The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eakapob2557, 2019-01-21 07:04:47

ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ

รายงานเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย


เสนออาจารย์ วงเดือน พูลสวัสดิ์จัดท าโดย


นางสาวกชกร เลิศปัญญา เลขที่ 10นางสาวกุลธิดา ธงหาร เลขที่ 13นางสาวอนุธิดา เสงี่ยามงาม เลขที่ 41ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1/5


รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักการขายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561วิทยาลัยเทคนิคระยอง


อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ค าน ารายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนี่งของวิชา หลักการขาย ( Principle of selling ) รหัสวิชา 3200-0002 ซึ่งได้

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขายความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ,ความรู้เกี่ยวกับ

การสื่อสารการขาย,การสื่อสารการขายทางอินเตอร์เน็ต,ลักษณะธุรกิจการค้าในเครือข่ายดิจิตอล,ความ

เจริญก้าวหน้าของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย,อี-คอมเมิร์ซ,ประโยชน์ของอี-คอมเมิร์ซ,ลัษณะส าคัญของอี-คอม

เมิร์ช,การช าระเงินด้วยบัตรเครดิต,เปรียบเทียบระหว่างระบบการค้าแบบเก่าและการท าธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ซึ่งทางผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ได้มาศึกษารายงานฉบับ

นี้และหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญหน้าความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ 1


ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการขาย 2


การสื่อสารการขายทางอินเตอร์เน็ต 3ลักษณะธุรกิจการค้าในเครือข่ายดิจิตอล 4


ความเจริญก้าวหน้าของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 5


อี-คอมเมิร์ซ 6ประโยชน์ของอี-คอมเมิร์ซ 7


ลัษณะส าคัญของอี-คอมเมิร์ช 8การช าระเงินด้วยบัตรเครดิต 9


เปรียบเทียบระหว่างระบบการค้าแบบเก่าและการท าธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 10


บรรณานุกรม 11

1ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ


สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการน าข้อมูล

ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สารสนเทศมี
องค์ประกอบ5ส่วนดังนี้


1. ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่หรือเป็นการกระท าต่างๆที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือประมวณผล
ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของ ตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ เป็นต้น

2. การประมวลผล (Data Processing) เป็นการน าข้อมูลที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ใน

รูปแบบที่ต้องการและสามารถน าไปใช้งานได้
3. การจัดเก็บ (Storage) เป็นวิธีการที่จะเก็บข้อมูลให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการใช้และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบัน
4. เทคโนโลยี (Technology) ได้แก่เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้อย่างสะดวก

เช่นเครื่อง คอมพิวเตอร ์์โปรแกรมส าเร็จรูป อุปกรณ์สื่อสารเป็นต้น
5. สารสนเทศ (Information) ผลผลิตของสาระระบบสารสนเทศจะต้องถูกต้อง ตรงกับความต้องการใช้และทันต่อ

เหตุการณ์

ลักษณะของสารสนเทศที่ดีมีดังนี้
1. มีความเที่ยงตรงหมายถึงจะต้องบอกถึงลักษณะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่เอียงไม่ชี้น าไปทางใดทางหนึ่ง

2. ตรงกับความต้องการหมายถึงสารสนเทศนั้นจะต้องมีเนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน
3. ทันเวลาหมายถึงสามารถน าสารสนเทศที่ต้องการไปใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการจัดเตรียมสารสนเทศให้ทัน

ต่อเวลาที่ต้องการใช้มี 2 ลักษณะคือ
1. การจัดท าสารสนเทศล่วงหน้าตามก าหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคตของ

2. การจัดท าสารสนเทศอย่างรวดเร็วเพื่อน าไปใช้ในเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น

2ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการขายการสื่อสารการขาย เป็นการสื่อสารข้อมูลต่างๆไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารับรู้และน าไปสู่การตัดสินใจซื้อการ
สื่อสารการขายมีความหมายใกล้เคียงกับการสื่อสารการตลาดดังนี้การสื่อสารการตลาดเป็นการสื่อสารข้อมูลจากผู้ส่ง

สารซึ่งอาจเป็นเจ้าของสินค้าหรือเป็นผู้ด าเนินการด้านการตลาดเพื่อให้ผู้รับสารคือผู้บริโภคได้ทราบถึงกิจกรรมและมี
การตอบสนองเครื่องมือส าคัญของการสื่อสารการตลาดมีดังนี้

1. การโฆษณา เป็นการน าเสนอและส่งเสริมเกี่ยวกับแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภครับรู้ซึ่งการท ากิจกรรมการ

โฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
2. ประชาสัมพันธ์ เป็นการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกิจการเพื่อให้ผู้รับสารหรือผู้บริโภคได้ทราบและเกิด

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อกิจการหรือต้องการจัดการหรือก าจัดเรื่องราวข่าวลือหรือเหตุการณ์ต่างๆในทางที่ไม่ดีต่อกิจการให้
หันมามีความรู้สึกที่ดีมากขึ้น

3. การขายโดยบุคคล เป็นการน าเสนอรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยพนักงานขายของกิจการเพื่อการ
ขายสินค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย

4. การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมทางการตลาดกระท าเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าและ

ตัดสินใจซื้อในที่สุดกิจกรรมการส่งเสริมการขายเช่นการลดราคาการแถมการชิงโชคการจัดแสดงสินค้าเป็นต้น
5. การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการตอบรับทันทีและยังสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีที่ยั่งยืนกับลูกค้าอีกด้วยอาจใช้การสื่อสารโดยโทรศัพท์จดหมายหรืออินเตอร์เน็ตการตลาดทางตรงมี
ลักษณะดังนี้

1. มีความเป็นส่วนตัวพนักงานขายจะสื่อสารไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
2. เข้าถึงลูกค้าเฉพาะรายผู้มุ่งหวังแต่ละรายได้รับข่าวสารจากพนักงานขายที่แตกต่างกัน

3. มีลักษณะเป็นปัจจุบันข่าวสารสามารถถูกจัดเตรียมถึงผู้มุ่งหวังแต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว

4. โต้ตอบกันได้ข่าวสารต่างๆสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตอบรับของผู้รับข่าวสาร
จากรายละเอียดของการสื่อสารการตลาดจะเห็นว่าการตลาดทางตรงเป็นกิจกรรมที่กระท าเพื่อการสื่อสารการขาย

บอกกล่าวข่าวสาร เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทุกๆด้านเพื่อหวังให้เกิดการซื้อสินค้าโดยอาศัยเครื่องมือการ
สื่อสารต่างๆ

3

การสื่อสารการขายทางอินเตอร์เน็ต


อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ

เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้
สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้ง

คัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้.


อินเทอร์เน็ตเริ่มมาจากเครือข่าย “อาร์พาเน็ต ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork)” ซึ่งเป็น
เครือข่ายส านักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการ

สร้างเครือข่ายคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็นเครือข่าย

เริ่มแรก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้เป็นเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

4

ลักษณะธุรกิจการค้าในเครือข่ายดิจิตอลเมื่อธุรกิจก้าวสู่ยุคเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบการด าเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากคือ
1. องค์กรธุรกิจเล็กลงต้นทุนด้านข้อมูลและปัจจัยเรื่องเวลาที่ลดลงกันจะช่วยให้ขั้นตอนการท างานลดลงองค์กร

ธุรกิจจะเปลี่ยนรูปไป
2. บทบาทคนกลางหน้าที่คนกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคจะถูกตัดออกไปเพราะเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จะท า

แทนด้วยการให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้โดยตรง
3. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงอย่างรวดเร็วตลาดมีความต้องการนวัตกรรมเพราะมีผู้ผลิตมากขึ้นต้องมีการแข่งขันกัน

เพื่อหาสิ่งใหม่ๆให้แก่ผู้ซื้อท าให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกสินค้าได้มากขึ้น

4. ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการผลิตการผลิตจ านวนมากถูกแทนที่โดยการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการเพราะลูกค้าจะเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตโดยก าหนด Spec สินค้าโดยการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากขึ้นหน้าตลาดไร้

ขอบเขตผู้ขายและผู้ซื้อจะอยู่ที่ใดก็ได้ไม่มีขอบเขตจ ากัดไม่ว่าจะใกล้หรือไกลทุกมุมโลกสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้า
หรือบริการได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5

ความเจริญก้าวหน้าของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยพ.ศ. 2530 ได้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตั้งเครือข่ายย่อยเพื่อเชื่อมติดต่อกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเพื่อเพิ่มการ

ติดต่อให้เร็วขึ้น

พ.ศ. 2534 จุฬาฯได้เข้าร่วมโครงการอินเตอร์เน็ตซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกที่น าไปสู่การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยได้
อย่างสมบูรณ์

พ.ศ. 2535 ได้เริ่มมีการเช่าสายโทรศัพท์ต่อไปยังสหรัฐอเมริกาและในพศ 2541 ทางจุฬาฯมีการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ดีกว่า AIT

พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นหรือที่เรียกกันว่า เนคเทค nectec
เพื่อจัดการเกี่ยวกับการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2535 ระบบไทยสารได้ก่อตั้งขึ้นโดยใช้เครื่องที่ IBM บริจาคให้ซึ่งต่อมา ThaiSarn ได้เป็น Gateway แห่งที่ 2 ที่

สามารถติดต่อไปยังสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ติดต่อกับสหรัฐอเมริกาและนับเป็น International GAteways แห่งที่ 3

พ.ศ. 2539 ได้เริ่มมีบริษัทเอกชนได้เปิดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลายรายเช่น CS Internet , KSC Internet เป็น
ต้นและการบริการจึงเป็นที่แพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

6


อี-คอมเมิร์ซอี-คอมเมิร์ซ หมายถึง การท ากิจการการค้าการสั่งซื้อสินค้าการขายสินค้าการแลกเปลี่ยนสินค้าและการให้บริการใน
รูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อมูลข่าวสารสนเทศการผ่อนช าระเงินการด าเนินการจัดส่งสินค้าและบริการการ

เปิดตัวของธุรกิจใหม่ๆผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพยายามที่จะลดพ่อค้าคนกลางให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคนั้นมีความใกล้ชิดกันและยังลดต้นทุนในการผลิตการจัดส่งสินค้าโดยไม่จ ากัดขอบเขตของเวลาและสถานที่
อี-คอมเมิร์ซจึงเป็นการน าเอาเทคโนโลยีจากระบบเครือข่ายมาใช้ทางการตลาดเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการซื้อขาย

สินค้าหรือบริการต่างๆรวมทั้งการแลกเปลี่ยนจากข้อความดังกล่าวสามารถที่จะสรุปได้ว่าอี-คอมเมิร์ซนั้นมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาด

1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้าหรือการบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศต่างๆในเชิงอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Data Interchange หรือ EDI)

3. กิจกรรมการจัดส่งสินค้าและการช าระเงินค่าสินค้าโดยการโอนผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์
4. กิจกรรมทางการตลาดที่ไม่สามารถหยุดเวลาและสถานที่ในการจัดจ าหน่ายได้

7ประโยชน์ของอี-คอมเมิร์ซ1. สร้างธุรกิจใหม่ๆหรือให้โอกาสกับนักการตลาดได้ด าเนินการขายสินค้าทางตรงเช่นการหาลูกค้าใหม่ๆที่สนใจ

สินค้าในธุรกิจนั้น
2. เป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถที่จะจัดส่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะ

เป็นภาพหรือเสียงผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด
3. ลดขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจในด้านบุคลากรค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเอกสารต่างๆข้อมูลเหล่านั้นจะ

ถูกจัดเก็บไว้ในรูปของดิจิตอล (Digital) โดยไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาเหมือนกระดาษ
4. ลดค่าใช้จ่ายในการขายเช่นการจัดแสดงสินค้าการท าแผ่นพับแคตาล็อกสินค้ารวมทั้งค่าจ้างพนักงานจึงท าให้การ

เสนอขายสินค้าในระบบเครือข่ายถูกกว่า
5. การแก้ปัญหาหรือการให้บริการหลังการขายท าได้ง่ายและสะดวกโดยการสร้างแบบสอบถามไว้ในเว็บไซต์ของ

ผู้ผลิตเพื่อให้ลูกค้านั้นกรอกข้อมูลต่างๆที่มีปัญหามายังบริษัทท าให้บริษัทผู้ผลิตสามารถทราบข้อบกพร่องและ
ด าเนินการแก้ไขได้ทันที

8ลัษณะส าคัญของอี-คอมเมิร์ช1. สินค้าที่ท าการเสนอขายในระบบเครือข่ายนี้จะมีมากมายหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าจะมีโอกาสเลือกได้มากจึง

เหมาะส าหรับลูกค้าที่ชอบทดลองของใหม่ๆ
2. การออกแบบเว็บไซต์หรือโฮมเพจนั้นทางบริษัทผู้ผลิตจัดท าสวยงามด้วยระบบมัลติมีเดียที่สมบูรณ์แบบต้องใช้

เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลมากท าให้ลูกค้าต้องใช้เวลาในการติดต่อมากซึ่งลูกค้าอาจจะหมดความอดทนและติดต่อกับ
บริษัทอื่นแทนอาจท าให้เสียลูกค้าได้


การสร้างโฮมเพจ (Home Page) เป็นสิ่งส าคัญในการเสนอขายทางอินเทอร์เน็ตเพราะเมื่อผู้ที่ต้องการสั่งซื้อ

สินค้าเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะพบกับโฮมเพจซึ่งเป็นหน้าจอแรกที่ปรากฏขึ้นบนอินเทอร์เน็ตและสามารถเชื่อมโยงไปยัง

หน้าอื่นๆได้ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างโฮมเพจให้เป็นที่สะดุดตาด้วยการ Upload ซึ่งเป็นการน าข้อมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่เป็นผู้ควบคุมเครือข่ายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ผู้ที่เข้าไปชม

เว็บไซต์ต้องการที่จะเปิดไปหน้าอื่นอีกต่อๆไป
เนื่องจากผู้เสนอขายสินค้าไม่สามารถน าเสนอสินค้าของจริงหรือทดลองสินค้าให้ผู้บริโภคชมได้จึงจ าเป็นต้องน า

รูปภาพสินค้าและข้อมูลที่น่าสนใจมาน าเสนอโดยการสร้างแคตาล็อกสินค้าให้เป็นลักษณะเสมือนหน้าร้านค้าบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยการน ารายการต่างๆของสินค้าลงในแคตาล็อก

วัตถุประสงค์ของการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
1. 1.เพื่อสร้างโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น

2. 2.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ
3. 3.เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

4. 4.เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

5. 5.เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด
6. 6.เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ตลอดเวลา

7. 7.เพื่อต้องการทราบข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า

9การช าระเงินด้วยบัตรเครดิตเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถช าระเงินด้วยเงินสดหรือจ่ายเป็นเช็คได้การพาณิชย์ออนไลน์จึงต้องใช้การช าระเงินวิธีอื่น

การช าระเงินด้วยบัตรเครดิตระบบช าระเงินบนเว็บไซต์จึงได้รับความนิยมสูงสุดส าหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์คือ
การช าระเงินด้วยบัตรเครดิต

การเปิดรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตทั้งลูกค้าจะต้องติดต่อกับการบริการช าระเงินด้วยบัตร
เครดิตโดยการใส่หมายเลขบัตรเครดิตลงไปและบริการช าระเงินจะตรวจความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าได้ท า

รายการอย่างสมบูรณ์การช าระเงินส าหรับเสร็จสิ้นจะถูกเงินโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ผลิตทันที
นอกจากบัตรเครดิตแล้วยังมีระบบช าระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีกคือ

1. micro paymnetเป็นการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคจะเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการจะให้เงิน
สมมติแก่ผู้บริโภคหรือที่เรียกกันว่าเงินดิจิตอลผู้บริโภคก็สามารถซื้อสินค้าได้จากเว็บไซต์ที่ยอมรับการช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเงินส่วนมตินี้จะมีลักษณะคล้ายกับการช าระเงินสด
ในสภาพของค้าการค้าขายโดยวิธีปกติก่อนที่ผู้ให้บริการmicro payment จะโอนเงินดิจิตอลไปให้ผู้ขายต้องมีการ

พิสูจน์ยืนยันตัวตนกันทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้แน่ใจว่าได้โอนเงินไปถูกที่ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ

นี้ก็คือ cyber cash
2. เช็คอิเล็กทรอนิกส์เป็นการบริการที่ให้ลูกค้าโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารของลูกค้าและยังบัญชี

ธนาคารของผู้ขายได้โดยตรงโดยทั่วไปแล้วเช็คอิเล็กทรอนิกส์มากใช้ช าระบิลค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเป็นงวดงวด
บริการสาธารณูปโภคโทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ต่างก็รับช าระเงินด้วยวิธีนี้เพื่อปรับปรุงอัตราการเรียกเก็บหนี้ลด

ค่าใช้จ่ายและอ านวยความสะดวกในการช าระเงินแก่ลูกค้าในด้านของผู้บรคต้องลงทะเบียนขอใช้บริการกับผู้
ให้บริการก่อนโดยแจ้งข้อมูลส าหรับการช าระเงิน

3. บริการช าระเงินผ่านอีเมลfirst virtual holdingมีระบบส่งข้อความแบบอินเทอร์เน็ต active อีเมลที่สามารถท า

ธุรกรรมออนไลน์ได้โดยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนกับfirst virtual holdingลูกค้าลงทะเบียนชื่อที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วอ่านแล้วโทรศัพท์ไปแจ้งข้อมูลกับบัตรเครดิตของตนแก่ first virtual ส่วน
ผู้ขายลงทะเบียนออนไลน์แล้วส่งข้อมูลบัญชีให้ฮาคานเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าจะแจ้งหมายเลขfirst virtual PIN แก่

ผู้ขายfirst virtual จะติดต่อซื้อทางอีเมล์เพื่อยืนยันธุรกรรมเมื่อfirst virtual ได้รับอีเมล์อนุมัติจากลูกค้าที่จะท า

ธุรกรรมโอนเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารของผู้ขายแล้วทางfirst virtual จะยืนยันไปยังผู้ขาย
เพื่อให้จัดส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อ

10เปรียบเทียบระหว่างระบบการค้าแบบเก่าและการท าธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์การค้าแบบเก่า
1. การลงทุนของกิจการร้านค้าคนกลางเมื่อสินค้าหมดต้องเสียเวลาสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและเสียค่าใช้จ่ายใน

การเคลื่อนย้ายสินค้าหลายขั้นตอน
2. ลักษณะการซื้อสินค้าสินค้าลูกค้าต้องเดินทางไปซื้อสินค้าตามร้านค้าปลีกทั่วไปท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 3.

ความสะดวกในการซื้อขายสินค้าผู้บริโภคซื้อสินค้าได้เพียงในร้านค้าแห่งเดียวเท่านั้นไม่สามารถค้นหาสินค้า

ได้หลากหลายประเภทตามที่ลูกค้าต้องการในเวลานั้น


การท าธุรกิจคอมพิวเตอร์
1. เป็นธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้คนกลางผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป

2. กิจการสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือจากผู้ผลิตได้ทันทีไม่ต้องรอเวลานานและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
3. ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ขายได้หลายๆรายพร้อมกันและสามารถหาข้อมูลเพิ่มจากสินค้าอื่นๆได้อย่างหลากหลาย

ทันทีตามที่ต้องการจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

11บรรณานุกรม


หนังสือหลักการขาย รหัสวิชา 3200-0002

https://sites.google.com/site/basicseling/hnwy-thi12-thekhnoloyi-kar-kha.


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%
B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95


http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html

https://www.farmd.info/content/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E

0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8
%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%

B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A
3%E0%B9%8C%E0%B8%8B


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B
8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวกชกร เลิศปัญญา ชื่อเล่น ไข่ดาว


เกิด วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2542 อายุ 19 ปี


สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพ โสด


จบการศึกษาจาก:โรงเรียนนครระยองวิทยาคม( วัดโขดใต้ )


ปัจจุบันศึกษาอยู่:ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี


รหัสนักศึกษา: 613 2010 150


ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 78/9 ต าบลปากน ้า อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รหัสไปรษณีย์ 21000


มีพี่น้อง 2 คน ผู้หญิง 1 ผู้ชาย 1 คนเป็นบุตรคนที่ 2


บุตรคนที่ 1 ชื่อ นางสาวกัญญารัตน์ เลิศปัญญา บุตรคนที่ 2 ชื่อ นายไชยวัฒน์ เลิศปัญญา


สีที่ชอบ : สีด า อาหารที่ : ชอบส้มต าไก่ย่าง สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ : ทะเลภูเขา


สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : แมว งานอดิเรก: นอน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว กุลธิดา ธงหาร ชื่อเล่น เป้


เกิด วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายนพ.ศ 2542

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพ โสด


จบการศึกษาจาก:โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมเกรดเฉลี่ย: 2.80


ปัจจุบันศึกษาอยู่:ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง


แผนกพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี รหัสนักศึกษา: 613 2010 154

ภูมิล าเนา: บ้านเลขที่ 17 หมู่ 4 บ้านหนองเม็กห้วยทราย ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ 41220


มีพี่น้อง 1 คนผู้หญิง 1 คนเป็นบุตรคนที่ 2 บุตรคนที่ 1 ชื่อ นางสาว กัญญาณัฐ ธงหาร

ที่อยู่ปัจจุบัน:บ้านเลขที่ 199 ทับ 32 หมู่ 6 ต าบลพาลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


รหัสไปรษณีย์ 31130 โทรศัพท์ 061 0460 635


สีที่ชอบ:สีชมพู อาหารที่:ชอบส้มต าไก่ย่าง สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ:ทะเลภูเขา

สัตว์เลี้ยงที่ชอบ:สุนัขแมว


งานอดิเรก: facebook instagram YouTube คติประจ าใจ:ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวอนุธิดา เสงี่ยมงาม ชื่อเล่น กระปุก


เกิด วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายนพ.ศ 2542


สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพ โสด


จบการศึกษาจาก : โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน ้า เกรดเฉลี่ย: 2.80

ปัจจุบันศึกษาอยู่ : ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี


รหัสนักศึกษา: 613 2010 186


ที่อยู่: บ้านเลขที่ 183/5 ต าบลปากน ้า อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


รหัสไปรษณีย์ 21000


มีพี่น้อง 2 คน ผู้หญิง 2 คนเป็นบุตรคนที่ 3


บุตรคนที่ 1 ชื่อ นางสาวไอลดา เสงี่ยมงาม บุตรคนที่ 2 ชื่อ นางสาวดลพร เสงี่ยมงาม


สีที่ชอบ : สีแดง อาหารที่ : ชอบส้มต าไก่ย่าง สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ : ทะเลภูเขา สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข


งานอดิเรก : facebook instagram YouTube คติประจ าใจ : ท าวันนี้ให้ดีที่สุด


Click to View FlipBook Version