The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Biometrics ไบโอเมตทริกซ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pttd.ying0409, 2019-12-20 03:25:23

Biometrics ไบโอเมตทริกซ์

Biometrics ไบโอเมตทริกซ์

Biometrics
ไบโอเมตทริกซ

ขอ้ มลู อตั ลกั ษณ์บุคคล หรือไบโอเมตทริกซ์ (Biometrics) คือ เทคโนโลยที ่ีสาํ หรับยนื ยนั ตวั
บุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยี ทางดา้ นชีวภาพ และทางการแพทย์ กบั เทคโนโลยที าง
คอมพิวเตอร์เขา้ ดว้ ยกนั โดยการตรวจวดั ลกั ษณะทางกายภาพและลกั ษณะทาง พฤติกรรม ที่เป็น
ลกั ษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใชใ้ นการระบุตวั บุคคลน้นั ๆ ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งแม่นยาํ จึงทาํ ใหม้ ีค
วามปลอดภยั และน่าเช่ือถือสูง การใชไ้ บโอเมตริกซ์ ทาํ ใหผ้ ใู้ ช้ ไม่จาํ เป็นตอ้ งใชค้ วามจาํ หรือ
จาํ เป็นตอ้ งถือบตั รผา่ นใดๆ ทาํ ใหส้ ะดวกและรวดเร็ว ผใู้ ชไ้ ม่จาํ เป็นตอ้ งพกบตั ร และตอ้ งจาํ รหสั
ผา่ น อีกท้งั ยงั เป็นการช่วยเพมิ่ ความปลอดภยั ป้ องกนั การสูญหายของบตั รผา่ น

ไบโอเมตริกซ์ยงั ยากต่อการปลอมแปลง และยากต่อการลกั ลอบนาํ ไปใช้ ต้งั แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม
2559 เป็นตน้ ไป กระทรวงกิจการตรวจคนเขา้ เมืองและพิทกั ษเ์ ขตแดนจะเร่ิมการเกบ็ ขอ้ มลู ดา้ น
ไบโอเมตทริกซ์จากผสู้ มคั รทุกท่านที่สมคั รขอวซี ่าเพ่ือเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ดงั น้นั ผยู้ น่ื
ขอวซี ่าทุกท่านจาํ เป็นตอ้ งมาติดต่อท่ีศูนยย์ น่ื วซี ่าออสเตรเลียดว้ ยตนเองซ่ึงมีแค่ 2 แห่งในประเทศ
ไทย คือ เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ เพอ่ื สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

เง่ือนไขในการทาํ ไบโอเมตทริกซ์

● ในประเทศไทยจะถูกขอใหด้ าํ เนินการใหข้ อ้ มูลอตั ลกั ษณ์บุคคลของตนในขณะท่ียนื่ คาํ ขอวซี ่า
เวน้ แต่ผยู้ นื่ คาํ ขอน้นั ไดร้ ับการยกเวน้ จากโปรแกรมการใหข้ อ้ มลู อตั ลกั ษณ์บุคคล

● ผยู้ นื่ คาํ ขอวซี ่าทางไปรษณียไ์ ปที่สถานทตู วซี ่าออสเตรเลีย หรือที่ศูนยย์ น่ื วซี ่าออสเตรเลีย จะไดร้ ับ
หนงั สือแจง้ ใหผ้ ยู้ นื่ คาํ ขอ ใหท้ ่านเดินทางไปที่ศนู ยย์ นื่ วซี ่าออสเตรเลียดว้ ยตนเองเพ่ือใหข้ อ้ มูล
อตั ลกั ษณ์บุคคล

● ผยู้ น่ื คาํ ขอวซี ่าทางออนไลน์ จะไดร้ ับหนงั สือแจง้ ผา่ นทางอีเมลล์ ใหท้ ่านเดินทางไปท่ีศนู ยย์ น่ื วซี ่า
ออสเตรเลียดว้ ยตนเองเพ่อื ใหข้ อ้ มูลอตั ลกั ษณ์บุคคล

● ในการถ่ายรูปน้นั จะตอ้ งเห็นใบหนา้ ของท่านโดยชดั เจน
○ ไม่สามารถใหผ้ มตกลงมาปรกตาของท่านได้
○ ไม่สวมหมวกหรือผา้ พนั คอหรือส่ิงใดๆ ที่จะบดบงั ใบหนา้ ผม หรือคอ (เวน้ แต่ในกรณี
ของการสวมส่ิงคลุมศีรษะตามหลกั ศาสนาตามรายละเอียดขา้ งล่างน้ี)
○ ถา้ สวมสิ่งคลุมศีรษะหรือคอตามหลกั ศาสนา จะตอ้ งใหเ้ ห็นใบหนา้ น้นั โดยชดั เจน นบั แต่
ส่วนล่างของคางไปจนถึงคิ้ว รวมถึงแกม้ ท้งั สองขา้ งดว้ ย ถา้ เป็นไปได้ จะตอ้ งใหเ้ ห็นหูท้งั
สองขา้ ง
○ บางคร้ังจะตอ้ งถอดแวน่ ตาหรือคอนแทก็ เลนส์ขณะถ่ายภาพ

เงื่อนไขในการทาํ ไบโอเมตทริกซ์

● ถา้ ปลายนิ้วมือไดร้ ับบาดเจบ็ ควรแจง้ ใหศ้ ูนยย์ น่ื วซี ่าออสเตรเลียทราบวา่ เม่ือ
ใดอาการบาดเจบ็ น้นั จะหายเป็นปกติดี

● ถา้ มีการประดบั เช่น การเจิมหนา้ ผาก (Mehdi) ควรแจง้ ใหศ้ ูนยย์ น่ื วซี ่า
ออสเตรเลียทราบ ในขณะที่ยนื่ คาํ ขอวซี ่าวา่ จะทาํ การสแกนไดห้ รือไม่อยา่ งไร

● ถา้ ปฏิเสธท่ีจะใหข้ อ้ มลู อตั ลกั ษณ์บุคคล คาํ ขอวซี ่าจะไม่สามารถดาํ เนินการต่อ
ไปได้ และจะถูกรายงานไปยงั สถานทตู ออสเตรเลียต่อไป

ผทู้ ี่ไม่ตอ้ งทาํ ไบโอเมตทริกซ์

● พลเมืองของประเทศออสเตรเลีย ผมู้ ีถิ่นที่อยถู่ าวรในประเทศออสเตรเลีย และพลเมืองประเทศนิว
ซีแลนด์ จะถกู ยกเวน้ จากการเกบ็ ขอ้ มูลอตั ลกั ษณ์บุคคล

● ผยู้ นื่ คาํ ขอวซี ่าประเภท Australian Declaratory Visa หรือวซี ่าพลเมืองออสเตรเลีย และผถู้ ือบตั ร
เดินทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card) จะถกู ยกเวน้ ไม่ตอ้ งใหข้ อ้ มลู อตั ลกั ษณ์บุคคล

● ผเู้ ยาวท์ ี่มีอายนุ อ้ ยกวา่ 5 ปี บุคคลท่ีไม่สามารถใหค้ วามยนิ ยอมดว้ นตนเองได้ หรือผทู้ ่ีมีขอ้ จาํ กดั
ทางร่างกายอนั ทาํ ใหไ้ ม่สามารถดาํ เนินการสแกนนิ้วมือได้ จะถูกขอใหถ้ ่ายรูปใบหนา้ เท่าน้นั
สาํ หรับผยู้ น่ื ขอวซี ่าทางออนไลน์

*หมายเหตุ:

● จะตอ้ งทาํ การนดั คิวล่วงหนา้ กบั ทาง VFS ล่วงหนา้ อยา่ งนอ้ ย 1 วนั ก่อน
เดินทางไปทาํ ไบโอเมตทริกซ์ (ในส่วนของการนดั คิวทาํ ไบโอเมตทริกซ์
ศนู ยฯ์ เดอะเบสทจ์ ะทาํ นดั ให)้

● ในวนั ที่เดินทางไปทาํ Biometrics ตอ้ งใช้ หนงั สือเดินทางตวั จริง และบตั ร
ประชาชนตวั จริง หากไม่ไดน้ าํ หนงั สือเดินทางเล่มจริงมา จะไม่สามารถทาํ
ไบโอเมตทริกซ์

● ในกรณีที่มีความประสงคจ์ ะใชบ้ ริการหอ้ งรับรองพิเศษ ค่าบริการหอ้ งรับรอง
พิเศษคนละ 3,000 บาท กรุณาทาํ การนดั หมายล่วงหนา้

● วนั เสาร์ เวลา 09.30 – 12.30 น. ค่าดาํ เนินการในการยนื่ ขอวซี ่าในวนั เสาร์คือ
2,100 บาทต่อท่านและจาํ เป็นตอ้ งนดั หมายก่อนล่วงหนา้

● การแต่งกาย ควรแต่งกายใหส้ ุภาพเรียบร้อย สวมเส้ือคอปกเนื่องจากจะมีการ
ถ่ายรูปบนั ทึกขอ้ มูลไวด้ ว้ ย

แหล่งอา้ งอิง

https://thebestedu.blog/2018/11/06/biometric-%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%
E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0
%B9%84%E0%B8%A3/

ชอ่ื สมาชกิ

นางสาวภัทรธดิ า ประทุมแมน ม.4/2
นางสาวนนั ทนภัส นนั ทพิ ฒั นพงศ ม.4/3
นายศริ วิทย โคตรปญญา ม.4/5
นางสาวกลั ยธ นภร ชาติเช้อื สิทธชิ ยั ม.4/5
นางสาวสทุ ธวิ รรณ ยาโน ม.4/5
นางสาวสุลิตรา แสงกดุ เรือ ม.4/5


Click to View FlipBook Version