The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pttd.ying0409, 2019-09-16 09:34:36

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 4

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 4

ระบบทางเทคโนโลยที ซี่ บั ซ้อน

หมอ้ หุงขา้ วดจิ ทิ ลั

รายชอ่ื สมาชกิ
นาย กรวกิ โอเจรญิ เลขท่ี 1
นาย กรี ติ เสอื พมิ พา เลขที่ 2
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4/2

ระบบทางเทคโนโลยี

พลงั งานไฟฟ้ า การทางานของหมอ้ หุงขา้ วโดย ขา้ วทสี่ ุก
ขา้ ว น้า เปลยี่ นพลงั งานไฟฟ้ าเป็นความร้อน

เพอ่ื ทาใหน้ ้าเดอื ด

มกี ารแจง้ เตอื นผา่ น
แอพพลเิคชน่ั ในโทรศพั ท์เมอ่ื ขา้ ว

สุก

ระบบย่อย

ระบบย่อย ตัวป้ อน กระบวนการ ผลผลิต ข้อมลู ย้อนกลับ
ระบบย่อยท่ี 1 พลงั งานไฟฟ้ า
ระบบทาความร้อน ไฟฟ้ าไหลไปตามสายไฟ และจะ เกดิ ความร้อนในหมอ้ หุงขา้ ว
พลงั งานไฟฟ้ า เปลยี่ นพลงั งานไฟฟ้ าเป็น
ระบบยอ่ ยท่ี 2 พลงั งานความร้อน เพอ่ื -
ระบบอุน่ อตั โนมตั ิ พลงั งานไฟฟ้ า ถ่ายเทความร้อนใหห้ มอ้ หุง -
ขา้ วขา้ งใน -
ระบบย่อยท่ี 3
ระบบตดั ไฟฟ้ าอตั โนมตั ิ การทางานของหมอ้ หุงขา้ ว ได้ขา้ วทอ่ี ุ่นเสรจ็ ตามอุณหภมู ิ
โดยเปลยี่ นพลงั งานไฟฟ้ าเป็น ทเี่ หมาะสม
พลงั งานความร้อนด้วยการ
ควบคุมอุณหภมู ทิ เี่หมาะสม
อตั โนมตั ขิ องหมอ้ หุงขา้ ว

เมอ่ื ความร้อนทท่ี าใหข้ า้ วสุก ขา้ วสุกโดยไมไ่ หมห้ รอื หมอ้ หงุ
แลว้ น้าแหง้ หมดแลว้ ทาให้หมอ้ ขา้ วไมต้ ้องทางานหนกั
หงุ ขา้ วร้อนขน้ึ กว่าเดมิ ทาให้
ระบบไฟของหมอ้ หุงขา้ วจงึ
ตดั ไฟเพอื่ ไม่ใหห้ มอ้ ร้อนกว่า
ความต้องของขา้ วทส่ี ุก

แผนภาพความสมั พนั ธ์ของระบบย่อย ระบบทาความร้อน

input process output

พลงั งานไฟฟ้ า ไฟฟ้ าไหลไปตามสายไฟ และจะ เกิดความรอ้ นในหมอ้ หงุ ขา้ ว
เปลี่ยนพลงั งานไฟฟ้ าเป็ นพลังงาน
ความรอ้ น เพื่อถา่ ยเทความรอ้ น

ใหห้ มอ้ หงุ ขา้ วขา้ งใน

input process output

พลงั งานไฟฟ้ า เม่อื ความรอ้ นท่ีทาใหข้ า้ วสกุ แลว้ นา้ ขา้ วสกุ โดยไมไ่ หมห้ รือหมอ้ หงุ ขา้ ว
แหง้ หมดแลว้ ทาใหห้ มอ้ หงุ ขา้ วรอ้ น ไมต้ อ้ งทางานหนกั
ขน้ึ กวา่ เดิมทาใหร้ ะบบไฟของหมอ้
หงุ ขา้ วจึงตดั ไฟเพื่อไมใ่ หห้ มอ้ รอ้ น ระบบตดั ไฟฟ้ าอตั โนมตั ิ

กว่าความตอ้ งของขา้ วท่ีสกุ

input process output

พลงั งานไฟฟ้ า การทางานของหมอ้ หงุ ขา้ ว ไดข้ า้ วที่อนุ่ เสร็จตาม
โดยเปลี่ยนพลงั งานไฟฟ้ า อณุ หภมู ิท่ีเหมาะสม
ระบบอุ่นอตั โนมตั ิ เป็ นพลงั งานความรอ้ นดว้ ย
การควบคมุ อณุ หภมู ทิ ่ี
เหมาะสมอตั โนมตั ขิ องหมอ้

หงุ ขา้ ว

อธิบายการทางานของระบบย่อย

เมอื่ กดสวติ ชใ์ นการหุงขา้ วแลว้ คานบงั คบั จะดนั สปรงิ ขน้ึ ไปแท่งแม่เหลก็
ทอ่ี ยู่ทางด้านล่างของสปรงิ จะดูดแท่งเหลก็ เฟอร์ไรต์ทอ่ี ยู่ด้านบนของสปรงิ
ทาใหห้ นา้ สมั ผสั ตดิ กนั มกี ระแสไฟฟ้ าไหลผา่ นหนา้ สมั ผสั เขา้ สู่วงจรหุงและแผน่
ความร้อน ทาใหแ้ ผน่ ความร้อนจะร้อนขน้ึ เรอื่ ยๆและส่งผา่ นความร้อนไปยงั
หมอ้ ชน้ั ในและขา้ วทอ่ี ยูใ่ นหมอ้

เมอ่ื ขา้ วสุกได้ปรมิ าณน้าทเ่ีราเตมิ พอดหี ุงขา้ วสวยน้าจะกลายเป็นไอ
น้า
และกลายเป็นไอดงอยู่ในหมอ้ ชน้ั ในซงึ่ จะทาใหข้ า้ วสุกและอุณหภูมสิ ูงมากยง่ิ ขน้ึ
อุณหภูมทิ ส่ี ูงขน้ึ มากๆนจ้ี ะทาใหแ้ ท่งเหลก็ เฟอร์ไรต์เสอ่ื มสภาพเป็นสาภาพทาให้
แรงดงึ ดูดระหว่างแท่งแม่เหลก็ กบั แท่งเหลก็ เฟอร์ไรต์รแม่เหลก็


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KTO Karatay Üniversitesi 2019 Ağustos Sayı:8
Next Book
Søe-Jensen & Co. - Product catalogue