The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Đề án nhân sự Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ 15

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by buithimen.nlkh, 2022-07-09 04:36:35

Đề án nhân sự Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ 15

Đề án nhân sự Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ 15

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP PHỔ YÊN Phổ Yên, ngày tháng 7 năm 2022

LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022-2027
***

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ
ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI NGUYÊN

LẦN THỨ XV,NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Để đảm bảo cho Đoàn đại biểu Thành đoàn Phổ Yên đi dự Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên khoá XV đúng thành phần, cơ cấu
theo Nghị quyết phân bổ đại biểu của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ban Chấp
hành Thành đoàn Phổ Yên khóa I xây dựng Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên khoá XV, nhiệm kỳ 2022 -
2027 như sau:

I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỤNG ĐỀ ÁN ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI
HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI NGUYÊN
LẦN THỨ XV

1. Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh khoá XI;

2. Căn cứ Hướng dẫn số 74-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 02/11/2021 của BTV
Tỉnh đoàn Thái Nguyên về hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TĐTN-XDĐ, ngày 06/6/2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên khoá XV cho Thành đoàn Phổ Yên.

4. Căn cứ tình hình đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành
phố Phổ Yênlần thứ II và công tác cán bộ thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS HồChí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

II. YÊU CẦU LỰA CHỌN NHÂN SỰ ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN
THỨ XV

1. Đoàn đại biểu Thành đoàn Phổ Yên tham dự Đại hội Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV gồm các đồng chí có
bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, có trình độ, năng lực, có uy tín
với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái
Nguyên lần thứ XV phải có cơ cấu hợp lý, thiết thực, chú trọng hiệu quả, các

2

đồng chí đại biểu dự Đại hội có đủ điều kiện tham gia, có khả năng hoàn thành
tốt nhiệm vụ mà Đại hội phân công.

3. Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Thái Nguyên lần thứ XV phải chú trọng đến cán bộ, đoàn viên cơ sở tiêu biểu,
cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

III. TIÊU CHUẨN CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XV

1. Là đại biểu chính thức của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố
Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ
XV phải có khả năng tiếp thu, tuyên truyền các nội dung Đại hội đến đông đảo
cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Có khả năng tham gia đóng góp ý kiến
vào các quyết định của Đại hội.

3. Là cán bộ, đoàn viên ưu tú có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi, tiêu biểu cho các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực hoạt
động của Đoàn. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, được đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh thành phố Phổ Yên lần thứ II tín nhiệm bầu.

IV. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XV

1. Tổng số đại biểu: 16, trong đó:
- Đại biểu đương nhiên: Không có (Do đ/c Tạ Hồng Hà chuyển công tác)

- Đại biểu được bầu tại Đại hội: 16.

2. Cơ cấu đại biểu
- Đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội: 08.

- Đại biểu là giáo viên làm tổng phụ trách Đội: 01.

- Đại biểu là học sinh, sinh viên: 02.

- Đại biểu là thanh niên làm kinh tế giỏi: 01.

- Đại biểu là thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực: 02.

- Đại biểu thuộc lực lượng vũ trang: 02.

3. Độ tuổi:
- Đại biểu dưới 20 tuổi: 02.

- Đại biểu từ 20 đến 30 tuổi: 10.

- Đại biểu trên 30 tuổi (không quá): 04.

4. Cơ cấu kết hợp:
- Đại biểu là người dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo (tối thiểu): 04.

- Đại biểu nữ (tối thiểu): 06.

3

5. Đại biểu dự khuyết: 02.
Ban Chấp hành Thành đoàn khóa I xây dựng đề án nhân sự Đoàn đại biểu
đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV,
nhiệm kỳ 2022 - 2027 do Ban chấp hành Thành đoàn khoá I nhiệm kỳ 2017 -
2022 xây dựngtrình xin ý kiến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành
phố Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN
KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022


Click to View FlipBook Version