The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประมวลการสอน Econ_Stat1_2564 now

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by warayost, 2022-07-08 18:40:51

ประมวลการสอน Econ_Stat1_2564 now

ประมวลการสอน Econ_Stat1_2564 now

ประมวลการสอน
ภาคปลาย ปกี ารศึกษา 2564

1. คณะ เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาควชิ า เศรษฐศาสตร์

2. รหัสวิชา 01101272 ช่ือวิชา (ไทย) เศรษฐสถิติ I

จำนวนหนว่ ยกติ 3(3-0-6) (อังกฤษ) Economic Statistics I

วชิ าพน้ื ฐาน -

หมู่ 800 วัน เวลา และสถานที่สอน MS Teams วนั องั คาร 09.00-12.00 น.

หมู่ 900 วนั เวลา และสถานท่สี อน MS Teams วันองั คาร 16.00-19.00 น.

3. คณะผสู้ อน
อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรี รับผิดชอบการสอนเนื้อหาคร้ังท่ี 1-8
อ.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ รับผดิ ชอบการสอนเน้ือหาคร้ังท่ี 9-15

4. การใหน้ ิสติ เขา้ พบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรยี น

อ.วรยศ ละมา้ ยศรี

หอ้ งทำงาน: 18411 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

วนั เวลาท่ีใหน้ ิสิตเขา้ พบ: วันอังคารและวนั พุธ เวลา 13.00–15.00 น.

(ขอให้นสิ ติ นดั หมายเวลาลว่ งหน้า)

อเี มล [email protected]

อ.กอบกาญจน์ ปน้ั พงษ์

ห้องทำงาน: 18405 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรี าชา

วันเวลาท่ีใหน้ ิสิตเข้าพบ: วนั พุธ เวลา 09:00-12:00 หรอื กรณุ าติดต่อล่วงหนา้

อีเมล [email protected]

5. แผนท่แี สดงการกระจายความรบั ผิดชอบมาตรฐานผลการเรยี นรูจ้ ากหลกั สูตรสรู่ ายวชิ า (Curriculum

Mapping)

คณุ ธรรมจรยิ ธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพนั ธร์ ะหว่างบคุ คลและความ ทักษะการวิเคราะห์
12 3 12 1 23 เชงิ ตัวเลข การ
รับผดิ ชอบ ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 23412

         

6. จุดประสงคข์ องวิชา
1. เพอ่ื ให้นิสิตเขา้ ใจและสามารถอธิบายหลักและวิธีการทางสถติ ิได้
2. เพ่อื ให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้หลักและวธิ กี ารทางสถติ ใิ นทางเศรษฐศาสตร์ได้

7. คำอธบิ ายรายวิชา
หลักและวิธีการทางสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

และตาราง การวัดแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
การสมุ่ ตัวอย่าง การแจกแจงการสุม่ ตัวอย่าง และเลขดชั นี โดยเน้นการประยกุ ตใ์ ช้ทางเศรษฐศาสตร์

8. เค้าโครงรายวชิ า
บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกีย่ วกบั สถติ ิ
1.1 ความหมายของสถติ ิ
1.2 ประเภทของสถติ ิ
1.3 คำศัพท์เกย่ี วกับสถิติ
1.4 ระดบั การวัดข้อมูล
1.5 ประเภทของข้อมลู

บทท่ี 2 สถิตเิ ชิงพรรณนา: การนำเสนอข้อมูลสถติ ิด้วยตารางและกราฟ
2.1 การนำเสนอขอ้ มูลสถิติ: ตัวแปรเชงิ คณุ ภาพ
2.2 การนำเสนอข้อมูลสถิติ: ตวั แปรเชิงปริมาณ
2.3 การนำเสนอข้อมูลสถิตติ ัง้ แต่ 2 ตวั แปรขึน้ ไปดว้ ยตาราง
2.4 การนำเสนอข้อมูลสถิตติ ง้ั แต่ 2 ตัวแปรขึ้นไปดว้ ยกราฟ

บทท่ี 3 สถติ ิเชิงพรรณนา: การวิเคราะห์ข้อมูลเบอ้ื งต้น
3.1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
3.2 เปอรเ์ ซนไทล์ เดไซล์ และควอไทล์
3.3 การวดั การกระจาย
3.4 ความเบ้ และความโด่ง

บทที่ 4 แนวคิดพ้นื ฐานเกี่ยวกบั ความน่าจะเปน็
4.1 การทดลองเชิงสุ่ม
4.2 การคำนวณค่าความนา่ จะเปน็
4.3 การนับจำนวนแซมเปลิ พ้อยท์
4.4 กฎของความน่าจะเปน็ ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข เหตกุ ารณ์อสิ ระ
และกฎของความนา่ จะเป็นรวม
4.5 กฎของเบย์

-2-

บทท่ี 5 การแจกแจงความน่าจะเปน็ แบบไมต่ อ่ เนือ่ ง
5.1 ตวั แปรสุ่ม
5.2 การแจกแจงความนา่ จะเปน็ ของตวั แปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนอ่ื ง
5.3 ค่าเฉล่ยี ของตัวแปรส่มุ และคา่ ความแปรปรวนของตวั แปรส่มุ
5.4 กฎของค่าเฉลี่ยและคา่ ความแปรปรวน
5.5 การแจกแจงแบบทวินาม
5.6 การแจกแจงแบบปัวส์ซอง
5.7 การแจกแจงแบบไฮเพอร์ยอี อเมตริก

บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนือ่ ง
6.1 คา่ เฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของตวั แปรสมุ่ ชนิดต่อเนื่อง
6.2 การแจกแจงแบบยนู ิฟอร์ม
6.3 การแจกแจงแบบปกติ
6.4 การประมาณการแจกแจงแบบทวินามด้วยการแจกแจงแบบปกติ

บทท่ี 7 การแจกแจงตวั อย่าง
7.1 การแจกแจงตัวอย่างแบบจุด
7.2 การแจกแจงตัวอยา่ งของค่าเฉลย่ี
7.3 การแจกแจงตวั อย่างของผลตา่ งคา่ เฉลีย่
7.4 การแจกแจงตวั อยา่ งของคา่ สัดส่วน
7.5 การแจกแจงตัวอย่างของผลต่างคา่ สดั ส่วน
7.6 การแจกแจงแบบไคกำลงั สอง
7.7 การแจกแจงแบบ t
7.8 การแจกแจงแบบ F
7.9 วธิ กี ารส่มุ ตวั อยา่ ง

บทที่ 8 เลขดชั นี
8.1 ดชั นรี าคา
8.2 การคำนวณดชั นีราคา
8.3 ดัชนรี าคาทสี่ ำคญั
8.4 ดชั นีปรมิ าณ

9. วธิ ีสอนที่เนน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคัญ
8.1 การบรรยายประกอบเน้ือหา (Lecture) การอภปิ ราย (Discussion) และแสดงตัวอย่างประกอบ

-3-

8.2 การกระต้นุ ใหเ้ กิดการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนโดยการระดมสมอง (Brainstorming)
การวิเคราะห์ และการแกป้ ัญหา

8.3 การศึกษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง และการทำงานตามทไ่ี ด้รับมอบหมาย

10. อปุ กรณ์ส่อื การสอน
ลือ่ อเิ ลก็ ทรอนิกส์ เอกสารประกอบการบรรยาย และตัวอย่างประกอบการสอน

11. การวดั ผลสมั ฤทธใิ์ นการเรยี น ร้อยละ
10
10.1 การเข้าเรยี นและการมสี ่วนร่วมในชนั้ เรียน 10
10.2 การบา้ นและทดสอบยอ่ ย 10
10.3 รายงาน 70
10.4 การสอบ 35
35
- การสอบกลางภาค 100
- การสอบปลายภาค

รวม

12. การประเมนิ ผลการเรยี น
การตัดสินผลการเรียนจะพจิ ารณาจากคะแนนโดยการองิ กลุ่มและอิงเกณฑ์ โดยเกณฑ์การประเมินผลการ

เรยี นเบือ้ งตน้ เปน็ ดงั ตอ่ ไปน้ี

เกรด ช่วงคะแนน ความหมาย

A [4.0] 80-100 ดีเยย่ี ม

B+ [3.5] 75-79 ดมี าก

B [3.0] 70-74 ดี

C+ [2.5] 65-69 คอ่ นขา้ งดี

C [2.0] 60-64 พอใช้

D+ [1.5] 56-59 ออ่ น

D [1.0] 50-55 ออ่ นมาก

F [0] 0-49 ตก

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมนิ ผลการเรยี นข้างตน้ นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่กับดลุ ยพินจิ ของคณะอาจารย์

ผู้สอน

13. เอกสารอ่านประกอบ
เอกสารหลกั
12.1 Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams T.A., Camm, J.D. and Cochran, J.J. 2014.
Statistics for business and economics. 12th edition. South-Western/Cengage Learning.
12.2 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์. 2556. หลกั สถติ .ิ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์.

-4-

เอกสารคน้ คว้าเพ่มิ เติม
12.3 ชลลดา หลวงพิทกั ษ.์ 2553. คณติ ศาสตร์และสถิตสิ ำหรับเศรษฐศาสตร์. พิมพค์ รงั้ ที่ 3

ศนู ยห์ นังสือมหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร.์
12.4 กลั ยา วานชิ ยบ์ ญั ชา. 2549. สถิตสิ ำหรบั การวจิ ัย. พิมพ์คร้ังที่ 2 ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ และ

การบัญชี จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลัย.
12.5 อมรทิพย์ แท้เท่ยี งธรรม. 2547. ระเบยี บวิธแี ละการนำไปใชเ้ พ่ือการวิจัย. สำนกั พมิ พ์

มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร.์

13. ตารางกจิ กรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ เนอ้ื หา วนั เดอื นปี กจิ กรรม
การเรยี นการ
1 แนะนำรายวชิ า และบทที่ 1 ความรู้พืน้ ฐานเกย่ี วกับสถิติ 30 พ.ย.64
2 บทท่ี 2 สถิตเิ ชิงพรรณนา: การนำเสนอขอ้ มูลสถิตดิ ้วยตารางและกราฟ 7 ธ.ค.64 สอน
3 บทท่ี 2 สถติ เิ ชงิ พรรณนา: การนำเสนอขอ้ มลู สถิตดิ ว้ ยตารางและกราฟ 14 ธ.ค.64 อ.ดร.วรยศฯ
อ.ดร.วรยศฯ
(ต่อ) อ.ดร.วรยศฯ
4 บทที่ 3 สถิติเชงิ พรรณนา: การวเิ คราะห์ข้อมลู เบ้อื งต้น
5 บทท่ี 3 สถติ ิเชิงพรรณนา: การวเิ คราะหข์ ้อมลู เบื้องตน้ (ตอ่ ) 21 ธ.ค.64 อ.ดร.วรยศฯ
6 บทที่ 4 แนวคิดพ้ืนฐานเกยี่ วกับความนา่ จะเปน็ 28 ธ.ค.64 อ.ดร.วรยศฯ
7 บทท่ี 4 แนวคดิ พ้ืนฐานเกีย่ วกับความนา่ จะเปน็ (ต่อ) 4 ม.ค.65 อ.ดร.วรยศฯ
11 ม.ค.65 อ.ดร.วรยศฯ

สอบกลางภาค 15 - 23 มกราคม 2565

สัปดาห์ที่ เนอ้ื หา วนั เดอื นปี กิจกรรม

การเรยี นการ

สอน

8 บทที่ 8 เลขดัชนี 25 ม.ค.65 อ.ดร.วรยศฯ

9 บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเปน็ แบบไม่ตอ่ เนื่อง 1 ก.พ.65 อ.กอบกาญจนฯ์

10 บทท่ี 5 การแจกแจงความนา่ จะเป็นแบบไมต่ ่อเนื่อง (ต่อ) 8 ก.พ.65 อ.กอบกาญจน์ฯ

11 บทที่ 6 การแจกแจงความนา่ จะเป็นแบบตอ่ เน่อื ง 15 ก.พ.65 อ.กอบกาญจน์ฯ

12 บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบตอ่ เนือ่ ง (ต่อ) 22 ก.พ.65 อ.กอบกาญจน์ฯ

13 บทที่ 7 การแจกแจงตวั อยา่ ง 1 ม.ี ค.65 อ.กอบกาญจน์ฯ

14 บทท่ี 7 การแจกแจงตัวอย่าง (ตอ่ ) 8 มี.ค.65 อ.กอบกาญจน์ฯ

15 บทท่ี 7 การแจกแจงตัวอย่าง (ต่อ) 15 ม.ี ค.65 อ.กอบกาญจน์ฯ

สอบไล่ 21 มนี าคม - 1 เมษายน 2565

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงวนั เวลาสอนนอกเหนือไปจากนีข้ ้ึนอยกู่ บั ดุลยพนิ จิ ของอาจารยผ์ สู้ อนกรณตี ิดภาระกจิ เร่งด่วน

-5-

ลงนาม วรยศ ละม้ายศรี ผู้ประสานงานรายวชิ า

(อ.ดร. วรยศ ละม้ายศร)ี

วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

-6-


Click to View FlipBook Version