The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ThaiSmile Magazine UK, 2019-03-07 00:28:47

Magazine169_ebook

Magazine169_ebook

VOLUME18 ISSUE 169

FREE COPY “Smile, it’s SFtilRl EE!
free therapy”
VOLUME 18
ISSUE 169

SMILE EDITOR

สวัสดคี รับนกั อ่านไทยสไมลท์ กุ ทา่ น FOUNDER / PRESIDENT
พบกันฉบับนี้เรียกได้ว่าเราได้ข้ามผ่านกล่ินอายของต้นปีมาเป็นท่ี Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นริสา เชื้อวดิ ุลย์ - AW
เรียบร้อยแล้วนะครับ ส�ำหรับผู้อ่านที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ต้องสงสัย
เลยวา่ ตอ้ งพบเจอกบั ฝนุ่ ควนั และอากาศทร่ี อ้ นเสยี เหลอื เกนิ ยงั ไงกอ็ ยาก CONTENT EDITOR
ให้ผู้อ่านไทยสไมล์ท่ีรักทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเองกันด้วยนะครับ Virunan Chiddaycha วิรนุ นั ท์ ชติ เดชะ
พูดถึงว่าเราผ่านต้นปีกันไปแล้ว ส�ำหรับฉบับหน้าเราก็จะได้ต้อนรับ
เทศกาลปใี หมไ่ ทย และทส่ี ำ� คญั เลยในฉบบั หนา้ นติ ยสารไทยสไมลข์ อง ASSISTANT CONTENT EDITOR
เราจะครบรอบปที ่ี 19 กนั แล้วนะครับ Kanchanit Tantivanitchkit กนั ตช์ นิต ตนั ตวิ าณิชกิจ
ส�ำหรับช่วงเวลานี้ของปีหลายๆ ท่านท่ีอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็อาจจะมี
แผนที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยและ CONTRIBUTORS
เทศการสงกรานต์ที่ก�ำลังจะถึงน้ี แน่นอนนะครับว่าการเดินทางในช่วง Pramaha V.Vajiramedhi พระมหาวุฒิชยั วชริ เมธี
เทศกาลน้ันจะต้องพบเจอกับผู้คนมากมายในทุกสถานที่ บางครั้งผู้คน Chamnongsri Hanchanlash คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลกั ษณ์
เบยี ดเสยี ดกนั ในสถานท่ตี า่ งๆ ไม่ว่าจะเปน็ สนามบนิ หรือ สถานทที่ อ่ ง Werachai Anuworakarn วรี ะชัย อนุวรกาญจน์
เที่ยวก็ตาม ส่ิงหน่ึงเลยที่ส�ำคัญคืออยากจะให้ทุกคนมี “น�้ำใจ” ต่อกัน Manta Maythachatchaval มนั ตา เมธาชัชวาล
นะครับ อย่างท่ีเราจะได้ยินข่าวในประเทศไทยช่วงน้ี ซึ่งส่วนมากล้วน
แล้วแต่เกิดจากความใจร้อนและไม่เอื้อเฟื้อต่อกันของผู้คน ช่วงเวลา Kitti Kaewhin กติ ติ แก้วหิน
เทศกาลถา้ ผอู้ า่ นไทยสไมลบ์ างทา่ นไดก้ ลบั ไปพบปะกบั คนในครอบครวั Sakon Boonyakiet สกล บุณยเกยี รติ
ที่อาจจะอยู่ทางไทย ผมก็แนะน�ำให้ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวให้ Kitty Vongprasert คติ ต้ี โวหาร-วงศป์ ระเสรฐิ
เยอะๆเข้าไว้นะครับ บางครั้งผมเองก็มีแผนการเดินทางส�ำหรับช่วง Sebastian Holmes เซบาสเตยี น โฮมส์
เทศกาลแต่พอนึกถึงว่าต้องพบปะกับผู้คนมากมายในช่วงน้ีแล้วผมก็
เลือกท่ีจะท�ำกิจกรรมต่างๆ อยู่ที่บ้านแทน และเลื่อนแผนเที่ยวออกไป Luke Farrell ลคุ แฟร์เรล
ชว่ งหลงั เทศกาลเพอ่ื หลกี เลยี่ ง แตห่ ากใครไมส่ ามารถหลกี เลย่ี งทจ่ี ะทอ่ ง Surasak Laoprom สรุ ะศักดิ์ เหลาพรม
เทยี่ วในชว่ งเทศกาลแลว้ หละกอ็ ยา่ งทแี่ นะนำ� เลยครบั วา่ “มนี ำ�้ ใจ” และ Laksawadee Gurney ลกั ษวดี เกอร์นี่
“ใจเยน็ ตอ่ ผคู้ นรอบขา้ ง” เราจะไดเ้ ทยี่ วอยา่ งจติ ใจเบกิ บานไมต่ อ้ งมา Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศิต จิรปั ปภา
อารมณ์เสียหรือหงุดหงิดใจกับบางสิ่งบางอย่างในระหว่างท่ีท่องเที่ยว
ครบั WRITERS
สำ� หรบั นิตยสารไทยสไมลใ์ นฉบบั หน้าก็เป็นฉบับครบรอบ 19 ปขี องเรา Pornthip Satissarat พรทิพย์ สาทิสสะรัต
กันแลว้ นะครบั ผอู้ ่านไทยสไมล์ที่รักทกุ ทา่ นติดตามเรามาเรียกได้ว่าถ้า Boonsong Chaletorn บุญสง่ ชเลธร
หากนติ ยสารไทยสไมลเ์ ปน็ เดก็ คนนงึ ทกุ ทา่ นกเ็ ฝา้ ดกู ารเตบิ โตของเดก็
คนนี้ก้าวเขา้ ส่วู ยั รนุ่ กนั อย่างเตม็ ตวั แล้วนะครบั ผู้อา่ นทุกทา่ นวางใจได้ Adisak Phetsong อดศิ ักดิ์ เพช็ รสงค์
เลยครบั วา่ นติ ยสารไทยสไมลข์ องเราจะตง้ั ใจสรรสรา้ งผลงานออกมาให้ Passamon Hall พรรษมนตร์ ฮอลล์
ดียิ่งๆขึ้นไป และทีมงานทุกคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับท่ีผู้
อ่านไทยสไมลย์ ังคงรักและติดตามเราอยคู่ รับ MARKETING MANAGER
ด้วยความปรารถนาดี Kadsuda Priyanu เกศสดุ า ปรัยนุ
ทมี งาน กองบรรณาธกิ ารนิตยสารไทยสไมล์
Suphavas Varamali สุภวสั วรมาลี

DIGITAL MARKETING
Nat Ketudom ณชั เกตอุ ุดม

ART DEPARTMENT
Patcharin Sirichote พัชรินทร์ ศิรโิ ชติ

OWNER

OBuaikldleiTnigghha3Ri,wSoNwamodwritl.ShethoLaMuoitshnemd,diLolieaon.ncBLdouiommsniniNtee1sd1s 1PGarNk

+44F(0o)r2a0ll3ee4d7nit8qoru3@7irt5ihe7as,is+pm4l4eilea(.0sc)oe7m9co8n5t6a1c8t 228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited.
No part of this publication may be copied or distributed

without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.SMILE CONTENTS

Issue
169

06 SMILE CHEF 38 SMILE MIND
08 SMILE TASTE 42 SMILE HEALTH
14 SMILE SPECIAL 46 SMILE CHOICE
22 SMILE SOCIAL 50 SMILE MARKETING
26 SMILE THINK 52 SMILE SUMMER
28 SMILE LIFE 54 SMILE FAMILY
30 SMILE SENIOR 58 SMILE SHORT STORY
34 SMILE SMART

08

50 16

THAISMILE169

5

SMILE CHEF WORDS / PHOTOGRAPHY SEBBY HOLMES

Sebby Holmes
Head Chef, Farang London

www.faranglondon.co.uk

Grilled Mackerel

&with pickled beansprout salad, roasted chilli oil, peanuts lime

By Sebby Holmes

6 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

Grilled mackerel is something that I have become more and more fond of over my last few years as a
chef. It’s natural oily flesh and skin make it such a wonderful thing to barbecue and eat. Literally just
a sprinkle of salt on top of a good quality, mackerel is enough to impress. Due to its oiliness, along with
sardines I think it’s always a little nicer to put the fish with something textural and a little sharp, to work in
harmony with the richness of the fish. Pickled beansprouts are perfect for this, light, crunchy and flavour-
some.

Serves 2 /GF method

2 whole mackerel, roughly 150-200g each, Firstly, light the barbecue to a high heat. Coat the mack-
cleaned, gutted and blood line removed erel in a thin layer of vegetable oil using your hands and
1 teaspoon coarse sea salt then sprinkle them with coarse sea salt flakes. Place the
2 tablespoons vegetable oil fish directly over red hot embers and grill for around 6-8
2 tablespoons, roasted peanuts, lightly minutes on either side, until the skin is golden brown and
crushed to small piece in a pestle and mor- crispy and the meat is cooked all the way through, for
tar best results use a temperature probe and take the fish off
2 birds eye chillies, thinly sliced at around 65-68 degrees centigrade and then rest for 3
10g, sweet basil (normal basil will work) minutes before serving. It should be around 70 degrees
5g dill after resting as the fish continues to cook.
10g, coriander leaves, washed and picked
100ml water Meanwhile pickle the beansprouts. In a medium saucepan
100ml distilled white vinegar heat the caster sugar, table salt, vinegar and the water
1 teaspoon table salt to combine and then remove frชom the heat and add the
100g, sugar beansprouts to the warm liquid then allow to cool. The
60g, beansprouts heat from the pickle will make the flavour penetrate the
2 tablespoons, chilli oil beansprouts fully. Once cool, remove the beansprouts
from the pickle and mix them in a large mixing bowl with
the dill, coriander, basil, birds eye chilli, peanuts and the
chilli oil and toss well. Serve the mackerel on top of the
beansprouts accompanied with rice.

See you next time, 7
Eat Well

SMILE TASTE WORDS / PHOTOGRAPHY CHEF KITTY VONGPRASERT
Sugar & Sunshine

www.sugarandspice15.com

KAO-KHANG - THAI FAST FOOD

Kao-Khang is made up of two words ‘Kao’
which means rice and ‘Khang’ means curry,
soup and any other dishes that appear to have
runny gravy. Kao-Khang has been a stable
choice for breakfast and lunch for the people of
Thailand for centuries.

8 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

cdWeEosCitraevnhyeeenpeionvrtac.eyfaeTraedtnhKtnmnioseCaswefhsio,hnneen-sidtsnK)tr,,rseaheKitsntatoeaheagnrtoeleegilsn-sdltKfsia.rssehoplhtplTsamsioreh,nepaniShgdsrdooes(ksssupweihptonehhnoindcteidpacitraolshlhneslfeis,ces,sslleNavoho!esnccooraarpbiytntlhewiomoethffhnrofaeeneuorrr,iknrefsNetdrhafoterseirogngtobhmirBore-uneaeassa’nvistcnsgevhetcnkaeosuorroisniink--.l BANGKOK YELLOW CATFISH PAD-PED
ccsTtwtKeoaehuygaokapeirgouecrfia-yslocnkdKt,eoa.cfhndlhcohadarr)iani,cvsignsmgkeprhdeaosyesnnhcsso,fttorremiptipsaehdoepsldalpythtaokueafmcirnlsgvaicedooegrodsmsbsmet,ebevospiotfefnhharllPigvolineyneapidtgmdnhpsaeoetCihhnnrnphkaagoto.isvtnurecpkeFrsuesusotvrooeocrerypchrthhssila(eeiaaemovtusywneleas.fsoaasraToouttgrshfmledtde,eeb,fngbitscorfretahraehiiilvenedeeoegddneyrl
snditnafTsnrhaeonhuoogeurettmCisucogmec,!nheuoxoolYcisiitnamnmrrholeaeyngiuipscdticmetneeknohmddteaidioldteenamisiiomoceyubeng,ebdpyseise.iinptsuv,dsgslmefywuiooeer,cyeimorrna,bchfgaeleolwsarys.detaaseotyeBttau1aehwhym0recas0ooaetssnifrndrpfdat-ehoifeitnrjorsiaioayuahntspntpcegcmbohshttjhuthiui.ncfafwesofeSkteitrireotttsrhagynimaockoanmyeweeumde.seistlteehlhofSocovobwucooecpyramdnhrsosbioeeovhafeofsfeelefgasseriwrneoosyr- INGREDIENTS (CURRY PASTE) METHOD
byaflaltcAtsshyifKIaoshoaoonihonnoorrftcdemrotuueaudld’bseaaKylwb.eadt’ihiernollpvsoqy’sksiTyrdyeuagobsufeeshoptooorihuhilconoeufcoutreftKroehortultekt’de.ojmdrhvueamrbloalknnyAeeuatnsaehdfhfmlronsmfydtlmetfippaieocutwysfeprotliKaohnhtanewosnenhirtkmueoace!phrtdedohri)dersw’oeaeenaeteosreandsfia(taeoircofiorinenI4teokoo.lnertrfgddww0eohynflWwsyayear-odeKasoKtos4ocanuhshmraaafom5iukitdaeeseosrrociresennmyeend-iT-hcw.o2aKa’dKelhTowaywnnlwlaFhchlraoholyysboa,ienahhiaruiakonrtrngsnttaoneteiiuhBsatlnehgotiyatgrd’pceloraegrtoontceoehaeyeshdhfuodorrenseyahietgareknim..sodaksoilros(rhoooTuetetppL“hho,fwecfuahrriTtrenedhtaatijibeahhpsdatsododlffilaosteenloglmrirpoawnoniaustdrwnahftpheknotgaetkrotfthehiteru‘hvynos£tfg,Keieoololoeg.2tjo1eide(ouifovuumqnr.hbwse!5dfqw”rusouoetie0ietpwusyOaetoKsae.ah-ureooiuhmdp£ihnltTancbutuimeie2nuchcilgoetutlsldg)oeneaoehyy-)t,,. Start by making curry paste.
yItfuIsTrofirtneesto’fhleesarchucas-tarihbahopismlceaafnleudvoasneemcerfneddswrhrodesyKthjamaaaafaiffnrstnisrsseooemyttthhemi-stmmwKiiihmnsctitoehhnehueian,aseeerrnkrisn.isfcyhdhugof.yeBeeiesotoraoaa?shInbuttnnshsPtoddwfhoyartraoaophhapcdevmatsypisues-lt.aeoPrnnngtrpAtfeh’o’yitotttide.tdeacpvfl!.rhiaoe2YlisananrvoEnykovtotuyanennowupiejecrnoreeadsabylosclonegfywowmototoutcihfeituetsohecrhcrensothsmhhuatoopiieoltloktlliibhlcmesaicindeotysagigarwlptklfaywfaiolimsnrsspaotmhdooys--f. Dried Put all the ingredients for the
1/2 teaspoon salt paste into a mortar and pound
7 large red dried chillies using a pestle for about 10
minutes until the paste is
Fresh smooth. All the ingredients for
2 tbsp. lemongrass - lower 1/3 the paste can also be put into a
only, chopped liquidiser with some water to
1 tbsp. coriander root - chopped help it liquidise.
2 tbsp. galangal - finely sliced
3 tbsp. shallots - chopped Put the oil into a wok on medi-
2 tbsp. garlic - crushed um heat and add the paste. Fry
2 tbsp. lesser ginger - cleaned, until aromatic then add the fish
skinned and roughly chopped pieces followed by half the
1 tbsp. kaffir lime peel quantity of fish stock, if the
15 birdseye chillies paste seems to stick to the
bottom of the wok. Then add
INGREDIENTS the fish sauce, oyster sauce and
sugar. Fry for 5 minutes until
1 pack yellow catfish ( approx the fish is cooked. Keep adding
800g.) - cut across into 2cm thick the stock little by little. Add the
pieces, then clean in salted water green peppercorns, torn lime
until water runs clear, drain well leaves and basil leaves and stir-
1/2 cup fish stock fry well to combine.
1 tbsp. fish sauce
2 tbsp. oyster sauce Check the seasoning, it should
1 tsp. granulated sugar taste spicy, salty and a little
200 g. fresh sweet basil sweet. Turn off the heat gar-
3 sprigs fresh green peppercorn nish with julienned kaffir lime
1 tbsp. vegetable oil leaves.
5 kaffir lime leaves - torn in half
discard stems
3 kaffir lime leaves - discard middle
stems, finely julienne

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook(or are unable to for whatever reason), you could let me do the job for you!
You can now check out my new website at www.sugarandspice15.com for all your bespoke catering service needs.
You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefcanteen | @15sugarspice15 for my foodie footage and everything else!

9

SMILE TASTE

จานโปรดรา้ นข้าวแกง

เวลาพูดถึงร้านข้าวแกง เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีจานเด็ดประจ�ำดวงใจ ตอนเด็กๆเวลาไปซ้ือข้าวแกงท่ีโรงอาหาร
โรงเรียน จานเดด็ ของดฉิ นั ทร่ี บั ประทานบ่อยมากคอื หมูสามช้นั ชุบแปง้ ทอดกบั แพนงหมู นั่นคือตอนประถม พอ
โตขนึ้ มาหนอ่ ยขน้ึ ชน้ั มธั ยมกม็ กี ารพฒั นาหดั ทานผกั ใบเขยี ว เมนทู เี่ ลอื กสว่ นมากกจ็ ะเปน็ ผดั ผกั บงุ้ และ คะนา้ หมู
กรอบ ซ่ึงยังมน่ั คงในธีมหมูสามชัน้ อย่างเหนยี วแนน่ เปน็ คนรักเดยี วใจเดียวว่างั้น!

รา้ นขา้ วแกงมปี ระวตั มิ ายาวนานตงั้ แตเ่ มอื่ ไหรด่ ฉิ นั กไ็ มท่ ราบ และอกี รา้ นทไี่ มพ่ ดู ถงึ ไมไ่ ดเ้ ลยคอื รา้ นขา้ วหมทู อดเจจ้ งสมยั
ขออา้ งองิ บทความของคณุ ประภสั สร เสวกิ ลุ นกั เขยี นซไี รทไ์ ด้ ที่ยังไม่ได้ขึ้นห้าง มีผัก พริกน�้ำปลาแจกฟรีและที่ส�ำคัญเติม
เขยี นไวใ้ นเรอ่ื งของ ‘วฒั นธรรมขา้ วราดแกง’ {หนงั สอื พมิ พค์ ม ขา้ วได้ ควิ นตี่ อ่ ยาวเปน็ หางวา่ ว อกี รา้ นหนงึ่ ทมี่ ชี อื่ เสยี งทกี่ ลาย
ชดั ลกึ , 17/12/2014} ย้อนไปในสมัยต้นกรงุ รตั นโกสินทร์ ได้ เป็นสีสรรค์ของเยาวราชขนาดที่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีการพูดถึงหญิงไทยที่ท�ำการค้าไว้ว่า “ยายฟักขายข้าวแกง ตอ้ งเดนิ ทางไปลม้ิ ลองคอื รา้ นขา้ วแกงเก้าอีด้ นตรี หรือ รา้ น
ยายแฟงขาย....ยายมีขายเหลา้ ” ซ่ึงไม่ทราบเรื่องราวของยาย ขา้ วแกงเจก็ ปุ้ย (เจ้เฉีย) ท่ีไม่มโี ต๊ะ มีแต่เกา้ อี้ ใครอยากทาน
ฟกั กบั ยายมี แตย่ ายแฟงนนั้ เป็นแมเ่ ลา้ ตง้ั ซ่องนางคณิกา ภาย ที่ร้านก็ต้องนั่งเรียงแถวหน้ากระดานขนานไปกับฝาผนังห้อง
หลงั ไดร้ วบรวมเงินทองจากการคา้ ดงั กล่าวมาสร้างวดั เรียก แถว ถา้ ลุกก็จะเสยี ม้า(นัง่ )ทนั ที นีค่ อื ทมี่ าของฉายาข้าวแกง
กนั ว่า วดั ใหม่ยายแฟง หรือชือ่ ทางราชการว่า วดั คณิกาผล เก้าอ้ีดนตรี เมนูก็จะมีข้าวแกงไทยสไตล์จีน มีกุนเชียงทอด
ตง้ั อยู่ตรงข้ามโรงพกั พลบั พลาไชย 2 ตามประวตั ิของวดั ซโี่ ครงหมอู บนำ�้ พรกิ เผา ไขพ่ ะโล้ แกงกะหรเี่ นอ้ื ปผู ดั พรกิ แกง
คณิกาฯ กล่าวว่า ยายแฟงเป็นเจ้าของส�ำนกั โสเภณีชือ่ “โรง หมูใสฟ่ กั และแกงเขียวหวานไก่ ดิฉนั ไมเ่ คยไปชิม เคยแตไ่ ป
ยายแฟง” ตง้ั อย่ตู รอกเต๋า เยาวราช และสร้างวดั ข้ึนใน ปี พ.ศ. ชิมร้านพ่ีน้องเค้าท่ีเคยเขียนถึง แกงกะหร่ีเนื้อแบบจีนใน
2376 ในสมยั รชั กาลที่ 3 ว่ากนั ว่าในงานสมโภชวดั สมเด็จ คอลัมน์ก่อนๆ นักชิมหลายท่านคอนเฟิร์มตรงกันว่าแกงเค้า
พระพฒุ าจารย์ (โต พรหมรงั สี) วดั ระฆงั ซ่ึงตอนนน้ั ยงั ไม่มี จะเปน็ แบบจนี คอื ไมเ่ ผด็ มากนมุ่ นวลถกู ใจวยั รนุ่ และนกั ทอ่ ง
สมณศกั ด์ิ รับนิมนต์มาเทศนา ยายแฟงถามสมเด็จโตว่า เทีย่ วท้งั หลาย
อย่างดิฉนั จะได้บญุ สกั เท่าไหร่ สมเด็จท่านก็ตอบว่า “สลึง
เฟื้อง” เท่ากบั อตั ราบริการของโสเภณียายแฟง” ดฉิ นั เปน็ Gen ทโ่ี ตมากับรา้ นขา้ วแกงโดยแท้ ชอบมากตรง
ที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายล้วนแล้วแต่ถูกปากทั้งน้ัน ถ้า
บทความนถี้ งึ จะไมไ่ ดเ้ นน้ เรอื่ งขา้ วแกงของยายฟกั สกั เทา่ ไหร่ ไปรา้ นขา้ วแกงปกั ษใ์ ตเ้ มนทู ช่ี อบเลอื กทานคอื สามชน้ั ผดั กะปิ
แตด่ ฉิ นั ชอบตรงทไี่ ดร้ ปู้ ระวตั ขิ องวดั คณกิ าผลทเ่ี คยแอบสงสยั แกงเหลืองปลาช่อน แกงไตปลา และ หมูฮ้อง แล้วถ้าเป็น
อยวู่ า่ ทำ� ไมตงั้ ชอื่ วดั เชน่ น้ี วนั นไี้ ดค้ ำ� ตอบแลว้ คราวนกี้ ลบั มา สายอาหารเหนือล่ะ กต็ อ้ งน้เี ลย ตำ� มะหนุน (ขนุน) แกงโฮะ
เรือ่ งขา้ วแกงตอ่ ‘ข้าวแกง’ นน้ี า่ จะมมี านานโข ตั้งแต่สมัยต้น ผักกาดจอ และจ้นิ ลาบ (ลาบหมู) ของโปรดภาคกลางกจ็ ะมี
กรงุ ฯ นนู้ ในเมอ่ื ยงั ไมไ่ ดค้ ำ� ตอบทตี่ อ้ งการดฉิ นั กต็ อ้ ง ตามลา่ ไขพ่ ะโล้ ผดั เผด็ ปลาดกุ แกงไกห่ นอ่ ไมด้ อง หมนู ง่ึ ปลาเคม็ ตม้
หาความจรงิ ตอ่ ไป จนมาพบบทความนข้ี อง กระจกเงา อศั ศริ ิ จับฉ่าย สว่ นภาคอสี านจัดอนั ดบั ทอ็ ปฮิต ไดแ้ กแ่ กงเหด็ แกง
ธรรมโชติ {หนงั สอื พมิ พค์ มชดั ลกึ , 24/05/2017} ทไี่ ดเ้ ขยี นเรอื่ ง ออ่ ม แกงหนอ่ ไม้ใบย่านาง ลาบปลาดกุ อะไรประมาณนี้ให้
ข้าวแกงและก๋วยเต๋ียวไว้ได้น่าสนใจว่า ประวัติข้าวแกงหรือ คยุ เรอ่ื งกนิ นค่ี ยุ ไดท้ งั้ วนั ไมเ่ บอ่ื เราเกดิ มาเพอ่ื กนิ ไมไ่ ดก้ นิ เพอ่ื
ขา้ วราดแกงในหนงั สอื เกา่ เทา่ ทค่ี น้ พบ ลาวณั ย์ โชตามระ นกั อยู่ อๆิ
เขยี นหญิงผลู้ ่วงลับไปแล้ว ได้เขียนเลา่ เอาไวว้ า่ เม่ือกว่าร้อย
ปกี อ่ นในกรงุ เทพฯ ตรงทส่ี แี่ ยกบา้ นหมอ้ มศี าลาใหญห่ ลงั หนง่ึ เขยี นมาขนาดนี้ หลายคนอา่ นแลว้ คงหวิ กลนื นำ�้ ลายตาม ดฉิ นั
เรียกกนั ว่าศาลาตาเพ็ง เป็นรา้ นขายข้าวแกงของตาเพง็ ยาย เขียนเองยงั แอบหวิ อยากเดินออกไปหนา้ ปากซอยไปนง่ั ร้าน
พกุ สองผวั เมยี คนู่ ไี้ ดช้ อื่ วา่ เปน็ “ราชาขา้ วแกง” แหง่ เมอื งหลวง ข้าวแกงร้านโปรดอยู่ตะหงิดๆ ติดอยู่นิดเดียวตรงท่ีว่าตอนนี้
สมัยน้ัน ที่ขายข้าวแกงอย่างเดียวจนร�่ำรวยเป็นเศรษฐี ข้าว เราไมไ่ ดอ้ ยบู่ า้ นทไี่ ทย หนา้ ปากซอยบา้ นทนี่ ม่ี แี ตผ่ บั 555 เฮอ้ !
แกงเม่ือแรกเริ่มน้ันก็มีทั้งที่ขายเป็นจานและเป็นชุดตั้งโต๊ะ เอาล่ะในเม่ือเราเสกร้านข้าวแกงให้มาอยู่หน้าปากซอยบ้าน
เหมอื นอยา่ งทกุ วนั น้ี มแี กงเผ็ด แกงจดื ถา้ หากสงั่ เป็นชดุ ก็มี ไม่ได้ มีทางเดียวก็คือต้องเข้าครัวท�ำกินเองแล้วกันเนาะ ผัด
พรอ้ มทัง้ น้ำ� พริกผัก ปลาดุกย่าง กนิ ไดถ้ ึง 3-4 คน ราคาโตะ๊ เผด็ ปลาดกุ สตู รนี้ ไมม่ กี ะทหิ รอื นมจดื จะเปน็ ผดั เผด็ สไตลป์ า่ ๆ
ละ 2 สลงึ แถมขา้ วสกุ ขา้ วสวยไมค่ ดิ ราคาดว้ ย สว่ นพวกตอ้ ง เอาจรงิ คอื อปุ กรณท์ ำ� เครอ่ื งแกงกเ็ ปน็ สงิ่ ทม่ี ตี ดิ บา้ นอยแู่ ลว้ ใน
กนิ เจยี มอยูเ่ จียม ขา้ ว 1 จาน กบั 1 อย่าง จานละ 3-4 สตางค์ ชอ่ งแข็ง สารพดั จะขนซ้อื มาแชแ่ ขง็ เอาไว้ มีท้ังพริกไทยอ่อน
มเี สื่อปใู หน้ ่งั กนิ ถา้ ไม่อ่ิมกส็ ่งั เพมิ่ ทั้งขา้ วปลาและกบั ขา้ ว คดิ พรกิ ขหี้ นู ลกู มะกรดู และใบมะกรดู รวมไปถงึ ปลาดกุ ไมท่ ราบ
ราคาเพมิ่ เขา้ ไปอกี รา้ นขา้ วแกงตาเพง็ ยายพกุ นบั เปน็ จดุ เรม่ิ ว่าท่านผู้อ่านเป็นเหมือนดิฉันไหมท่ีเวลามีโอกาสไปซื้อของที่
ตน้ ของรา้ นขา้ วแกงในกรงุ เทพฯ ทท่ี ำ� ใหเ้ กดิ มรี า้ นขา้ วแกงขน้ึ ซปุ เปอรม์ ารเ์ กต็ เอเชยี แตล่ ะครง้ั จะตอ้ งวางแผนซอื้ ของมาตนุ
อกี มากมายในเวลาตอ่ มา อา่ นเร่ืองรา้ นข้าวแกงตาเพง็ ยาย ไว้ในช่องแข็งไว้เผ่ือความอยากมาเยือนคราใดจะได้หยิบจับ
พุก ท�ำให้นึกถึงร้านข้าวแกงบุฟเฟ่สมัยน้ี ท่ีเติมข้าวได้ไม่อั้น ขน้ึ มาทำ� รบั ประทานสนองกเิ ลสได้ทันท่วงที

10 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE 167

11

SMILE TASTE

ผดั เผด็ ปลาดุกอุย

เครอื่ งปรุง (เครื่องแกง) นำ�้ สต้อกหรือน้�ำเปลา่ 1/2 ถ้วย
เกลือ 1/2 ชช. น�้ำปลา 1 ชต.
พริกแหง้ เม็ดใหญ ่ 7 - 10 เม็ด นำ้� มันหอย 2 ชต.
ตะไคร้ 2 ชต. นำ�้ ตาลทราย 1 ชช.
รากผักชีหัน่ ฝอย 1 ชต. โหระพา 200 กรมั
ข่าหัน่ ฝอย 2 ชต. พริกไทยออ่ น 3 ก้าน
หอมแดงห่นั ตามขวาง 3 ชต. น�ำ้ มันส�ำหรับผดั 1 ชต.
กระเทียมซอย 2 ชต. ใบมะกรดู ฉีด 5 ใบ
กระชายหัน่ ฝอย 2 ชต. ใบมะกรดู ห่ันฝอย 3 ใบ
ผวิ มะกรูดหน่ั ฝอย 1 ชต.
พริกขหี้ นูสวน 15 เมด็ วิธีทำ�
(ถา้ ชอบเผ็ดโหดร้าย ประโคมเข้าไปคะ่ ) โขลกเคร่ืองแกงในครกให้ละเอียด พักไว้ ต้ังกระทะไฟ
แรง ใสน่ ำ�้ มนั แลว้ ผดั เครอื่ งแกงใหห้ อม ใส่ปลาดุกและ
เครือ่ งปรงุ นำ�้ สตอ้ กปดิ ฝา รอใหป้ ลาดกุ สกุ สกั ประมาณ 5 นาที ปรงุ
ปลาดกุ อยุ 1 แพค - หนั่ ตามขวางหนาประมาณ 2 ซม. แลว้ รส แล้วผดั ตอ่ จนน�้ำงวดใส่ เมด็ พริกไทยออ่ น ใบมะกรดู
ล้างให้สะอาดจนหมดเมือกในน้�ำเกลือ พักไว้ให้สะเด็ด ฉกี โหระพา ปดิ ไฟ ตกั ใสช่ าม โรยดว้ ยใบมะกรดู หนั่ ฝอย
นำ�้ (ดฉิ นั ซอื้ ปลาดกุ อุยแช่แขง็ ทม่ี าจากประเทศเวยี ดนาม) จัดเสริฟกับข้าวสวยร้อนๆ

12 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

Naiinnroo.ou1cnvhdeoigtrhhne7qsw0uaouclritlodmyuaunetthrreisnetsi’c fhishesaaurcte

UK SOLE DISTRIBUTOR

S.O.P. International Ltd.
Tel: 00 44 (0) 1992 584466
Fax: 00 44 (0) 1992 583382
Visit Squid Brand at: www.squidbrand.com

13

ISO 9001 FSSC 22000

SMILE SPECIAL WORDS MAKEWEBEASY PHOTOGRAPHY PEXELS.COM

4วิธี

ขายของออนไลน์ให้ ปัง!

หลายๆท่านอาจก�ำลังเจอกับปัญหา
โลกแตกที่ว่า ท�ำไมลูกค้าไม่ยอมซื้อ
ของจากเว็บเราซักที บางคนก็ตั้งข้อ
สงสัยกับตัวเองว่า เราท�ำอะไรพลาดกัน
แน่?
วันน้ีเราจะมาเจาะลึกกันดูว่า ลูกค้ามี
ความตอ้ งการอะไรบา้ ง กอ่ นทจ่ี ะเลอื กซอื้
สนิ คา้ ผ่านทางเว็บของเรา
ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจก่อนว่า ข้อเสียส่วน
ใหญ่ท่ีท�ำให้ลูกค้าไม่อยากซ้ือของในอิน
เตอรเ์ นท็ เป็นเพราะ ลูกคา้ น้นั ไม่สามารถ
ลองสินค้าได้ เช่น การลองสัมผัส การ
ลองสวมใส่ ซึ่งจุดน้ีเองท�ำให้ลูกค้าเกิด
ความกังวลต่อตัวสินค้า อย่างเช่นว่า
ขนาดของสนิ คา้ จะมขี นาดทใี่ หญห่ รอื เลก็
กว่าในรูปไหม? หรือซื้อมาแล้วจะใส่ได้รึ
เปล่า?
วั น นี้ เ ร า ม า ท� ำ ค ว า ม รู ้ จั ก กั บ ค ว า ม
ต้องการของลกู คา้ กันดีกว่า

14 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

กฏข้อที่ 1 ความประทบั ใจแรก
เช่ือว่าหลายๆคนท่ีก�ำลังอ่านบทความน้ี
อยู่ นา่ จะตอ้ งเคยเจอเวบ็ ทพ่ี อเราเปดิ เขา้ ไป
ครั้งแรกแล้ว ถึงกับปิดแทบไม่ทันเลยที
เดียว! เน่ืองด้วยความท่ีมันดูใช้งานยาก
ไม่สวยถูกใจเรา แน่นอนตัวลูกค้าของเรา
เอง กอ็ ยากใชเ้ วบ็ ทถ่ี กู ใจเชน่ กนั ! มผี ลวจิ ยั
ออกมาวา่ ลกู คา้ ทเ่ี กดิ ความไมป่ ระทบั ใจใน
ครัง้ แรกทเี่ ขา้ เว็บ จะท�ำใหม้ ีโอกาสที่ลูกค้า
คนน้ัน กลบั มาใชเ้ วบ็ อกี คร้งั มีนอ้ ยมาก
ซึ่งจุดหลักๆที่ลูกค้าอยากได้จากการเข้า
เว็บครั้งแรกมี 3 ขอ้ ใหญ่ๆดว้ ยกนั ได้แก่
1.การออกแบบเวบ็ ที่มคี วามสวยงาม
2.การทำ� ให้เว็บเข้าใจง่าย
3.ความเร็วในการโหลดตัวเวบ็
หากเราก�ำลังเปิดเว็บขายของอยู่ ลอง
กลับไปเช็คกันดูว่าทั้ง 3 ข้อนี้ มีข้อไหนท่ี
เราตกหลน่ ไปไหม อกี ทั้งยงั รวมไปถึงการ
ออกแบบตัวเว็บของเรา ให้เข้ากับหน้าจอ
มอื ถอื อกี ดว้ ย เพราะเราคงปฎเิ สธไม่ไดว้ ่า
ยุคน้ีลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ smartphone ใน
การเลอื กซือ้ สนิ ค้ากันเปน็ จ�ำนวนมาก

กฏขอ้ ที่ 2 การบอกตอ่ ใน Social
นเ่ี ป็นขอ้ ท่มี ีความส�ำคัญทส่ี ดุ ในกฏ 4 ขอ้
เลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าเว็บของเรานั้นจะมี
ความสวยงามและมีความน่าใช้ขนาดไหน
ก็ตาม แต่ลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้า
ของเรานน้ั ดจี รงิ หรอื ไม่ มผี ลการวจิ ยั ออก
มาแล้วว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกท่ีจะซื้อ
สนิ คา้ โดยดจู ากคนใกลต้ วั เชน่ เพอ่ื นหรอื
ญาติสนิท ส่วนรองลงมาน้ัน จะเป็นการ
เลอื กทจ่ี ะเชอ่ื การรวี วิ บน Social Network
ต่างๆเป็นหลัก เช่น Facebook, Pantip
มากกว่าที่จะเช่ือการรีวิวจากเว็บผู้ขาย
โดยตรง อกี ท้ังลูกคา้ ยงั ใชก้ ารรวี วิ พวกน้ี
เป็นตัวเปรียบเทียบความเหมือนของตัว
สินคา้ ทแ่ี ต่ละเว็บได้นำ� เสนอไวอ้ กี ด้วย

15

SMILE SPECIAL

กฏข้อที่ 3 สร้างความน่าเชอ่ื ถอื
แนน่ อนวา่ เมอื่ เราอยากจะใชก้ ารชำ� ระเงนิ ผา่ น
ระบบต่างๆทางอินเตอร์เน็ท อย่างแรกเลยท่ี
เราต้องค�ำนึงถึงนั่นก็คือ เว็บมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมลู อยา่ งไร (มากน้อย
แค่ไหน) เว็บเชอ่ื ถอื ได้หรอื ไม่
วิธีการแก้ปัญหาน้ีได้แก่ การท�ำให้ระบบช�ำระ
เงนิ ของเวบ็ เรา มคี วามเปน็ สากล เชน่ เลอื กใช้
บตั รเครดติ ท่ีมีชื่อเสียงหรือ payment gate-
way (ระบบจา่ ยเงนิ )ท่นี ่าเชอื่ ถือ
ที่ส�ำคัญเรายังสามารถเพิ่มความสบายใจให้
กบั ลกู คา้ ไดม้ ากขน้ึ โดยการทำ� ใหเ้ วบ็ ของเรา
มีระบบ Live Chat เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการตดิ ตอ่ มกี ารลงเบอรโ์ ทรและ e-mail ให้
ชัดเจนบนหน้าเว็บของเรา เพื่อท่ีลูกค้าจะได้
รู้สึกสบายใจในการช�ำระเงิน เพราะสามารถ
ตดิ ตอ่ เจา้ ของเวบ็ ไดง้ า่ ย หรอื ถา้ สามารถเพมิ่
นโยบายรับประกันสินค้า เช่น รับประกัน 15
วนั หากสนิ คา้ ชำ� รดุ สามารถปลย่ี นได้ กจ็ ะยงิ่
เพ่มิ ความเชื่อมน่ั ใหแ้ ก่ลกู ค้าขนึ้ ไปอกี

กฏข้อท่ี 4 เปล่ียนลูกค้าขาจร ให้เป็นลูกค้า
ขาประจำ�
ในเม่ือเราเร่ิมมีลูกค้าอยู่ในมือของเราแล้ว
ทำ� ไมเราไมใ่ ชพ้ วกเขาใหเ้ ปน็ ประโยชน์ละ่ ! หลงั
จากที่เราขายสินค้าจนลูกค้าเชื่อม่ันและชื่น
ชอบในสินค้าของเราแล้ว เราควรจะท�ำให้
ลูกค้าอยากกลับมารีวิวสินค้าของเราด้วย
อยา่ งเชน่ เราอาจจะลองจดั โปรโมชนั่ ใหค้ ปู อง
แก่ลูกค้า หากรีวิวสินค้าให้เรา หรืออาจจะมี
สว่ นลดในครง้ั ตอ่ ๆไปถา้ หากมกี ารรวี วิ สนิ คา้
แล้วถ้าเราสามารถท�ำให้ลูกค้าถ่ายรูปคู่กับ
สินคา้ ของเราก็จะยิ่งเป็นผลดีข้ึนไปอกี
การสร้างความเช่ือมั่นกับตัวลูกค้าไม่ใช่เร่ือง
งา่ ย แตถ่ า้ หากเราจบั จดุ ไดล้ ะ่ ก็ เชอ่ื วา่ เวบ็ ของ
เราจะขายของได้เป็นเทน้ําเทท่าอย่างแน่นอน
อย่าลมื ไปทำ� ตามกฏ 4 ขอ้ น้ดี ูนะครบั

16 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

17

SMILE SOCIAL PHOTOGRAPHY KITTI UK

18 SO MUCH TO SMILE ABOUT

Distributed by Manning Impex Ltd | 01276 406888 / 7 | [email protected] | www.manningimpex.comSMILE SOCIAL PHOTOGRAPHY MINKY

20 SO MUCH TO SMILE ABOUTSMILE SOCIAL

‘Thai Night After Party’

03-02-2019
@ TSQ Club, London

Another successful night at Thai Night Trafalgar (TSQ
Club), hosting an after party for Samaggi Fest with guest
appearance including the headliners UrboyTJ and Mind-
set with their crew, allowing the fans to party with their
beloved artists. The UCL Band warmed up the crowd
before both UrboyTJ and Mindset went into overdrive and
lit up the dancefloor.

22 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

23

SMILE SOCIAL

การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 8
15-02-2019
@ Goodenough College, London

ประชุมวิชาการนกั เรียนไทยในทวปี ยโุ รป ครั้งท่ี 8 (TSAC2019) โดย
ร่วมกบั สามคั คีสมาคมในพระบรมราชูปถมั ภ์ ซึ่งเป็นสมาคมนกั เรยี น
ในประเทศองั กฤษ จดั งานประชมุ วชิ าการนกั เรยี นในทวปี ยโุ รป พรอ้ ม
กบั งานประชมุ สามคั ควี ชิ าการและอาชพี ครงั้ ท่ี 11 (SACC2019) โดย
ใช้ชื่อย่อของงานว่า SACC-TSAC2019 ซ่ึงจะมีการน�ำเสนอผลงาน
ของนกั เรยี นไทยทเี่ ขา้ รว่ มงานจากประเทศตา่ ง ๆ ในภมู ภิ าคยโุ รป และ
มกี ารบรรยายและเสวนาในหวั ขอ้ “Dare to Disrupt and Develop
towards Being the World’s Leader” ระหว่างวันที่ 15 – 17
กมุ ภาพันธ์ 2562

24 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

25

SMILE THINK WORDS พระมหาวุฒิชยั (ทา่ น ว.วชริ เมธี) PHOTOGRAPHYPEXELS.COM

ใครวา่ เรา พระมหาวฒุ ชิ ัย
“เลอื กเกดิ ” ไม่ได้ (ทา่ น ว.วชริ เมธ)ี

26 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

เราเคยเช่อื กนั ว่ามนุษยน์ ้ัน เลอื กเกิด ไมไ่ ดน้ นั่ คอื ความเขา้ ใจผดิ   ตามหลัก
พุทธศาสนานนั้ ทุกคนเลอื กเกดิ ได ้ อยากไปเกิดในสคุ ติภมู ิ…กท็ ำ� กรรมด ี

อยากไปเกดิ ในทคุ ติภมู ิ…ก็ทำ� กรรมช่ัว

ในชาตนิ เ้ี ราอาจจะไมร่  ู้ หรอื ตอ่ ใหร้ กู้ ค็ งเลอื กไมท่ นั แลว้   แตช่ าติ เอา  เพราะใจสูงมีชีวิตสว่างไสวท้ังเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลังคน
หน้าที่จะมาถึงทุกคนเลือกภพเลือกชาติให้ตัวเองได้  อย่างน้อย อย่างน้มี โี อกาสกลบั มาเกดิ เปน็ เทวดา
ถ้าเรามีศีล  5  ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์  ถ้าฝึก ห้า  มนุสสมนุสโส  คือ  ผู้ท่ีได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว 
เจรญิ วปิ สั สนากรรมฐานกม็ โี อกาสสงู มากทจี่ ะเดนิ อยบู่ นเสน้ ทาง เพราะเชอ่ื มนั่ ในระบบศลี ธรรมและกฎแหง่ กรรม  ทำ� ดไี ดด้ ที ำ� ชวั่
สขี าวนน่ั คอื ไดก้ ลบั มาเกดิ เปน็ มนษุ ย ์ และไดพ้ บพระพทุ ธศาสนา  ได้ช่ัว  สมาทานศีล  ประพฤติปฏิบัติธรรม  แล้วก็หาโอกาส
ไดม้ าเจรญิ ศลี ธรรมกรรม-ฐานจนกวา่ จะบรรลธุ รรม  หรอื ถา้ สนใจ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ฝึกสมาธิภาวนาอยู่เสมอ  เป็นคนใจ
สมาธภิ าวนา  แมว้ า่ จะยงั ไมไ่ ดบ้ รรลธุ รรมขน้ั สงู กอ็ าจไดเ้ กดิ เปน็ กว้าง  ไม่ตระหน่ีถี่เหนียว  รักในการเป็นผู้ให้  อุปถัมภ์บ�ำรุงพ่อ
เทวดาหรือพรหม  แต่ถา้ ไมส่ นใจธรรมะเลย  หันหลังให้คณุ งาม แม่  กตัญญูรู้คุณคนอย่างนี้จะได้ตั๋วกลับมาเกิดในอัตภาพเป็น
ความดีอย่างสิ้นเชิง  พ่อแม่มีพระคุณก็ไม่เช่ือคนอื่นบอกว่าบุญ มนุษย์  และได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีงามล้�ำเลิศ  จะ
มีจริง  บาปมีจริงก็ไม่สนใจถ้าเป็นอย่างนี้เท่ากับได้ตีตั๋วกลับมา ได้มาเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ทรงศีลทรงธรรม   ใช้ชีวิตอยู่
เกดิ เปน็ สตั วเ์ ดรจั ฉานแน่ โอกาสทเี่ ราจะไปเกดิ ในภพหนา้ นนั้ มอี ยู่ ท่ามกลางสมาคมของนักปราชญ์ราชบัณฑิต  ไม่อดข้าวปลา
เสมอ  ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส  ดังน้ันเราจึงควรหัดเลือก อาหาร   มีอวัยวะ  32  ประการครบบริบูรณ์   มีสติปัญญา
เสยี ตงั้ แตต่ อนนี้ วา่ กนั วา่ คนเรานน้ั สามารถอวตารไดใ้ นหลายภพ สว่างไสวดุจดังพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ  และดุจดังพระอาทิตย์
หลายชาต ิ เชน่ ในยามเที่ยงวัน  มีโอกาสสูงมากที่จะได้ฟังสัจธรรมค�ำสอนจาก
หนง่ึ   มนสุ สเปโต  คอื   มนษุ ยท์ ม่ี โี อกาสไปเกดิ เปน็ เปรต  เปโต พระบรมศาสดา  หรือได้พบกับสาวกของพระอรหันตสัมมาสัม
กค็ อื เปรต  คนทตี่ กเปน็ ทาสของความโลภโมโทสนั ไมจ่ บไมส่ นิ้   พทุ ธเจา้ ในยคุ ทต่ี วั เองมาเกดิ   และไดป้ ระพฤตปิ ฏบิ ตั ธิ รรมจนได้
กินเท่าไรก็ไม่อ่ิม  มีเท่าไรก็ไม่พออยากได้ใคร่มี  ครอบครองทุก บรรลุธรรมข้ันโสดาบันจนถึงอรหัตตผลกลายเป็นพระอริยบุคคล
สิ่งทุกอย่าง  ดังหน่ึงว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่สัก  84,000  ปี  คน พ้นทกุ ข์ไป  น่ีคือมนษุ ย์ท่ีมีใจสงู
ประเภทน ้ี   ถ้าตอนตาย   จติ ดับไปพร้อมกบั ความโลภปลอ่ ย ส�ำหรับชาตินี้  เราไม่รู้หรอกว่ากรรมใดส่งให้มาเกิด  แต่เม่ือได้
ไมล่ ง  ปลงไมไ่ ด ้ กม็ โี อกาสสงู มากทจ่ี ะกลบั มาเกดิ ในสภาพของ อา่ นบทความน ้ี ทกุ คนรแู้ ลว้ วา่ เรามสี ทิ ธเ์ิ ลอื กชะตากรรมของตวั
เปรต เองไดใ้ นภพหนา้   ดงั นน้ั   ขอใหเ้ ราวางโปรแกรมชวี ติ วา่   ภพหนา้
สอง  มนสุ สตริ จั ฉาโน  คอื มนษุ ยท์ จี่ ะไปเกดิ เปน็ เดรจั ฉาน  เปน็ จะเกดิ มาในสภาพแบบไหนอาตมามตี วั เลอื กตวั ใหถ้ งึ   5  ขอ้ ขา้ ง
มนุษย์ท่ีหันหลังให้กับศีลธรรม  ไม่เชื่อมั่นในเรื่องบุญ  ไม่ใส่ใจ ต้น   แต่หากยังน้อยเกินไป  อาตมาเพ่ิมตัวเลือกที่  6 ให้อีก 
ในเรอ่ื งบาป  อยากกนิ …กนิ อยากดมื่ …ดมื่   อยากนอน…นอน  นั่นคือ  ไม่กลับมาเกดิ อกี เลย
อยากเสพสงั วาส…เสพ  คนแบบนโ้ี อกาสทจ่ี ะกลายไปเปน็ มนษุ ย์ พระพทุ ธองคต์ รสั เอาไวว้ า่   ใครกต็ ามเจรญิ วปิ สั สนากรรมฐาน 
เดรัจฉานมีสูงมาก  เพราะสัตว์เดรัจฉานด�ำรงชีวิตอยู่ด้วย หมน่ั เจรญิ สตปิ ฏั ฐานในชวี ติ ประจำ� วนั   พจิ ารณากาย  เวทนา 
สัญชาตญาณปล่อยให้โลภโกรธหลงน�ำพาชีวิตไปอย่างไร้จุด จติ ธรรม  จนตอ่ เนอื่ งอยเู่ สมอในชวี ติ ประจำ� วนั คนนนั้ มโี อกาสสงู
หมาย มากทจี่ ะบรรลมุ รรคผลนพิ พานภายในเจด็ ป ี หกป ี หา้ ป ี สปี่  ี
สาม  มนุสสเนรยิโก  คือ  มนุษย์ท่ีเป็นสัตว์นรก  มนุษย์ที่โหด สามปีสองปี  หน่ึงปี  เจ็ดเดือน  หรือแม้กระท่ังเจ็ดวัน  ส�ำหรับ
หินทมิฬชาติท�ำร้ายหรือทอดทิ้งพ่อแม่  มีบุพการีเหมือนไม่มี  บางคนเพียงหนึ่งวันก็บรรลุพระนิพพานได้  ฉะน้ัน  สภาวะชีวิต
ปฏเิ สธพระคณุ ทา่ น  รวมทง้ั ยงั ดหู มนิ่ ถนิ่ แคลนทา่ นดว้ ย  ใครมา แบบที่หกซึ่งเราเลือกได้ก็คือ  ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกบรรลุถึงสุญ
เทศน์เร่ืองบุญเร่ืองกุศล  ไม่เพียงแต่ไม่เชื่อ  แต่กลับด่าวิพากษ์ ญตาธรรม  ความว่างอันสมบูรณ์เป็นอันว่าหนังยาวท่ีชื่อว่าการ
วิจารณ์สาดเสียเทเสีย  คนท่ีต้ังตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสัมมาทิฏฐิจะ เวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นฉายจบกันในชาติน้ี  เราไม่ต้องรับ
กลายเป็นสัตว์นรกได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในสภาพท่ีเต็มไปด้วยความ เล่นหนงั เร่ืองใหม่ในชาตหิ น้าอีกตอ่ ไปไมจ่ บไมส่ ้ิน
ล�ำบากยากแคน้ ไม่จบไมส่ ิน้ หากปรารถนาใหช้ าตนิ เี้ ปน็ ชาตสิ ดุ ทา้ ยไมอ่ ยากกลบั มาเวยี นวา่ ย 
สี่  มนุสสเทโว  คือ  มนุษย์ท่ีเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ที่ละอายช่ัว เกดิ   แก่  เจ็บ  ตายอกี แล้ว  กข็ อให้เรง่ ประพฤตปิ ฏบิ ัตธิ รรม
กลวั บาป  ประหวน่ั พรน่ั พรงึ ตอ่ ความชวั่   ความเลว  แมเ้ พยี งเลก็ อยา่ ลืมว่า  เรามีสิทธเิ์ ลือกชีวติ ของเราเองในทุกภพทุกชาติ
นอ้ ยกไ็ มก่ ลา้ ทำ�   มโี อกาสโกงแตไ่ มโ่ กงมโี อกาสเอาเปรยี บแตไ่ ม่

27

SMILE LIFE WORDS คณุ หญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ (ป้าศรี) ILLUSTRATED BY VECTEEZY.COM

คุณหญงิ จ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์

~ เปน็ มิตรกับศตั รู ~

28 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

เคยเขียนเล่าค�ำท่ีพ่อข้าพเจ้าพูดอยู่เสมอ กลายเปน็ ศัตรคู อู่ รทิ ีข่ ึ้งเคียด เกลียดชัง เขน็ ครก
ว่า “คนโง่คือคนที่ท�ำมิตรให้เป็นศัตรู คน ขา้ พเจา้ มลี กู นอ้ งทเ่ี พง่ิ ‘อกหกั ’ มาไมน่ าน ตัวเบา
ฉลาดคือคนท่ที ำ� ใหศ้ ัตรใู หเ้ ป็นมติ ร” ณ วันนี้เธอสามารถท�ำใจให้เป็นมิตรกับ
ผ้แู ต่ง
คนที่ท�ำให้เธอเจ็บปวดได้ ด้วยการย้อน คณุ หญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลกั ษณ์
ในเม่ือ ‘โง่’ และ ‘ฉลาด’ ในบริบทนั้นเปน็ มองส่วนบวกของความรักท่ีผ่านพ้นไป ภาพประกอบ
เร่ืองของใจ (EQ) ไมใ่ ช่สมอง (IQ) จะท�ำ แล้วอย่างไม่ขมขื่น ไม่วนเวียนกับส่วนท่ี ศกั ดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์-ศิลปิ นศิลปาธร
ศัตรูคู่อริให้เป็นมิตรได้ ก็เห็นจะต้องเร่ิม เป็นลบ การรู้จักแยกแยะส่วนดีส่วนเสีย ขนาด
ทำ� ใจใหเ้ ปน็ มติ รกบั เขา แลว้ ทที า่ นำ้� เสยี ง ในคนทเ่ี ธอเคยรัก ท�ำให้เธอสามารถถอย หนงั สือไซส์ใหญ่ ขนาด 16 หนา้ ยกพิเศษ
แววตาทบ่ี ง่ ความเปน็ มติ รกจ็ ะตามมาโดย ห่าง วางระยะให้รักษาท้ังมิตรภาพและ จำ� นวน 360 หนา้
ธรรมชาติ การคิด การกระท�ำ ท่ีนุ่มนวล ความเปน็ อสิ ระทางใจของตนเองไดอ้ ยา่ ง ราคา 285 บาท
และเป็นบวกกจ็ ะงา่ ยขึน้ โดยปรยิ าย งดงาม วางจำ� หนา่ ย ตลุ าคม พ.ศ. 2558
คำ� นยิ ม โดย
มีผอู้ า่ นทา่ นหน่งึ ถามมาวา่ “แตก่ ารท�ำใจ เมื่อผ่านช่วงเวลาความทุรนทุรายใจ เธอ • อ.ประมวล เพง็ จนั ทร์
ให้เป็นมิตรกับศัตรูน่ะ จะเริ่มอย่างไร ได้ คนนแ้ี ละคนสว่ นใหญท่ เี่ คยอกหกั กพ็ บวา่ ผูเ้ ขียน “เดินสู่อิสรภาพ”
พยายามแลว้ แตท่ ำ� ไม่ได้...ยากจงั ” เจา้ ความอกหกั ตวั รา้ ยสามารถกลบั กลาย • ดร.วิรไท สนั ติประภพ ผูว้ ่าการธนาคาร
เป็นท้ังครูท่ีให้การเรียนรู้ ท้ังแบบฝึกหัด แห่งประเทศไทย
ยากก็จริงค่ะ แต่น่าจะลองท�ำดู เริ่มจาก อีคิว ที่ฝึกฝนให้เข้าใจชีวิตและเพื่อน “เข็นครกตวั เบา” เป็นหนงั สือทีน่ �ำเนือ้ หา
การค่อยๆวางอัตตา แล้วมองใจของตัว มนุษย์ได้ลึกซึ้งละเมียดละไมขึ้นกว่าแต่ ของหนงั สือ Best Seller 2 เล่ม คือ
เองดซู วิ า่ ในเรอ่ื งทเ่ี กย่ี วกบั ศตั รคู อู่ รคิ นนนั้ กอ่ นแตไ่ ร และยงั เปน็ เครอ่ื งชว่ ยใหค้ น้ พบ “เข็นครกลงเขา”และ“วิชาตวั เบา”มาพิมพ์
เรามคี วามกลวั อะไร ความอยากอะไรซอ่ น เสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ภายในตวั ของตวั รวมในเล่มเดียว โดยไดท้ �ำการแกไ้ ข
เร้นอยู่ในหลืบใจ เช่น กลัวแพ้ กลัวเสีย เอง ท�ำให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างอิสระ ปรบั ปรุงใหส้ มบูรณ์ยิ่งข้ึน และเพม่ิ เติม
ศักด์ิศรี กลัวเจ็บใจ เจ็บกาย กลัวถูก และมั่นคง “เนือ้ หาใหม่” ที่ยงั ไม่ไดต้ ีพิมพ์เป็นเล่มมา
ท�ำร้าย กลัวถกู มองข้าม กลวั สูญเสยี หรอื ก่อนจ�ำนวน 26 บท (“เข็นครกลงเขา”
เสื่อมเสีย กลัวไม่ได้ส่ิงท่ีอยากได้ หรือไม่ ถ้าตัดความกลัวการสูญเสีย กลัวอนาคต จ�ำนวน34บท“วิชาตวั เบา”จ�ำนวน34บท
เป็นตามทีอ่ ยากให้เป็น กลัวโดดเด่ียว กลัวเสียหน้า และถ้าตัด และเนือ้ หาใหม่ 26 บท รวมเป็น 94 บท)
ความอยากให้ไม่เป็นอย่างท่ีเป็นออกไป นบั เป็นเร่ืองน่ายินดีส�ำหรบั นกั อ่าน ทง้ั ที่
มนษุ ยเ์ รารกั ตัว จึงกลวั จึงอยาก คอู่ ริเรา พษิ สงเจา้ ความอกหกั คงลดลงไมน่ อ้ ยกวา่ เป็นแฟนหนงั สือเดิม-เคยอ่านทงั้ สองเล่ม
ก็เป็นมนษุ ยน์ ่ีนา จึงกลัว จึงอยากเหมือน ครง่ึ ความกลวั ความอยากเหลา่ นนั้ ทง้ั คน มาแลว้ จะไดซ้ ึมซบั อรรถรสเดิม และได้ ลิ้ม
กัน ความเป็นศัตรูน้ันก็แค่ความกลัวกับ ที่อกไม่หักและอกหักน่าจะน�ำมา ลองอรรถรสใหม่ทีย่ งั ไม่เคยสมั ผสั ส่วน ผูท้ ี่
ความอยากของสองฝ่ายมาชนกันให้เกิด พิจารณา ข้าพเจ้ารับรองว่ามีแต่ได้ไม่มี ยงั ไม่เคยอ่านหนงั สือ ทงั้ สองเล่มมาก่อน ก็
การกระทบกระท่ัง แย่งชิง เอาชนะ ที่มัก เสยี จะไดเ้ ปิ ดโลกแห่งการเขียนของคณุ หญิง
จะพว่ งกนั มาเปน็ สาย โกรธนานเขา้ ลกึ ขน้ึ จ�ำนงศรี หาญเจนลกั ษณ์ กนั อย่างเต็มอ่ิม
ก็กลายเป็นเกลียด เป็นแค้นท่ีขมวด การสัมผัสใจตัวเองแล้วน�ำมาไตร่ตรอง จใุ จ
อารมณ์เป็นตรวนถ่วงใจ กลายเป็นเพื่อน ด้วยสติปัญญา จะถือว่าเป็นการเอาท้ัง ติดต่อสอบถามรายละเอียด
รว่ มทกุ ข์ คดิ ไดต้ รงนก้ี น็ า่ จะเปน็ จดุ เรมิ่ ตน้ ไอควิ มาพฒั นาอคี วิ และทงั้ อคี วิ มาพฒั นา คณุ ปุ้ย 089-8163116
ท่ีไม่เลวนกั ของการทำ� ใจใหเ้ ป็นมิตร ไอคิวก็ไม่ผิดนัก ผลท่ีได้จะช่วยให้ไม่ [email protected]
กลายเป็นศัตรูของตัวเอง ด้วยการผูกมัด
ในเดือนแห่งความรักนี้ ไม่อยากละเลยที่ ใจไวก้ บั ความโกรธแคน้ เกลียดชงั 29
จะพูดถึงเจ้าศัตรูตัวร้ายของความรักคือ
‘ความอกหัก’ ซ่ึงสามารถแปลงความรัก และเปน็ การบม่ ใจใหเ้ ปน็ มติ รกบั ตวั เองได้
ใหเ้ ปน็ ความโกรธ แคน้ และคนทเ่ี คยรกั กนั อยา่ งแท้จรงิ

SMILE SENIOR WORDS เสรมิ ศกั ดิ์ นรนิ ทร์วงษ์ PHOTOGRAPHY PEXELS.COM

อาหารคือยา
ออกก�ำลังกาย
คือวัคซีนป้องกันโรค

ตอนที่ 6

Smile Senior ฉบับน้ีจะได้น�ำเรื่อง
อาหารคือยา – ออกก�ำลังกายคือวัคซีน
ป้องกันโรค ต่อจากฉบับที่แล้ว หลังจาก
ท่ีได้กล่าวถึงอาหารกาย และการออก
ก�ำลังกายให้ชีวิตแล้ว ชีวิตก็จะเป็นอยู่
ได้อย่างสะดวกสบายร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง คือมีความสุขทางกาย แต่ทาง
ใจนั้นยังไม่แน่ ฉบับนี้จึงขอกล่าวถึง
อาหารของจิต

30 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

ตามทกี่ ลา่ วแลว้ ในตอนกอ่ นวา่ ชวี ติ ประกอบดว้ ยขนั ธ์ ๕ (อา่ น
ย้อนหลังในฉบับท่ีแล้วได้) หรือรูปกับนาม การรับประทาน
อาหารและการออกกำ� ลงั กายช่วยบำ� รงุ สุขภาพร่างกาย (รูป)
ให้สมบูรณ์แขง็ แรง แตอ่ าหารใจนนั้ ชว่ ยให้จติ ใจสุขสงบ ขอ
ท�ำความเข้าใจในที่น้ีก่อนว่า ระหว่างค�ำว่า “จิต” กับ ค�ำว่า
“ใจ” น้ันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร “จิต” เป็นศัพท์ท่ีเรา
นิยมใช้ในทางศาสนา ส่วน “ใจ” เรานิยมใช้ในทางโลก มี
อาจารย์บางท่านว่าจิตกับใจนั้นคืออย่างเดียวกัน เป็นค�ำ
ไวพจน์ของกันและกัน คือใช้แทนกันได้ แต่ในทางพุทธ
ศาสนาใชแ้ ยกกันระหวา่ ง ใจ กบั จิต ตวั อย่างในสตปิ ฏั ฐานสี่
แบง่ อาการความรสู้ กึ ไว้ ๔ แบบ คอื ๑. ทางกาย สมั ผสั จบั ตอ้ ง
มองเห็นได้ ๒. ทางใจ (เวทนา) เช่น รู้สึกดีใจ เสียใจ ท้อใจ
ประหลาดใจ ฯ ๓. ทางจติ เชน่ มคี วามรกั ความโกรธ ความ
ตระหน่ี ความวติ ก ความริษยา ฯ ๔. ทางธรรม เชน่ ความ
เข้าใจในไตรลักษณ์ ในอรยิ สจั สี่ เป็นต้น จะเหน็ ไดว้ า่ หากพูด
ถึงสภาวะธรรมหรือการปฏิบัตธิ รรมนนั้ ใจ กบั จติ ไม่เหมือน
กนั (ตามขอ้ ๒ และข้อ ๓ ขา้ งตน้ ) แต่หากจะพดู โดยท่วั ไปใน
เรอื่ งของชวี ติ (รปู กบั นาม) แลว้ เราใชแ้ ทนกนั หรอื ควบคกู่ นั ได้
เช่น วนั น้ไี ปเทย่ี วกนั ดีกวา่ จติ ใจจะไดเ้ บิกบาน เป็นตน้

จิตหรอื จิตใจนั้นเป็นนามธรรม คือไมส่ ามารถจับต้องได้ และ
มองไมเ่ หน็ แตม่ พี ลานุภาพมากมาย ฉะนน้ั การให้อาหารแก่
จิตใจน้ันจึงจ�ำเป็นและส�ำคัญย่ิง แล้วเราจะท�ำอย่างไร และ
จะใหอ้ ะไรเปน็ อาหารแกจ่ ติ คำ� ตอบคอื ใหจ้ ติ ไดพ้ กั ผอ่ นดว้ ย
การท�ำสมาธิ และอาหารของใจท่ีดีที่สุดคือธรรมะหรือธรรม
โอสถ ในสังคมยุคปัจจุบัน คนท่ัวไปให้ความส�ำคัญกับวัตถุ
มากกวา่ คอื มองวา่ เมอ่ื มวี ตั ถสุ ง่ิ ของตามทตี่ นเองตอ้ งการแลว้
จะทำ� ใหต้ นเองมีความสขุ ความสุขอยา่ งนยี้ ิ่งได้ก็ยงิ่ ตอ้ งการ
เพมิ่ ขึน้ ไม่รู้จกั พอ จติ ใจจงึ เรา่ รอ้ นอยู่ตลอดเวลา ถงึ จะไดใ้ น
สิ่งนี้สิ่งน้ันมาก็พอใจเพียงระยะหน่ึงเท่านั้นมันไม่ย่ังยืน หาก
เรามสี ตปิ ญั ญาพอ รจู้ กั พฒั นาจติ ของเราดว้ ยการศกึ ษาธรรม
ค�ำสั่งสอนในทางศาสนา และให้จิตใจได้พักผ่อนด้วยการน่ัง
สมาธิหรือฝึกจิตเจริญสติภาวนา ท�ำให้จิตใจสงบ จิตใจท่ีสุข
สงบน่ีเองคืออาหารของใจ เมอ่ื ใจสงบ องคาพยพ (อวยั วะ)
ตา่ งๆในรา่ งกายกจ็ ะดำ� เนนิ ไปอยา่ งราบรน่ื หวั ใจเตน้ ชา้ ลง นนั่
คือการพักผ่อนทั้งทางรา่ งกายและจิตใจ

31

SMILE SENIOR WORDS เสริมศกั ด์ิ นรินทรว์ งษ์

จากการศึกษาวิจัยของ Transcendental Medica- รา่ งกายเมอ่ื ได้รับสารพษิ สร้างตัวตอ่ ต้าน) ฉีดเข้าไป
tion (T.M.) พบวา่ ขณะนอนหลบั นน้ั การใชอ้ อกซเิ จน กระตนุ้ ใหร้ า่ งกายสรา้ งภมู ติ า้ นทานโรคนนั้ ๆไดห้ ลาย
ในการหายใจน้ันลดลงถึง ๘ เปอร์เซน็ ต์ แต่ขณะนั่ง โรค ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อย่างเช่นในอังกฤษเมื่อจะ
สมาธิเจริญสติภาวนาออกซิเจนจะลดถึง ๑๘ ยา่ งเขา้ สฤู่ ดหู นาว NHS จะแจง้ ใหผ้ สู้ งู อายไุ ปฉดี Flu
เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าการเจริญสมาธิตามหลัก Jab เพอ่ื ปอ้ งกนั ไขห้ วดั ซงึ่ มกั เกดิ ขน้ึ ในฤดหู นาว นบั
พระพทุ ธศาสนานน้ั ทำ� ใหร้ า่ งกายไดพ้ กั ผอ่ นอยา่ งสขุ วา่ ปอ้ งกนั ไดถ้ งึ ๑๐๐ เปอรเ์ ซน็ ต์ บางชนดิ เกอื บ ๑๐๐
สงบ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจอย่างย่ิง เปอรเ์ ซน็ ต์ ภมู ติ า้ นทานนจี้ ะมปี ระสทิ ธภิ าพมากนอ้ ย
และจากการวจิ ยั ดา้ นตรงขา้ มพบวา่ ถา้ จติ วนุ่ วาย ใจ แคไ่ หนน้ัน ก็ขึ้นอยูก่ ับเหตุปจั จยั อกี หลายอย่าง เชน่
เครยี ดแคน้ หรอื มคี วามทกุ ขว์ ติ กกงั วล พบวา่ แลคเตท ทางจิต (สมาธิ) คือการสวดมนต์ไหว้พระ น่ังสมาธิ
(Lactate) ในกระแสเลอื ดจะเพม่ิ สงู ขนึ้ มากและทำ� ให้ เจรญิ สตภิ าวนา ทางรา่ งกาย (ออกกำ� ลงั ) และรวมถงึ
เกร็ดเลือด (Blood platelet) รวมตัวกันคล้ายๆข้ีชัน อาหารการกินท่ีเรารับประทานเข้าไปด้วย สิ่งเหล่าน้ี
เมอื่ ไปเจอกบั ไขมนั คอเลสเตอรอล (High Clolester- มันเกี่ยวเน่ืองถึงกันหมด หากร่างกายอยู่ในภาวะ
ol) ในเลือดมันก็จะฉาบผนังเส้นเลือดทันที ท�ำให้ สมดลุ จติ ใจสขุ สงบ ภมู ติ า้ นทานโรคของคนนนั้ ๆกจ็ ะ
เส้นเลือดตีบ นี่แหละคือที่มาของหัวใจขาดเลือด มีประสิทธภิ าพสูง
สมองขาดเลือด หากแลตเตทในเลือดสูงมากก็จะ การสรา้ งภมู ติ า้ นทานโรคตามธรรมชาตนิ ้ี รา่ งกายจะ
ทำ� ใหก้ ลา้ มเนอ้ื ออ่ นเพลยี ทำ� ใหเ้ กดิ การเหนอ่ื ยเมอื่ ย ผลิตเม็ดเลือดขาว กระบวนการน้ีเรียกว่า Body’s
ล้าไดง้ า่ ย การนัง่ สมาธเิ ปน็ การฝกึ จิตดว้ ยการเจริญ homeostatic mechanism เปน็ ลักษณะ Self-heal-
สตภิ าวนานนั้ จะทำ� ใหแ้ ลคเตทในเลอื ดตำ่� และทำ� ให้ ing power คือกระบวนการรักษาโดยตัวของมันเอง
จิตสงบมคี วามสขุ อยา่ งธรรมชาติ เปน็ พลงั ชวี ติ หากผใู้ ดมใี จสู้ พลงั ชวี ติ
จติ ทีฝ่ ึก (สมาธ)ิ มาดีแลว้ ย่อมมีพลัง เมื่อมารวมกับ กส็ งู ตวั เมด็ เลอื ดขาวกพ็ รง่ั พรอู อกมาตอ่ สกู้ บั เชอื้ โรค
ภูมิต้านทานของร่างกายตามวิถีธรรมชาตินั้น แต่ถ้าหากผู้ใดจิตใจอ่อนแอ ใจไม่สู้ พลังชีวิตก็ไม่มี
สามารถป้องกันโรคร้ายได้ ท้ังโรคที่เกิดจากเชื้อโรค คือกระบวนการสร้างเม็ดเลือดขาวไม่มี จึงไม่มีภูมิ
เช่น วัณโรค โรคเอดส์ และโรคทีเ่ กดิ ขึน้ เอง เช่น โรค ตา้ นทานโรคหรอื เปน็ คนขโี้ รค ภมู ติ า้ นทานโรคทเี่ กดิ
หัวใจ โรคมะเรง็ สัตวท์ ั้งหลายเฉพาะอยา่ งย่งิ มนษุ ย์ ข้ึนเองก็ดี หรือด้วยการออกก�ำลังก็ดี หรือเกิดด้วย
ร่างกายเราจะมีภูมิต้านทานโรคโดยอัตโนมัติ เพื่อ พลังจิตก็ดี เราเรยี กวา่ Immune Fitness
ต่อสกู้ บั เชอื้ โรค และโรครา้ ยต่างๆที่มากบั อากาศ น้�ำ ได้มีผู้น�ำเอาจิตเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ด่ืมและอาหาร ท�ำให้คนและสัตว์ทั่วไปไม่เจ็บป่วย Mechanism โดยสร้างพลังจิตให้แก่กล้า ด้วยหลัก
ตัวอย่างที่เราเห็นง่ายๆ เช่น เช้ือหวัดซ่ึงมีอยู่ท่ัวๆไป ของสมาธิจิต เม่ือจิตน่ิงจิตจึงมีพลัง จากการศึกษา
แตท่ ำ� ไมบางคนเปน็ หวดั บางคนไมเ่ ปน็ หวดั หากเปน็ พบวา่ เม่อื จิตมีสมาธถิ ึงระดบั กลาง คอื อุปจารสมาธิ
โรคท่ีร้ายแรง โรคติดต่ออันตรายต่างๆ เช่น วัณโรค (สมาธิ ๓ ไดแ้ ก่ ขณิกสมาธิ คอื สมาธชิ ่ัวขณะ อปุ จาร
อหวิ าต์ ไข้รากสาด คนท่ีไดร้ ับเชอื้ โรคไปแล้วบางคน สมาธิ คือสมาธิเกือบจะแน่วแน่ และอัปปนาสมาธิ
เจ็บป่วย บางคนไม่เจ็บป่วย น่ันแสดงให้เห็นว่าบาง คือสมาธิแน่วแน่) ร่างกายจะ สามารถผลิตฮอร์โมน
คนมีภูมิต้านทานโรค บางคนไม่มีภูมิต้านทานโรค เอนเดอร์ฟิน (Endorphin) ซ่ึงมีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน
บางคนมภี มู ติ า้ นทานโรคชนดิ นน้ั แตไ่ มม่ ภี มู ติ า้ นทาน (Morphine) ท�ำใหร้ ้สู กึ สบายและหายเจ็บปวด และ
โรคประเภทนี้ หรอื มภี มู ติ า้ นทานโรคนน้ั ๆอยใู่ นระดบั ฮอร์โมนชนิดนี้สามารถแทรกซึมไปยังเนื้อเย่ือ (Tis-
ท่ีต่างกัน ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้น sue) และเซลลต์ า่ งๆของรา่ งกาย เกดิ ภมู ติ า้ นทานโรค
วคั ซนี ทอคซอยด์ (Toxoid คอื สารพษิ ทแี่ บคทเี รยี หลง่ั แมแ้ ตเ่ ช้อื มะเร็งกไ็ ม่สามารถบกุ รกุ ไปได้
ออกมาแลว้ ถกู ทำ� ใหอ้ อ่ นลง แตย่ งั สามารถกระตนุ้ ให้

32 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

ฮอร์โมนน้ีจะเกิดก็ต่อเมื่อร่างกายได้มีการออกก�ำลัง ขาวเขน่ ฆา่ เซลล์มะเรง็ ได้ราบคาบจรงิ ความคดิ บวก
แบบแอโรบิกส์ คือวิ่งเหยาะๆ ปั่นจักรยาน เตน้ แอโร อย่างน้ีจะท�ำให้เม็ดเลือดขาวพร่ังพรูออกมา และ
บกิ ส์ และว่ายน้�ำ ตดิ ต่อกันอย่างนอ้ ย ๓๐ นาที หรอื สามารถกำ� จดั เซลลม์ ะเรง็ ไดจ้ รงิ ๆ ในทางตรงกนั ขา้ ม
ประมาณคร่ึงช่ัวโมง จะท�ำให้เกิดการไหลเวียนของ หากเราคิดลบ คดิ ว่าใครเปน็ มะเร็งแล้วไม่มีทางรอด
เลือดแรงข้ึนจนไปกระตุ้นต่อมในสมองให้ผลิต ตายอย่างเดียว จิตใจเราก็จะห่อเห่ียว ท้อแท้ ไม่มี
ฮอรโ์ มนเอนเดอรฟ์ นี นขี้ น้ึ การออกกำ� ลงั กายแบบแอ ขวญั ไมม่ กี ำ� ลงั ใจ เครยี ดและวติ กกงั วล เช้ือมะเร็งก็
โรบกิ สน์ เี้ หงอื่ จะออกมากเพราะความรอ้ นในตวั จะสงู จะย่ิงรุกลามเร็วยิ่งข้ึน ความตายรออยู่ข้างหน้าและ
มาก และความรอ้ นน่เี องจะกระต้นุ ให้ไขกระดกู ผลติ ตายแนน่ อน
เม็ดเลอื ดขาวมากข้ึน ซึ่งจะเปน็ ผลดีต่อร่างกายของ
เรา เพราะเม็ดเลือดขาวจะคอยก�ำจัดเช้ือโรคหรือส่ิง ดว้ ยเหตผุ ลทก่ี ลา่ วแลว้ ทงั้ ๖ ตอน (ตอนนส้ี ดุ ทา้ ย) ใน
แปลกปลอมตา่ งๆในรา่ งกาย ทำ� ใหร้ า่ งกายปราศจาก เรื่อง “อาหารคือยา-ออกก�ำลังกายคือวัคซีนป้องกัน
โรคมสี ขุ ภาพสมบูรณแ์ ข็งแรง โรค” ก็มาถึงบทสรุปว่า เร่ืองของชีวิตและสุขภาพ
เรอ่ื งของกาย จติ วญิ ญาณ ซึง่ มคี วามสัมพนั ธ์เช่ือม
โดยปกติแล้วร่างกายจะมีการสร้างภูมิต้านทานโรค กันจนแยกไม่ออกน้ัน เราจะเห็นแนวทางการปฏิบัติ
ไดด้ ว้ ยตวั ของมนั เองตามธรรมชาตอิ ยแู่ ลว้ แตห่ าก ตวั ในการใชช้ วี ติ อยา่ งมคี วามสขุ สขุ ภาพสมบรู ณ์
มีการปรุงแต่งทางจิต คือท�ำสมาธิหรือเจริญสติ แข็งแรง ปราศจากโรคภยั และไมเ่ จ็บปว่ ย เราจะต้อง
ภาวนา และทางกายคือออกก�ำลังแบบแอโรบิกส์ ก็ รบั ประทานอาหารทด่ี แี ละมปี ระโยชนต์ อ่ รา่ งกาย ทำ�
จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น มีนักค้นคว้าทางปร สมาธิฝึกจิตเจริญสติภาวนาเป็นการให้อาหารแก่
จติ วทิ ยา (Parapsychology - ศาสตรท์ ท่ี ำ� ใหพ้ ระพทุ ธ จิตใจ และต้องออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกส์เป็น
ศาสนาและวิทยาศาสตร์มาพบกัน) ใช้พลังของการ ประจำ� เพอ่ื สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั และตา้ นทานโรครา้ ยตา่ งๆ
สะกดจิตตัวเอง หรือให้ผู้อ่ืนสะกดจิตด้วยการปลุก ต้องรู้จักการบริหารกายและจิตอย่างสม�่ำเสมอ โดย
จติ ใตส้ ำ� นกึ ปกตแิ ลว้ จติ ใตส้ ำ� นกึ นจี้ ะสงบนง่ิ ถา้ หาก ใชห้ ลกั ทางสายกลาง ใหอ้ าหารกายตามหลกั โภชนา
ปลุกออกมาใช้ก็จะท�ำให้เกิดพลังที่ซ่อนเร้นออกมา ศาสตร์ ให้อาหารใจตามหลักธรรมในพุทธศาสนา
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในตัวผู้น้ัน อย่างถูกต้อง เปรียบเสมือนยาวิเศษ ออกก�ำลังกาย
เป็นการเพิ่มพลังใจให้ตัวเอง คล้ายๆกับการใช้พลัง ในแนวแอโรบกิ ส์ เปรียบเสมอื นฉีดวัคซนี ปอ้ งกนั โรค
ความคิดเชิงบวก (Positive thinking) ผสมกับหลัก ชีวิตเราก็จะเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ครอบครัว
การของสมาธิ ยกตวั อยา่ ง เชน่ เราป่วยเป็นมะเร็งท่ี และสังคม ไม่เสียทีท่ีได้เกิดมา หากถึงคราวตายก็
อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในร่างกายเรา เมื่อเราคิดบวก ตายเพราะหมดอายุขัย ซ่ึงเป็นไปตามกฏของสภาว
คือจินตนาการ (สร้างภาพขึ้นในจิตใจ) ว่าเม็ดเลือด ธรรม
ขาวในร่างกายเรามีมากมายมหาศาล ภูมิต้านทาน
โรคในร่างกายเราก็มีเยอะ สามารถต่อสู้และท�ำลาย ขอให้แฟนๆ Smile Senior ทุกท่านท่ีติดตามอ่าน
เซลล์มะเร็งได้แน่นอน ให้คิดอย่างม่ันใจ คิดอยู่ คอลมั นน์ ้ี จงมแี ตค่ วามสขุ สวสั ดโี ดยทวั่ กนั ครบั แลว้
เสมอๆ จนมองเห็นภาพ (จินตนาการ) ว่าเม็ดเลือด พบกนั ในฉบบั หน้าครับ

33

SMILE SMART WORDS ปิยะนุช นาคคง PHOTOGRAPHY PEXELS.COM

บคุ ลกิ ภาพและความพร้อม
ในการท�ำงานร่วมกบั ผ้อู ื่น

ตอนที2่

ความส�ำคัญของบุคลกิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆ
ตลอดท้ังความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าท่ีทุก
บุคลิกภาพเป็นส่วนส�ำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่ง ระดับซ่ึงจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มี
เสริมหรือขัดขวางความส�ำเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพและมีประสิทธภิ าพ จนเกดิ เปน็ จติ บริการ
ด้านการเรียน การท�ำงาน การเข้าสังคม แม้ว่า ความรู้ 1.เวลาทุกนาทมี ีคา่ สำ� หรบั ผู้รบั บริการ
ความสามารถ เปน็ สง่ิ ทส่ี ำ� คญั ทสี่ ดุ ในการทำ� งาน แตไ่ มใ่ ช่ 2.การใหบ้ รกิ ารทดี่ ี เรม่ิ จากการใหบ้ รกิ ารทด่ี กี บั คนในองคก์ ร
ทงั้ หมดการยอมรบั ของสงั คมนนั้ ตอ้ งมสี ว่ นประกอบทสี่ ำ� คญั ก่อน
นน้ั คอื ดงั นน้ั บคุ ลกิ ภาพ จงึ เปน็ ปจั จยั ทส่ี ำ� คญั ปจั จยั หนงึ่ 3.การใหบ้ รกิ ารทเี่ กนิ ความคาดหวงั เปน็ ทสี่ ดุ ของการบรกิ าร
ที่ส่งผลและเก่ียวข้องกับการประสบความส�ำเร็จ สถาบัน 4.การใหบ้ รกิ ารท่ีดีสง่ ผลต่อภาพลกั ษณ์ขององคก์ ร
ราชภฎั เทพสตรี ไดก้ ล่าวถึงบุคลกิ ภาพของ “คนเก่ง” ว่า
จะตอ้ งประกอบดว้ ย 3 ประการไดแ้ ก่ การสรา้ งหวั ใจในการทำ� งาน ดว้ ยการมี
1.เกง่ ตน หมายถึง เป็นผ้ทู ช่ี อบศกึ ษาหาความร้อู ยตู่ ลอด หวั ใจของการบริการ
เวลาเพ่ือใหท้ นั โลก ทนั คน โดยเริ่มจากพัฒนาตนเองก่อน
ประกอบด้วย 1.S = Smiling and Sympathy (ยมิ้ แยม้ และเหน็ อกเหน็ ใจ)
•ทางกาย : รปู ร่าง พัฒนาให้ดขี น้ึ โดยใชก้ ารแต่งกายช่วย 2.E = Early Response (ตอบสนองอย่างรวดเรว็ )
ลดหรอื เสรมิ จดุ เด่น จุดดอ้ ย หน้าตาสดชืน่ แจ่มใสสะอาด 3.R = Respectful (แสดงออกถึงความนับถือใหเ้ กียรต)ิ
เข้มแขง็ แตไ่ มก่ ระดา้ ง อ่อนโยนแตไ่ มอ่ อ่ นแอ 4.V = Voluntariness manner (ใหบ้ รกิ ารสมคั รใจ)
•ทางวาจา : การพดู ดมี อี งคป์ ระกอบ 4 ประการ คอื พดู แต่ 5.I = Image Enhancing (รักษาภาพลักษณ์ของตัวเอง
ดี มีประโยชน์ ผู้ฟงั ชอบ และทุกคนปลอดภัย คิดกอ่ นพดู และองคก์ ร)
•ทางใจ : มีความม่ันใจในตนเอง กระตือรือร้น มีความ 6.C = Courtesy (อ่อนน้อม สภุ าพ)
อดทน มคี วามพยายาม มเี หตผุ ล การมสี มรรถภาพในการ 7.E = Enthusiasm (กระฉบั กระเฉง กระตอื รือรน้ )
จ�ำ และมคี วามคิดสร้างสรรค์
2.เกง่ คน หมายถงึ มคี วามสามารถในการปรับตัวเข้ากับ หลกั การรบั ฟังคนอ่นื ...ด้วยใจ
ผอู้ น่ื มีมนษุ ยสัมพนั ธท์ ่ีดี
3.เกง่ งาน หมายถงึ ผทู้ รี่ กั งาน ขยนั ทำ� งาน และรวู้ ธิ ที ำ� งาน 1.เปิดใจทจี่ ะรบั ฟงั
2.ใหเ้ กียรติผ้พู ูด
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นต้องมีจิตของการ 3.ตระหนกั ถงึ ความสำ� คญั ของผูพ้ ูด
บริการเสมอ 4.ฟังอยา่ งมีสติ
5.ฟงั เสยี งโดยปราศจากอคติ
การบริการ คือ การใหค้ วามช่วยเหลอื หรือการดำ� เนนิ การ 6.ฟังดว้ ยความใส่ใจและอยา่ งจรงิ ใจ
เพ่ือประโยชน์ของผู้อื่นการบริการท่ีดีผู้รับบริการจะได้รับ 7.ฟงั โดยรบั รสู้ าระไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งตรงตามทผี่ พู้ ดู ตอ้ งการ
ความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการ สอื่ สาร
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลังความส�ำเร็จของ 8.ฟังโดยรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดอย่างถูก
ทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ต้องตรงสภาพความเปน็ จริง
9.รบั ฟังโดยไมฆ่ ่าตัดตอนการส่อื สาร
10.มคี ณุ ธรรมและจรยิ ธรรมในการรบั ฟัง

34 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

สื่อความกบั คนอื่น...ด้วยใจ คุณลกั ษณะทางวาจาที่เหมาะสมมีดงั นี้
•พดู จาไพเราะอ่อนหวาน
1.เปิดใจทจี่ ะสอ่ื ความ •รจู้ กั ใหค้ �ำชมตามโอกาสอันสมควร
2.ให้เกยี รติต่อผฟู้ งั เสมอ •ใช้ถอ้ ยค�ำภาษาให้ถกู ตอ้ ง
3.คิดก่อนพูดเสมอ •ใช้น้ำ� เสียงให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์
4.ถ่ายทอดด้วยความจรงิ ใจ •พูดชัดเจน กระชับ เข้าใจงา่ ย
5.มีความสามารถในการจดั การอารมณ์ •หลกี เลี่ยงการต�ำหนแิ ละนินทา
6.ใช้ภาษาเป็นและเหมาะสม •รูจ้ กั ทักทายผูอ้ ืน่ ก่อน
7.สอ่ื ความขอ้ มลู ทเี่ ปน็ จรงิ และมคี ณุ ภาพมพี ฤตกิ รรมการสอื่ •ฟงั ด้วยความเตม็ ใจ สนใจและใส่ใจ
ความที่แสดงความเปน็ มิตรและเป็นกันเอง •อยา่ ปล่อยให้อคติเข้ามารบกวน
8.ส่ือความโดยไม่ฆ่าตัดตอนการส่ือสารมีคุณธรรมและ •จบั ความให้ไดแ้ ละตอบรบั อยา่ งมีจังหวะ
จรยิ ธรรมในการส่อื ความ •ถามค�ำถามและตรวจสอบความเข้าใจ
•อย่าขดั จังหวะ
คณุ ลักษณะของพนักงานท่ีดี
คณุ ลกั ษณะภายในใจ
การร่วมงานกับคนอื่น หากเราต้องการให้ผู้อ่ืนชื่นชมต่อตัว
เราตลอดเวลา เรากจ็ ะตอ้ งปรบั ปรงุ และเสรมิ สรา้ งคณุ ลษั ณะ สดุ ยอดของการใหบ้ รกิ ารกค็ อื บรกิ ารดว้ ยหวั ใจ ซง่ี ขอหยบิ ยก
ของเราให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อ่ืนและท่ีส�ำคัญคือต้องถูกใจ คณุ ลักษณะท่เี ปน็ พน้ื ฐานในเร่อื งน้ี ดงั ตอ่ ไปน้ี
ตนเองด้วย คุณลักษณะของผู้ให้บริการท่ีดีควรประกอบไป •รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา กล่าวคือเมื่อเราต้องการแต่สิ่งดี
ดว้ ย#คณุ ลกั ษณะทางกาย คอื เปน็ ประการดา่ นแรกของการ ๆ เรากค็ วรจะมอบสงิ่ ดีน้นั ใหแ้ ก่ผู้อ่นื ดว้ ย ในทางกลับกันถา้
ให้บริการเพราะลูกค้าจะสัมผัสเราโดยการมองเห็นก่อน เราไมต่ ้องการสิง่ ท่ไี ม่ดเี รากไ็ มค่ วรปฏิบตั เิ ช่นนน้ั
ฉะนน้ั การมบี คุ ลกิ ภาพทด่ี มี กี ารแสดงออกทเ่ี หมาะสมจงึ เปน็ •ใหบ้ รกิ ารผอู้ น่ื ประดจุ คนรกั ของตน ถา้ เรานกึ ถงึ ไดว้ า่ เมอ่ื เรา
สิ่งที่ต้องกระท�ำก่อนการมีบุคลิกภาพที่ดีน้ัน ต้องดีทั้ง มคี นรกั และอยใู่ นหว้ งแหง่ ความรกั นนั้ เราปฏบิ ตั ติ อ่ คนรกั เรา
ภายนอกและภายใน ซง่ึ ท้งั 2 ประการมสี าระท่นี า่ สนใจ ดังน้ี ฉนั ใด เราก็ควรปฏิบตั ิตอ่ ผูอ้ ื่นฉนั น้นั
บุคลกิ ภาพภายนอก ไดแ้ ก่ •สรา้ งความรกั และสง่ิ ดงี ามในหวั ใจ มผี รู้ หู้ ลายทา่ นไดก้ ลา่ ว
•ร่างกายสะอาด ไวต้ รงกนั วา่ คนเรามหี วั ใจเปน็ อยา่ งไรการแสดงออกกจ็ ะเปน็
•แตง่ กายเหมาะสมกบั กาลเทศะ อยา่ งนน้ั หากเรามคี วามโกรธในจติ ใจการแสดงออกกจ็ ะเตม็
•ยมิ้ แยม้ แจ่มใส ไปด้วยความกราดเกร้ียว ดดุ ัน ค�ำพดู ก้าวรา้ ว หนา้ ตาบ้งึ ตงึ
•กริ ยิ าออ่ นนอ้ ม รู้จกั ทจ่ี ะไหว้ใหเ้ ป็นและสวย แตถ่ า้ เรามจี ติ ใจทเ่ี ตม็ เปย่ี มดว้ ยความรกั ความเมตตา กริ ยิ า
บคุ ลกิ ภาพภายใน ได้แก่ ท่าทางทอ่ี อกมาก็จะมแี ตร่ อยยิม้ ความเออื้ อาทร ความเห็น
•กระตอื รอื รน้ อกเห็นใจ และความจริงใจ
•รอบรู้
•เต็มใจและจรงิ ใจ หลักในการใหบ้ รกิ าร
•ความจำ� ดี
•มปี ฏภิ าณไหวพรบิ 1.การให้บริการอย่างมีคุณภาพน้ัน ต้องท�ำทุกคร้ังไม่ใช่ท�ำ
•มคี วามรบั ผดิ ชอบ เฉพาะการบริการครั้งแรกเทา่ นั้น
•มอี ารมณม์ ่ันคง 2.คณุ ภาพของการบรกิ ารวดั จากความพอใจของลกู คา้ ไมใ่ ช่
วัดจากความพอใจของผ้ใู ห้บรกิ าร
คุณลกั ษณะทางวาจา 3.การบรกิ ารทค่ี ณุ ภาพเกดิ ขน้ึ จากการทที่ กุ คนในองคก์ ารรว่ ม
มอื กนั และลงมอื กระทำ� อย่างจรงิ จังและจริงใจ
นับเป็นคุณลักษณะท่ีมีความจ�ำเป็นอย่างมาก ท้ังน้ีเพราะ 4.การบริการท่ีมี่คุณภาพต้องสามารถตอบสนองความ
ปัญหาของการให้บริการส่วนใหญ่จะเกิดจากการสื่อสาร ต้องการของผ้รู ับบริการได้
ระหวา่ งผใู้ หก้ บั ผรู้ บั บรกิ าร ดงั นนั้ หากสามารถนำ� คณุ ลกั ษณะ
ทางวาจาท่ีดีมาใช้ได้มากปัญหาการบริการก็จะลดลง ซึ่ง 35

SMILE SMART 3.อย่าท้าวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกล้อเล่นกันขณะให้
บริการลกู คา้
5.การบรกิ ารทด่ี ีย่อมเกิดจากการสอื่ สารท่ีดีต่อกนั 4.อย่าเสรมิ สวย ล้วง แคะ แกะ เกา ขณะใหบ้ ริการลกู ค้า
6.ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขท่ีมีโอกาสท�ำให้ 5.ห้ามพูดจา หรอื หยบิ ของข้ามหน้าข้ามตาผู้อ่นื
ผูร้ ับบริการเกดิ ความพอใจ 6.แต่งกายสภาุ พเรยี บร้อยถกู ระเบียบ
7.ใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพต่อผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ#ยิ้ม
กลยุทธท์ ท่ี �ำให้คนรอบข้างประทบั ใจ แย้มแจ่มใสเสมอเมื่อมผี ู้รบั บริการ
8.ประสานงาน และตดิ ตามงานกบั หน่วยงานอ่นื ๆ ดว้ ยทา่ ที
สดุ ยอดของการทำ� งานกค็ อื ความพงึ พอใจและความประทบั ทเี่ ปน็ มติ ร
ใจของคนรอบขา้ ง ทงั้ เจา้ นาย ทง้ั ลกู คา้ และทง้ั เพอื่ น การรจู้ กั 9.มีทัศนคตทิ ดี่ ตี อ่ การให้บรกิ ารคนรอบข้าง
ให้ เปน็ กญุ แจสำ� คญั ทจ่ี ะไขไปสเู่ คลด็ ลบั การทำ� งานทปี่ ระทบั 10.มคี วามพรอ้ ม และกระตอื รอื รน้ ในการใหบ้ รกิ ารใหเ้ กยี รติ
ใจ ฉะนนั้ จงึ ใครข่ อสรปุ ประเดน็ กลยทุ ธท์ ไ่ี ดร้ วบรวมจากผรู้ ู้ ผู้ ผู้ร่วมงาน และผ้รู บั บรกิ ารมีความอดทนอดกลัน้
เช่ียวชาญและส่ังสมจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองมานำ�
เสนอไวด้ ังน้ี มาตรฐานการต้อนรับผ้รู ับบริการ
1.ทงั้ เจา้ นาย ทง้ั ลกู คา้ และทง้ั เพอื่ น พอใจ เราพอใจ ถอื ความ
เปน็ สมดลุ ทธ่ี รรมชาตไิ ดส้ รา้ งไว้ ดงั พทุ ธศาสนาไดบ้ ญั ญตั ไิ ว้ 1.สอบถามความตอ้ งการของผูร้ ับบริการกอ่ นเสมอ
วา่ ความสขุ ที่แทค้ ือการให้โดยไมห่ วงั ผลตอบแทน 2.สอบถามความต้องการโดยใช้ค�ำพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ
2.รอยย้ิมพิมพ์ใจย่อมตดิ ใจในผู้รบั บริการ มีนักปราชญท์ า่ น ตอ้ งการตดิ ต่อเรอื่ งอะไรครบั /คะ่ ”
หนึ่งกล่าวว่า รอยยิ้มของคนเราสามารถขจัดปัญหาท้ังมวล 3.อำ� นวยความสะดวกแก่ผรู้ บั บรกิ ารด้วยความเต็มใจ
นน่ั แปลวา่ รอยย้มิ เรม่ิ เกิดจากจิตใจท่สี ะอาด สว่าง สงบ อนั 4.ใหก้ ารต้อนรบั ผรู้ ับบริการด้วยอธั ยาศัยไมตรีอนั ดี
น�ำมาซ่ึงสติปัญญาของคนเราที่จะพิจารณาไตร่ตรองหา 5.มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ ปราศรัยทักทายผู้มารับบริการ
ทางออกใหก้ บั ปญั หานน้ั ก่อนเสมอ
3.ต้องการให้คนอ่ืนท�ำอะไรใหก้ ับตัวเรา เราต้องท�ำสง่ิ น้ันให้ 6.ขณะให้บริการลูกค้า ต้องมีความกระฉับกระเฉง
ผอู้ น่ื ก่อน เราต้องรู้จกั อคติในตัวเราเพื่อเปิดใจในการใหแ้ ละ กระตือรือร้น เสมอ
รบั ความปรารถนาดีจากผู้อื่น 7.ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่า
4.เอาชนะตนเองใหไ้ ด้ ศกั ดศิ์ รแี ละความสำ� เรจ็ ของมนษุ ยน์ น้ั เทยี มกนั ตามล�ำดับ กอ่ น-หลัง
ไม่ใช่อยู่ท่ีการอยเู่ หนือหรือเอาชนะผู้อนื่ แต่อยทู่ ่เี ราสามารถ 8.ถ้าหากมีผู้รับบริการมาก เกิดการบริการท่ีล่าช้าหรือมีข้อ
เอาชนะใจตนเองให้ได้ เราจะสามารถท�ำงานบริการให้ได้มี ผิดพลาดใดๆ ต้องกลา่ วคำ� วา่ “ขอโทษ” เสมอ
คุณภาพน้ันต้องเร่ิมท่ีใจของตนเองก่อน กล่าวได้ว่าการ 9.ให้บรกิ ารภายในเวลาทกี่ ำ� หนด หากด�ำเนินการไมไ่ ด้ ต้อง
พฒั นาคณุ ลกั ษณะทางกาย วาจา และใจของผใู้ หบ้ รกิ ารนนั้ ชแ้ี จงเหตผุ ลใหผ้ ู้รบั บรกิ าร ทราบด้วยวาจาท่สี ภุ าพ
จ�ำเป็นท่ีจะต้องมีพ้ืนฐานท่ีดีมาจากทัศนคติของบุคคลน้ัน
ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้พวกเราได้น�ำพฤติกรรมบริการที่ได้ มาตรฐานการรบั โทรศพั ท์ในท่ที �ำงาน
กล่าวไปแล้วไปปฏิบัติเพ่ือให้ตัวเรามีความสุขที่แท้ในการ
ทำ� งาน 1.รับโทรศัพท์ทันทีเม่ือได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจ�ำเป็น
ตอ้ งรับโทรศัพท์ชา้ ไมค่ วร ใหเ้ สยี งกริ่งดงั เกิน 3 ครงั้
ลกั ษณะของ “พนกั งานทด่ี ”ี ประกอบดว้ ย 2.กลา่ วคำ� ทกั ทาย โดยพดู วา่ “สวสั ดคี รบั /คะ่ , (ชอื่ หนว่ ยงาน),
(ชอื่ ผ้รู บั โทรศัพท์), รับสายครับ/ค่ะ”
1.ผรู้ บั บรกิ ารตอ้ งมากอ่ นเสมอ หมายถงึ คำ� นงึ ถงึ ผรู้ บั บรกิ าร 3.เมอ่ื ผรู้ บั บรกิ ารแจง้ ความตอ้ งการแลว้ ใหผ้ รู้ บั โทรศพั ทแ์ จง้
กอ่ นสงิ่ อืน่ ใด เจ้าหน้าทีท่ เี่ กย่ี วข้องมารับสายโดยเรว็
2.ผู้รับบริการถูกเสมอไม่ว่าผู้รับบริการจะพูดจะท�ำอย่างไร 4.กรณีที่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับ
ต้องไมโ่ ต้แย้งเพ่อื ยนื ยนั ว่าผรู้ บั บรกิ ารผดิ โทรศพั ทไ์ ด้ ใหผ้ รู้ บั โทรศพั ทส์ อบถาม รายละเอยี ดตา่ งๆ จาก
3.ใหบ้ รกิ ารดว้ ยความยม้ิ แยม้ แจม่ ใส เพอื่ ใหผ้ รู้ บั บรกิ ารรสู้ กึ ผูท้ ่โี ทรเขา้ มา เช่น ชื่อผ้โู ทร เบอรต์ ิดตอ่ กลับ เร่อื งทีต่ อ้ งการ
อบอนุ่ สบายใจ จะติดตอ่ เพื่อ แจ้ง ใหเ้ จ้าหน้าท่ที ่ีเกีย่ วขอ้ งทราบต่อไป
5.ระหวา่ งรบั โทรศพั ทล์ กุ คา้ อยา่ พดู แซวกนั เลน่ หรอื พดู หยาบ
คุณสมบัติ/คุณลักษณะของพนักงานที่ดี คาย หรอื หยอกล้อกัน

1.ดูแล หนา้ ตา ทรงผม เล็บมือ ให้สะอาดอยเู่ สมอ
2.ขณะให้บริการลูกค้า อย่ารับประทานอาหาร หรือของ
ขบเคี้ยวตา่ งๆ

36 SO MUCH TO SMILE ABOUT

หัวใจการบริการ THAISMILE169

1.ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาว ใหบ้ รกิ ารทด่ี ี
การณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน 5.การสื่อสารท่ีดีการสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ของ
ความรวดเร็วของการให้บริการจากการติดต่อจะเป็นท่ีพึง องคก์ ร ต้งั แต่การต้อนรบั ดว้ ยน้ำ� เสยี ง และภาษาทใ่ี ห้ความ
ประสงค์ของทุกฝ่าย ดังนั้นการให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ หวงั ใหก้ ำ� ลงั ใจ ภาษาทแี่ สดงออกไมว่ า่ จะเปน็ การปฏสิ มั พนั ธ์
ประทับใจเพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้ โดยตรง หรือทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน�้ำใจการให้บริการ
คุม้ ค่า ข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้องมาก่อน
2.ตอ้ งมคี วามถูกตอ้ งชดั เจนงานบริการทีไ่ ม่ว่าจะเป็นการให้ แลว้ แสดงออกทางวาจา
ขา่ วสาร ขอ้ มลู หรอื การดำ� เนนิ งานตา่ ง ๆ ตอ้ งเปน็ ขอ้ มลู ทถ่ี กู 6.การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อ
ต้องและชดั เจนเสมอ ขอรับบริการ เขามุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย ความ
3.การจดั บรรยากาศสภาพทท่ี ำ� งานตอ้ งจดั สถานทท่ี ำ� งานให้ รวดเรว็ ความถกู ตอ้ ง การแสดงออกดว้ ยไมตรจี ากผใู้ หบ้ รกิ าร
สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที่ ข้ันตอนการติดต่องาน การอธบิ ายในสง่ิ ทผี่ มู้ ารบั บรกิ ารไมร่ ดู้ ว้ ยความชดั เจน ภาษา
ผู้มาติดต่อสามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้อง ทเ่ี ปย่ี มไปดว้ ยไมตรจี ติ มคี วามเออื้ อาทร ตดิ ตามงานและให้
สอบถามใคร ตั้งแต่เส้นทางเข้าจนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการ ความสนใจตอ่ งานทร่ี บั บรกิ ารอยา่ งเตม็ ที่ จะทำ� ใหผ้ มู้ าขอรบั
และกลับไปจุดการให้บริการควรเปน็ One stop service คอื บรกิ ารเกดิ ความพึงพอใจ
ไปแหง่ เดยี วงานสำ� เรจ็ 7.การพฒั นาเทคโนโลยี เทคโนโลยเี ปน็ เครอ่ื งมอื และเทคนคิ
4.การย้ิมแย้มแจ่มใสหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้ วิธีการให้บริการที่ดีและรวดเร็วในด้านการประชาสัมพันธ์
บรกิ ารคอื ความรสู้ กึ ความเตม็ ใจและความกระตอื รอื รน้ ทจี่ ะ ขา่ วสารข้อมลู ต่างๆจะเป็นการเสรมิ การให้บรกิ ารทีด่ อี ีกทาง
ให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้ หน่ึง เชน่ Website
บริการ จะท�ำหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดให้ประทับใจกลับไปความรู้สึก 8.การตดิ ตามและประเมนิ ผลการบรกิ ารทดี่ คี วรมกี ารตดิ ตาม
ดงั กล่าวน้ี จะสะทอ้ นมาสู่ภาพทป่ี รากฏในใบหน้าและกิรยิ า และประเมนิ ผลความพงึ พอใจจากผรู้ บั บรกิ ารเปน็ ชว่ ง ๆ เพอื่
ท่าทางของผู้ให้บริการ คือการย้ิมแย้มแจ่มใสทักทายด้วย รบั ฟงั ความคดิ เหน็ และผลสะทอ้ นกลบั วา่ มขี อ้ มลู สว่ นใดตอ้ ง
ไมตรีจิต การย้ิมแย้มแจ่มใสจึงถือเป็นบันไดข้ันส�ำคัญที่จะ ปรบั ปรงุ แกไ้ ข เปน็ การนำ� ขอ้ มลู กลบั มาพฒั นาการใหบ้ รกิ าร
นำ� ไปสคู่ วามสำ� เรจ็ ขององคก์ ร การย้มิ คือการเปิดหวั ใจการ และพฒั นาตนต่อไป

37

SMILE MIND WORDS ทาญา่ วาคาบายาชิ PHOTOGRAPHY PEXELS.COM

ทำ� ไมเพศชายและเพศหญิงมีความคดิ
และการแสดงออกท่ตี ่างกัน?
The male and female brains

จ�ำเป็นด้วยหรือที่ผู้ชายจะต้องเก่งด้าน
คณติ ศาสตร์ ในขณะทผ่ี หู้ ญงิ จะตอ้ งเกง่
ด้านศิลปะเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว
เรามนี กั ออกแบบเส้อื ผา้ ทรงผม ท่ียอด
เย่ียมของโลกที่ส่วนมากจะเป็นเพศชาย
น่าแปลกใจไหมคะ? ในปัจจุบันเราก็มี
วิศวกรหญิงท่ีสามารถ ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างสูงในชีวิตการงาน งาน
ประจำ� ทตี่ อ้ งสวมหมวกนริ ภยั และแตง่ ตวั
ใหด้ ทู ะมดั ทะแมง เหมาะสมกบั การคมุ งาน
ทางด้านการกอ่ สรา้ งสะพาน ถนน หรือ
อาคารสูงๆ ในทางด้านบุคลิกและ
อารมณ์ ผู้ชายมักมีแนวโน้มเป็นคน
เคร่งขรึมและพูดน้อย ในเวลาเดียวกันผู้
หญงิ เปน็ เพศผทู้ ชี่ า่ งพดู รจู้ กั การเอาอก
เอาใจ จริงหรือไม่คะ?

38 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

เรามาดูกันว่า อะไรเป็นเครื่องช้ีวัดความต่างของความคิด และ
พฤติกรรมของทั้งสองเพศ มีอะไรเป็นตัวก�ำหนดที่ให้เกิดความ
แตกตา่ งกนั
อย่างแรก ความเชื่อท่ีว่าโครงสร้างของสมอง วงจรของการทํา
งานสมอง ประกอบไปดว้ ยฮอรโ์ มนและโครโมโซม ที่มีอิทธิพล
ตอ่ การสอื่ สาร ความคดิ และการแสดงออกของบคุ คลนนั้ ๆตดิ ตวั
มาแต่ก�ำเนิด แพทย์หญิงบริเซ็นไดน (Brizendine) เชื่อว่า
ชวี วทิ ยาเป็นตวั กําหนดที่ส�ำคัญ สมองของคนเรามีวงจรของเสน้
ประสาท (Hard - wired) ทจ่ี ะแสดงถงึ คณุ ลกั ษณะของแตล่ ะเพศ
มาตง้ั แตก่ �ำเนดิ เปล่ียนแปลงและแกไ้ ขไมไ่ ด้
อย่างท่ีสอง คุณเอเลน (Allen) ศาสตร์ตราจารย์ทางด้านการ
สื่อสารของมนุษย์ แย้งความคิดอย่างแรก เธอเห็นว่า สังคม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นที่เติบโตมา มี
อทิ ธพิ ลต่อความคดิ และพฤติกรรมของบคุ คล

จากอดตี มาจนถงึ ปจั จุบัน

มีการทําวิจัยมาหลายทศวรรษแล้วว่าเพศหญิงและเพศชายมี
ความตา่ งกนั ในดา้ นความคดิ อารมณแ์ ละพฤตกิ รรม การสอ่ื สาร
มาแต่กําเนิด หรืออาจพูดได้ว่าโครงสร้างสมองรวมทั้งฮอร์โมน
ของทงั้ สองเพศทมี่ คี วามแตกตา่ งกนั จากทารกเตบิ โตมาจนเปน็
ผู้ใหญ่ สมองของเพศหญิงถูกก�ำหนดให้เป็นผู้ที่ชอบการ
ประนีประนอม มีความเอื้ออาทรต่อผู้อ่ืนด้วยการใช้มธุรสวาจา
พร้อมทั้งกริยาท่าที อ่อนโยนและอ่อนน้อม เพศหญิงมีความได้
เปรยี บในดา้ นการสอื่ สารการใชภ้ าษาอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพเหนอื
ผชู้ ายอยู่มาก อาทิ ในกรณที โี่ ตแ้ ยง้ มีปากเสยี งกนั ผหู้ ญิงมักจะ
เป็นผู้ชนะไปในท่ีสุด
จากหลักฐานทางด้านวิชาการและงานวิจัยที่ใช้การสังเกตเป็น
หลกั ผ้ชู ายมคี วามแข็งแกรง่ ทางดา้ นจติ ใจ ชอบการแข่งขนั เปน็
นกั สทู้ ไี่ มย่ อมถอย อาจมกี ารชกตอ่ ยเกดิ ขน้ึ ไดง้ า่ ยๆ แตก่ พ็ า่ ยแพ้
อย่างส้ินเชิงในด้านการส่ือสารเมื่อเปรียบเทียบกับสตรี มีความ
สามารถด้านการพดู ทรี่ วดเรว็ กว่า ผลิตจำ� นวนคำ� มากกว่าผชู้ าย
หลายเท่านักในเวลาท่ีถูกก�ำหนดให้ โดยท่ัวไปผู้ชายมีแนวโน้ม
ได้เปรียบและมีโอกาสในความก้าวหน้าด้านการงานมากกว่าผู้
หญงิ ในมมุ มองจากอกี ดา้ นหนง่ึ คณุ เอเลนเชอ่ื วา่ สงั คมมบี ทบาท
สำ� คญั ในการปลกู ฝงั ลกั ษณะความคดิ และพฤตกิ รรม วฒั นธรรม
และสังคมมีอิทธิพลอย่างสูงต่อบุคลิกของบุคคลนั้น รวมทั้งส่ิง
แวดล้อมต้ังแต่วัยเด็กเช่นว่า เพศหญิงได้เรียนรู้บทบาทของตัว
เองจากการที่เห็นแม่และพ่ีสาวเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่สมาชิกใน
ครอบครวั เม่อื เปรียบเทียบกับพ่อและพี่ชาย ผู้หญงิ เองตระหนกั
ถึงความไมเ่ ทา่ เทียมกันระหว่างเพศในสถานะทางสงั คม

39

SMILE MIND

นกั ประสาทวทิ ยาในศตวรรษท่ี 19 กลา่ วว่ามันสมองของผ้หู ญงิ เล็ก
กว่าผู้ชายประมาณ 7 - 9%ซงึ่ ก็หมายความว่าความเช่ือท่ีผดิ เขา้ ใจ
ว่าผู้หญิงมีความฉลาดน้อยกว่าผู้ชาย ในเวลาต่อมาศตวรรษที่ 20
เราก็ได้ทราบว่าในสมองผู้หญิงมีเซลล์สมองอัดกันแน่นหนากว่า
ผูช้ าย แมว้ ่าสมองจะเล็กกว่า แต่เซลล์สมองกม็ จี ำ� นวนพอๆกบั ของ
ผูช้ ายนัน่ เอง ความสามารถ ความฉลาดเฉลยี วก็มเี ท่าเทียมกัน ยงั มี
การคน้ พบเกยี่ วกบั ฮอรโ์ มนในเพศหญงิ (Fetal brain cells) เกย่ี วกบั
คุณงามความดีและความมุ่งมั่นในความฝันของเธอ ต้ังแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยแม่และวัยทองของชีวิต (Menopause) ฮอร์โมนพวกน้ีมี
อทิ ธพิ ลตอ่ ความคดิ อารมณแ์ ละสง่ิ ทน่ี า่ สนใจในชวี ติ ฮอรโ์ มนในเพศ
หญงิ จะขน้ึ และลงอยตู่ ลอดเวลาไมส่ งบเมอื่ เปรยี บเทยี บกบั ฮอรโ์ มน
ในเพศชาย (Testosterone)
นอกจากทก่ี ลา่ วมาแลว้ ผหู้ ญงิ จะมโี ครงสรา้ งทางสมองทมี่ คี วามตา่ ง
จากผู้ชายในดา้ นความอ่อนไหว มากเปน็ พเิ ศษ (Sensitivities) เม่ือ
เดก็ หญงิ อายแุ คเ่ พยี ง 3 ขวบกเ็ รมิ่ มเี ครอื่ งเรดารอ์ ยใู่ นตวั เธอ สามารถ
ทจี่ ะวดั ความรสู้ กึ และอารมณข์ องคสู่ นทนาไดด้ ที เี ดยี ว โดยการอา่ น
จากใบหนา้ กรยิ าทา่ ทางและนำ้� เสยี ง ของคสู่ นทนา สงิ่ เหลา่ น้ี ทำ� ให้
เพศหญิงสามารถเลี่ยงกับการเผชิญหน้าหรือความขัดแย้งได้เป็น
อยา่ งดี อกี ทง้ั ผหู้ ญงิ มคี วามสามารถทจี่ ะจดจำ� สง่ิ เลก็ ๆนอ้ ยๆไดด้ กี วา่
ผู้ชายเช่น รักคร้ังแรก และในเวลาเดียวกันก็จ�ำประสบการณ์ในแง่
ลบได้ไม่ลืมเลือน เช่น ความน้อยใจท่ีแฟนได้เมินเฉยต่อค�ำขอร้อง
จากเธอในงานวันเกิดอยู่คร้งั หน่งึ แม้ว่าจะเวลาผา่ นไปหลายปีแลว้
กต็ าม ซงึ่ ผชู้ ายจะจำ� สงิ่ เหลา่ นไ้ี ดไ้ มค่ อ่ ยดนี กั หรอื อาจจะไมใ่ สใ่ จใน
ความละเอียดอ่อนทั้งด้านความรู้สึกนัก ในด้านบวกผู้หญิงจะเป็น
เพศแมท่ ด่ี ี เธอสามารถสงั เกตรายละเอยี ด เมอื่ ลกู ทารกตอ้ งการ การ
ดแู ล ในเวลาหวิ เวลาขับถ่าย หรืออ่อนเพลียตอ้ งการนอนพกั ผอ่ น
อยา่ งไรกต็ าม ขอพดู สรปุ วา่ ทง้ั สองความเชอ่ื ดงั ไดก้ ลา่ วมาแลว้ ขา้ ง
ต้นนั้น แนวความคิด แนวในการแสดงออกหรือความประพฤติใน
การสื่อสารกับผู้อ่ืนนั้น น่าจะได้รับอิทธิพลจากปฏิกิริยาของท้ังสอง
ความเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีววิทยาหรือทางด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม วฒั นธรรม รวมทง้ั ประเพณที ี่เราไดเ้ ติบโตมา

RBAIdelreliezfnenetr,inetyBdn.i.cnWJee.sa, v(L2e.ol(ao2n40d)0.6PD)r.iefTfsehsre.enFceemMalaettBerrasi:nC. oMmomrguannicRaotiaodnBSooockiasl.

40 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

Thai Christians in the UK
เครือข่ายคริสเตยี นไทยในยเู ค

NTC คือ..?NTC: Network of Thai Christians in the UK หรอื เครอื ขา่ ยครสิ เตยี นไทยในยเู ค จดั ตงั้ ขึน้ เพือ่ เป็ นช่องทางใน

?การตดิ ตอ่ ส่ือสารระหวา่ งพี่น้องครสิ เตยี นไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสรมิ สรา้ งความสัมพันธ์ และหนุนใจซ่ึงกัน

นอกจากนี้ยงั ใช้เพอ่ื เป็ นศนู ยก์ ลางในการกระจายขอ้ มลู ข่าวสารเกีย่ วกบั ครสิ เตยี นไทยในสหราชอาณาจกั ร เป็ นอกี
หน่ึงคอมมิวนิตที้ เ่ี ปิ ดรบั คนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นครสิ เตียนและไม่ ได้เป็ นครสิ เตียนทีม่ คี วามสนใจอยากรจู้ ักกับ
พระเยซูครสิ ต์ ขอเชิญผ้สู นใจเข้ารว่ มสามคั คธี รรมกับพวกเราไดท้ ุกที่ทว่ั ประเทศไดค้ ะ่

กลมุ่ ต่างๆ 150+
สมาชกิ
Carlisle ทวั่ UK!
W. Midlands
Manchester
Barrow
Hemel Hempstead
South Shields
Huntington
Birmingham
Worthing
London

ติดตอ่ พวกเราได้ที่ /groups/ThaiChristiansUK

อ. เดวิด โรบินสัน อ. แมรี่ โรบนิ สัน คณุ ณัช
(+44) 07526 548981 (+44) 07784 510553 (+44) 07463 561661
[email protected] [email protected] [email protected]

41

SMILE HEALTH PHOTOGRAPHY PEXELS.COM

42 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

น้ำ� แรต่ ัวชว่ ยใหส้ วย แข็งแรง จรงิ หรอื ?

WRITTEN BY แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์

“หมอเปน็ คนหน่งึ ทีม่ ีโอกาสไดเ้ คยแวะเวยี นไปยังแหล่งนำ�้ แรช่ ่อื ดงั หลายๆ แหลง่ ของโลก และ
สำ� หรบั ในบา้ นเราเรอื่ งน้ำ� แร่ กไ็ ม่เคยตกจากกระแส คนท่ีสนใจด่ืมน�้ำแร่ แช่นำ�้ แร่ก็มอี ยูม่ าก

และเช่ือวา่ คณุ ผู้อา่ นตอ้ งเปน็ หน่ึงในนน้ั แนน่ อน จรงิ ไหมคะ?”

ถ้าถามว่าท�ำไมเราถึงเช่ือเร่ืองพลังในการบ�ำบัด แต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายขาดแร่ธาตุหรือมีภาวะผิด
รกั ษาของนำ�้ แร่ กต็ อ้ งบอกวา่ คงเปน็ เพราะนำ�้ แร่ ปกติ การด่ืมน้ำ� เปลา่ เขา้ ไปมากๆ แร่ธาตุก็จะยิ่ง
จากแตล่ ะแหล่งดังของโลก ลว้ นมีสตอรบี่ อกเล่า น้อย แตถ่ า้ เราด่มื น�ำ้ ที่มีแร่ธาตคุ ลา้ ยๆ กับทมี่ ีใน
สบื ตอ่ กันมาเป็นต�ำนาน ทง้ั น�้ำแร่สำ� หรบั ดมื่ และ ร่างกายเรา ก็เท่ากับเป็นการคงสภาพ ความ
น�ำ้ แรส่ ำ� หรับแช่ตวั อย่างในบา้ นเรากไ็ ดย้ นิ เร่อื ง สมดลุ ของแรธ่ าตใุ นร่างกายเอาไว้ ดังน้นั จึงเป็น
ราวเกี่ยวกับน�้ำแร่บ�ำบัดโรคกันมายาวนาน ท้ัง ท่ีมาว่า ท�ำไมการด่ืมน้�ำแร่จึงดี เพราะการด่ืม
เรื่องราวของบ่อน�้ำแร่ในท้องถิ่นที่บอกต่อ น�้ำแร่เหมือนเป็นการเติมสิ่งที่เหมือนกันเข้าไป
สรรพคุณกันมาแบบปากต่อปาก หรือจากเร่ือง แตถ่ า้ เราดมื่ นำ้� ทไี่ มเ่ หมอื นกบั แรธ่ าตทุ ร่ี า่ งกายมี
ราวการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จ ก็ท�ำให้แร่ธาตุในร่างกายเจือจาง แต่ภาวะเช่นนี้
พระจลุ จอมเกลา้ เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ท่ไี ด้ไป เกิดขึ้นได้น้อยมาก เพราะร่างกายสามารถปรับ
ประทับรักษาพระวรกาย ณ เมืองบาดฮอมบูร์ก ตวั ได้ ร่งากยจงึ ไมค่ ่อยขาดแร่ธาตุรนุ แรง
เปน็ เวลากว่า 1 เดอื น ซ่งึ ชาวเมืองบาดฮอมบูรก์ หากมองในมุนการเสริมแร่ธาตุให้ร่างกาย อาจ
ไดถ้ วายบ่อน�ำ้ แร่ ชื่อวา่ โกนคิ จฬุ าลงกรณ์ (Ko- ต้องมองย้อนไปถึงคนรุ่นก่อน ท่ีมักจะบกพร่อง
nig ภาษาเยอรมนั หมายถงึ King) เปน็ ที่ระลกึ เรอื่ งการกนิ อาหาร ทำ� ใหร้ า่ งกายไดส้ ารอาหารไม่
นำ�้ แร่ธรรมชาติ VS น้ำ� แร่อุตสาหกรรม ครบ การดมื่ น้ำ� แรจ่ งึ เป็นการเสรมิ แรธ่ าตุไปหลอ่
นำ้� แรธ่ รรมชาติ นำ�้ แรท่ ไี่ ดม้ าจากการเจาะชน้ั หนิ เลยี้ งรา่ งกายใหเ้ กดิ ความสมดลุ แตถ่ า้ กนิ อาหาร
เอง มแี รธ่ าตทุ เ่ี ปน็ ประโยชนต์ อ่ รา่ งกาย โดยจะมี อยา่ งถูกต้องเพียงพอ ก็ไม่จำ� เป็นต้องดมื่ นำ�้ แร่
ขอ้ ความระบุไวว้ า่ นำ�้ แร่ธรรมชาติ ในด้านการบ�ำบัดรักษา การรักษาด้วยการแช่
นำ้� แรอ่ ตุ สาหกรรม เปน็ นำ�้ แรท่ ไี่ ดม้ าจากการเจาะ นำ�้ แรใ่ นฝรงั่ เศสสมยั กอ่ น จะสง่ั โดยหมอ หมอจะ
น้�ำบาดาล ที่ถูกกรองในชั้นหิน ซึ่งมีค่าเป็นด่าง ดูเลยว่าแหล่งนี้ บ่อน้ี เหมาะกับการรักษาโรค
นำ� มาผา่ นกระบวนการ ทำ� ใหม้ คี า่ พเี อชบาลานซ์ อะไร บางแห่งก็ใช้น�้ำแร่เป็นส่วนผสมในยาเพื่อ
เสรจ็ แล้วนำ� มาผ่านหัวแร่ ทีผ่ ่านการรบั รอง ISO ฆ่าเช้ือโรค เพราะซัลเฟอร์ในน�้ำแร่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
โดย FDA ว่าปลอดภยั ไมม่ ีโลหะหนักปนเปื้อน โรคได้ ในสมยั นั้นยังไม่มียาแอนตไิ บโอตกิ หมอ
สรรพคุณท่แี ท้ทรูของน�ำ้ แร่ จึงผสมน้�ำแร่กับยาฆ่าเชื้อที่ใช้ทั้งภายนอกและ
กอ่ นอน่ื เรามาทำ� ความเข้าใจกนั กอ่ นว่า ร่างกาย ภายใน น้�ำแร่บางบ่อท่ีมีทั้งซัลเฟอร์ ซิลิคอน
เราประกอบด้วยแร่ธาตุ องค์ประกอบหลักของ ฟอสฟอรสั แมกนีเซยี ม แคลเซยี ม ยงั ส่งผลดตี ่อ
ร่างกายท่ีเป็นแร่ธาตุคือ กระดูก ร่างกายจึงมี ภมู คิ มุ้ กนั เปน็ โคแฟค็ เตอรท์ มี่ สี ว่ นชว่ ยใหเ้ ซลลท์ ี่
ระบบจดั การและปรบั สมดลุ แรธ่ าตใุ นรา่ งกายได้ ท�ำหน้าท่ฆี า่ เชื้อโรคตามธรรมชาติ (Natural Kill-
ดี ไม่ค่อยมีปัญหา คือ ร่างกายมีระบบบัฟเฟอร์ er Cell) ท�ำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น
เพื่อสรา้ งความสมดลุ อยู่แล้ว ถ้าไมไ่ ด้สูญเสียแร่ การดื่มน้�ำแร่ที่มีแร่ธาตุบางอย่าง ก็มีส่วนช่วย
ธาตุอะไรไป การด่ืมเพียงน้�ำเปล่าก็ดีต่อสุขภาพ เรือ่ งความงามได้ เชน่ มีซลิ กิ า ซิงค์ แมกนเี ซียม
แลว้ ก็ช่วยให้ผิวพรรณสวยงาม ผมและเล็บแข็งแรง
ท�ำให้อิเล็กทรอไลต์ในรา่ งกายสมดุล

43

SMILE HEALTH PHOTOGRAPHY PEXELS.COM

อย่างไรก็ตาม เราสามารถได้รับแร่ธาตุเหล่าน้ีจากอาหาร
ปกตไิ ด้ เชน่ นำ้� แร่ ทโ่ี ปรโมตเรอ่ื งการมแี รธ่ าตซุ ลิ กิ าวา่ ดมื่
แลว้ ชว่ ยบ�ำรงุ ผิวพรรณใหส้ วยงาม จริงๆ แลว้ หากเรานำ�
หอยหรืออาหารทะเลมาปรุงอาหารประเภทต้มหรือต้มย�ำ
โดยปรุงทั้งเปลือก เราก็จะได้รับซิลิกาเหมือนกัน แถมได้
สารอาหารต่างๆ ทีม่ ีประโยชน์ต่อรา่ งกายดว้ ย
ใชน้ ้�ำแรอ่ ยา่ งไรใหไ้ ด้ประโยชน์
เราต้องปรับแนวคิดและท�ำความเข้าใจเร่ืองน�้ำแร่กันก่อน
หมอไม่อยากให้ทุกคนหวังผลตามค�ำเคลมของน�้ำแร่จาก
แหล่งต่างๆ ไมว่ ่าจะเป็นนำ�้ แรส่ ำ� หรับดมื่ หรือแหล่งน�ำ้ แร่
สำ� หรับแช่ตัว เพราะการทจี่ ะบรรลผุ ลเรอื่ งสขุ ภาพตามค�ำ
เคลมนน้ั ไมไ่ ดม้ าจากการดม่ื นำ้� แรเ่ พยี งอยา่ งเดยี ว เพราะ
เรายังต้องดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน ทั้งเร่ืองอาหารการ
กิน การออกก�ำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ การจัดการ
กับความเครยี ด ตลอดจนเร่อื งสุขอนามัย
อย่างไรก็ตาม การดื่มหรือการอาบน�้ำแร่ ก็เป็นความ
จรรโลงใจ ดงั นน้ั ใครมงี บประมาณ กส็ ามารถเลอื กไดต้ าม
ชอบ ตามรสนิยม และต้องมีความรู้เพ่ือการเลือกอยา่ งถกู
ต้องด้วย เช่น การจะจ่ายเงินแพงๆ เพื่อแช่น้�ำแร่บ�ำบัด
อาการ มขี อ้ สงั เกตวา่ ควรเปน็ บอ่ ทแี่ ชไ่ มเ่ กนิ 30 นาที แลว้
ต้องพัก หากบ่อไหนให้แช่ได้ทั้งวัน แสดงว่ามีแร่ธาตุเจือ
จางมาก แตห่ ากไมไ่ ดม้ งุ่ หมายเรอ่ื งการบำ� บดั อาการ เพยี ง
แค่อยากผ่อนคลายสบายใจ ก็เลือกบ่อที่มีการจัด
ทศั นียภาพสวยงามได้ตามใจชอบ
ส�ำหรับน้�ำแร่ส�ำหรับดื่มน้ัน คงดื่มเพ่ือหวังผลตามที่หมอ
อธิบายไม่ได้ แต่ใครท่ีขาดแคลเซียมก็ควรเลือกน้�ำแร่ที่มี
แคลเซียม แตถ่ ้าใครมปี ญั หาเร่ืองน่วิ ก็ไมค่ วรด่มื น�้ำแร่ทม่ี ี
แคลเซียมสูง คนเป็นโรคไตก็อย่าเลือกที่มีโซเดียมและ
แคลเซยี มสงู
หมอหวังว่าท้ังหมดนี้ จะเป็นเคล็ดลับที่ท�ำให้ใช้น้�ำแร่เป็น
ตัวชว่ ยสขุ ภาพไดอ้ ยา่ งตรงจุด และคมุ้ คา่ มากขนึ้ นะคะ

44 SO MUCH TO SMILE ABOUTSMILE CHOICE
46 SO MUCH TO SMILE ABOUT

THAISMILE169

เหตุผลท่ที �ำให้คนอยากไปเรยี นต่อท่ี
สหรฐั อเมริกา

คงเป็นค�ำถามท่ีบางคนมีค�ำตอบในใจอยู่
แล้ว เพียงแต่เรามาดูเหตุผลของคนอ่ืนๆ
กนั บา้ งดกี วา่ วา่ ทำ� ไมเขาถงึ อยากไปเรยี น
ต่อในสหรฐั อเมริกากัน มอี ะไรดกี ันนะ?
ที่ท�ำให้นักศึกษาท่ียอมจากบ้านเกิดเมือง
นอนไปหาท่ีเรียนต่อในต่างประเทศถึง
30% เลือกทจ่ี ะไปศกึ ษาต่อในอเมริกา?

1มาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ
สหรฐั อเมรกิ าไดช้ อ่ื วา่ เปน็ ประเทศหนง่ึ
ทม่ี รี ะบบการศึกษาที่ดีท่ีสุดในโลก มีสาขา
วิชาเปิดสอนมากมาย และเต็มไปด้วย
บุคลากรด้านการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ
ชำ� นาญในดา้ นวชิ าการนน้ั ๆ อยา่ งแทจ้ รงิ
เ ม่ื อ ส� ำ เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม ่ ว ่ า ร ะ ดั บ ใ ด ใ น
สหรัฐอเมริกาก็จะเป็นที่ยอมรับในระดับ
มาตรฐานของวุฒิการศกึ ษานนั้ ท่ัวโลก

2ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ต ่ า ง ช า ติ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เปิดกว้าง
มากในเรอ่ื งการยอมรบั นกั ศกึ ษาจากตา่ ง
ประเทศเข้าไปศึกษา มีการจัดระบบการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติให้ได้รับความ
สะดวกตลอดระยะเวลาท่ีเข้าไปศึกษาใน
สหรฐั อเมรกิ า ตงั้ แตก่ ารปรบั ตวั เมอื่ ไปถงึ
ใหมๆ่ และมหี นว่ ยงานคอยประสานงานให้
ความชว่ ยเหลอื แกป้ ญั หาใหน้ กั ศกึ ษาจาก
ต่างประเทศเสมอเมือ่ ตอ้ งการ

47

SMILE CHOICE

3ค ว า ม เ จ ริ ญ ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สหรัฐอเมริกาเป็นท่ียอมรับกันว่าเป็น
ประเทศท่ีมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสูง
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก การศึกษาใน
สหรัฐอเมริกานักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยว
กบั เทคโนโลยใี หมอ่ ยา่ งตอ่ เนอื่ งและเปน็ ขอ้
ไดเ้ ปรยี บทเี ดยี วเมอ่ื เทยี บกบั การศกึ ษาใน
ประเทศอนื่ ๆ ทเี่ ทคโนโลยยี งั ไม่เทียบเท่า

4โ อ ก า ส ใ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ จั ย
สหรัฐอเมริกามีทุนการศึกษาและทุน
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ม า ก ม า ย ท่ี เ ป ิ ด ใ ห ้
นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้ รวมถึง
นักศึกษาจากต่างประเทศท่ีเข้าไปศึกษาก็
จะไดร้ บั โอกาสนดี้ ว้ ยเชน่ กนั ทำ� ใหส้ ามารถ
ต่อยอดองค์ความรู้ท่ีได้รับการศึกษามา
เปน็ อย่างดี

5ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ ลื อ ก ศึ ก ษ า
สหรัฐอเมริกามีระบบการศึกษาที่เอื้อ
อำ� นวยตอ่ การเลอื กเรยี นตามความพอใจ
ของนักศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนวิชา
เอกหรือวิชาเลือกได้ตามความเหมาะสม
และเลอื กเรยี นไดม้ ากกวา่ 1 สาขาวชิ า และ
สามารถจดั ตารางเวลาการเรยี นการสอน
ให้เหมาะสมกับตนเองได้

6คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น ก า ร อ ยู ่ อ า ศั ย
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า
เป็นสังคมคุณภาพ ท่ีผู้อยู่อาศัยจะได้รับ
ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ตั้งแต่
การเดินทางคมนาคม การแพทย์ แหล่ง
ขอ้ มูลในการศกึ ษาหาความรู้เพ่ิมเติม และ
อาหารการกนิ รวมถงึ แหลง่ ทอ่ งเทยี่ วพกั
ผ่อนหย่อนใจ ที่ล้วนแต่สร้างความพึง
พอใจใหก้ บั ผู้ไปเยือนท้งั สิน้

48 SO MUCH TO SMILE ABOUT


Click to View FlipBook Version