The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Matej Fraňo, 2018-10-01 07:21:51

Bonus Október 2018

Bonusový leták

BONUS

MESAČNÍK ODBERATEĽOV DISTRIBÚCIE L&Š

Október 2018

Zafi xujte sa na sezónu!

5L rovnakého odtieňa Drevofixu = 1ks Mamut za 0,01€!

Napríklad ;-):
5x Drevofix hnedý 1L = 1x Mamut
1x Drevofix číry 10L = 2x Mamut

Drevofix+Mamut =  kvalitná fixácia

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Distribúcia Západ 0DJ0u49iž00snt06ár19itbK9riú1oešcd0iica3ae07V8ýchodNpraejleopdšbieersalutežľboyv!
Novozámocká 199
94905 Nitra [email protected]
0906 991 000
[email protected]

Korozal Základ S2000 Korozal Email

Špeciálna jednozložková základná antiko- Vrchná syntetická univerzálna farba s vyso-
rózna farba. Ako univerzálny základný syn- kým leskom. Ako univerzálny vrchný lesk-
tetický náter kovových povrchov v exteriéri lý náter kovových povrchov ako sú kovové
aj interiéri. Vhodný aj pre obnovu starších a konštrukcie, technologické zariadenia, stĺpy,
čiastočne skorodovaných kovových predme- ploty a brány v exteriéri aj interiéri. Vhodný
tov. Používa sa tiež ako základná farba na aj pre obnovu starších a čiastočne skorodova-
nátery dreva, drevotrieskových a drevovlák- ných kovových predmetov, ktoré sú vopred
nitých materiálov a na náter betónu. Nie je ošetrené základnou farbou. Používa sa tiež
určená na úpravu nových pozinkovaných po- ako vrchná farba na nátery dreva, betónu a
vrchov a na úpravu ľahkých kovov. iných minerálnych materiálov.

5%Zľava Balenie: 1kg • 5kg 5%Zľava Balenie: 0,75kg • 3kg

Slovakryl Radiátor Ceresit Renew biely/šedý

Interiérová a exteriérová farba na povrcho- Obnovovač silikónov na báze vody, kto-
vú ochranu kovu s dekoratívnym účinkom. rý je vhodný na priame použitie na pre-
Na vrchné nátery radiátorov, vykurovacích krytie silikónu s vynikajúcou odolnosťou
telies, teplovodného potrubia a na renová- proti vzniku plesní. Je vhodný na pre-
ciu starých náterov. Vyznačuje sa výbornou krytie pôvodných silikónových tmelov v
roztierateľnosťou, nízkou dobou schnutia, trojuholníkových spojoch pre zlepšenie
vysokou krycou schopnosťou a priľnavosťou. ich vzhľadu. Jednoducho sa nanáša, ne-
nezapácha, nežltne a odoláva teplotám až zapácha.
80 °C.

5%Zľava Balenie: 0,75L • 2,5L • 4,5L • 9L 5%Zľava Balenie: 100ml

Hellix čistič krbových skiel Lignofix silnovrstvá lazúra

HELLIX je špeciálny prípravok určený k Hrubovrstvá vodouriediteľná lazúra LIGNOFIX je
rýchlemu a kvalitnému vyčisteniu povrchu určená pre všetky drevené povrchy v exteriéroch
skiel krbových kachiel. Môže sa použiť aj k a interiéroch ako obloženie balkónov a fasád,
odstraňovaniu usadenín dymu, sadzí, prachu pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere a pod.
a mastných nečistôt z krbového náradia, gri- Nie je samostatne vhodná k náterom pochôdz-
lov a trúb. nych plôch. Drevo napadnuté biotickými škod-
cami je nutné najprv ošetriť niektorým z typov
biocídnych výrobkov. V exteriéri neodporúčame
používať na drevo s veľkými obsahmi živice
(napr. Borovica).

5%Zľava Balenie: 250ml • 500ml 5%Zľava Balenie: 2,5L

Lignofix E-profi Bochemit Opti-F

Prípravok určený k preventívnej povrchovej Kvapalný širokospektrálny fungicidný a insekci-
ochrane dreva v interiéroch a exteriéroch tídny vodou rieditelný koncentrát, pre dlhodobú
proti drevokazným hubám, plesniam a dre- preventívnu ochranu dreva v interiéroch a ex-
vokaznému hmyzu a na preventívnej povr- teriéroch proti plesniam, drevokazným hubám
chovej ochrane muriva a omietok proti ich a drevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenú
prerastaniu drevokaznými hubami. Odtiene: odolnosť proti vymývaniu účinných látok z dreva
bezfarebný/zelený/hnedý pôsobením povetrnostných podmienok.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

5%Zľava Balenie: 1kg 5%Zľava Balenie: 1kg • 5kg

2

Využite sezónnu zľavu na prístroje ZĽAVA
Ceresit Stop vlhkosti Modrý, Biely a Zlatý
Aero 360° 450g, na náhradné tablety Ce- 10%
resit Stop vlhkosti Aero 2x450g a Aroma
Mix 3x450g a Ceresit Stop vlhkosti Aero NOVINKA
Ceresit Stop vlhkosti
360°do kúpeľne počas celého októbra. Aero 360° do kúpeľne
Výkonné pohlcovanie
NOVINKA vzdušnej vlhkosti v
Ceresit Stop vlhkosti kompaktnom
Aero 360° GOLD diskrétnom designe
Limitovaná zlatá edícia
systému 10%Zľava
pohlcovania vlhkosti

10%Zľava

Vodné sklo Technický lieh Optimal

Vodné sklo sa používa ako základná prísada na vý- Návod na použitie: Používa sa vo forme labo-
robu šamotovej malty do výmuroviek, šamotových ratórneho činidla – náplň liehových kahanov,
pecí, taktiež na opravu a omietanie krbov, penetrač- ako čistiaci a odmasťovací produkt, ako pro-
né spevnenie nasiakavých silikátových povrchov ne- dukt na horenie a svietenie.
vystavovaných vode, izoláciu betónových povrchov
bez kontaktu s vodou alebo ako prímes do maltových
zmesí proti zamŕzaniu. Je vhodný aj na konzerváciu
vajec.

5%Zľava Balenie: 500ml • 1000ml 5%Zľava Balenie: 1L • 5L

Petrolej technický Petrolej na svietenie

Petrolej technický je určený na čistenie a odmast- Petrolej na svietenie je určený na svietenie a
ňovanie silných nečistôt, napr. olejových. Možno ho podkurovanie horľavých materiálov, ako uhlie a
použiť aj ako akcelerátor podpaľovania. drevo.

5%Zľava Balenie: 500ml • 1000ml • 9L 5%Zľava Balenie: 500ml • 1000ml

Montack Professional Montack Transparent

Lepidlo vyrobené na báze neoprénu je urče- Ceys Lepidlo montážne montack transpa-
né na upínanie akéhokoľvek druhu materiálu rentné 80ml je montážne lepidlo určené
na rôzne podklady.Upevňuje drevené panely na upevňovanie akéhokoľvek materiálu na
alebo dosky a iné stavebné materiály urče- rôzne podklady. Je určené na aplikácie vy-
né pre obklady stien, profilov, podstavcov, žadujúce transparentné zakončenie. Zaisťuje
obrubníkov, priečok, líšt, prekladov, dlaž- vysokú počiatočnú prilnavosť a odolnosť po
dičiek, elektrických krabíc a skríň, vešiaky, vytvrdnutí spoja.
atď na drevo, sadru, cement, betón, tehlu,
kov, plast, ai.Umožňuje vysokú počiatočnú
priľnavosť.

10%Zľava Balenie: 100ml • 300ml 10%Zľava Balenie: 80g • 300ml

Montack Express/Express Plus Montack Express páska/prúžky

MONTACK EXPRESS je rýchle montážne le- Montack express páska je obojstranná lepia-
pidlo určené pre stálych lepenie všetkých ca páska s extrémnou počiatočnou lepiacou
typov materiálov na rôzne povrchy. OKA- silou a s vysokou konečnou odolnosťou. Pre
MŽITÉ POČIATOČNÉ priľnutie spojov vďaka pripevnenie všetkých materiálov, poréznych
PRIAMEMU LEPENIU bez nutnosti odvetrá- i neporéznych, na rôzne druhy podkladov,
vania. Maximálna univerzálnosť. VŠETKY hladké i ľahko zdrsnené, v interiéri i exterié-
TYPY POVRCHOV: porézne a neporézne ri. Odoláva zmenám teplôt a vlhkosti.
plochy, jemné plochy, vlhké plochy.

10%Zľava Balenie: 100g • 450g • 190g 10%Zľava Balenie: 10ks • 2,5m x 19mm

4KceÚzaePz-sazhíokspka1až0dj 01ý€LchKDbPeoHz folu

Akcia platí od pondelka 8.10.2018 až do konca mesiaca. Vzduchol

Riedidlo S6001 Optimal/Elastik Vzduchol je syntetický lieh určený na technické
účely.
Riedidlo S6001 sa používa na riedenie syn-
tetických náterových látok pri nanášaní st-
riekaním schnúcich na vzduchu. K uvedeným
látkam sa riedidlo S6001 pridáva postupne
za stáleho miešania až sa dosiahne potrebná
konzistencia.

5%Zľava Balenie: 0,5L • 1L • 3,4L • 9L 5%Zľava Balenie: 1L • 5L • 10L

Gumoasfalt SA12 Penetral ALP

Gumoasfalt SA12 náter na strechy predstavuje Penetral ALP 9 kg je určený na penetráciu
vodou riediteľnú náterovú hmotu na báze asfal- suchých a očistených podkladov pod asfaltové
tu, ktorá dobre priľne ku všetkým stavebným izolačné krytiny a izolácie. Nanáša sa štetcom
materiálom. Je ideálny na údržbu asfaltových alebo pokrývačskou kefou, je možné previesť
povlakových krytín. Pri aplikácií je nutné dbať na aj nástrek alebo máčanie.
to, aby bol náter dobre rozotretý a po zaschnutí Spotreba: 0,3 kg/m2
vytvoril súvislý film. Po zaschnutí má dobrú
hydroizolačnú vlastnosť. Je možné ho použiť
na všetky typy striech bez nebezpečenstva
stekania.
Spotreba: cca 0,75 kg/m2 v jednej vrstve.

5%Zľava Balenie: 5kg • 10kg • 30kg 5%Zľava Balenie: 3,5kg • 9kg • 20kg

6

Tento výrobok nenájdete v reťazcoch!

Október - mesiac, kedy zatočíte s
plesňami vďaka Optimal SAN Citro+ !

SAN CITRO+

INTERIÉROVÁ FARBA S VÔŇOU CITRÓNA
OŠETRENÁ BIOCÍDNYM PRÍPRAVKOM PROTI PLESNIAM

ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ NÁTERU PROTI PLESNIAM
VHODNÁ DO MIESTNOSTÍ S VYŠŠOU VLHKOSŤOU
S PRÍJEMNOU CITRÓNOVOU VÔŇOU

Balenia:
1Kg • 6Kg • 15Kg

Len teraz získate ku

každej objednávke
ucelených 30kg

Fernet Stock Citrus grátis!

Ku každému 6kg a 15kg
Wunderbaum citrón grátis!

ZVÝHODNENÉ BODY OPTIMAL

(PRE ZAPOJENIE SA KONTAKTUJTE SVOJHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU)

2x Optimal Plus 2x Optimal Color
Výhodná biela farba na steny Ready-mix interiérová farba
3KG | 6KG | 15KG | 15+3KG | 25KG | 40KG 1,5KG | 4KG | 7,5KG

2x Optimal Nano Penetrácia 2x Optimal S6005

Penetrácia Riedidlo

3L | 5L | 10L 370g | 1L | 3,4L | 9L

= 0,75 lvš2e,t5kLyLoUdXtOiLeUne Od 1. apríla do vypredania zásob

ZA KAŽDÝ KARTÓN (12 KS) ZADARMO
LEPIDLA MAMUT (biely/čierny) Vyber si odtieNE zdarma:
bezfarebný • palisander
ZÍSKAŠ orech • mahagón
1KS MAMUTU
LEN ZA
0,03€/KS

pínia • gaštan

www.luxol.sk Pri kúpe 2,5 litrovej plechovky dostanete 0,75 litrovú plechovku zadarmo.
Ponuka je platná pre vybrané odtiene a len do vypredania všetkých zásob.

Optimal Štandard, Plus a Polar 1K2o0bjekdunsávokve

15+3kgzdarma! mDiexcuozCnoalčokry

Vymaľujete viac a nakúpite výhodnejšie! získate

sknlaa1d2nd0ýokvpuýrsseotdavvasnjnpýerestjoovjan

zdarma!

Výstavný stojan 120ks:
Výška: 150cm
Šírka: 50cm
Hĺbka: 30cm

PL-32050 Skawina, Piłsudskiego 59 tel. +48 12 276 75 45 fax +48 12 276 78 20

5L

AKCIA 5L+valček!DAmEkcauiaSapKlslauutlyíuippxraec5keLrCarosavrnkroaežMkýylcd,hoavvýýCfuroatbamktrlorasvlP,ičaesk5olceuisob-fviýkstcvtiahmlčzDeWkeísjueldkhioWldtuaairntoýxoešzamr0!,l0a1d€. ,

siliDkáóvanmue
zelenú!

Oba výrobky budú
podporené zvýhodneným
nákupom penetračného
náteru UP-Grund.

Mikral RENOVO ACTIVE Pre bližšie informácie sa obráťte na svojho

Výhody voči Mikral 100: Silikónové omietky SHO a SRO regionálneho manažéra.
• premostenie nedynamických vlasových trhlín

• ošetrený biocídnym prípravkom

• vyššia paropriepustnosť Výhody voči AHO, ARO:

• vyššia vodoodpudivosť a nižšia špinivosť • vyššia paropriepustnosť

• vyššia odolnosť voči vzniku rias a plesní • vyššia vodoodpudivosť

• nezalieva tak štruktúru omietky • vyššia odolnosť voči vzniku rias a plesní 

 Nakúp vody do ostrekovačov za výhodné ceny
a získaj praktické litrové balenia za cent!

6x = 2x
5L 1L
-20°/-40°C
-20°/-40°C za cent!

8x = 2x
3L 1L
-20°/-40°C
-20°/-40°C za cent!

Štetec EVO Profi 81333 Štetka hranatá maliarska C4

Štetec plochý evo profi 81333 so syntetickými du- Maliarska štetka hranatá C 4 je vhodná na
tými vláknami kónickými v celkovej dĺžke s veľmi všetky bežné nátery stien. Neodporúča sa na
jemne rozštiepenými koncami. Štetec je určený vápnenie. Má plastové držadlo so závitom a
pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov čisté čínske štetiny.
náterových hmôt. Vytvára kompaktnú rovnomer- Veľkosť: 4
nú vrstvu. Dĺžka pracovnej časti: 180 mm
Šírka pracovnej časti: 80 mm
Veľkosti: 1“; 1,5“; 2“; 2,5“; 3“; 4“ Dĺžka vlákien: 90 mm

5%Zľava 5%Zľava

Súprava Vestan 180mm + náhradný Maskovacie pásky 50M
valček Vestan 180mm
Páska maskovacia 50 m do 60°C sa používa ako masko-
Sada pre menej náročné maliarske a lakýr- vacia páska pri maliarskych prácach a sadrovaní v in-
nické práce, ktorá obsahuje valček, držadlo a teriéroch. Je možné ju tiež použiť na balenie, zväzko-
mriežku. Valček je nepolstrovaný. vanie a páskovanie, vytváranie nekonečných pásov z
Šírka: 180 mm papiera a lepenky v papierenskom priemysle.
Výška plyšu: 18 mm
Priemer jadra: 48 mm Šírky: 19; 25; 30; 38; 48; 75 mm
Priemer otvoru pre držadlo: 6 mm
5%Zľava
5%Zľava
Polykar Soft Plus
Topekor
PolyKar Soft Plus je určený na bežný pod-
Topekor 0,5l do radiátorov je vysoko účinný klad vrátanie hliníka, liatiny a sklolaminátu.
prostriedok určený na likvidáciu organických Používa sa na opravy karosérií, a taktiež ako
a anorganických usadenín. Je vhodný na vod- plniaci tmel. Je dobre brúsiteľný, bez pórov,
né systémy, zabraňuje korózii uzatvorených stredne hustý a veľmi dobre tvarovateľný.
systémov ústredného kúrenia.

5%Zľava Balenie: 0,5L 5%Zľava Balenie: 0,2kg • 0,5kg • 1.8kg

Polykar Super Polykar Vlákno

Super tmel je dvojzložkový polyeserový tmel Poly tmel Vlákno je dvojzložkový polyestero-
na tmelenie malých nerovností. Je určený na vý tmel s obsahom skleného vlákna. Je vhod-
kov, laminát, tvrdé drevo či betón. Vypĺňa ný najmä na tmelenie veľkého rozsahu, na
ryhy, praskliny či nerovnosti. premostenie deravých alebo prehrdzavených
miest. Tvorí veľmi pevnú vrstvu, ktorá na-
hrádza materiál. Je možné ho brúsiť.

5%Zľava Balenie: 0,2kg • 0,5kg • 2kg 5%Zľava Balenie: 0,15kg • 0,5kg

11

OKTÓBER JE POSLEDNÝ MESIAC NA SPLNENIE CIEĽOV

VzyácphaustLniagjytemsaijsstnraomv i

nFaCnBajavräcčešColaommnfapu-NtboauTloovvtBotaemrncšhetlaaodmnióeHneotEsupruóprsy

11. 12. 2018
s prehliadkou Barcelony!

 NAVÝROBKUSUVEDENOUCENOUSANEVZŤAHUJEZĽAVAAJEBEZDPH  KAKCIOVEJZĽAVESAUPLATŇUJEZĽAVAPARTNERA
 LENDOVYPREDANIAZÁSOB-PLATÍPRIVÝROBKOCHSUVEDENOUCENOU  TLAČOVÉCHYBYVYHRADENÉ


Click to View FlipBook Version