The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lalita.onlyme, 2022-07-08 22:02:29

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Keywords: รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย

ครัง้ ท่ี 4 วนั ท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวลลิตา แบนคา ครผู ู้ชว่ ยโรงเรยี นบา้ นนาเฉลยี ง(เฉลยี งทองราษฎร์บารงุ )

การประเมนิ ดา้ นที่ ๑ การประเมนิ ผลการปฏิบตั ิตน

๑.วินยั และการรกั ษาวนิ ัย

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มลู
๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ ขา้ พเจา้ แสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง
กรยิ า ท่าทาง และการสอื่ สารได้ และการสื่อสารไดเ้ หมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรยี น  สัมภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร
เหมาะสมกบั กาลเทศะตอ่ ผเู้ รียน เช่น การพูดจาไพเราะประพฤตปิ ฏิบตั ิตนเป็น  สงั เกตพฤตกิ รรม
แบบอยา่ งทด่ี ีแกล่ กู ศิษย์ ยึดหลักคาสอนทาง
พระพทุ ธศาสนาในการดาเนินชวี ติ โดยหมน่ั สวด
มนตแ์ ละนง่ั สมาธทิ าจิตใจให้สงบ เพ่ือใหข้ า้ พเจ้า
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดเ้ ป็นอย่างดี

๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ ขา้ พเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง  สัมภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
กริยา ท่าทาง และการส่ือสารได้ และการส่ือสารไดเ้ หมาะสมกับกาลเทศะต่อ  สังเกตพฤตกิ รรม
เหมาะสมกบั กาลเทศะตอ่ ผ้บู ังคับบัญชาเพื่อนรว่ มงาน ผ้ปู กครอง และบุคคล
ผู้บงั คับบัญชาเพื่อนร่วมงาน อ่นื เชน่ การพูดจาไพเราะ มสี ัมมาคารวะอ่อนน้อม
ผ้ปู กครอง และบุคคลอื่น ถอ่ ม เชือ่ ฟังและปฏบิ ตั ิตามคาสัง่ ของผบู้ งั คบั บัญชา

๑.๓ การมเี จตคติเชงิ บวกกบั ขา้ พเจ้าปฏิบัติตนเป็นผมู้ ีคุณธรรม จริยธรรม  สมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
ประเทศชาติ
เพ่อื การเปน็ ครูทีป่ ระกอบด้วยคณุ งามและความดี  สมั ภาษณน์ กั เรียน

ซงึ่ กระทาด้วยความสานึกในจิตใจ เชน่ ความ  สังเกตพฤตกิ รรม

เสียสละ มีนาใจ ความเกรงใจ ความยุตธิ รรม

ความเห็นอกเห็นใจ การมีมารยาทที่งดงาม ความรัก

และความเมตตาต่อศิษยเ์ พ่ือเปน็ กาลังสาคญั ในการ

ขบั เคล่อื นระบบการศกึ ษาให้มีคณุ ภาพและพัฒนา

ประเทศชาติใหม้ ีความเจริญก้าวหน้า

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย คร้งั ท่ี 4

เกณฑ์การประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู
๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขา้ พเจ้าปฏิบัตติ นตามกฎหมาย ระเบยี บแบบ
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความ แผน หลกั เกณฑแ์ ละวธิ ีปฏิบัติราชการ โดยเป็น  บัญชีลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
เป็นขา้ ราชการ บคุ คลทเี่ คารพและปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย รักษา  สมั ภาษณ์ครู ผูบ้ ริหาร
ระเบยี บวนิ ัยของทางราชการ กระทาตนเปน็  สังเกตพฤตกิ รรม
แบบอยา่ งทด่ี ี เช่น การแตง่ กาย มหี ลักในการปฏิบัติ  ภาพถา่ ยการแต่งกาย
หนา้ ท่ขี องครูอยา่ งชัดเจนยตุ ิธรรม

๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขา้ พเจ้าปฏบิ ตั ิตนตามกฎหมายและกระทาตน  บันทึกการลงเวลามา

หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความ ใหเ้ ป็นประโยชนต์ ่อตนเองและสงั คม โดยใชเ้ หตผุ ล ปฏิบตั ริ าชการ

เปน็ ขา้ ราชการครู และวจิ ารณญาณในการตัดสนิ ใจเลือกปฏิบตั ิหนา้ ทท่ี ี่ คาสง่ั การปฏบิ ัตงิ าน

ไดร้ ับมอบหมาย จนบรรลุ

เป้าหมายหนา้ ท่ีข้าราชการ ในฐานะเปน็ พลเมืองที่ดี

ยึดม่ันในหลกั ศีลธรรมและคุณธรรมทาง

พระพุทธศาสนาในการชว่ ยเหลือผ้อู นื่

๑.๖ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขา้ พเจา้ รักษาวินัยที่เปน็ ข้อห้ามและข้อข้อปฏบิ ัติ  บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ

อยา่ งเคร่งครดั อยเู่ สมอ โดยศึกษาพระราชบัญญัติ  บนั ทึกการอยู่เวรยาม

ระเบียบข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา  สมั ภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร
พ.ศ.๒๕๔๗ เพอื่ เตือนตนมใิ ห้กระทาความผิดทาง  ภาพถา่ ยการแตง่ กาย
วนิ ัยราชการ  สงั เกตพฤตกิ รรม

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครูผ้ชู ่วย ครง้ั ท่ี 4

หลักฐาน/แหล่งขอ้ มลู

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

การประเมินดา้ นท่ี ๑ การประเมนิ ผลการปฏิบตั ติ น

๒. คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทึกผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู
๒.๑ การปฏิบัตติ นตามหลัก
ศาสนาที่นบั ถืออย่างเครง่ ครัด ขา้ พเจ้าปฏิบัติตนเป็นผมู้ ีคุณธรรม จริยธรรม  สัมภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร

เพื่อการเป็นครูท่ปี ระกอบดว้ ยคุณงามและความดี  สัมภาษณน์ ักเรยี น

ซ่งึ กระทาดว้ ยความสานึกในจิตใจ เช่น มกี ารยดึ  ภาพการเขา้ รว่ มกจิ กรรม

หลักธรรมพรหมวหิ าร ๔ คือ ของโรงเรยี น

๑. เมตตาต่อศษิ ย์ มีความรักศิษย์ ปรารถนา  สังเกตพฤตกิ รรม

จะให้ศิษย์เป็นสขุ

๒. มีความกรุณาต่อศษิ ย์ ช่วยเหลือให้

คาแนะนา อบรมสั่งสอนใหศ้ ิษย์ประพฤตติ นอย่าง

เหมาะสม และอยรู่ ว่ มกับผอู้ นื่ อยา่ งเป็นสุข

๓. มมี ุฑติ าจติ คอื มีความยนิ ดีเสมอเมอื่ ศษิ ย์

ไดด้ ี พร้อมกบั กล่าวยกย่องชมเชยในความสามารถ

ของเขา

๔. มอี ุเบกขา คือ มีการพยายามวางเฉยตอ่

บางพฤตกิ รรมกา้ วรา้ วทีศ่ ิษย์แสดงออกมาโดยไม่

ตังใจ คอื ไมโ่ กรธตอบ แต่จะพยายามพูดเตือนดี ๆ

ดว้ ยอารมณ์และนาเสยี งปกติ

๒.๒ การเข้าร่วม ส่งเสริม ขา้ พเจ้าดารงตนตามหลักธรรมทาง  สมั ภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
สนับสนนุ ศาสนกจิ ของศาสนาท่ี พระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามขนบธรรมเนยี ม  ภาพการเขา้ ร่วมกิจกรรม
นับถอื อยา่ งสม่าเสมอ ประเพณี ตลอดจนคา่ นิยมของสังคม ทาให้ ของโรงเรยี น
ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไดอ้ ยา่ งมี  สงั เกตพฤติกรรม
ความสุข

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหน่งครผู ชู้ ่วย คร้งั ที่ 4

เกณฑ์การประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู
 สมั ภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
๒.๓ การเหน็ ความสาคัญ เขา้ รว่ ม ข้าพเจ้ามีความยนิ ดีใหค้ วามรว่ มมอื กบั ผู้ปกครอง
 สงั เกตพฤติกรรม
ส่งเสรมิ สนับสนุน เคารพ ผปู้ กครองและชมุ ชนในกจิ กรรมต่าง ๆ ทชี่ ุมชน
 สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร
กจิ กรรมที่แสดงถึง จารตี จัดขึน เชน่ วนั สาคญั ทางศาสนา และวันสาคัญ  ภาพการเข้ารว่ มกจิ กรรม
ของโรงเรยี น
ประเพณี วฒั นธรรมทอ้ งถนิ่ หรอื ตา่ งๆ  สงั เกตพฤติกรรม

ชมุ ชน

๒.๔ การเหน็ ความสาคญั เข้ารว่ ม ขา้ พเจ้าเคารพธงชาติและร่วมพธิ ีกรรมหน้าเสา

ส่งเสรมิ สนบั สนุน กจิ กรรมท่ี ธงทุกเช้ามิได้ขาด จนเป็นท่ีประจกั ษ์แก่สายตา

แสดงถงึ จารตี ประเพณี ของนักเรียนและเพื่อนรว่ มงาน แต่งกายชดุ

วัฒนธรรมของชาติ พืนเมืองรกั ษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

๒.๕ การมจี ติ บริการและจติ ขา้ พเจ้าให้มคี วามเต็มใจท่ีจะให้บรกิ ารแก่  สมั ภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร
สาธารณะ ผู้ปกครองนักเรยี นท่ีมาติดต่อราชการกบั ทาง ผ้ปู กครอง
โรงเรยี นดว้ ยความเตม็ ใจและมจี ติ อาสาในการ  สังเกตพฤตกิ รรม
รว่ มงานกบั ทางชุมชน

๒.๖ การต่อตา้ นการกระทาของ ขา้ พเจ้ายึดม่ันในหลกั ธรรมคาสอนของ  สมั ภาษณค์ รู ผูบ้ รหิ าร
บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลที่สง่ ผลตอ่ พระพุทธศาสนาและเปน็ แบบอยา่ งทีด่ ีใหแ้ ก่ศิษย์  สัมภาษณ์นักเรยี น
ความมนั่ คงของชาตหิ รือ เพอื่ นร่วมงาน และบุคคลอน่ื ๆ ดารงชพี ตามสาย  สังเกตพฤติกรรม
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม กลาง
โดยรวม

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหน่งครูผ้ชู ว่ ย ครัง้ ที่ 4

หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

การประเมินดา้ นที่ ๑ การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น

๓. จรรยาบรรณวชิ าชพี ครู

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มูล
๓.๑ การพฒั นาวชิ าชพี และ ข้าพเจา้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกบั ความเป็นครู
บุคลกิ ภาพอย่างต่อเน่ือง ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีการพัฒนาตน  สมั ภาษณค์ รู ผ้บู รหิ าร
จนเปน็ ที่ยอมรบั ในสถานศึกษา ว่าเป็นผู้ท่ี  บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
ประพฤติปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณวิชาชพี  ภาพกจิ กรรม

๓.๒ การมีวสิ ยั ทศั น์ รแู้ ละเข้าใจ ขา้ พเจา้ มงุ่ หวงั ความเจริญก้าวหนา้ โดย  สัมภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
สนใจ ติดตามความเปลีย่ นแปลง กาหนดเปา้ หมายในการปฏบิ ัติงาน และการศกึ ษา  สังเกตสงั เกตพฤติกรรม
ด้านวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สงั คม ต่อ โดยมกี ารติดตามข่าวการเคลอื่ นไหวทาง
การเมืองของไทย และนานาชาติ การศึกษาในเรื่องความก้าวหน้าในวชิ าชีพอยเู่ สมอ
ในปจั จุบัน เพ่ือจะได้นามาวางแผนและปรับตัว เพ่อื
ความกา้ วหน้าในวชิ าชพี

๓.๓ การไม่อาศยั วิชาชพี แสวงหา ข้าพเจ้าเห็นคณุ ค่าและความสาคัญของการ  สมั ภาษณ์ครู ผูบ้ รหิ าร
 สัมภาษณ์นักเรียน
ผลประโยชน์ทีไ่ มถ่ ูกต้อง เปน็ ครูทีด่ ีอยู่เสมอ โดยมคี วามรกั และศรัทธาใน  สังเกตพฤตกิ รรม

วชิ าชพี ครู พึงกระทาตนใหเ้ ป็นแบบอย่างท่ดี ตี ่อ

ศิษย์ทงั ทางตรงและทางอ้อม

๓.๔ การมุง่ มนั่ ต่อการพัฒนา ข้าพเจา้ มุ่งม่นั ในการทางาน โดยไม่มีความ  สัมภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
ความร้คู วามสามารถของผู้เรยี น ยอ่ ท้อตอ่ ปัญหาและอปุ สรรคที่เกิดขึน เพือ่ ให้  สมั ภาษณ์นักเรียน
บรรลเุ ป้าหมายทก่ี าหนดไว้  สังเกตพฤติกรรม

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหน่งครผู ชู้ ่วย คร้ังท่ี 4

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๓.๕ การใหค้ วามสาคัญต่อการ ข้าพเจา้ เขา้ ร่วมการประชมุ /การอบรม  เกยี รติบตั รการเข้ารบั

เข้ารว่ ม สง่ เสริม สนับสนุน ความรทู้ เ่ี กยี่ วข้องกับการศกึ ษาอยเู่ สมอ นาความรู้ การอบรม

กิจกรรมทเ่ี ก่ยี วข้องกบั วิชาชีพครู ทีไ่ ดร้ บั มาพัฒนาตนเองและผเู้ รยี น และรายงาน  ภาพกิจกรรม

อยา่ งสมา่ เสมอ ผลให้ผบู้ รหิ ารรับทราบอยเู่ สมอ  คาสัง่ เขา้ รบั การอบรมและ

เขา้ รว่ มกจิ กรรม

๓.๖ รกั เมตตา เอาใจใส่ ขา้ พเจ้ามีความรกั และศรทั ธาในวชิ าชีพครู  สัมภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร

ชว่ ยเหลอื ส่งเสรมิ สนบั สนนุ พงึ กระทาตนให้เปน็ แบบอย่างท่ดี ีตอ่ ศิษย์ทัง  สัมภาษณน์ กั เรียน

ใหบ้ ริการผู้เรยี นทุกคน ด้วยความ ทางตรงและทางอ้อม สง่ เสรมิ สนับสนนุ ชว่ ยเหลอื  สังเกตพฤตกิ รรม

เสมอภาค ศิษย์เสมอมา

๓.๗ การประพฤติปฏิบัตติ นเป็นที่ ขา้ พเจ้าดารงตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม  สมั ภาษณค์ รู ผู้บริหาร
ยอมรับของผ้เู รียน ผู้บริหาร สารวมในกริ ยิ ามารยาท และการแสดงออกดว้ ย  สัมภาษณน์ ักเรียน
เพ่ือนรว่ มงาน ผู้ปกครอง ชุมชน ปยิ วาจา แต่งกายสะอาด เรียบร้อย และถูก  สังเกตพฤตกิ รรม
 ภาพกิจกรรม
กาลเทศะ

๓.๘ การไม่ปฏิบัตติ นที่ส่งผลเชิง ขา้ พเจา้ ปฏบิ ัติตนตามจรรยาบรรณวชิ าชีพครู  สัมภาษณ์ครู ผ้บู ริหาร

ลบต่อกายและใจของนักเรยี น อย่างเคร่งครัด  สัมภาษณน์ กั เรยี น
 สังเกตพฤติกรรม

๓.๙ การทางานกบั ผู้อน่ื ได้โดยยดึ ข้าพเจ้าปฏบิ ัตงิ านต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน  สัมภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร

หลักความสามคั คี เกือกลู ซึ่งกัน มอบหมาย ให้ความรว่ มมือกับคณะครู ในการทา  สังเกตพฤตกิ รรม

และกัน กจิ กรรมต่าง ๆ ทงั ในและนอกสถานศึกษาดว้ ย

ความเต็มใจ

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏบิ ัติงาน

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหน่งครผู ชู้ ่วย ครัง้ ท่ี 4

เกณฑ์การประเมิน บันทึกผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมลู

๓.๑๐ การใชค้ วามรู้ ข้าพเจ้าตังใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอด  สมั ภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
ความสามารถ ที่มอี ยู่ นาใหเ้ กิด
ความเปลีย่ นแปลงในทางพัฒนา ความรู้ ทักษะที่ตนเองมีให้กับนักเรียนโดยมิได้  สมั ภาษณ์นักเรียน
ปิดบัง พยายามศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม สังเกตพฤตกิ รรม

ใหก้ บั ผ้เู รยี น โรงเรียนหรือชุมชน เพ่ือพัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร และเข้าอบรม

ในดา้ นใดด้านหน่งึ เทคนิคใหม่ๆ นามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้

ทักษะ และทันต่อเหตุการณ์ สามารถนาความรู้ท่ี

ได้ไปพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน

๓.๑๑ การยึดม่ันในการปกครอง ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ  สัมภาษณค์ รู ผ้บู ริหาร
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยึดม่ันในการปกครอง  สงั เกตพฤตกิ รรม

พระมหากษตั รยิ ท์ รงเปน็ ประมุข ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม

และมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์

และส่งิ ตอบแทนใด ๆ ทังสนิ

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย คร้ังที่ 4

หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

การประเมนิ ดา้ นที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติตน

๔. การดารงชวี ติ ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏิบัติงาน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มลู
๔.๑ มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ
เกยี่ วกับหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้าตระหนกั ถึงคุณค่าของการดาเนนิ  สมั ภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
เศรษฐกจิ พอเพียง
ชีวิตตามหลกั เศรษฐกิจพอเพียง และพยายาม  ภาพกิจกรรม

น้อมนาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาใช้ใน

ชีวิตประจาวัน เพ่ือความผาสุกของตนเองใน

ปัจจบุ ันและอนาคต

๔.๒ มกี ารนาหลกั ปรชั ญาของ ข้าพเจา้ นาหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียงมา  สมั ภาษณค์ รู
เศรษฐกจิ พอเพยี งไปปรับ สอดแทรกในใบงานของนกั เรียน พบวา่ นักเรยี นมี  สมั ภาษณน์ ักเรียน
ประยกุ ตใ์ ช้กับการจดั การเรยี นรู้ ความรูค้ วามเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  ผลงานนักเรียน
ในหอ้ งเรียน พอเพียง สามารถนาหลักของความพอเพียง คือ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิคุ้มกันท่ดี ีในตวั บน
เง่อื นไขของความรคู้ คู่ ุณธรรม นักเรียนนาไป
ประยกุ ต์ใชใ้ นชีวิตประจาวนั ได้

๔.๓ มกี ารนาหลักปรชั ญาของ ขา้ พเจ้าดาเนินชวี ติ โดยยดึ หลกั ปรัชญาของ  สมั ภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
เศรษฐกจิ พอเพยี งไปปรับ เศรษฐกิจพอเพยี งมาเป็นแนวทางในการทางานให้  สังเกตพฤตกิ รรม
ประยกุ ต์ใช้กบั ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอื่น มีประสทิ ธิภาพ

๔.๔ มีการนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้าดาเนนิ ชีวิตโดยยึดหลกั ปรัชญาของ  สัมภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
เศรษฐกจิ พอเพียงไปปรับ เศรษฐกิจพอเพยี งมาเป็นแนวทางในการดาเนิน  สงั เกตพฤตกิ รรม
ประยุกตใ์ ช้กบั การดารงชวี ิตของ ชวี ิต
ตนเอง

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครผู ้ชู ่วย ครงั้ ที่ 4

เกณฑ์การประเมิน บันทึกผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๔.๕ เปน็ แบบอย่างในการนาหลกั ข้าพเจ้าปฏบิ ัตติ นเปน็ แบบอยา่ งท่ีดีแกล่ ูก  สัมภาษณค์ รู ผู้บริหาร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งไป ศิษย์ ใชช้ ีวิตบนสายกลาง ยึดหลักปรชั ญาของ  สังเกตพฤติกรรม

ปรับประยกุ ต์ใชก้ ับภารกจิ ตา่ ง ๆ เศรษฐกจิ พอเพยี งมาใช้ในการดาเนนิ ชวี ิตและเป็น

หรือการดารงชวี ติ ของตน ผู้ใฝ่รู้ ใฝเ่ รียน และใฝ่พฒั นาตนเองอย่างต่อเนอื่ ง

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏบิ ัติงาน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตาแหนง่ ครผู ้ชู ่วย คร้งั ที่ 4

หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

การประเมนิ ด้านที่ ๑ การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน

๕. จิตวิญญาณความเป็นครู

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมลู
๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและสอน ข้าพเจา้ ปฏบิ ัติหนา้ ท่ีทไี่ ด้รบั มอบหมายอย่าง  แผนการจัดการเรยี นรู้
เตม็ เวลา เต็มความสามารถ เต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการ  สัมภาษณ์ครู ผ้บู รหิ าร
ปฏิบตั ิหน้าทอ่ี ย่างสม่าเสมอ โดยมีการวางแผนการ  สงั เกตพฤตกิ รรม
๕.๒ การตระหนักในความรู้และ สอนลว่ งหนา้ จดั ทา และจดั หาสอื่ จัดกิจกรรมโดย  บันทกึ การลงเวลามา
ทกั ษะที่ถกู ต้องรวมถึงสิ่งที่ดี ๆใหก้ บั เน้นผ้เู รียนเป็นสาคญั ไม่ละทิงการสอนกลางคัน ปฏบิ ัตริ าชการ
ผู้เรียน มกี ารปรบั ปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอ  สัมภาษณ์ครู ผูบ้ ริหาร
ข้าพเจ้ารแู้ ละตระหนักในหนา้ ทขี่ องครู ดังนี  สงั เกตพฤติกรรม
๕.๓ การสรา้ งความเสมอภาคเป็น ๑. งานสอน คือ มีการเตรยี มการสอนและ
ธรรมกับผูเ้ รียนทุกคน วางแผนการสอน  สัมภาษณน์ ักเรยี น
๒. งานครู คอื ครูตอ้ งรับผิดชอบงานด้านตา่ ง
๕.๔ การรู้จักใหอ้ ภัย ปราศจากอคติ ๆ เช่น งานธุรการ งานบริหาร งานบรกิ าร ทท่ี า  สัมภาษณ์ครู ผ้บู ริหาร
ชว่ ยเหลือ สง่ เสริมสนบั สนุน ให้ ให้องค์กรกา้ วหน้า  สงั เกตพฤตกิ รรม
ผูเ้ รยี นประสบความสาเรจ็ ตาม ๓. งานนกั ศกึ ษา คือ ให้เวลาในการอบรม ส่ัง
ศกั ยภาพ ความสนใจหรือความตงั ใจ สอน เมื่อศิษย์ต้องการคาแนะนา
ข้าพเจา้ พยายามเรยี นรู้และศกึ ษาผ้เู รยี นเป็น
รายบคุ คล เพื่อจะได้ทราบความต้องการ สภาพ
สังคม เศรษฐกจิ ครอบครัวของนกั เรียนเป็น
รายบุคคล แลว้ นาผลทไี่ ด้ไปใช้ในการจดั กิจกรรม
การเรยี นการสอนใหเ้ หมาะสมกับผเู้ รียน
ข้าพเจา้ ตังใจปฏิบตั หิ นา้ ทีใ่ นการถา่ ยทอด
ความรู้ใหแ้ ก่นักเรียน เพื่อให้นักเรยี นประสบ
ความสาเรจ็ ตามศักยภาพ ความสนใจหรอื ความ
ตงั ใจ

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย ครัง้ ท่ี 4

เกณฑ์การประเมิน บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มูล
๕.๕ การเป็นท่ีพ่งึ ให้กับผูเ้ รยี นได้ ขา้ พเจ้าเสยี สละเวลาตนเอง มีความมุ่งมานะ
ตลอดเวลา และคอยช่วยเหลือ เป็นทป่ี รึกษาเก่ยี วกับปัญหา  สมั ภาษณ์ครู ผูบ้ ริหาร
ของผเู้ รียนในด้านต่าง ๆ เปน็ กาลังใจและให้  สมั ภาษณ์นักเรียน
คาแนะนาเสมอมา  สังเกตพฤตกิ รรม

๕.๖ การจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ การใฝ่รู้ ขา้ พเจ้าปฏบิ ัติหนา้ ท่ีดว้ ยจติ วญิ ญาณเปน็ การ  สัมภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
ค้นหา สรา้ งสรรค์ ถา่ ยทอด ปลกู ฝัง ทาหน้าท่ดี ้วยใจซ่ึงทาให้เกดิ ความรกั ศรัทธาและ  สัมภาษณ์ผ้เู รียน
และเปน็ แบบอย่างทด่ี ขี องผูเ้ รียน ยดึ มั่นในอดุ มการณแ์ ห่งวิชาชพี มุ่งมั่น ทุ่มเทในการ  สงั เกตพฤติกรรม

ทางาน ประพฤติตนเปน็ แบบอย่างท่ดี ี เอาใจใส่

ดแู ลและหวงั ดีต่อศิษย์

๕.๗ การทมุ่ เทเสยี สละในการจดั การ ข้าพเจา้ อุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ว่าการสอน  สัมภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร

เรียนรใู้ หก้ บั ผ้เู รียน นนั จะอยใู่ นเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ  สัมภาษณน์ ักเรียน
จนกว่านกั เรียนจะมีความรู้อย่างเตม็ เปยี่ ม เสียสละ  สังเกตพฤตกิ รรม

ทงั เวลา และทุนทรัพย์ เพื่อผลจะเกดิ กับนักเรยี น

และสงั คม

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย ครั้งท่ี 4

หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

การประเมนิ ดา้ นท่ี ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัตติ น

๖. จติ สานึกความรับผิดชอบในวชิ าชพี

เกณฑก์ ารประเมิน บันทึกผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู
๖.๑ การมเี จตคติเชิงบวกกับ ขา้ พเจา้ ปฏบิ ตั ิตนดังนี  สมั ภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
วชิ าชีพ ๑. มคี วามจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ  สังเกตพฤติกรรม
พระมหากษัตริย์  ภาพกจิ กรรม
๖.๒ การมงุ่ มั่น ทมุ่ เทในการ ๒. ยดึ ม่นั ในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย
สร้างสรรค์ นวตั กรรมใหม่ ๆ โดยมีพระมหากษัตริยเ์ ปน็ ประมุข  สัมภาษณ์ครู ผูบ้ รหิ าร
เพอ่ื ให้เกิดการพัฒนาวชิ าชีพและ ข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรูเ้ พมิ่ เติมอยู่  สังเกตพฤตกิ รรม
ให้สงั คมยอมรับ เสมอ จากแหลง่ เรยี นรู้ต่าง ๆ เชน่ หนงั สอื สอ่ื
สง่ิ พิมพ์ อนิ เทอร์เน็ตเปน็ ต้น เพือ่ นาความรมู้ า
ผลติ ส่ือการสอนและนามาพัฒนาวชิ าชพี ตอ่ ไป

๖.๓ ประพฤติปฏบิ ัติตนในการ ข้าพเจ้าประพฤติตนใหเ้ ป็นสมาชกิ ทีด่ ีของ  สัมภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร

รกั ษาภาพลักษณ์ในวชิ าชพี สังคมและมจี ติ สาธารณะมีความรบั ผดิ ชอบต่อ  สงั เกตพฤติกรรม

สังคม โดยชว่ ยเหลอื เพอื่ นร่วมงานโดยไม่หวัง

ผลประโยชน์และสงิ่ ตอบแทนใด ๆ ทังสินยึดหลัก

คณุ ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี ในการยดึ เหน่ียว

จติ ใจในการปฏบิ ตั งิ าน

๖.๔ การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ ข้าพเจ้าคอยให้คาปรึกษาแนะนาผ้รู ว่ ม  สมั ภาษณค์ รู ผูบ้ ริหาร

ร่วมวิชาชพี ประพฤติปฏิบตั ิ วิชาชพี ใหป้ ระพฤติปฏบิ ตั ิตนเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ี  สังเกตพฤติกรรม

ในทางท่จี ะเกิดภาพลักษณ์เชงิ ลบ และยึดมน่ั ปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณวชิ าชพี ครู

ต่อวิชาชพี อย่างเคร่งครัด

๖.๕ การจดั กจิ กรรมส่งเสรมิ การ ขา้ พเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซง่ึ ทาให้เกิด  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร
 สงั เกตพฤตกิ รรม
ใฝ่รู้ คน้ หาสรา้ งสรรค์ ถา่ ยทอด ความรัก ศรัทธาและยึดมนั่ ในอุดมการณแ์ ห่ง

ปลกู ฝังและเป็นแบบอยา่ งท่ดี ีของ วชิ าชีพ มุ่งมน่ั ทุ่มเทในการทางาน ประพฤติตน

เพื่อนรว่ มงานและสงั คม เปน็ แบบอยา่ งทีด่ ี

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครผู ้ชู ่วย ครัง้ ที่ 4

หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

การประเมินด้านท่ี ๒ การประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงาน

๑.การจัดการเรยี นการสอน

เกณฑก์ ารประเมิน บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

๑.๑ การนาผลการวเิ คราะห์ ข้าพเจ้าไดว้ ิเคราะห์มาตรฐานการเรียนร้แู ละ  แผนการจดั การเรียนรู้

หลกั สูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตวั บง่ ชตี ามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  หลักสูตร

และตวั ชวี ัด หรือผลการเรียนรู้ พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑ และหลกั สตู รสถานศึกษา

มาใชใ้ นการจัดทารายวิชาและ ข้าพเจา้ ได้ศึกษาเพื่อเตรยี มการสอนให้ครอบคลมุ

ออกแบบหนว่ ยการเรียนรู้ เนือหา และเพ่ือใหเ้ กิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยได้จดั ทาแผนการจดั การเรียนรู้แบบมงุ่ เน้น

ผเู้ รยี นเปน็ สาคัญและครอบคลุมเนือหาทุกหน่วย

การเรยี น

๑.๒ การออกแบบการจัดการ ขา้ พเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรยี นรู้และ  แผนการจัดการเรียนรู้

เรยี นรโู้ ดยเน้นผ้เู รยี นเปน็ สาคัญ ตวั ชวี ดั และการออกแบบการจัดการเรยี นรู้ เพื่อ  สือ่ การสอน

เพือ่ ใหผ้ เู้ รยี นมคี วามรู้ ทักษะ เตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนอื หา และเพื่อให้

คุณลักษณะประจาวิชา เกดิ ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น โดยได้จดั ทาแผนการ

คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ และ เรยี นแบบมงุ่ เน้นสมรรถนะครบและครอบคลมุ

สมรรถนะที่สาคัญตามหลกั สูตร เนอื หาทุกหนว่ ยการเรียน และจดุ ประสงคก์ าร

เรียนรู้

๑.๓ การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ ข้าพเจ้าไดจ้ ัดการเรยี นร้ทู ่ีเนน้ ผ้เู รียนเปน็ สาคญั  นวตั กรรมเทคโนโลยี

อานวยความสะดวกในการ ผเู้ รียนจะตอ้ งอาศัยกระบวนการเรยี นรู้ท่ี  สอ่ื การสอน

เรยี นรู้ และสง่ เสริมการเรยี นรู้ หลากหลาย กระบวนการเรยี นรู้ ท่จี าเปน็ สาหรับ

ด้วยวิธกี ารท่ีหลากหลายโดยเน้น ผเู้ รยี น อาทิ กระบวนการเรียนรูแ้ บบบรู ณาการ

ผูเ้ รียนเปน็ สาคญั เรยี นร้จู ากประสบการณจ์ ริง กระบวนการปฏิบัติ

ลงมอื ทาจริง

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏบิ ัติงาน

การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตาแหน่งครผู ูช้ ่วย ครง้ั ที่ 4

เกณฑก์ ารประเมิน บันทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมลู
๑.๔ การเลือกและใชส้ ่ือ ขา้ พเจ้าไดน้ าเทคโนโลยกี ารศึกษาเขา้ มาช่วย  บันทกึ หลังแผนการ
เทคโนโลยแี ละแหลง่ เรียนรู้ ทาให้การเรียนการสอนมีประสทิ ธิภาพมากขึน ทา จัดการเรยี นรู้
ทสี่ อดคล้องกบั กิจกรรมการ ให้ผเู้ รยี นสามารถเรยี นได้กวา้ งขวาง เรยี นได้เร็วขนึ  สมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
เรยี นรู้ ทาใหผ้ ู้สอนมีเวลาให้ผ้เู รียนมากขึน  สัมภาษณ์นกั เรียน
 สังเกตพฤติกรรม
๑.๕ การวดั และประเมินผลการ หลังจากที่ข้าพเจ้าได้จดั การเรยี นรู้ในหนว่ ยการ  ภาพถา่ ยกจิ กรรม
เรียนรู้ ดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลาย เรยี นรูแ้ ตล่ ะหนว่ ยเสรจ็ สนิ แล้ว ข้าพเจา้ ได้ทาการ  บันทกึ หลังแผนการ
วดั และประเมนิ ผลพรอ้ มทงั บันทึกผลการจัดการ จดั การเรยี นรู้
๑.๖ คุณภาพของผูเ้ รยี น ไดแ้ ก่ เรยี นรู้ ในแต่ละหนว่ ยไวท้ า้ ยแผนการจัดการเรยี นรู้
๑. ผลสัมฤทธ์ทิ างวชิ าการ และทาการศึกษาหาสาเหตุและปญั หาทเ่ี กดิ ขนึ ใน  แผนการจดั การเรยี นรู้
หนว่ ยนัน ๆ เพื่อนามาปรบั ปรุงพฒั นาการจดั การ  สอ่ื การสอน
ของผเู้ รียน เรยี นการสอนครังตอ่ ไป  ผลงานของนักเรยี น
๒. คุณลกั ษณะท่ีพึง  ผลการเรยี นของนักเรียน
ข้าพเจา้ ได้จัดการเรียนรโู้ ดยใชว้ ิธกี ารและ
ประสงค์ของผเู้ รียน กระบวนการที่หลากหลาย เพื่อมุ่งใหผ้ ลสมั ฤทธ์ิ
ทางการเรยี นของนักเรียนเพม่ิ สงู ขนึ พรอ้ มทังมี
คณุ ลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วนทกุ ประการ

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน

การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหน่งครผู ชู้ ่วย ครัง้ ท่ี 4

หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย คร้งั ท่ี 4

การประเมนิ ด้านที่ ๒ การประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน

๒. การบรหิ ารจดั การชัน้ เรยี น

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มูล

๒.๑ การจัดบรรยากาศที่ บรรยากาศในชันเรยี นเปน็ ส่วนหน่งึ ทส่ี ่งเสรมิ  สมั ภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร

สง่ เสริมการเรียนรู้ กระบวนการ ให้นกั เรียนเกดิ ความสนใจในบทเรียนและเกดิ  ภาพถ่ายสภาพหอ้ งเรียน

คดิ ทักษะชีวิตและพฒั นาผ้เู รียน แรงจูงใจในการเรยี นรู้เพ่ิมมากขึน การสร้าง

บรรยากาศท่ีอบอนุ่ ท่ีครใู ห้ความเอืออาทรตอ่

นกั เรยี น

๒.๒ การดาเนินการตามระบบ ข้าพเจา้ จดั กจิ กรรมดูแลชว่ ยเหลือนักเรยี น ทงั  แบบบนั ทกึ การออกเยย่ี ม
ดแู ลช่วยเหลือผูเ้ รียน โดยมี
การศกึ ษาและรวบรวมข้อมลู ในโรงเรยี นและทีบ่ ้าน โดยได้มีการเปดิ โอกาสใหค้ รู บ้านนักเรยี น
และนักเรียนท่ีพดู คยุ และปรึกษาหารือกนั ตลอดจน  แบบบนั ทกึ Homeroom

ผู้เรยี นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหา การศกึ ษาและสารวจติดตามพฤติกรรมของผ้เู รียน

และพฒั นาผู้เรยี น เป็นรายบุคคล มกี ารออกเยีย่ มบ้านนกั เรยี น และ

ดาเนนิ การชว่ ยเหลอื นักเรียนตามสภาพจริง

๒.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผเู้ รียน การปลกู ฝังคุณธรรม จรยิ ธรรมใหแ้ ก่ผูเ้ รียน  แบบบันทึกคุณลักษณะ

มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม ขา้ พเจ้าได้มีการปลกู ฝงั คณุ ธรรมจริยธรรมทีด่ ีงาม อนั พึงประสงค์ทัง ๘ ดา้ น

คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ และ ใหเ้ กิดขึน กบั ผเู้ รียน โดยมกี ารอบรมคุณธรรม  สัมภาษณ์นกั เรียน
จรยิ ธรรมในทกุ ครังที่มีการจดั กิจกรรมการเรียนการ  ภาพกจิ กรรม
คา่ นยิ มทด่ี ีงาม

สอนในแต่ละระดบั ชันท่จี ัดกิจกรรมการเรยี นการ

สอน ซ่งึ ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที ตลอดเวลาทจี่ ัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรก

คณุ ธรรมจรยิ ธรรมให้เกดิ ขึนกับผู้เรียน และยงั

ปลูกฝังคณุ ธรรม จรยิ ธรรมให้กบั นกั เรยี นในท่ี

ปรกึ ษาในทุก ๆ เชา้ อีกด้วย

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย ครั้งท่ี 4

หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย คร้งั ท่ี 4


Click to View FlipBook Version