The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลเข้ารวมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 18-20 พ.ย. 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานผลเข้ารวมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 18-20 พ.ย. 64

รายงานผลเข้ารวมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 18-20 พ.ย. 64

บันทกึ ขอ้ ความ
สว่ นราชการ โรงเรยี นบา้ นหนองขุ่นวทิ ยาคาร อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอด็

ที่ พเิ ศษ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

เรอื่ ง รายงานผลเข้ารับการฝกึ อบรมผบู้ งั คับบญั ชาลกู เสือจิตอาสาพระราชทาน ระดบั สถานศกึ ษา รุ่นที่ ๒

เรียน ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นหนองขนุ่ วิทยาคาร

ข้าพเจา้ นายคมเพชร ศรไี ชย ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบา้ นหนองขุ่นวทิ ยาคาร สพป.รอ.เขต ๓
ได้เข้ารับการฝกึ อบรมผบู้ ังคับบญั ชาลูกเสอื จติ อาสาพระราชทาน ระดับสถานศกึ ษา ร่นุ ที่ ๒ ระหว่างวนั ท่ี ๑๘-
๒๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเมอื งร้อยเอ็ด อาเภอเมืองรอ้ ยเอด็ จังหวดั ร้อยเอด็ แลว้ น้นั

บัดน้ี ข้าพเจ้าได้ดาเนินการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอ
รายงานผลเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ ดัง
เอกสารดังแนบ

จงึ เรียนมาเพ่อื โปรดทราบ

(นายคมเพชร ศรีไชย)
ตาแหนง่ ครู คศ.๒

ความคดิ เห็น/ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชอื่
(นายแก้ว เกตมุ าตย์)

ผ้อู านวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวทิ ยาคาร

สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสอื จิตอาสาพระราชทาน
หลกั สูตรผู้บงั คบั บัญชาลูกเสือจติ อาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

ร่นุ ที่ ๒
ระหว่างวนั ท่ี ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนเมอื งรอ้ ยเอด็ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดรอ้ ยเอ็ด

รายงานผลเขา้ รับการฝึกอบรมผ้บู ังคับบัญชาลกู เสือจติ อาสาพระราชทาน ระดบั สถานศึกษา ดังน้ี

๑. ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับ
สถานศึกษา รุ่นที่ ๒ หลักสูตร ๔ วัน ไปกลับ มีจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓๐ คน มีผู้ผ่าน
หลักสูตร จานวน ๒๕ คน โดยในการฝกึ อบรม มกี จิ กรรมดังตอ่ ไปน้ี
วันท่ี ๑๘ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
๑. กิจกรรม ลงทะเบียน
๒. กิจกรรม ปฐมนิเทศชีแจงวัตถปุ ระสงคข์ องการเข้าอบรม
๓. กิจกรรม พธิ กี ารเปดิ การฝึกอบรม
๔. กิจกรรม รายวิชา บทเพลงแห่งความภาคภมู ิใจในความเป็นไทย
๕. กิจกรรม รายวิชา การปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ
๖. กิจกรรม รายวชิ า การจติ สานกึ การเปน็ พลเมอื ง
๗. กิจกรรม รายวชิ า หลกั สูตรลกู เสือจิตอาสาพระราชทาน
๘. กิจกรรม รายวิชา บทบาทหน้าทผี่ ้บู ังคบั บญั ชาหน่วยลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน
๙. กิจกรรม เพลงสรรเสริญพระบารมี / สวดมนต์
วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๐.กจิ กรรม ลงเวลาการเขา้ ฝกึ อบรมวนั ที่ ๒
๑๑.กจิ กรรม ประชมุ รอบเสาธง
๑๒.กจิ กรรม รายวิชา บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเปน็ ไทย
๑๓.กจิ กรรม รายวิชา หลักการและวธิ ีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
๑๔.กิจกรรม รายวชิ า โครงการพระราชดารแิ ละหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏี
ใหม่ “โคก หนอง นา”
๑๕.กิจกรรม รายวิชา การวางแผนและดาเนินงานกิจรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษาและชมุ ชน
๑๖.กจิ กรรม รายวิชา ทักษะพื้นฐานของลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน ดา้ นการพัฒนา การบรกิ าร
และชว่ ยเหลือภัยพบิ ัติ
๑๗.กจิ กรรม รายวิชา ลกู เสอื จิตอาสากบั การพัฒนาชมุ ชน
๑๘.กจิ กรรม กล่มุ สัมพนั ธ์ลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน กจิ กรรมทาความรูจ้ กั
๑๙.กจิ กรรม เพลงสรรเสริญพระบารมี / สวดมนต์
วันที่ ๒๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
๒๐.กิจกรรม ลงเวลาการเขา้ ฝกึ อบรมวันที่ ๓
๒๑.กิจกรรม ประชุมรอบเสาธง
๒๒.กิจกรรม กลมุ่ สมั พนั ธล์ กู เสือจิตอาสาพระราชทาน
๒๓.กิจกรรม รายวชิ า ลกู เสือจติ อาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์
๒๔.กิจกรรม รายวิชา การประยุกต์ใช้ทกั ษะลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน
๒๕.กจิ กรรม รายวชิ า การดาเนนิ งานกจิ กรรมลกู เสอื จติ อาสาพระราชทานในสถานศึกษา
๒๖.กจิ กรรม รายวิชา บทเพลงแหง่ ความภาคภมู ใิ จในความเปน็ ไทย (ภาคสรุป)
๒๗.กิจกรรม รายวิชา เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน

๒๘.กจิ กรรม คณะวทิ ยากรและผูเ้ ขา้ รบั การฝึกอบรมสรปุ บทเรยี นร่วมกันและมอบหมายภารกิจ
๒๙.กิจกรรม พธิ ปี ิดการอบรม ซกั ถามปญั หา

๒. วตั ถปุ ระสงคใ์ นการฝึกอบรม มีดงั น้ี
เพอ่ื ใหค้ ณะผู้บริหารจัดการการฝกึ อบรมตามโครงการลูกเสอื จิตอาสาพระราชทานซ่งึ

ประกอบดว้ ย วทิ ยากรแกนนาลูกเสอื จิตอาสาพระราชทานประจาสานกั งานลูกเสอื แหง่ ชาติและวทิ ยากรแกน
นาลกู เสือจิตอาสาพระราชทานประจาจังหวดั และผบู้ ังคับบัญชาลกู เสอื จติ อาสาพระราชทานในสถานศกึ ษา ซงึ่
เป็นกลมุ่ เป้าหมายตามโครงการลูกเสือจติ อาสาพระราชทาน สามารถดาเนินการฝึกอบรมลกู เสอื จิตอาสา
พระราชทานของแตล่ ะจังหวดั ให้เปน็ ไปตามข้ันตอนและกระบวนการ ฝกึ อบรม และแลว้ เสรจ็ ตามเป้าหมายท่ี
กาหนด เกิดผลด้วยประสิทธภิ าพและเปน็ บรรทดั ฐานเดียวกัน

๓.รูปแบบกิจกรรมฝกึ อบรม หลักสูตรผบู้ งั คบั บัญชาลูกเสอื จิตอาสาพระราชทาน ระดับ
สถานศกึ ษา

โครงสรา้ งหลักสตู รลกู เสอื จติ อาสาพระราชทาน แบ่งเป็น ๒ หลกั สูตร ประกอบด้วย (๑) หลักสูตรการ
ฝกึ อบรมบคุ ลากรทางการลูกเสือ มีจานวน ๓ หมวดวชิ า ๙ รายวชิ า และ (๒) หลกั สูตรการฝกึ อบรมลกู เสือจิต
อาสาพระราชทาน มจี านวน ๙ รายวชิ ายอ่ ย

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีรปู แบบในการดาเนินงาน ดงั น้ี
๑. สถานศึกษาทม่ี กี ลมุ่ ลกู เสือหรือกองลูกเสือทป่ี ระสงคจ์ ะเขา้ ร่วมโครงการลกู เสือ จิตอาสาพระราชทานจดั ส่ง
ผู้บรหิ ารสถานศึกษาและผู้กากบั ลกู เสอื อีก ๑ คน เข้ารับการฝกึ อบรมหลักสตู ร ผ้บู ังคบั บญั ชาลูกเสอื จติ อาสา
พระราชทาน กลมุ่ ลกู เสอื หรือกองลูกเสอื นอกโรงเรยี น หากมีสมาชกิ ลกู เสือ เนตรนารีในสงั กัดมากกว่า ๑๐ คน
สามารถเขา้ รว่ มโครงการได้แต่ตอ้ งจดั สง่ ผู้กากับกลุม่ และผกู้ ากับกองลูกเสือเข้ารบั การฝึกอบรม
๒. ผู้บงั คับบัญชาลกู เสือของสถานศึกษาทีผ่ ่านการฝกึ อบรมแลว้ ดาเนนิ การรับสมคั รลูกเสอื เนตรนารี ประเภท
สามญั สามญั รุ่นใหญ่และวสิ ามญั ในกลุม่ ลูกเสอื หรอื กองลกู เสอื ทตี่ นสงั กัด แลว้ จดั การฝึกอบรมหลักสตู ร
ลกู เสอื จิตอาสาพระราชทานใหแ้ ก่สมาชิกลกู เสอื เนตรนารีทีส่ มคั รเปน็ สมาชกิ หน่วยลูกเสอื จิตอาสา
พระราชทานในสถานศกึ ษา
๓. สถานศกึ ษาหรอื กลมุ่ ลกู เสือหรอื กองลูกเสือนอกโรงเรยี นเสนอสานกั งานลกู เสือจังหวัด หรอื สานักงาน
ลูกเสอื แห่งชาติ แลว้ แต่กรณี เพื่อขอต้งั หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานผ่านผบู้ ังคบั บัญชา ตามระดับชนั้
๔. เมอื่ ได้รบั อนญุ าตใหต้ ั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแลว้ หนว่ ยลูกเสอื จติ อาสาพระราชทาน
ดาเนนิ การจดั กิจกรรมจิตอาสาและสรปุ รายงานผลการดาเนนิ งานเพ่ือขอรับตราสญั ลกั ษณ์ ลกู เสือจิตอาสา
พระราชทาน การดาเนินงานโครงการลกู เสือจติ อาสาพระราชทาน นอกเหนือจากการถวาย ความจงรักภักดี
และสนองพระราชดาริโครงการจติ อาสาพระราชทานขององคป์ ระมขุ คณะลกู เสือแห่งชาติ ไปสเู่ ด็กและเยาวชน
แลว้ สานกั งานลกู เสือแหง่ ชาติยังมีความมงุ่ หวังในการดาเนนิ งานโครงการนีใ้ ห้เป็นกิจกรรมท่ชี ่วยบม่ เพาะ และ
เสรมิ สร้างจติ สานกึ ให้กับเดก็ และเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่เี ขม้ แขง็ และมีความรบั ผิดชอบต่อสังคม นั่นคือ รับรู้
การเปน็ สว่ นหนงึ่ ของสงั คมที่ตนอยู่ รูบ้ ทบาทหนา้ ท่คี วามรบั ผิดชอบของตนในสงั คม มสี ่วนรว่ มในการชว่ ย
แกป้ ัญหาและพฒั นาสังคม สามารถพิจารณาและรบั รผู้ ลกระทบต่อสงั คมจากการกระทาของตนที่สาคัญคือ
การทากจิ กรรมจติ อาสาและบาเพ็ญประโยชนข์ องลกู เสือ เนตรนารีจะช่วยส่งเสรมิ ภาพลักษณ์ ของการลูกเสอื
ในการชว่ ยเหลือผอู้ ื่นตามคาปฏญิ าณของลูกเสอื

๔. ประโยชน์ที่ได้รับการฝึกอบรม หลกั สตู รผู้บงั คบั บญั ชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับ
สถานศกึ ษา

๔.๑ ประโยชนต์ อ่ ตนเอง ได้แก่ ไดฝ้ ึกประสบการณ์การฝกึ อบรม หลกั สูตรผบู้ ังคับบัญชาลูกเสอื จิตอาสา
พระราชทาน ระดบั สถานศกึ ษาไดน้ าองค์ความรู้และกิจกรรมหลักสูตรผูบ้ งั คับบญั ชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ระดบั สถานศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวติ จริง และการจัดกจิ กรรมลูกเสือภายในโรงเรียน ได้แลกเปล่ยี นเรยี นรู้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสอื ตา่ งโรงเรียน

๔.๒ ประโยชน์ตอ่ ลกู เสือ จากการเข้าร่วมในกจิ กรรมในครั้งนี้ประโยชน์คือได้ความรู้ ทักษะ หลกั การ
เกี่ยวกับการผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ได้พบปะผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่าง
โรงเรียนได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมซ่ึงถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีดีมาก ๆ เมือลูกเสือผ่านการอบรม
หลักสูตรในครงั้ นี้จะเกดิ ความภาคภูมิใจ นาเอากิจกรรมและความรู้ไปปรับใชก้ ันกาดาเนินชีวิต และขยายผลไป
ยงั ลกู เสือ ชุมชน และ สังคมตอ่ ไป

๕. ในการฝึกอบรมครั้งน้ี มีจานวนผู้บังคับบญั ชาลกู เสือ ที่เข้ารับการฝกึ จานวน ๓๐ คน มีผู้ที่ผ่าน
หลกั สตู รในครั้งนี้ จานวน ๒๕ คน

๖.คณะวิทยากร

(นายคมเพชร ศรไี ชย)
ตาแหนง่ ครู คศ.๒

ภาคผนวก

๑.ทาเนยี บรุ่นเข้าอบรม
๒.ภาพกิจกรรม
๓.เอกสารอนื่ ๆ ทเ่ี กี่ยวข้องภาพกิจกรรม ฝกึ อบรมลูกเสอื จิตอาสาพระราชทาน
หลกั สตู รผูบ้ ังคับบญั ชาลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน ระดบั สถานศึกษา

รนุ่ ที่ ๒
ระหว่างวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ โรงเรยี นเมอื งรอ้ ยเอด็ อาเภอเมืองร้อยเอด็ จงั หวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม ฝกึ อบรมลูกเสอื จิตอาสาพระราชทาน
หลกั สตู รผูบ้ ังคับบญั ชาลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน ระดบั สถานศึกษา

รนุ่ ที่ ๒

ระหว่างวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ โรงเรยี นเมอื งรอ้ ยเอด็ อาเภอเมืองร้อยเอด็ จงั หวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม ฝกึ อบรมลูกเสอื จิตอาสาพระราชทาน
หลกั สตู รผูบ้ ังคับบญั ชาลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน ระดบั สถานศึกษา

รนุ่ ที่ ๒

ระหว่างวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ โรงเรยี นเมอื งรอ้ ยเอด็ อาเภอเมืองร้อยเอด็ จงั หวัดร้อยเอ็ดเกยี รตบิ ตั ร


Click to View FlipBook Version