The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Matej Fraňo, 2019-05-02 01:16:52

Bonus Máj 2019

Bonus

BONUS
MESAČNÍK PREDAJNÍ DISTRIBÚCIE L&Š
05/2019LKetunákzamžedsédmo uost1r5e+ko3vkačgovbgarláetnisi!u

OptiLmeatnláLzemveasn4dLuľgará2ti5s!kg

Distribúcia Západ 0JD0u49iž00snt60ár19itb9Kriú1oešcd0iica3ae07V8ýchodNpraejleopdšbieersalutežľboyv!
Novozámocká 199
94905 Nitra [email protected]
0906 991 000
[email protected]

Vrchná Syntetika S2013U Lazúra Chemolux S1040 S-Klasik

SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý Matná ochranná lazúra Chemolux S1040 S-Kla-
syntetický email určený na vrchné konečné sik je tenkovrstvová syntetická lazúra určená
nátery hlavne kovových materiálov pre von- na ochranu a dekoráciu dreva v exteriéroch i
kajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu ma- interiéroch. Svojim matným vzhľadom zacho-
teriálov vytvára súvislý ochranný film odolný váva typickú prírodnú krásu dreva. Veľmi dob-
voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. re penetruje do hĺbky materiálu a umožňuje
Má výbornú priľnavosť na základné nátery i dýchanie dreva. Drevo je po zaschnutí odolné
na staršie renovované povrchy. Orientačná voči poveternosti, vode a vplyvom UV žiarenia.
výdatnosť: cca 14 -17 m2/l v jednej vrstve pri
hrúbke suchého filmu 40 μm.

7%Zľava Balenie: 0,3L • 0,6L • 2,5L • 4,5L • 9L 7%Zľava Balenie: 0,75L • 2,5L • 4L • 9L

Ferro Color U2066 2v1 mat/pololesk Strechona - farba na strechy

FERRO COLOR U 2066 základná a vrchná farba STRECHONA je antikorózna alkydová polo-
(2v1) je alkyduretánová syntetická farba s antiko- matná až matná farba 2v1 (základný a vrchný
róznou ochranou. Používa sa ako základný i vrch- náter v jednom) určená na kovové podklady
ný náter v jednom (2v1) na kovové povrchy: oceľ, ako je železo, oceľ a zoxidovaný pozink. Pou-
železo, hliník a zoxidovaný pozinkovaný materiál. žíva sa prevažne na nové a renovačné nátery
Konečný náter chráni podklad pred koróziou, je kovových plôch, dielcov a predmetov z kovu
pružný a odoláva nepriaznivým poveternostným napr. strechy, ploty, brány, zábradlia, odkva-
vplyvom. Nová uretanizovaná živica použitá vo vý- py, klampiarske konštrukcie a pod. Špeciálne
robku Ferro Color prináša v porovnaní s bežnými živice a antikorózne pigmenty zaručujú odol-
živicami vyššiu tvrdosť náteru a dlhodobú stabilitu nosť náteru voči pôsobeniu poveternostných
lesku a odtieňu aj na exponovaných miestach. vplyvov a slnečného žiarenia (UV žiarenia).

7%Zľava Balenie: 0,75L • 2,5L 7%Zľava Balenie: 2,5kg • 5kg • 10kg

Alba Pura Ekokryl - akrylátová farba mat/lesk

Biela interiérová farba na steny Albapura je Je univerzálna vodou riediteľná akrylátová
moderná, ekologická, vodou riediteľná ná- vrchná farba vhodná na vonkajšie i vnútorné
terová látka určená na nátery stien v inte- nátery dreva, drevovláknitých dosiek, lepen-
riéroch. Používa sa na nátery rôznych druhov ky, minerálnych podkladov i kovových náte-
omietok, vyzretého muriva, sadrokartónu, rov ošetrených vhodným antikoróznym náte-
vystierkovaných podkladov, tapiet a dreve- rom. Pri natieraní nezapácha a vyznačuje sa
ných stavebných prvkov. Vytvára biely, hlad- rýchlym schnutím. Nátery dobre odolávajú
ký, hlboko matný povrch. Náter sa vyznačuje pôsobeniu vody a UV žiarenia.
vynikajúcou kryvosťou, vysokou belosťou,
oteruvzdornosťou za sucha a má výborné
aplikačné vlastnosti.

7%Zľava Balenie: 7+1KG • 13+2KG • 16+4KG 7%Zľava Balenie: 0,6L

NOVINKA

Drevolux olej na terasy

DREVOLUX Olej na terasy sa používa na pravidelnú údržbu a ochranu drevených terás a iných drevených pochôdznych plôch. Je
vhodný na ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva v exteriéri aj interiéri. Olej výborne penetruje do hĺbky, účinne chráni
drevo pred starnutím, odďaľuje následky pôsobenia vody, vlhkosti a poveternostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru
a krásu dreva, vytvára matný vodoodpudivý povrch, ktorý zároveň umožňuje drevu dýchať. Náter je odolný voči UV žiareniu,
nepraská a neolupuje sa. Balenie 0,75l a 2,5l. Výdatnosť 12-15m2/l.

Zalistovacia akcia

Zalistuj Drevolux olej na terasy - len tento mesiac za každé
rovnaké 3ks 0,75l alebo každé 2,5l balenie Jar 900ml grátis!

2

Nivelin

Disperzná stierka na ručné nanášanie

Disperzná pastovitá tenkovrstvá vyrovnávacia hmota na vyrovnanie a zahladenie
vnútorných stenových a stropných povrchov. Na použitie pripravená vyrovnávacia hmota.

 Veľ ká paropriepustnosť 11 ,99Uvádzacia cena
 Možné brúsenie
 Ručné a strojné nanášanie bez DPH/25kg

 Zahladené povrchy natierame všetkými druhmi

maliarskych disperzných farieb

 Spotreba 1,5-2,0 kg/m2 pre 2 vrstvy

NOVINKA!

Aqualak mat/lesk Impregnačný olej Limba

Akrylátový vodouriediteľný lak určený pre Použitie na úpravu dreva pre interiér aj exte-
transparentné nátery výrobkov z dreva. riér, na nátery plotov, altánov, okeníc, pod-
Spĺňa európsku normu pre povrchovú úpra- láh, záhradného nábytku a pod. Výborne pre-
vu hračiek podľa STN EN 71/3 pre priamy niká do hĺbky a zanecháva hladký, hodvábny
styk so suchými potravinami a hračkami aj povrch, zvýrazňuje prirodzenú štruktúru
pre deti do 3 rokov. Použitie na povrchovú dreva, vďaka použitému vosku sa vyznačuje
úpravu dreva v interiéri ako sú napr. ná- veľmi dobrou odolnosťou voči poveternost-
bytkové dielce, drevené obloženia stien a ným vplyvom a odolnosťou voči vode, špe-
stropov, dyhované dielce, drevotrieskové ciálne pigmenty znižujú vplyv UV žiarenia,
a drevovláknité dosky, hračky, detský ná- staré nátery sa dajú ľahko obnoviť jednodu-
bytok a iné. chým pretretím bez nutnosti odstraňovania.

5%Zľava Balenie: 0,7L • 4L 5%Zľava Balenie: 0,7L • 2,5L

Lignofix silnovrstvá lazúra Lignofix Efekt

Hrubovrstvá vodouriediteľná lazúra LIGNOFIX je LIGNOFIX EFEKT je koncentrovaný kvapalný prí-
určená pre všetky drevené povrchy v exteriéroch pravok s preventívnym účinkom proti drevokazné-
a interiéroch ako obloženie balkónov a fasád, mu hmyzu (napr. Červotoč, tesárik), drevokazným
pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere a pod. hubám (napr. Drevomorka domáca), drevosfarbu-
Nie je samostatne vhodná k náterom pochôdz- júcim hubám a plesniam. Je určený k povrchovej
nych plôch. Drevo napadnuté biotickými škod- impregnáciu dreva v interiéroch (napr. strešné
cami je nutné najprv ošetriť niektorým z typov konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priame-
biocídnych výrobkov. V exteriéri neodporúčame ho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné
používať na drevo s veľkými obsahmi živice (napr. podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež k ochrane
Borovica). muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými
hubami.

5%Zľava Balenie: 0,75L • 2,5L 5%Zľava Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Balenie: 1kg

Lignofix E-profi Synta 2v1

Prípravok určený k preventívnej povrchovej ochrane Synta 2v1 je antikorózna vrchná aj základná
dreva v interiéroch a v exteriéroch proti drevokaz- farba v jednom, je určená ako jednovrstvo-
ným hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu a na vý náter na kovové povrchy s dlhodobou
preventívnej povrchovej ochrane muriva a omietok antikoróznou ochranou. Nátery sú pružné,
proti ich prerastaniu drevokaznými hubami (např.dre- pevné a odolné voči zmenám teplôt a pove-
vomorkou). Má predĺženú dobou preventívnej ochra- ternostným vplyvom. Vyrába sa v dvoch pre-
ny proti drevokaznému hmyzu (červotoč, tesárik). vedeniach: matný a pololesklý hodvábneho
Lignofix E-Profi je ideálny pre novostavby, pôdne vzhľadu. Syntu 2v1 je možné použiť na nové
stavby a je veľmi vhodný k aplikácii máčaním v máča- nátery, ale aj na jednoduchú renováciu sta-
cích vaniach výrobcov strešných konštrukcií. rých náterov kovov, ako napr. ploty, brány,
odkvapy.

5%Zľava Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 5%Zľava Balenie: 0,75kg • 5kg • 10kg
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Balenie: 1kg • 5kg

Technický benzín Toluén lakársky

Technické benzíny sú zmesi ropných uhľovodíkov, Toluén je aromatický uhľovodík vyrobený ex-
ktoré vrú približne v rozmedzí teplôt podľa ozna- trakciou ropných surovín. Je to priezračná,
čenia. Získavajú sa rektifikáciou a hydrogenáciou bezfarebná, ľahko prchavá kvapalina, vo vode
primárnych benzínových destilátov. veľmi málo rozpustná, ale dobre rozpustná v
Sú to priezračné bezfarebné kvapaliny charakte- organických rozpúšťadlách - éteri, chlorofor-
ristického benzínového zápachu, bez viditeľnej me, acetóne, etanole a iných.
vody a mechanických nečistôt. Použitie: pre nátery a farby ako rozpúšťadlo,
odmasťovač, palivo, laboratórne činidlo, v gu-
márenskom priemysle

5%Zľava Balenie: 350g • 9L 5%Zľava Balenie: 370g

4

Novinky HET
2019

Hetline
SENSITIVE SILIKÁT

INTERIÉROVÁ SILIKÁTOVÁ MALIARSKA FARBA

• znížené riziko alergických reakcií • bez prídavku biocídov a formaldehydu BALENIE
• vyššia odolnosť proti plesniam • výborná paropriepustnosť
• šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu • vhodná na nátery omietok sanačných systémov 5 kg; 12 kg; 20 kg
• neobsahuje zmäkčovadlá a ťažké kovy • tónovateľnosť na tónovacích strojoch

Aquadecol Aquadecol
EPOXY CLEAR M EPOXY CLEAR SG

VODOU RIEDITEĽNÝ TRANSPARENTNÝ DVOJZLOŽKOVÝ VODOU RIEDITEĽNÝ TRANSPARENTNÝ DVOJZLOŽKOVÝ
MATNÝ EPOXIDOVÝ LAK NA PODLAHY A STENY POLOLESKLÝ EPOXIDOVÝ LAK NA PODLAHY A STENY

• 2 v 1 - vrchný aj penetračný náter BALENIE • 2 v 1 - vrchný aj penetračný náter BALENIE
• vysoká mechanická odolnosť • vysoká mechanická odolnosť
• ľahká čistiteľnosť a umývateľnosť 0,8 kg (650 g Zložka 1 + 150 g Zložka 2) • ľahká čistiteľnosť a umývateľnosť 0,7 kg (550 g Zložka 1 + 150 g Zložka 2)
• odolnosť proti ropným a chemickým látkam 4 kg (3,25 kg Zložka 1 + 750 g Zložka 2) • odolnosť proti ropným a chemickým látkam 3,5 kg (2,75 kg Zložka 1 + 750 g Zložka 2)
• bez rozpúšťadlového zápachu • bez rozpúšťadlového zápachu
• na ochranu disperzných náterov alebo • na ochranu disperzných náterov alebo

nenatretých stavebných podkladov nenatretých stavebných podkladov
• vhodný do nemocničných a potravinárskych • vhodný do nemocničných a potravinárskych

priestorov priestorov

Brillant 100 rePgreisovnboálijžlhnsoeiehdoiinstmfroiarbmžúétáorcariaeHpkEroTípnSataldoknvteuakjtiea. Likvisan

NOVÉ BALENIE NOVÉ BALENIE

4 kg 1L

Z1LbaCakokloelaofnžordi/elAéaOr2gtpckrotásiltm7ois,r5a!kl g LZEAPKIDALŽADÝMKAAMRUTTÓ(Nbi(e1l2y/KčSi)erny)

ZÍSKAŠ
1KS MAMUTU
LEN ZA
0,03€/KS

vš2e,t5kLyLoUdXtOiLeUne Od 1. apríla do vypredania zásob

ZA= 0D,A75RlMOVyber si odtieNE zdarma:
bezfarebný • palisander

orech • mahagón

pínia • gaštan

www.luxol.sk Pri kúpe 2,5 litrovej plechovky dostanete 0,75 litrovú plechovku zadarmo.
Ponuka je platná pre vybrané odtiene a len do vypredania všetkých zásob.Srdečne Vás pozý-
vame na plavbu Stredozemným
morom na najnovšej, najväčšej a najluxusnejšej vlajko-
vej lodi spoločnosti Costa Cruises - Costa Smeralda. Loď s
dátumom spustenia na more len v Novembri 2019, s kapaci-
tou 6600 ľudí a tým najlepším, čo sa dá na vlnách zažiť!

Loď meria 337 metrov, má 2612 kajút. K zážitkom patrí sklená
cesta odvahy nad najvyššou palubou lode, múzeum dizaj-
nu, Samsara wellness, vodný svet a bazény. Pre prvých
40 odberateľov, ktorí splnia2 miesta sme pripravili
prémiovú kajutu s balkónom Sea View s výhľa-
dom na more!

Posledný termín akceptovania prihlášky je 19.5.2019.
Sledované obdobie je od 1. 4. 2019 do 31.8.2020.
Termín zájazdu je September 2020.
Zmena termínu a podmienok podľa okolností vyhradená.

Poď s L&Š na loď!

ZÍSKAJ PALUBNÉ LÍSTKY
ZA SVOJE ODBERY Z L&Š!

Vychutnajte si týždeň plný komfortu, zábavy, kul-
túry a nájdite si konečne čas na seba, svoju
rodinu a na priateľov. Výletná loď je jeden veľký
organizmus, ktorý sa plaví morom a ponúka
všetko, na čo si spomeniete na jednom mieste.
Tešíme sa na každého odberateľa, obchodného
partnera a priateľa, s ktorým budeme zdieľať
pohodu a oddych na palube!

ŠK Petrolej Isopropanol

Petrolej technický je určený na čistenie a Rozpúšťadlo pre oleje, alkalcidy, PVC lepi-
odmastňovanie silných nečistôt, napr. ole- dlá a laky. Čistiaci prostriedok pre CD ROM
jových. Možno ho použiť aj ako akcelerátor mechaniky, optické zariadenia, zámky a au-
podpaľovania. tosklá. Odstraňuje vodu a vlhkosť z elektric-
kých zariadení po povodniach. Je účinný pri
odstraňovaní zbytkov po nálepkách.
Iné názvy: izopropanol, isopropylakohol, izo-
propylalkohol, IPA

5%Zľava Balenie: 500ml • 1000ml • 9L 5%Zľava Balenie: 1000ml

ŠK Kyselina soľná Pasta Tempo na staré autolaky

Kyselina soľná HCL (30-33%) je určená na rôzne Tempo pasta je leštiaca pasta s voskom, ktorá ob-
technické účely, ako napr. čistenie, leptanie, po- novuje poškodený autolak. Je vhodné na zničené a
vrchová úprava kovov, neutralizačné reakcie a staré autolaky. Pasta vyhladzuje drobné škraban-
pod. ce a dodáva lesk, chráni autolak pred blednutím.

5%Zľava Balenie: 0,5L • 1L 5%Zľava Balenie: 120ml

Laro Perchlóretylén Laro odhrzdovač

Čistiaci a odmasťovací prostriedok na textílie a kovy, Vysokoúčinný bezoplachový antikorózny
rozpúšťanie a riedenie niektorých organických náte- prostriedok, ktorý okrem odstraňovania
rov a lakov. hrdze, čiastočne pasivuje kovové povrchy
pred ďalšou koróziou. Zároveň zabezpečuje
vhodné adhézne podmienky na nanášanie
ďalších ochranných vrstiev /iba po dôklad-
nom vyschnutí/.

5%Zľava Balenie: 700g • 16kg 5%Zľava Balenie: 5L

Gumoasfalt SA12 Penetral ALP

Gumoasfalt SA12 náter na strechy predstavuje Penetral ALP 9 kg je určený na penetráciu su-
vodou riediteľnú náterovú hmotu na báze asfaltu, chých a očistených podkladov pod asfaltové
ktorá dobre priľne ku všetkým stavebným materi- izolačné krytiny a izolácie. Nanáša sa štetcom
álom. Je ideálny na údržbu asfaltových povlako- alebo pokrývačskou kefou, je možné previesť
vých krytín. Pri aplikácií je nutné dbať na to, aby aj nástrek alebo máčanie.
bol náter dobre rozotretý a po zaschnutí vytvoril Spotreba: 0,3 kg/m2
súvislý film. Po zaschnutí má dobrú hydroizolačnú
vlastnosť. Je možné ho použiť na všetky typy st-
riech bez nebezpečenstva stekania.
Spotreba: cca 0,75 kg/m2 v jednej vrstve.

5%Zľava Balenie: 5kg • 10kg • 30kg 5%Zľava Balenie: 3,5kg • 9kg • 20kg

10

Pri kúpe 5 l Dulux
Colours of the World
alebo Dulux Easycare
dostanete 3 l Dulux
Classic White zadarmo.

Akcia je platná až do vypredania zásob. www.dulux.sk

Ceys Silikon Stop plesniam biely/transparent Ceys Silikon Kúpeľne a kuchyne biely/transp.

Silikónový acetátový tmel vysokej kvality za- Acetátový silikón je ideálny na tmelenie spo-
jov v kuchyniach a v kúpeľniach. Zabraňuje
braňuje prenikaniu vody a vlhkosti a zachováva presakovaniu vody a vlhkosti. Vďaka obsia-
hnutému fungicídu zaisťuje odolnosť proti
škáry biele a v dokonalom stave. Má 5x dlhšiu plesni. Netmavne ani nečernie. Odoláva pra-
cím práškom, mydlám, vlhkosti a teplotám
trvanlivosť, než akýkoľvek iný silikón určený pre medzi -20 až +100 °C. Nezmrští sa, neodlepí a
ani nepraskne. Pre vane, umývadlá, sprchové
kúpeľne a kuchyne. Zabraňuje usadzovaniu plesní kúty a drezy.

v škárach, a preto škáry nezčernejú a sú trvalo čis-

té. Tmel je suchý už za 1 hodinu, takže sa kúpeľňa

alebo kuchyňa môže použiť veľmi skoro po apliká-

cii bez toho, aby hrozilo riziko odlúpnutia materi-

álu. Silikón je veľmi pružný a odolný voči čistiacim

prostriedkom. Pre zachovanie dokonalej hygieny Varianty: biely/transparent

obsahuje fungicídne a antibakteriálne zložky.10%Zľava Balenie: 125ml • 280ml 10%Zľava Balenie: 280ml

Ceys SellaFlex polyuretánový tmel Ceys akrylátový tmel škáry a praskliny

Tesniaci polyuretánový tmel vysokej kvality urče- Akrylátový tmel je špeciálne určený pre tmele-
ný na utesnenie a lepenie stavebných materiálov. nie prasklín, trhlín, malých dier alebo dilatačných
Je odolný voči náhlym zmenám teploty a je vždy škár. Tmelí škáry medzi rámami okien a zárubňami
pružný. Vhodný je na utesnenie prasklín a diletač- dverí s murivom, je vhodný na tmelenie spojov a
né škáry. Určený pre oceľ, hliník, PVC, betón, mra- prasklín sadrokartónových dosiek, štrbín v betó-
mor, tehly, vláknitý cement. Aplikačná teplota je ne, tehlách, dreve, drevotrieske, .... Po aplikácii
od + 5°C do + 30 °C. je nutné tmel uhladiť pomocou špachtle. Vďaka
expresnému schnutiu je po 30tich minútach tmel
Varianty: biely/šedý pretierateľný, sám o sebe má bielu farbu. Tmel je
vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri. Tmel
zároveň izoluje a má aj vyplňovacie schopnosti.


10%Zľava Balenie: 310ml 10%Zľava Balenie: 280ml

Ceys kachliarsky tmel Bochemit Opti-F

Ohňovzdorný kachliarsky tmel profesionálnej kvali- Kvapalný širokospektrálny fungicidný a in-
ty je určený na opravy prasklín alebo pre utesnenie sekcitídny vodou rieditelný koncentrát, pre
nepohyblivých škár, vystavených vysokým teplotám dlhodobú preventívnu ochranu dreva v in-
+1100 °C alebo jednorazové teplote +1500 °C a teriéroch a exteriéroch proti plesniam, dre-
priamemu ohňu. Je vhodný pre opravy prasklín, štr- vokazným hubám a drevokaznému hmyzu.
bín a vytmelenie škár, pre montáž, spájanie a opravy Zároveň má zvýšenú odolnosť proti vymýva-
protipožiarnych dverí, kúrenie, kachlí, kotlov, krbov a niu účinných látok z dreva pôsobením pove-
komínov, pecí, kuchynských sklo keramických dosiek, trnostných podmienok.
a iné. Použitie iba pre interiér.


10%Zľava Balenie: 310ml 5%Zľava Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Balenie: 1kg • 5kg

Izoban - na betón, podlahy a bazény Tlumex Plast

Izoban je syntetická náterová hmota na betón. Detecha Tlumex Plast - asfaltový náter na pod-
100 % vodeodolná, odoláva olejom, roztokom vozky.
soli, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobo Spotreba: Výdatnosť náterovej hmoty je 3-4
motorovej nafte. Mechanicky odolná. Znáša trva- m2 z 1 kg na jednu vrstvu.
lé tepelné zaťaženie do +50°C. Ľahko opraviteľná Riedidlo: Pripravený na použitie. Čistenie po-
jednoduchým pretrením. môcok riedidlom S 6006

Varianty - modrý, zelený

5%Zľava Balenie: 2kg • 5kg 5%Zľava Balenie: 2kg • 4kg

12Rodenticídy na účinnú Univerzálne a špeciálne insekticídy na
ochranu pred myšami ochranu proti všetkým druhom lezúceho
a potkanmi a lietajúceho hmyzu

PEVNÉ AKCIOVÉ CENY BEZ DPH: Používajte biocídy bezpecným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

RATIMOR EFFECT BIOTOLL
BRODIFACOUM UNIVERZ. INSEKTICÍD PROTI OSÁM
MÄKKÁ NÁVNADA NA LIETAJÚCÍ A LEZÚCÍ
170 g
150 g HMYZ (AEROSOL)
400 ml 2,04€ 106227
1,62€ 282298
2,41€ 144340
RATIMOR
BRODIFACOUM

PARAFINOVÉ
BLOKY
300 g

2,59€ 282300

RATIMOR PLUS EFFECT BIOTOLL
LEPOVÉ DOSKY AEROSOL PROTI OSÁM UNIVERZÁLNY
NA MYŠI INSEKTICID PROTI
A SRŠNOM
400 ml, 750 ml HMYZU
500 ml
0,82€ 172107 79€ 258466
3, 4,02€ 202444 2,21€ 130759
400 ml 750 ml

RATIMOR PLUS EFFECT BIOTOLL
LEPOVA PASCA - DOMÁCA PRÁŠOK PROTI
MUCHOLAPKA
KNIŽKA MRAVCOM
1 ks 100 g, 300 g
0,78€ 270011
0,13€ 270016 0, 2,99€ 11218029€ 112522

100 g 300 g

Cestársky kartáč s palicou, šírka Valec Jumbo 18cm/25cm
30cm, výška 140cm
Fasádny valec jumbo je určený na maľova-
Spokar cestársky kartáč s palicou, drevené teleso nie hrubých plôch, najmú fasád. Má silné a
o pracovnej šírke 30 x 7 cm, palica dlhá 140 cm, pružné polstrovanie, vďaka ktorému dokáže
syntetické vlákna (PET) s viditeľnou dĺžkou vláki- eliminovať nerovnosti povrchu.
en 90 mm.
5%Zľava
5%Zľava
Štetec Evo Profi 81333
Držiak 8/18 a 8/25
Štetec plochý Evo Profi 81333 so syntetic-
Držadlo na valec s priemerom 8 mm a dĺžkou kými dutými vláknami kónickými v celkovej
18 cm/ 25 cm. dĺžke s veľmi jemne rozštiepenými koncami.
Štetec je určený pre vysoko kvalitnú apli-
5%Zľava káciu všetkých druhov náterových hmôt.
Vytvára kompaktnú rovnomernú vrstvu.
Polykar Master - podlahový tmel Veľkosti 1“; 1,5“; 2“; 2,5“; 3“; 4“

Je dvojzložkový polyesterový rýchlotmel, 5%Zľava
stredne viskózny, hrubý tmel určený pre
vyplňovanie škár alebo vyrovnanie nerovností Polykar Autolesk
liatych podláh, betónu, drevovláknitých či
cementovláknitých dosiek a iných bežne použí- Brúsna a leštiaca pasta pre obnovu a ožive-
vaných stavebných materiálov v interiéroch nie lesku mierne zvetraných starších lakov
Tento univerzálny plniaci tmel je bez pórov, a na odstránenie drobných škrabancov na
vykazuje dobrú brúsiteľnosť, únosnosť a pruž- automobilových karosériách. Je určený aj
nosť. Krátka doba vytvrdnutia ho predurčuje na pre strojové použitie. Neobsahuje silikón.
skrátenie technologických časov počas úprav
povrchov.

5%Zľava Balenie: 0,2KG • 0,5KG • 2KG 5%Zľava Balenie: 250ml

Polykar Lamino Plus Polykar Finiš

Polytmel Lamino je sklená tkanina nasiak- Polykar Finiš je dvojzložkový polyesterový
nutá polyesterovou živicou. Vytvára pevný striekací tmel, ktorý je odolný a dobre brúsi-
podklad pre nanášanie ďalších vrstiev teľný. Je vhodný na zjednotenie tmelených
tmelov. Používa sa na diery alebo praskli- a netmelených miest. Tmel má bielu farbu.
ny laminátových dielov, lodí, karavanov, Výdatnosť: 2,1 m2 / kg pri sile 300 µm mok-
strešných boxov alebo na prehrdzavené rého podkladu
alebo deravé miesta na rôznych kovových
povrchoch a karosériách.

5%Zľava Balenie: 1KG 5%Zľava Balenie: 1KG • 4KG

15

Pozemšťan, ty ešte neobjednávaš cez e-shop?

Eshop + mobil + telefón

L&LŠbT&eevŠlzeýpfblóaantvnsaéophSroIeMvopkrryaerddtooaujsnineeat!e

roLebŠgjSáelkduennáevar nniae online od
priamo

Podmienky poskytne obchodný zástupca.

alTeokľkaomvýtohovdšnetýkcoh ponúk,
vyložím?

Spýtajte sa svojho obchodného zástupcu
L&Š na regálový systém Optimal!

 NA VÝROBKU S UVEDENOU CENOU SA NEVZŤAHUJE ZĽAVA A JE BEZ DPH  K AKCIOVEJ ZĽAVE SA UPLATŇUJE ZĽAVA PARTNERA
 LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB - PLATÍ PRI VÝROBKOCH S UVEDENOU CENOU  TLAČOVÉ CHYBY VYHRADENÉ
 VÝROBKY ZDARMA BUDÚ VYFAKTUROVANÉ ZA 0,01€ BEZ DPH


Click to View FlipBook Version