The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการอบรมC4Tป.4-6 ปี64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุพิชญา, 2021-03-11 03:02:44

รายงานผลการอบรมC4Tป.4-6 ปี64

รายงานผลการอบรมC4Tป.4-6 ปี64

รายงานผล

การอบรมหลกั สูตรอบรมออนไลนก์ ารจัดการเรียนรู้วทิ ยาการคานวณ
สาหรับครู Coding for Teacher (C4T)

ภายใตน้ โยบาย “การขบั เคลือ่ นการจดั การเรยี นรูโ้ ค้ดด้ิงในโรงเรียน”

หลกั สูตรอบรมการจัดการเรียนรวู้ ทิ ยาการคานวณสาหรบั ครูช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 4-6 รุ่นท่ี 2

ของ
นางสาวสุพิชญา พันธเสรมิ

โรงเรยี นดวงกมล
เทศบาลนครรังสิต อาเภอธญั บรุ ี จังหวัดปทมุ ธานีคานา

รายงานผลการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครู
Coding for Teacher (C4T) ภายใตน้ โยบาย “การขับเคล่อื นการจัดการเรียนรโู้ ค้ดด้ิงในโรงเรยี น” ” หลักสตู ร
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding Online for
Grade 4-6 Teacher (C4T–7)ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นท่ี 2 ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การนาความรู้ไป
แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน สอดคลอ้ งตามตวั ชว้ี ัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) จดั โดยสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันสง่ เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่ กาหนดระยะเวลาอบรมระหวา่ งวันท่ี 8 มกราคม - 8 มนี าคม 2564

หวงั เป็นอย่างย่งิ ว่ารายงานเลม่ น้ี จะเปน็ ประโยชน์ในการพฒั นางาน การปรับประยกุ ตใ์ ช้อยา่ ง
เหมาะสม หากมขี ้อเสนอแนะหรอื ข้อแนะนาจักขอบพระคุณเป็นอยา่ งสูงมา ณ โอกาสน้ี

นางสาวสุพิชญา พันธเสรมิ

สารบัญ ง

คานา หน้า
สารบัญ
บันทึกข้อความ ข
รายงานสรปุ ค
ภาคผนวก 1
2
ที่ ปท ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๑ 4
ภาพประกอบ 5
สาเนาเอกสารประกอบการอบรม 6
สาเนาใบรบั รอง 8
49

1

บนั ทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนดวงกมล กองการศึกษา โทร 0 2533 0395

ท่ี ศษ 53605.1/ วนั ที่ 4 มีนาคม 2564

เรอื่ ง รายงานผลการอบรมหลกั สตู รอบรมออนไลน์การจัดการเรยี นรูว้ ิทยาการคานวณ

สาหรับครู Coding for Teacher (C4T) หลักสูตรสาหรับครชู ัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 4-6 รุน่ ที่ 2

เรยี น ผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา

ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวสุพิชญา พันธเสริม ตาแหน่ง ครู คศ.1 ได้จัดทารายงานผลการอบรม
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้
นโยบาย “การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน” หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณสาหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 2 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

บดั น้ี การอบรมตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สาเรจ็ หลักสูตร วันที่ 8 กุมภาพนั ธ์
พ.ศ.2564 นบั ชว่ั โมงพัฒนา 12 ช่ัวโมง ขา้ พเจา้ จึงขอนาส่งรายงานการอบรมมาพรอ้ มกบั หนงั สือฉบบั น้ี

จงึ เรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงช่ือ………………………………ผ้รู ายงาน
(นางสาวสุพชิ ญา พนั ธเสรมิ )

ตาแหนง่ ครู คศ.1
ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการสถานศกึ ษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

ลงชอื่ …………………………………….
(นายสันทดั ปล่องทอง)

รองผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาการในตาแหน่ง
ผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นดวงกมล

2

สรุปผลการอบรม
หลักสูตรอบรมออนไลนก์ ารจัดการเรียนรูว้ ิทยาการคานวณสาหรบั ครปู ระถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

Coding Online for Grade 4-6 Teacher (C4T – 7)

----------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดของหลักสตู ร

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
Coding Online for Grade 4-6 Teacher (C4T – 7) เป็นหลักสูตรท่ีให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การนาความรู้ไป
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน สอดคล้องตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรบั ปรุง พ.ศ.2560) โดยมเี นอ้ื หาประกอบด้วย 5 หนว่ ยการเรยี นรู้ ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคานวณ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ การขับเคล่ือน
การจัดการเรียนรู้โค้ดด้ิงในโรงเรียนและการจัดอบรมออนไลน์ ภาพรวมของหลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ) การจัดหลกั สตู ร และแนวการจดั การเรยี นรู้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ความเขา้ ใจและแนวทางจัดการเรยี นรู้ใน
เร่อื ง การใช้เหตผุ ลเชงิ ตรรกะ อัลกอริทึม และการเขยี นโปรแกรม Scratch

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจและ
แนวทางจัดการเรียนรู้ในเรอ่ื ง การประมวลผลข้อมลู โดยใชซ้ อฟต์แวรต์ ารางทางาน การสรา้ งทางเลือก การค้นหา
ขอ้ มูลในอนิ เทอร์เนต็ การประเมนิ ความนา่ เชื่อถือของข้อมลู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การรู้ดิจิทัล ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเร่ือง
ผลกระทบของเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีมารยาท การส่ือสาร
ผา่ นอเี มล

หน่วยท่ี 5 การวิจยั การใช้หลกั สตู ร (วทิ ยาการคานวณ)

3

คณุ สมบตั ิผู้รับการอบรม

ครผู ้สู อนรายวิชาพ้นื ฐานวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ) ระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย และครูที่สนใจ

จานวนช่วั โมงในการอบรม

12 ช่วั โมง

เกณฑผ์ ่านการอบรม

คะแนนแบบฝกึ หัดและแบบทดสอบรวมตัง้ แต่ 80% ขึ้นไป โดยท่ี แบบฝึกหดั สามารถทาได้
จานวน 2 ครัง้ แบบทดสอบ (Final Exam) สามารถทาได้ไม่เกิน 2 ครงั้

4

ภาคผนวก

5

6

ภาพประกอบ

7

ภาพประกอบการอบรมออนไลน์การจดั การเรียนรู้วิทยาการคานวณ
สาหรับครูประถมศึกษาปที ่ี 4 - 6 Coding Online for Grade 4-6 Teacher (C4T – 7)
สาหรับครผู ู้สอนระดับประถมศกึ ษาตอนปลาย ผา่ นเวบ็ ไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/

8

9

สาเนาเอกสาร
ประกอบการอบรม

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


Click to View FlipBook Version