT Mengaplikasi, menilai dan menganalisis

Elemen Merentas Bahasa: Sebutan, struktut ayar dan istilah

Kurikulum (EMK) Nilai Murni : Berkongsi

Objektif Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Menyebut dua cara berkongsi alat dan bahan dengan orang

lain

2. Berkongsi alat dan bahan dalam permainan musical chair

3. Bercerita mengenai satu kelebihan berkongsi alat dan bahan

dengan orang lain

4. Menjawab sekurang-kurangnya dua daripada enam soalan

kuiz atas talian mengenai amalan berkongsi

Pengetahuan Sedia : Mengetahui maksud berkongsi

Ada

Bahan Bantu Mengajar : Klip video, Kotak Doraemon, botol air dan kuiz atas talian

Kosa Kata : Berkongsi, alat, bahan dan mainan

PENTAKSIRAN Senarai semak dan pemerhatian

Masa / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan / Bahan
Langkah
Set Induksi Klip video mengenai Pembelajaran
(5 minit) perkongsian alat dan
bahan mainan 1. Guru menunjukkan klip BBM: Klip video

video pada slaid Kosa kata:

2. Murid menonton klip video Berkongsi dan

mainan

EMK: Nilai murni

https://youtu.be/GL

AEbUFHLU4

Langkah 1 Menyebut cara berkongsi Aktiviti Kelas Kosa kata:
( 10 minit )
alat dan bahan dengan 1. Guru bersoal jawab dengan Berkongsi, alat,

orang lain murid: bahan dan mainan

EMK: Bahasa

-Apakah alat dan bahan yang KBAT: Menilai dan

boleh dikongsi dengan rakan? menganalisis

-Bagaimanakah cara Kemahiran Abad

berkongsi alat dan bahan ke-21: Mahir

dengan rakan? berkomunikasi,

-Kenapa kita harus berkongsi pemikir,

alat dan bahan seperti mainan bermaklumat dan

dengan orang lain? bersifat ingin tahu

Langkah 2 Berkongsi alat dan bahan Aktiviti Kelas BBM: Kotak
( 17 minit)
dalam permainan musical 1. Murid berjalan mengelilingi Doraemon

chair kerusi yang disusun dalam Kosa kata:

bentuk bulatan Berkongsi, alat,

2. Murid duduk di kerusi bahan dan mainan

apabila muzik diberhentikan EMK: Bahasa dan

3. Murid yang tidak dapat nilai murni

duduk akan mengambil satu

kad bergambar dalam Kotak KBAT:

Doraemon Mengaplikasi,

4. Murid bercerita mengenai menilai dan

mainan dalam kad bergambar menganalisis

yang dipilih Kemahiran Abad

ke-21: Mahir

berkomunikasi,

pemikir,

bermaklumat dan

bersifat ingin tahu

Langkah 3 Bercerita mengenai Aktiviti Kelas BBM: Botol air
( 15 minit)
kelebihan berkongsi alat 1. Guru dan murid duduk Kosa kata:
Langkah 4
(8 minit) dan bahan dengan orang membentuk sebuah bulatan di Berkongsi, alat,

lain kawasan bualan pagi bahan dan mainan

2. Guru memutarkan botol air EMK: Bahasa

3.Murid terpilih apabila KBAT: Menilai dan

bahagian penutup botol air menganalisis

berhenti menghadap ke Kemahiran Abad

arahnya ke-21: Mahir

4. Murid tersebut bercerita berkomunikasi,

mengenai kelebihan berkongsi pemikir,

alat dan bahan bermaklumat dan

bersifat ingin tahu

Menjawab enam soalan Aktiviti Kumpulan BBM: Kuiz atas

kuiz atas talian mengenai 1. Guru membacakan soalan talian

amalan berkongsi pada slaid Kosa kata:

2. Murid berbincang dalam Berkongsi, alat,

kumpulan mengenai jawapan bahan dan mainan

kepada soalan EMK: Bahasa

3. Murid mengangkat tangan KBAT: Menilai dan

untuk menjawab soalan menganalisis

Kemahiran Abad

ke-21: Mahir

berkomunikasi,

pemikir, kerja

sepasukan,

bermaklumat dan

bersifat ingin tahu

Penutup Penutup sosial seperti 1. Guru memberi pujian atas Kosa kata:
(5 minit) pujian, galakan dan nasihat keupayaan murid berkongsi Berkongsi, alat,

alat dan bahan semasa bahan dan mainan
melaksanakan aktiviti
2. Guru menggalakkan dan
menasihati murid untuk
sentiasa berkongsi alat dan
bahan dengan orang lain

Refleksi:__________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ _____________
_______________________________________________________
Ulasan Pensyarah/Guru Pembimbing:
____________________________________________________________________________
________________________________

RUJUKAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017). Kurikulum standard prasekolah kebangsaan.
Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PERMATA). (2013). Kurikulum PERMATA
negara. Cyberjaya: Jabatan Perdana Menteri

Bahagian PERMATA, Jabatan Perdana Menteri. (2013). Modul pendidik/pengasuh kursus
asuhan dan didikan awal kanak-kanak PERMATA negara. Serdang: Penerbit Universiti
Putra Malaysia

Mohd Afizi Md Ali. (2018). Diambil daripada https://www.sistemguruonline.my/perkara-yang-
perlu-anda-tahu-berkaitan-pak-21.html

Mohd Anuar Mamat. (2014). Teknik soal jawab dalam pengajaran Imam Abu Hanifah: Suatu
analisis terhadap Kitab Al- ‘Alim wa Al-Muta’allim. The Online Journal of Islamic
Education, 1-9

Suriani Ahmad. (2016). Diambil daripada https://www.academia.edu/Aktiviti_Harian_8


Click to View FlipBook Version