The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือข่าวฉบับที่1
กมลทิพย์ จำรัสเนตร 012

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

หนังสือข่าว1

หนังสือข่าวฉบับที่1
กมลทิพย์ จำรัสเนตร 012

สำนักงานตำรวจแหง่ ชาติ
กทม. สถานการณ์ฝนุ่ ดีขึ้น เดนิ หน้าแก้ปัญหาอยา่ งตอ่ เนือ่ ง

ฉบบั ท่ี ๒

22 ม.ค.63 ห้องสุทศั น์ 1 ศาลาว่าการกทม.(เสาชงิ ชา้ ) : ร.ต.อ.พงศกร ขวญั เมือง โฆษก
กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวภายหลงั การประชุมแก้ไขปัญหาฝุน่ PM 2.5 ของกรงุ เทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.
อศั วนิ ขวญั เมือง ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชมุ ว่า วนั นีส้ ถานการณฝ์ นุ่ PM 2.5 ใน
พ้ืนทก่ี รุงเทพมหานครดขี ึน้ เมือ่ เทยี บการตรวจวดั คุณภาพอากาศฝนุ่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่
กรงุ เทพมหานคร คา่ เฉลย่ี 24 ชว่ั โมงของเมอ่ื วาน(21 ม.ค.63) อยทู่ ี่ 70 ไมโครกรมั /ลูกบาศก์เมตร แต่ในวนั น้ี
(22 ม.ค.63) คา่ เฉลยี่ 24 ช่วั โมงอยทู่ ่ี 43 ไมโครกรัม/ลกู บาศก์เมตร ทำให้จากเดิมทมี่ พี น้ื ทสี่ ีเหลืองและพ้นื ท่สี ี
สม้ จำนวนมาก เน่อื งจากมคี ่าฝนุ่ PM 2.5 เกนิ คา่ มาตรฐานและสง่ ผลกระทบตอ่ สุขภาพของประชาชน ขณะน้ีมี
พน้ื ทส่ี เี ขยี วหรอื พืน้ ท่ีท่ีปลอดภัยและไมเ่ ป็นอันตรายต่อสขุ ภาพของประชาชนแลว้ จำนวน 12 จุด และมพี ้นื ท่ีสี
เหลอื งและสสี ม้ จำนวน 25 จดุ จากจำนวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 37 จุดของ

กรุงเทพมหานคร ซง่ึ ยงั เปน็ พนื้ ที่ส่วนใหญ่ แตม่ ีแนวโนม้ ท่ีจะลดลง เน่ืองจากลมตะวันออกมี
กำลงั แรงมากขึ้น ซ่งึ จะส่งผลใหส้ ถานการณฝ์ นุ่ ในพน้ื ท่ีกรุงเทพมหานครจะดีขึน้ ภายใน 1-2 วันน้ี และจาก
สถานการณท์ จี่ ะดขี น้ึ กรุงเทพมหานครจึงพจิ ารณาไมป่ ระกาศหยดุ การเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้ เน่อื งจากไม่
อยากใหก้ ระทบตอ่ ผลการเรียนของนกั เรียนในสังกัดกรงุ เทพมหานคร และคาดวา่ เด็กนกั เรียนจะไม่ได้รบั
ผลกระทบหรืออนั ตรายจากฝนุ่ PM 2.5 สำหรับการแจกหนา้ กากอนามัยทกี่ รงุ เทพมหานครนำไปแจกบริเวณ
สถานรี ถไฟฟ้า BTS ตา่ งๆ รวมทงั้ ทศี่ ูนย์บรกิ ารสาธารณสขุ ท้งั 68 แหง่ และ 50 สำนกั งานเขต ขณะนีไ้ ด้รับ
การตอบรบั อยา่ งดี ประชาชนเริม่ ใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันและดแู ลสุขภาพกันมากขน้ึ สว่ นการขยับเลอื่ น
เวลาการทำงานของขา้ ราชการกรงุ เทพมหานครกย็ งั จะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขน้ึ นอกจากนี้
กรงุ เทพมหานครจะเพ่มิ มาตรการการฉดี นำ้ ล้างตน้ ไม้ เพอ่ื ลดปริมาณฝนุ่ ในอากาศ เน่ืองจากสถานการณ์ฝนุ่
ปจั จบุ นั ไม่ได้มีเพยี งฝุ่น PM 2.5 แตย่ ังมีควัน และฝนุ่ PM 10 ซ่ึงกอ่ ให้เกิดปญั หาทางสุขภาพเช่นกนั ดงั นั้น
กรุงเทพมหานครจะดำเนินการฉีดล้างตน้ ไม้เพื่อลา้ งฝ่นุ ออกจากใบไม้ เพอื่ ใหใ้ บไม้มพี น้ื ท่ีสำหรบั ดักจบั ฝนุ่ ทล่ี อย
อยูใ่ นอากาศ โดยจะดำเนินการฉดี ล้างในชว่ งเวลากลางคนื เพอื่ ลดผลกระทบตอ่ ประชาชนในการใช้
ชวี ติ ประจำวัน ส่วนมาตรการด้านอ่ืนๆ กรุงเทพมหานครจะประสานหนว่ ยงานทีเ่ ก่ยี วข้องเพอื่ ดำเนินการแกไ้ ข
ปัญหาฝนุ่ ในพนื้ ท่กี รงุ เทพมหานครอยา่ งตอ่ เนือ่ งต่อไป

สำนักงานตำรวจแหง่ ชาติ
22 มกราคม 2563


Click to View FlipBook Version