The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Đề án nhân sự Ban Thường vụ khóa II

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by buithimen.nlkh, 2022-07-09 02:43:33

Đề án nhân sự Ban Thường vụ khóa II

Đề án nhân sự Ban Thường vụ khóa II

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP PHỔ YÊN Phổ Yên, ngày tháng 7 năm 2022

LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
***

ĐỀ ÁN

Nhân sự Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phổ Yên
khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Phổ Yên khoá II là cơ quan lãnh đạo,
chỉ đạo giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành, có trách nhiệm thực hiện các chủ
trương, Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành. Việc
xây dựng BTV Thành đoàn phải đảm bảo tính kế thừa, khoa học, dân chủ, đảm
bảo sự lãnh đạo của Đảng và quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Thành đoàn Phổ Yên khoá I xây dựng đề án Ban Thường vụ
Thành đoàn Phổ Yên khoá II trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khoá II,
nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ PHỔ YÊN KHÓA II

1. Căn cứ “Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung
ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289 - QĐ/TW, ngày 08/2/2010;

2. Căn cứ Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Phổ Yên lần thứ II; Căn cứ
Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Lãnh đạo
đại hội đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh thành phố Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

3. Căn cứ Kế hoạch số 200-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 06/9/2021 của Ban Chấp
hành Tỉnh đoàn Thái Nguyên về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội
Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-
2027; Hướng dẫn số 74-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành
Tỉnh đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; yêu cầu đổi
mới và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chương trình công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi thành phố Phổ Yên trong thời kỳ mới.

5. Xuất phát từ những kinh nghiệm thực tiễn của việc xây dựng và kết quả
hoạt động của Ban Thường vụ Thành đoàn Phổ Yên khoá I.

Ban Chấp hành Thành đoàn Phổ Yên khoá I, nhiệm kỳ 2017 - 2022 xây dựng
Đề án nhân sự Ban Thường vụ Thành đoàn Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027
như sau.

II. YÊU CẦU LỰA CHỌN NHÂN SỰ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH
ĐOÀN PHỔ YÊN KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Xây dựng tập thể Ban Thường vụ Thành đoàn có bản lĩnh chính trị vững
vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý

2

chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo công
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương
trình công tác của Thành đoàn Phổ Yên.

2. Ban Thường vụ Thành đoàn khoá II phải có cơ cấu hợp lý, có đủ điều kiện
tham gia, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Chấp hành khoá II phân công.

3. Cơ cấu Ban Thường vụ Thành đoàn khoá II gồm các đồng chí Thường
trực, Thường vụ Thành đoàn, đại diện cho các Đoàn các xã, phường và các Đoàn
trực thuộc.

4. Ban Ban Thường vụ Thành đoàn khoá II phải có tính kế thừa và phát triển.
Ban Thường vụ phải có tỷ lệ giữa các độ tuổi hợp lý, tỷ lệ nữ đạt từ 20% trở lên.

III. TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHỔ
YÊN KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Nhân sự Ban Thường vụ Thành đoàn Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027
phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn Ủy viên BCH và tiêu chuẩn chức
danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đồng thời:

- Là những đồng chí tiêu biểu trong BCH, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo
đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt
nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả
năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.

- Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp
trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở địa
phương, đơn vị.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu
trách nhiệm.

- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và
khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của
địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: từ Đại học trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Từ Sơ cấp trở lên.

IV. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHỔ
YÊN KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Số lượng Ban Thường vụ: Số lượng Ban Thường vụ khóa II gồm: 07
đồng chí. (Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Thành đoàn Phổ Yên khóa II bầu khuyết
01 đồng chí).

3

2. Cơ cấu Ban Thường vụ:

+ Cán bộ chủ chốt cơ quan Thành đoàn Phổ Yên: 03 đồng chí (Tại Hội nghị
lần thứ nhất BCH Thành đoàn Phổ Yên khóa II bầu khuyết 01 đồng chí).

+ Cán bộ chủ chốt Đoàn khối xã, phường: 01 đồng chí

+ Cán bộ chủ chốt lực lượng vũ trang: 01 đồng chí

+ Cán bộ chủ chốt khối trường học: 01 đồng chí

+ Cán bộ Đoàn chủ chốt khối hành chính sự nghiệp: 01 đồng chí

Căn cứ hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Ban thường vụ Thành ủy
Phổ Yên về công tác nhân sự của Đại hội, Ban Chấp hành Thành đoàn Phổ Yên khóa I đã
tiến hành thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự Ban thường vụ Thành đoàn
khóa II theo đúng quy định. Ban Chấp hành Thành đoàn Phổ Yên nhiệm kỳ 2017
- 2022 trình Ban chấp hành Thành đoàn Phổ Yên nhiệm kỳ 2022 - 2027 xem xét
quyết định./.

BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN
KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022


Click to View FlipBook Version