The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BIGBIKE-โลกและการแข่งขัน-สหรัฐ-papsi1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by papsicool06, 2020-02-20 00:35:39

BIGBIKE-โลกและการแข่งขัน-สหรัฐ-papsi1

BIGBIKE-โลกและการแข่งขัน-สหรัฐ-papsi1

~1~

คำนำ

ชิ้นงำนเล่มนีจ้ ัดทำขนึ้ เพอ่ื ประกอบกำรเรียนวชิ ำกำรผลติ ส่ือส่ิงพมิ พ์ โดยมี
จุดประสงค์เพอ่ื ให้ผู้จดั ทำได้ฝึ กกำรศึกษำค้นคว้ำ และนำส่ิงทไี่ ด้ศึกษำค้นคว้ำ
มำสร้ำงเป็ นชิ้นงำนเกบ็ ไว้เป็ นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนของตนเองและครู

ต่อไป
ท้งั นี้ เนือ้ หำได้รวบรวมมำจำกเวบ็ ไซต์ต่ำง ๆ ขอขอบพระคุณอำจำร์อย่ำงสูงท่ี
กรุณำตรวจ ให้คำแนะนำเพอ่ื แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดกำรทำงำน ผู้จดั ทำ
หวงั ว่ำรำยงำนฉบับนีค้ งมปี ระโยชน์ต่อผู้ทน่ี ำไปใช้ให้เกดิ ผลตำมควำมคำดหวงั

จดั ทำโดย
สหรฐั ห่อทรพั ย์

~2~

สำรบญั 4
8
ประวตั ิ Bigbike 25
ประเภทของจกั รยำนยนต์ Bigbike 33
รวมประเภทรถ ทวั ริงไบค์ (Touring Bike) 41
รวมประเภทรถ เนก็ เกต็ ไบค์ (Naked Bigbike) 43
รถประเภทสกู๊ตเตอร์ไบค์ (Scooter Bike) 52
รถประเภทสปอร์ตไบค์ (Sport Bike) 54
ตำมรอยประวตั ศิ ำสตร์อนั ยง่ิ ใหญ่ของ MotoGP
กำรแข่งขนั bigbike หรือ motosport 65

อ้างอิง

~3~

BIGBIKE โลกและกำรแข่งขนั

ประวตั ิBigbike

รถมอเตอร์ไซคค์ นั แรกของโลกถือกำเนิดข้ึนมำในโลกแห่งวศิ วกรรม มำเป็นเวลำ
เดียวกบั รถยนต์ ท่ีใชพ้ ลงั ขบั เคลื่อนแบบสนั ดำปภำยในทว่ั ไปเพยี งแตว่ ำ่ รูปทรงใน
ระยะแรกตอ้ งอำศยั รถพว่ งเขำ้ มช่วยลอ้ ที่ 3 เขำ้ มำช่วยบำ้ ง เพ่ือกำรทรงตวั ดีข้ึนโดย
ระยะแรก น้นั เจมส์ วตั ต์ ไดส้ ร้ำงเคร่ืองจกั รไอน้ำข้ึนมำ เป็นตวั ตน้ แบบทำใหม้ ีกำลงั
ขบั เคลื่อน ซ่ึงมีชิ้นส่วนขนำดค่อนขำ้ งใหญ่ และมีน้ำหนกั มำกจนทำใหม้ ีขีดจำกดั ในกำร
ใชง้ ำนของเครื่องยนตช์ นิดน้ี จึงถูกนำไปใชใ้ นยำนพำหนะขนำดใหญ่เพื่อใหเ้ กิดกำร
สมดุลใน น้ำหนกั ท่ีค่อนขำ้ งมำกของตวั ตน้ กำลงั เช่นรถจกั รไอน้ำที่เรำคุน้ ตำมำแต่ยคุ
บุกเบิก หรือเรือกลไฟที่เรำเคยใชง้ ำนเพอื่ ขนถ่ำยสินคำ้

ในช่วงปลำย ค.ศ 1884 เป็นคร้ังแรกที่มีกำรนำเสนอผลงำน “พิมพเ์ ขียว”
แสดงใหเ้ ห็นถึงกำรทำงำนของเคร่ืองยนตส์ ันดำปภำยในขนำดเลก็ ท่ีจะมีกำรพฒั นำ
สำหรับกำรนำมำติดต้งั ในรถจกั รยำนยนตเ์ ป็นคร้ังแรก โดยทุนสนบั สนุนของมหำเศรษฐี
ชำวองั กฤษชื่อ Edward Butler โดยไดส้ ร้ำงเคร่ืองยนต์ ที่ใชค้ ำบเู รเตอร์เป็นตวั
ผสมอำกำศเป็นคร้ังแรกโดยใชค้ อยลจ์ ุดระเบิดเป็นตวั กระตุน้ ใหเ้ กิดกำรสนั ดำปภำยใน
หอ้ งเผำไหมใ้ นเวลำดงั กล่ำวน้นั เครื่องยนตแ์ บบ 4 จงั หวะของ OTTO ซ่ึงทำกำรวิจยั

~4~

อยโู่ ดยทำงประเทศเยอรมนั นี กต็ ้งั ควำมหวงั ในกำรสร้ำงรถจกั รยำนยนตค์ นั แรกดว้ ย
ทีมงำนของ Gottlieb Daimler และ Karl Benz ซ่ึงต่อมำท้งั คูส่ ำมำรถ
สร้ำงไดส้ ำเร็จ แต่เสียดำยที่รถตน้ แบบถูกไฟไหมไ้ ปพร้อมๆ กบั โรงงำนในปี ค.ศ.
1903

ในช่วงปี ค.ศ.1892เฟลิกซ์ธีโอดอร์มิลเลอร์นกั คน้ ควำ้ ชำวองั กฤษไดน้ ำเอำ
เคร่ืองยนตแ์ บบ5สูบ (ในวงกำวศิ วกรรมยำนยนตเ์ รียกกนั วำ่ สูบดำว) ส่งกำลงั โดยตรง
จำกหอ้ งขอ้ เหวย่ี งลงสู่ดุมของวงลอ้ โดยตรงโดยมิลเลอร์ต้งั ชื่อรถของเขำวำ่ Stellarซ่ึง
มีควำมหมำยวำ่ ดวงดำว ดว้ ยเหตุท่ีวำ่ โรงงำนอุตสำหกรรมยำนยนตใ์ นประเทศองั กฤษยคุ
บุกเบิกในปลำยศตวรรษท่ี 18 Mr. John Boyd Dunlop ซ่ึงเป็นบุตรชำย
ของบริษทั ผผู้ ลิตยำงดนั ล็อปไดเ้ ขำ้ มำมีบทบำทเสริมในดำ้ นกำรผลิตยำนยนตท์ ำใหก้ ำร
วจิ ยั น้นั มีประสิทธิภำพมำกข้ึนในประเทศอิตำลีMr.Enrico Bernardi ไดน้ ำเอำ
เคร่ืองยนตต์ ดั หญำ้ มำเป็นตวั ตน้ กำลงั ขบั -ผลกั ดนั ให้รถจกั รยำนธรรมดำ กลำยเป็นรถ
มอเตอร์ไซคไ์ ดส้ ำเร็จเป็นคนแรกของประเทศอิตำลีในช่วงปี ค.ศ.1893 โดยเครื่องยนต์
ชนิดน้ี ใหแ้ รงมำ้ สุทธิเพียงคร่ึงแรงมำ้ ที่รอบเคร่ือง 280-500 รอบ/นำที

เม่ือผำ่ นไปอีก 2 ปี กำรพฒั นำเคร่ืองยนตข์ นำดเล็ก เพอ่ื นำมำติดต้งั ในพำหนะ
ระดบั ยอ่ ย ก็ไดส้ ำเร็จข้ึน โดย Mr De Dion สำมำรถนำเอำเครื่องยนต์ แบบสูบ
เด่ียว 4 จงั หวะลงมำติดต้งั ในรถ 3 ลอ้ ขนำดเล็กไดส้ ำเร็จโดยเคร่ืองยนตต์ น้ แบบชุดน้ี
ยงั ไมม่ ีคำบูเรเตอร์ แต่ใชก้ รรมวธิ ีในกำรดึงเอำไอระเหยจำกน้ำมนั เบนซิน ป้ อนเขำ้ ไปใน
หอ้ งเผำไหมใ้ นจงั หวะดูด ส่วนผทู้ ่ีสร้ำงระบบจุดระเบิดสำหรับใชก้ ระตุน้ จงั หวะงำนของ

~5~

หวั เทียน คือ Mr Robert Bosch ซ่ึงตอ่ มำไดพ้ ฒั นำระบบไฟฟ้ ำทุกชนิดเพ่ือใช้
ในอุตสำหกรรมยำนยนตจ์ นกลำยเป็นบริษทั ยกั ษใ์ หญ่ของวงกำรรถยนตแ์ ละพำหนะ
เกือบทุกชนิดไปในปลำยศตวรรษท่ี 19 จนถึงยคุ ปัจจุบนั ส่วนรถจกั รยำนยนตท์ ่ีใชว้ ง
ลอ้ เดี่ยวและสำมำรถผลิตลงสู่ตลำดโลกไดส้ ำเร็จ โดยไดผ้ ลิตกนั อยหู่ ลำยประเทศ เช่น
องั กฤษ เยอรมนี อิตำลี และฝร่ังเศษ ทำงดำ้ นประเทศเยอรมนี เป็นผลงำนของเดมเลอร์
และเบนซ์ ก่อนท่ีจะยบุ ตวั ลงในระหวำ่ งสงครำมโลกคร้ังท่ี 1 เน่ืองจำกตอ้ งปรับผงั ของ
โรงงำนใหเ้ ขำ้ กบั สถำนกำรจึงตอ้ งเปลี่ยนแผนมำสร้ำงยทุ ธปัจจยั ต่ำงๆ เพือ่ สนบั สนุน
กองทพั ส่วนทำงดำ้ นองั กฤษ มีผลงำนเด่นของ “Raleigh” ที่เริ่มผลิตรถจกั รยำนขำย
เป็นอุตสำหกรรมมำก่อน แลว้ จึงนำเครื่องยนตม์ ำติดต้งั เอำไวท้ ่ีแผงคอหนำ้ รถจกั รยำนใน
ปี ค.ศ. 1899 ดว้ ยรูปทรงท่ีคอ่ นขำ้ งสมบรู ณ์แบบในยคุ น้นั

จำกยคุ 1900 มำจนถึง 2004 นบั เป็ นเวลำกวำ่ 100 ปี เศษ ที่วงกำร
อุตสำหกรรมยำนยนตก์ ำ้ วเดินตอ่ มำดว้ ยแนวควำมคิดอนั หลำกหลำย ของวศิ วกรหลำย
ชำติ และหลำยประเทศ รวมมำถึงชนชำติญ่ีป่ ุนหน่ึงเดียวในเอเชียท่ีเริ่มกำ้ วเขำ้ สู่วงกำร
ผลิตรถลงสู่ตลำดโลกในช่วงหลงั ของปี ค.ศ. 1950 ชื่อของรถจำกประเทศญ่ีป่ ุน กเ็ ริ่ม
ดบั รัศมี แนวควำมคิดเดิมๆ ของบริษทั ยกั ษใ์ หญ่ของทวปี ยโุ รปลงอยำ่ งสิ้นเชิงและ
แน่นอนวำ่ ชื่อของ ฮอนดำ้ ยำมำฮำ่ ซูซูกิ และคำวำซำกิ คือ 4 ในกระแสของควำมนิยม
ในระดบั สูงสุดท่ียงั เหลือผผู้ ลิตรถจกั รยำนยนตล์ งป้ อนตลำดโลกอยเู่ พียงไมก่ ี่แห่ง จำก
จำนวนเกือบ 100 ยหี่ ้อที่มีกำรผลิตรถในยคุ ก่อน สงครำมโลกคร้ังที่สองจะสงบลง

~6~

รถจกั รยำนยนตส์ มยั แรกๆ ที่เขำ้ มำในประเทศไทย ไดแ้ ก่ บีเอม็ ดบั บลิว ฮำร์เลย์ เดวดิ สัน
ไทรอมั พ์ จนกระทง่ั เมื่อรถจกั รยำนยนตจ์ ำกญ่ีป่ ุน เร่ิมเขำ้ ตลำดเมืองไทยจนปัจจุบนั น้ี เรำ
จะเห็นแตร่ ถจกั รยำนยนตจ์ ำกประเทศญี่ป่ ุนเป็นส่วนมำก ส่วนรถจกั รยำนยนตจ์ ำก
ประเทศยโุ รป ก็ยงั มีอยแู่ ต่มีรำคำท่ีแพง กวำ่ มำก อะไหล่หำยำกจึงมีผสู้ นใจเฉพำะผทู้ ี่รัก
รถจกั รยำนยนตจ์ ำกยโุ รปจริงๆ และผทู้ ่ีมีกำลงั เงินในกำรซ้ือเท่ำน้นั แต่ในปัจจุบนั มีคู่แข่ง
หลำกหลำยบริษทั ทำใหร้ ำคำน้นั ถูกลงมำมำกทำใหค้ นทวั่ ไปสำมำถซ้ือรถไดม้ ำกข้ึนโดย
สำมำรถซ้ือแบบผอ่ นกไ็ ดแ้ ละยงั มีของสมนำคุณมำกมำยอีกดว้ ย

Bigbike คือคำที่ใช้เรียกรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนำดใหญ่กวำ่ รถมอเตอร์ไซคท์ ว่ั ๆไปหรือ
ที่เรียกกนั จนติดปำกวำ่ สี่สบู ขนำดของมอเตอร์ไซค์ท่ีมีขนำดใหญ่ในที่นีค้ ือขนำดของ
เคร่ืองยนต์ เฟรม ล้อ และ ยำงของรถ รถท่ีเรียกวำ่ Bigbike จะมีควำมจขุ อง
เคร่ืองยนต์ตงั้ แต่ 250 cc ขนึ ้ ไปจนถงึ 2400 cc ซ่ึงในแตล่ ะรุ่นแตล่ ะยี่ห้อก็จะมี
รูปแบบของเคร่ืองยนตแ์ ละระบบสง่ กำลงั ท่ีแตกตำ่ งกนั ออกไปซง่ึ จะมีตงั้ แตส่ บู เดี่ยว ถงึ
6 สบู และจดั วำงอยใู่ นรูปแบบของสบู เรียงและสบู V ในสว่ นระบบสง่ กำลงั ก็จะมีตงั้ แต่
ระบบท่ีใช้โซ่ ใช้เพลำขบั และใช้สำยพำน เป็ นต้น บ๊ิกไบคน์ ้นั ยงั แยกออกเป็ นรูปแบบ
ต่ำงๆ อีกดว้ ย และแบ่งได้ หลำยประเภท ดงั น้ี

~7~

● ประเภทของจกั รยำนยนต์Bigbike

1.ชอบเปอร์ (Chopper)

คือรถจกั รยำนยนตป์ ระเภทหน่ึง มำจำกกำรดดั แปลงรถจกั รยำนยนตแ์ บบด้งั เดิม (chop แปลวำ่
สบั ) หรือสร้ำงข้นึ มำใหม่ มีออกแบบใหย้ ำวกวำ่ ปกติ โดยกำรปรับมมุ ส่วนของคอบงั คบั เล้ียวให้
สำมำรถใส่ตะเกียบท่ียำวข้ึน ขอ้ สงั เกตอีกประกำรคือ ไมม่ ีระบบกนั กระเทือนท่ีลอ้ หลงั จึงให้
ควำมรู้สึกถึงสภำพผวิ ถนนขณะขบั ข่ี และสร้ำงควำมทำ้ ทำยใหผ้ ขู้ บั ข่ี
ก่อนจะมีชอปเปอร์ เคยมีบอบเบอร์(องั กฤษ: bobber) ซ่ึงแปลวำ่ รถจกั รยำนยนตท์ ี่ถูก "ตดั " หรือ
นำช้ึนส่วนตำ่ งๆ ออกเพอื่ ลดน้ำหนกั ตวั รถ โดยเฉพำะบงั โคลน ตวั อยำ่ งรถบอบเบอร์ในยคุ แรกๆ
ไดแ้ ก่ อินเดียน สปอร์ต สเกำต์ ปี ค.ศ. 1940 ซ่ึงมีบงั โคลนขนำดใหญ่ และชิ้นส่วนตกแต่งอน่ื ๆท่ีมี
น้ำหนกั มำก ซ่ึงรถชอปเปอร์ก็ไดเ้ ติบโตมำในระหวำ่ งน้ี โดยกำรเอำชิ้นส่วนตกแต่งออก และลด
น้ำหนกั ตวั รถโดยรถประเภท Chopper Bike กจ็ ะมี Harley Davidson,
Kawasaki Vulacn, Victory เป็ นตน้

~8~

2.ทวั ริงไบค์ (Touring Bike)

Touring Bikeคอื รถจกั รยำนยนต์ประเภทหนึง่ ทอี่ อกแบบมำสำหรับใช้ในกำรเดนิ ทำง
หรือท่องเทย่ี วทม่ี รี ะยะทำงไกล และใช้เวลำในกำรขบั ขคี่ ่อนข้ำงนำนโดยเฉพำะ ซึ่งรถประเภทนจี้ ะมี
รูปทรงคล้ำยกบั รถแข่ง แต่จะมตี ำแหน่งของมอื จบั ทส่ี ูงกว่ำรถแข่ง และจะมกี ระจกบงั ลมทม่ี ขี นำด
ใหญ่เพอ่ื ใช้บงั ลมและฝนทจี่ ะเข้ำมำปะทะผู้ขับข่ใี นขณะทใี่ ช้ควำมเร็วสูง หรือขณะมฝี นตก
บ๊กิ ไบค์สไตล์ทวั ร่ิง เป็ น Bigbike ทเี่ น้นกำรใช้งำนในระยะทำงไกลๆ มเี บำะนัง่ ขนำดใหญ่ ซ้อน
ได้สองคน มกี ระเป๋ ำอเนกประสงค์มำให้ เครื่องยนต์มหี ลำกหลำยขนำด แต่สวนใหญ่จะเป็ นขนำด
กลำงขนึ้ ไป เพอ่ื กำรเดนิ ทำงทย่ี อดเยยี่ ม กำรทรงตวั น้ันจะมชี ่วงล่ำงทน่ี ุ่มนวล คล่องตวั และขบั ขี่สบำย
กว่ำบิก๊ ไบค์ประเภทอนื่ ๆ บก๊ิ ไบค์ทวั ริ่งน้ันมหี ลำยดไี ซน์ ยกตวั อย่ำงเช่น ไซส์กลำง ขนำด 400 –
999 cc เช่น BMW F800GT , ไซส์ใหญ่ 1000 ซีซีขนึ้ ไป ต้องมอบควำมยอดเยยี่ ม
ให้ ทวั ริ่งจำกองั กฤษเลย สำหรับ Triumph Trophy SE เรียกว่ำเป็ นทวั ร์ร่ิงทยี่ อดเยย่ี ม
พอตวั เลยทเี ดยี ว

~9~

3.เน็กเกต็ ไบค์ (Naked Bigbike)

Naked Bike(นกั เกต็ ไบค์) เป็ นรถมอเตอร์ไซค์ Bigbike ท่ีมีรูปแบบของตวั รถ
มอเตอร์ไซคท์ ่ีเปลือยแฟริ่งในส่วนหนำ้ ของรถมอเตอร์ไซค์ จะมีแฟร่ิงเพยี งแคด่ ำ้ ยทำ้ ยของรถ
มอเตอร์ไซคเ์ ท่ำน้นั ซ่ึงขอ้ ดีของ บกิ๊ ไบค์ แนว Naked Bike น้นั จะเหมำะสำหรับกำรขบั ขี่ใน
เมืองหลวง กำรขบั ข่ีในชุมชน กำรขบั ขี่ในกำรจรำจรที่หนำแน่น รถมอเตอร์ไซคแ์ นว นักเกต็ ไบค์ จะมี
กำรขบั ขท่ี ี่ง่ำยสำหรับสภำพแวดลอ้ มแบบน้นั กำรระบำยควำมร้อนของรถมอเตอร์ไซค์ Naked ก็
จะมีกำรระบำยควำมร้อนไดด้ ีกวำ่ รถมอเตอร์ไซค์ Bigbike ประเภทอ่ืนๆ และขอ้ ดีอีกหน่ึงจุด
ของรถมอเตอร์ไซค์ นกั เกต็ ก็คือกำรออกแบบใหแ้ ฮนดข์ องรถอยใู่ นตำแหน่งท่ีสูงกวำ่ เบำะคนขี่ ทำให้
กำรขบั ข่ีรถ Naked Bike มีท่วงท่ำในกำรขบั ข่ีที่ไม่ตอ้ งกม้ หรือตอ้ งโนม้ ตวั ไปดำ้ นหนำ้ รถมำก
นกั ทำใหก้ ำรขบั ข่ีรถมอเตอร์ไซค์ BigBike ประเภท Naked Bike น้นั ไมเ่ มือยมำกนกั ทำ
ใหเ้ ป็ นท่ีนิยมกนั มำกในแวดวงผขู้ บั ข่ี นักเกต็ ไบค์ ซึ่งกจ็ ะมี Ducati Monster 796,
Kawasaki Z1000, Kawasaki ER6N, Ducati Streetfighter,
KTM Duke เป็ นต้น

~ 10 ~

4.สกู๊ตเตอร์ไบค์ (Scooter Bike)

สก๊ตู เตอร์ จดั เป็นรถมอเตอร์ไซคข์ นำดเลก็ ท่ีสุด เนน้ กำรขบั ขี่ง่ำยท่ีสุด และมีสมรรถนะต่ำทีส่ ุด เนน้ รำคำ
ถูก จะมีบงั ลมขนำดใหญ่ ถงั น้ำมนั เก็บไวใ้ ใตเ้ บำะ พกั เทำ้ จะเป็นแผน่ วำงเทำ้ ขนำดใหญ่ สก๊ตู เตอร์
ออกแบบทำ่ นง่ั ใหส้ บำยเหมือนนงั่ เกำ้ อ้ี สำมำรถวำงเทำ้ ไดโ้ ดยอสิ ระ แฮนดอ์ ยใู่ นตำแหน่งท่ีสูง และห่ำง
กนั เพื่อกำรควบคุมในควำมเร็วต่ำที่ดี เครื่องยนตอ์ อกแบบใหม้ ีแรกบิดในควำมเร็วรอบต่ำ ไมส่ ำมำรถทำ
ควำมเร็วไดส้ ูงมำกนกั ง่ำยๆ ก็คือ เนน้ ขบั ง่ำย ขบั ชำ้ ๆ เป็นหลกั ค่ะ ปัจจุบนั สก๊ตู เตอร์มกั ทำในรูปแบบรถ
เกียร์ธรรมดำ รถเกียร์อตั โนมตั ิ ที่เรำเห็นอยทู่ ว่ั ไปในปัจจุบนั และรถเกียร์เดียว big scooter
แตกตำ่ งจำก scooter ธรรมดำตรงทข่ี นำดของเครื่องยนตท์ ี่ใหญก่ วำ่ เเละเเรงกวำ่

~ 11 ~

5.สปอร์ตไบค์ (Sport Bike)

Sport Bike(สปอร์ต ไบค์) เป็ นรถมอเตอร์ไซค์ Bigbike ท่ีออกแบบใหม้ ีแนวเป็ นรถ
มอเตอร์ไซคท์ ่ีใชใ้ นกำรแขง่ ขนั รถมอเตอร์ไซคท์ ำงเรียบ ซ่ึงรถมอเตอร์ไซคแ์ นว Sport Bike
จะมีสมรรถนะของเคร่ืองยนตแ์ ละมรรถนะของช่วงล่ำง ที่คอ่ นขำ้ งสูงกวำ่ รถมอเตอร์ไซค์ บก๊ิ ไบค์
ประเภทอ่นื ส่วนท่วงท่ำในกำรขบั ข่ขี องรถมอเตอร์ไซค์ สปอร์ต ไบค์ จะเป็ นกำรขบั ข่ีแบบก่ึงนง่ั ก่ึง
หมอบ เพอื่ ใหผ้ ขู้ บั ข่ีน้นั สำมำรถควบคุมและทรงตวั ไดอ้ ยำ่ งมีประสิทธิภำพ ในกำรขบั ข่ีท่ีใชค้ วำมเร็ว
สูงและรถจกั รยนต์ Sport Bike แนวน้ีก็จะมี BMW HP4, Kawasaki
Ninja, Ducati Panigale, Yamaha R1, Honda CBR1000 เป็น
ตน้

~ 12 ~

6. มลั ติพวั โพส (Multi Purpose)

มลั ติพวั โพส แปลตรงตวั วำ่ เอนกประสงค์ จึงเป็ นรถท่ีใชไ้ ดเ้ อนกประสงค์ ผสมผสำน
มอเตอร์ไซคห์ ลำกหลำยรูปแบบเขำ้ ดว้ ยกนั ทำใหใ้ ชไ้ ดท้ ุกประเภทกำรใชง้ ำน มีเเฟร่ิงคลุมและควำม
เเรงแบบสปอร์ต ท่ำนง่ั เเบบ Touring โครงสร้ำงเเบบ Enduro จึงทำใหร้ ถประเภทน้ี
หลำกหลำยในกำรใชง้ ำน

~ 13 ~

7. เอน็ ดูโร(Enduro)

เอน็ ดูโร เป็ นรถประเภทที่เรำเรียกวำ่ รถวบิ ำก เป็ นรถที่มีช่วงลำ่ งยกสูง สำหรับวงิ่ ในภมู ิประเทศท่ี
ไม่เป็ นถนน ตำมป่ ำเขำ ท่งุ นำ ถนนตดั เขำ้ ไม่ถึง หรือถนนอยใู่ นสภำพท่ีแยเ่ กินกวำ่ ท่ีรถทวั่ ไปจะ
สำมำรถเขำ้ ถึงได้ เอน็ ดูโรจะมีลกั ษณะพเิ ศษคือ ยำงจะมีดอกขนำดใหญ่และห่ำง เพ่อื ใชใ้ นกำรเกำะ
ตะกยุ พ้ืนผิวที่ไม่เรียบ ทำงฝ่ นุ ทำงโคลนไดเ้ ป็นอยำ่ งดี รถชนิดน้ีมีรอบเคร่ืองที่ข้ึนเร็ว ลงเร็ว แรงบิด
สูง เพอื่ ใหส้ ำมำรถดนั ตวั รถและคนขบั ไปตำมพ้ืนผวิ ท่ีไมร่ ำบเรียบไดด้ ีกวำ่ รถประเภทอ่นื ๆ

~ 14 ~

8. โมตำร์ด(Motard)

จริงๆ แลว้ รถโมตำร์ดกค็ ือรถเอน็ ดูโร่ เพยี งแตจ่ บั มำใส่บำงเรียบ โดยอำจใส่ลอ้ ท่ีมขี นำดเสน้ ผำ่ น
ศูนยก์ ลำงเลก็ ลง ยำงหนำและใหญข่ ้ึน เพ่อื ใหเ้ หมำะสมกบั กำรขบั ข่ีในทำงเรียบดว้ ยควำมเร็วท่ีสูงกวำ่
เอน็ ดูโร่ เนื่องจำกยำงของเอน็ ดูโรจริงๆ น้นั เม่ือนำมำใชบ้ นถนนเรียบดว้ ยควำมเร็วสูงแลว้ จะสนั่
ควบคุมลำบำก จึงเกิดรถโมตำร์ดข้ึนมำ สำหรับผทู้ ่ีตอ้ งกำรใชร้ ถในทำงเรียบเป็ นหลกั แต่ยงั ตอ้ งลุย
ทำงวบิ ำกดว้ ยเลก็ นอ้ ย

~ 15 ~

9.สปร์ตทวั ร์ริ่ง(Sport Touring)

เป็ นกำรผสมผสำนของประเภท sport+Touring ลกั ษณะหนำ้ ตำอำจคลำ้ ยสปร์ตมำก เเต่ตวั รถ
จะมีควำมกวำ้ งกวำ่ ใหญ่กวำ่ ท่ีนง่ั จะไม่หมอบเท่ำสปอร์ตเเตจ่ ะไมห่ ลงั ตรงเท่ำทวั ร์ริ่ง จุดสงั เกตอีก
อยำ่ งคือ ตวั รถจะไมม่ ีเเฟริ่งคลมุ ท้งั คนั จะเปลือยช่วงเครื่องยนตไ์ ว้ เพ่อื กำรระบำยอำกำศท่ีดี

~ 16 ~

รถประเภทรถชอบเปอร์ หรือ คูเซอร์

Harley-Davidson Sportster SUPERLOWฮำร์ลยี ์-เดวดิ สัน สปอร์ต
สเตอร์

ยห่ี อ้ -รุ่น:Harley-Davidson Sportster SUPERLOW MY2019 ปี
2019เคร่ืองยนต:์ 883.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถครูสเซอร์-ชอปเปอร์, Cruiser
Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกข์ นำด 300มม. x
5.1 มม. ลูกสูบคู่), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 265 มม. x 7.1 มม. แมป่ ั๊ม 1 ลูกสูบ)
ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 17 ~

Harley-Davidson Sportster Iron 883ฮำร์ลยี ์-เดวดิ สัน สปอร์ตสเตอร์

ยห่ี อ้ -รุ่น:Harley-Davidson Sportster Iron 883 MY2019 ปี 2019
เคร่ืองยนต:์ 883.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถครูสเซอร์-ชอปเปอร์, Cruiser Bigbike
ระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ขนำด 292X5 mm.), ลอ้ หลงั
ดิสกเ์ บรก (ขนำด 260.1X7.1 mm.)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 18 ~

Triumph Speed Twin 1200 ไทรอมั พ์ สปี ด

ยห่ี อ้ -รุ่น:Triumph Speed Twin 1200 ปี 2019เคร่ืองยนต:์ 1,200.00 cc. (4
จงั หวะ)ประเภท:รถครูสเซอร์-ชอปเปอร์ (แบบคลำสสิค), Sport Touring Bigbikeระบบ
สตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคูข่ นำด 305 มม. พร้อมคำลิป

เปอร์แบบสี่สูบจำก Brembo และระบบ ABS), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกเด่ียว 220
มม. พร้อมคำลิปเปอร์แบบสองลกู สูบจำก Nissin และระบบ ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 19 ~

Triumph Bonneville T120 Diamond Edition stdไทรอมั พ์ บอนเน
วลิ ล์

ยหี่ อ้ -รุ่น:Triumph Bonneville T120 Diamond Edition std. ปี 2019
เคร่ืองยนต:์ 1,200.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถครูสเซอร์-ชอปเปอร์ (แบบคลำสสิค),
Sport Touring Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก
(จำนคูข่ นำด 310 มิลลิเมตร พร้อมคำลิปเปอร์ Nissin แบบ 2 สูบ และระบบเบรก ABS),
ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (จำนเด่ียวขนำด 255
มิลลิเมตรพร้อมคำลิปเปอร์ Nissin ลกู สูบคู่ และระบบเบรก ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 20 ~

Triumph Bonneville T120 Diamond Edition Ace ไทรอมั พ์
บอนเนวลิ ล์

ยหี่ อ้ -รุ่น:Triumph Bonneville T120 Diamond Edition Ace ปี 2019
เครื่องยนต:์ 1,200.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถครูสเซอร์-ชอปเปอร์ (แบบคลำสสิค),
Cruiser Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (จำนคู่
ขนำด 310 มิลลิเมตร พร้อมคำลิปเปอร์ Nissin แบบ 2 สูบ และระบบเบรก ABS), ลอ้ หลงั
ดิสกเ์ บรก (จำนเด่ียวขนำด 255 มิลลิเมตรพร้อมคำลิปเปอร์ Nissin ลูกสูบคู่ และระบบเบรก
ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 21 ~

Harley-Davidson Sportster 1200 Customฮำร์ลยี ์-เดวดิ สัน สปอร์ต
สเตอร์

ยหี่ อ้ -รุ่น:Harley-Davidson Sportster 1200 Custom MY2019 ปี
2019เคร่ืองยนต:์ 1,202.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถครูสเซอร์-ชอปเปอร์, Cruiser
Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกข์ นำด 292 มม.
x 5 มม. ลูกสูบคู)่ , ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 260 มม. x 7 มม. แมป่ ั๊ม 1 ลูกสูบ)
ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 22 ~

Harley-Davidson Sportster Iron 1200 ฮำร์ลยี ์-เดวดิ สัน สปอร์ตสเตอร์

ยห่ี อ้ -รุ่น:Harley-Davidson Sportster Iron 1200 ปี 2019เคร่ืองยนต:์
1,202.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถครูสเซอร์-ชอปเปอร์, Cruiser Bigbikeระบบ
สตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกข์ นำด 292 มม. x 5 มม. ลูกสูบ
คู่), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 260 มม. x 7 มม. แมป่ ๊ัม 1 ลูกสูบ)ระบบเกียร์:เกียร์
ธรรมดำ

~ 23 ~

Harley-Davidson Sportster Roadster MY2019 ฮำร์ลยี ์-เดวดิ สัน
สปอร์ตสเตอร์

ยห่ี อ้ -รุ่น:Harley-Davidson Sportster Roadster MY2019 ปี 2019
เคร่ืองยนต:์ 1,202.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถครูสเซอร์-ชอปเปอร์, Sport retro
ระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (แม่ป๊ัมเบรค 4 ลกู สูบ), ลอ้ หลงั
ดิสกเ์ บรก (แม่ป๊ัมเบรค 2 ลูกสูบ)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 24 ~

รวมประเภทรถ ทวั ริงไบค์ (Touring Bike)

CFMOTO 650MT Standard MY2019 ซีเอฟโมโต

ยห่ี อ้ -รุ่น:CFMOTO 650MT Standard MY2019 ปี 2019เคร่ืองยนต:์
649.30 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:Adventure Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ
(มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ABS), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 25 ~

CFMOTO 650MT ซีเอฟโมโต

ยห่ี อ้ -รุ่น:CFMOTO 650MT ปี 2019เคร่ืองยนต:์ 649.30 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:
Adventure Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก
(ABS), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 26 ~

BMW F 750 GS MY2019 บเี อม็ ดบั เบลิ ยู

ยห่ี อ้ -รุ่น:BMW F 750 GS MY2019 ปี 2019เครื่องยนต:์ 853.00 cc. (4
จงั หวะ)ประเภท:รถวบิ ำก (แบบ Enduro), Adventure Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ท
ไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคู่ขนำด 300 มม. แมป่ ั๊ม 2 ลกู สูบ AB5),
ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรก 265 มม. ลูกสูบเดียว ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 27 ~

BMW F 850 GS MY 2019 บเี อม็ ดบั เบลิ ยู

ยห่ี อ้ -รุ่น:BMW F 850 GS MY 2019 ปี 2019เคร่ืองยนต:์ 853.00 cc. (4
จงั หวะ)ประเภท:รถวบิ ำก (แบบ Enduro), Adventure Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ท
ไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคู่ขนำด 305 มม. แมป่ ๊ัม 2 ลูกสูบ ABS),
ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรก 265 มม. ลูกสูบเดียว ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 28 ~

BMW F 850 GS Adventure บีเอม็ ดบั เบลิ ยู

ยหี่ อ้ -รุ่น:BMW F 850 GS Adventure ปี 2019เครื่องยนต:์ 853.00 cc. (4
จงั หวะ)ประเภท:รถวบิ ำก (แบบ Enduro), Adventure Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ท
ไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคู่ขนำด 305 มม. แมป่ ั๊ม 2 ลูกสูบ ABS),
ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรก 265 มม. ลูกสูบเดียว ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 29 ~

BMW R 1250 GS Limited Edition บเี อม็ ดบั เบลิ ยู

ยห่ี อ้ -รุ่น:BMW R 1250 GS Limited Edition ปี 2019เคร่ืองยนต:์
1,254.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถวบิ ำก
(แบบ Enduro), Adventure Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้
หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรคคู่ ขนำด 305มม. คำลิปเปอร์ส่ีสูบ), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรคเดี่ยว
ขนำด 276มม. คำลิปเปอร์สูบค)ู่ ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 30 ~

BMW R 1250 GS Limited Edition HP Style บีเอม็ ดบั เบิลยู อำร์

ยห่ี อ้ -รุ่น:BMW R 1250 GS Limited Edition HP Style ปี 2019
เครื่องยนต:์ 1,254.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถวบิ ำก
(แบบ Enduro), Adventure Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้
หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรคคู่ ขนำด 305มม. คำลิปเปอร์สี่สูบ), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรคเด่ียว
ขนำด 276มม. คำลิปเปอร์สูบคู)่ ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 31 ~

BMW R 1250 GS Adventure Exclusive Style บเี อม็ ดบั เบลิ ยู อำร์

ยห่ี อ้ -รุ่น:BMW R 1250 GS Adventure Exclusive Style ปี 2019
เครื่องยนต:์ 1,254.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:รถวบิ ำก (แบบ Enduro), Adventure
Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรคคู่ ขนำด
305มม. คำลิปเปอร์ส่ีสูบ), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรคเด่ียว ขนำด 276มม. คำลิปเปอร์สูบคู่)
ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 32 ~

รวมประเภทรถ เน็กเกต็ ไบค์ (Naked Bigbike)

GPX MAD 300 จพี เี อก็ ซ์

ยหี่ อ้ -รุ่น:GPX MAD 300 ปี 2019เครื่องยนต:์ 292.00 cc. (4 จงั หวะ (25.46
แรงมำ้ (19 Kw.) ท่ี 8,500 รอบตอ่ นำที))ประเภท:Naked bikeระบบสตำร์ท:สตำร์ท
ไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (คู)่ , ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรกระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 33 ~

Kawasaki Z 400 คำวำซำกิ แซด

ยห่ี อ้ -รุ่น:Kawasaki Z 400 ปี 2019เคร่ืองยนต:์ 399.00 cc.
(4 จงั หวะ)ประเภท:Naked Bigbike, Naked bikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)
ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 310 มม. คำลิปเปอร์ลูกสูบคู่ พร้อมระบบ
ABS), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 220 มม.ดิสกเ์ บรกขนำด 220 มม. คำลิปเปอร์
ลูกสูบคู่ พร้อมระบบ ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 34 ~

Honda CB 650R ฮอนด้ำ ปี 2019

ยห่ี อ้ -รุ่น:Honda CB 650R ปี 2019เครื่องยนต:์ 649.00 cc.
(4 จงั หวะ)ประเภท:Naked Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ
(มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (แบบลูกสูบคู่ 320 มม.), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (แบบลกู สูบเด่ียว
240 มม.)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 35 ~

Honda CB 500F MY19 ฮอนด้ำ ปี 2018

ยห่ี อ้ -รุ่น:Honda CB 500F MY19 ปี 2018เคร่ืองยนต:์ 471.00 cc. (4 จงั หวะ)
ประเภท:รถสปอร์ตขนำดกลำง, Naked Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบ
เบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (แบบลูกสูบคู่ 320 มม. + ABS), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก
(แบบลูกสูบเดี่ยว 240 มม. + ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 36 ~

Ducati Monster 821 Red MY18 ดูคำติ มอนสเตอร์ ปี 2018

ยหี่ อ้ -รุ่น:Ducati Monster 821 Red MY18 ปี 2018เครื่องยนต:์ 821.00
cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:Naked Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้
หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคูข่ นำด 320 มม. แมป่ ั๊ม 4 ลูกสูบ ( เรเดียล-เมำท์ )), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก
(ดิสกเ์ บรกขนำด 245 มม. แม่ป๊ัม 2 ลกู สูบ)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 37 ~

Ducati Monster 821 Yellow/Black MY18 ดูคำติ มอนสเตอร์ ปี 2018

ยห่ี อ้ -รุ่น:Ducati Monster 821 Yellow/Black MY18 ปี 2018เคร่ืองยนต:์
821.00 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:Naked Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)
ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคู่ขนำด 320 มม. แมป่ ั๊ม 4 ลูกสูบ ( เรเดียล-เมำท์ )), ลอ้
หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 245 มม. แม่ป๊ัม 2 ลกู สูบ)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 38 ~

Honda CB 1000R ฮอนด้ำ ปี 2018

ยห่ี อ้ -รุ่น:Honda CB 1000R ปี 2018เคร่ืองยนต:์ 998.00 cc.
(4 จงั หวะ)ประเภท:รถสปอร์ตขนำดใหญ,่ Naked Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ
(มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก
(Dual radial mount four piston front calipers 310 มม.),
ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (256 มม.)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 39 ~

BMW F 800R MY2018 บีเอม็ ดบั เบลิ ยู ปี 2018

ยห่ี อ้ -รุ่น:BMW F 800R MY2018 ปี 2018เคร่ืองยนต:์ 798.00 cc. (4 จงั หวะ)
ประเภท:รถสปอร์ตขนำดใหญ,่ Naked Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบ
เบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคู่ขนำด 320 มม. แม่ปั๊มเบรค 4 ลกู สูบ พร้อม ABS), ลอ้
หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 265 มม.
แมป่ ั๊มเบรค 2 ลูกสูบ พร้อม ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 40 ~

รถประเภทสก๊ตู เตอร์ไบค์ (Scooter Bike)

Yamaha XMAX 300 MY18 ยำมำฮ่ำ ปี 2018

ยห่ี อ้ -รุ่น:Yamaha XMAX 300 MY18 ปี 2018เครื่องยนต:์ 292.00 cc. (4
จงั หวะ (Blue Core))ประเภท:รถครอบครัวแบบสกตู๊ เตอร์ระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)
ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ABS), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ออโต้

~ 41 ~

Yamaha XMAX 300 ยำมำฮ่ำ ปี 2017

ยห่ี อ้ -รุ่น:Yamaha XMAX 300 ปี 2017เคร่ืองยนต:์ 292.00 cc. (4 จงั หวะ
(Blue Core))ประเภท:รถครอบครัวแบบสก๊ตู เตอร์ระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:
ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ABS), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ออโต้

~ 42 ~

รถประเภทสปอร์ตไบค์ (Sport Bike)

Kawasaki Ninja ZX-6R คำวำซำกิ นนิ จำ ปี 2019

ยห่ี อ้ -รุ่น:Kawasaki Ninja ZX-6R ปี 2019เคร่ืองยนต:์ 636.00 cc. (4 จงั หวะ
(Fuel injection: ?38 mm x 4 with oval sub-throttles))ประเภท:รถ
สปอร์ตขนำดใหญ,่ Sport Bigbike, Sport Bikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)
ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (310 mm Caliper- Dual radial-mount,
monobloc, opposed 4-piston), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (220 mm Caliper-
Single-bore pin-slide, aluminium piston)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ
(Slipper clucth)

~ 43 ~

Yamaha YZF-R1 Standard ยำมำฮ่ำ วำยแซดเอฟ-อำร์1 ปี 2019

ยห่ี อ้ -รุ่น:Yamaha YZF-R1 (Standard) ปี 2019เครื่องยนต:์ 998.00 cc. (4
จงั หวะ)ประเภท:รถสปอร์ตขนำดใหญ่, Sport Bigbike, Sport Bikeระบบสตำร์ท:
สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 320 มม. + ABS),
ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 220 มม. + ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 44 ~

Ducati Diavel 1260 ดูคำติ เดยี แวล ปี 2019

ยหี่ อ้ -รุ่น:Ducati Diavel 1260 ปี 2019เครื่องยนต:์ 1,262.00 cc. (4 จงั หวะ)
ประเภท:รถสปอร์ตขนำดใหญ,่ Sport Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:
ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก
(ดิสกเ์ บรกคูข่ นำด 320 มม. แม่ปั๊มเบรค Brembo 4 ลกู สูบ พร้อม ABS), ลอ้ หลงั ดิสก์
เบรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 265 มม.
แม่ปั๊มเบรค Brembo 2 ลูกสูบ พร้อม ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 45 ~

Ducati Diavel 1260S ดูคำติ เดยี แวล ปี 2019

ยหี่ อ้ -รุ่น:Ducati Diavel 1260S ปี 2019เครื่องยนต:์ 1,262.00 cc. (4 จงั หวะ)
ประเภท:รถสปอร์ตขนำดใหญ,่ Sport Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:
ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคขู่ นำด 320 มม. แมป่ ๊ัมเบรค Brembo 4 ลูกสูบ พร้อม
ABS), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 265 มม. แม่ป๊ัมเบรค Brembo 2 ลูกสูบ
พร้อม ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 46 ~

Yamaha YZF-R1 M 2019 ยำมำฮ่ำ วำยแซดเอฟ-อำร์1 ปี 2019

ยหี่ อ้ -รุ่น:Yamaha YZF-R1 M 2019 ปี 2019เคร่ืองยนต:์ 998.00 cc. (4
จงั หวะ)ประเภท:รถสปอร์ตขนำดใหญ่, Sport Bigbike, Sport Bikeระบบสตำร์ท:
สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 320 มม. + ABS), ลอ้ หลงั
ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกขนำด 220 มม. + ABS)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 47 ~

Aprilia RSV4 1100 Factory อำพริเลยี อำร์เอสว4ี ปี 2019

ยห่ี อ้ -รุ่น:Aprilia RSV4 1100 Factory ปี 2019เครื่องยนต:์ 1,078.00 cc. (4
จงั หวะ)ประเภท:Sport Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสก์
เบรก
(ดิสกเ์ บรกคู่แบบลอยตวั ขนำด ? 330 มม. พร้อมคำลิปเปอร์เบรก Brembo
"Stylema"), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกแบบสแตนเลส ขนำด ? 260 มม. พร้อมคำลิป
เปอร์เบรกแบบลอยตวั 2 ลกู สูบ)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 48 ~

Honda CBR 650R MY19 ฮอนด้ำ ซีบอี ำร์ ปี 2018

ยหี่ อ้ -รุ่น:Honda CBR 650R MY19 ปี 2018เคร่ืองยนต:์ 649.00 cc. (4
จงั หวะ)ประเภท:Sport Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบเบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสก์
เบรก (แบบลูกสูบคู่ 320 มม.), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก (แบบลกู สูบเด่ียว 240 มม.)ระบบเกียร์:เกียร์
ธรรมดำ

~ 49 ~

Suzuki GSX-R 1000 standard MY18 ซูซูกิ ปี 2018

ยห่ี อ้ -รุ่น:Suzuki GSX-R 1000 standard MY18 ปี 2018เคร่ืองยนต:์
999.80 cc. (4 จงั หวะ)ประเภท:Sport Bigbikeระบบสตำร์ท:สตำร์ทไฟฟ้ ำ (มือ)ระบบ
เบรก:ลอ้ หนำ้ ดิสกเ์ บรก (ดิสกเ์ บรกคู่ขนำด 310 มม. แมป่ ๊ัมเบรค 4 ลกู สูบ), ลอ้ หลงั ดิสกเ์ บรก
(ดิสกเ์ บรกขนำด 220 มม. แมป่ ั๊มเบรค 1 ลกู สูบ)ระบบเกียร์:เกียร์ธรรมดำ

~ 50 ~


Click to View FlipBook Version