The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลข้อตกลง PA กันยา 65 ล่าสุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krugan.4115, 2022-09-04 04:36:24

รายงานผลข้อตกลง PA กันยา 65 ล่าสุด

รายงานผลข้อตกลง PA กันยา 65 ล่าสุด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน (PA)

สาหรบั ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการ
ประจาปงี บประมาณ 2565

ระหว่างวนั ท่ี 1 เดือนตลุ าคม พ.ศ. 2564 ถึง วนั ที่ 30 เดอื นกันยายน พ.ศ.2565
----------------------------------------------------------------------

ผู้จัดทาข้อตกลง
ชอ่ื นางสาวกลั ยกร คณาวฒั นไชย ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครชู านาญการ
สถานศึกษา โรงเรยี นวดั พระประโทณเจดีย์ สังกัด สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1

ประเภทหอ้ งเรยี นที่จัดการเรียนรู้  หอ้ งเรยี นวิชาสามญั หรือวชิ าพื้นฐาน

ส่วนท่ี 1 ขอ้ ตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาระงาน จะมภี าระงานเป็นไปตามที่ กคศ. กาหนด
1.1 ชว่ั โมงสอนตามตารางสอน รวมจานวน 26 ชัว่ โมง / สปั ดาห์
1.2 งานพเิ ศษท่ีโรงเรียนมอบหมาย จานวน ชัว่ โมง / สปั ดาห์
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจานวน 26 ชวั่ โมง / สปั ดาห์
1.2 งานพิเศษทโ่ี รงเรยี นมอบหมาย จานวน ชั่วโมง / สัปดาห์

2 /2564 1 /2565

2. ลกั ษณะงานทจ่ี ะปฏิบตั ิตามมาตรฐานตาแหน่งครู

ด้านที่ 1 ดา้ นการจดั การเรียนรู้ ลักษณะงานท่ีข้าพเจ้าปฏิบัติและนาดสนอครอบคลุม
ถึงการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนดลยี และแหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ การศึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การ
จัดบรรยากาศทส่ี ง่ เสริมและพัฒนาผู้เรยี น และการอบรมและพฒั นาคณุ ลกั ษณะทีด่ ขี องผู้เรียน

1.1 สร้างและพัฒนาหลกั สตู ร ดาเนินการวเิ คราะห์หลักสตู รสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระประโทณ
เจดยี ์ พุทธศักราช 2551 ฉบับปรบั ปรงุ พุทธศักราช 2565 จดั ทาคาอธิบายรายวิชา เบเกอร่ี (ง 22208)
วเิ คราะห์ตวั ชว้ี ัด ตามหลักสูตรแกนกลาง (หรือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวังในรายวิชาเพม่ิ เติม) และ
ดาเนนิ การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจดั การเรยี นรรู้ ายวชิ า เบเกอรี่ (ง 22208) ทส่ี อดคล้องกบั
หลกั สตู รสถานศึกษา

1.2 การออกแบบการจดั การเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี นรู้ คาอธิบายรายวชิ า ผลการเรียนร้รู ายวิชา
โครงสรา้ งรายวชิ า ประเมินผลการใชห้ น่วยการเรียนรู้รายวิชา เบเกอรี่ (ง 22208) ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 2

1.3 การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ นาเทคโนโลยี สอื่ นวัตกรรม ส่อื การเรียน มีการออกแบบส่ือการ
เรยี นรู้ เชน่ Power Point , ชุดนวัตกรรมแบบฝึกการอา่ นจับใจความ แบบทดสอบก่อนเรยี นและหลงั เรียน
มาใช้ในการจดั การเรียนการสอน และเปน็ สว่ นหนงึ่ ในเครืองมอื การวดั และประเมนิ ผล

1.4 การสร้างและพัฒนาสอื่ นวัตกรรม ไดส้ รา้ งสื่อ นวตั กรรมการเรยี น มีการออกแบบส่ือการเรียนรู้
เช่น Google form , Google Classroom การใช้โปรแกรม Online fliphtml .com E-book Wordwallและสง่ เสรมิ เร่ืองของความรบั ผิดชอบในการสง่ ภาระงาน และมีความซอ่ื สัตยต์ ่อตนเอง ในการ
ทางาน โดยใช้ Google Classroom และแอพลเิ คช่นั Line มาชว่ ยกระตุ้นให้นักเรยี นสง่ งานตามเวลา

1.5 การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้ วัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และเก็บผล
การเรียนรู้ก่อนเรยี น ระหวา่ งเรียนและหลังเรียนอยา่ งต่อเนื่อง ดว้ ยวธิ ีทห่ี ลากหลาย นาเทคโนโลยมี าเป็น
เครอื่ งมือในการวัดและประเมินผลโดยใช้ Google form

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่อื แก้ปัญหาหรอื พฒั นาการเรยี นรู้ ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ ก่ียวข้อง
กบั การจัดการเรียนการสอน วิจยั ในชัน้ เรยี นเร่ือง การแก้ปัญหาทกั ษะการอา่ นจบั ใจความด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรยี นช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 6 และนาความรทู้ ไี่ ด้นามาวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาผูเ้ รยี นท่มี ีผลการเรยี นไม่
ผา่ นเกณฑ์กาหนด

1.7 การจัดบรรยากาศทส่ี ง่ เสรมิ และพฒั นาผเู้ รียน ไดจ้ ัดบรรยากาศห้องเรียนให้สะอาด สวยงาม
และปลอดภยั สรา้ งบรรยากาศใหผ้ ู้เรียนไดเ้ รยี นอยา่ งมีความสขุ และในชน้ั เรยี น นาส่อื เกม นวัตกรรมมาใชเ้ ปน็
สื่อการเรียนรูใ้ นช้นั เรยี น

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลกั ษณะท่ีดีของนกั เรียน สอดแทรกคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ คุณธรรม
และจริยธรรม ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนโดยคานึงถงึ ความแตกตา่ งของผู้เรยี นเปน็ รายบคุ คล

ด้านท่ี 2 ดา้ นการส่งเสริมและสนับสนนุ การจัดการเรียนรู้

ลักษณะงานท่ีข้าพเจา้ ปฏิบัติและนาเสนอครอบคลมุ ถงึ สารสนเทศของผเู้ รียน และรายวิชาที่
ครูสอนให้ผูเ้ รียน มกี ารจัดทาสารสนเทศการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครองสามารถเข้าถงึ สารสนเทศได้
การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบคุ คล รวมถึงการแก้ไขปัญหาผ้เู รยี นให้มีความพร้อมและมีศกั ยภาพเพยี งพอ
ในการพฒั นา เชน่ การเยย่ี มบา้ นนักเรียน คัดกรองนักเรียนยากจน การวเิ คราะหผ์ ูเ้ รยี นรายบคุ คล
ทะเบียนแสดงผลการเรยี น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยี น เพ่อื ใชส้ นบั สนุนการเรยี นรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผเู้ รียน

ด้านท่ี 3 ดา้ นการพฒั นาตนเองและวิชาชพี

ลกั ษณะงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัตแิ ละนาเสนอครอบคลมุ ถงึ การพฒั นาตนเองอย่างเปน็ ระบบและ
ตอ่ เนอื่ ง การมสี ่วนร่วมในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางวิชาชพี เพ่อื พฒั นาการจดั การเรียนรู้และนาความรู้
ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพฒั นาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ และพฒั นา
เทคโนโลยี ส่ือ นวตั กรรม การจดั การเรยี นรู้

ไดพ้ ัฒนาตนเองอย่างตอ่ เนื่อง เก่ียวกับแนวทางการประเมนิ ผลใหข้ า้ ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลกั เกณฑ์ ว9 22564 และไดป้ ฏบิ ัติการ PLC ออนไลน์ เรื่อง การ
พัฒนาแผนการจดั การเรยี นรู้สู่คลิปการสอน ว PA

หลักฐานการเข้ารบั การอบรมเพ่อื พัฒนาตนเอง

การพัฒนาสมรรถนะดา้ นดิจิทลั ของครู การใช้ METAVERSE,ANYFLIP,GOOGLE SITEสว่ นท่ี 2 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานท่เี ป็นประเด็นท้าทายในการพฒั นาผลลพั ธก์ ารเรยี นรู้ของผเู้ รยี น

ข้าพเจ้า นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชย ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ โรงเรียนวัด
พระประโทณเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก้ปัญหาทักษะการอ่านจับใจความด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และขอนาเสนอวิธีการดาเนินงาน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีคาดหวัง
ดงั นี้

วิธีดาเนนิ การ ผลลัพธก์ ารเรยี นรูข้ องผ้เู รียนทีค่ าดหวงั

เชงิ ปรมิ าณ เชิงคณุ ภาพ

การแกป้ ัญหาทกั ษะการอา่ นจบั ใจความดว้ ยชุดกิจกรรม 1) นักเรียนช้นั 1) นกั เรียนชั้น

การเรยี นรขู้ องนกั เรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัด ประถมศกึ ษาปที ่ี 6 ปี ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ปี

พระประโทณเจดยี ์ มรี ะยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่ มกราคม – การศกึ ษา 2565 ร้อย การศึกษา 2565 มี

กนั ยายน 2565 และมีวิธดี าเนินการ ดงั น้ี ละ 100 ได้ใช้ชุดฝึก คะแนนเจตคตติ ่อ

1) สารวจสภาพปัญหา : นกั เรียนขาดความคดิ รวบ ทักษะภาษาไทยในการ ภาษาไทยหลงั จากใช้

ยอดเกี่ยวกบั การอา่ นวเิ คราะห์ สรปุ ใจความสาคญั แก้ไขปญั หาองค์ความรู้ แบบฝึกทักษะการ

2) ศึกษา หลักการ แนวคิดทฤษฎีความเปน็ ไปได้ในการ การอ่านจบั ใจความ อ่านจับใจความ เฉลย่ี

แกป้ ัญหา : ศึกษาการแก้ปัยหาเกีย่ วกับการเรยี นรู้ 2) นักเรียน อยู่ในระดับพอใช้ ขนึ้

3) การสร้างนวัตกรรมเพ่อื แกป้ ัญหา : สร้างนวัตกรรม มากกว่าร้อยละ 70 ไป

แบบฝกึ ทักษะการอ่านจบั ใจความ ด้วยชุดกิจกรรม มผี ลการประเมินการ

การเรยี นรู้ ใชแ้ บบฝึกทักษะการ

4) ทดลองใช้ และปรับปรงุ ทดลองกับนักเรยี นชั้น อ่านจับใจความด้วยชดุ

ประถมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา กจิ กรรมอยู่ในระดับ

2564 ผ่านเกณฑ์การ

5) นาผลการทดลองมาพัฒนา : พฒั นาแบบฝกึ ทักษะ ประเมินขนึ้ ไป

ภาษาไทยการอา่ นจบั ใจความใหถ้ กู ต้อง เหมาะสม 3) นักเรยี น

และสอดคล้องกบั บรบิ ทของผู้เรยี น มากกว่าร้อยละ 70 มี

6) ใช้นวตั กรรมกบั กลุ่มเป้าหมาย : ใชแ้ บบฝึกทักษะ ผลการทดสอบ

ภาษาไทย ด้วยชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้ ชั้น หลักการใช้แบบฝกึ

ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา ทักษะการอา่ นจับ

2565 ใจความอยู่ในระดบั

7) ประเมนิ และสรปุ ผลการใชน้ วตั กรรม : ใช้แบบฝกึ ผา่ นเกณฑ์การ

ทกั ษะการอ่านจับใจความด้วยชดุ กจิ รรมการเรียนรู้ ประเมนิ

กบั นักเรยี นช้นั ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถแกป้ ัญหา

ที่เกิดขนึ้ ได้


Click to View FlipBook Version