The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Phak Chuebokha, 2019-11-28 10:03:59

สำนวนสุภาษิตไทย

ภาคย์&จิรายุ

สาํ นสวภุ นาษติ ไทย

ผลงานจาก
นายจริ ายุ แปน มเี พชร
นายภาคย เชอ้ื บอคา
นักเรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปที่ ๖/๒สวสั ดีคํานาํ

หนงั สืออเิ ล็คฉบับนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของวิชา หลกั ภาษา ๒ (ท๓๓๒๐๒)
ช้ันมัธยมศึกษาปท ่ี ๖/๒ โดยมจี ดุ ประสงคเ พ่ือศกึ ษาความรูทไี่ ดจากเรือ่ ง
สํานวนสภุ าษิตของไทย

ตอ งขอขอบคุณ คณุ ครูเมธณี อนิ ทชาติ ผใู หค วามรแู ละแนวทางการ
ศึกษาใหความชว ยเหลอื มาโดยตลอด ผจู ดั ทาํ หวังวารายงานฉบับนจี้ ะให
ความรู และเปน ประโยชนแ กผ อู า นทกุ ๆ ทาน หากผิดผลาดประการใดทาง
คณะตองขออถยั มา ณ ทน่ี ้ี

คณะผจู ดั ทํา

ชางตายทงั้ ตัว เอาใบบัวมาปด

ความผิดรายแรงที่คนรทู ัว่
กันแลว จะปดอยางไรก็ไมม ิด

กบในกะลาครอบ

มคี วามรูหรอื ประสบการณ
นอยมักนึกวา ตวั รมู าก

ขี่ชา งจบั ตัก๊ แตน

ลงทนุ มากแตกลบั ได
ผลนดิ หนอ ย

๔ สํานวนสุภาษติ ไทย

เข็นครกขึ้นภูเขา

ทาํ งานที่ยากลาํ บากตอ งใช
ความเพียรพยายามและอดทนมาก

ขวานฝาซาก

พูดจาตรง ๆ ไมเ กรงใจ
ใครเลย

คางคกขน้ึ วอ

คนจนพอไดดขี ึน้ มา กล็ มื ตัว

สาํ นวนสุภาษิตไทย ๕

เขียนเสือใหว วั กลัว

หลอก ขู ใหฝา ยตรงขามเสีย
ขวญั หรือเกรงขาม

ตาํ นา้ํ พรกิ ละลายแมนาํ้

สียทรพั ยโ ดยไมไ ดรับ
ประโยชนอ ะไร

นํ้าลดตอผุด

เมื่อหมดอํานาจ
ความชั่วท่ีทาํ ไวกป็ รากฎ

๖ สาํ นวนสภุ าษติ ไทย

ผักชีโรยหนา

ทําความดเี พยี งผิวเผนิ

ฝนตกไมท ัว่ ฟา

ใหหรือแจกจา ยอะไร
ไมท วั่ ถงึ กัน

พบไมงามเม่ือขวานบน่ิ

พบหญิงสาวท่ถี กู ใจ
เมอ่ื แกแลว

สาํ นวนสุภาษติ ไทย ๗

รดี เลือดกบั ปู

บังคับเอากับผยู ากจน
ทีไ่ มม ีจะให

เกบ็ เบีย้ ใตถ ุนรา น

เพ่มิ หัเก็บเลก็ ผสนอย
โนน บา งนีบ่ า ง0จนสําเรจ็ เปน

รูปเปน รา งขึ้นมาวเร่อื ง

แกะดํา

คนที่ทาํ อะไรผิดเพือ่ นผิดฝงู
ในกลุม น้นั ๆ (ใชในทางไมดี)

๘ สาํ นวนสภุ าษติ ไทย

ไกเ เกเเมป ลาชอน

หญงิ คอนขางมอี ายุ มี
มารยาและเลหเ หลยี่ มมาก

ไกเห็นตนี งู งเู หน็ นมไก

ตา งฝายตางรูความ
ลับของกันและกนั

ไกไ ดพ ลอย

ไดสงิ่ ทม่ี ีคาแตไมร ูคุณคา
จงึ ไมเกดิ ประโยชนแ ตอ ยางใด

สาํ นวนสุภาษติ ไทย ๙

ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง

ความสวยงามเกดิ ขึ้น
ไดจ ากการปรุงแตง

ไกออน

ออ นหดั , ยังไมชํานาญ

กบเลอื กนาย

ผูท่ีตองการเปลีย่ น
ผบู งั คบั บญั ชาเร่อื ยๆ

๑๐ สํานวนสภุ าษิตไทย

กระตายหมายจนั ทร

ผูชายหมายปองผู
หญิงที่มฐี านะดีกวา

กวา ถว่ั จะสกุ งากไ็ หม

ลกั ษณะของการทาํ งานทม่ี ี
ความลังเลใจ ทาํ ใหแกป ญหาได

ไมท ันทว งที

กาในฝงู หงส

ผูท่ีตาํ่ ตอยไมมเี กียรติ อยู
ทามกลางเจาขนุ มูลนายสงู ศักด์ิ

สํานวนสภุ าษติ ไทย ๑๑

กา งขวางคอ

ผูท ขี่ ดั ขวาง ไม
ใหทาํ อะไรไดส ะดวก

ก้งิ กา ไดท อง

คนทไ่ี ดลาภยศแลว
ทะนงตนลืมฐานะเดมิ

กินบนเรอื นข้บี นหลงั คา

เนรคุณ

๑๒ สํานวนสุภาษิตไทย

ขวา งงไู มพ น คอ

ทาํ อะไรแลวผลรา ยก
ลับมาสตู วั เอง

ขวานผาซาก

โผงผางไมเ กรงใจใคร

จบั ปใู สก ระดง

ซุกซนมาก ยากท่ีจะทาํ ใหอ ยู
นิง่ ๆ ได

สาํ นวนสุภาษติ ไทย ๑๓

คบเดก็ สรางบาน

ทํางานการอะไรกบั เด็กยอมไมเปน ผล
เพราะยังออนประสบการณ

ฆาควายอยาเสยี ดายพริก

ทาํ การใหญไ มค วรตระหนี่

จระเขขวางคลอง

ทาํ อะไรขดั ขวางผอู ื่น

๑๔ สาํ นวนสภุ าษิตไทย

ชี้โพรงใหกระรอก

ชช้ี องทางช่วั ใหค นไมดี

ดินพอกหางหมู

งาน/สง่ิ ตางๆ ที่ค่ังคา งพอกพูนขน้ึ เรอ่ื ย ๆ

จบั ปลาสองมือ

การท่ีคนๆหนงึ่ ทําส่งิ ใดทีย่ ากพรอ มๆกนั
ทําใหล ม เหลวทง้ั สองส่ิงน้นั

สาํ นวนสุภาษติ ไทย ๑๕

นําขึน้ ใหรบี ตกั

เมื่อมโี อกาสดีที่ผานเขา มา ใหร ีบฉวยโอกาส
อันนแ้ี ละเกบ็ เกีย่ วผลประโยชนอยางเตม็ ท่ี

กอนท่ีชว งเวลาดีๆน้จี ะผานไป

ทาํ นาบนหลงั คน

หาผลประโยชนใ สตนโดยขูดรดี ผอู ่นื

ขงิ กร็ า ขา กแ็ รง

ตางก็จดั จานพอๆ กัน ตา งกม็ อี ารมณรอ นพอๆ
กัน ตางไมย อมละกนั

๑๖ สาํ นวนสุภาษิตไทยสุภาษติ ไทยจาํ ไวอยา ใหห าย มีความหมายเปรียบเปรยชมเชยแฝง
ปรับคาํ พดู ใหล ดความรุนแรง อีกใชแกลง หยอกเยา เขา ใจกัน


Click to View FlipBook Version